Sunteți pe pagina 1din 4

rANUL VI, No. 1551.

TICYLT.A. MARTI 15 IUNIE 1893.


NUMERUL IO BANI
NUMERUL 'gBANI
.
O'N'A M EtN7 E i
3

INCEPIA 4 si 1,5 ALE FIE-GAB EI LUNT ANUNCIURILE


se,plátesO tot-d'a.uoa-mnainte Din Illocure0 i jodete se primesc :
Numai la Administratie
In Pueure;reti la casa:AdruinistratieT .din direct la "administeatie qi la
Din Tudefe i Streinatate prin. mandate...po.gtal'a ."
toate oficiele de publicitate
Un an hi tan! 80.1a1; in-stretriAtate 50 Andneiuri la pag. IV - 0,30 b, Jinja
a.se lunI 45 'D a » 25
TrellunI » 8 » > » 13 '
Insertiunele i raclamele 3 id rändul.
La Paris, ziarul se gäsesta de Vénzare cunun-
Un,numér Intreinátatell5 bahi
Sa te feresti Româné` de culu strein in casa rul la kioecul No, H7, Beeler. St.-Michel.

MANUSCRIPTELE ,NU-SE INAPOIAZA V. ittlexandrii. UN NUMR VECHItIl 3(YBANI

A UM INISTR
PASAWUL BANCEI,NATIONALE,,(OaselelOarägeorgewici)
A T-LA
Dirpót ALEX,. V. BELOW/WO REDACTIA
PASAGlUL sitroc.Ei NATIONALE, (Oasele Oarageortievlei
sualsoloomaiolOOEINgmlummanorr4474 Ara. SIMIMIESIGIEN7 .. '
,

WARELE PACIENT stiinta si eztperienta yeacului se. ri


TELEGRAME
Armonie la gTiyerii
I
dica. Discutia ar avea In cazul a-
cesta un caracter mai oblectiv, -- care se cuprinde i corpul delictului, -
scurt pasagie al Monitorulta, paSagiti în fie mie permi l rind& meri t

spune ea, deed este ceva rusinos, ,ca sá


ofensa grava Musa de guvern Regelui intrebuintez expresinnea sa;
de ' a'I
in aceasta
I PARIS,. '12 Nitric-es; a mar- .famillei Sale :
acúdernic. Dar ' e, tot atat de adev-: turisit ,dinaintea judelni ,instru&O.r cä a . alegere» este de a vedea un tin& de' a
'0 scrgisois.RE rat cd -ea ar departe de a gäsi
oameni' pe cari sa-1 pasioneze in a- dicat de D..Ducret. Seara,, D. Norton $i altelé :
In istoritul bum' 35.- feA
falsificat toate docurnentele in sensul in- cal toil la' Sifiaia Monitorul scrie frit;e cärui valoare nu me indoesc de alt-fel,
,intrand in viata luI politica pe usa de
Ducyet ad fost, confrnntap until cu altul sprijinft pe' o popularitaté creata
Agitape din Ungaria ceste blagoslovite timpuri de yuver-,
namint conservator.
In timp' de mai multe °cPaSuri *on-% drapel
din batálione' I de yenätorTz au ad-hoc de pärintele D-sale, prefectul
cleStinat a fate seriiciul in a- detului.
ju-
tintifi. Li Se: va intenta o, aefiu, ne. ceastä garnipanä,,in yard, dete... ondru-
La drept vorbind, eel ce inläturd snnt drinariti pentru propagarea de de , Faptul cd Timpul publicd numati
,

Bucuresti,, 1,4 Junie 1893. posibilitatea unel disciii linistite de, cureente'care ating sigeranta statulai.. Cum ? crede, ()are guvernul sea daca a. scrisorile D:lui, Emandi, ,iar
Constitu-
Alte pehiziiuni i arestärk, Stint
.

idol sunt Regele i consilieril SPI.' evitat sä;porneneascä ,numele maiorului iorialul scrisorile D-lta. Romalo
Noi inir"adevr 'nu suntem mul-' babire. Coceá, eroul jele la 20 Maia, lumea nu ne-4r dutoriza, credem, sci
RELE PACIENT turnip cu, starea de hicruri 'de as-,
,

Camera. D. Dreyftis, adicai,


),
"stie el e comandantul batalionului I opiniile in guvern asupra spunem cci
alegerei de la
pune o propiinere, eunnistie in favoa- ae vénatori? Berlad sunt divizate cci adecci .conser-
ta-zi i .cerem mai multé drepturi rea tutulor condantnatilor; pentru crime' Daca.apeasta 'si-a inehiptiit'o g.uver- vatorii sttsin o'canclidaturci,si junimistii
Suntem in plina., Vfacanta. ictivi- pentru poporul muncitor. Cerem sä delicte pohtice si pentru, Tote . del nut s'ajuselat mar: Astäzi tiÎî si copiii. alta ; ne-ar autoriza, s spunem
tatea Parlamentarä feu totul stispen-;. ceva
se. dea eel pritin atatea drepturi greva. S.9 cere ,urgenta discutiunea, acèst lucru. Nu pop zice Schleider, rá mai ,mult ianume acest fapt un
data, guvernul -administreaza cu a- cate le are in Statele. civilizate"; Su- imediatä. sa nu-p amintesti, de, Cocea ; nu pop siniptorn al unei stciri .de -lucrurir
gentil 141,, sub Controlut, une-ori Mal D. Dupuy combate propunerea care all zice Coeda,'färä sa nu-t1 amintesti de ba- mult Mca serioase... Dar ,la ce ,oare cu
puternic, Ate iI -mal slab, alpresel.
fragiul, universal d. e, nu e o incureja agitatifig sterile...intrti eat .pri-\1 talionui I ,di vénatori, de junele Ferdi- eduta sd ne aprindempaie in .cap? am La
Pe -timput, acesta ziarele se obi ei-
nici petenpune exagerata vesté' greVele, ',ststerriul. deg*rátil: 'este de. nand, presnmptiosul presemptiv, etc,, itc. ce seofe,nd asemenea dedueií,
sci ne ex-
a moastra.,1 când Bulgarii -si alte po- ajuns. E o intäntuire de idei inevitabila; una punem la, des»tinlirile
nuisera sä discute idel;' 'era inted- formale,",, catego-
poare, :mai inapaiate, de cat noi In ProPunerea è respinsä , 327 voturi: de,steapta, pe cele-falte.
, rice si,indignate ,ale suratelor cw con-
devér timpttl eel maiTotrivit pentru multe contra 115. " Apoi, asa fiinde nu e ,o neeuviinta -sfa mai la yrrnd, la
.

Camera a' &cis sädrse.ute Una: pro- spill 'in mod indirect ca Co,-.;earSchleider bind, e oare .treaba noastrd scidrept
si Il Pra'etied vor-
.diferitele organe de, piibliatate sa
desvelte prOgramele gruparilor xes-
fArä nidl.
tenta lor.
perieol pentru exis- iectul
- e
cadre.
Hartile cohtelni. Cesti; ; PretinSul onorurile?
a presentat, tegeluY i familiel
'
steccim' in...., drmonia din sinul familiei
ne:ame-
pective.' Dupa, o jumätate de an de conservatoare, strins unita in jurul
Dar un guVern detestabil ca cel agent' eletorar al DLIUT Cónstans, at.1 fost 'Protestant ,cu, cea urmä . energie peetabilului sed se, etc: etc. etc.? res.-
lupta militanta,'pe care am putea-o consérVatör poate sa deturneze atat puse "'sub sigiIü dp Tribubal- in contra acestei malitiezitati de.cel mai
nurni partea negativa a actiunei par- rat gust. Si".ne simtim eu atat ma! in- ,' !
,
Argue...
de mult.'llipta din caléa. ei fireascä, -4, 4,,
demnati sä protestam, cu. cat Regele,
tidelör politice, e chiar rieedsard o
discutie. Mai ,Senina, e peCesar adicd
sd Se dea cuVenita atentiune
in cat sa nu ne mai cUnpastem si
schirnbain rehirile in chipul Alegerile in Germania cáreactualmente sí afia li munte, e prea
sus pus sprè a se puteä. apara, iar juratii o pCRISOARE
eel- mai neasteptat: ASa de ,pilda, BÉLIN 12 Iunie,;-,Rezultatul ba- din, prea mullá dragoste pentrU Angus-
tei pozitive a actiunel deosebitelor tul SuVeran ar achitala sigur -pe cel ce Imparpalitatea -ne impunee datoria a
grupari.
or. asemenea, propaganda e naenita
cand guvernul Jasä, ho,iil
natele nepedepAte; i, i asasi-
färä voia
noastra; suntem sifiti, a cere apli-
lotagiilor.
_

lui ,contra.ttnui
, '
La Lahr 'IBaden1 candidatitl centru- Presentat
.
sprig in Monitorut oficial ca Cocea 'a
Regelui onorurile.
Frumos e- sa, v atingep de untbm
fi
de
inp
drepp fat.6 cbiar eu dusmahii nostrf;
aceia ne, gräbim a publica dupil Vo-
Nationald Scrisoarea pe care 'D. de-,
a pune inteo ,lumina inat curatd carea lgiior eiistente., °and alege- La Berlin, D. Langerhans, din ,par'7, iresponzabil, putat I. 'G. Poenaru I3ordea a adresatlo
tidul poporului D.:tor ,cortservatoti ?
deesebirea dintre ele si a Umuri mai socialisti:' Mitropolftului-Primat.,,
rile sunt falsificate, noi ne. vedein .Dresda candidattd anti,seMit' eirn- -Satyr .

bine lupta militantä,,de peste' an,. Pe .

nevoiti' i cerem resPectarea actua- tra celui conservator. : 4893,,Iunie,10.


langa aceasta hoi gäsim ea stint aL La Straslaiwg, D. Bekiel4 Socia
- tatea revendicäri dé cert si atatea
lei iegl electorate,' care e departe de
a Ji idealul , nostru.., Cänd in fine list goatee DuJ Petri. Arnionie la guver Malt .Prea Sfinte,
.
Bucrasci
ridzunite de ,atins, in, cat lupta de i- gnvernul indeamnä agentii sPi la La Dantzig, D. Rickerf,- fitul Unlit-
deI nu e njmi, necesarä, -ea e In nei liberate a fost males, ,La Berlad,e vcieant la colegiul Cnd rniani"' CreZdt obligat °Ve
'

acte .brutale, la -violentO, in 'contra .°

La ,Essen, D. Krupp ccmtra unuicle-, .1 de deputati: Pentruacest loo sunt doui multutni ,pentru invitarea la banchet,
acelaS timp o.. datorie â oamenilor adversarilor litici, noi vdein candidafi guvernamentali anume: D-nii si
rkal. me scuza- di nu em putut veni,
pdlitici. siliti a cere domnia ordinei... Rind 1a:10 searci, 46' rezultäte sunt T. Emandi, Romalo. Cel d'intdift am voit
Noi unia ne vom fda' aceàstä dar-, e copiln,1 D-lui Eniandi, prefectul' jude- sa rsPund la"o' politeta prin
"

E cel putin ne, mai autit lucru cunoscute, intre earl : 5 conservittori
torie, cautand sa*,diScuthm, pe cat 1 partid al imperiului ; nationalie fului ; et de al doilea nu e dupci cdt se o politetä, si nu a fost catusi de
ca paznicil propoveduitorA ordi- liberal/ pare,' nit): rttdd pe d departe cu pie- ln intentia mea sdadérez lá sim-
inprejurarile ne .Vor ierta, uniunea liberald pcti .
nei In SW, sd fie opozantii; iar a- tidul poporului; partid akpeporte, fectul. Negresit, fte.,eare e vonvins cd el tiiintele capar,', a vp fi dictat acel
nUe Inscrise In, programul nostril:
Dar ,trebue .sa ni se' tie socoteald
narhia sá o represinte guverhul Re-
gelui $i totusl aceasta e situatia.
lu din Germania de Sud;-4 centru ;-
represintd mai bine,'atdt
2 ,polonezi ;7-3 anti-Semiti ;-11 socia- servatoare cdt si colegiul, I ,de. 7'11(totIci, , Nu "am crezut
' bancbet. , .

deunlucru; Situatia politied Prin Usti. deci lupta intre densii era inevitabild insä nici 'o 'data cd
Apreciem in deajtins toate D. Emandi, fiul prefectulta; adre- dinteun r6spuns politiCos, dar care
care treceM e o situatie cu totul a- tagiile unel lupte de märtu- Rind la 12 ,noaptea sunt '63 balo-
normalä. Regele s'a asezat .,,cu tot risim cd am dori-O' din toatd'inima.
tagii cunoscute : 5 conseredtori par- seazd, Timpului i Constitutionalului o nu -avea 'nimic politic intr'éusul,,
dinadinsul pe guvernare. El voeste Sunt -atatea eezii politice si éCono-
tidul imperiului ;-13 nafionali7liberali ; scrisoare, in care ,constatd ca D-sa e Minenta; Yoastrd afaati. sâ
-75 partidul Rickert;-6 parti(L Rich- candidatul oficial, de oare-ce' ,candida- un titlu i un merit in publie i sd-1
faceti y
cu ori-ce pret sä inaugureze em re- mice care trebuesc,desradacinate din ter ;--r-49 partidul poporului,din. Germa- tura d-sale si,' nu a altuia a fost accep- transformatl..,pe de o
girt' despotic In 'care totu1 sa piece nia de Sud ;-5 centru tatd si aclamatci de majoritittea conser- parte 'Intr'un.
spirite,r s'a Dent un asa de mare vatorilor din Bdrlad ; deei D. Emctndi testimoni de moralitdte si buna pur-;
de la inalta Sa buna-vointa; ' comert cu .tot soiul de superStitii in 3 anti-son* socialisti
Inconjurat, de. cati7va D. Eugen Richter a fait ales Hagenla. consiliozd prieteneste pe 'D. Romalo sd f tare, iar pe de alta intr'un act de
aceste materii mai complicate de cat 'si retragd, candidatura, pentru' a evitd ) desaprobarea .sefulig nostru
4 cate-va, jbasnice instrumeute,r Re-!.
gele face tabula rasa de toate legile,
cl ce obieinuit cad sub Puterea de
SATIRA ZILEI o cddere rusinoasd. Timpul public& scri-
soarea D-lui Emandi. Constitutionalul Regtetand, sunt
patrundere a tutUror, hick nu mai dator, In interesul adevrului,
de Constitutie tnsl, iar in bicul incape indoiald ca dorinta noastra insd nu, sub euvint ,cd a publicat-o Sá de-
legilor i Gonstitutiei a introdus,doni- .Cine Timpul. clar ea nu am vpit catuSi de putin
de a discuta si lämuri gändirea noes.: La rindul. sat D. Romalo nu p'Wect a ,''ve 'da un asemenea.
nia bunului plac. trä, ideile aspiratiile carp ne in- SuntemT anti-dinastici i nadájduim ca ,sd lase- fdret rdspuns scrisoarea D-lui
-
v-rog a da publicitatel i aceastá
De aceea vedern ca legile se calca, vom fi crezuti pe euvént când facem 'EMandi ; D-sa , trimete tot Timpului scrisoare, care dä.
sufletesc, idealul cAtre- Care tindeni, ceastä declarapune. De -altrnintrelea ciii .respunsului men
cä reformele 'mai proaspete; care de e nernArginitä. Constitutionalulni cdte o scrisoare
abia acum se aplica,. .sunt fAcute in
ee ne-ati citit n'atl nici un motiv bine- de respuni. De astoi-datd
Constitutio- adevrdtul SiÎ caiacter. -
.Dar un lueru' ni se Va reeunoasie,. cuvdatat sä se mat. indoeased. nalut publied scrisodred D-lui Romalo Primip, v rog, incredifitarea sen-
dispretul celor mai categörice anume
.sj situatia prin care ire- Dar ori-Ciit de anti-dinastiel am fi, iar Timpul se va settza
Inscrise In Constitutie ......
-

eredem de .datoria noasträ.- sa peotestien ce' n'd publicat'o,-0 seuzatwine penfru timentelor. i Considerapunel ce bine
cern e cu desevirsire nepotrivita pee7 va fi cei i-a meritati.
Si nu- mai vorbim 'de abuzurile si -su's si tare in contra indecentelor preset' luat inainte t
:
tru p aseminea discutie. Ga ,*tot ce guvernamentale adresate Aegelui
Constitutionalel. I. "G. ''Ponnarta Bordea.
nelegiurile ' ce zilnic se saversesc, e rece, obiectiv, o discutiede ,prin- Scrisoarea kmandi cuprindea,.
sí fainilidi regale.. Regele p preá sus pus cum atn zieo, Mutt ün sfat anneal
nepedepsite, ba. chiar incurajate. cipii politice, economice, sociale, pen- pentru'a Se putea apra de pentrti D. Romalo ; a ,D-lui Romalo
In asa inprejurari, incepern o
lupta de *lei.... Eloarte frumbaS5.-
tru a inteleasä i, simitä, .reelamd aseménée indeeente.,Si afara 'de aceasta din punchd 'de Oedere' al
procesele de presä pentru atacurile in- noastre elect°, rtde cuprinde hicruri ins,
insert
,m'orávuritor Agitatiile din Ungaria
linistea sufletului. sunt
dar.... cu cine Si In ce scop? iastazi pornite in contra guvernului,
' dreptate ie contra sacroesanctei Sale tructive, pentru care citvint o repródu.
Cuguvernul, adech eu presa perseane finid de; resortul Curtel cuju- corn, in intredimea ei, feird
,nentru. bunul, motiv, ca el si-a batut ratî '(vezt in aceastä privinta 'Wale ,ziee prea multe comentarii. latdaaceastd o inecirca de
Am zis-o articolul trecut ca daca
o asemenea discutie u poate avea 'isi bate joc de 'totul i s'a fäcut. refe guvernaMentale din ,ultireele zile) soare: éri- llomâii de îiposte
Mull ti Sufèr, cauza nu
loc prea suntem .unii de pe o lume, ast-fdl un guvern imposibil. El 'ä achitarea, ,deCi impunitatea 'caiomnia- e. ca dénsii ar agita idei periculöase U-
4101, de pe alta, pentrn ea, SA ne apucat pe,azate printejdioasa pentrri toilor e de ma! 'nainte garantatii. Domnule Director, nitätei Statului, crt desmembra-'
puteM Intalni çe un Jeren .neutru, 'el e taurul care vede, fälfaind carpa Dar sa ne intelegem de ce,,eevorba. Daca, junele D. Teodor Emandi; fied rea lui, etc. ; cea-ce cer Roinanii de peste
unde judecata rece, obiectiva, sä ne rosie iaaintea ochilor. De aci incolo
Begele a.,plecat la Si- prefectului judetului"futova si viitorul munP e ceva cumult maf putin ; el" cee
ndia Marti, 8 Iunié. Caldurile sunt mat-1,F deputae al colegiului I -de aici, a 'fost sá nu fie sees:I-in afaed de lege, ci sa li
pue de ''acOrd asUpra vre ,UneI ces- 'el va merge fatal 'din nerozM In ne-
-
oainenif, nu fall cuvdnt, prefera in lo- mirat de notita ce Constitutionalut pu- se respecte drepturile 'dobéndite i ga-
tiuni,,de interes general. rozie, panä ce va cädea sub strivi- , cul zäpuselei rSfrânte din caldatimul blicase mai deundzi in, privinta alegerei rantate, sdese pue un capt politicei bru:-
Sä discuti 'principiI eu TiinriuZ'? törul -dispret general al ,publiculul. Bucurestilor, o pajiste verde, un munte, de la Bérlad, cu eat rnti mult trebte tale, de rnagbiarizard sanä i sä nu i se
cu COnstitutionalul? eu 1ndepenctèrita? adr prPaspt,, imbaisamat ,cu miros sä, ne miräm nol de respunsul ce a fácut interzica dreptul liberei lor desveltäri
00' Ica de, ne, la timp ar fi astäzi brad. Chiar trifnesii providente l. simt D-sa la cele publicate de D-voasträ. na Lion a le.
Dar aceste ziáre, inchise In doctri-, o discutie linititä de idel, noi ne
nele OrtOdo,xe politic» i economice, trebuinta unel 'schimbari de regim, pen- inteadevr swami -departe de a tä.;- tn Replica juniinei academice române
vom ' incerca insa sa o facem, tru a nu-si pierde 'capetele sub influenta ;gadui ca. D-sa este candidatul until co- (pag. 7) gasim foarte laniurit si foarte
cuM, s'ar inchide melcul in casuta çate-ori marele pacient de,la. carma, dogoritoarelor caldUri ale tune! lui Cuptor. tmitet injghebat in vederea acestei alegerl ,frumos expuse aeiste dorinte si cereri
lui, n'att;otizontul larg, intins, tre- in 'Svireolirile lui din urnia, ne ya Monitorul oficial ,de, \Tined publica der pärintele prefeetul judetuMT ; ale Românilor Ungaria.
buitor pentru aStfel de discutif. Mai toate' ärnnuritele augustei plecari, in vie de asemenea nimeni aci in Berlad nu Genet not ea MaghiatiT s 'ne dee noa6 ceva
angadu.i-o. Dar, a urmari toate actele leglatura. : El ne .spune din fir in per se indoeste.cd popularitatea jtinelut D-lui din Tropietatea lor? intreba atitorif RepliceT.
departe de cast* lor ele nu 'vd acestui mare si .in.teresant paCient e Gerern no! ptivilegil?
:cine a petrécut pand la garkpe augustii ,iEmandi este asa de mare, in 'cat DU a
nimic,; mai mult de cat acele doc- r
a6 asemined o. datorie i declaram. voiajori, câté buchete li s'a oferit, etc.; Indräsnit a se. presenta la un alegétor pretins'si nu pretindernastä-zi,
De la 1848 päntt, poi Românil nu am
trine dbSurde si spulberate de critica de cAt ceea-ce at nostru
Ca ni vom pierde din vedere niel apol pe drum', câp primate' le-,a esit Ina- pentru ,solieita votul fall a fi insotit este ; predndein drepturI nationate in puterea rap-
modernä, nimic nu existá pentrii ele. o miscare; svir,Cedire a ' lui, inte si, in sfarsit eum ail lost intémpi-f .1°,1e sub-prefectul sae de politaiul orasului. tultu cA,santern aiet, aid voint so, finv §i .c
In virtutea
Adevrul e cá ô diseuVe de idei pána,,,ce nu-1 vom, vedea cazut de la
natt fa. Siaaia. Cat pentru sfaturilece 'rni dä piesum- cerem ruique noi pretindem att tie admintstram noLlie
sawn
se poate' face' independent zia- A.Sta e' foärte frumos din partea Mo- 'tivul i prestunposul dePutat- de a'rni, noi in limb no`astrrt nationahl, sit ne
putere inofensiv-pentru Ord. nitOrului ofieidl, fiind.;,ca tam. ase tretrage candidature spre a evita
alegem de-
ca.- putati i lunefionari noT de no! nebäntuig; sä. ne
rele care repreSinta resnfiatéle doc- I an N. :izontaas. tePta eu nerabdare aceste amnunte. Sacem ICZiIminteIe de culturä national& ronA-
;VI
Were rusitioasä, Ii va rspunde'mai bine
trine ortodoxe In contra carora toatd Sa' ne. fie ertat ' insä a reproduce un tele cat ori-citte urea' elector*. neasca atätpia :ate ,no! iine dorim 10 de die
oY lngine mg bine gtim
-7".47..-^44.-
trebuintä avem ; ce-
MAR I 15 IUNIE 1893
observat airetia i cursa for guverriului unguresc, a fost nevoit
IX Lricaciu a
Vein, cut toatl'hotärtrea 'cerem,sit fim recultos- a recheita in mintea tuturor amintirea zintd numai caricaturile genialelor corn- le-a rspuns cu bdrbdtie. sá intrerupd discutia si sá ceará noul
citti steipecnt. pe a noastrii snurtet situafier create nationalitätilor din, Un- pozitii ale lui Verdi, Meyerbeer, Doni- Protocol nu s'a luat, sag eel putin nu instructiuni D-lui Alexandra' Lahovary.
nu voim cu nicT un pret sub soare sä admitem si In special Romanilor, si pentru a zetti; Mascagni, Suppe, Offenbach, etc. s'a iScAlit de d-rul Lucaciu.
Gpvernul Ungürese, ca respuns la a-
ea MaghiariT sl-sT aroage dreptul de a ne dicta garia aceastä deprindere nenorocita Q avem ceastd intrerupere, a rechemat din Viena
nou modtiri de a gändi, a simti si a vorbi. ca Intelege mai bMe cat de mare e (Maria
ne dea nou leepunl despre patrio- noastra in o ageminea situatie. azi. pe delegatif sei D-nii Baron Lipthay, Ba-
MaghiariT sá
tisrn i fericiré tn viatä. Dar de ee statul, pre .sustine cu Mari Aiiiinceput ron Andreanszky si Hilényi, avizând in
loan N.-Roman
Cu un'cuvént, -voim sä avem "de facto **1 not.o cheltuelf ConserVator:' , nu iritervine Din Câmpeni, inunta apusenl, se te- acelae timp pe ministrul Kalneky, c'6, nu
patrie In lume, voim s fim si noT stäpAnT pe glia pentru a .plasa pe CC' Mai exceleny ab- legraflazd -Tribunei : va reincepe discutiuriea textului conven-
sä iesim i nóT là lamina libertatef nationale,
fatit cauaa pentru care intreg néamul românesc,
-
seculai.A a párintilor si-strlbunilor nostri, voim
DE LA CONSERVATOR
selventi ai acestel ; & ce statul
nu pune basele uneb opere române, ,
Cfimpeni, 923 Iunie n. kTelegramd
Ixtrticulard a .(Tribunei)». In noaptea
tiei páná dupd doué saptámani.
Din sorginte autorizatá ni se asigurá,
cu mic cu mare, btranT i tinerT, reclami drep- unde s'ar-putea desvolta tinerele talente, de 21 lunie in muntele MarNaia, pro- cd guvernul Unguresc este hotärit a za-
turT nationale pe a sü proprin pämént. care -se remarca la examenele Conserva-
Examenul de canto. Clasa.D-nei Zoisima prietatea comunei Sceiripara, din partea
- dárnici incheiarea conventiei, daed se
Austro-Ungaria nu e un _Stat kicuit (Leria) torului ? pitzitorilor peidurilor erariale a fost vor acorda favoruri insemnate cerealelor,
de o sngúrä nationalitate, ci un Stat Statul...2 Dar statul are pus in fruntea impu9cati 7 RomAni. viteler i rimätorilor nostri. Si nu este
Cu cea mai vie satisfactie inregistrám artei oameni d'alde Wachmann si Stan-
locuit de none natiuni deosebite si a- succesul repurtatat Sambábtá de elevele Unul a rmas mort la moment, 6 exclusd posibilitatea .ca din causa acestel
nurne : Germani, Maghiari, Romani:11a- cescu ; de la Stäricescii ce putem sd ce- mai greü sau mai uor raniti. conventii, sä se rimed grave neintelegeri
clasei de canto. a Conservatorulub. Era rem ? Bietul btrin, face el ce poate.
Ceko-Slovaci, Poloni, Croato-Sérbi, cu neputintä ca aceastá sectie, o. datä intre guvernele din Viena i Budapesta,
Rus i Sloveni. '
incredintatd zeloasel conduceri a D-nei
Iar Wachmann ? Cum WO dea el con- Incuno9tiiutiim pe toil aim- dacá cumva guvernul roman nu va vroi
Pentru ca aceste nationalitäll deosebite durspi pentru intemeierea adevratel mu- nap 9i corespondentil (nark' ad sacrifice' comertul nostru de vite.
cunoscuta artistá'romând sd nu's1 ia zici 'In prejuditiul pretinsélor sale Con-
sd poatd forma un singur. "Stat, -sunt avéntul cel de atatea ani derit, sd nu Cá Redactia 9i Administralia Probabil ea D. Papinig se va intoarce
done mijloace, rlou chipurl de guver- certe simfonice,,care if raporteazd sume 2ziarului nostru5 mutat mAine in Capitalá.
,producd eleve Cu care-sä se poatá man- insemate pe an.
ndmént admisibile sat sistemul centra- dri. Märturisim sificeramente, cd ne7am Pasagiul BAncei Nationale (Ca- Linia telégrafica aeriand instalatä pro-
lhator, adeed un absolutism violent, sag Sä mai räbdam putin. se1e Carageorgivici)
asociat c'o adevratä pläcere la religio m. C. J. vizorin intre Fetesti Si Cernavoda, a-test
o federatiune in felul federatiunei gee- sitate cu care 'ntreaga asistentá a as-,
mane, elvetiene, etc? Principele Ferdinand si Principesa ruptä de apele Dunärii, earl ail 'crescut
cultat pe acele tinere, le-a apreciat ta- foarte marl.
De la 4848 i pfind ast,A7zi, Românil Maria vor merge in Galati la finele lu-
cer sA li se recunoascd drepturile lor
lentul si seriositatea ce ele aü pus in
studiul . din cursul anului. Si daed intro' INFORMATIUNI nei August si aped' vor intreprinde o Ast-fel comunicatia telegraficA cu ,Con-
stanta este intrerupti; e probabil in'sil,
legale si legitime i sd nu fie impiedi- .
altele, la D-rele Adelina Asian i Salir cälätorie prin Dobregia.
cati in 'desvoltarea . lor nationald. Acea, Marcovici,- am avut de admirat.' jesteta Lucaciu Perechia princiard va sta veo cate-va ca Maine sá se pue o altä linie aeriand.
sta aü cerut-o la 15; Maid 1848 când zile la bdile de mare din Constanta. Cablul dintre Fetesti si Cernavoda va
s'an intrunit pe Gamma LiberteilA de
,

land Blaj, in, numr de peste, 40,000 ; .ponctualitatea -


vocei, claritatea in vocalisa tia, siguranta,
.

de aceasta D-ra Sak


Marcovici a linut .chiar prea' din cale
,Din Sfitinar i-se scie Tribunei
D. dr. Lucaciu a 'fost dus din
celúla ',sa de inehisoare inaintea 'judelui Ni se scrie din Husi cd Gheorghe Mi-
fr gata dupá veo done' furil.
'Atragern atentiunea parchetului asupra
aceasta an cerut-o 25. Februarie 1849 afard searnä in detrimentul alter .'efeete de ifistruetiune, Uncle a fest de non in- tache, seful biuroului de servitori; a deselor accidente, ce se intmplá In
reprezentatia care a predat impratuluY apoi nu e mai putin adeVrat ea, pentruf trebat in' asupra Memorandului. denuntat alaltderi la procurer pe Diac6- stabilimentul grafic al D-liff Socec.
un memorig, cUprintnd opt puncte de meritele D-rei Eufrosina Alexie; am D. Liicaciu la interogatorul judecato- nul Ioan Iatu, de la episcopie ed ar
fi
Anul acesta numai, s'aü Intemplat 15
program in acest sens ; aceasta o cer avut o indoitd -admit-aye. D-sa pe tagd resc a .poftit i pretins, ca intrebárile deflorat copild de .14 ani care era ser- accidente graves in urma earora 15 lucrd-
de-atunci Incoace pánd astd-zi 'Remand calitkile' de mai sus, - se bucura.' de o romaneste sd I-se puná, ca procesul-ver- vitoare in casa lui. tori lucrätoare remas schiloditi
prin aiare, prin brosuH, prin memorii, respiratie minunatä. In cat el putin, o: bal asernenea româneste SA se facá, alt- Cerem Ca parchetul local sd-si faed Ord a mai putea lucra. i acesti
petitiuni,-intr'un .cuvnt prin intreaga respiratie bitie eumpanitk. Intelepteste, cum prótocolul 'nu-1 vi subscrie si ny-1 datoria, cu atat mal !milt Cu cat faptul tori Stint day afarä din stabiliment fdrii
lor agitatie. e svarsit de un slujitor al bisericei care
Ungurii n'an admis, voit SA ad-
mitä ideea unei fedératiuni intre naio-
tru 'un cântdret inteligent -
'ntrebuiritatä e o adevratd comearapen-
i D-ra
Alexie rie-a dovedit'o cu prisoiled e.
Va .'eOnsidera de, al sea.

ghedin.
Äa'puree Inehisoarea din 'Se- ar trebin 'sá fie exeniplu de moralitate
printre cetdteni.
.
sá li se dea nici un ban.
Din cauza subitei mutári a
nalitätile mbnarhiei vecitie. Incurajay Aria reginei din opera Hugenofii,' acom-
,

ludele7iiistruCter declarând-i. cd nu ziarului din tipografia D.lui Cr.


de centralistil germani, eI aú cerut paniatd de tertet e destul de grea, stie românesté i ed nici protocolul nu-1 Citim ziarul L'hiciépendance Roumaing: Luis in aceea a D-lui ICucup nu
sistemul autoritar, deSpotic, tul, de pretentioask cu toate acestea D-ra
,
poate' scrie in atare limbä, s'a provocat M. Sa Sultanul a cenferit D-lui Po-
am putut da eri numärul nos .
In guvernarea nationalitatilor din Un-, Alexie aproape s'a ¡treat Cu difieultätile, la multe, ca sd-1, indupleee pe D. Lu- puleanu, consilier la Curtea de apel, tru ilustrat.
garia Monarbia austro-ungard in loc de el. Buna Sa réspirafie i-a Mleseis un co- 'caciu a ceda de la pretentiunea sa ; in- Ricand functiurre de procurer general, Cerem ertare lectorHor no9.
a fi o .tederaliutie t tuturor nationalitd- lorit de toatd frumusetea, o exprimare tre altele 'I-a refiectat la starea lui mi- decoratiunea de Mare ofiteral ordinului tri pentru aceastit iregularitate
tiler ce o compurr, alcdtueste un Stat trancd, perfect fiber* cat se poatede co- zerabild in care Se aflä lii inchiSriare Medjidie. independentil de vointa noas.
dualist.; si jumtatea acestei rnonarhii, tr.&
Ungaria, se márifine prin un sistem de
.

guvernamint slb'atic.
rectä ; insusiri, care i-a átras cele mai'
cáldurease aplause. Numai in asemenea
agraveze situatiunea, ci dimpo-
triva: sd se foloseascá de ocasiunea ce Ce servicii s
fi adus oare M. Sale
14 IUNIE
iinprejurári se peat& vedea cat de iubi- 'i-se imbie,. a-si schimba i iisura a- SUltanului, acttialul procurer gene-
Pe `Cand In. Austria s'a dat Poloriiior toare .e lumea noastrá de musied imensa!' cea stare: D. Lircaciu a' declarat ral al Curtei 'de ape]. din Bucuresti, Aceastá zi memorabild trebue sa re-
din, Galiya o largd autonomie nationalá, said a noului Atenen devenise o adev..- Cá cu-pretul -preddrii ;drepturilor ce .le pentru a merita aceastä distinctiune ? mand pentru noi serbdtoáre nationald.
-1Asandu-se dö 'altmintrelea soarta ce-
lor-l'alte nationalitäti nehotdritd,
Ungaria domnia bunului plac se practied
-
in
ratä celuld in care eel ce se gäseag nu
se puteag misca de Hui elor ce'

mai starsiaü venind. Nu avem In de ,a-


are dupd lege ca, cive ca Roman, nu-1
vor .face inibtiniitäteascd starea, Mers-a oare D.. Populeanu la Cons-
de si simte pänä la arnärdeiune durerea tantiriopól, i aviit-a onoare a fi pre-
Pentru istoria miscdref patriotice in-
treprinsá contra persecuyunilor de peste
Carpatl, insemndtatea ei este atat de
In toatá splendoarea eL Rornânii trebue juns ,cuvinte mägulitoare la adresa greutatea aeeleia. zentat M. Sale Sultanului. considerabild, in eat revzénd in minte
sä pliteasea biruri pentrii .a se intreti- care a pus gala' interes, atata La aceste judele a cercat sd afle un Mister conservatism ! evenimentele destasurate tocmai un an
nea functionari, unguri, vrAjmasii lor ceY stäruintá pentrii ridicarea prestigiului a- interpret .intra aItii-l'a.aflat pe D'. pro- 1111111==== astd-zi, simtim un sentiment de 'Mere-
mai vajnicr, pentru a se Infiinta Fell cestei clase. fesor de la gimnaziul regesc, pe Lián Trupa francezd de operete, care cântá dere i mandrie care rie cuprinde.
unguresti si societäti cu menirea de a D-soara Hortensia,' Chiciu, 6 aparitie 1-Iozas. In grädina Blaremberg, si-a premenit S'ag fácut rnanifestatiunf nationale si
,desnationafiza pe nemaghiari si in Spe- di-501mA i plind de ; voce mica Dr. Lucaciu a declarat frisk. ca. nu personalul. inainte de 14 lunie 1892 ; se publicase
cial pe Romani, pentru a vedea cá limba plAcutd, care in registrele de sus ia primeste .nici .. interpret, de eare-ee le- Aseard a debutat cu mult suces intreg memoriul studentilor universitari ; ces-
lor e indepârtatä din toate autoritdtile, fortä uimitoare. "Trilurile din cava- gea prescrie ca conditiune de cualifica- persorialul, trupei in Le petit 'Due. Noua tiunea românilor subjugay ajunsese la
pentru a se vedea bátuy, prAday Si bat- tia Beirbierylui de Sevilla, le-a atacat ad- tiune. la <eficiali. si bn :eazn1 prezent ju- primadond, D-soara Degoyon, a fost mÍilt cnnostinta Europei i numeroasele semne
jocoriti .de o adrninistratie selbatecá; färd miriibil snaulgénd salve de aplause din delui de instructiune, sá stie in grain si remareatd de elegantul public; ce' a um- de aprob'are ce primiam zilniç dovedea
sd aibä cui cere dreptate; pentru a se partea publicului. E plind de curagin i. sceiseare Ilinba. româneased. plut grAdina. simpatia cu care ne urmärea occidentul
vedea in fine 1ipsii, prádati de toate e .foarte degajatá. In aceleasi conditiuni La acestea tot:interogatorul a luat un In ast-fel de conditiuni trupa francezá civilizat ; i-niscareá nationald era bine
drepturile Cetdtenesti. se presintä i D-soara Iulia Sperantä, caracter mai mult ea privat, cuasi' Cbrt-' va izbuti sä cuceraseä. simpatiile statornicitä i nimenr nu se mai indoia
Aceasta fiimf Situatia creatA nationa- care are o tinutä dramaticá remarcabila. fidential. Capitalei. ' la noi de triumful dreptätil.
litátilor din Ungaria, e firesc luéru cá DoMnisoareleAlexandrina Cacri si Elena L'a .intrebat jadele pe D Lucaciu, cd Remäsese încä neracutd o incercare de
agitatia lor sd nu conteneased. Nimen1 Bera cus vocea lor micá dar clard aüîn- luat'a i densúl parte la, conferenta InregistrAm cu plAcere stirea, o capitald importantd.
n'are dreptul de a cere Romanilor, Sb-
.
cântat pe, auditor. , national tinutá in Sibiu la inspector vamal Dulugla, va fi numit sub
, Nu se procurase' intregului popor ro-
Vacilor, Sérbilor ori Sasilor sd se supue .Examenul s'a inchiat sprin e arie din
... 'care s'a ..deisCom- director al vdmilor. mânesc ocaziunea de a se afirma in sen-:
orbeste. Selbdtáciilor ihiguretî, sá pri- Favorita cântatd cu multd elegantd de punerea i Yasternarea unui Memorand D. Dulugia este unul din eel' maT dis- sul idealuluif de unitate nationald,
Measeä cu resemnare jugul pe care gn- D-soara Adelina Aslan2 Putin cam erne- contra legiior si constitutiunii. Politice tinsl functionari al ministerului de fi- ceruse aprobarea i bine-euventarea lui
vernul din Pesta "cautd. 'sd pue in tionatä inceput,, a sfarsit cu 'MI brio - D. Lucaciu a rspuns cá la o atare nance'. - solemnä ; nu se probase: in .fata Europei.
grumazT, sdnrenunte la limba lor, la in- superb. conferentä unde s'a decis compunerea intregi solidaritatea intimá ce lega pe
dividualitatea .lor .ridationald, la datinele acum Cateva reflectii. substernerea 'nun Memorand coritra le- Convéntiunea comercia14 cu conduetorif intamPfátorI af miscalrei na-
traditiile lor si Fa se transforme, dupd Te 'enprinde o durere mare, ti se std.- giber constitutiunii patriei nici când Austro-Ungaria , tionale cu marea masä a natiunei ro-
poruncd, In timp de 24 de ceäsuri, in sie inima când vezi atatea talente tinere n'a luat,parte, iarpärta a fost la mai Negocierile pentru incheiarea con- mânesti,-si aceasta trebuia racut mie-
Unguri de cea mai hunied specie. NI- apárând pe orizonul artel; dar care dis- multe eonferenta incriminatA, in ventiunei comerciale cu Austro-Ungaria diat, nu pentru a sustinecuragiul cur-va
rneni n'ara'dreptui: aoésta. par imediat ca niSte metebri. Nemultu: care s'a decis compunerea i asternerea s'ail Intrerupt din 'nog. -cáci nimeni nu sovdia-dar pentru
Jr, Ungaria anarhia' pleacA de sus ; Ro- mirea 1i izbuceeste cu violenta, când . unui Memorand pentru aperarea i re- De altfel negocierile diplomatice intrupa intr'e formá eviden tá aspiratiu-
mânil eele-Palte nationalitá- victi- vezi cum se .präväleste lumea de idea.= ' vendicarea legilor i cdnstitutiei patrieb. terminat de mult i s'a prima elauza nile legitime de unitate nationalä.
me ale acestei anarbii, ,sunt in positie
, lun i, de iluzii a unel tinerimi ,efitusi- Cu .acestea s'a..).sprävit, interogatorul natiunei celeY mai favorizate. Acum a
, De aceia am chemat n6Y pe românil
de legitimá apärare ei sunt .,In lege, iar
*, aste.si cuprinsá de un dor, nemArginit cu D. :Lucaciu. - mai rérnas, Ca sá se stabileascd textul de pretutindene la o intrunire máreatä
guvernuf uzeazá de fella brutald, pentru pentru arta Muzicald. E de observat tendinta intrebaritpuse: definitiv al conventiei si procedUrile va- in capitala Rornâniei libere.
a inábusi ori-ee mischre legalá, neavénd Cat suntem de ticAlosi 11,Deprinderea parte li conterenta 'In care s'a male.
.
Cu o inainte, la intrunirea
curajul de a decara tirania ratisä. contractatä i mosténild din' tirripurile decis Memorandul contra legilor Si a Abia s'a inceput discutinnea pe ar, titeare de la Universisate,zicea un prieten:
DacA constatdm filed odatä aceste -1u- de restriste, de a desconsidera ori-ce iri- consfitutiei ? Dacä da, ,recunoSti 1risuSi ticole a textului definitiv al conventiei (Maine Se face o esperientd, decisivä
cruri,' cunoscute astd-zi tuturor Roma- ceput de artä rornâneased Ini favorul cd lucrat contra legilor. i censtitutiei.? si D. consilier de legatiurie Papinig in maine \Torn vedea daed glasul nostr are
nilor i Enrópei intregi,, o facem pentru nor trupe de opere sträine, car)" 1.1 pre Irisui te acuZI: - tata pretentiunilor absurde ale delegati- résunet. in .poporul românesc. Rspun-

FOITA Z1ARULUI ADEVERUL cdrub copaci marl maseati in ,parte micul . taco.' el acum'? Când 'avea sä se in- siunea corpului de cdtre cel viclean, dar Ca urechia lipitá de usI, cu ochii la gAu-
42
easel' ,din fatä si modesta resedintä prin- toarcd ? Va fl gäsit oare la la Bornholm îT salva sufletul... Si conchidea rile broastelor, nici odatd nu surprinsese
iard. casa parinteasca. In doJiü ? Poate se simtia ce bucurie pentru Mesieni; dacd era sa asa ceya ; .de alt-tel ar fi -intervenit
RRRERT SCHEFFER Ah cum o iubia, regina, Magda, a- acum singur i dezolat in niste pamere li se rimed un print regal... ar fi dat imediat de veste, princesei.
eeastá vedere atat, de vastá si de goale... Telegrafid lul--,Lavrik ed era binevenit Aceásta, in interiorul ei, era dezolatd.
tad, dupe uniforma strAlucire a soarelni Se retrase de la fereastrd, o inchise, Se in casa ei, ori &and s'ar fi anuntat. Acesta Cine stie Poate Ana Buvitz pcAtuia
de Orient ! Cat de binefäcétoare era acest asezd la pianul adus pentru densa in o- respunse cd tatäl stl tocmai rnurise, In aceste' imprejurdri prin eXces de zel
aer curat de dimineatd, plin de aromele daia ei i incepu piani'ssimo preludiul . cä, trebuind sd-si reguleze afacerile, nu si pate ar fi fost profitabil sd fie de-
WERE REGALA
iubite ! Acele sunete din diferite depär-
tärb cari se roagá sufletul nehötärit
al poporului, îi cantan imnurl
din -Saul sunetul cloPotelor alternând
in sate, de' departe, insotian cu un bas
contiriug acéste acorduri incete in sur-
putea sd 'Ace din Bornholm Pánd peste
o' lund. Peste o lurid regina nu maY era
sd fie la Bethesda. Princesa se indignä
pärtatä pentru cald-va vreme ?
Dar Aneta se avéntä acum la consi-
deratif pölitice. Declard cá Lavrik era
Partea -a doua II imblanzati arriaráciunea gAndu- dind si le impresUrati tesdtura armonipd foarte impotriva muzicianulul, i con- un agent slay, i din eel' mai primej-
rilor. in rsunetul lor prelungit... ferintele secrete pe care le avn cu Ana diosi. Adese primea scrisori din Rusia,
Imbräcä repede un capot de batist, Se pleca i mai mult, intrevzu pe *Nu numai regina Magda regreta ab- Buvitz nu-I imblanzirä de loc supard- aceasta dela comisionarul palatu-
garnit cu valenciene; si se rezimá cu inältime, la dreapta, lunga fatadd albd a lui Lavrik, Nu mai putin de cat rile. lui ; umbla liber prin apartamentele re-
coatele de fereastrd. castelului Montbijou i pleci putin capul, ei, 'dar pentru alt-fel de motive, II párea Ana Buvitz dispretuia sexul tare ; ea beinei si fard indoiald se introducea în
,

Aerul in depártare avea transparente


, casi pntru a-1 saluta. Aeolo, in acea rg j princesel Sofia de Waldstett. Fu- ura pe Lavrik, pe care stApand-sa i-1 'cele ale regelui, puténd ast-fel sä sur-
albaStre. Cöastele dealurilor, mangdiate resedintä de 'yard, murise tatäl ei, dor- sese 'foarte deziluzionata cu cate-va zile prefera. Prntru aceasta avea un senti- prindd secrete soptite. Cu ministrul slay
de o lurnind blanda, se piece', la orizOn miaü cu amintirile ei zilele cele mai iu- mai inainte, afland cd avea sä piece in ment cidat,. a cdrui cälduri smna cu avea relatiuni vechi : se dovedise
sPre campie, se impreunati cu verdele bite (nu cuteza ziCe singurele iubite) Danemarca. Doria atat de mult sä-1 aibd 'amorul... Si asa .era acest amor, Meal ceasta cu ocazia ultimului bal al curtif ;
mai intunecos a pädurilor de fagi, pá- ale tineretii sale. casa ei deodatd cu fled-sa. Ar fi putut s'ar fi schimbat In furie la. cea mai mica, fard indoialä îl vizita pe ascuns.
tate ici, si Colo de insule si mai negre Dar tot acolo traiag i drägutele ei , atunci usor sä-I observe pe améndoi, sä bänuiald cd un sentiment fraged s'ar fi Princese o asculta ingrijatd. Fied-ca
de brazi 'Coperisuri scanteiag , sus dea-, nepoate, atAt de blonde si de fragedes vazA dach sinatiati unul pentru altul veo putut furi,sa in inima reginei pentru teea ce credincioasa ei Buvitz IT spunea
supra caselor, virfurile ascutite ale, bi- pe care eri instarsit le intrevzuse, in Vinovatá atractiune, si de a-i conduce, vre-unul din acel sex urit. ,Se aruned cu aci if scriseserd deja ; de sigur A-
sericilor se nrcati tuguiate, i in cadre treacat si care erati aderabile. Avea sä prin vorbe bine chibzuite, de a-I apropia furie impotriva artistului, mai addogd neta' avea dreptate. Se lnselase in La-
de verdeatá albiati vile pacinice. Venind le revazd azi, pe nepoatele ei, i maine, poate, veghiând in acelasi timp ca In Inca la ceea ce insinuase prin scrisorile vrik, orbitd de amoru-I de mamd. Dar
desPre miazá-zi, 'prin imensitatea verde si toatá vremea cat avea sä stea la Bet- ochil lumei sä remand, ea, regina, el, el', cä pierdea reputatia reginei Magda, 'cum ar fi i putut sä bánuiaseá la un
a cânipiéi, cu reflexe de topaz si de ar- hasda; i avea sd se creazd, nitel mama artistul, pe care o potrivealä de gusturi cd o tira spre fapte nesocotite, cd o artist, niste planuri atat de ascunse De
gint, fluviul öndula a lene si se cufunda sd se bucure,- o ! atat de delicios, de poatd uni Momentan, fárá a nici zola de societateamesiand. Fdra dénsul, la inceput ar fi trebuit sá se pazeas-
la dreapta adanc nitre doi perey de .stinci. aceastä iluzorie maternitate. CAci cum- o datä sá uite distanta care-1 despärtea. (zicea, dar n'ar II -putut spune pentru cä de acest danez. Se gandi la mijloa-
La stânga se intindea 'o vale in care ser- natd-sa .Amelia n'avea sd fie geloasä ? Poate cá austera prineesá nu-si zicea ce) acel scandal cu Irina Marca n'ar fi cele de a preveni pe regele.' Dar färd
puia, prifiti e sa1ci, un rig cu cursul 'Avea sá inteleagd aceastä dragoste de tocmai aceste cuvinte ; .isi fäcuse cu mâi isbucnit. dovezi sigure avea sd-1 creazá oare ? De
Meet ; si turnurile In ruine 'ale vechei sotie lipsitá de copii, pentru acele mid multä pietate' educafia gändirei de cat ca Cu .precautiune, prineesa Intrebd pe altfel un astfel de demers ar fi fost pre-
fortarete de Waldstett se oglindeati fari finite suave... erag in adevr asa cum permitä a se ilia asupra unor ast- carnerierd dacá stia ceva despre convor- matur ; regina, dacd afla, avea sä apere
tastic in valurile luT ; in cute lungi ca le descrisese Lavrik, nepoatele sale, drá- 'fel de lucruri,.. Se rnultamea sä se gan- iirile ; dacd-cum sä se exprime ? pe Lav»ik. Trebuia sá aleagá momeutul,
agátate pe coasta colinei prin snuff inteligente, i deja ,atat de iubi- deased la elein chip vag, sá le urased dacá nu deviag la o intimitate bla- ca sd lucreze cu sigurantá.
de dbaliT i ochinl boulul, cobora un toare. In genere, der sa le raptinasca. Mil a le mabild ?
.

crivor des de iarbd presdratd cu arbusti, Ce, pécat &A nu era aci si Lavrik, el fi hatärit, s
condned la ele Pe fiipa ei,
fail a le 11 premeditat. Deplora pose-
()air Anetei Buvitz scânteiard. Nu, (Va mina.)
de la castel' pAnd la parcul domnesc ai care era atilt de, iubit Ce asta nici-odata. Desi ea era In"totdeauna
MARTI 15 IUNIE 1893
3

Done
DEVANZARE
garniturI de
esclamai eü, ca Ricard al III. Si iata
norocul, bag pustia de noroc bat& DIFERITE ',$'11R1 botari când si caror tri
va fi aplicat
tariful maximum. Decisiunea lor va fi
in escursiune stiinyfica la Campu-Lung,
mainl de treer sistern pe eine aduce inainte Pe Saba... R near si Dâmb`Ovicioara.
R4NSON et HEAD, LINCLLN (Englitera) una supusa ratificäril impratului. pensii se reintorc Job in Capitalá.
de 8 qi alta de 10 cal Corti. Ceva nexplicabil de bine, si ce bine !
Ar oferit principesei mele un supeii... DIN TARA MONTPELLIER., 13 Iulie.--Eri ad fast
Doritoril se pot adresa la D. ANTON CINCU, Afläm ea D. Mitache Mihájt violonist, trei decese prin cholera. Cu acceleratul de aseard D. profesor
La inceput me sträpunse cu niste pri-
viri de gandeam, cá me iea dracu! :
zice, Domnule, sunt o femee onestd, so-
e pleacä la Paris Duff dimineata insotit
tie o orchestra nationálä.' Ii uram cá-
CONSTANTINOPOLE, 13 Iunie,-Se
asigura ca representanyi câtor-va puteri
Gr. G. Tocilescu a plecat spre Paris,
spre a lua parte la un congres istorico-
sul de Maine, daca va Ii dupa dorinta tul med... latorie buna si succes in intrewindere. ad facut deosebite demersuri pe langa epigrafic.
Sultanul pentru a obtine o comutatiune
noasträ, 11 vorn considera ca o autori-
zare si imbarbätare la lucru inainte, iar
dacä va fi negativ atunci vom zice
- E vra sä zic maritata ?
Cum nu, märitata.... si aci e tot ha-
zul, îb láudâ foarte mult 1,:drbatul i cu
Citim îr ziarul Gorjul din Targu-Jid
Se zice ca o denuritare in toatä regula
de pedeapsa pentru condamnatii din An-
gora, mai cu searna pentru cel cari
Miercuri se va tine un consilid de
ministri la Sinaia sub presedinta Re-
cá in increderea noastra tinereascä am toate... o femilor, femeilor I Si cum spu- s'ar fi fácut in privinta mortel unei fe- fost condamnati Ja moarte. Sultanul a
visat un vis prea frumos i nu ne era sei, la inceput nu primi, pe urma zice: mei din coMuna Cartiu, anume Ioana Gr. agreat in mod favorabil aceste demersuri Se va discuta raportul D-lui Popinit
Bine, dar sä fil cumirite, altmintrelea Popescu, incetatá din viata acum o luna. si se crede ea va acorda cererea. Se zice In priyinta "intreruperei negocierilor co-
dat realizarn cá comutayunile de pedepse ag fost is-
Réspunsul 9 pierd iluzia de dumneata... I-am promis. Se vorbeste moartea ar fi fost de na- merCiale cu Austro-Ungaria.
(Cum nuf zic, void fi mai cuminte de tura violent i cä sotul decedatei n'ar cälite ieri, prima zi de Bairam ; insä e Cercurile bine informate admit posi-
La 1.4 Iunia 189'2, Bucurestiul se schim- mal probabil cá Sultanul va voi sa as-
base ca printr'o intervenye magicä. Nici Nasradin i pentru ca sä n'ai teama cum fi strain de causele ce ad produs-o. N'ar bilitatea intreruperei definitive a nego-
s'ar zice, invit cbiar si pe amicul meg strica daca s'ar face o cercetare se- tepte sentinta Curyi de Casatie. cierilor Comerciale.
odatá partidele politice reusit sá
adune atâta lume, cuprinsa de acelas nu Varn Zis pe nume, caci nu eram si- rioasa la fata locului i utopsia cada-
nobil avént. Sala de intrunire si stradele te, void gäsi, auzi, ce vrului». D. loam Bäläeeanu, ministru plenipo-
-- Da, da e nostim... foarte naivitate MITRE
!
principale eomplectamente ocupate de o nostirn... Ne unim i no"( cu pärer6 confratelui 1NFORMATIUN1 tentiar al térii la' Londra, va pleca in
nostru de a se face o ancheta la fata curänd sä la "in posesie directiunea le-
- multime imensä, casele impodobite, stea-
guri i cocarde. tricolore pretutindeni,
statua lui Mihai Viteazul incoronata purta
zabranicul cernit al aspirayunifor pe
Mai e vorba I Dar, cum crezi... la vila

--
Bäicoian u... n'ar fi oare sad poate1..
De ce adica, tocmai Baicoianu ?
Apoi unde ? Gäsesc cä e cel mai Magi ca. D. G. C. Mumuianu, canoe.-
In No. trecut am publicat un fapt ce
ni se comunicase din GäestI i anume :
ca locotenentii Florescu Bursan, tre-
.
gatiunei.
Balâceanu va fi investit in acelas
timp cu titlul de trimis extraordinar
care le reprezentase eroul alta datä..... nemerit loc de feint acesta : gill:Tina mare, lar la consulatuf nostru din Paris, va când prin acel oras cu niste cai de re- pentru a asista la casätoria Ducelui de
Si toate acestea se racuserä dupä a- spatioasä, cu niste aleuri frumoase... sin- prezenta comitetuhri Theatrului Natio- montä, s'ar fi dedat ti niste agresiuni York cu princesa' Maria de Teck.
perul unor tineri necunoscuti Inca pe
bancile porecliti de célegi «De-
cemviri». Dar acesti tineri ere.' inter-
guratece ; bucätäria bunicica publicul e
cam... nu e vorba, lueratorb.... dar uncle
gdsesti public mai de treabá pe
nal, pentru stagiihrea viitoare, tradu-
.

