Sunteți pe pagina 1din 30

MANUAL DE UTILIZARE

3300A / 3400
DETECTOR RADAR/LASER
INTRODUCERE

Stimate utilizator al produselor Whistler,


Pentru mulþi dintre noi, vehiculul înseamnþ mai mult decât un mijloc
de transport. El poate fi un birou mobil, un centru de comunicaþii þi de
distracþii sau simpla expresie a personalitþþii d-voatre. Produsele
Whistler au fost proiectate pentru a vþ face timpul petrecut în vehicul
mai productiv, mai sigur þi mai distractiv. Misiunea noastrþ este sþ vþ
oferim produse care sþ vþ îmbunþtþþeascþ experienþa de conducere.
Noul detector de radar/laser Whistler din seria 3300A / 3400 este
capabil sþ detecteze semnalele radar, laser þi radar de siguranþþ þi în
plus incorporeazþ tehnologia exclusivþ Whistler - Real Voice™ þi
tehnologia Safe Driving System™ (sistemul de conducere în
siguranþþ). Sistemul de siguranþþ detecteazþ toate radarele de
siguranþþ, inclusiv Safety Warning System™, informându-vþ despre
evenimentele rutiere þi despre starea drumului. Funcþia exclusivþ
Whistler Stay Alert™ testeazþ atenþia þoferului în timpul cþlþtoriilor
lungi fþrþ însoþitor. Detectorul de radar Whistler din seria 3300A /
3400 are un afiþaj digital pentru mesajele de siguranþþ care vþ oferþ
informaþii în timp ce conduceþi.
Pentru a vþ familiariza cu modul de funcþionare al detectorului de
radar Whistler din seria 3300A / 3400 þi pentru a înþelege mai bine
diferenþa între detectarea semnalelor de radar, laser þi radar de
siguranþþ, vþ recomandþm sþ citiþi în întregime acest manual de
utilizare.
Bucuraþi-vþ de Whistler 3300A / 3400 þi conduceþi cu atenþie.
Cu stimþ,
WHISTLER GROUP þI FALCON ELECTRONICS

1
CUPRINS

Funcþiile detectorului.......................................................................3-4
Funcþionarea .................................................................................5-14
◆ Pornirea þi autotestarea
◆ Memorarea/confirmarea prin semnale sonore
◆ Reglarea nivelului audio
◆ Modul silenþios/silenþios automat
◆ Modul temperaturþ/tensiune
◆ Activarea/dezactivarea modului de detecþie a sistemului VG-2
◆ Modurile “City”
◆ Modurile “luminos/întunecat”/temperaturþ/tensiune
◆ Sistemul “Stay Alert™”
◆ Sistemul “Real Voice™” integrat
◆ Modul de selecþie a opþiunilor
◆ Modul de învþþare
◆ Port pentru modulul vocal
◆ Port pentru antena de spate
Avertizþri radar, laser þi VG-2 ....................................................15-19
◆ Avertizþri radar
◆ Pulse protection
◆ Avertizþri radar de siguranþþ audio/vizuale
◆ Avertizþri laser audio/vizuale
◆ Avertizþri VG-2 audio/vizuale
◆ Prioritatea la avertizare
◆ Resetarea funcþiilor
◆ Întreþinerea
Ghid de depanare ............................................................................20
Sunt legale detectoarele de radar? .................................................21
Tehnologii de mþsurare a vitezei ...............................................22-23
◆ Sisteme radar
◆ Sisteme laser
◆ Alte sisteme de mþsurare a vitezei
◆ Detectoarele de detectoare de radar
Informaþii despre garanþie...........................................................24-26
Specificaþii ........................................................................................27
Accesorii...........................................................................................28

2
FUNCþIILE WHISTLER

WHISTLER 3300A / 3400

Design-ul ergonomic þi practic al detectoarelor Whistler oferþ un nou


nivel de confort în utilizare. Dintre funcþiile speciale amintim:
1. Difuzorul - furnizeazþ avertizþri audio pentru benzile radar X, K
þi Ka, radar de siguranþþ þi VG-2.
2. Antena radar - antenþ compactþ extrem de eficientþ
recepþioneazþ semnale radar.
3. Antena laser - un ghid de unde optice integrat oferþ o detecþie
mai bunþ a semnalelor laser transmise din spate.
4. Butonul “City/City 1/City 2” - reduce posibilitatea apariþiei
alarmelor false, lucru care se înâtmplþ cu precþdere în oraþ.
5. Butonul Silenþios/Meniu - apþsând butonul “silenþios”
înaintea detectþrii unui semnal, se activeazþ modul silenþios automat
care reduce nivelul avertizþrii audio dupþ ce are loc avertizarea
iniþialþ. Apþsând butonul “silenþios” în timpul detectþrii unui semnal
radar/laser, avertizþrile audio sunt anulate, utilizatorul fiind informat
numai prin avertizþri vizuale. Dacþ apþsaþi þi menþineþi apþsat butonul
timp de 2 secunde, veþi intra în modul de selecþie a opþiunilor.

3
FUNCþIILE WHISTLER

6. Butonul de alimentare/volum (P/V) - Porneþte/opreþte


unitatea þi regleazþ volumul (apþsaþi þi menþineþi apþsat acest buton
timp de 2 secunde).
7. Afiþajul cu vizibilitate mare - furnizeazþ confirmþri vizuale
distincte ale semnalelor detectate, ale intensitþþii lor þi indicþ modurile
de funcþionare active.
8. Butonul “Dim/Dark” - Reduce intensitatea iluminþrii afiþajului.

4
FUNCþIONARE

Pornirea þi autotestarea
De fiecare datþ când detectorul Whistler este pornit, o secvenþþ
automatþ de autotestare confirmþ faptul cþ difuzorul þi afiþajul vizual
sunt funcþionale.
◆ Apþsaþi butonul P/V sau alimentaþi unitatea. Aceasta va afiþa
urmþtoarele:

5
FUNCþIONARE

Memorare/confirmare prin semnale sonore


Toate funcþiile selectate (cu excepþia “Stay Alert” þi a modului
silenþios) sunt memorate. De fiecare datþ când este apþsat un buton,
un semnal sonor confirmþ activarea funcþiei, iar douþ semnale sonore
confirmþ dezactivarea funcþiei.
Reglarea volumului audio
Volumul audio poate fi reglat în 4 paþi: de la (1) pentru modul silenþios
pânþ la (4) pentru volumul cel mai puternic.
◆ Apþsaþi butonul P/V pentru creþterea volumului audio.
◆ Apþsaþi butonul P/V pentru reducerea volumului audio.
În momentul în care reglaþi volumul, unitatea va afiþa volumul selectat
þi îl va confirma prin semnale sonore. De exemplu:

Cel mai scþzut volum

Cel mai puternic volum

6
FUNCþIONARE

Modul silenþios automat


Modul silenþios automat reduce volumul audio la nivelul (1), la
aproximativ 5 secunde dupþ detectarea unui semnal radar sau radar
de siguranþþ. Orice avertizare referitoare la un nou semnal apþrutþ în
urmþtoarele 20 de secunde se va auzi foarte încet. Aceastþ funcþie nu
va afecta avertizþrile la semnale laser sau VG-2 (detectoare pentru
detectoarele de radar).
◆ Apþsaþi butonul “silenþios” (înainte de detectarea unui semnal)
pentru a activa modul silenþios. Unitatea va afiþa urmþtoarele mesaje:

◆ Dupþ activarea modului silenþios, puteþi anula avertizarea audio


prin apþsarea butonului “silenþios”.
◆ Apþsaþi butonul “silenþios” (într-un moment în care unitatea nu
emite avertizþri) pentru a anula modul silenþios automat.
Notþ: Atunci când este activat modul silenþios automat, acesta
anuleazþ sonorul modulului vocal opþional.
Modul silenþios
Modul silenþios anuleazþ semnalele audio pentru o avertizare þi
pentru cele ce vor apþrea în urmþtoarele 20 de secunde. Dupþ 20 de
secunde, vor fi emise 2 semnale sonore pentru fiecare avertizare
dupþ care unitatea rþmâne tþcutþ.
◆ Apþsaþi butonul “silenþios” pentru a anula avertizþrile sonore.
◆ Apþsaþi butonul “silenþios” a doua oarþ în timpul unei avertizþri
pentru a reveni la avertizþrile sonore standard sau opriþi þi apoi porniþi
unitatea.

7
FUNCþIONARE

Modul temperaturþ/tensiune baterie vehicul


Unitatea poate fi programatþ sþ afiþeze fie temperatura de afarþ fie
tensiunea bateriei vehiculului atunci când unitatea este în modul
oraþ/þosea. Vezi secþiunea “Modul de selectare a opþiunilor”. Afiþajul
va indica:
Afiþare temperaturþ în Afiþare tensiune baterie
modul þosea în modul þosea

◆ Modul de avertizare temperaturþ de îngheþ: Atunci când


temperatura scade sub 32þF, unitatea va afiþa mesajul:

Unitatea furnizeazþ un ton unic de avertizare. Acest semnal sonor se


va auzi numai o datþ, dupþ pornirea unitþþii. De fiecare datþ când sunt
afiþate mesajele “Hi T” (temperaturþ ridicatþ) sau “Lo T” (temperaturþ
scþzutþ) înseamnþ cþ au fost atinse limitele senzorului de
temperaturþ.
Notþ: Temperatura poate creþte atunci când vehiculul este oprit þi
funcþioneazþ la ralanti, dar acest lucru este normal.
Activarea/dezactivarea sistemului VG-2
Pentru a activa aceastþ funcþie, vezi “Modul de selecþie a opþiunilor”.

8
FUNCþIONARE

Modul “City”/”City 1”/”City 2”


Modul “City” cu 3 faze a fost proiectat pentru a reduce posibilitatea
apariþiei avertizþrilor false generate de dispozitive care funcþioneazþ
pe aceeaþi frecvenþþ ca þi radarele poliþiei. Aceste dispozitive
folosesc în general banda X.
◆ Apþsaþi butonul “City” pentru a activa modul “City”. Unitatea va
afiþa urmþtorul mesaj:
În modul În modul
Normal sau Temperaturþ/tensiune

◆ Apþsând butonul “City” a doua oarþ, se va activa modul “City 1”.


Unitatea va afiþa urmþtorul mesaj:

◆ Apþsând butonul “City” a treia oarþ, se va activa modul “City 2”.


Unitatea va afiþa urmþtorul mesaj:

◆ Apþsând butonul “City” a patra oarþ, veþi anula modurile “City”,


“City 1” þi “City 2”. Unitatea va afiþa urmþtorul mesaj:

În modul “City”, semnalele slabe radar de vitezþ / de siguranþþ vor fi


anunþate prin douþ semnale sonore, dupþ care unitatea va rþmâne
tþcutþ dacþ semnalul detectat nu devine foarte puternic. Dacþ
puterea semnalului creþte, unitatea emite încþ douþ semnale sonore.
În modul “City 1” este redusþ numai sensibilitatea la semnalele în
banda X. În modul “City 2” nu sunt detectate semnalele în banda X.

9
FUNCþIONARE

ATENþIE: Atunci când selectaþi acest mod, se poate înâtmpla ca în


unele oraþe mici sþ fie folosite radare în banda X. Dacþ modul
silenþios automat este activat în timp ce modurile “City 1” sau “City 2”
sunt active þi unitatea recepþioneazþ un semnal radar puternic,
aceasta îndeplineþte funcþia silenþioasþ automatþ. Modurile “City” nu
modificþ avertizarea sonorþ pentru semnalele laser þi VG-2.
Modurile luminos / întunecat / temperaturþ / tensiune
baterie vehicul
Modul luminos/întunecat reduce intensitatea luminozitþþii afiþajului.
◆ Apþsaþi butonul “Dark” (întunecat) pentru a reduce intensitatea
iluminþrii afiþajului la poziþia “slab”. Unitatea va afiþa:

◆ Apþsând încþ o datþ butonul “Dark” veþi activa modul


“întunecat”. Unitatea va afiþa:

Puteþi activa modul “luminos” sau “întunecat” în timpul unei avertizþri.


În modul “întunecat”, afiþajul se întunecþ în momentul în care
detecteazþ un semnal þi rþmâne aþa timp de 20 de secunde, revenind
apoi la modul “luminos”.
◆ Apþsând a treia oarþ butonul “Dark” veþi reveni la modul de
iluminare normalþ a afiþajului. Butonul “Dark” va permite afiþarea
scurtþ a temperaturii exterioare.
◆ Apþsaþi þi menþineþi apþsat butonul “Dark” timp de 2 secunde
pânþ când unitatea emite un semnal sonor þi apoi eliberaþi butonul.
Unitatea va afiþa:

în
Dacþ sunt programate funcþiile de afiþare a temperaturii exterioare þi
a tensiunii bateriei vehiculului (vezi modul de selectare a opþiunilor),
apþsarea þi menþinerea butonului “Dark” timp de 2 secunde va genera
comutarea între cele douþ funcþii:
în
10
FUNCþIONARE

Funcþia “Stay Alert™”


Aceastþ funcþie a fost proiectatþ pentru a testa atenþia þoferului.
Pentru a activa aceastþ funcþie (atunci când unitatea nu emite
avertizþri):
◆ Apþsaþi þi menþineþi apþsat butonul “City” timp de aproximativ 2
secunde. Unitatea va afiþa urmþtorul mesaj:

La fiecare 30-60 de secunde se vor auzi 2 semnale sonore; pentru a


dovedi cþ este treaz, þoferul trebuie sþ apese unul din butoanele
“Dark”, “City” sau “Quiet” (silenþios). Dacþ butonul este apþsat într-un
interval de 3-5 secunde, ciclul se va relua.
Dacþ în intervalul de 3-5 secunde nu este apþsat nici un buton,
alarma va suna, iar unitatea va afiþa urmþtorul mesaj:

◆ Apþsaþi butonul P/V pentru a pþrþsi aceastþ funcþie.


ATENþIE! Aceastþ funcþie nu poate înlocui odihna þoferului. Nu
trebuie sþ conduceþi dacþ vþ simþiþi obosit. Dacþ aveþi de parcurs un
drum lung trebuie sþ faceþi pauze dese. Dacþ vþ bazaþi exclusiv pe
aceastþ funcþie s-ar putea sþ suferiþi accidente. NU CONDUCEþI
NICIODATþ VEHICULUL CÂND Vþ SIMþIþI OBOSIT.
Sistemul integrat “Real voice™”
Când este selectatþ aceastþ opþiune þi modulul opþional Voice este
conectat, va fi folositþ o voce apropiatþ de cea umanþ pentru
urmþtoarele mesaje:
1. Identificarea benzii.
2. Mesaje legate de SWS™ (sistemul de conducere în siguranþþ).
Notþ: În anumite cazuri, mesajele vocale nu sunt aceleaþi cu
mesajele text.
3. Selecþia funcþiilor.

11
FUNCþIONARE

Modul de selecþie a opþiunilor


Accesarea modului de selecþie a opþiunilor vþ permite sþ personalizaþi
anumite opþiuni, ca de exemplu: selectarea tonurilor, secvenþa
simplificatþ la alimentare þi modul VG-2. Atunci când selectaþi opþiuni,
trebuie sþ apþsaþi butonul “Dark” (D)=activat, “City” (C)=dezactivat,
“Quiet” (Q)=trecere la selecþia urmþtoare. Oricare din aceste butoane
trebuie apþsate într-un interval de 20 de secunde; în caz contrar,
unitatea va pþrþsi modul de selectare a opþiunilor. Pentru a intra în
modul de selectare a opþiunilor:
Apãsaþi butonul Q *Mesaj afiºat Pentru a modifica Opþiune
Timp de 2 secunde CUSTOM D sau C Modul personalizat
Modul noapte
Modul camion
A doua oarþ TEMP þF D = þF Modificþ afiþarea
C = þC temperaturii
A treia oarþ TONE 3 D sau C Tonurile 1, 2 sau 3
(3 tonuri diferite
pentru semnalele
în bandþ X, K þi
Ka)
A patra oarþ TEST YES D = activat; Tonuri X, K, Ka
C = dezactivat audio
Un semnal sonor la
alimentare
A cincea oarþ VG-2 OFF D =activat; Activeazþ VG-2
C =dezactivat Dezactiveazþ VG-2
A þasea oarþ SAFETY ON D =activat; Activeazþ radarul
C=dezactivat de siguranþþ
Dezactiveazþ
radarul de
siguranþþ
A þaptea oarþ VOICE OFF D =activat; Activeazþ sistemul
C=dezactivat “Real Voice”
Dezactiveazþ
sistemul “Real
Voice”

12
FUNCþIONARE

A opta oarþ TEMP NO D =activat; Activeazþ afiþarea


C =dezactivat temperaturii
Dezactiveazþ
afiþarea
temperaturii
A noua oarþ BATT NO D =activat; Activeazþ afiþarea
C =dezactivat tensiunii din bateria
vehiculului
Dezactiveazþ
afiþarea tensiunii
din bateria
vehiculului

* Setare implicitþ
Pentru a pþrþsi modul de selectare a opþiunilor, apþsaþi butonul P/V
în orice moment.
Atunci când este afiþat “Custom”, apþsarea încþ o datþ a butonului
“Quiet” în locul butonului P/V permite modificarea celorlaltor funcþii.
Dacþ este apþsat unul dintre butoanele “Dark” sau “City”, aceastþ
operaþie va permite selecþia uneia dintre cele douþ opþiuni
preprogramate: “noapte” sau “camion”. Dacþ selectaþi “noapte” sau
“camion”, nu veþi mai putea modifica alte funcþii în modul de selectare
a opþiunilor.
Noapte = 1. Nivelul volumului 4
2. Modul silenþios automat activat
3. Modul “întunecat”
4. Modul “þosea”
5. Radar de siguranþþ activat
6. VG-2 dezactivat
7. Secvenþþ de test la alimentare dezactivatþ
8. Mesaje vocale dezactivate
Camion = 1. Nivelul volumului 4
2. VG-2 activat
3. Secvenþþ de test la alimentare dezactivatþ
4. Modul “þosea”
5. Radar de siguranþþ activat
6. Mesaje vocale dezactivate

13
FUNCþIONARE

Modul de învþþare
Furnizeazþ avertizþri simulate pentru fiecare tip de semnal.
◆ Apþsaþi simultan butoanele “City” þi “Quiet” (silenþios). Unitatea va
afiþa urmþtorul mesaj:

Modul silenþios poate fi accesat în timp ce modul de învþþare este


activat.
◆ Pentru a ieþi din modul de învþþare, apþsaþi butonul P/V.
Portul pentru modulul vocal
Acesta vþ permite sþ utilizaþi modulul vocal Whistler 202971 (vezi
pagina de accesorii pentru a comanda sau modul de selectare a
opþiunilor pentru a programa acest modul). Orice alt dispozitiv poate
defecta unitatea þi poate anula garanþia. Atunci când sunt activate
modurile silenþios automat sau silenþios, sonorul modulului vocal va fi
anulat.
Portul pentru antena din spate
Vþ permite sþ folosiþi numai antena Whistler SWRA-3300 pentru
spate, cu codul 202964. Orice alt dispozitiv poate defecta unitatea þi
poate anula garanþia.
◆ Întrerupeþi alimentarea de pe consolþ.
◆ Mufaþi antena din spate în portul radar 2.
◆ Alimentaþi consola; dupþ secvenþa de autotestare, afiþajul indicþ:

◆ Apþsaþi butonul “Dark” pentru a accepta sau butonul “City” pentru


a anula setarea.

14
AVERTIZþRI RADAR

Avertizþri radar audio/vizuale


În momentul în care este detectat un semnal în banda X, K sau Ka,
unitatea va identifica banda þi va afiþa intensitatea semnalului.
Avertizarea este continuþ. Cu cât semnalele sonore sunt mai rapide,
cu atât este mai puternic sau mai aproape semnalul radar detectat.
Exemplu:

Detecþie în banda Ka

Afiþaj

Cifre de la 1 la 9

1= semnal slab; 9= semnal puternic


Atunci când antena opþionalþ din spate recepþioneazþ un semnal, va
fi afiþat un asterisc. Exemplu:

Pulse protection®
Atunci când este detectat un semnal tip impuls, va fi emisþ o
avertizare audio de 3 secunde (instantaneu la semnalele puternice).
Unitatea va afiþa urmþtorul mesaj:

Dupþ 3 secunde se va relua modelul de avertizare standard.

15
AVERTIZþRI DE SIGURANþþ

În zonele în care sunt detectate transmiþþtoare, Safety Warning


System™ poate afiþa peste 60 de mesaje text. Atunci când este
detectat un radar de siguranþþ, avertizarea audio este similarþ cu a
contoarelor Geiger.
Mesaje text ale sistemului de conducere în siguranþþ
(Safety Warning System™)
Exemplu: Poor Road Surface (drum alunecos):

Notþ: Nu toate regiunile au transmiþþtoare Safety Warning


System™.

16
AVERTIZþRI LASER / VG-2

Avertizþri laser audio / vizuale


De fiecare datþ când este detectat un semnal laser, unitatea afiþeazþ
cuvântul “laser” þi intensitatea semnalului, iar avertizarea audio este
continuþ timp de 3 secunde. Exemplu:

Cu cât sunt mai multe linii “!”, cu atât sursa semnalului este mai aproape.

Avertizþri VG-2 audio/vizuale


Notþ: Trebuie sþ activaþi aceastþ funcþie din modul de selecþie a
opþiunilor înainte ca unitatea sþ detecteze semnalele VG-2. În
momentul în care este detectat un semnal VG-2, detectorul îþi
“ascunde” propriul semnal þi devine “invizibil” pentru VG-2
(detectoarele pentru detectoare de radar).

Mesajul text confirmþ detectarea semnalului VG-2.


Din 30 în 30 de secunde, detectorul verificþ dacþ existþ un semnal
VG-2. Dacþ semnalul VG-2 este detectat în continuare, unitatea
rþmâne “ascunsþ” þi repetþ avertizarea pentru semnalul VG-2. Dacþ
nu mai este detectat semnalul VG-2, veþi auzi douþ semnale sonore
care confirmþ revenirea la normal a detectorului. În timpul avertizþrii
pentru VG-2 nu pot fi detectate semnale în benzile X, K þi Ka. (Vezi
pagina 23 pentru informaþii referitoare la semnalele VG-2.)
Prioritatea la avertizare
În momentul în care sunt recepþionate douþ sau mai multe semnale în
acelaþi timp, prioritatea la avertizare este urmþtoarea:
1. Laser
2. VG-2
3. Radar de vitezþ
4. Radar de siguranþþ
Exemplu: Dacþ un semnal în banda X provoacþ o avertizare þi este
detectat þi un semnal VG-2, avertizarea pentru acesta din urmþ o va
anula pe cea pentru semnalul în bandþ X.

17
RESETAREA FUNCþIILOR

Resetarea funcþiilor
Toate funcþiile pot fi resetate la valoarea implicitþ (din fabricþ).
◆ Scoateþi cablul de alimentare din unitate.
◆ Apþsaþi þi menþineþi apþsate butoanele P/V þi “Quiet” (silenþios).
◆ Introduceþi cablul de alimentare în unitate.
◆ Aþteptaþi cele douþ confirmþri sonore.
◆ Eliberaþi cele douþ butoane. Unitatea a fost resetatþ.

1. Volumul sonorului este (4).


2. Afiþajul aratþ “HIGHWAY”.
3. Modul “luminos/întunecat” este pe poziþia de iluminare
normalþ a afiþajului.
4. Modul silenþios automat este dezactivat.
5. Modul de detectare a semnalelor VG-2 este dezactivat.
6. Avertizþrile vocale sunt dezactivate.
7. Modul “noapte” este dezactivat.
8. Modul “camion” este dezactivat.
9. Modul radar de siguranþþ este activat.
10. Secvenþa la alimentare este completþ
11. Tonul implicit este TONE 3
12. Afiþarea tensiunii din bateria vehiculului este dezactivatþ.
13. Afiþarea temperaturii exterioare este dezactivatþ.
14. Antena din spate este dezactivatþ.
15. Unitatea este pornitþ sau opritþ.
Întreþinerea
Nu udaþi cu apþ, cu soluþii de curþþare sau cu polish direct pe unitate.
Aceste substanþe pot pþtrunde prin orificii þi pot duce la defectarea
unitþþii. Nu folosiþi substanþe de curþþare abrazive pe partea exterioarþ
a detectorului.
Erori de comunicare
Dacþ apare o problemþ între panoul de comandþ þi antenele externe,
unitatea va furniza un ton audio unic. Unitatea va afiþa:

18
ERORI DE COMUNICARE

Eroare la antena din faþþ Eroare la antena din spate Eroare la senzorul de
temperaturþ

Dacþ apare o eroare de tip R1:


◆ Apþsaþi butonul P/V pentru a opri unitatea.
◆ Verificaþi conexiunile din spatele panoului de comandþ (cablul
cu mufa dreaptþ).
◆ Resetaþi funcþiile la valorile din fabricþ.
◆ Consultaþi instalatorul/distribuitorul.
Dacþ apare o eroare de tipul R2:
◆ Pentru a anula temporar mesajul de eroare, apþsaþi scurt unul
dintre butoanele “Dark”/”City”/”Mute”. Urmþtoarea datþ când
unitatea va efectua secvenþa de autotestare, mesajul de eroare
se va repeta.
◆ Pentru a anula definitiv mesajul de eroare, pânþ când rezolvaþi
problema, apþsaþi þi menþineþi apþsat unul dintre butoanele
“Dark”/”City”/”Mute”.
◆ Dacþ nu este montatþ nici o antenþ în spate, resetaþi funcþiile la
valorile din fabricþ.
◆ Apþsaþi butonul P/V pentru a opri unitatea.
◆ Verificaþi conexiunile din spatele panoului de comandþ.
◆ Consultaþi instalatorul/distribuitorul.
Dacþ apare o eroare de tipul T:
◆ Apþsaþi butonul P/V pentru a opri unitatea.
◆ Verificaþi conexiunile din spatele panoului de comandþ.
◆ Consultaþi instalatorul/distribuitorul.
Notþ: Acest tip de eroare apare numai la alimentare.
Cablul receptorului laser FYI are un conector în unghi drept.
Detectoarele Whistler sunt produse þi proiectate la standarde de
calitate foarte ridicate pentru a vþ oferi posibilitatea utilizþrii fþrþ
probleme. Dacþ unitatea d-voastrþ a fost corect montatþ urmþrind

19
GHID DE DEPANARE

specificaþiile din acest manual, dar nu funcþioneazþ bine, consultaþi


ghidul de depanare de mai jos:
PROBLEMþ: Afiþajul nu se aprinde, iar detectorul nu emite avertizþri
sonore.
◆ Verificaþi siguranþa din cablul de alimentare; dacþ este cazul, înlocuiþi-o.
◆ Verificaþi siguranþa din panoul de siguranþe; dacþ este cazul, înlocuiþi-o.
◆ Asiguraþi-vþ cþ þi cablul de alimentare este corect legat la masþ.
PROBLEMþ: Unitatea emite avertizþri atunci când folosiþi echipamentul
vehiculului (frâne, geamuri electrice, volanul, claxonul, etc) sau când
acceleraþi.
◆ Verificaþi starea sistemului electric al vehiculului, inclusiv a bateriei þi
alternatorului.
◆ Instalaþi un filtru capacitiv (cu valoare de 470 mfd la 25 Volþi sau mai
mare) în locul în care aþi fþcut legþtura la alimentare.
PROBLEMþ: Avertizþrile audio nu sunt suficient de puternice.
◆ Anulaþi modul silenþios automat sau modul “City”.
◆ Verificaþi volumul sonorului.
PROBLEMþ: Afiþajul indicþ o eroare de tip R1. Vezi pagina 19.
◆ Avertizarea anunþþ pierderea legþturii între panoul de comandþ þi
antena din faþþ (RADAR 1).
◆ Verificaþi conexiunea antenei în spatele panoului de comandþ.
◆ Contactaþi fabrica dacþ bþnuiþi cþ antena este defectþ.
PROBLEMþ: Afiþajul indicþ o eroare de tip R2. Vezi pagina 19.
◆ Avertizarea anunþþ pierderea legþturii între panoul de comandþ þi
antena din spate (RADAR 2); apare numai dacþ antena din spate a
fost instalatþ.
◆ Verificaþi conexiunea antenei în spatele panoului de comandþ.
◆ Dacþ este utilizat un singur receptor - vezi secþiunea despre resetarea
funcþiilor pentru a corecta aceastþ eroare.
◆ Contactaþi fabrica dacþ bþnuiþi cþ antena este defectþ.

Dacþ aveþi dificultþþi care nu pot fi rezolvate folosind informaþiile din


acest ghid, sunaþi la Falcon Electronics, la serviciul de relaþii cu clienþii
la numþrul 021-410.95.58 sau 021-410.05.83 sau 021-411.63.47
înainte de a returna unitatea pentru service.

20
SUNT DETECTOARELE DE RADAR LEGALE?

În majoritatea statelor, da!


Detectoarele laser sunt legale în orice stat dacþ sunt folosite în
automobile sau camioane mici (sub 4500kg). þi detectoarele de radar
sunt legale în aproape toate statele dacþ sunt folosite în automobile
þi camioane mici. Excepþie fac statele Virginia þi Washington D.C,
care au regulamente locale ce interzic utilizarea detectoarelor de
radar în orice vehicul.
În ceea ce privþete camioanele peste 4500kg, Administraþia Federalþ
a Autostrþzilor a emis o reglementare care interzice utilizarea
detectoarelor radar þi laser în aceste vehicule pe întreg teritoriul SUA.
Înainte de aceastþ reglementare existau legi care interziceau folosirea
detectoarelor de radar în vehicule de peste 8000kg în statul New York
þi în vehicule peste 12000kg în statul Illinois.

21
TEHNOLOGII DE MþSURARE A VITEZEI

Avertizþri radar
Un pistol radar funcþioneazþ prin transmiterea undelor radio pe
anumite frecvenþe care se reflectþ de obiecte þi sunt apoi recepþionate
de receptorul pistolului. Atunci când o razþ radar se reflectþ dintr-o
þintþ în miþcare apare o decalare mþsurabilþ a frecvenþei. Unitatea
radar converteþte acest decalaj în kilometri pe orþ þi determinþ viteza
vehiculului.
În prezent, Comisia Federalþ pentru Comunicaþii (FCC) permite
utilizarea pistoalelor radar pentru trafic în benzile X (10.500 - 10.550
GHz), K (24.050 - 24.250 GHz) þi Ka (33.400 - 36.000 GHz).
Câte ceva despre laser
Este un fapt dovedit cþ multe pistoale radar nu pot determina cu
exactitate viteza unui anumit vehicul care circulþ într-un grup de
vehicule. Spre deosebire de acestea, pistoalele laser pot alege un
vehicul care circulþ într-o coloanþ de vehicule þi îi pot determina
viteza. Avantajul laserului faþþ de radar în ceea ce priveþte
identificarea þintei este rezultatul faptului cþ raza pistolului laser este
mai îngustþ. O transmisie radar poate acoperi mai mult de o
autostradþ cu 4 benzi la o distanþþ de 300 m, comparativ cu o
transmisie laser care acoperþ aproximativ 2 m la aceeaþi distanþþ.
Pentru o protecþie optimþ, reþineþi urmþtoarele:
◆ Numerele de înmatriculare þi farurile sunt þintele principale ale
pistolului laser.
◆ Nu vþ apropiaþi foarte mult de un vehicul prin care nu puteþi
vedea. Dacþ d-voastrþ nu vedeþi prin vehiculul din faþþ, este
probabil cþ nici detectorul d-voastrþ nu va “vedea”.
◆ Distanþa de la care unitatea va detecta semnalele laser nu va fi
aceeaþi cu cea la care va detecta semnalele radar. Pistoalele
laser sunt cel mai adesea folosite pe distanþe scurte.
Detectoarele de radar / lase Whistler recepþioneazþ toate pistoalele
laser care funcþioneazþ pe lungimea de undþ de 905 +/- 10 mm
Pro Laser TM I II III LT1 20-20 Ultra Lyte

22
TEHNOLOGII DE MþSURARE A VITEZEI

Alte sisteme de mþsurare a vitezei


În afarþ de tehnologiile radar þi laser, mai existþ þi alte metode de
mþsurare a vitezei. Atunci când sunt folosite aceste metode, nici un
detector vþ nu poate avertiza. Aceste tehnici includ:
◆ Viteza de mers - O maþinþ de poliþie merge în spatele d-voastrþ
þi mþsoarþ viteza cu care mergeþi.
◆ Vascar / Aircraft - Este mþsurat timpul necesar unui vehicul sþ
parcurgþ o distanþþ cunoscutþ.
Detectoarele pentru detectoare de radar (VG-2)
VG-2 este un receptor de microunde folosit de poliþie pentru
detectarea semnalelor emise de oscilatorul detectorului de radar.
Deoarece scopul sþu este sþ identifice persoanele care au un
detector de radar, VG-2 este supranumit “detectorul de detectoare de
radar”.
VG-2 este principalul mijloc folosit de poliþie pentru identificarea
vehiculelor dotate cu detectoare de radar. Dacþ sunteþi prins într-un
stat în care detectoarele sunt ilegale, riscaþi sþ pierdeþi detectorul de
radar þi sþ primiþi o amendþ. În general, poliþia folosþete un radar de
vitezþ împreunþ cu VG-2, ceea ce face ca þoferul sþ primeascþ douþ
amenzi: una pentru vitezþ þi alta pentru cþ posedþ un detector de
radar.
Dacþ aveþi un detector de radar care detecteazþ semnalul VG-2,
acesta vþ poate semnala prezenþa unei astfel de capcane.
Este rþspunderea utilizatorului detectorului de radar sþ cunoascþ þi
sþ înþeleagþ legile care se aplicþ în þara sa legate de utilizarea acestui
dispozitiv.

23
INFORMAþII DESPRE GARANþIE

Garanþia clientului
Detectorul Whistler 3300A / 3400 este garantat cumpþrþtorului iniþial
pe o perioadþ de cinci ani de la data cumpþrþrii împotriva tuturor
defectelor de funcþionare þi de fabricaþie. Aceastþ garanþie
limitatþ este anulatþ dacþ unitatea a fost utilizatþ
necorespunzþtor, dacþ a fost modificatþ sau instalatþ
incorect, dacþ i-a fost desfþcutþ carcasa sau dacþ îi
lipseþte numþrul de serie. Nu existþ clauze suplimentare de
garanþie în afara celor menþionate aici. Toate garanþiile exprese sau
implicite pentru acest produs sunt limitate la un an. Firma Whistler nu
este rþspunzþtoare pentru defecþiunile datorate utilizþrii, utilizþrii
incorecte sau funcþionþrii acestui produs.
Service-ul în perioada de garanþie
În perioada de garanþie unitþþile defecte vor fi reparate sau înlocuite
(cu acelaþi model sau unul asemþnþtor) de cþtre firma Whistler, fþrþ
costuri suplimentare pentru client dacþ unitþþile sunt trimise firmei
Whistler însoþite de factura de cumpþrare la adresa de mai jos.
Unitþþile returnate fþrþ factura de cumpþrare datatþ vor avea statutul
descris în capitolul “Service în afara garanþiei”. Datoritþ faptului cþ
pentru testarea detectoarelor radar/laser sunt necesare echipamente
speciale, nu existþ staþii de service autorizate pentru detectoarele
Whistler în afarþ de fabricþ.
Atunci când returnaþi unitatea pentru service în timpul perioadei de
garanþie, urmaþi instrucþiunile de mai jos:
1. Trimiteþi unitatea în ambalajul original sau în alt ambalaj rezistent
cu confirmare de primire datatþ la adresa:
Falcon Electronics Prod. SRL
Str. Nicolae Manolescu, nr. 10, sector 5, Bucureþti
Tel: 021 - 410.95.58 / 41005.83 / 411.63.47

