Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Paşaport (original şi copie legalizată);

2. Cazier judiciar din străinătate (original, apostilat/supralegalizat, cu traducere legalizată în limba română);

3. Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume
sau divorţ etc.) (apostilate/supralegalizate, original şi copie legalizată, cu traducere legalizată în limba
română);

4. Dacă titularul cererii nu a avut cetăţenia română sunt necesare acte de stare civilă (certificat de naştere,
căsătorie, de schimbare nume/prenume, deces sau divorţ etc.) pentru ascendenţi (părinţi, bunici), foşti
cetăţeni români (apostilate/supralegalizate, original şi copie legalizată, cu traducere în limba română);

5. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire
a cetăţeniei române (autentificată la notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular);

6. Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă doreşte rebobândirea cetăţeniei române cu
menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România (autentificată la notar sau la
misiunea diplomatică/oficiul consular);

7. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni
împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi
(autentificată la notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular);

8. Dovadă scrisă privind data pierderii cetăţeniei române – adeverinţă eliberată de misiunea
diplomatică/oficiul consular sau de Direcţia Generală de Paşapoarte ori copia hotărârii Guvernului prin care
s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română titularului cererii sau ascendenţilor acestuia până la gradul II
inclusiv (părinţi, bunici);

Dacă nu există asemenea dovadă, sunt necesare:


- certificat de naturalizare sau certificat doveditor al obţinerii cetăţeniei străine, prin care petentul sau
ascendenţii petentului (părinţi, bunici), foşti cetăţeni români, au obţinut pentru prima dată de la plecarea din
România o cetăţenie străină din care să reiasă data acordării acesteia (apostilat/supralegalizat, original şi
copie legalizată, cu traducere legalizată în limba română);
- acte din care să rezulte data când petentul sau ascendenţii petentului (părinţi, bunici), foşti cetăţeni
români, au emigrat din România (copie legalizată după paşaportul românesc cu viza de ieşire sau document
de călătorie);
9. Dovada locuinţei în România (pentru persoanele care solicită redobândirea cetăţeniei române cu stabilirea
domiciliului în România):
 contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară în copie legalizată şi extras CF de informare al
proprietarului pentru imobilul în cauză.
 contract de vânzare-cumpărare în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul
în cauză.

 contract de comodat în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.

 declaraţie autentificată la notar de luare în spaţiu şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul
în cauză

10. Dovada sursei legale de existenţă în România (pentru persoanele care solicită redobândirea cetăţeniei române
cu stabilirea domiciliului în România);
11. Acte de stare civilă pentru copiii minori ai solicitantului, dacă este cazul (original şi copii legalizate, cu
traducere legalizată în limba română, dacă este cazul);
12. Acordul părinţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dacă este cazul (declaraţie autentificată
la notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular);
13. Consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru redobândirea cetăţeniei române (declaraţie autentificată la
notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular);