Sunteți pe pagina 1din 9

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMUNA CERNICA

Adresa postala: COMUNA CERNICA, Localitatea: Cernica, Cod postal: 077035, Romania, Punct(e) de contact: BIROUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40
0212555508/0213695308, In atentia: ANDRA IOANA STOINEA, Email: durbaca_andra@yahoo.com, Fax: +40 0212555508/0213695308, Adresa
profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
autoritate publica locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-03-2012 11:01 Pagina 1/9


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Proiectare si executie „Alimentare cu apa potabila, in satul Caldararu, comuna Cernica, judet Ilfov”

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta

Locul principal de prestare: Sat Caldararu comuna Cernica judet Ilfov

Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Proiectare si executie „Alimentare cu apa potabila, in satul Caldararu, comuna Cernica, judet Ilfov”

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)

45232154-6 Lucrari de constructii de rezervoare ridicate de apa potabila (Rev.2)

45232430-5 Statii de tratare a apei (Rev.2)

71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executare lucrari si servicii de proiectare (fazele PT, DDE, CS, PAC si AT) pentru realizarea obiectivului „Alimentare cu apa in satul
Caldararu comuna Cernica judet Ilfov”, conform Caietului de Sarcini si Studiului de Fezabilitate.
Valoarea estimata fara TVA: 2,576,743.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006 actualizata si va fi depusa odata cu ofertele.In mod
obligatoriu,ea va asigura autoritatea contractanta impotriva riscurilor descrise la art.87 din HG 925/2006 actualizata precum si de cel
prevazut de art.2781*) din OUG 34/2006 actualizata.In cazul unei asocieri, garantia de participare se va constitui obligatoriu de catre liderul
asocierii in numele intregii asocieri.Cuantumul garantiei de participare va fi in in suma de 50000 lei si va fi valabila pentru o perioada de 90
de zile de la data limita de depunere (primire) a ofertelor.Conform Art.2781*)-(1)din OUG 34/2006 actualizata, daca ofertantul depune o
contestatie la CNSC „in masura în care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de
participare în raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume: 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depaseste 420.001 lei”;
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-03-2012 11:01 Pagina 2/9


Fisa de date
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.
Modul de constituire a garantiei de buna executie conform art. 90 din HG 925/2006 actualizata modificat de HG 1045 din 2011, Autoritatea
contractantã are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul indeplinirii contractului, în limita
prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu isi îndeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizând obligatiile care nu au fost
respectate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Conform HCL Cernica nr. 21/22.08.2011 platile se vor efectua din bugetul local al Comunei Cernica jud. Ilfov si din bugetul judetean al
Consiliului Judetean Ilfov
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta
independenta;
d) Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 313 din 29 iunie 2011 cu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
e) Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 302 din 01 iunie 2011 cu privire la aprobarea formularelor standard ale Procesului Verbal al sedintei
de deschidere a ofertelor si Raportul Procedurii;
f) Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 509 din 14 septembrie 2011 cu privire la formularea criteriilor de callificare si selectie;
