Sunteți pe pagina 1din 6

Subiectele pentru examenul de curs la disciplina

Drept procesual penal

1. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare și controlul procurorului


2. Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti cu caracter penal.
3. Condiţii generale ale urmăririi penale și sesizarea organului de urmărire penală
4. Condiţiile de fond ale apelului
5. Competenţa organelor de urmărire penală
6. Sesizarea organului de urmărire penală
7. Efectul devolutiv al apelului.
8. Începerea procesului penal şi a urmăririi penale
9. Efectul extensiv al apelului.
10. Refuzul începerii urmăririi penale
11. Efectul neagravării situaţiei în propria cale de atac.
12. Desfăşurarea şi reluarea urmăririi penale
13. Hotărârile instanţei de apel.
14. Punerea sub învinuire
15. Schimbarea şi completarea acuzării
16. Recursul ordinar.
17. Scoaterea de sub urmărire penală
18. Încetarea urmăririi penale
19. Recursul ca al doilea grad de jurisdicţie.
20. Clasarea cauzei penale
21. Recursul în anulare .
22. Suspendarea urmăririi penale
23. Recursul în interesul legii
24. Suspendarea urmăririi penale şi suspendarea condiţionată a urmăririi penale
25. Remiterea cauzei procurorului cu propunerea de terminare a urmăririi penale
26. Revizuirea procesului penal.
27. Prezentarea materialelor de urmărire penală
28. Revizuirea cauzei în urma pronunţării hotărîrii de către Curtea Europeană a
Drepturilor Omului
29. Rechizitoriul
30. Procedura aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical.
31. Controlul procurorului la urmărirea penală
32. Excepția de neconstituționalitate
33. Şedinţa preliminară
34. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei
35. Limitele judecării cauzei penale.
36. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei
37. Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.
38. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare
39. Participarea părților la judecarea cauzei
40. Condițiile generale ale judecării cauzei
41. Procedura în cauzele privind minorii
42. Partea pregătitoare a şedinţei de judecată
43. Procedura suspendării condiționate a urmăririi penale
44. Cercetarea judecătorească.
45. Deliberarea şi adoptarea sentinţei.
46. Sentinţa de încetare a procesului penal.
47. Procedura suspendării condiţionate a urmăririi penale cu liberarea de răspundere
penală
48. Sentinţa de achitare.
49. Sentinţa de condamnare.
50. Trimiterea cauzei în judecată
51. Dezbaterile judiciare
52. Comisia rogatorie în cadrul asistenței juridice internaționale
53. Recursul împotriva hotărîrilor judecătoreşti pentru care nu este prevăzută calea de
atac apelul
54. Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de
urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti
55. Punerea sub învinuire și modificarea învinuirii
56. Sentinţa de încetare a procesului penal.
57. Încetarea urmăririi penale
58. Proceduri speciale
59. Începerea procesului penal şi refuzul începerii urmăririi penale
60. Recursul împotriva deciziilor instanței de apel.
61. Limitele judecării cauzei penale și modificarea învinuirii în judecată.
62. Controlul procurorului și controlul judecătorului de instrucție la urmărirea penală
1. Relatați despre particularitățile controlului judiciar al procedurii prejudiciare
2. Analizați soluțiile adoptate de către procuror și de judecătorul de instrucție la
examinarea plângerilor împotriva acțiunilor ofițerului de urmărire penală și a ofițerului
de investigații speciale.
3. Relataţi despre condiţiile rămânerii definitive a diferitor hotărâri judecătoreşti cu caracter
penal.
4. Clasificați chestiunile care urmează să fie soluționate de către instanță la executarea
pedepsei.
5. Relataţi despre rolul activ al organului de urmărire penală.
6. Determinaţi cazurile şi condiţiile efectuării urmăririi penale de mai mulţi ofiţeri de
urmărire penală.
