Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECȚIE

Şcoala Gimnazială ”Costică Bălan”, Poiana Cristei


Profesor: Murguleț Cristina
Prof. metodist: Bărbosu Pompilia
Data: 27.05.2019
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa: a VII-a
Nr. de elevi: 24
Unitatea de învăţare: Imnul. Oda
Subiectul lecţiei: Complementul circumstanțial de cauză/Complementul
circumstanțial de scop
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoștințe

DEMERSUL DIDACTIC

1. COMPETENŢE GENERALE:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi
producerea textului oral
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

2. COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1. Sintetizarea informaţiilor, a intențiilor de comunicare și a atitudinilor comunicative din
diverse texte monologate şi dialogate;
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei şi puncte de vedere, oferind detalii semnificative şi
exemple relevante, în faţa unui public cunoscut, adoptând comportamente paraverbale şi
nonverbale adecvate;
4.2. Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor lexicale şi semantice cu
cele sintactice şi morfologice din limba română standard;

3. COMPETENȚE ASOCIATE
− exerciții de completare a unor fişe de lucru cuprinzând ideile principale dintr-un text
monologat sau dialogat, numind şi atitudinile comunicative ale participanților;
- audierea unor prezentări și luarea de notițe, realizând asocieri între ceea ce ştie și ceea ce află
nou interlocutorul, privitor la o temă;
− discuţii în grup, în care elevii să-şi formuleze responsabil/conştient argumentele şi opiniile.

4. METODE ŞI PROCEDEE DE INSTRUIRE: exerciţiul, conversaţia euristică,


brainstorming, explicaţia.

5. FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, activitate individuală, activitate pe


grupe

6. RESURSE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI:


- capacităţi normale de învăţare ale elevilor;
- cunoştinţele lor anterioare;
- timpul de învăţare: 50 minute.

7. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
- Limba română, manual pentru clasa a VII-a, Editura Humanitas Educațional;
- caietul elevului;
- tabla;
- fişe de lucru.

8. BIBLIOGRAFIE

1. Pană Dindelegan, Gabriela, Gramatica limbii române pentru gimnaziu, editura Univers
Enciclopedic Gold, București, 2019
2. Popa, Ion, Popa, Marinela, Limba română pentru gimnaziu, Editura Niculescu, București,
2016
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. MOMENTE- ACTIVITATEA ACTIVITA- METODE ȘI


crt. LE LECȚIEI PROFESORULUI TEA PROCEDEE EVALU-
ELEVILOR ARE
1. Asigur climatul necesar Elevii pregătesc
desfășurării orei de limba materialele
Momentul română. necesare. Conversația
organizatoric Notez absenții. Un elev numește
elevii absenți
(dacă există).
2. Verific tema din punct de
vedere calificativ.
Corectez eventualele
greșeli.
Completăm, dacă este
Verificarea cazul, exercițiile la care Aprecieri
temei elevii au întâmpinat Elevii prezintă Conversația verbale
dificultăți în a le rezolva. tema.
Aleg, aleatoriu, 4-5 elevi
care prezintă tema.
Are loc o scurtă discuție Răspunsuri
despre complement. așteptate:
- Ce este complementul? - Complementul
- Cum putem este partea
clasifica/împărți secundară de
complementele? propoziție care Activitate
- Ce arată determină un frontală
Captarea complementele verb, o locuțiune Aprecieri
3. atenției circumstanțiale? verbală, un verbale
adjectiv, o
locuțiune Conversația
adjectivală, un
adverb, o
locuțiune
adverbială sau o
interjecție.
- Complementele
se împart în:
circumstanțiale
și
necircumstanțial
e
- Complementele
circumstanțiale
Scriu pe tablă arată
următoarele propoziții: împrejurările în
Am întârziat din cauza care se Conversația
furtunii. desfășoară o
Am citit mai multe cărți acțiune. Aprecieri
pentru a mă informa. verbale
- Ce părți de propoziție
sunt cuvintele subliniate? - Cuvintele Activitate
subliniate sunt frontală
complemente.

Le comunic elevilor că
astăzi vom studia alte
două tipuri de
complemente
circumstanțiale și anume:
Anunțarea Complementul Activitate
temei și a circumstanțial de cauză frontală
4. obiectivelor și Complementul Notează titlul în
circumstanțial de scop. caiete.
Scriu titlul lecției pe
tablă.
Realizez schema lecției Notează schema Activitate
pe tablă. în caiete frontală
(Anexa 1)
După această activitate, Elevii citesc Activitate în
elevii sunt rugați să se cerințele și perechi
grupeze în perechi, rezolvă fișa de
fiecare echipă primește lucru.
primi o fișă de lucru.
Dirijarea (Anexa 2)
5. procesului de Pentru a identifica prin ce
învățare părți de vorbire este
exprimat complementul
circumstanţial de cauză si
cel de scop, elevii vor
primi fișa nr. 1 și fiecare
elev va citi pe rând cate o
propozitie pentru a
rezolva cerința exercițiu.
Ofer excplicații și
instrucțiuni dacă este
cazul.
Activitate pe Aprecieri
grupe verbale

Fiecare grupă primește o Un elev citește Activitate pe


nouă fisă de lucru (Anexa cerințele cu voce grupe
3) tare.
Se va rezolva exercițiul
în care li se cere elevilor
să arate ce părţi de
Obținerea propoziţie sunt cuvintele Rezolvă
6. performanței subliniate şi să precizeze exercițiile Aprecieri
părţile de vorbire prin verbale
care se exprimă.
Solicit elevilor să
precizeze ce arată părţile
de propoziţie indicate.
7. Feedback Se realizează pe întreg Activitate
parcursul orei. frontală
8. Anunțarea Elevii vor prima ca temă
temei pentru acasă exercițiile 1
și 2 de la pagina 214.
Schema lecției ( Anexa 1)

Complementul circumstanțial de cauză.


Complementul circumstanțial de scop

Complementul circumstanțial de cauză este partea secundară de propoziție care arată


cauza unei acțiuni, a unei stări sau a unei însușiri.
Răspunde la întrebările: din ce cauză? din ce pricină?
Complementul circumstanțial de cauză se exprimă prin:
- substantiv (sau substitut al acestuia: pronume sau numeral cu valoare substantivală):
a) în cazul genitiv: Din cauza tornadei, nu am ajuns la examen.
Am pierdut cheia din pricina ei.
Din cauza celor doi, am căzut.
b) în acuzativ : Am tremurat de frig.
A greșit din neatenție.
M-a certat pentru el.
- adjectiv în acuzativ: Nu mai putea de flămândă.
- verb la modul gerunziu (forma negativă): Întârziind la oră, n-a mai intrat în clasă.

Complementul circumstanțial de scop este partea secundară de propoziție care arată scopul
unei acțiuni.
Răspunde la întrebările: cu ce scop? în ce scop?

Complementul circumstanțial de scop se exprimă prin:

- substantiv (sau substitut al acestuia):

a) în genitiv: Învață în vederea examenului.

b) în acuzativ: Părinții mei au plecat după cumpărături.

- verb:

a) la modul infinitiv: A venit pentru a lua caietul de la mine.

b) la modul supin: A mers acolo la vânat.


Anexa 2

Fișa de lucru nr. 1

1.Completați cu complemente circumstanțiale de cauză adecvate:

Din pricina
…………………………. Din cauza………………
( + numeral cu val.subst) (+substantiv)

(+ substantiv) pentru………………
De…………………………
AM ÎNTÂRZIAT (numeral cu valoare
( + substantiv)
substantivală)

De ………………………
……………………
(+adjectiv)
( +verb la gerunziu)

2.Realizați corespondența dintre complementele circumstanțiale de scop și


enunțuri:
1. Avea o faţă roşie a) din pricina celor doi.
2. Am amânat excursia b) de obosită.
3 . Nu şi-a adus aminte c) din cauza oboselii.
4. Mama nu mai putea d) de furie.
Anexa 3*

A cazut din cauza neatenției.


Noi am mers în excursie în scopul documentării.
Sufăr pentru o vorbă spusă negândit.
Am plecat după cumpărături.
Am reușit datorită perseverenței.
Am întârziat din cauza ei.
Fratele meu are examen și în vederea acestuia a învățat mult.
Nu mă supăr din asta.
Andrei face un referat și pentru asta a citit mult.
Am pierdut autobuzul din cauza celor doi.
Am doua examene și în vederea celor doua am studiat la bibliotecă.
Am fost certați pentru cei trei.
Am trei teze și pentru cele trei am învățat.
Sacii au plesnit de încărcați.
Am luat nota zece, învățând.
A venit pentru a-mi mulțumi.
Hai la desenat !

Anexa 3*

A cazut din cauza neatenției.


Noi am mers în excursie în scopul documentării.
Sufăr pentru o vorbă spusă negândit.
Am plecat după cumpărături.
Am reușit datorită perseverenței.
Am întârziat din cauza ei.
Fratele meu are examen și în vederea acestuia a învățat mult.
Nu mă supăr din asta.
Andrei face un referat și pentru asta a citit mult.
Am pierdut autobuzul din cauza celor doi.
Am doua examene și în vederea celor doua am studiat la bibliotecă.
Am fost certați pentru cei trei.
Am trei teze și pentru cele trei am învățat.
Sacii au plesnit de încărcați.
Am luat nota zece, învățând.
A venit pentru a-mi mulțumi.
Hai la desenat !
Anexa 3 FIȘA NR.2

Completează tabelul de mai jos.

Complement circumstanțial de cauză Partea de vorbire prin care Complementul circumstanțial de


se exprimă și cazul scop