g) Hotararea Guvernului nr. 1045 din 2011 privind modificarea alin (3) al art. 90 din HG 925/2006 actualizata;
Aceste prevederi legislative pot fi gasite pe site-ul www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Declaratii privind eligibilitatea (privind neîncadrarea în prevederile art.180 din ordonanta); Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.
181 ; Declaratia privind calitatea de participant la procedura;Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;Declaratie privind
neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006;Mentionam ca, in cadrul autoritatii contractante, urmatoarele persoane
detin functii de decizie:Gelu Apostol – Primar,Smoaca Karla Vali– Secretar, Stoinea Andra Ioana – Presedinte Comisie Evaluare, Ionita
Carmen – Membru Comisie Evaluare
Stoica Tanase – Membru Comisie Evaluare, Badea Liviu – Membru Comisie Evaluare, Vasile Florin – Membru Comisie Evaluare;
Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre
bugetul general consolidat, care sa ateste inexistenta de obligatii bugetare restante in luna anterioara celei in care se depun ofertele, sau
echivalent.Certificat de taxe si impozite locale privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata, in luna anterioara celei in care se depun
ofertele, a impozitelor si taxelor locale pentru sediul principal, sau echivalent.Cazier judiciar al societatii asa cum este precizat în Certificatul
constatator emis de oficiul Registrului Comertului, sau echivalent.Toate certificatele si cazierele pot fi depuse in original, copie legalizata sau
copie lizibila „conform cu originalul” semnata si stampilata de catre ofertanti.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul
loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, sa prezinte pentru conformitate, in original sau copie legalizata,
Certificatul constatator emis de oficiul Registrului Comertului, daca acesta a fost depus in copie simpla.În cazul unei asocieri, fiecare asociat
este obligat sa prezinte aceste certificate.Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG
925/2006 actualizata.NOTA: În situatia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul are datorii, acesta va fi exclus de la procedura
pentru atribuirea contractului de lucrari.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului cu cel mult 30 de
zile înainte de data deschiderii ofertelor din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali,
obiectul de activitate care trebuie sa corespunda obiectului contractului care urmeaza sa fie atribuit.Certificatul poate fi depus in original,
copie legalizata sau copie semnata si stampilata „conform cu originalul” de catre ofertant.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului
clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, sa prezinte pentru conformitate, in original sau copie
legalizata, documentele depuse in copie.În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste Se accepta completarea
ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale Se va completa pe modelul formularului anexat.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte
acest formular.
Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de
art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Prezentarea bilanturilor contabile pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) vizate Copia dupa bilant va fi semnata si stampilata de catre ofertanti
si înregistrate de organele competente. pe fiecare pagina si se va face mentiunea “conform cu originalul”
pe fiecare pagina.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte
aceste bilanturi contabile.
Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de
art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-03-2012 11:01 Pagina 3/9


