Sunteți pe pagina 1din 2

Antet unitate de învăţământ

Nr.înregistrare:
ADEVERINŢĂ STRUCTURĂ POST
(Se completează numai pentru personalul didactic titular)

Prin prezenta, se adevereşte că domnul/doamna _______________________________________,


CNP________________________________ este titular(ă) în unitatea de învățământ
______________________________________________________________________________________,
pe postul/ catedra de _________________________________________________________________,
limba de predare______________, mediul ___________.
Viabilitatea postului/catedrei este de _____ ani. Structura şi viabilitatea catedrei au fost aprobate în şedinţa
consiliului de administraţie al unităţii din data de ____________ .
Catedra respectă condiţiile de constituire a posturilor prevăzute în art. 7-22 din Metodologia aprobată prin
OMEN nr. 5460/2018 cu modificările și completările ulterioare.

I. La data de 01.09.2018 a avut:


 _________ ani întregi vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei)
 gradul didactic ______________.

II. Conform Proiectului de încadrare cu personal didactic pentru anul şcolar 2019–2020 aprobat de Consiliul
de Administrație al unității, catedra domnului/doamnei __________________________________ (pentru
anul şcolar 2019-2020) va fi constituită astfel:

din care Probe


Nr. Avize/ Limba
Disciplina postului Nivel de practice/
total învăţământ
atestate de
(conform Centralizatorului) orale
ore T.C. C.D.Ş. necesare predare
necesare

TOTAL

III. 1. La postul didactic/catedra de ________________________________________ există situația de:

Situația catedrei DA/NU


Completare de normă
Restrângere de activitate

2. Situațiile de completare de normă/restrângerea de activitate au fost discutate în şedinţa Consiliului


Profesoral din data de_______________ și aprobate în şedinţa Consiliului de Administrație din data
de_______________ iar domnul/doamna ______________________ a fost nominalizat(ă) pentru
completare de normă /restrângere de activitate.
3. Motivul restrângerii de activitate este: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

IV. În cazul pretransferului domnului/doamnei _____________________________________ în altă unitate


de învățământ/specializare, postul didactic/catedra eliberat(ă) POATE / NU POATE fi ocupată în etapa de
pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.

Postul didactic/catedra eliberată NU POATE fi ocupat(ă) în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de
învăţământ, în cazul pretransferului domnului/doamnei __________ în altă unitate de învățământ/specializare
deoarece se încadrează în una din situațiile prevăzute la Art. 55, alin (2) din Metodologie:

1
Art. 55 DA/ NU ESTE
Situații prevăzute la Art. 55, alin (2) din Metodologie
alin (2) CAZUL
Art. 55 -posturile didactice/catedrele cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 5 alin.
alin (2) lit. a) (6), care participă la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ;

Art. 55 posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului pe


alin (2) lit. b) care pot reveni:
-cadrele didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea
restrângerii de activitate, conform art. 23 alin. (2)
-cadrele didactice pentru care s-a completat norma didactică, potrivit prevederilor
art. 33 alin. (12)
-cadrele didactice transferate pentru restrângere de activitate conform art. 41;

Art. 55 catedrele complete şi incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pe care
alin (2) lit. c) nu s-au soluţionat întregirile de normă didactică;

Art. 55 posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului


alin (2) lit. d) pe care se pot realiza întregiri de normă didactică sau completări de normă didactică
cu ore în specialitate pentru cadre didactice titulare începând cu anul şcolar următor.

(se completează cu DA în situația în care postul didactic/catedra NU POATE fi ocupat(ă) în etapa de pretransfer consimţit, conf. Art. 55
alin.(2) și cu NU ESTE CAZUL în situația în care postul didactic/catedra poate fi ocupat în etapa de pretransfer consimţit)

VII. Alte observaţii:


1) Domnul/doamna ____________________________________ a solicitat concediu de îngrijire a copilului
în vârstă de până la 2/3 ani și va avea CIM suspendat în perioada ___________________ .
Postul didactic/catedra rezervat(ă):
- ESTE deja publicat(ă) în lista posturilor, având codul ________________
- NU ESTE publicat(ă) în lista posturilor pentru anul școlar 2019-2020.
2) _________________________________________________________________________________

VIII. S-a eliberat prezenta în vederea întocmirii dosarului pentru etapa de mobilitatea:

Soluţionarea restrângerii totale de activitate


Pretransfer consimţit între unităţile de învățământ
Pretransfer consimţit prin schimb de posturi
Detaşare în interesul învăţământului
Detaşare la cerere prin concurs/ concurs specific
Concursul național de ocupare a posturilor didactice
(se selectează varianta potrivită cu X)

Notă: Cadrele didactice titulare în mai multe unităţi de învăţământ cu personalitate juridică vor completa
dosarul cu adeverinţe eliberate de fiecare unitate de învăţământ la care sunt titulare.
Atenţie! Se completează numai pentru PERSONALUL DIDACTIC TITULAR!

Menționăm faptul că am luat la cunoștință prevederile art. 33 alin (12) și art. 41 din Metodologia-
cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar
2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5460/2018 cu modificările și completările ulterioare și ne asumăm
obligația de a comunica în scris titularului aflat în completare de normă/restrângere de activitate revenirea la
post/catedră în situația în care constatăm că postul/catedra sau cel puțin o jumătate de normă s-a vacantat sau
s-a reînființat la 01.09.2019.

DIRECTOR, SECRETAR ŞEF,


L. S. ______________________
(Numele şi prenumele)