Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS&INTRODUCERE /////////////00////////////0/01

1.
As$e%te %on%e$tu"#e *i de2inito ii "#e 3io#en'ei do4esti%e///0005
2.
E6$#i%" e" teo ii#o $ i3ind 3i#en'" 7n 2"4i#ie///////////-,CONCLU8II ŞI
RECOMANDĂRI////////////////////0-1BIBLIOGRAFIE0//0/////////////////////////0-.
2

INTRODUCERE
„(...)Recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi
a drepturilor lor egale şi inalienabile constituiefundamentul libertăţii,
dreptăţii şi păcii în lume.”
( Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Adoptată şi proclamată de Adunarea
generală a O.N.U. prin Rezoluţia 2 ! A ("""# din $ decem%rie &' .#
Violenţa umană constituie o temă a prezentului întrucât există peste tot
în lume şi întoate domeniile vieţii sociale şi individuale. Analizele care afirmă
universalitatea violenţei vor ţ i n e s e a ma d e c r i t e r i i l e ş i mo d a l i t ă ţ i l e
d i f e r i t e d e a b o r da r e a p r o b l e me i l a n i v e l u l u n e i societăţi caracterizată
de realităţi sociale şi culturale distincte. aracterul relativ al violenţeidecur!e din
interrelaţiile presupuse de codurile sociale" #uridice" politice" istorice şi
culturaleale societăţii în care se
manifestă $n prezent problema violenţei domestice a devenit !lobală" a cunoscut o
extindere în!ri#orătoare pentru Republica %oldova şi alte ţări de pe
!lob.%inisterul %uncii" &rotecţiei 'ociale şi al (amiliei comunică că în
prezent violenţadomestică a cărei victime devin mai des femeile a atins
mărimi în!ri#orătoare. &opulaţiaţintă a cercetării în domeniul violenţei
domestice este reprezentată de femeile ce au fostvictime ale violenţei
con#u!ale.(enomenul este prezent în realitatea noastră" mai aproapesau mai
departe de căminul nostru" de valorile noastre" de obiceiurile privind
rezolvareaconflictelor şi de cele privind autocontrolul asupra
impulsurilor.)efiniţiile date violenţei asupra femeii sînt numeroase" fiecare
cercetător sau specialist îndomeniu poate să dea o definiţie în felul său" dar
toate exprimă practic acelaşi !înd doar căsînt formulate altfel. *nii specialişti"
cercetători în domeniu definesc violenţa domestică ca+,- ameninţare sau
producerea unui atac fizic sau sexual în trecutul sau prezentul conveţuiriicu
partenerul,. într o altă formulare acest fenomen poate fi definit ca+ orice
comportament fizic" sexual saue mo ţ i o n a l a b u z i v î n t r e me mb r i i f a mi l i e i "
p e r s o a n e l e î n r e la ţ i i d e t i p f a mi l ia l s a u
r e l a ţ i i amoroase.Violenţa intrafamilială reprezintă o patolo!ie relaţională"
o conduită comportamentalădeviantă. &rin implicaţiile sale psi/o biolo!ice"
socio#uridice" economice" /eteroa!resiuneaintrafamilială devine o problemă de
importanţă ma#oră pentru actuala societate
0
. $n opiniac e r c e t ă t o r i l o r f e n o me n u l d e v i o l e n ţ ă d o me s t i c ă e s t e e x p
l i c a t d r e p t u n c omp o r t a me n t distructiv care are ca scop instituirea şi
păstrarea controlului asupra partenerului de viaţă.& r i n c o mp o r t a me n t u l
d e p e d e p s i r e ş i r ă n i r e a p a r t e n e r u l u i " a c e s t a e s t e t r a n s f o r ma t
î n victimă.
3

ADS
Зарабатывай дома!
Получаю больше 120$ за час!

&recum şi în alte ţări ale lumii" la fel şi în Republica %oldova" femeile sînt
victimile directe aviolenţei domestice. Violenţa în familie a căror victime sînt
deseori femeile" apare ca urmarea valorilor familiale şi sociale fie
a ne!li#ării lor" femeile fiind considerate fiinţe inferioare şit r a t a t e c a
a t a r e . & o t r i v i t f o s t u l u i s e c r e t a r ! e n e r a l - * o f i An n a n "
, v i o l e n ţ a î mp o t r i v a femeilor este un fenomen de proporţii mondiale
re!ăsindu se în toate societăţile şi culturile. $i cad victimă femei de orice rasă"
etnie" ori!ine socială. , reşterea violenţei îndreptată asupra femeii
reprezintă una dintre problemele sociale celemai dramatice cu care se
confruntă societăţile contemporane. )eşi este dificil de estimatnumărul
femeilor care sunt maltratate c/iar de către soţul lor" datorită dorinţei de a domina
şid e a me n ţ i n e c o n t r o l u l . %a i mu l t" ma # o r i t a t e a p a r t e n e r i l o r r e c u r
! l a d i f e r i t e a ! r e s i u n i c o n s i d e r î n d p e d e p s e l e f i z i c e c a u n mi # l o c d e
d i s c i p l i n a r e . Vi o l e n ţ a d o me s t i c ă a f o s t considerată multă vreme un
fenomen normal şi ascuns în societatea tradiţională" pentru căbărbaţii aveau
dreptul de exercitare a puterii asupra membrilor familiei în deosebi
asuprafemeii. 'ubordonarea femeii faţă de bărbat a avut loc odată cu evoluţia
diviziunii muncii" cuapariţia proprietăţii private şi a claselor opuse prin
însăşi poziţia lor faţă de proprietateaprivată
3
. onştientizarea acestei probleme sociale este în patru decenii"
principalul motivfiind perceput 4tabu, de comunitate nefiind admisă nici
o intervenţie din afară în
cadrulf a mi l i e i . Ac e s t f e n o me n e s t e d e s e o r i a l i me n ta t d e mi t u r i l e s
u p e r i o r i t ă ţ i i ma s c u l i n e ş i le!itimate astfel din punct de
vedere cultural. Abuzul asupra femeii" reflectează structura supunerii şi
puterii" toată
profunzimea diferenţei între sexe. 5xistă anumite aspecte ale fenomenului" care fac
ca bătaia suferită de femeied i n p a r t e a p a r t e n e r u l u i e i s ă n u f i e
e c / i v a l e n t ă c u o r i c e a l t c o mp o r t a me n t s a u i n c i de n t a!resiv petrecut
între două persoane. e am putea da întrebarea+ 4)e ce în cele mai multecazuri
de violenţă domestică anume femeia este victima6,)rept răspuns la această
întrebare putem spune" deoarece femeia face parte din cate!oriapersoanelor ce
reprezintă un !rad mare de vulnerabilitate victimală" dat fiind caracteristicilesale
bioconstituţionale şi psi/ocomportamentale7. 8n violenţa domestică
victima se aflăaproape tot timpul în prea#ma a!resorului şi fară apărare" deoarece
familia este un teren alvieţii private" şi deseori femeia suportă sau mai bine zis este
nevoită să suporte umilirea şiviolenţa din cauza banalelor probleme de ordin
financiar şi locativ" căci de multe ori ea cuc o p i l u l s a u p o a t e c / i a r cu
c o p i i i n u a r e u n d e s e d u c e ş i e s t e n e v o i t ă s ă r a mî n ă l î n ! ă a!resor.
&utem deci spune că femeia ramîne într o relaţie violentă tocmai datorită iluziei
caeste sin!ura direct şi real afectată" pe cînd copii suferă la fel. onsiderînd
dezirabil pentru copil păstrarea intactă a familiei" pentru a i oferi
securitateaunui cămin format din ambii părinţi" ea încearcă salvarea
relaţiei" pierzîndu şi încetul cu încetul capacitatea de a stăpîni o situaţie"
!enerozitatea şi capacitatea de a dărui dra!osteşi de a crea bucurie în#ur.
umeroase studii au relevat faptul că nu separarea părinţilor saudivorţul în sine
determină tulburări în dezvoltarea copilului" cît mai ales conflictele care
seasociază cu această separare.Astfel miturile ca femeia trebuie sa ramînă alături
de a!resor din cauza copiilor sau mai bine zis" pentru a păstra căminul
familial care în realitate ested e # a d i s t r u s d a c ă v i o l e n ţ a
predomină" ramîn doar mituri ce nu au nici o le!ătură
c u realitatea.
4

Легко получает 440$