Fisa de date
Asigurare de risc profesional a proiectantului Ofertantul trebuie sa dea o declaratie pe propria raspundere din
care sa reiasa ca, daca este declarat castigator, va constitui o
asigurare de risc profesional a proiectantului in valoare de minim
100.000 lei valabila pana la finalizarea contractului.Se accepta
completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin.
(4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Asigurarea de catre ofertant a tuturor riscurilor ce ar putea apare privind Operatorul economic are obligatia de a da o declaratie pe
lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele proprie raspundere precum ca, in cazul in care va fi desemnat
pe stoc, personalul propriu si reprezentantii împuterniciti sa verifice, sa castigator al procedurii de achizitie publica, va încheia înainte de
testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile semnarea contractului, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile
aduse catre terte persoane fizice sau juridice. ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile
de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu
si reprezentantii împuterniciti sa verifice, sa testeze sau sa
receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse
catre terte persoane fizice sau juridice.
Asigurarea se va încheia, pentru toata durata de valabilitate a
contractului, cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor
de asigurare va fi suportata de catre ofertant din capitolul
“Cheltuieli indirecte”.
In cazul in care operatorul economic este declarat castigator al
procedurii si nu incheie si nu prezinta polita de asigurare inainte
de semnarea contractului, incheiata conform cerintelor de mai
sus, oferta sa va fi declarata inacceptabila, conform art. 36 alin
(1) litera b) din HG 925/2006 actualizata.Se accepta
completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin.
(4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Informatii privind accesul ofertantului la resurse financiare sau Operatorul economic are obligatia sa demonstreze ca, la
disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru executarea partiala a momentul semnarii contractului, va avea acces la (sau are)
lucrarilor. disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit
confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente in
suma totala de 1.000.000 lei pentru a sustine executia lucrarii pe
o perioada de minim 6 luni.
NOTA: Aceasta suma va fi imobilizata pentru realizarea
contractului in cazul ofertei castigatoare.Se accepta completarea
ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din
HG 925/2006 actualizata.
Operatorul economic trebuie sa faca dovada realizarii unei medii a cifrei de In situatia în care operatorul economic si-a înregistrat bilantul
afaceri din activitatea de constructii - montaj (C+M) pe ultimii 3 ani egala sau contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi îndeplinirea
mai mare decât valoarea minima impusa, respectiv 5.000.000 lei. nivelului impus si prin raportare la ultimii trei ani financiari
încheiati, respectiv 2011, 2010, 2009.
În cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii
(facând dovada în acest sens prin prezentarea documentelor
prevazute în Legea nr. 346/2004) cifra medie de afaceri se
considera îndeplinita în proportie de 50% din cuantumul precizat.
Pentru ca o asociere sa beneficieze de facilitatile oferite de
Legea nr. 346/2004, operatorii economici care se asociaza
trebuie sa faca dovada ca fiecare dintre ei îndeplineste conditia
de IMM.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita
ofertantilor prezentarea si a altor documente in cazul in care
bilanturile contabile solicitate anterior nu sunt relevante.
Nivelul indicatorului financiar „lichiditate generala” calculat pentru anul 2010 Formula de calcul a indicatorului financiar „lichiditate generala”
sa fie cel putin 99%. este:
Lichid. gen. = (Active circulante/datorii curente) x 100
În cazul asocierii cerintele obligatorii impuse referitoare la nivelul
indicatorului financiar „lichiditate generala” calculat pentru anul
2010 trebuie sa fie îndeplinite de catre fiecare din membrii
grupului.
In situatia în care operatorul economic si-a înregistrat bilantul
contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi îndeplinirea
nivelului impus si prin raportare anul 2011, respectiv „nivelul
indicatorului financiar „lichiditate generala” calculat pentru anul
2011 sa fie cel putin 99%”.
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Lista lucrarilor executate în ultimii 5 ani, însotita de certificari de buna Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia
executie pentru cele mai importante lucrari. sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada
si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate în
conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au
fost duse la bun sfârsit.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte
aceasta lista.
Lista va fi prezentata in original, semnata si stampilata de catre
ofertanti.
Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de
art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-03-2012 11:01 Pagina 4/9


Fisa de date
Lista serviciilor de proiectare duse la bun sfarsit în ultimii 3 ani, continand Se va prezenta lista principalelor servicii de proiectare duse la
valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma bun sfarsit în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de
sunt autoritati contractante sau clienti privati. prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se
confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat
beneficiar.
Aceste certificate/documente se vor prezenta in fotocopie lizibila
semnata si stampilata “conform cu originalul”.
În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive
obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea
prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a
operatorului economic.Se accepta completarea ulterioara doar
in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006
actualizata.
Fisa de experienta similara pentru lucrarile care indeplinesc experienta Se va completa pe modelul formularului anexat.
similara solicitata. Fisa va fi prezentata in original, semnata si stampilata de catre
ofertanti.Se accepta completarea ulterioara doar in situatia
prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Experienta similara in executia de lucrari de Pentru dovedirea indeplinirii experientei similare solicitate se va
infiintare/reabilitare/modernizare retele publice de alimentare cu apa, prezenta obligatoriu minim un document (contract/proces verbal
respectiv executia a minim un contract de lucrari de de receptie, etc) prin care sa se confirme executia unei lucrari
infiintare/reabilitare/modernizare retele publice de alimentare cu apa in de infiintare/reabilitare/modernizare de retele publice de
valoare de minim 2.400.000,00 lei exclusiv TVA. alimentare cu apa in valoare de minim 2.400.000,00 lei exclusiv
TVA.
În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive
obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea
indeplinirii cerintei privind experienta similara se realizeaza printr
-o declaratie a operatorului economic sub incidenta legii penale
privind falsul in declaratii.
Pentru situatiile financiare exprimate în alte monede decât euro
se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb
comunicata de catre Banca Central europeana (info:
www.ecb.ro) pentru anul în care contractul pentru respectivul
proiect a fost semnat.
Fisa de experienta similara pentru serviciile care îndeplinesc experienta Se va completa pe modelul formularului anexat.
similara solicitata . Fisa va fi prezentata in original, semnata si stampilata de catre
ofertanti.Se accepta completarea ulterioara doar in situatia
prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Indeplinirea de catre ofertant a unei experiente similare de proiectare retele Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor
de alimentare cu apa cu valoare de minim 50.000 lei exclusiv TVA, dintr-un certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate
contract de prestari servicii de proiectare pentru retele publice de alimentare ori de catre clientul privat beneficiar.
cu apa, duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive
obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea
prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a
operatorului economic.Aceste certificate/documente se vor
prezenta in fotocopie semnata si stampilata “conform cu
originalul”.
Declaratie cu privire la personalul de conducere si efectivele medii anuale Se va completa pe modelul formularului anexat.
ale personalului angajat in ultimii 3 ani In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte
aceasta declaratie.
Declaratia va fi data pe propria raspundere si a fi prezentata in
original, semnata si stampilata de catre ofertanti.
NOTA: Aceasta declaratie nu se refera la personalul
responsabil pentru indeplinirea contractului.Se accepta
completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin.
(4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Pentru asigurarea optima a managementului contractului operatorul Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu
economic trebuie sa faca obligatoriu dovada ca are la dispozitie, timp de 8 numai cu copii diplome studii superioare, copii
ore zilnic pe toata durata contractului, un personal de conducere de minim atestate/autorizatii in termen de valabilitate la data deschiderii
11 (unsprezece) specialisti, din care: documentelor de calificare, copii contracte de munca/contracte
•minim 1 (un) absolvent de studii superioare de lunga durata tehnice in de colaborare/contracte de prestari servicii si prin CV-uri
Constructii Specializarea Constructii Hidrotehnice/ Retele edilitare (sau anexate pentru fiecare persoana in parte din cele 11
echivalentul acestora), cu experienta generala de minim 5 ani ca inginer (unsprezece) solicitate mai sus si declaratii de disponibilitate
constructor si care sa fi condus in ultimii 3 ani, in calitate de responsabil pentru toti cei care nu sunt salariati proprii.
(coordonator) contract, implementarea a minim un contract in domeniul
apa/apa uzata – pentru functia de Responsabil (coordonator) contract;
•minim 1 (unu) inginer constructor specialitatea Constructii Hidrotehnice/ Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu
Retele Edilitare/Imbunatatiri Funciare/ Constructii Civile Industriale si numai cu copii diplome studii superioare, copii
Agricole (sau echivalentul acestora), absolvent de studii superioare tehnice atestate/autorizatii in termen de valabilitate la data deschiderii
de lunga durata in constructii in specialitatile de mai sus (sau echivalentul documentelor de calificare, copii contracte de munca/contracte
acestora), cu experienta dovedita de minim 3 ani in coordonarea executiei de colaborare/contracte de prestari servicii si prin CV-uri
de lucrari de constructii edilitare in domeniul apa/apa uzata si care sa fi anexate pentru fiecare persoana in parte din cele 11
condus in ultimii 3 ani minim o lucrare de constructii in domeniul apa/apa (unsprezece) solicitate mai sus si declaratii de disponibilitate
uzata – pentru functia de Sef de Santier Constructii Retele Edilitare pentru toti cei care nu sunt salariati proprii.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-03-2012 11:01 Pagina 5/9


Fisa de date
•minim 1 (un) inginer constructor specialitatea Constructii Hidrotehnice/ Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu
Retele Edilitare/Imbunatatiri Funciare/ Constructii Civile Industriale si numai cu copii diplome studii superioare, copii
Agricole /Instalatii in Constructii (sau echivalentul acestora), absolvent de atestate/autorizatii in termen de valabilitate la data deschiderii
studii superioare tehnice de lunga durata in specialitatile de mai sus (sau documentelor de calificare, copii contracte de munca/contracte
echivalentul acestora), cu experienta de minim 3 ani in proiectarea lucrarilor de colaborare/contracte de prestari servicii si prin CV-uri
hidro-edilitare si care a coordonat, in calitate de sef de proiect, cel putin anexate pentru fiecare persoana in parte din cele 11
elaborarea a un proiect tehnic (minim fazele PT, DE, CS si PAC) de (unsprezece) solicitate mai sus si declaratii de disponibilitate
complexitate similara cu cea a proiectului propus la licitatie, – pentru functia pentru toti cei care nu sunt salariati proprii.
de Sef de Proiect;
•minim 1 (un) absolvent de studii superioare tehnice de lunga durata in Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu
Constructii specialitatea Cadastru/Geodezie (sau echivalent) cu experienta numai cu copii diplome studii superioare, copii
in specialitate de minim de 5 (cinci) ani. Acest specialist trebuie sa faca atestate/autorizatii in termen de valabilitate la data deschiderii
obligatoriu dovada ca a participat la ridicarea si prelucrarea datelor documentelor de calificare, copii contracte de munca/contracte
topografice pentru cel putin un proiect tehnic – pentru functia de specialist de colaborare/contracte de prestari servicii si prin CV-uri
topo. anexate pentru fiecare persoana in parte din cele 11
(unsprezece) solicitate mai sus si declaratii de disponibilitate
pentru toti cei care nu sunt salariati proprii.
•minim 1 (un) absolvent de studii superioare tehnice de lunga durata in Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu
Constructii specialitatea Geotehnica/Geodezie (sau echivalent) cu numai cu copii diplome studii superioare, copii
experienta in specialitate de minim de 5 (cinci) ani . Acest specialist trebuie atestate/autorizatii in termen de valabilitate la data deschiderii
sa faca obligatoriu dovada ca a participat la efectuarea de studii geotehnice documentelor de calificare, copii contracte de munca/contracte
pentru cel putin un proiect – pentru functia de specialist geotehnic. de colaborare/contracte de prestari servicii si prin CV-uri
anexate pentru fiecare persoana in parte din cele 11
(unsprezece) solicitate mai sus si declaratii de disponibilitate
pentru toti cei care nu sunt salariati proprii.
•minim 1 (un) inginer mecanic/electromecanic, absolvent tehnica a Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu
instalatiilor si echipamentelor din domeniul apa/apa uzata si care sa fi numai cu copii diplome studii superioare, copii
condus in ultimii 5 ani minim 1 o lucrare de montaj, supraveghere si atestate/autorizatii in termen de valabilitate la data deschiderii
verificare tehnica a echipamentelor – pentru functiile de Sef Compartiment documentelor de calificare, copii contracte de munca/contracte
Instalatii/Echipamente. de colaborare/contracte de prestari servicii si prin CV-uri
anexate pentru fiecare persoana in parte din cele 11
(unsprezece) solicitate mai sus si declaratii de disponibilitate
pentru toti cei care nu sunt salariati proprii.
•minim o persoana atestata (obligatoriu se va prezenta copie diploma de Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu
calificare) ca manager al sistemelor de managementul calitatii – pentru numai cu copii diplome studii superioare, copii
functia de manager calitate; atestate/autorizatii in termen de valabilitate la data deschiderii
documentelor de calificare, copii contracte de munca/contracte
de colaborare/contracte de prestari servicii si prin CV-uri
anexate pentru fiecare persoana in parte din cele 11
(unsprezece) solicitate mai sus si declaratii de disponibilitate
pentru toti cei care nu sunt salariati proprii.
•minim o persoana atestata (obligatoriu se va prezenta copie diploma de Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu
calificare) ca manager al sistemelor de managementul mediului – pentru numai cu copii diplome studii superioare, copii
functia de manager mediu; atestate/autorizatii in termen de valabilitate la data deschiderii
•minim 1 (un) atestat RTE (responsabil tehnic cu executia sau echivalentul documentelor de calificare, copii contracte de munca/contracte
acestuia) pentru Constructii edilitare si de Gospodarie comunala – pentru de colaborare/contracte de prestari servicii si prin CV-uri
functia de Responsabil Tehnic cu Executia Lucrari Edilitare; anexate pentru fiecare persoana in parte din cele 11
(unsprezece) solicitate mai sus si declaratii de disponibilitate
pentru toti cei care nu sunt salariati proprii.
•minim 1 (un) atestat RTE (responsabil tehnic cu executia sau echivalentul Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu
acestuia) pentru lucrari electrice – pentru functia de Responsabil Tehnic cu numai cu copii diplome studii superioare, copii
Executia Lucrari Electrice; atestate/autorizatii in termen de valabilitate la data deschiderii
•Minim 1 Responsabil Tehnic cu Sudura la instalatii sub presiune si instalatii documentelor de calificare, copii contracte de munca/contracte
de ridicat (RTS) - personal tehnic de specialitate, angajat al persoanei de colaborare/contracte de prestari servicii si prin CV-uri
juridice atestat conform prescriptiei tehnice ISCIR PT CR 4 si desemnat anexate pentru fiecare persoana in parte din cele 11
prin decizie interna, responsabil cu elaborarea si avizarea documentatiilor (unsprezece) solicitate mai sus si declaratii de disponibilitate
tehnice privind lucrarile de sudura în vederea aprobarii procedurilor de pentru toti cei care nu sunt salariati proprii.
sudare ai de autorizare a sudorilor.
Pentru a putea executa lucrarile la standardele solicitate, operatorul Dovedirea indeplinirii acestui nivel specific minim necesar pentru
economic trebuie sa faca dovada asigurarii urmatorului personal calificat: cei 4 sudori calificati si atestati ISCIR (Inspectia de Stat pentru
•Minim 1 (unul) sudor in metal calificat si atestat ISCIR (Inspectia de Stat Controlul Cazanelor, Recipientilor sub Presiune si Instalatiilor de
pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat) sau echivalentul acestuia – copii atestate ISCIR sau
Ridicat) sau echivalentul acestuia. echivalentul acestuia si copii copii contracte de munca/contracte
•Minim 3 (trei) sudori PEHD calificati si atestati ISCIR (Inspectia de Stat de colaborare/contracte de prestari servicii si declaratii de
pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub Presiune si Instalatiilor de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt salariati proprii.
Ridicat) sau echivalentul acestuia.
Pentru a ne asigura ca lucrarile vor fi terminate în termenii de executie Dovedirea indeplinirii acestei cerinte obligatorii se va face in mod
impusi de catre proiectant conform legislatiei/prevederilor tehnice în vigoare obligatoriu numai cu:
si la standardele de calitate prevazute în proiectul tehnic operatorul •copie lizibila semnata si stampilata „conform cu originalul” dupa
economic trebuie sa faca dovada ca are disponibil (proprietate si/sau contractul de cumparare/contactul inchiriere/leasing pentru toate
contracte leasing si/sau contracte de închiriere) pentru executarea echipamentele/ instalatiile/ autovehiculele de mai sus;
contractului ce urmeaza a fi atribuit cel putin: •copie lizibila semnata si stampilata „conform cu originalul” dupa
•Automacara – 1 buc cartile de identitate pentru automacara, 2 excavatoare, 2
•Excavatoare – 2 buc sapatoare (miniexcavatoare), 2 incarcatoare frontale, 4
•Sapatoare in spatii limitate (mini excavatoare) – 2 buc autobasculante, 1 autocamion;
•Incarcatoare frontale – 2 buc •copie lizibila semnata si stampilata „conform cu originalul” dupa
•Autobasculante pentru transport pamant - 4 buc autorizatia ISCIR (sau echivalentul acestuia), in termen de
•Autocamioane pentru transport conducte - 1 buc valabilitate la data deschiderii ofertelor, pentru automacara si
•Pompe epuisment -2 buc echipamentul de foraj orizontal.
•Sisteme de sprijiniri santuri – 3 seturi
•Echipament de foraj orizontal – 1 set
•Aparat de sudura PEHD – 1 buc

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-03-2012 11:01 Pagina 6/9


Fisa de date
Informatii privind subcontractantii Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de
subcontractare, precum si informatii privind proportia in care
contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si
specializarea acestora. Lista va fi prezentata in original, semnata
si stampilata de catre ofertanti si insusita sub semnatura de
catre subcontractanti. Se va completa pe modelul formularului
anexat. Daca nu exista subcontractanti se da o declaratie în
acest sens. În cazul în care exista subcontractanti, acestia se
vor identifica conform art. 11 din HG 925, împreuna si în
conformitate cu acordurile de subcontractare, din care trebuie sa
reiasa clar partea din contract pe care o doreste sa o
subcontracteze, conform art.188 alin (2) din OUG 34/2006.
Subcontractare este permisa cu respectarea urmatoarelor
conditii:
- fara a i se diminua raspunderea în ceea ce priveste modul de
îndeplinire a viitorului contract, ofertantul are dreptul de a include
în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din
contractul respectiv;
- ofertantul trebuie sa indice în ofertele lor partea/partile din
contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de
recunoastere ale subcontractantilor propusi;
- ofertantii trebuie sa prezinte lista cuprinzând subcontractantii;
- subcontractantii nu pot subcontracta lucrarile la rândul lor. La
încheierea Contractului de achizitie publica prezent, achizitorul
va solicita prezentarea contractelor încheiate între viitorul
contractant si subcontractantii nominalizati în oferta. Pe
parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a
înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul
autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu
trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau
financiare initiale.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Certificat privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau Certificatul/certificatele se va/vor prezenta in copie lizibila
certificate echivalente, în domeniul executiei tuturor activitatilor (lucrari si semnata si stampilata „conform cu originalul” de catre ofertanti.
servicii) ce fac obiectul contractului, emis de organisme de certificare a Certificatul/certificatele trebuie sa fie in termen de valabilitate la
sistemului de management data depunerii ofertelor.
În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea
contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente
emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.
Aceste documente emise în alta limba decât româna trebuie sa
fie însotite de traducerea autorizata în limba româna si legalizata
la notariat.
În cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele
privind standardele de asigurare a calitatii vor trebui sa fie
îndeplinite de toti membrii asocierii, în conformitate cu natura
partii de contract pe care o vor îndeplini conform acordului de
asociere.
Nu se accepta completarea ulterioara a ofertei cu acest/aceste
certificat/certificate.
ATENTIE:
Vor fi descalificati ofertantii care prezinta documente care atesta
ca sunt în curs de obtinere a certificarii solicitate si nu au aceste
certificari la data deschiderii ofertelor.
Certificat privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 Certificatul/certificatele se va/vor prezenta in copie lizibila
sau certificate echivalente, în domeniul executiei tuturor lucrarilor ce fac semnata si stampilata „conform cu originalul” de catre ofertanti.
obiectul contractului, emis de organisme de certificare a sistemului de Certificatul/certificatele trebuie sa fie in termen de valabilitate la
management data depunerii ofertelor.
În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea
contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente
emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.
Aceste documente emise în alta limba decât româna trebuie sa
fie însotite de traducerea autorizata în limba româna si legalizata
la notariat.În cazul asocierii unui grup de operatori economici,
cerintele privind standardele de asigurare a calitatii vor trebui sa
fie îndeplinite de toti membrii asocierii, în conformitate cu natura
partii de contract pe care o vor îndeplini conform acordului de
asociere. Nu se accepta completarea ulterioara a ofertei cu
acest/aceste certificat/certificate.
ATENTIE: Vor fi descalificati ofertantii care prezinta documente
care atesta ca sunt în curs de obtinere a certificarii solicitate si
nu au aceste certificari la data deschiderii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-03-2012 11:01 Pagina 7/9


Fisa de date
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim

1 Pretul ofertei 60.00% 45.00

Descriere: Pretul ofertat pentru executia integrala a tuturor lucrarilor ce fac obiectul contractului

2 Pretul ofertat pentru 10.00% 7.50


elaborarea proiectului
tehnic (fazele PT, DE,
CS, PAC si Asistenta
Tehnica a proiectantului
pe durata executiei
lucrarilor pana la
semnarea proceselor
verbale de receptie)
Descriere: Pretul ofertat pentru elaborarea proiectului tehnic (fazele PT, DE, CS, PAC si Asistenta Tehnica a proiectantului
pe durata executiei lucrarilor pana la semnarea proceselor verbale de receptie)
3 Durata de garantie 15.00% 11.25
acordata de catre
producator/furnizor
integral echipamentelor
de pompare a apei
Descriere: Durata de garantie acordata de catre producator/furnizor integral echipamentelor de pompare a apei

4 Durata de garantie 15.00% 11.25


acordata de catre
constructor lucrarilor
executate
Descriere: Durata de garantie acordata de catre constructor lucrarilor executate
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Punctaj maxim: 30.00

Ponderea componentei tehnice: 40.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-03-2012 11:01 Pagina 8/9


Fisa de date
Propunerea Tehnica va fi prezentata obligatoriu si in format electronic (pe suport CD sau DVD).
Propunerea Tehnica se va elabora avand in vedere respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
Propunerea Tehnica se va elabora si prezenta conform cerintelor din Caietul de Sarcini.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va fi prezentata obligatoriu si in format electronic (pe suport CD sau DVD).
Propunerea financiara se va elabora si prezenta conform cerintelor din Caietul de Sarcini.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Ofertele trebuie sa fie depuse folosind sistemul de plic dublu, adica un pachet sau un plic exterior sigilat si netransparent care sa contina 2
(doua) plicuri interioare marcate “ORIGINAL” (1 exemplar), respectiv “COPIE” (1 exemplar), fiecare sigilat si netransparent.
Fiecare oferta (originalul si copia) va contine 3 plicuri in interior marcate corespunzator: " Documente de calificare", „Propunerea Tehnica”
si „Propunerea Financiara”.
Plicul cu exemplarul marcat “ORIGINAL” va contine, separat pe langa aceste 3 plicuri si Garantia de participare, Imputernicirea pentru
persoana autorizata care depune oferta si Declaratia privind incadrarea in categoria IMM, daca este cazul.
Oferta va contine in mod obligatoriu un OPIS al documentelor care se depun.
Pe pachetul exterior se vor scrie urmatoarele informatii:
-Numele si adresa Autoritatii Contractante: Str. Traian nr. 10, Comuna Cernica jud. ILFOV.
-Numele proiectului pentru care se depune oferta si codul de referinta al procedurii de selectie pentru proiectul respectiv (numarul anuntului
de participare din SEAP sau din JO al UE);
- Numele persoanei de contact indicata în sectiunea 1.1 a Fisei de date;
-Mentiunea “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
Autoritatea Contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care ofertele nu sunt intacte, sigilate sau plicul exterior nu este
marcat conform prevederilor de mai sus.
Data limita pentru depunerea ofertelor: Data si ora din Anuntul de Participare publicata in SEAP;
Adresa la care se depun ofertele: la sediul autoritatii contractante din Str. Traian nr. 10, Comuna Cernica jud. ILFOV.
Data limita si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor: Data si ora din Anuntul de Participare publicata in SEAP;
Operatorul economic trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie transmisa la sediul autoritatii contractante, numai pâna la data
limita de depunere a ofertelor, asa cum va fi aceasta evidentiata în anuntul de participare;
Riscurile depunerii/transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad în sarcina operatorului economic.
Ofertele depuse la o alta adresa decât cea mai sus precizata sau dupa expirarea datei pentru depunere se returneaza nedeschise.
Nu se accepta oferte nesemnate.
În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate
conform prevederilor legale.
Orice operator economic are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei
si numai printr-o solicitare scrisa în acest sens.
Operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea
ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea garantiei de participare.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII


Contractul se va semna in cel mai devreme 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, conform prevederilor
art. 205 alin. (1) litera b).
In cazul în care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj, atunci în vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita
respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua
propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 5 zile.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Secretar Comuna Cernica judet Ilfov

Adresa postala: : Str. Traian nr. 10, Comuna Cernica jud. ILFOV, Localitatea: Cernica, Cod postal: 077035, Romania, Tel. +40 212555508, Fax: +40
212555508

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-03-2012 11:01 Pagina 9/9