Sunteți pe pagina 1din 11

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” Tecuci Avizat,

Profilul: Servicii Director,


Domeniul de pregătire de bază: Economic
Calificare profesională: Tehnician achiziții și contractări
Modulul 1: Administrarea firmei
Nr de ore/an: 66
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1 LT: 1 IP: 0
Clasa: a XI-a E Avizat,
Profesor: Nazare Ofelia Mimi Şef catedră,
Plan de învățământ aprobat prin anexa nr.1 la OMEN: 3500 din 29.03.2018
Programa aprobată prin anexa nr.1 la OMEN: 3501 din 29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini


7.1.1. Prezentarea trasaturilor caracteristice ale 7.2.1. Incadrarea unei intreprinderi in 7.3.1. Argumentarea realista, creativa si
unei intreprinderi. conformitate cu tipologia generala. independenta a propriilor opinii cu privire la
7.1.2. Clasificarea intreprinderilor. 7.2.2. Identificarea oportunitatilor pentru oportunitatile sociale, economice si culturale
7.1.3. Prezentarea oportunitatilor pentru activitatile personale, profesionale si/sau de referitoare la dezvoltarea intreprinderii.
activitatile personale, profesionale si/sau de afaceri.
afaceri.
7.1.4. Descrierea oportunitatilor de dezvoltare a
intreprinderii determinate de patrimoniul
cultural local, national, european si mondial.
7.1.5.Prezentarea importantei eticii in afaceri.
7.1.6. Descrierea etapelor infiintarii 7.2.3. Completarea documentelor necesare 7.3.2. Asumarea responsabilitatii privind
intreprinderii. infiintarii unei intreprinderi, conform completarea documentelor de infiintare ale unei
7.1.7. Prezentarea documentelor necesare reglementarilor legale. intreprinderi, cu respectarea normelor
infiintarii unei intreprinderi. 7.2.4. Realizarea tipurilor de organigrame legislative.
7.1.8. Prezentarea organizarii structurale a existente la nivelul agentilor economici. 7.3.3. Colaborarea cu membrii echipei de lucru,
intreprinderii. 7.2.5.Aplicarea fluxurilor si sistemelor de in scopul indeplinirii sarcinilor de la locul de
7.1.9. Descrierea fluxurilor si proceselor la organizare procesuala a intreprinderii. munca.
nivelul intreprinderii. 7.3.4. Manifestarea responsabilitatii privind
1
respectarea normelor PSI si de protectie a
mediului in activitatea desfasurata.
7.3.5. Asumarea, in cadrul echipei la locul de
munca, a responsabilitatii pentru sarcina de
lucru primita.
7.1.10. Descrierea resurselor umane ale 7.2.6. Identificarea categoriilor de personal. 7.3.6. Manifesta atitudine proactiva privind
intreprinderii (categorii de personal, selectia si 7.2.7. Formularea drepturilor si obligatiilor insusirea drepturilor si obligatiilor angajatilor.
recrutarea, drepturile, obligatiile, conflictele personalului in cadrul unui loc de munca. 7.3.7. Adoptarea unei atitudini pozitive in
sociale, motivarea si evaluarea personalului). 7.2.8. Stabilirea traseului profesional utilizand prezentarea traseului profesional.
7.1.11. Descrierea managementului carierei. elemente specifice managementului carierei.
7.2.9. Aplicarea deprinderilor de invatare, pentru
realizarea unui management eficient al carierei.
7.1.12. Descrierea procesului de planificare si 7.2.10. Planificarea si evaluarea activitatii in functie 7.3.8. Implicarea activa in activitatea de
evaluare a activitatii. de resursele materiale, informationale, financiare si planificare si evaluare.
umane.
7.1.13.Caracterizarea elementelor specifice 7.2.11. Calcularea marimilor medii, a indicilor 7.3.9. Emiterea unor ipoteze privind datele si
statisticii in activitatea economica: marimile statistici si reprezentarea lor grafica. indicatorii statistici.
medii, indicii statistici si reprezentarile grafice. 7.2.12. Interpretarea datelor si indicatorilor
statistici.
7.1.14. Descrierea modalitatilor de promovare a 7.2.13. Identificarea elementelor specifice 7.3.10. Argumentarea intr-un mod independent
identitatii vizuale la nivel de întreprindere. promovarii identitatii vizuale a unei intreprinderi. si rational, a elementelor de identitate vizuala.

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale


invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
I. Ce este o firmă de exerciţiu
7.1.1. 1.1. Concepte teoretice pentru
1. 7.1.2. activitatea din firma de 1 S1
7.1.3. exerciţiu;
7.1.4. 1.2. Avantaje ale activităţii din S2
1
7.1.5. 7.2.1. firma de exerciţiu;
7.3.1.
7.2.2. 1.3. Actorii firmei de exerciţiu; S3
1
1.4. Activitate zilnică,
evenimente speciale în firma de 1 S4
exerciţiu;
1.5. Resurse materiale; S5
1
1.6. Colaborare interdisciplinară.

II. Înfiinţarea unei firme de


exerciţiu
2.1. Ideea de afaceri (analiza
mediului extern) ; 1 S6
2.2. Alegerea formei juridice a
7.3.2. firmei de exerciţiu;
7.1.6. 7.2.3.
7.3.3. 2.3. Procedura de înfiinţare la 2 S7, S8
7.1.7. 7.2.4.
2. 7.3.4. ROCT şi documentele de
7.1.8. 7.2.5.
7.3.5. înfiinţare
7.1.9. 2.4. Ciclul de viaţă al unei firme 1 S9
de exerciţiu
2.5. Organizarea structurală
1 S10
2.6 Organizarea procesuală
1 S11
2.7.Sistemul informaţional la
nivelul firmei de exerciţiu 1 S12

3
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
III Managementul resurselor
umane:
7.2.6. 3.1. Procesul de recrutare în 1 S13
7.1.10. 7.2.7. 7.3.6. firma de exerciţiu;
3. 7.1.11. 7.2.8. 7.3.7. 3.2. Salarizarea personalului în 1 S14
7.2.9. firma de exerciţiu;
3.3. Motivarea şi evaluarea 1 S15
personalului; 1 S16
3.4. Rotaţia posturilor
IV. Planificarea activităţii în
firma de exerciţiu
4.1. Firma de exerciţiu - model 2 S17,S18
şi mijloc de învăţare;
4.2. Obiectivele anuale ale
activităţii în firma de exerciţiu – 2 S19,S20
abordare economică: viziune,
7.2.10. misiune, obiective, strategii,
7.1.12. 7.3.8. măsuri;
7.2.11.
4. 7.1.13. 7.3.9. 4.3. Obiective anuale ale firmei
7.2.12. 1 S21
de exerciţiu - abordare
pedagogică;
4.4. Conexiunea dintre
dimensiunea economică şi
pedagogică în firma de exerciţiu; 2 S22,S23
4.5. Managementul timpului;
4.6. Planificarea activităţilor din 1 S24
firma de exerciţiu 1 S25

4
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
V. Planul de afaceri
7.2.10. 5.1. Modelarea firmei de 1 S26
7.1.12. 7.3.8.
7.2.11. exerciţiu – premisă a planului
5. 7.1.13. 7.3.9. financiar;
7.2.12. S27,S28
5.2. Elaborarea planului de 4 S29,S30
afaceri pentru firma de exercitiu
VI. Identitatea vizuală a firmei
de exercițiu :
6.1.Elemente specifice identității 1 S31
vizuale: antet, siglă, slogan,
6. 7.1.14. 7.2.13. 7.3.10. misiune, viziune etc.
6.2.Modalități de promovare a 1 S32
identităţii vizuale la nivel de
întreprindere. 1 S33
Recapitulare

5
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” Tecuci Avizat,
Profilul: Servicii Director,
Domeniul de pregătire de bază: Economic
Calificare profesională: Tehnician achiziții și contractări
Modulul 1: Administrarea firmei
Nr de ore/an: 66
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1 LT: 1 IP: 0
Clasa: a XI-a E Avizat,
Profesor: Nazare Ofelia Mimi Şef catedră,
Plan de învățământ aprobat prin anexa nr.1 la OMEN: 3500 din 29.03.2018
Programa aprobată prin anexa nr.1 la OMEN: 3501 din 29.03.2018

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Ce este o firmă de exerciţiu – 5 ore

Rezultate ale învățării


Nr. Resurse
Conținuturile învățării (codificate conform SPP) Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.1. Concepte teoretice - activităţi de definire a www.roct.ro Observarea
1. pentru activitatea din firma conceptului de FE; sistematică S1
de exerciţiu; - 1 h - activități de identificare a
1.2. Avantaje ale activităţii avantajelor oferite de munca Explicaţia S2
din firma de exerciţiu; - 1 h prin FE; Conversaţia
1.3. Actorii firmei de 7.1.1.
- activități de identificare a Exerciţiul Observarea S3
exerciţiu; - 1 h 7.1.2.
7.2.1. actorilor din FE; Studiul de curentă
1.4. Activitate zilnică, 7.1.3. 7.3.1.
7.2.2. - activități de prezentare a caz
evenimente speciale în firma 7.1.4.
activităţilor zilnice din FE, Munca Autoevaluarea S4
de exerciţiu; - 1 h 7.1.5.
evenimentele speciale; individuală
1.5. Resurse materiale; - 1 h
- exerciții de identificare a Munca în Portofoliu S5
1.6. Colaborare
resurselor materiale din FE; echipa
interdisciplinară
- exerciţii de identificare a
colaborării interdisciplinare.