7. Definiţi noţiunea de titular al apelului.
8. Enumeraţi categoriile de hotărâri care nu se atacă cu apel.
9. Relataţi despre felurile competenţei organelor de urmărire penală.
10. Stabiliţi şi caracterizaţi excepţiile de la competenţa legală a organelor de urmărire penală.
11. Definiţi noţiunea de termen procedural al apelului.
12. Caracterizaţi situaţiile în care începe să decurgă termenul de apel.
13. Definiţi şi caracterizaţi modalităţile de sesizare a organului de urmărire penală.
14. Stabiliţi garanţiile primirii şi examinării sesizărilor privind săvârşirea unei infracţiuni.
15. Descrieți efectul devolutiv al apelului depus de către procuror.
16. Comparaţi efectul devolutiv al apelului cu efectul devolutiv al recursului.
17. Caracterizaţi temeiurile şi condiţiile începerii urmăririi penale.
18. Determinaţi rolul ofiţerului de urmărire penală şi a procurorului la examinarea sesizării
privind începerea urmăririi penale.
19. Definiţi noţiunea de efect extensiv al apelului depus de către inculpat.
20. Comparaţi efectul extensiv cu efectul devolutiv al apelului.
21. Relataţi despre procedura refuzului începerii urmăririi penale.
22. Clasificaţi temeiurile refuzului începerii urmăririi penale.
23. Definiţi noţiunea de efect al neagravării situaţiei în propria cale de atac.
24. Comparaţi efectul neagravării situaţiei cu efectul extensiv.
25. Relataţi despre desfăşurarea urmăririi penale.
26. Stabiliţi cazurile şi condiţiile reluării urmăririi penale după încetare, scoatere de sub
urmărire penală și clasare.
27. Definiţi noţiunea de admitere a apelului.
28. Caracterizaţi situaţiile când apelul este admis cu casarea parţială sau totală a sentinţei.
29. Relataţi despre condițiile și procedura punerii sub învinuire.
30. Determinaţi particularităţile ordonanţei de punere sub învinuire în raport cu rechizitoriul.
31. Definiţi noţiunea de tardivitate a apelului.
32. Comparaţi tardivitatea cu inadmisibilitatea apelului.
33. Relatați despre diferite forme de modificare a acuzării.
34. Caracterizați succesiunea acțiunilor și actelor ofiţerului de urmărire penală şi a
procurorului la modificarea acuzării în sensul agravării.
35. Definiţi noţiunea de recurs ordinar împotriva deciziilor .
36. Caracterizaţi titularii dreptului la recurs şi hotărîrile supuse recursului.
37. Definiţi instituţia scoaterii de sub urmărire penală şi felurile ei.
38. Caracterizaţi temeiurile scoaterii de sub urmărire penală.
39. Definiți noțiunea de temeiuri ale recursului ordinar.
40. Caracterizaţi situaţiile cînd recursul poate fi respins în faza admisibilităţii în principiu.
41. Relataţi despre diferite feluri de încetare a urmăririi penale.
42. Stabiliţi deosebirile încetării urmăririi penale pe temei discreţionar de încetarea urmăririi
pe alte temeiuri.
43. Definiţi particularităţile recursului pentru care nu este prevăzută cale de atac a apelului.
44. Identificaţi particularităţile efectului devolutiv al recursului în raport cu efectul devolutiv
al apelului şi al recursului ordinar.
45. Relataţi despre particularităţile clasării cauzei în raport cu încetarea urmăririi penale.
46. Determinaţi importanţa practică a soluţiei clasării cauzei.
47. Definiţi noțiunea de recurs în anulare.
48. Caracterizaţi condiţiile şi temeiurile pentru înaintarea unui recurs în anulare.
49. Caracterizaţi temeiurile suspendării urmăririi penale.
50. Delimitaţi suspendarea urmăririi penale de suspendarea condiţionată ale aceleiaşi
instituţii.
51. Indicaţi temeiurile recursului în interesul legii
52. Caracterizaţi procedura de judecare a recursului în interesul legii
53. Definiţi instituţia revizuirii.
54. Descrieţi procedura de deschidere a procesului de revizuire de către procuror.
55. Caracterizaţi condiţiile şi conţinutul raportului privind terminarea urmăriri penale.
56. Stabiliţi diverse soluţii dispuse de procuror în cazul primirii propunerii de terminare a
urmăririi penale.
