Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule primar,

Subsemnatul, ..........................., domiciliat in orasul ..............., bd.


................, nr .............., bl ..........., sc ........., et ..........., apt ............, judetul
............., legitimat prin CI seria ............., nr ..........., CNP ............. solicit
scoaterea din evidenta dvs. a urmatorului mijloc de transport proprietate
personala, cu numar de inmatriculare ................, marca .............., seria
sasiu ..................., cu seria motor ..................., capacitatea cilindrica
.............. cm3, ca efect al schimbarii domiciliului, dovedind aceasta prin
copia CI anexata la prezenta.

Data: Semnatura: