Sunteți pe pagina 1din 9

APARATUL PRE$EDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA

Bd. $tefan cel Mare nr.l54, MD-2073, Chiginiu

// atnt&e- 2otg
r-

La nr.13/19 din I 1.03 2019

Stimatd Doamnd DRUIA,

Vd aducem la cunoEtinld cd solicitarea Dumneavoastri adresatd instituliei


prezidenliale a fost examinatd 9i, ca rezultat, Vd comunicam urmdtoarele:
^
De la investirea in funclie qi pini in prezent, Pregedintele Republicii
Moldova, domnul tgor DODON, a efectuat 37 de viz\te /oficiale 9i de lucru/
peste hotarele !6rii (lista se anexeaze).
' in contextul dat, Vd informdm ce suma alocaliilor bugetare destinate
cheltuielilor aferente deplas[rilor Preqedintelui Republicii Ei ale deleealiilor
insoJitoare din cadrul Aparatului Preqedintelui Republicii Moldova,. care^includ
cheltuielile pentru diurn6, localiune qi transport, in 2017 a constituit I 135
479
lei, in 2018 - | 325 gi}lei, iar in anul curent -257 634 lei'
Totodati, V6 comunicdm cA, in pofida faptului cd Legea nr' 111111997
privind asigurarea activitelii PreEedintelui Republicii Moldova prevede dreptul
acestuia de a beneficia de rut6 speciald de zbor (charter) in caz de
deplasare
au fost
peste hotarele !6rii, toate cdldtoriile $efului statului in interes de serviciu
efectuate cu curse aeriene regulate' la clasa econom'

Cu resPecl,

Ruslan FLOCEA,
Secretar general

Anexd; t file.

Doamnei Elena DR(lTi,


Manager de proiect, Centrul de Politici ;i Reforme
q)
(J

-o
o.
o
q) (!

OI
0)
6) tr>
-o= a
do o o oE
=dr 0) 0)
-o oo
to
2 'u 'o 'o
q) o o OE
.: ,(o
d :=
?,dr=,
s,. ! ao. E tr5!3iBOH
B,E l?
! 9.0 oE ! G ou= E !2 F'E
i c<iqi ;: !
tr hH ;A.Li\
g H ==2Ed
EgUEE
> 8= E4
7-gl=(s
I Z'; o: >Fr*e < o 9d
a E o0 .-
5Db
o tr
=92 <;d
- c,l .=._
r 5D
o
',i-E.O!! :=oa=.:iH
(J==o.)(io o= .;=^:": oJF<
or -9
.i=--
o'Eo,} cq Ci
35dJ6):i
oi!o
a c'=
o. c -L .=.la
oJ X-.o
,6, oE X X 5
(.) a dr!:7)..Jo
or 'rl
o-tr
q:ur- d =
e ii.g E s!.:8
o,) -v h !
cz€€
9.E.E
A ?
d, I c.= ^riaaa
tFa

i) 6 A.9 ,d'ia
tt

H
a,-= 9Er:ii
coa.- Z -'- i, -^ '-\'l:-tha E{DL E;I.E.E
<r==(l,
*1"-'AO o';'a q ';: ;i :: .d .6
0rorio I^'z
g E=
'i
d.r==lP g 6'a tsK g_E 5 g E E s68 E (!.) Ct.F
l)6 a8tcr.r aE
o. (J (J u) a-C)<au) orLrU(tAA o-l)a o-aaw) tu
q) o )1 6 (n
Io
q)
E
a)
E
d
c0
o ss
.o
o
o cd
o
o a d
o N
bI) oo
q)
Gr i.-' (!
u^ F-. F
c.l
(60 (! cd
OJ
o a.l o
(l cl = -o^a-'
o t_- (!E
o03 0)r-
!roo
o a-.
=
o--
o-o
rDo
tl (..t &Y LIr
'\
is lI. ol C( ..1

q)

,cl = =
L
o o o
F. 1
=
o)
.o o ru 0) q)
'd
o !
,(!
rr \ N N N N
N
a.l
(c

a
o
!
-o
o
(d (l)
(.) d

c
5
q't
5
o (l) -. o 6 qE o
n) 0) '=orQ
o
.:
-z
O t-/
'e'dO
q
':l rd .r. (g '.:i .-
c!-^
> 6.E E >.e d_ E .F O:
-o<.s- H 9a.=5ao-!r:
Q ,11 t4
>{IJtr
otr6
(6
QA':
E rJ = =i (ri
;:z (!.dC
-z H d d
p F
x E.g < b+ :
e .,i. '<i := (r.: l: ts
o <cZ; fob 'toEo0()
..=aoF 4 ().F o tr <Gd
= Y"Fnb <bP;dt1
:91 9J <-.r.=.- F,E
o tr
^=.nFZiedtg =r;(ttCd
S Zi boo
e () ? E^ tY i; q=
oq: o
:=9:o.:=
o:ro-(Eo := s Lv.-
(J=='E. _d.E": q= E
o G, ci ()(rq=o
a =-d tr x x
c3
5 o'.1 X:
a * I I tre.- &&
9gr?? A\croo
.rvAdrr o (d 8.E.4.4
o'5 (.) =
JH.O!c!..:-.=.=
A a:;i (J
5:: q= o o
*rri.=.=
q dJo.6 ! ! or cO.\J ! !
gb0(,.Ir:.t:
(!
-cJ,i.s.z E h;.e.e E r; E: U.E.E
=(-,-asE
Taaa
o ,,^9 4'6 5 q'4
'r'l--iiddl
e '6 '6 oJ 0) 0) E ':-- '- V^'4'a'o E ='il'ii Y^(g(Jo
q g U E 8.8. ;:!uoro) g
o. (J LJ t) A8T
o ;i (!oo)
a o1 at)aa E(J6rdO-
a-l)aaa E H !l';8_8_
cLaa<aaal E-E,E B.B.
U>A A tr (J Aa. Aa.
Or A)"
cl 60 o o
E o
-o
cd
o F
o)
o ol
a
d A @
.o d
E (l
LJ.I

(B ad a
(B
o
ad ,Cd .o d
o0
) q) o (o
N ca |.!r-
d (dO
o I (.) oc\
-o^ ;.N -o^ -o^
.:o ,o--r-' 5 a-'
a- EE o--
C( c.r C4 ..1 C( c.r il,e

= e e e
o
a
0) 0) 0) 0)
'o ! o -o
)cd )ad

N N N N N
d
E
d
6o oq)
(Jtr
o
o ir()
o &
:\
(!
E
>o
()b (=JZ
'ic ta.
o9
Cr-
.5

()o ub 39 a
'E,x
L0)
'60 !X ox
L(I)
oE .i ,6:l rr
.d=o -rrt*
i.g
-t.d-

3-e tc =o56
,4 X !
ZN*--;
q \ . at =
^F
q oi
o
.ji E Ek E-
E
l,:.:Gc
:z
>E- oY
I6
I qogtr
d -=ir.=Sd)e-ri
< b;d f
E

Fob
x<*irtH
;
E
Z:.9.9!d
>oet{o
!.iE
^vCg(E
E

._
.:-=rri1d
o (J ^(E o
;8.:E,=EE
()='Sc.rclcEci
";cl'E
,=E.1 '5#:H EoE
,= .-E-a0,) a.6
6) 9
Saooo)
-o 0)Y E
.;A LA
o='=o)-q:<)
.: l! . ,:!. -(E^ o
; c.6-- 7l=.: c (6 vJ 6 d-
(!
X Y'- Oo ?9tr!.=H_ts_
q
=:l
9= o-(!
-
.-d6- - ^
q=oo.=
=Edd(!
=.d--
Ac,Ct)a) C qF.= o o (l) € a r'C o o o.= c c o ocoo
= r-E.=_=
,. 6- Q. rr !; o, I bo-.9 E'^E o a q.! ! ", o o- o-'E .. it 'E 'E
;-ao. (J dA
9Fs;u g'; bT E.a.z ETUIEE.E ! '-- er er o-- ..)aii
:6 e eE o t--
7da6
!jia(!Gl 8.5=SEEE
d'a'aE=.H.i d';
-=P==
'oE !!
*y 2 y.2'6'6 Uc d (d
9^g e 6 6 {Di,'--
;;o!.lD0)
tr q)_(.) Qq
o-at)aa
E;iE'=o(!()o,
(, (,
0,, o O. O.
O- U LJ a arv a ch
e8686tsts
AaUaa)cha
94, c c n
HEOOE
a- 9,5 E
c/> () l) a o-l-)aa
8

