Sunteți pe pagina 1din 2
Ministerul Educa si Cercetarii al Republi ORDIN at 09K, LYRE ‘mun, Chisinau Cu privire la examenele de absolvire, anul scolar 2018-2019 in temeiul art. 27 alin.(8), art-29 alin.(5), art.31 alin.(8) din Codul Educatiei nr.152 din 17.07.2014, a Hotérarii Guvernului nr. 391 din 28.05.2014, ,Cu privire la actiunile de organizare si desfigurare a examenelor de absolvire a nivelurilor de invayamant”, in baza ordinului Ministrului Educatiei, Culturii $i Cercetarii nr.397 din 29 martie 2018 Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru invajiméntul primar, gimnazial si liceal, anul de studii 2018-2019” $i in scopul organizatrii si desfisurtirii eficiente a examenclor de absolvire 1a finele ciclurilor de scolaritate in invajamantul general din Republica Moldova, sesiunea 2019, ORDON: 1. A aproba orarul testirii nationale in invajimantul primar, orarul examenelor najionale de absolvire a gimnaziului si orarul examenului nafional de Bacalaureat, anul scolar 2018-2019, in conformitate cu Anexa la prezentul ordin, 2. Agentia Nafionala pentru Curriculum si Evaluare: a) va prevedea finanjarea necesarai pentru organizarea si desfigurarea sesiunii de examene 2019 in bugetul pentru anul 2019; ) va organiza sesiunea de examene in conformitate cu orarul si cu disciplinele stabilite in Anexa la prezentul ordin; ©) va informa Organele locale de specialitate in domeniul invajamantului, institutiile de invajamant profesional tehnic postsecundar si postsecundar nonterfiar (colegii), institujile de invajamant profesional tehnic cu programe combinate (centre de excelen{i), institufiile de {invatamant superior despre conjinutul prezentului ordin, 3. Organele locale de specialitate in domeniul invayiméantului: a) vor aduce la cunostinfa prevederile prezentului ordin institujiilor de invafimént subordonate, inclusiv cadrelor didactice, elevilor si parintilor; b) vor prevedea si vor asigura resurse finaneiare suficiente pentru organizarea si desftigurarea sesiunii de examene 2019 in conformitate cu Hotardrea Guvernului nr.391 din 28 mai 2014; ©) vor asigura buna organizare si desftigurare a sesiunii de examene 2019 in conformitate cu orarul si cu disciplinele stabilite in Anexa la prezentul ordin, 4. Directorii institujiilor de invayimént profesional tehnic postsecundar si postsecundar nonterfiar (colegii), institujiilor de invayimant profesional tehnic cu programe combinate (centre de excelenti), rectorii institutiilor de invajimant superior vor aduce la cunostinf& cadrelor didactice si elevilor/ studentilor prevederile prezentului ordin. 5. Domnul Anatolie TOPALA, director al Agentiei Nafionale pentru Curriculum si Evaluare, va monitoriza realizarea prezentului ordin 6. Doamna Angela CUTASEVICI, Secretar de stat, va controla executarea prezentului ordin, Ministru 4 \ Monica BABUC Anext la Ordinul nr. //F din 27 OF. 2018 ORARUL TESTARII NATIONALE iN INVATAMANTUL PRIMAR ANUL DE STUDII 2018-2019 Nr Proba de evaluare Data rt 1 | Limba gi literatura roming (alolingvi) - proba oral 14 mai (marfi) 2 Matematica 16 mai (joi) 3 | Limba de instruire 21 mai (marfi) 4 | Limba si literatura materna (ueraineand/ bulgari/ gigiuza) | 23 mai joi) ANUL DE STUDIT 2018-2019 ORARUL EXAMENELOR NATIONALE DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI Ne Disciplina de examen Data 1 [Limba si literatura romand (alolingvi) 3 iunie (luni) 2 | Matematica Giunie (joi) 3 Limba de instruire 10 iunie (luni) 4 | Istoria roménilor gi universal 13 iunie (joi) ANUL DE STUDII 2018 — 2019 ORARUL EXAMENULUI NATIONAL DE BACALAUREAT Ne DISCIPLINE SCOLARE EVALUATE DISCIPLINE SCOLARE PROPUSE SPRE OBLIGATORIU ‘ALEGERE PENTRU PROBA LA ert. | Prot SOLICITARE Ed | Bd | Bo Et Ba? ExS EXx6 ag z| |is fy] al, ig alia | 28 s | ole i al|E 23 ‘lala Wel dlas a 25 3/25 5| 52 1 | Real 7 [ayaa 1 |e | a 2 | Umeast | 4] 7 3 | Ane 7) pat 7 [Spon [af a ‘mari | vineri | marti Nota: Probele pentru testarea nafionala in invafamantul primar, examenele nationale de absolvire a gimnaziului, examenul national de bacalaureat se vor incepe la ora 9.00.