6
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” Tecuci Avizat,
Profilul: Servicii Director,
Domeniul de pregătire de bază: Economic
Calificare profesională: Tehnician achiziții și contractări
Modulul 1: Administrarea firmei
Nr de ore/an: 66
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1 LT: 1 IP: 0
Clasa: a XI-a E Avizat,
Profesor: Nazare Ofelia Mimi Şef catedră,
Plan de învățământ aprobat prin anexa nr.1 la OMEN: 3500 din 29.03.2018
Programa aprobată prin anexa nr.1 la OMEN: 3501 din 29.03.2018

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


Unitatea de învăţare: Înfiinţarea unei firme de exerciţiu – 7 ore

Rezultate ale învățării


Nr. Resurse
Conținuturile învățării (codificate conform SPP) Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2.1. Ideea de afaceri (analiza - activităţi de identificare a www.roct.ro Observarea
2. mediului extern) ; ideei de afacere a FE; sistematică
2.2. Alegerea formei juridice - activități de identificare a S6
a firmei de exerciţiu; - 1 h ormei juridice a FE; Explicaţia
2.3. Procedura de înfiinţare - activități de prezentare a Conversaţia S7, S8
la ROCT şi documentele de 7.3.2. procedurii de înfiinţare a FE Exerciţiul Observarea
înfiinţare; - 2 h 7.1.6. 7.2.3. şi documentele de înfiinţare; Studiul de curentă S9
7.3.3.
2.4. Ciclul de viaţă al unei 7.1.7. 7.2.4. - activităţi de identificare a caz
7.3.4.
firme de exerciţiu; -1 h 7.1.8. 7.2.5. ciclului de viaţă a FE; Munca Autoevaluarea
2.5. Organizarea structurală;
7.3.5.
7.1.9. - exerciții de constuire a individuală S10
-1h
organigramei FE; Munca în Portofoliu
2.6 Organizarea procesuală;
- exerciții de cunoaştere echipa S11
–1h
sistemului informaţional la S12
2.7.Sistemul informaţional la
nivelul FE.
nivelul firmei de exerciţiu.-
1h
7
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” Tecuci Avizat,
Profilul: Servicii Director,
Domeniul de pregătire de bază: Economic
Calificare profesională: Tehnician achiziții și contractări
Modulul 1: Administrarea firmei
Nr de ore/an: 66
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1 LT: 1 IP: 0
Clasa: a XI-a E Avizat,
Profesor: Nazare Ofelia Mimi Şef catedră,
Plan de învățământ aprobat prin anexa nr.1 la OMEN: 3500 din 29.03.2018
Programa aprobată prin anexa nr.1 la OMEN: 3501 din 29.03.2018

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: III Managementul resurselor umane – 4 ore

Rezultate ale învățării


Nr. Resurse
Conținuturile învățării (codificate conform SPP) Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
- activități de identificare a www.roct.ro Observarea
3. 3.1. Procesul de recrutare în procesului de recrutare în FE; sistematică
firma de exerciţiu; - 1 h - activități de prezentare a S13
3.2. Salarizarea personalului salarizării personalului din Explicaţia
în firma de exerciţiu; - 1 h 7.2.6. FE; Conversaţia S14
3.3. Motivarea şi evaluarea 7.1.10. 7.2.7. 7.3.6. - activități de prezentare a Exerciţiul Observarea
personalului; - 1 h 7.1.11. 7.2.8. 7.3.7. motivării şi evaluarea Studiul de curentă S15
3.4. Rotaţia posturilor. - 1 h 7.2.9. personalului; caz
- exerciții de roaţie a Munca Autoevaluarea S16
posturilor din FE. individuală
Munca în Portofoliu
echipa

8
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” Tecuci Avizat,
Profilul: Servicii Director,
Domeniul de pregătire de bază: Comerț
Calificare profesională: Tehnician achiziții și contractări
Modulul 1: Administrarea firmei
Nr de ore/an: 66
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1 LT: 1 IP: 0
Clasa: a XI-a E Avizat,
Profesor: Nazare Ofelia Mimi Şef catedră,
Plan de învățământ aprobat prin anexa nr.1 la OMEN: 3500 din 29.03.2018
Programa aprobată prin anexa nr.1 la OMEN: 3501 din 29.03.2018

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: IV. Planificarea activităţii în firma de exerciţiu – 9 ore

Rezultate ale învățării


Nr. (codificate conform SPP) Resurse
Conținuturile învățării Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. Cuno Abilită Atitudini procedurale
știnţe ţi
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
4.1. Firma de exerciţiu - model şi mijloc - activităţi de definire a www.roct.ro Observarea
4. de învăţare; -2h FE; sistematică S17, S18
4.2. Obiectivele anuale ale activităţii în - activități de prezentare a
firma de exerciţiu – abordare obiectivelor anuale ale Explicaţia
economică: viziune, misiune, obiective, activităţii în FE; Conversaţia S19,S20
strategii, măsuri; - 2 h 7.2.10. - exerciții de identificare a Exerciţiul Observarea
4.3. Obiective anuale ale firmei de 7.1.12. 7.3.8.
7.1.13.
7.2.11.
7.3.9. managementului timpului Studiul de curentă S21
exerciţiu - abordare pedagogică; - 1 h 7.2.12. din FE; caz
4.4. Conexiunea dintre dimensiunea - activități de planificare a Munca Autoevaluarea
economică şi pedagogică în firma de activităţilor din FE. individuală S22,S23
exerciţiu; - 2 h
Munca în Portofoliu
4.5. Managementul timpului; - 1 h
echipa S24
4.6. Planificarea activităţilor din firma
de exerciţiu. – 1 h S25

9
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” Tecuci Avizat,
Profilul: Servicii Director,
Domeniul de pregătire de bază: Economic
Calificare profesională: Tehnician achiziții și contractări
Modulul 1: Administrarea firmei
Nr de ore/an: 66
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1 LT: 1 IP: 0
Clasa: a XI-a E Avizat,
Profesor: Nazare Ofelia Mimi Şef catedră,
Plan de învățământ aprobat prin anexa nr.1 la OMEN: 3500 din 29.03.2018
Programa aprobată prin anexa nr.1 la OMEN: 3501 din 29.03.2018

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: V. Planul de afaceri – 5 ore

Rezultate ale învățării


Nr. Resurse
Conținuturile învățării (codificate conform SPP) Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5.1. Modelarea firmei de - activităţi de modelare a FE; www.roct.ro Observarea
5. exerciţiu – premisă a sistematică S26
planului financiar; - 1 h Explicaţia
- activități de elaborare a Conversaţia
7.2.10.
5.2. Elaborarea planului de 7.1.12. 7.3.8. planului de afaceri a FE. Exerciţiul S27,S28
afaceri pentru firma de 7.2.11.
7.1.13. 7.3.9. Studiul de Observarea S29,S30
exercitiu. – 4 h 7.2.12.
caz curentă
Munca
individuală Autoevaluarea
Munca în
echipa Portofoliu

10
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” Tecuci Avizat,
Profilul: Servicii Director,
Domeniul de pregătire de bază: Economic
Calificare profesională: Tehnician achiziții și contractări
Modulul 1: Administrarea firmei
Nr de ore/an: 66
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1 LT: 1 IP: 0
Clasa: a XI-a E Avizat,
Profesor: Nazare Ofelia Mimi Şef catedră,
Plan de învățământ aprobat prin anexa nr.1 la OMEN: 3500 din 29.03.2018
Programa aprobată prin anexa nr.1 la OMEN: 3501 din 29.03.2018

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: VI. Identitatea vizuală a firmei de exercițiu – 3 ore

Rezultate ale învățării


Nr. Resurse
Conținuturile învățării (codificate conform SPP) Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
- exerciţii de identificare a www.roct.ro Observarea
6. 6.1.Elemente specifice identității vizuale a unei FE: sistematică
identității vizuale: antet, antet, siglă, slogan, S31
siglă, slogan, misiune, misiune, viziune; Explicaţia
viziune etc. – 1 h Conversaţia
6.2.Modalități de promovare - activități de prezentare a Exerciţiul Observarea S32
a identităţii vizuale la nivel modalităților de promovare a Studiul de curentă
de întreprindere. – 1 h 7.1.14. 7.2.13. 7.3.10.
identităţii vizuale a firmei. caz
Munca Autoevaluarea
Recapitulare – 1 h individuală S33
Munca în Portofoliu
echipa

11

S-ar putea să vă placă și