c0
o 6
-o €
-o q) o
o
oo E
o & F.l o
()
o
(J 6
o o
o
c^ CA

-EI ,ad
d
-r\ tr^ oa F'
,-
ro, a.t o.l c.l
o
C\
- (.) _o q)
ii5
=E
': o) oF- -oE EE
,0)
dE
o.a
rD O.)
!i
luO
=a
QY 0., I 90
fri N

I
L ,(E

= (.) )
o
-o o
'o -o o
o E
)(! )(g
N N N N N
o
O

o
o
0)

oi o

g a
U>
0,)

()
c
)(tlOe 9 d-)
0-) .9
i; o o.)
O-d OX
o 2 o.rHq
I, *i! & rr o_+
lDd
ts
!a> >!2
oi
!oj
ao. a,-
*'E
,cd I o-
tr .- S
O,,a!J
EE E ;(,o6)!C
€,;
!- E Ei,
tu)(c-d)=et;
=
E !.E=E E E H.=A E
S b0 ar
O0, l:
2C.)*
=z Jl> ,(dO_ .==l)ti6r B b0
:*
z= o.)
> = rlo9 v.= ri t1 .-
=.nY-()(!(tt
>;9ajaqog ! r-
.-}.Ylr. .-6-;i:=Q,9tr
oaY i; ':: o o -i, a) = ^,= cl oci ci
.-.-sil..i(q
(,'E,- Q= U (J='=dQ=u

< o- o- =t_ =FE'29,.E==


E'i 9.-e iiE =gcaE E'E'E 9E;;
ooo
=dJd
=co. o.d =
O)OtiX.=uu<)t) q2 i-o :aEE2:Zn't-_
o I iaoi.:xx
cZdi t.-r--=.=
: o- o- o(J !
a=
o ea
;i.!o(=>-**
).9 O. h ! ,?E?'eR -. - - o
o'|-(-fc!s
d E 'E
Er'oi:iP;i; 4-,JX,E
=:lXo(i.,r7)
Edd
9^'6 '6 U';c .2 Y, Y, SIEE.*EUU
9) q Y a 16 9r';'; 9 .X .: 'O==_3(E(g
0).hani6;7
tr o- o. v.il fiE Q o.Eq
(.) 0) 6 6
p.qd ,/.v
Youl66 e (.) o u Qq
o1 aa E, <,; tr =
ara a-t)al)a.aacn o a- i: (J
() < .-a) .a O- (J cr-r t) a a
cC o 0) b0
o .o
o -o
o ! E
_0)
o) O
OJ a.l
oi 6
cq E
(.) tr
c!
o := a Q
0)
-o^oo' (d
-o ao
^/F E )cd OJ
c\
o)
\o
ol ) N ta' =
0)or (!
(, o
gE .E ..r
h6 o
-:z
d5
'=.o ()0a 4^
='
g; 0)
.d
Ug E-(J
ETN
(J^
C4 ..1
(D= 0)

? ) =
ci)

= =
o (.)
0)
E
0)
-o € .o
)(d
6
N N N N N N
(\l
o
O

0) (o
.9
5 0)

o- 0)
a-
o
.E 55 oa I
o
(ge-
LOO :=:
c .-.-
.E.o.
rd .-
sf,
o ._
? ,,t
Eool I oa)
oc
(d
o(Dl-
l.-
o
o
,(! 6 '439
ru-xx i-x :=OX
'Io,2oo oo Ioro 9HE.9
cr-
t- O- (,
6) F .-
-trd:=:=xn
.: cr.- ttl 6 Xi die !;
o3(t O- i-.
co 'd x 0,, rdx"@q)
>oq) a0
ioE > o ..: o r
o'E€:= E=E=- F
4,(!
.EOOF = o
*P.E:H:E:EEtsF -Y()o -:l xd Q r": +.9E-s'5
::= Hu g= ff T E E E ft E
aE 333XE
26 () =0Ja
z'n ;
o !r'x=>
z.d
:= _
gb
*a
>=;01
v;_='--.\Fo o=(! ()
-(.) (g
-ocf
a u.- ='=- -o ='=
=YYYc':--'-':--P-q
o: c c c o o o:(J
o =FEEE
qts
oorl=c=
q o qtr tr 5 o
=

d:Y = -:=6 c6'tr tr'= tr tr ;oa


0,)
H'o.- E.o 6 ;'i d -.-'od
-r;::YggSeE
9':'r':.=EEEaa
tr or or o.-i:!
o -.Y or-!
ll ll .-.- .=.y3
=,=*
o
(.)
a ca 7
;,:io(=:
tro-o:i e':'I(E
E(!J6J-Y.::
q=== E=EE.S.E u it'7
!
o a)6Yaa llJ|,.^aa
I!'cei!.2 14E3'd s 6b
YOOO4OOOO.O. o-, !l 0)
!"., tr o-c tr
E 5 b'6 6
O.UOO<OQQ@A o. (J u} d-t)a= o-OrrOCJ A O Q (,.Q
b0 (,) o o
.o
a o0
!
o ad t-J
o cl o
o c,
l( o E .d
ad
tr
(! 2 o o
a d :=6
,(B

F Fa{ N
& & o
ca -0)
o-o
i:N -o^ i:^ .oE
o.r o.-
=6'
o€ o€ =o) o-Q =o
6tr 0.)^ oo o)o
fr. c.l &9 &,e
c4x fr. c.t

e I
a = =
0.) o 0) o
-o -U
(.)

,6
N N N N N N
o
O

0)
o .9
-o
0)
o.
-o
oo d)
o ?
o co
o. a .9 :
,6
c
0) o
E
0)
xo 8E
ox L-OX

(d
e
F=.iXE
E
E.y
st 9?
ts
oJ
e
l-'
-'lDa.-d
aE9
E( = .-
(ui^

o-r @ oi,l-
c! oJ
a rd-
-clo.a
,o-) rd:= x
>.:o!?=ok-tr
€ iua E H E== E E,h
-
:,; .:FEe:
tu 7xA=DQ-
€,k 6.E#b.ire
Rl ,zi
E 5dQ.>2X
x .r
o a- .- 'iI -i 6'
-6.r'6 90E.6
e ii

z>."1
8..e
sE=E*x==E orq0o., i< d=
- .6 ='oEi.3gg
E E -
'.= '=G)

=a
; s e E E,E,g # E >+ v .rf .r';
1= J
7.=
E-oF:=
.,-! ;
+-
!; E I E .-z.-9'6op6
iJ.
(!t
(/j
.--.:
L
\
_r(E
cl
\
() rrr-Jr tl,

'^'='='=.= (! d- .,trd'==59rcd--
O-t]
q q q E l);.9.3 I =
6) -= :i S, (l,) - O. C! c! -o'E'c
fcatoooE
c c=
qtrtr = ()o;Xl-o.=C(,o
" !? 'o d,':'- !.=.= ;i u
E o'!' o -o
o -o
o: c
ar I I I b.9 o a'F -u=a)Olr.9a:t (,c^^^A
6.=i=.=a.>::* - - -o. dr .r .r rr
Y^ r-rr
€L=
tr (., :l EUbbb-qEE.E
'El====_jto 'r)=;i== ;
.E .E .E .E 6:: 3 j (o r!
iu'EILL(;!:!:P
s'2'2 Er.d.}dJdJor
qv c c, c c ,:- tr c x *2Y2r;'-dl'6'6
a)6.ha6d66- = aYuta6a
g o o o o; o o; g 5 35 6'Eb E 8.8. gUoooo
o.OO o. (J O O (J c/) (J O c, a-l)(,U(,<c,()aa o.cDOOOO
-o
E
d o
o

