Sunteți pe pagina 1din 2

I. II. III.

MINISTERUL JUSTIŢIEI CERERE Formular nr. 12


OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
 actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev.2
TRIBUNALUL  precizare activitate principală Nr. intrare: .....................................

.....................  preschimbare certificat de înregistrare Data : .............................................

IV.
Doamnă/Domnule Director,
1. Subsemnat (ul/a) .................................................................................................... domiciliat în .......................................….
str. ................................................................................................................ nr. ........ bloc. ........... scara. ...... etaj ...... ap. ....….
judeţ/sector ........................................ telefon ............................. act identitate .......................... seria ......... nr. .................…....
eliberat de ..................................................................... la data ...................….... CNP/NIF ......................................................
în calitate de ........................................................ prin .................................................................................................................
conform ...............................................................................................................................................................................…... .
2. pentru firma: ..............................................................................................................................................................….........
având număr de ordine în registrul comerţului .................................... cod unic de înregistrare ....…....................….........
3. cu sediul în: localitatea ...............................................str. ........................................................... ...........….. nr. ....................
bloc ........... scara ........... etaj ........... ap. ............ judeţ/sector .................................................. cod poştal ................................
telefon ......................................... .............................................. fax. ............................................. .....................................…..
e-mail .................................................................................... web site ................…........ .................................................….......
4. în temeiul HG nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN şi Ordinului
nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, solicit:
 actualizarea, în registrul comerţului computerizat, a obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2
 preschimbarea certificatului de înregistrare
5. Activitatea principală codificată conform CAEN Rev. 1 este(1) ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
care, urmare a actualizării conform CAEN Rev. 2 devine(2): ..................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
6. În susţinerea cererii, depun următoarele documente:
 certificat de înregistrare – original
 împuternicire:  procură  delegaţie avocaţială  delegaţie de serviciu
nr. ................... data ........................... organul emitent .....................................................................
7. Solicit comunicarea documentelor care atestă efectuarea preschimbării certificatului de înregistrare prin:
 poştă /  biroul eliberări, la sediul instituţiei
V. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.
Nume, prenume, semnătură(3)
Data: .................................... ...........................................................
Datele cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere şi în actele doveditoare sunt supuse prelucrării, în condiţiile prevă zute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016

şi de Legea nr. 26/1990.

VI.
DECIZIE
Subsemnat (ul/a) ......................................................................................... director al Oficiului Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul ............................................................................ pentru firma .................................................................
....................................................................................................................................................................................................
având număr de ordine în registrul comerţului ......................................... examinând înscrisurile depuse în susţinerea
cererii şi, constatând că:
 sunt îndeplinite cerinţele legale, dispun, conform solicitării, actualizarea în registrul comerţului computerizat a
obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 2 cu precizarea activităţii principale şi eliberarea certificatului de
înregistrare preschimbat.
 nu sunt îndeplinite cerinţele legale, dispun ...................................................................................................................... .
Director .........................
Data: .........................
Notă : (1) Se completează clasa de 4 cifre cu respectarea textului corespunzător din certificatul de înregistrare anexat la prezenta cerere;
(2) Se completează cu o singură clasă de patru cifre cu respectarea textului corespunzător din Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 2;
dacă textul din actul normativ nu redă cu exactitate activitatea, în paranteză, se poate completa cu un text de maximum 200 caractere;
(3) Se semnează de către reprezentantul legal al persoanei juridice sau de către împuternicitul acestuia.
cod: 11-10-189 Pag. 1
CERERE actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev.2 Nr. intrare : ......................... data : ............................

VII. Prelucrarea(1) datelor cu caracter personal


Datele cu caracter personal înscrise în prezenta cerere și în documentele depuse în susținerea acesteia se înregistrează în
registrul comerțului în conformitate cu dispozițiile legale privind activitatea/atribuțiile/funcțiile registrului comerțului și se prelucrează
cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date.
Actele supuse obligației legale de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a/a VII-a sau pe pagina de
internet/ portalul de servicii on-line al ONRC se publică în forma depusă/transmisă.
Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale
persoanelor care figurează înscrise în cerere/documentele depuse la registrul comerțului în susținerea acesteia și sunt de acord ca datele cu
caracter personal să fie prelucrate în scopul soluționării prezentei cereri.

Nume și prenume: ............................................

Data : ............................................ Semnătura .....................................

Notă: (1) Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin
"prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu
caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispo ziţie în orice alt
mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Pag. 2

S-ar putea să vă placă și