Sunteți pe pagina 1din 28

theИнструкции

team to trust
9028

Безопасност

Представяне на
печатната
машина и интерфейса.
Стартиране - Спиране на
печатната машина

Избор и визуализиране на надпис

Отпечатване на надпис

Редактиране на надпис

Проверка и смяна на консумативите

Обслужване на печатащата глава

Грешки и съобщения

A46582-A-BG-IM9028.indd 1 21/01/2014 09:49:58


Сигурност

DECLARATION DE CONFORMITE CE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

N
___________________________________________________________________________________

MARKEM-IMAJE INDUSTRIES MARKEM-IMAJE INDUSTRIES


9 Rue Gaspard Monge, BP 110 9 Rue Gaspard Monge, BP 110
26501 Bourg Les Valence Cedex, France 26501 Bourg Les Valence Cedex, France
certifie que l’équipement ensures that the ink jet marking
de marquage et codage jet d’encre, and coding equipment

ME
désigné ci-dessous : referenced below:

Serial nb. :

Nº de serie:
est conforme aux directives européennes is in accordance with European directives
applicables aux équipements de marquage et applicable to ink jet marking and coding
codage par jet d’encre, soit : equipments that is to say:

¥ à la directive machines 2006/42/CE ¥ with the machinery directive 2006/42/EC


et aux normes européennes qui en and with the relevant European standards,
constituent la réponse technique, 2006. ISO13849-1, 2008.
ISO13849-1, 2008. EN12100 : 2010 EN12100 : 2010
CI
¥ à la directive compatibilité
électromagnétique 2004/108/CE et aux normes ¥ with the electromagnetic compatibility
européennes qui en constituent la réponse directive 2004/108/EC and with the relevant
technique, European standards,
EN61000-6-2, 2005. EN 61000-6-4, 2007 EN61000-6-2, 2005. EN 61000-6-4, 2007

¥ à la directive basse tension 2006/95/CE et


aux normes européennes qui en constituent la ¥ with the low voltage directive 2006/95/EC
réponse technique. and with the relevant European standards.
EN60950-1: 2006 + A11:2009 +A1 :2010 EN60950-1: 2006 + A11:2009 +A1:2010
+ A12 :2011
E

+A12:2011
A
En conséquence, le matériel ci-dessus cité, peut The above referenced equipment bears the CE
p porter le marquage CE. marking.

Bourg-les-Valence, le 3 décembre 2013 Bourg-les-Valence, december, 3rd, 2013


SP

La personne autorisée à rédiger cette déclaration et à constituer le dossier technique correspondant résidant dans la communauté.
The authorized person to write this declaration and to compile the relevant technical file residing in the Community.

Dominique CHANUT
Responsable Normalisation/homologation Markem-Imaje Industries
Regulatory Compliance Manager Markem-Imaje Industries
___________________________________________________________________________________
Markem Imaje Industries 9, rue Gaspard Monge - BP 110 - 26501 Bourg-lès-Valence Cedex France
Markem-Imaje SAS
Tél. : +33(0)4 75 759,55rue
00Gaspard Monge 75
- Fax : +33(0)4 – BP
82 110 – 26501
98 10 Bourg-lès-valence Cedex France
- www.markem-imaje.com
Tel. : +33 (0)4 75 75 55 00 – Fax : +33 (0)4 75 82 98 10 – www.markem-imaje.com

A44200-C 1/2
Превод: На разположение на DVD, доставен заедно с принтера.

Инструкции 2

A46582-A-BG-IM9028.indd 2 21/01/2014 09:49:59


Сигурност

реди употреба на принтера, моля, прочетете и се съобразете


изцяло с настоящите инструкции, спецификациите за безопасност
при работа с материалите (MSDS) за използваните консумативи и
прикрепените към принтера етикети за безопасност. Обслужването
трябва да се извършва само от квалифицирани лица със
съответното обучение.

■■ Отговорност
Markem-Imaje не носят отговорност за евентуални щети или травми
в резултат от неспазване на настоящите инструкции по безопасност,
както и утвърдените производствени практики и стандарти по
безопасност, които са в сила по принцип за промишлеността, по
време на монтаж, употреба или обслужване на оборудването на
Markem-Imaje.

Всеки потребител, който извърши промяна или ремонт на


оборудването на Markem-Imaje, използва консумативи, резервни
части или приспособления различни от доставените от Markem-
Imaje, или не съблюдава спецификациите на Markem-Imaje, поема
лична отговорност за последиците от това.

Markem-Imaje не носят отговорност за неправилно функциониране


или повреди, причинени от евентуални промени по оборудването
или употреба на оборудването за цели различни от тези за които
е предназначено. Потребителят носи лична отговорност за
осигуряване на предпазни мерки при всяко приложение, където
използва оборудването на Markem-Imaje.

Консумативите на Markem-Imaje (мастила, продукти за почистване


и други консумативи), резервни части и приспособления са
предназначени за употреба с оборудването на Markem-Imaje.

Употребата на консумативи, резервни части и приспособления,


които не са произведени или препоръчани от Markem-Imaje за
употреба с конкретното оборудване на Markem-Imaje, могат да
причинят щети на оборудването и функционални повреди.

3 Инструкции

A46582-A-BG-IM9028.indd 3 21/01/2014 09:49:59


Сигурност
Тъй като оборудването на Markem-Imaje е тествано с консумативи
и резервни части на Markem-Imaje за съответствие с определени
законови разпоредби и стандарти за безопасност, използването
на консумативи и резервни части от други производители може
също да доведе до несъответствие с условията на изпитание и да
окаже влияние върху съответствието на оборудването с определени
стандарти. Потребителят поема всички рискове свързани с
употребата на неподходящи консумативи и резервни части.
Това оборудване има сертификат в съответствие с изискванията за
маркировка CE..

■■ Здраве / Хигиена / Околна среда


За някои консумативи:
□ Носенето на контактни лещи по време на работа с тези консумативи е
абсолютно забранено.
□ При операциите по почистване е препоръчително носенето на ръкавици,
устойчиви на мастило, и предпазни очила.
Максимално ниво на шума: < 70 dB A
Работна температура: +5°C до +40°C (от +41°F до +104°F)
Влажност: относителна влажност от 0 до 90 % без кондензация.
Използването на определени мастила може да ограничи диапазоните на
температура и влажност (вж. картата със спецификациите за ползване на
мастилото).
Ползването на принтера във взривоопасна атмосфера е забранено.

■■ Пожарна безопасност
ВНИМАНИЕ: За да се осигури защита срещу евентуални рискове от
пожар, е позволено единствено използването на комбинациите мастило/
добавка, определени от Markem-Imaje.
Ако вашият принтер използва леснозапалимо мастило или добавка:
□ Никога не оставяйте в близост до принтера нито съдове, съдържащи
мастило, добавка или препарати, използвани за почистване на принтера,
нито парцали, напоени с мастило, макар и изсъхнали.
□ Поставете един пожарогасител с пяна, с СО2 или прахов пожарогасител
в непосредствена близост до принтера (максимум 10 метра).
□ Никога не пушете в близост до принтера. Поставете наблизо табела
„ПУШЕНЕТО ЗАБРАНЕНО, ЛЕСНОЗАПАЛИМО МАСТИЛО.
□ Следете принтерът да бъде винаги чист, имайки предвид, че и
изсъхналото разлято мастило остава леснозапалимо.

Инструкции 4

A46582-A-BG-IM9028.indd 4 21/01/2014 09:50:00


Сигурност
□ Бидоните с мастило, добавка или препарати за почистване на принтера
трябва да бъдат затворени и съхранявани в проветриво помещение.

■■ Преместване
Когато печатната машина съдържа консумативи, тя може да бъде
премествана само във вертикално положение, на кратки разстояния
(цех, ...). Изпразнете изцяло печатната машина преди да я местите в
положение различно от вертикалното или на по-дълги разстояния (в
превозно средство,...).
Тегло на принтера: 18,5 kg (40.8 lbs)
Поради масата на системата, нейното преместване изисква
участието на няколко човека.

■■ Монтаж
Монтажът трябва да бъде извършен без грешка от екип техници на
Markem-Imaje. Който и да е човек, който променя монтажа, ще бъде
изцяло отговорен за тези промени.

Печатната глава трябва да бъде фиксирана посредством механизми


за захващане, които да гарантиран нейната идеална стабилност.
Принтерът трябва да бъде монтиран на проветриво и отдалечено от
източници на топлина, огън или искри място.

Монтирането на принтера на производствен конвейер не трябва да


създава рискове за персонала. Таблото не трябва да бъде включено
в подвижна система.
Работното място на оператора се намира срещу принтера.
Свързването към еднофазната електрическа мрежа и заземяването
трябва да се извърши с кабела, доставен с принтера. Стандартният
щепсел, с който този кабел е снабден, трябва да бъде леснодостъпен.

Електрическите и пневматичните инсталации преди принтера


трябва да съответстват на действащите стандарти. Електрическа
характеристика на машината: вижте табелата на принтера,
която се намира от вътрешната страна на входа от страната на
консумативите.
Когато принтерът или част от него са прикрепени към стойка, тя трябва да
бъде свързана със земята.

5 Инструкции

A46582-A-BG-IM9028.indd 5 21/01/2014 09:50:00


Сигурност
Свържете към земята проводимите части, които не свързани към
източник на напрежение и са свързани с принтера или са в близост до
него (метални шасита, предпазни кожуси и т. н. ...).

За закрепването на аксесоарите на Markem-Imaje се обърнете към


указанието за монтажа на аксесоарите, което се доставя с тях.

■ Пример за инсталация:

1 Върху маса 2 Върху краче 3 На стената

Инструкции 6

A46582-A-BG-IM9028.indd 6 21/01/2014 09:50:01


Сигурност
• Върху краче
3 x FHc M6-16

CHc M4-12

H M6 O6
Тегло на стабилност (х 2)
задължително. Те могат да
бъдат монтирани отгоре.

• На стената

5
CHc M6-75

6,2 mm
0.24 in
156 mm
8 mm 6.14 in
0.47 in

4 x Ø 14 mm
200 mm
4 x Ø 0.55 in
7.87 in

Закрепването (нитове + болтове) трябва да може да издържи тегло


от най-малко 35 кг.

7 Инструкции

A46582-A-BG-IM9028.indd 7 21/01/2014 09:50:05


Сигурност

■■ Използване
Принтерът е създаден за безконтактно маркиране с помощта на
мастилена струя. Всякаква друга употреба на принтера е забранена и
отговорност за евентуалните последици от него носят извършителите.

■■ Поддръжка и отстраняване на повреди


Препоръчваме работата по поддръжката да се изпълнява само от
личен състав, който е получил техническо обучение от Markem-
Imaje и носи лично предпазно оборудване (предпазни обувки, очила,
ръкавици...). Която и да е работа по поддръжката, която не е описана
в това ръководство, трябва да се извършва от техници на Markem-
Imaje.
Изключете принтера от електрическата мрежа преди всяка операция,
изискваща демонтаж или подмяна на част. За всички работи по
електрическите и хидравличните вериги използвайте подходящите
инструменти. След всеки ремонт и поддръжка изпразнете и
почистете използваните съдове и не оставяйте парцали, напоени с
консумативи, в близост до принтера.
Този апарат съдържа несменяем литиев акумулатор. Акумулаторът
може да избухне и да отдели опасни химически продукти. За да
намалите всякакъв риск от пожар или изгаряне, не разглобявайте,
не мачкайте, не пробивайте или не изхвърляйте акумулатора в огън
или вода.

■■ Рециклиране
Премахване на използваните батерии и акумулатори
(приложимо в страните от Европейския съюз и другите
европейски страни със системи за разделно събиране).

Премахване на използвано електрическото и електронно


оборудване (приложимо в страните от Европейския
съюз и другите европейски страни със системи за
разделно събиране).

Инструкции 8

A46582-A-BG-IM9028.indd 8 21/01/2014 09:50:05


Сигурност
Тези символи показват, че електрическото и електронно оборудване
в края на живота си, както и батериите и акумулаторите, които го
изграждат, не трябва да се третира като отпадък от домакинството.
Като се уверите, че тези елементи са унищожени по правилния
начин, вие ще подпомогнете предотвратяването на отрицателните
последици, които неправилната обработка би могла да причини на
околната среда и човешкото здраве. Рециклирането на материалите
допринася за съхраняването на естествените ресурси.
Като поверявате вашето електрическо оборудване в края на неговия
живот на надлежно упълномощена фирма, вие гарантирате, че
всички вградени елементи ще бъдат правилно обработени.
За всички останали случаи и как да отстраните батериите,
акумулаторите или останалите материали безопасно от вашия
апарат, вижте Наръчника на потребителя или се свържете с вашия
представител на Markem-Imaje.

■■ Отпадъци консумативи
Отпадъците от консумативите трябва да бъдат управлявани
в съответствие с местното законодателство по отношение на
управлението на отпадъците, както и транспортирането на опасни
стоки.
Транспортът, транзитът и обработката на отпадъците от
консумативите трябва да бъдат управлявани от организация,
притежаваща необходимите лицензи за управление на отпадъците.
Отпадъците от консумативите трябва да бъдат обработвани в
съответствие с местното законодателство, или чрез решение
за рециклиране (например дестилиране), или чрез изгаряне с
възстанояване на енергия или изгаряне и заравяне в специфична
почва.

■■ Правила FCC
Внимание: Промени, които не са били изрично одобрени от
отговорниците по съответствието биха могли да анулират
разрешителното на потребителя да използва оборудването.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване беше тествано и се оказва
съответстващо на границите на клас А на цифровите уреди,
съгласно Част 15 от правилника на FCC. Тези граници са
предназначени за предоставянето на разумна защита срещу вредни

9 Инструкции

A46582-A-BG-IM9028.indd 9 21/01/2014 09:50:05


Сигурност
смущения, когато оборудването се използва в търговска среда.
Това оборудване поражда, използва и може да излъчва радио
честоти и, ако не е инсталирано и използвано съгласно наръчника
с инструкции, може да причини вредни смущения за радио
комуникациите. Функционирането на това оборудване в жилищна
зона би могло да причини вредни смущения, като в този случай
потребителят ще бъде задължен да коригира смущенията на свои
разноски.
За Канада:
Съгласно промишленото законодателство на Канада, настоящият
радиопредавател може да функционира с антена от един вид и с
максимален коефициент на усилване (или по-малък), одобрена за
предавателя от Канадската промишленост.
С цел да се намалят рисковете от радиоелектрично смущение в
интерес на другите потребители, трябва да се избере типа антена
и коефициентът й на усилване така, че еквивалентната изотропно
излъчваща мощност (p.i.r.e.) да не надвишава интензитета,
необходим за установяването на задоволителна комуникация.
Настоящият уред съответства на CNR на Канадската
промишленост, приложими към радио уредите освободени от
лиценз. Експлоатацията е разрешена при следните две условия:
уредът не трябва да произвежда смущения, и потребителят на
уреда трябва да приема всяко претърпяно радиоелектрическо
смущение, дори ако смущението може да попречи на
функционирането.