,(d
ol N o
-.! q) o
'u -o d o
,=^
F@ dd LL OO
.--i
o
a!
o
(\ 'tx -
3ct
o
.9 (!E
0) _0) &a
"o
.= -o
-oE 6)O !o)
cte
o!? tv=
6iX UY

e
=
o .o '6
! o

N N N N
(!
q) 0) (l
o
=
-o -o
o.)
(.)
a o. o
o
o 0) o o.)
o (! GI
o
q .2
d
q) E
.6
E (!=
0)
!eo o '(B
X
0)
crA o.r
e EZ
a./ o'A
3H' n)d
E='9 a6
ei:'==
-tso
iiiEc9 E a '(! - 5- A
==
<)()RId
E
! E b.=H E
(J.-cal-C:
!'o.9 b=E H ;<E=9>Fob
Ei.e.E 6 ts E ll ,cl o

o ot?
aaad E
S RE
d,4.9E BE .6 5
5=;6rbq a o) !? o! ;i o tr
:=t*6(,6;iE
a=,o
=i'x=
^ ^(i (.) o '= d ^< q)
d cl--
o.o-d (!
=
=
!. L 6- X.rr
7 5HE.E
9, 9, 9,.= ts- ts- ,y.;-o
ECo() 0() !.= C, t) {,r:i.=-ooo o===coo
o- o- t- i.i ..'oia:'E
= d,: ,.4
o-)-dl-Yv==
.d tr tr d,nil:
o.t cA i
--oo
i: jj .- .- =Hord'-c') E; r h'f,Pi
!==:6.(g.cn
!iC)q){u.ij.-.- qo-!.)
5j€cq '7
t^ <h
tcxx 'i'i 6'A -A 6 o'':. Y"? ? 6 -a 9. 9t !===i6(g
O ii iA i^
vrc,cacxx t^'^ - 4.)aYa
ooa6 E
E P 6O. s 6 6.; 6 E_L
XT IEqi(r (,.= g O o o o 6-a <!!cdc
Vojo
l)a)aa o. l) u> l) v) o o-OO(.r<aa o-OOl)l)aa o.(J7)O

bI)

.o
o
o (d^
A >o\ oo
(JO r'1 a.l
14
E ? (..l
cd-
u)@
X
z.'c o.r
!!E
=ca ,d5 d:
'dO FO
EN -(\ ,p .9fr
&.9 0) 0J
../ -A
.= -o .9 q, .9 d
!sE
!1 or
-ot
d)f
U9 6(J orcll (r5
aY e,2

3
o (n
t
o o
a
o
!
OJ 0)
to)
,(! ,o
N N N N
al
o
Q
o
o o
o. d3
lEo, E 4",(tJd-=
i:EGI
OOliL
g:9 E
sd
€'E F.B.= +
7'Eg=.!2!!!s
ii
.=6Eoq
o.-oF
" E. ii A ,;5:
2d ',-:El.X;
3- E E
e, Y--= 3 or
9'=
:,= o o
E ii o. I otr o
olloEo(J a .= x x
o.=.=
-o-'E .Y tr tr o-- Q.q
,=>**
.a cl) ',-; - Ebb.xs.e.e.F .- r
v 6) .= .=
9(Oua
O6Jc!O
w?2f338
Y O O ii ()o o. o.
Q v:,- a a o- O O i, a a

(n

i(!
€'
.o
0)
Na'
coO
()N
=o
=E
qtr
d,a

e
(.)

,(q
N