Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

Verificat, Avizat,

Resp. Program ”A Doua Şansă” Director

NR. DE ÎNREGISTRARE: ............................................

„SECOND CHANCE”
-alfabetizarea adulţilor-

PLANIFICAREA MATERIEI LA
LIMBA ENGLEZĂ

An şcolar 2018-2019

Profesor:: Adriana Brebenel


MODULUL 1: I understand

1
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

MODULUL 1: I understand
Nr. ore: 30

PLANIFICARE ANUALĂ

Nr.crt. Unitatea de învăţare Competențe specifice Nr.ore Obs.


1.1. Identificarea unor cuvinte şi expresii
uzuale, frecvent întâlnite, dintr-un mesaj oral sau
scris;
1.2. Extragerea unor informaţii esenţiale din
scurte mesaje orale sau scrise din domeniul
1. PASSPORT TO ENGLISH personal, public, profesional;
1.3. Executarea unor instrucţiuni verbale 4
sau scrise simple;
1.4. Desprinderea sensului global al unui mesaj
simplu, oral sau scris.
2.1. Utilizarea de expresii şi fraze simple
pentru a descrie oameni şi locuri din
universul apropiat;
2.2. Formularea de întrebǎri şi rǎspunsuri foarte
simple, care răspund unor nevoi concrete
imediate.
1.1. Identificarea unor cuvinte şi expresii
uzuale, frecvent întâlnite, dintr-un mesaj oral sau
scris;
2. IDENTITIES 1.2. Extragerea unor informaţii esenţiale din
scurte mesaje orale sau scrise din domeniul
personal, public, profesional; 8
2
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

2.2. Formularea de întrebǎri şi rǎspunsuri foarte


simple, care răspund unor nevoi concrete
imediate.
3.1. Emiterea de răspunsuri verbale sau
non-verbale la un mesaj emis clar şi rar,
demonstrând înţelegerea mesajului receptat.
1.1. Identificarea unor cuvinte şi expresii
3. HOMES uzuale, frecvent întâlnite, dintr-un mesaj oral sau
scris;
2.1. Utilizarea de expresii şi fraze simple
pentru a descrie oameni şi locuri din 6
universul apropiat;
3.1. Emiterea de răspunsuri verbale sau
non-verbale la un mesaj emis clar şi rar,
demonstrând înţelegerea mesajului receptat.
2.2. Formularea de întrebǎri şi rǎspunsuri foarte
simple, care răspund unor nevoi concrete
imediate.
4. TRAVELLING 3.1. Emiterea de răspunsuri verbale sau 10
non-verbale la un mesaj emis clar şi rar,
demonstrând înţelegerea mesajului receptat.
5. FINAL EVALUATION - VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR 2

3
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A CONŢINUTURILOR ÎNVĂŢĂRII

Nr. Unitatea de Conţinuturi Nr. Săptămâna Resurse Obs.


crt. învăţare ore materiale
- a cere/ oferi un obiect în mod 1
politicos;
- Cărte de
- a planifica o acţiune; 1
- a saluta; engleză
PASSPORT TO - a situa în timp; - Dicționar
1. ENGLISH - a solicita şi a oferi informaţii - CD-player
1
generale, personale, practice,
legate de completarea unui
- Fișe de lucru
formular. - Planșe

EVALUARE Test 1
- domeniul personal: viaţa 2
personală (informaţii despre
sine şi familie);
- Cărte de
- a face prezentări; 2 engleză
2. IDENTITIES
- pronumele: personal; 2 - Dicționar

4
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

- verbul – timpuri: present simple, 1 - CD-player


future simple;
- Fișe de lucru
- Planșe

EVALUARE Test 1

- Calculator
- viaţa cotidiană (casa şi mediul
apropiat, programul zilnic);
2 - Videoproiector
3. HOMES - Cărte de
2 engleză
- substantivul; - Dicționar
1 - CD-player
- prepoziţii: de loc, de timp. - Fișe de lucru
- Planșe
EVALUATION Test 1
- domeniul public: viaţa 2
cotidiană (pe stradă, la telefon,
la magazin); călătorii.
- Calculator
- Videoproiector
- a descrie persoane, locuri, 2 - Cărte de
4. TRAVELLING evenimente; engleză
- Dicționar
- a formula/ a accepta şi a refuza 2
o invitaţie/ ofertă; - CD-player
- Fișe de lucru
5
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

- a solicita şi a da instrucţiuni; 2 - Planșe

- a solicita şi a oferi informaţii de 1


orientare în spaţiu;

- numeralul: cardinal/ ordinal; 1

EVALUATION Test 2