■■ Интегриране на принтера
IВ случай, че този уред в включен в дадена машина, трябва да се
запознаете с наръчника с инструкции на тази машина преди всяка
намеса върху принтера.
В случай, че принтерът е включен в машина или е сглобен с други
машини с цел да се състави машина, към която да се прилага
директива 2006/42/CE:
□ той не може да работи самостоятелно
□ не трябва да бъде включван, докато крайната машина, от която
трябва да бъде част, не е обявена за съответстваща на разпоредбите
на Директивата за Машини и на Европейските директиви, приложими
към крайната машина.

Инструкции 10

A46582-A-BG-IM9028.indd 10 21/01/2014 09:50:05


Сигурност

DECLARATION D’INCORPORATION
Déclaration d’incorporation selon la Directive Européenne Machine 2006/42/CE, annexe II B

DECLARATION OF INCORPORATION

EN
Declaration of incorporation in terms of the European Machinery Directive 2006/42/EC, annex II B
___________________________________________________________________________________
MARKEM-IMAJE INDUSTRIES MARKEM-IMAJE INDUSTRIES
9 Rue Gaspard Monge, BP 110 9 Rue Gaspard Monge, BP 110
26501 Bourg Les Valence Cedex, France 26501 Bourg Les Valence Cedex, France
certifie que l’équipement de marquage et ensures that the ink jet marking
codage jet d’encre, désigné ci-dessous : and coding equipment referenced below:

répond aux exigences générales de sécurité et de santé de la meets the general safety and health of the Machinery Directive
Directive Machines 2006/42/CE, Annexe1. 2006/42/EC, Annex 1.

Que cet équipement imprimante à jet d’encre répond de plus Ink jet printer equipment that responds more to the EC
aux directives CE applicables, soient : directives, that is to say:

¥ A la Directive Machines 2006/42/CE et aux Normes


IM ¥ with the Machinery Directive 2006/42/EC and European
Européennes qui en constituent la réponse technique : Standards that constitute the technical answer:
ISO13849-1 : 2008. EN12100 : 2010 ISO13849-1: 2008. EN12100 : 2010

¥ A la Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE ¥ with the Electromagnetic Compatibility Directive


et aux Normes Européennes qui en constituent la réponse 2004/108/EC and European Standards that constitute the
technique : technical answer:
EN61000-6-2 : 2005. EN 61000-6-4 : 2007. EN61000-6-2: 2005. EN 61000-6-4: 2007.

¥ A la Directive Basse Tension 2006/95/CE et aux Normes ¥ with the Low Voltage Directive 2006/95/EC and European
Européennes qui en constituent la réponse technique : Standards that constitute the technical answer: EN60950-1:
EN60950-1 : 2006 +A11: 2009. +A1 :2010 +A12 :2011 2006 + A11:2009 +A1 :2010 +A12:2011

La documentation technique pour cet équipement imprimante à The documentation for this Ink jet printer equipment has been
jet d’encre a été rédigée selon l’annexe VII, partie B. drafted in accordance with Annex VII, Part B.

Le fabricant s’engage à transmettre, à la suite d’une demande The manufacturer undertakes to forward, following a motivated
motivée des autorités nationales, les informations pertinentes request of national authorities, relevant information regarding
concernant cet équipement imprimante à jet d’encre. this Ink jet printer equipment.
EC

Cet équipement imprimante à jet d’encre est destiné à être The Ink jet printer equipment is intended to be incorporated into
incorporé dans une machine ou à être assemblé avec d'autres machinery or assembled with other machineries to create a
machines en vue de constituer une machine à laquelle s'applique machinery to which the Machinery Directive 2006/42/EC and
la directive 2006/42/CE et qu'il ne peut fonctionner de façon that cannot work independently.
indépendante.

Cet équipement imprimante à jet d’encre ne doit pas être mis en This Ink jet printer equipment may not be put into operation
service avant que la machine finale dans laquelle il doit être until conformity of the final machine into which it is to be
incorporé ait été déclaré conforme aux dispositions pertinentes incorporated has been declared in conformity with the relevant
de la Directive Machines et aux Directives Européennes provisions of the Machinery Directive and the European
applicables à la machine finale. Directives applicable to the final machine.

Bourg-lès-Valence, le 3 décembre 2013 Bourg-lès-Valence, December, 3rd, 2013

La personne autorisée à rédiger cette déclaration et à constituer le dossier technique correspondant résidant dans la communauté.
SP

The authorized person to write this declaration and to compile the relevant technical file residing in the Community.

Dominique CHANUT
Responsable Normalisation/homologation Markem-Imaje Industries
Regulatory Compliance Manager Markem-Imaje Industries

___________________________________________________________________________________

Markem Imaje Industries 9, rue Gaspard Monge - BP 110 - 26501 Bourg-lès-Valence Cedex France
Tél. : +33(0)4 75 75 55 00 - Fax : +33(0)4 75 82 98 10 - www.markem-imaje.com

A44200-A
A44200-C 2/2
2/2
Превод: На разположение на DVD, доставен заедно с принтера.

11 Инструкции

A46582-A-BG-IM9028.indd 11 21/01/2014 09:50:06


9028

9
10

6 7 8 11
12

13
5 14
18

4 15
17
3
16
2
1

1 Корпус 10 Контакт M12 изход RS232


2 M6 11 Контакт M12 Кодиращо
устройство (синьо)
3 Картридж с разредителя 12 Контакт M12 Светлинна аларма
(жълта)
4 Картридж с мастило 13 Изпъкнала част 2 метра (3 м
при опция)
5 Операторски интерфейс 14 Секторен контакт
6 Капак с въздушен филтър 15 Печатаща глава
7 Идентификационен етикет 16 Комплект за повишаване на
налягането на главата
8 Врата за достъп до 17 Отправна точка изпъкнала част
консумативи
9 Контакт M12 изход клетка 18 Изход Ethernet (по избор)
(Черно)

Инструкции 12

A46582-A-BG-IM9028.indd 12 21/01/2014 09:50:08


Представяне на интерфейса

Работни бутони Функционални бутони


Пускане / Спиране Избор на надпис

Отпечатване на тест- Създаване на надпис


страница

Визуализиране Промяна на надпис по


параметрите на принтера. време на работа
Визуализиране и отчитане
грешки и алармени Параметри на надписа
съобщения по време на работа

Бутони за навигация Състояние и


Потвърждаване на избор, инициализиране на
на меню, на операция броячите
Индикация на нивото
на мастилените глави
Връщане в ниво 1 или
и на добавката
достъп до подменю
Достъп до функциите
за обслужване на
Избор на параметър
главата
Достъп до подменюта или
диалогови кутии Достъп до функциите
Табулация за производство

1 Състояние на
системата за мастило
Дата, час или име на 1 2 3 4
2 менюто
ON 03/02/15 1 5 :5 1 PA RIS N : 006
5
3 Име на надписа Hoϐ

4 N° на надписа 6
5 Подменюта зaтϐpянe

6 Функции или команди


7
7 Зона текст
8
8 Описание на функцията 

или на командата
9 10
9 Помощ при навигация
10 Главни букви (Caps Lock)

13 Инструкции

A46582-A-BG-IM9028.indd 13 21/01/2014 09:50:11


Спиране на принтера

OFF 12/03/13 20:1 3 TEST N : 007


2

NO YES



5/7 12 / 0 3 / 13 20:15 TEST N : 007

4 1/7
...
7/7
≈ 2’30’’

5 E SC

ON 12/03/13 20:15 TES T N : 007


ON
Надписът « TEST » е готов за
отпечатване

Инструкции 14

A46582-A-BG-IM9028.indd 14 21/01/2014 09:50:15


Спиране на принтера (≤ 3 дни)

ON 0 6 / 0 1/ 0 0 1 8:22 TES T N : 007

1 Pr i n t e r s hut down

1-3 Da y s 3- 21 D ays

E SC

2/2 06/01/00 18:24 TEST N : 007

3 1/2
...
2/2
≈ 2’
OFF 06/01/00 18 : 2 4 TEST N : 007

OFF ESC

4 ESC

За ежедневна употреба и/или ако условията на околната


среда са сурови (висока температура на околната среда),
осъществявайте редовно почистване на главата (виж т. 24).

