Sunteți pe pagina 1din 4

Rezumat

Factorul microbian este cauza principală a dezvoltării și progresiei periodontitei cronice [11].
Virulența microorganismelor, starea secundară a imunodeficienței macroorganismului reduce
eficacitatea tratamentului conservator al parodontitei, duce la o scădere a regenerării tisulare, cu o
creștere a distrugerii osoase [19]. Salvarea sau progresia focarului cronic infecțios odontogen joacă
un rol în dezvoltarea și menținerea bolilor somatice, sensibilizarea, inhibarea nespecifică rezistența
antibacteriană a microorganismului.
Tratamentul endodontic al dintelui permite obținerea unei dezinfecții bune a canalului
rădicular. În același timp, intervenția chirurgicală asigură distrugerea infecției cronice din zona
periapicală a dintelui. Prin urmare, combinația dintre tratamentul endodontic și chirurgical sunt
metode de tratare mai optime a periodontitelor apicale.
În diferite studii, eficacitatea rezecției apicale variază [6,8]. Rezultatul operației are
importanță mărimea leziunii periapicale, de marimea vârfului rădăcinii rezectat, de utilizarea
materialului osteoplastic. În același timp, o dimensiune mai mare a leziunii este asociată cu un
tratament mai puțin eficient, vindecarea incompletă a osului defect [10,13]. Manipularea în condiții
optime de către un specialist cu înaltă calificare crește în mod eficient eficacitatea
intervenției[15,18].
G.A. Hațkevici a efectuat rezecția apicală a dinților cu parodontită cronică fără osteoplastie.
În evaluarea rezultatelor pe termen lung ale operației, el a remarcat repararea osoasă completă în
87% din cazuri, recuperarea incompletă în 9% din cazuri. Eficacitatea tratamentului a fost de 91,8%
[24].
Potrivit lui V.N. Balin și a lui A.K. Iordanișvili, după 2 ani de la rezecțiile apicale, defectele
osoase periapice au fost restabilite în 75,2% din cazuri, scăzând în 19,2% din cazuri. Eficacitatea
tratamentu într-un alt studiu după osteoplastia defectelor osoase, la pacienți a arătat radiologic
umplerea mai mult de jumătate din defectul osos cu un os nou format până în a treia lună după
operație [19].
Tratamentul chirurgical al parodontitei cronice cu repararea defectelor osoase în studiul
nostru ne-a permis să obținem acest efect în 97% din cazuri. Cu un tratament complex al
parodontitei cronice, efectul a fost atins în 84,7-96% din cazuri, și cu tratament endodontic - numai
în 56-71% din cazuri [22].
Eșecurile de rezecție a vârfului rădăcinii dentare 5-20% [23], 10,2% [22], 13% [10].În
termen de 2 ani după tratamentul chirurgical din cauza mobilității patologice, distrugerea coroanei
dintelui, recidivarea parodontitei a scos 5,6% din dinți . În lucrarea lui G.A Hațkevici [22], sa
remarcat eliminarea a 7 dinți, reoperarea a 8 dinți, reapariția granulomului la 7 din 135 de dinți în 1-
2 ani de la tratament.
În studiul nostru, rata de eșec a fost de 3%. Unii oameni de știință [22, 16] explică eșecul
tratamentului prin dezinfecție inadecvată, obturarea canalelor rădăcinilor dentare.
Summary
The microbial factor is the main cause of the development and progression of chronic
periodontitis [11]. Virulence of microorganisms, the secondary state of the macro-organism
immunodeficiency reduces the effectiveness of conservative treatment of periodontitis, leads to a
decrease in tissue regeneration with an increase in bone destruction [19]. The rescue or progression
of the chronic infectious odontogenic focal plays a role in the development and maintenance of
somatic diseases, sensitization, nonspecific inhibition of the antibacterial resistance of the
microorganism.
Endodontic treatment of the tooth allows for good disinfection of the canal. At the same
time, surgery ensures the destruction of chronic infection in the periapical area of the tooth.
Therefore, the combination of endodontic and surgical treatment is the best way to treat apical
parodontitis.
In different studies, the effectiveness of apical resection varies [6,8]. The result of the
operation is important to the size of the periapical lesion, the size of the root of the root, the use of
the osteoplastic material. At the same time, a larger size of the lesion is associated with less effective
treatment, incomplete bone repair [10,13]. Handling under optimal conditions by a highly qualified
specialist increases the effectiveness of the intervention effectively [15,18].
G.A. Haţkevici performed apical resection of teeth with chronic periodontitis without
osteoplasty. In assessing the long-term outcome of the operation, he noted complete bone repair in
87% of cases, incomplete recovery in 9% of cases. Treatment efficiency was 91.8% [24].
According to V.N. Balin and A.K. Jordanskvili, after 2 years of apiculture, perianal bone defects
were restored in 75.2% of cases, decreasing in 19.2% of cases. Treatment efficacy In another study
after bone defect osteoplasia, patients showed radiologically filling more than half of the bone defect
with a new bone formed up to the third month after surgery [19].
The surgical treatment of chronic periodontitis with bone defect repair in our study allowed
us to achieve this effect in 97% of cases. With a complex treatment of chronic periodontitis, the
effect was reached in 84.7-96% of cases, with endodontic treatment only in 56-71% of cases [22].
Dossier root resection failures 5-20% [23], 10.2% [22], 13% [10]. Within 2 years after
surgical treatment due to pathological mobility, tooth crown destruction, recurrence of periodontitis
5.6% of teeth. In G. Haţkevich's work [22], it was noted the removal of 7 teeth, reoperation of 8
teeth, the recurrence of granuloma to 7 of 135 teeth in 1-2 years after treatment.
In our study, the failure rate was 3%. Some scientists [22,16] explain the failure of treatment
by inadequate disinfection, obturating the dental root canals.