cerea piesei Dond Juana sag loana cea


Nebund, dramá in' chid acte de. D. Al.
selbatece In contra unui preot, a unui
alt civit si soya sale, irijurându-I si a- Studentii Universitari
menintânu-1 cu sabia i revolverul. nii subjugati.
Roma- i
retul entusiast al dorintelor unanime. urmd nu-mi dä mâna sä me duc, me Parodi cunoscutul autor' dramatic. Un amic al nostru din Gaesti, om de Comitetul studantilor Universitarl a trimis;pen-
ra vorba de* idee, nu de persoane. intelegi... unde asl vrea sunt cunoscut Piesa jucata .1a teatrid .Francezl, a al caruia cuvânt -nu ne putem indoi, ne tru, 14 Iunie, tuturor jurnalelor streitie din Eu-
ropa, urmAtoarea telegramA.
Ziva de 14 Iunie 1892 a fost un pas
,
ca advocat, am si ed clientela mea... me avut un sitcees colosal and acestä. incredinteazd ea relayunea ce ni s'a tri-
mare câstigat, i din reusita märeata a intelegi, ar vroi el sufletul, dar päcatele Eminéntul critic teatral , Francisc 'mès asupra acestui incident e exagerata Studentii Romanitniversitari denunta
intrunirif din acea zi, trébue sa tragem nu-1 lasä. Sarcey in cronica "dini,e Temps de la, papa la denaturarea faptelor. lurnei civilizate, noul atentat savarsit de
dou marl' invétaminté: Saba s'a gandit s'a gândit primi In' 15 Maid 1893 a apreciaza; une pike, Adevrul ,e ca Soldatii cari aduceati Maghiari in iontra Românilor de peste
1) ca miscarea nationala pentru sfarsit propunerea. sans, pareille. 'caiT, 'ad legai un gard al acelui preot =riff, prin darea in judecatä a studen-
tatea rornânilor, departe de a fr. o agi- Ef bine primesc dar, ori si cum, e Spergm ca ,comitétul 'nestru teatral pe ceb mai sélbateci din ei, ca sa nu ylor autori al replicei, intregului comitet
tatie factice, se razema pe speräntele
, cam geriant... mon cher, noi doT, densa se va grabi sá o primeascd reperte- fuga ; preotul temendu-se sä nu"i se strice nayonal Roman, precum si prin neu-
cele mar scumpe ale nayunei rernâne.
2) cä in momentul decisiv, când rân-
una....
-
Mofturi, mon cher, me intelegi.
riul anului gardul, a täiat cApestrele Cailor si le-a mana purtare fata de. doctorul Lucaci.
dat drumul, aSa in cat caiI fncepusera Comitetta stuaenfilor Universitari.
dul faptelor va fi venit, top românil vor
fi gata a face sacrifieiul suprem.
Iatä pentru ce revézénd in minte e-
-
Chestia e.... D-rul bhiriac ,Teohari intors in tail
Bine, bine. Fie cum zici, nit mai a depus cu suCces ,examenul de- lifiera
desvolta teoria... prac tied.
sä fugä i numai cu mare greutate ad
putut fi
locotenenti Florescri i Bursan, Petreceri intime
venimentele desfäsurate un an, (Mita tot-una, nu Me 'asteapta asta-zi, aflând de aceasta,,,ad facut musträri preo-
simym cum ne coprinde un sentiment
de incredere i rnândrie ; iata pentru ce
smal gandeste judele nostru, prin ur-
mare de ce n'asi putea ?... ce surprisa Capitala Concursurile voalei de Bele-Arte din tului,. insä sa-1. fi injurat salí arne- No. 43 Cuvant in Ro mb
nintat; iar pe de altd parte ad relatat
retineM aceastä datä i o consideräm ca am sa-1 fac maine dimineata mitifichei lucrärile terminându-se Mary 15 Iunie c., rapttil i primarului local si ministrului de
sdrbatbare nationald. (eroul nostru e casátorit de vase hurl). vederea publicului concursujul Vór fi expuse spre de resboig.
ehiar fn localul voalei D. Chabeaud
X. Ce surprisa, i ce bucuroasä va ft ! dar Palatul De alt-mintrelea acest incident s'a pe-
astä searä de ce adicate n'asi face cu- m. pang. Dumineca 'de la orele 2-6 p.
Acaderniel;
trecut de vreo dime luni si cercetärile Se gasegte In FefeleT,
nostinta cu principesa lui Nicu ? Iunie. Mare" douT la PorumbeT,
ce fäcut ad stabilit In mod 'min-
STIRI TErfiRAFICE Pest& vr'o câte va ore Saba, asezat la
DIN STREINATATE doios inocenta numiylor locetenenti. TreT al stelelor hotar,
Dascal Universitar ;
o masá sub un copac umbroS de la villa Este nog apanagist,
Baicoianu, bea c' oniac cu apa gazoasá, Cuirasatul englez «Victoria» s'a scufun La .examenele 'facultätei de litere, ag
Alegerile in Germania reusit cu bile albe urrnätorii :
Mogtenitor catargist.
asteptand pe arnicul sett NicOmprerinä clat n apropiere de Tripoli din Syria,, In
-
BERLIN, 13 Iunie. Panä astä-seard Cu dulcineea lui,
la 10 jum. se cunosc resultatele a '129
urma unei cioèniri cu cuirasatiil «Cam.
Le nirnerise o seará frumoasa : èra cald perdown». Amiralul Tryon, earnandanttil
if-rele Calmuschi, Becu, Popavici, Chi-
t, Duca, Ramniceanu, Calinesch, Gheor-
.
0 lucrAtoare din fire,
$eapte e tamaduire,
Opt e nume de femee
balotagii. A g fost alesl ¡hiu, Urma Domnul sa ti-o dee.
si brae. Din vale, de la ipavilion surie- escadrei, din Mediterana, care:se Oa pi Georgescu i D-nil Stefulescu Rucä,
19 conservatori ; tele dulci si tot ödata majestoase ;ale lui bordul «Victoria) a perit impreung cu Bädulescu Ion, Negulescu, Ciupagea, Svi- Solutiunea problemei So.
.7 partidul impel iului ; locosici, Stefänescu-Goanga, Pârscoveanu 41 Sarada
«Desteaptd-te Romano) aduse de vénti- 400 oameni.
27 nationali-liberalf ;
8 Uniunea liberalá ;
vul de prima-varg gadilead auzul e- in Ciocnirea s'a intimplat dhpa anieazi, Pandele, °Radulescu Gr., Mirodeanu Ilie,
Neagn, etc,
COS-AC

19 partidul liberal al poporului; -


roului nostru.
6 partidul liberal al poporului din bele unuia D,ecemvir
timpul unet inanevre; «Victoria» a
Da, da, ji. trecea prin miute, vor- fost isbita in flute si s'a inecat In mai
când toy românii putin de 15 minute Paria la, o ddancime
Nuol procese politice In Tran-
silvania
AA deslegat : Fetele din Popan an, A. Dr. Cha-
beaud, Da la Vadulat gi Arghira Busuioc (Loco).
-Torcivia et Compania din Campu-Lung '(pe
cart if rugarn pentru ultima cart( sä renunte la
Germania de Sud ; de la Nistru papa la Tisa numai se vor de 150 metri. fleacurf).
8 centru destepta numal atunci se va putea ceva Afarä de amiralul Tryon, s'ad mai Me- Egyetértés din Puclapesta anunid A- Pogta. D. ecipitan Oltenas (eäldrä§l) sè ceara
4 poloneil ; vom ajunge la ceva !, cat un preat,' inginerul-Sef, un locote-' rea in judecatd a mai multor fruntasi la Post-Restante o scrisoare pe adresa
8 Antisemiti. Felinarele chinezesti aruncail o luminá nent i 8 eleq. Se k'cre4 ca numrul- romdní din judqul Aradului, pentru Nota. DestegArile trebuesc trimise
19 Socialisti. melancolica In jurulIor lásánd niste tim- mortilor este de 430 insä se poate delictul de agitare in contra integritd- la redactia noastra.
4 Guelfi. bre ciudate In dosul
«Norddeutsche Zeitung», zice. cá re- se loogrea un paradifs, pepacilor: 6rädiria parte
Valte
din ei sa fi fost scdpay de cele-
coräbif ale escadrei.
Iii statu'lui.
Sunt dati in judecatei : advocatul Dr.
Shout.
,
era ceva feeric. WO&
zultatele balotagiilor de la 24 iunie do- Locul i Imprejurirnile ail o deosebita In', afall 'd& echipagiii .maT eread pe itefan Pop din Arad,' prótoereut Vasile
vedesc ca toy oamenif ail o politica in- influenta asupra omului. firoseanit din Borosineü, Vasite Beles
teleapta sunt dispusi a sprijini politica Saba se sirntea fericit in, 4nomentu1 Judecáforul. bord 103 'solday de marihá. ' din incleiü, prebtul Than' Cornea din
TEATEK-CONGERTE
guvernulu,i si cá tara e sätula de poli- fata ; lui, nici prin gand nu-f trecea de - GaZétle -réptibli6ane radical& din Borosineii, Milovan din .Dèrna,' inv'è(d- Grâdina Blaremberg.. In fle,care
tica de partizi si de fracyuni. cá torii Boro. i Todoreanu- din Térnova.
face o porcarie din cele mai fin` de siècle, Franta sunt pline de articOle trelativ la seara represéntatii date de trupa fran-
«Tageblatt» zice cd, cu toate cá libe- lasându-si tândra nevastä Vor ajunge oare puscdriile unguresti
sg.-1 astepte Scanctalul did parlainent provocat de d-nii cezä de operete de sub direcyunea D-lor
ralii aü perdut lupta totusi sunt con- acasg, pentru a petrece pentru a addpostí atdtia ágitatori ro-
seara
vinsi de triumful fatal al idealului lor. inpreuna eu Nicu i cu nouaasta entrois Clemen ce an .
sa amicä
Deroulede i Millèvoye in ceutra D-lui.
Mdni, pe cati i-a gdsit guvernul .ungu-
resc culpabili` de tradare de parse Si
Claudis i Jearoy.
GrAdina Hugo. -
Representafif variate
care-si iubeste atat bärbatul I Judele era Ele vejtejesc in termeni loarte energici
vesel; vesel si fericit inteatat, in cat se usurinta cu care acuzatiunile in contra
TRAGI-COMEDIA ZILEI pregatea sä multumeasca din .suflet ami- oamenilar politiei, se, aduc la tribuna
agitare çon, tra statului?
in fie-Café seard.
Teresa Frascati. -
Concert",Rubin-
- Moravuri contemporane cului sd, avocatului Nicu, pentru neme- parlamentului.
rita idee de a-1 invita si pe dânsul la J
Cu numrul de maine irnparfim gra-
tuit cititorilor nostri ziarul 14 lunie
,
stein.
Eliseul Luther. -
Musicä militarä in

Trenul greoid se opri In garä. Publi- supeul intim.


cul sgömotos esea urmat de hamali in- Dar 'jag. In apropierè de masa lui
File rupte din Album
A ayea idel, este á culege flori ; a gandi,
1892, ed. II, in care se cuprind, nitre
descrierea kmänuntitä a gran-
dioasei rnanifestayl din anul trecut.con-
CeloseuI Opplér,
musicä militara.
-
fie-care zi de la orele 4-12.
In fie-care seara
carcay cu bagáge. Tinörul judecator de trecu o pereche un domn elegant tat- éste a impleti cnroane. tra barbariilor unguresti, discursurile
instrucye. Saba scoase i el eapul pe fe- bräcat, ducea la brat ,o doamnä Malta, X. Y. ',(Buzefi) pron' untate cu acea ,Ocazie, precum , IMMENEM
reastra, privi valurile de oameni, pe urmá svelta, c'o pälärie de paie ochet 411- toate telegramele primite de studentil Aleiandrina Teodorescu, sotie, Maria
luându-si plednl sä dá jos, indreptându- catä. spre urechia dreaptä ; nand ea Cipeat o fatC ia ridicat idealul, cu nesfri universitari. Teqdereseu, 'mama, loan si Elena 8pi-
se spre restauratiuné ca sá ia un tinea rochei, argtând puyn atat sufere mai mult, când ea ea femee, 14 funie 1892 se poate procura gra- rescu, socru i soacra Petru i Dimitrie
Deodatg se simV apucat strâns in batayeuse a dantelata a rochiei sale de nu a gäsit ceea ce a vis'at.,
'
tuit,- incepând de azi si de la chioscul, Teodorescu, fray Ana st. :Steliana,l'eo-
matase i un piciorus micut, micut ca
-
brate si sdrutat de done ori.
f!",'e faci, Sabule 9 ce fericire!
la o princesä ; in atta mktá ynea o
-- Bon jour.... nimicä... adica am so- umbrelula rosie. Dontnul îY Intocea
. N.- D.: (Craioya)

Lung ' e "drurind inVtattirei, scurt


dn iiare de lânga' hotel Boulevard, dorescu, surori, Nae Gheorghe i Toma
Tani, verl, Filoftia i 'Stefano. Tani, ve-
Assail a avut loc In grädina de dare risoare, Vasile Dimcea, eumnat, familiile
,

sit cu trenul, veheam sá zic, i me in- capul in toate pärtile, par'ed voia a roditor acel al ;exemplelcr. .la semn dip valea Coloseului Oppler ser-. Cococianu, Irimescu,
unchi si curnnay,
dreptam spre.... dar tu Nicule, ce apä gási pe cine-va. barea societatei de ajutor mutual a func-
,

Ah, in sfirit, te-am, descoperit. Sénèque durerea de a anunta incetarea din


te-acluse la gara ; pleci, sag astepy pe tioharilor cällor ferate. Lume foarte multd. viatá a iubitului lor sot, fitl,
Ce idee de a te b'sága in desirnea .asta... ginere, irate;
-
cineva
Nu, dragl, nici una, hid alta ; am eram deja disperati, ea nu te vom gäsi, vine
condus nevasta... a plecat la Buz... s'auzi de odatä vocea Domnului i prechea misel, el devine
Dacä läudäm pe un orn ;bun, el de-
mai bun ; claed läuclam pe un orn
Pe seará mnsá s'ati intemplat mal multe vr, nepot i cumnat
scandaluri pricinuite de o bancla de tur-
buratorI, car!, folesindu-se de lipsa de,
vroeam sä scap de dânsa pentru vre-o esind din umbra se opri dinaintea lui
mal mivl.
Winckler iinprejmuiri a grädinei, a patruns In lo- Gheorge Teodoreseu
câte-va zile, si am expediat-o.... Ce bine Saba. calul serbärei, a provocat scandale bat- comerciant, In etate de 37 de
cá te am Intalnit... tocmai pe tine ! Acu
noscuti:
day voie sá v fac cu- Ultim cnvént, ' tând i ränind chiar câti-va jandarmi tat din viata in ziva de
,
Duminica
aril, race-
13 In-
Sunt vesel i irni pare bine, dar car!, intervenisera spre a potoli scan- nie ora 11 s,i jnni.
reeernand, dragg. Mito, amicul mar Trahvaiul t.rece i, de i plin, se urca dalul.
din' zi roaga pe
pentru ce-ti sunt trebuincios ?... te-a fu- trei dame care sunt silite a sta pe plat- amicil si cunoscutif familieT sä bine-vo-
rat cineva te-aü cdlcat hoyi ? cel mai devotat, pe Sa... A.r fl de dorit ca antreprenorul aces- iasca a asista
la inmormântarea
imprejmuiascä mai bine telor sale, care va ,avea toe Martirmási-
Judele Inca de la inceputul formä. tel gradini
Ce boy ! nu e vorba de hoy, e alt- cererno-
ceva la mijloc.... cum sa741 explic... me niei de recomandatiune se sculase, si
cam plictisise nevasta... e de-o gelozie se dadu puyn inainte, ast-fel -Un Domn din nautru Se scoala i striga:
ea la un din Ofer locul meü celei mai in vérstd
aceste trei dame.
grAdina spre al nu expune publicul la nie- ora 11 a. m.
brutalitatile turburatorilor earl. se folo-. Ia locuirrta defunctului, strada
15 lu-
Corte:IA.11 va pleca de
Sfintilor
.

turbatd... $i de abea de cate-va zile fä- moment dat toy trel de odata s'ad ne-
.

sesc de aceastä neglijeutá a antrepre- 36 si se va indruma


merit sub felinar ; un snop claming, cäzu
Niel una din acele trel dame nu se norulul. spre cimitirul Bellu.
cui cunostintä c'o persoana foarte inte- miscil, Doman]. se duce si ii reia locul. Cei ce nu vor primi invitatiuni spe,
resanta (ai sá vezi) chestia merse atat pe fetele lor. .

de frumusél in cat me intelegi am fast Pe fondul inchis, frunzisului figu- Printul de Muntenegru contrac- ciale sunt ritgay sa considere aceasta ca
nevoit sa fac pe dracul in patru i sa-mi rile lor esird ineun relief deosebit. tat in Paris, un imprumut de zeee o invitatiune.
conving nevasta,, ca e necesár pentru sá- De odatá un ypt de furie, surprin- ULTIME TELEGRAME milioane de franci, destinap la con-
nátatea ei sä mal respir un alt aer dé dere i spaima isbucni din peptul damei struirea une't Iini ferate, care va
cat cel stricat si cü microbl de la noi si a judelui nostru. Cauza acestul Opel BELGRAD, 13 Iunie. Cercurile bine uni principatul Muntenegrului cu re- Hotel CARAIMAN SINAIA
din capitalä. ; am .convins-o insfarsit cred cg o intelegeti : Saba recunoscu pe informate pretind di colonelul Velimi-
a plecat la matiiv-sa, i iata-rn liber 31-0 ha, iar ea pe Saba al ei. rovici n'a fost trimes la Cetinie nurnai gatul Serbiel. Subseinnatul antwenor al otelultg Union din
Tabloul vi-1 putey inchipui i singurt pentru a aduce decorayile, ci a mai fost Bucurestl am onotre a aduce la, cunogtinta onor.
sir independent ca pe timpurile cele
bune D. Scarlat Orscti, directorul prefec- public ca, adluat i hotelut Caraiman (tin
poate ea 'y mal aduci aminte pe când Urmare nit astepta, cititdrule ! insärcinat si cu o turei pdliyei pleacá in concedig de done pe care l'arn reorganizat ca tetul gi care vaSinaia,
putea
nu eram amândoi insuray ?... ce vreme, St.. B. nalST.de PEARSBURG, 13 Iunie.-eJour-
St. Petersburp publica un du-
luni. nvalisa cu stabilimentele s'imilare din streinatate
cele niai bine tinute. Nu voT cruta nimic pentru
ce vreme doamne, si cum a trecut In absenta D-sale D. inspector DriS- a multamt persoanele care vor bine
Villa Regard- San-Souci.... i aduci a- blu tarif vamal, minimum si 'maximum. torian ii va yne locul. 4;4, voi a rn6 o-
minte pe când (Meant licenta Toc-
Doctonl Stilition D. illstom Primul este tariful actual si ziarul a- nora cu presenta D-lor.
Preturile odailor vor fi reduse pe jumatate 'Ana
mai astd-zi me gandeam la tine... cad De la facultatea din Paris dauga cä va a.corda trilor cari conce- D. D-r. C. Botez, va ha: pule la XI la 25 tunic pe acelea ce se gasesc specificate pe
congrès de medicina de la Roma, dele-
Cu o practica de . 18 ani in spitalele deazi produselor rusesti, pentru .import
tariful, gi se vor face inlesnirl mad pentru pre-
astä-zi in fine, dulcineea mea se hotari turile de restaurant.
in sfarsit sa-mi dea un rendez-vous. Nu- din Franta, s'a stabilit in Capitalii, si transit, tratamentul natiunii celei ruai gat din partea 'asezámintelor sf. Spiridon
din Iasi. Pentru sesonul mare actica pentru Iulie gi Au-
mai tu lipseai... färá de tine me' intelegi Strada Clopotari NO. IO. favorisate. Tariful maximum va fi impus , gust, se vor face aranjamente foarte avantagioase
ce petrecere «Ah, undee acu &Lai/. Consulatii de la 2-5 p. m. Pentru Statelor care nu vor acorda nid o fa-
voare Rusiei.
StudenYi scoalei normale superioare, pentru onor. public, gi cu preturi moderate.
Cu perfectä stima
o jumgtate de imparaye pentru Saba» studenti sectiunea stiinyfica, ag plecat azi dimi-
i saraci gratuit. Ministrif de finance si de externe vor FRANZ ST1EFLER
neata sub conducerea D-lui dr. Negreanu, Adr. Telegrafica : Caraiman
RIME 1893
Oette COO ,000174,00
Casa_ de- did «MERCURUL-ROMAND Cle-vinzaeie is((

brbi

X.
(g
TrerPidirdlii Si '6urte in Strada ilairfe, gittà Ofitril
FL..1111111111AS Coltei 493 'nitre biserica- Eni, de- for 'llahrjca
I

Bu, StrAda' Smärdan, 1. Pake Platropopescu.


*,,'ir'drilloria
x 1 1
)
O
4
.

STOFE VER/TABILE
Die

In fata
ataturi
laterald a ,Beineei Nationale, pötrtea despre PCIth,
casa de banciist Chr. L Zerlendi.
Pentru informatiinii a se adresa :
Calea 1112o0tor, No. 230.
* ./... efeetiteazill.
-i , . A, SE: GASE§TE, NUMAI IN ATELIERUL
tit
Cump&A si vinde tot feint efecte Publice, actiunT, lo-
54, 'RECOMPENE *xiSobe, TVI,ei.dil.l.ger, ,R., I. LOCUSTEANU g
zurt permiae romane
schimb de monezi.
streine, ,sconteaza cupean si face 4orT-ce
ImprumuturT de ,banT pe deposite de efecte si:
Cursta1 pe ziela de 13 Itznie 1893.
dintre cart .

DIPLOME DE ONOARE
14 "rnedalil "aur
w Sobe Parigina,
higienice si ventilatoare.
practice si economice, o incar-
care dureazä '12 ore.
si aparate de' fript, de sistemele
49 ,
STRADA OCCIDENTULUI-.-- 49
nnde se primqte comande
o jumtate .)1( Maini ide Bucate, cele mai bune. nici un' concurent
citsk fon'clittA, i884. P4trIP. Vinde ,Secol .'cle sUcces
anume : Paturl, Lavoare, Cuee, Prforl eltine-Vara
5 olo
4 o/o
R'fita` aniortiiPabild . ...... 97 50
84 75
25
85 50
Singurul alecoi de Menthe, veritabil
este alcoolul de Menthe
)1( Mobilé de Fer,

* Instala¡iuni,
pentru case., hotelurl
§i
DE INCALZIRI CENTRALE
ealorifere 0 de VENTILATIUNI.
prin' OPOD

5 o/o Imprumutul comunal 1883 91 10 92 50 111:=ZUSIMINATIMKTMN.ril,

5 o/o
z o/o
5 O/o
a
Scrisuri, funciaré rurale
a urbane
,

. . , .
a 1890 91
97 1.io`
92 50
91
98 50
93 25
EfectueazA in scurt timp ore gbiecte ,(.19 ,q,rtä PIS(tm CORIBtLUI
5 o/o « urbane de Iasi . . . . 82 83 in Bucuresti, strada Doamnei 14 si Calea
"PEPaSITE a sys
MUM DE ITHESCI
6 ojo ObligatiunT de Stat (Cony. Rurale). 101 40 102 50
' Victóriel 3'7, hotel I3ulevard; lasi, strada Läpusneann
; Brdila, )i, MMEEPOIT
Florint val. austriaa 2 04
'Suveran contra Indigestiuuilor, .'''' strida Mare ; Craiova, la -d. 13etraehe Andreescú ; Turnu- 'S STRAIDA PITGALA
Marc! germane . . . . 25 1123 1
reri,lor de 8:mac, inimel, captautili ri- Focschaner. .fiC Oriorabilul public, care d'orestri 41'pune '14 add-,
Magurele, la dr; Iosef
Ruble , .
tum S'lei'pe an. Orl-cine poate cere un numr de
265
- 2 70
stpind la moment orT-ce mdisposipune.
Cite-va picaturT inteun pahar apa ''' *
'i i'abriea COMETUL" '
.