15 Инструкции

A46582-A-BG-IM9028.indd 15 21/01/2014 09:50:20


Дълго спиране на принтера (3-21 дн)

ON 0 6 / 0 1/ 0 0 18 : 2 2 TES T N : 007

1 Pr i n t e r sh u t d o w n

1-3 Da y s 3- 21 D ays

E SC

2/2 06/01/00 18:24 TEST N : 007

3 1/2
...
2/2
≈ 2’
OFF 06/01/00 18:24 TEST N : 007

OFF ESC

Извършване на почистване на главата (виж т. 24


4 «Редовно почистване») E S C

Извършете операцията по защита на главата (виж т. 25


5 «Защита на главата»)

Инструкции 16

A46582-A-BG-IM9028.indd 16 21/01/2014 09:50:23


Избор на надпис

■■ Избор на надпис за отпечатване


ON 0 2 / 0 3 / 15 15:44 PA RI S N : 006



ON 02/03/15 15 : 4 4 PARIS N : 006


1
001 FT25
002 FRANCE
003 TAXI
004 IMAJE
005 W X Y 13
006 PARIS
007 TEST

 
 ,  , sh i ft , sh i ft , ho m e , s h i f t h o m e

ON 02/03/15 15:44 PARIS N : 006

2
001 FT25
002 FRANCE
003 TAXI
004 IMAJE
005 WXY13
006 PARIS
007 TEST

 
 ,  , shi ft , shi ft , home, s hif t home

ON 02/03/15 15:44 TEST N : 007


3



Надписът « TEST » е готов за


отпечатване.

17 Инструкции

A46582-A-BG-IM9028.indd 17 21/01/2014 09:50:26


Визуализиране на надпис

■■ Визуализиране на надпис по време на


работа
ON 0 2 / 0 3 / 15 15 : 4 4 TES T N : 007



ON



ON П р о ду к ц и я T EST N : 007
Принтер

Принтер/ / Стоп


Инструкции 18

A46582-A-BG-IM9028.indd 18 21/01/2014 09:50:27


Визуализиране на надпис по време на
работа
ON 02/03/15 1 5:44 TES T N : 007



Надисът « TEST » е готов за


отпечатване.

19 Инструкции

A46582-A-BG-IM9028.indd 19 21/01/2014 09:50:29


Промяна на съобщение

■■ Промяна на надпис по време на работа


ON 0 3 / 0 3 / 15 15 : 5 9 TEST N : 007



ON П р о дук ц и я TEST N : 007

2 Принтер

Принтер/ /Стоп


ON 03/03/15 15:59 TEST N : 007



Инструкции 20

A46582-A-BG-IM9028.indd 20 21/01/2014 09:50:33


Консумативи

■■ Визуализиране на нивата
ON 0 3 / 0 2 / 15 16 : 0 2 PA RI S N : 006



Разредител / Мастило
Долно Празен
100% 75% 50% 25% пълнител
ниво

или
ON 03/02/1 5 1 6:02 PARIS N : 006
: XXXX

1 00%

0%

 зa избop и ENTER

Ниво на картриджа

21 Инструкции

A46582-A-BG-IM9028.indd 21 21/01/2014 09:50:34


Консумативи

■■ Смяна на консумативите

1 2 3 4

5 6 7

p. 9 «Отпадъци консумативи».