57. Definiţi noțiunea de ,,cazurile revizuirii,,.
58. Descrieţi procedura de rejudecare a cauzei în revizuire.
59. Relataţi despre ordinea prezentării materialelor de urmărire penală.
60. Stabiliţi condiţiile limitării dreptului de a lua cunoştinţă de materialele urmăririi penale.
61. Relataţi despre natura revizuirii cauzei în urma pronunţării hotărîrii de către Curtea
Europeană a DrepturilorOmului
62. Analizați temeiurile deschiderii procedurii de revizuire.
63. Caracterizaţi părţile constitutive ale rechizitoriului.
64. Stabiliţi câteva particularităţi ale rechizitoriului în raport cu ordonanţa de punere sub
învinuire.
65. Definiți esența procedurii aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical.
66. Caracterizaţi particularităţile procedurii penale în cauzele cu făptuitori în stare de
iresponsabilitate.
67. Relataţi despre rolul procurorului la efectuarea controlului activităţii organelor de
urmărire penală şi organelor de investigaţie specială.
68. Clasificaţi chestiunile soluţionate de procurorul ierarhic superior în cadrul controlului la
urmărirea penală.
69. Definiți noțiunea de excepție de neconstituționalitate
70. Caracterizați condițiile de ridicare a unei excepții de neconstituționalitate
71. Explicați oportunitatea încetării procesului penal în şedinţa preliminară pe anumite
temeiuri.
72. Determinați particularitățile desfășurării şedinţei preliminare și a soluțiilor adoptate.
73. Relatați despre natura juridică a acordului de recunoaştere a vinovăţiei
74. Analizaţi condițiile de iniţiere şi încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei
75. Caracterizați limitele judecării cauzei penale.
76. Comparaţi procedura modificării învinuirii în şedinţa de judecată în sensul atenuării şi în
sensul agravării situaţiei inculpatului.
77. Determinați rolul părților la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei.
78. Comparați instituția acordului de recunoaştere a vinovăţiei cu instituția judecării cauzei
pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală (art.364 1 CPP).
79. Identificați condițiile judecării pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.
80. Apreciaţi drepturile părții vătămate și a părții civile în procedura judecării pe baza
probelor administrate în faza de urmărire penală .
81. Definiți noțiunea de control judiciar
82. Indicaţi acţiunile de urmărire penală efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucţie
83. Determinați cazurile când judecata poate avea loc în lipsa inculpatului.
84. Argumentaţi obligativitatea participării inculpatului la judecarea cauzei în instanţa de
fond şi în instanţa de apel.
85. Relatați despre măsurileprocesuale de constrîngereaplicate cu autorizareajudecătorului
de instrucţie
86. Analizați condițiile de aplicare a măsurilor procesuale de constrîngere cu autorizarea
judecătorului de instrucţie.
87. Caracterizaţi nemijlocirea judecării cauzei.
88. Distingeţi amânarea şedinţei de judecată de suspendarea judecării cauzei.
89. Enumeraţi circumstanţele suplimentare ce urmează a fi stabilite în cauzele privind
minorii.
90. Indicaţi particularităţile aplicării măsurilor procesuale de constrângere faţă de minori în
comparaţie cu majorii.
91. Relataţi în ordine succesivă acţiunile judecătorului în partea pregătitoare a şedinţei de
judecată.
92. Stabiliţi şi argumentaţi diferite consecinţe în dependenţă de neprezentarea în şedinţă a
vreuneia din părţi sau a altor persoane citate.
93. Relatați despre condițiile dispunerii suspendării condiționate a urmăririi penale.
94. Analizaţi atribuțiile procurorului , drepturile apărătorului și obligațiile învinuitului în
cadrul procedurii speciale analizate.
95. Relataţi despre ordinea cercetării judecătoreşti .
96. Analizaţi rolul instanţei de judecată, părții acuzării și părții apărării la cercetarea
judecătorească a declarațiilor
97. Enumeraţi chestiunile specific ce urmează a fi soluţionate de instanţă la adoptarea
sentinţei în procesul unui minor.
98. Analizaţi importanţa referatului presentinţial în cauzele privind minori.
99. Explicați ordinea cercetării judecătoreşti în cazul judecării a unor inculpați minori
împreună cu instigatori/ organizatori majori.