* post stinatatea prin consumatinnea unui exélent vin


de maeä natural, tära nici uri 'strein, sA' se
proba din zieria nostru financiar. Intl tulat
saAn" care, publieä ,cursul listele de; trágerl soil ale tuturor
Ro. Diercurul zaharatä formeaza o butura delicloasä
AtIOLF SOLOMON
,* adreseze. la clepozitul subsemnatuli
bonurilor si .1ozuriler :Romano ssi streine si,intediat se va trimete
potolindila momenV setea,
* '
Sir. Vulturu, -0,
-
.* PRETURILE CDPIENTE.t
Vin l'rec;ibiil de 4, 6 8 anl costa dealitru lei 10,
gratis fi franco In toata,tara. Proservatir coutra epidetnii!or , '

esceient pentru )8( 14 Vin alb vechid . 8 ani costa


de 4 si ,deca-
Abonamentul :anual pentru tbata tara Costs numai 5 leT. El se Este tn iacelas ,

plateste lnainte In timbre, mare) sad maUdat postale. Downif abo7 ding, gurl pentru loge Ingrijirile de litru lei 8 si ,12.
nati partici pa. gratuit la mat multe premil importante preväzute In toaleth. Se vinde In ori-ce cantitate In Aide predat la
ziar. Apare, de 2 ori pe Tot-d'a-uria ,a6est ziar este un sfa- DEPOSITE PRETIITINDENI Cu stimä, COSTINES011.
La tipografla Dor. P. Cucu se afla de vînzare tot felu domicilid. -

tuitor sincer impartial_ pentru oR-ce daraveri de finance si co- A serefuza imitatiunide Proprietar-viticultor
mercid. A se adresa casa de schimb, Romani" A se cere numele DE RIDDLES AvassnanzententesmaenandEllESSISIMMI 230016101brall===ingetEMFIenasszsese,,,
Bueurescl, Strada, Smardan No.' 15. , , pe flacoane de imprimate.
vaactleales centre Its ficotaements
Prescrites nar tcs s101hinitas
StiMaiggl88,..qrsvorv,1,,, ES. andens
sulyre
- Eetierigon stlre rapide f trameut acile
rinserts.
en secret, r od.o?urrni
et
suns interrompre ses occupations,.
,!FP"Te=3_,OrNintneNfAets"An4MAAMentUnete'
AZIA-YP'4'

RUCURATIVA RA renrets, nt irtuatIon Os votes dips:11,s en des ()manes urinnires.


&Vasa 1..ltCheque
,a francs,
TIMBRE: DE. L,urklion pES FAIEIRIOANTS.
t err.edn, clans les principales PharmaCies.

FUNIOUZE-ALZESFEYRES, 7S, Faubourg Saint-Denis, PARIS.


Envoi...fa:41=o;saw. 6Nquette apparente:
'Un comitet'al exposantilor americanT, a des-
FABRICA DE CIMENT PORTLAND chis sub Grain Hotel lie FrOnce (Calea
Victorief).rnarele,si elegantul rhagásin, cu arti
---4 DIN BRAILA *- Ae cote arber4ciane.
LA SINGER .NOU
,

e et Pr68orvative.-La set& guerissant Sans lniderln adiotndre.


Maqine de cusut, adevdrat americane 30 aos de swechs. -
S( vend dans toutes les bonnes Pharmacies
ohot J. FERRE, pharmacien, t102,.rue Richelieu, Suctecseur
Punivers
de BROIL.
Fabrica putând produce anual 18,000 tone ciment, funCtioneazd de ° a 'eterate Sifiger-:mödificate, neintrectite Ppiind h
lk1890, furnizand ministerul de rezbel, rninisterul, luerarilor publice, Di- astd-zi de Mel o fabricä din lime, se Vind in
rectiunea cdilor ferate, Banca Nationalá sit altora. Lucrdrile 'la care s'a in- rate. mici lunare; cu 25 la sutá mageftin ca pre-
treuintat sunt Fortificatiunile din Bucuresti; .FocsanI si, Nrnoloasa,, Po- tutindeni. Se efectueaza vinzáris,i provincie".
dia la bundre peste Borcea, Niaductele din insula .Borcei, tunelul de la
Bordea, docurile din Brdila, ,altele., 1\AAR TRI.171\0.11P MANAMA RLSEASCA
La toate aceste ,lucrárf cerintele caetelor de sarcini aü fost cu prises yelocipade originate a Chicago)) aü cas-
satisracute precum probeazd certiflcatele libérase 'de autoritiltile respective; bpi eel mai mare prendel la alergrile 'PAI;Arl(COLIABlik . YAM COLUIIL1

certificate ce se trimit franco ori-cdrui doritor, ,Calitatea cimentului nos- din New,York. Velocipedele se vind si in rate upare de voiaj Maio, oDgsit pdiAll tipare de voiaj
tru a fost incercatá In laboratoriile scoaler de peduri si sosele, .ale; Direc- lunare. Welocipede americane 2 'LEI IIIIMATA 2' LEI DUCATA
tiei fortificatiunilor i Directiunei Cdilor Perate i a ost recunoseutähcel pentru
PENTRU BARI:1AV §1 COPII
.

putin egalä, O. in general cu mult superioarä cimenturitor celor mai bune NOÜI SUCCES PESTE SUCCES,1
streine.
Fabrica nu produce de cat o singur d. calitate de ciment. Te'sallie,.àméricaroe, rotunde pentru Proprietarul magasinului Et0SrLSr4a Ruse scS din. Ca-
oai 9iPpentru Wet cornute.'Curä.0 .de lea 'Victorief No. 62, Piata Teatrului (langä Casa Resch) mn
Baranthm g cá cimentul indeplineste urindtoarele conditiuni cu 50 de ori Matiute &Ate tegalg shiu mai este torcandu-se din streintate a adus e P5.7 tranport
toate cá ,sunt, cu, mule marele de cat cele iMpuse .p-entru lucrdrile pu- rîi tari MO.
bike, atät In lard cat si in streindtate. necesitate.dePerie. Bucata lei 2. La o cernanda' 9Pi
de 5 bucäti sd trimite franco in Oath tam.
Fineta 3 la swtei rem4ife ciuria de 900 gánri.
Constanta, de volumi asignratä absolutd. '
Rezistenta Ia tractiime g CiMent pur pe .centimeiru pdtrat 40
'
'fesale pentric caini de'lux,bucata lei ,3.50.,
u Z
.(47: , 20,000
11,1 1E1 PT" II Pe langd aceasta,a mai adus un mare trarispori de
dapä 28 zile. Mortar 3 p&p nisip normal fi a porte ciment pe Apa de our la Andronic. Ori-cine de paie In .toate. fasoanele si'modelele eele mai nuoi,
centimetrul. pätrat 18 kg, aupä 28 zile. poate polei la márnent ori;.ce object. Un flacon, cu pretul fabuloS de eftin de la 3-14 lei; neEntrectot in 6f-
Rezistenfa ircatii, a; cimentului permite inirebuin(area amestec, cutie eleganta' lei 2., 'La o co-, tinAitqte adica pretul fabricii, având nurnai un mic .provision.
' inclusiv
unei cantitäti mai mare de nisip de, unde o insemnatä economic.
'
mandä de, 5 flacoane, se trimite francO tn Cilindre si Clacuri de atlas si rips superior, pretul 29-25 lei.
Expedikinnile se fac franco veri ce gara in butodie purtancl märca
. ,

toad. tara. "


fabricekCapid-lui Traian, cü culorile Romdnegi n greutatca butoaelor. Adresa toate'..coménzile valori repr,e7
Se, poate face pretul franco,da ori-ce statiune din tali. sentantului ostru.
Pentru comande si ori-ce. informatiuni se adresa la.:
LEONIDA PIORKOWSKY
LA SINGER no .1444
Domnu T. ZWEIFEL IA prima farica [16 mailtdo taiprolltillo go CHOU
BUCURESCI, ''SDB NARELE HOTEL DE FRANCE
Reprezentant general al fabric'el din Bucuresci, Str,, Stela 6,,§i la Galati Str. Bete edere vi la . a sosis un, mare aSortirnent de stefe in toate genurile pentru
Ploae. 'Se faCe dupd msurd :
Dra Rappapor)t
-

1)-111114.1m IQS CANTACUZINO IVIANTALI pentru CIV3I §1 MILITARI


Buouresti, Sltr; Minerva, 0; Proprietarul labricei Jar ,pentru dame se gäsesc stofe de- mdtase find care ser-
Special in boale de copil
laeopozittil. iii BUCURESTI J
X
,
7-5
Dupd 5 ant' de practicd, in SpitaiuI
de copit, stabiLit in capitalä.
ve te t&i pentpu ploae
roiala cea mai elegantá
foarte reduse.
pentru. Prat,
dupd ultimul jurnal. Pret-uri
L BENSWWII
Fabrica de produsé chimicecatea Crivita 114(vechi) Strada Acadamiel 2 (casa Dr. Steiner ,
2.-CALEA' YICTOBIFI-22
(Vis4-vis de hotel de,France)
Fatal ou gars de mfirfuji Consultatiuni 4-6 p. rn.
11 /44..4....444,44,444044.444
CD De vinzare
4, ,b11",,,'T4-NPAR
0
"Lixuri de' case
EVE UL TRA Grädina CaracaV
pe noul Old' al 'Dim!.
02
CD

Are sti. pew tZi _C*

lxivittl in spatele Re-


eezilnhttisite : ge
giel ,Tutunurilor. FLORI ARTIFICIALE
Hine-volti a le oere sPre a Psi scipa de vitarditurele repropte imitatjunilor.
inlesniti mare de
$2),

oo s:0(

platd.
.0

LE P'ERDRIEL et Ole, PARIS cr, z


iii' cp,43.,,,emowso'inosioutossaikom.,em ,
LI, 0 t; A',se adresa trada COROANE cele mai. fupwas:e
'

Pitar-Mo§u, 12. COROANE cele niai elegante


Noui biurou de plasare COROANE patisiene
Sta.. Campineanu Ho. 2
& Rager
`

z
Mari0 ReComanda institutoare, gu- COROANÉ ultimelk 6reatiunt,
vernante bone superioare.
o Core,spondenlä cu streinätatea. COROANE, in toate inArimele
121:
rr:s
Pensiune pentru guvernante:
ID r ,,_,
D6sfaCer totalá COROANE de inärgele
to cc. g-
Cu preturi, foible recluse se vinde:, COROANE de pocelan
.1.
Gant:Mile. ¡alai recompridzikliie I. (I ,instalatiuneP -de fabricat '

aoctoEjm
44
'64).g.200,4
C.
plicurr preciim nid072,1 'de Pli-, c,ottoAn pentrn toate ocasinnile
401. ,*-VO-VF6VFITO-SVFVO curi, idem de tdiat hartie, mu-
'cava, cártY de visite 'Cutitede, se gdsesc In mare asortiment cu preVirile
.0 La_ oxi, Rabinovicl Starck tucureA tdiat plicua
. ,

recluse la magazinul 4e, mode al D-Rei


foaarle
H. 0 masind ,Sistematicd pen-
Representantii generali pentru Rnmânia 0 Bulgaria tru fabricat un Motor, o
Depositul general Bucuresci la Cofetäria masind de' tdiat suluri de, ha.'fitie OILY PM
transmisiunea.. Regail¡I-U
4C* D. Marineecu-aragadire, Strada Carol I No. 4[ Ill. Bartie ,pentrn plicuri.
Doritorrsunt mikati a se adresa la
314etli4[ttPii.un.provincti1
4 4 4. 4 4 4. 4' ,
A. Seiffert Foc9a4.
4., 4 4. 4 4 4. 4. 4 4; 4. 4 4 4. 4.` 4 4. 4. 4, 4. . "

*we.I....
Tipo-Litograll(f:FoLdáriack ht.erè DOB. P 'CUGU biulevardu )eta, ND. 12t

S-ar putea să vă placă și