Инструкции 22

A46582-A-BG-IM9028.indd 22 21/01/2014 09:50:36


Обслужване на главата

■■ Спрете потока

ON 03/02/15 16:07 PARIS N : 006

Paбoтa н a ґ иaϐaтa
 зa избop и ENTER

ON 03/02/15 16:07 P AR I S N : 006

P a з δ и o kи p a н e
B ka p в a н e н a p a з p .
C т a б и и o cт
и з п p . H a ґa т e p a
H a ct p o йka
J e t st a r t
J e t st o p

Pa б o т a н a ґ и a ϐ aт a
 з a и з б o p и E N T E R

23 Инструкции

A46582-A-BG-IM9028.indd 23 21/01/2014 09:50:38


Обслужване на главата

■■ Редовно почистване

1 2 3

4 5

6 7 8

() Операция, необходима за някои мастила (отнася се


до фиша за безопасност на вашето мастило), или при
употребата на принтера в сурова околна среда (висока
температура, прашна среда)..

Инструкции 24

A46582-A-BG-IM9028.indd 24 21/01/2014 09:50:42


Обслужване на главата

■■ Защита на главата

9 10 11 12

■■ Стартирайте потока след операцията


по поддръжка на главата
ON 03/ 02/1 5 1 6:1 9 PARIS N : 006

Paзδиokиpaнe
Bkapвaнe нa paзp.
Cтaбииocт
изпp. Haґaтepa
Hactpoйka
Jet start
Jet stop

P aбo тa нa ґ и aϐaтa
 зa избop и ENTER

ON 0 3/ 0 2 / 1 5 16:19 PARIS N : 006

Paзδиokиpaнe
Bkapвaнe нa paзp.
Cтaбииocт
изпp. Haґaтepa
H a c t p o йk a
Jet start
Jet stop

P a б o тa н a ґ иa ϐ a тa
 з a из бo p и E N T E R

25 Инструкции

A46582-A-BG-IM9028.indd 25 21/01/2014 09:50:47


Грешки и аларми

Сигнализиране на грешка

Визуализиране на грешка

Изчистване на грешка или аларма

Аларма
N° или Описание Препоръки
Грешка
Ниско ниво на
50 A Пригответе ново мастило
мастилото
Ниско ниво на
51 A Пригответе ново мастило
разредителя
Празен картридж на Сменете картриджа на
52 A
мастилото мастилото
Празен картридж на Сменете картриджа на
53 A
разредителя разредителя
Почистете електродите в
81 D Засичане на капка
главата + капака (1)
Проверете магнита в капака
84 D Капакът е отворен
(1)
Проверете чистотата на
87 D Високо напрежение
главата (1)
Темп. на главата е Температурата е извън
90 A
извън границите границите
Температурата е > Свържете се с Markem-
91 D
60°C-140°F Imaje

(1) A Аларма: Печатането продължава


D Грешка: Печатането спира

Инструкции 26

A46582-A-BG-IM9028.indd 26 21/01/2014 09:50:47


Грешки

S/N: Сериен номер:

Разредител:

Мастило

Cнимките и схемите не са залегнали в договора. Настоящият документ е изготвен на


френски език. Единствено френският текст се смята за действителен и валиден в случай на
спор. Markem-Imaje си запазва правото да променя техническите характеристики на своите
продукти без предварително уведомление. Всяко възпроизвеждане на настоящия документ,
дори частично, е забранено. Превод на изходния наръчник: оригиналното ръководство (на
френски език) се предоставя на DVD-ROM при доставката на принтера.

© 2013 Markem-Imaje Всички права запазени. Българска версия

27 Инструкции

A46582-A-BG-IM9028.indd 27 21/01/2014 09:50:48


the team to trust

User Documentation Department

bg 12/2013 - A

A46582

www.markem-imaje.com

Markem-Imaje Industries
9, rue Gaspard Monge - B.P. 110
26501 BOURG-LES-VALENCE
Cedex - France
tel 33 (0)4 75 75 55 00
fax 33 (0)4 75 82 98 32

A46582-A-BG-IM9028.indd 28 21/01/2014 09:50:48