100. Comparaţi condiţiile de administrare a probelor în cadrul cercetării judecătoreşti şi
în cursul urmăririi penale.
101. Numiţi dispozițiile legii aplicabile în cazul când invinuitul minor atinge vârsta
majoratului.
102. Analizaţi cerinţele speciale de audiere a unui martor minor.
103. Explicați obiectul deliberării.
104. Clasificaţi soluțiile instanței de judecată asupra acținii civile în procesul penal
105. Definiţi noţiunea de plîngeri adresate judecătorului de instrucție .
106. Analizaţi sfera controlului judiciar în cadrul adresării plângerilor
107. Identificaţi temeiurile şi descrieţi structura sentinţei de încetare a procesului penal.
108. Comparaţi dispozitivul sentinţei de încetare a procesului penal şi dispozitivul
sentinţei de condamnare.
109. Definiți noțiunea de,, recurs acceleratoriu,,
110. Determinați rolul judecătorului de instrucție la examinarea recursului
acceleratoriu.
111. Caracterizați temeiurile sentinţei de achitare.
112. Stabiliţi soluţia legală în caz de concurs a unui temei de achitare şi decesul
inculpatului.
113. Caracterizaţi condiţiile suspendării condiţionate a urmăririi penale liberarea de
răspundere penală.
114. Stabiliţi rolul părţii vătămate şi a părţii civile în cazul iniţierii unei proceduri de
suspendare condiţionată a urmăririi penale.
115. Caracterizați felurile sentinţei de condamnare.
116. Determinaţi legătura dintre partea descriptivă şi dispozitivul sentinţei de
condamnare.
117. Relataţi despre procedura trimiterii cauzei în judecată.
118. Comparaţi trimiterea în judecată conform procedurii generale în raport cu câteva
proceduri speciale.
119. Relataţi despre ordinea dezbaterilor judiciare.
120. Comparaţi conţinutul discursului procurorului cu pledoaria apărătorului în cazul
cînd inculpatul a acceptat judecarea în baza probelor administrate la faza de urmărire
penală.
121. Definiți noțiunea de comisie rogatorie.
122. Analizați procedura de adresare prin comisie rogatorie
123. Enumeraţi categoriile de hotărîri supuse recursului pentru care nu este prevăzută
calea de atac apelul
124. Analizaţi paricularităţile judecării recursul împotriva hotărîrilor judecătoreşti
pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul
125. Relataţi despre natura juridică a procedurii reparării prejudiciului cauzat prin
acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti.
126. Stabiliţi condiţiile şi temeiurile reparării prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite
ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti.
127. Relataţi despre procedura înaintării învinuirii.
128. Stabiliți legătura dintre diferite ordonanţe de punere sub învinuire, completare și
modificare a învinuirii.
129. Identificaţi temeiurile şi anumite condiții de încetare a procesului penal în
judecată.
130. Comparaţi diferite feluri de sentinţe de încetare a procesului penal cu sentinţa de
condamnare .
131. Relataţi despre diferite feluri de încetare a urmăririi penale.
132. Stabiliţi deosebirile încetării urmăririi penale de scoaterea de sub urmărire penală
și clasarea cauzei.
133. Numiți particularitățile urmăririi și judecării cauzelor privind săvârșirea
infracțiunilor de către persoanele juridice.
134. Stabiliți modul de constatare a infracțiunilor flagrante și de trimitere în judecată a
inculpatului în procedură simplificată.
135. Caracterizaţii condiţiile începerii procesului penal.
136. Determinaţi rolul procurorului la examinarea propunerii privind neînceperea
urmăririi penale.
137. Numiții condițiile de fond și formă ale recursului împotriva deciziei în apel.
138. Caracterizaţi efectele recursului împotriva deciziei în apel.
139. Relataţi despre direcțiile și formele controlului procurorului la urmărirea penală.
140. Stabiliți legătura dintre controlul procurorului/procurorul ierarhic superior și
controlul judecătorului de instrucție la urmărirea penală.

S-ar putea să vă placă și