24
INFORMAþII DESPRE GARANþIE

IMPORTANT! Firma Falcon nu-þi asumþ rþspunderea pentru


pierderea sau deterioararea coletului. Trimiteþi unitatea în ambalaj
solid þi solicitaþi confirmare de primire.
2. Împreunþ cu unitatea, trimiteþi urmþtoarele informaþii scrise citeþ:
◆ Numele þi adresa (dacþ trimiteþi coletul prin poþta rapidþ) þi
numþrul de telefon. (Nu se admit cþsuþe poþtale.)
◆ O descriere detaliatþ a problemei (exemplu: “Unitatea
realizeazþ secvenþa de autotestare dar nu detecteazþ
semnalele radar”.)
◆ O copie a facturii sau chitanþei datate de cumpþrare.
3. Asiguraþi-vþ cþ unitatea returnatþ are numþr de serie. Scrieþi
numþrul de serie în urmþtorul spaþiu:
Serie antenþ__________________________________
Serie panou de comandþ________________________
Serie receptor laser____________________________
Unitþþile care nu au numþr de serie nu beneficiazþ de garanþie.
IMPORTANT! Pentru a verifica dacþ unitatea este în perioada de
garanþie, pþstraþi o copie a facturii datate de cumpþrare.
Notþ: Aceastþ garanþie nu include costul manoperei de
dezinstalare þi reinstalare a unitþþii.

25
INFORMAþII DESPRE GARANþIE

Service-ul în afara garanþiei


Unitþþile vor fi reparate þi considerate “în afara garanþiei” dacþ:
◆ Garanþia originalþ a unitþþii a expirat.
◆ Factura de cumpþrare datatþ nu este trimisþ.
◆ Unitatea a fost returnatþ fþrþ numþrul de serie.
◆ Unitatea a fost utilizatþ necorespunzþtor, modificatþ, instalatþ
incorect sau i-a fost scoasþ carcasa.
Taxa minimþ pentru repararea unitþþilor “în afara garanþiei” este de 55
USD. Dacþ solicitaþi service în afara garanþiei, trimiteþi unitatea în
condiþiile specificate în paragraful “Service-ul în perioada de garanþie”
împreunþ cu un cec valabil sau un ordin de platþ de 55 USD. Dacþ
valoarea reparaþiilor depþþeþte suma de 55 USD, veþi fi contactat de
cþtre un specialist al firmei Falcon care vþ va comunica opþiunile pe
care le aveþi. Dacþ alegeþi sþ nu reparaþi / înlocuiþi unitatea, aceasta
vþ va fi înapoiatþ împreunþ cu cecul sau banii plþtiþi în avans.
IMPORTANT! Când returnaþi unitatea, nu uitaþi sþ includeþi þi
numþrul de telefon la care puteþi fi contactat.
Relaþii cu clienþii
Dacþ aveþi întrebþri legate de funcþionarea detectorului sau aveþi
nevoie de service în timpul perioadei de garanþie sau dupþ expirarea
acesteia, sunaþi la serviciul de relaþii cu clienþii la numþrul:
021-410.95.58 / 021-411.63.47 / 021-410.05.83.

26
SPECIFICAþII

◆ Dimensiuni: Antena: 3.5 cm (H) x 8 cm (l) x 10.7 cm (L)


Panoul de comandþ: 2 cm (H) x 7 cm (l) x 6
cm (L)
Receptorul laser: 5 cm (H) x 2 cm (l) x 1.5 (L)
cm
◆ Greutate: Antena: 210g
Panoul de comandþ: 56 g
◆ Lungime de undþ laser: 905+/-50 nanometri
◆ Frecvenþe radar:
10.500 - 10.550 GHz (banda X)
24.050 - 24.250 GHz (banda K)
33.400 - 36.000 GHz (banda Ka)
◆ Temperatura de funcþionare: între - 20º C þi 80º C
◆ Tensiune de alimentare: Între 12 þi 15 Volþi curent
continuu, 250 mA nominal
* Specificaþiile se pot schimba fþrþ preaviz.

27
ACCESORII

Urmþtoarele accesorii pot fi comandate direct de la firma Falcon


Electronics:
Cod produs Descriere Preþ
202971 Modul vocal 69.95 USD
202964 Antenþ radar pentru spate SWRA-33 179.95 USD
206880 Kit hardware (3m) 9.95 USD

Costul de procesare þi expediere a unei comenzi este de 5 USD.


Preþurile se pot modifica fþrþ preaviz.

28