Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞĂ DE POST – ŞOFER 1/4

FIŞĂ DE POST
Constituie anexă la contractul individual de muncă nr.…….. din data …………….
înregistrat la ITM al Mun. / Jud. ………………………………

DENUMIREA POSTULUI: ŞOFER (Cod C.O.R. : 832201)


RELAŢII IERARHICE: Este subordonat Managerului Logistic
RELAŢII DE COLABORARE: cu personalul de execuţie al firmei, în special din compartimentele
Logistic, Financiar, Contabilitate, Administrativ
RELAŢII DE REPREZENTARE: reprezintă firma faţă de organele de control ale poliţiei rutiere

OBIECTIVUL POSTULUI: Titularul postului are rolul de a transporta mărfurile firmei.

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE:
1. TRANSPORTĂ MARFA ÎN CONDIŢII OPTIME
2. ÎNTREŢINE ŞI EXPLOATEAZĂ CORESPUNZĂTOR AUTOUTILITARA FIRMEI
3. AJUTĂ PERSONALUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRAŢIE-GESTIUNE

ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):


1. Transportă marfa în condiţii optime
 Se prezintă la încărcat conform programului, la datele şi orele indicate
 Preia şi transportă coletele de la/în punctele indicate de superiorul ierarhic direct
 Verifică integritatea mărfurilor transportate şi informează superiorul ierarhic despre neregulile
constatate
 Se asigură că marfa transportată are documente însoţitoare şi că acestea sunt complete şi
corecte
 Predă documentele însoţitoare ale mărfurilor persoanelor indicate
 Se asigură că marfa este corect aşezată şi în siguranţă
 Alege cele mai bune variante de a ajunge la destinaţie în cel mai scurt timp
 Participă fizic la încărcat/descărcat marfa (în caz de necesitate)
 Conduce autoutilitara firmei
 Anunţă în timp util expirarea termenului de valabilitate a permisului autoutilitarei de intrare în
Zona Liberă
 Răspunde solicitărilor de serviciu ale altor persoane din firmă numai cu acordul superiorului
ierarhic
 Prezintă organelor de control ale poliţiei rutiere documentele specifice solicitate
 Propune superiorului ierarhic măsuri de eficientizare a activităţii de transport
2. Întreţine şi exploatează corespunzător autoutilitara firmei
 Verifică zilnic starea tehnică a autoutilitarei
 Alimentează cu combustibil şi completează uleiul de motor de câte ori este necesar
 Respectă parametrii de funcţionare ai autoutilitarei
FIŞĂ DE POST – ŞOFER 2/4

 Informează în timp util responsabilul de parc auto despre datele de revizie periodică,
defecţiunile apărute/nereguli sesizate în exploatarea autoutilitarei
 Se asigură că autoutilitara este prevăzută cu toate cele necesare în caz de vreme nefavorabilă
3. Asistă fizic personalul compartimentului Logistic
 Participă la livrări şi la descărcări/încărcări de marfă la magazia firmei
 Răspunde la diversele solicitări de transport venite din partea managerului logistic

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:
Legat de activităţile specifice, răspunde de:
 Cunoaşterea şi aplicarea corectă a regulilor şi prevederilor cuprinse în Codul Rutier şi legislaţie
conexă
 Conducerea prudentă şi transportarea mărfurilor în condiţii de siguranţă tehnică
 Menţinerea integrităţii mărfurilor pe durata transportului
 Preluarea şi predarea documentelor însoţitoare ale mărfurilor
 Calitatea traseelor alese
 Respectarea regulilor de circulaţie
 Verificarea zilnică a stării tehnice a autoutilitarei
 Respectarea parametrilor de funcţionare ai autoutilitarei şi efectuarea reviziilor periodice şi
legale (ITP) aferente
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
 Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă
 Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
 Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru
 Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei
 Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma
 Respectă normele privind sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor

AUTORITATEA POSTULUI:
 Decide asupra traseelor rutiere
 Utilizează echipamente/consumabile/materiale puse la dispoziţie de firmă

SPECIFICAŢIILE POSTULUI
NIVEL DE STUDII: medii
FIŞĂ DE POST – ŞOFER 3/4

EXPERIENŢĂ:
PE POST: preferabil 2....5 ani

CUNOŞTINŢE NECESARE:
 Cunoştinţe solide de legislaţie rutieră
 Cunoştinţe primare de operaţiuni şi documente financiar-contabile şi de import-export

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:


 Aptitudine generală de învăţare
 Aptitudini de comunicare şi relaţionare cu semenii
FIŞĂ DE POST – ŞOFER 4/4

CERINŢE DE EXERCITARE:
 Carnet şofer categoria B, C
 Atenţie concentrată
 Spirit organizatoric
 Echilibru emoţional
 Capacitatea de a evalua şi a lua decizii prompte
 Capacitatea de lucru în echipă
 Rezistenţă la stres

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: atent, ordonat, eficient, practic (preferinţă pt.


activităţile ordonate, supuse regulilor, cu informaţii scrise sau verbale şi proceduri neambigue).

Director resurse Director


Director General Titular de post
umane Departament

Data Data Data Data


Semnătura Semnătura Semnătura Semnătura

1
Acest document constituie anexă la contractul de muncă şi este încheiat în 2 exemplare originale: unul pentru angajat şi
unul pentru dosarul său de personal.