Sunteți pe pagina 1din 6

Domnul Isus Hristos când era pe pământ, prin tot ce a făcut şi ce a învăţat,

a căutat să îndrepte pe oameni către Dumnezeu pe căile Sale sfinte, pentru


mântuirea şi salvarea lor veşnică. Pilda celor zece fecioare spusă de Domnul
Isus, reprezintă adevăruri esenţiale ce ar trebui să intereseze pe fiecare creştin.
Împărăţia Domnului este reprezentată prin odaia de nuntă a mirelui, unde
Domnul îşi va primi Biserica Sa, mireasa de pe pământ, reprezentată de
fecioarele înţelepte. Scopul prezentării de către Domnul Isus a pildei celor zece
fecioare este de a trezi conştiinţa tuturor creştinilor ce compun Biserica Sa,
pentru a-şi vedea fiecare starea în care se află înaintea lui Dumnezeu şi să se
pregătească pentru a fi siguri de mântuire şi de salvare veşnică. În această pildă,
Domnul Isus, doreşte să ne aducă în atenţie acele adevăruri majore ce privesc
vremea sfârşitului, a revenirii Sale, a pregătirii Bisericii pentru a-L întâmpina şi
destinul veşnic al fiecărui credincios (Ps. Cap 33,12.18-22). Este experienţa
bisericii, a acelor credincioşi care vor trăi chiar în timpul dinaintea celei de-a
doua veniri a Domnului Isus Hristos în slavă. Domnul Isus Hristos, inspirat fiind
de nunțile care se făceau la acea vreme în Orient cu obiceiurile lor: alaiul de
nuntă, mirele care venea să-și ia mireasa este întâmpinat de 10 fecioare
îmbrăcate în veșminte albe având fiecare candele cu ulei ce trebuiau să le
aprindă la venirea mirelui pentru a-l întâmpina. Acest ceremonial avea loc la
miezul nopții și se mai întâmpla ca mirele să întârzie. Fecioarele și nuntașii
invitați trebuiau să-l aștepte pregătiți, pentru că nu știau când vor auzi strigarea
de venire a mirelui. Cele zece fecioare ce așteaptă venirea Mirelui, reprezintă
Biserica lui Dumnezeu cu două categorii de credincioşi care mărturisesc toţi că
aşteaptă pe Domnul Hristos. Toate au candele, deci toate au credinţa bazată pe
Cuvântul lui Dumnezeu. (Ps.119,105). Untdelemnul ce trebuia să-l aibă
fecioarele ca să-şi aprindă candelele este simbolul Duhului Sfânt. Toate cele
zece fecioare au ieşit în întâmpinarea mirelui şi toate aveau candele. Dar este
evidenţiată marea deosebire a fecioarelor: cinci fecioare nechibzuite
(neînţelepte) nu au avut untdelemn să-şi aprindă candelele; iar cinci fecioare,
cele înţelepte, au avut untdelemn suficient în vase pentru a-şi aprinde candelele.
Tot aşa este şi Biserica ce trăieşte chiar înaintea revenirii Domnului Hristos.
Toţi cunosc Sfintele Scripturi, toţi au auzit mesajele despre apropiata venire a
Domnului Hristos, pe care-L aşteaptă cu încredere şi speranţă. Mirele întârzie să
apară, toate fecioarele au aţipit în noaptea aşteptării. Intervine un timp de probă
când credinţa este pusă la încercare, dar atunci când se aude strigarea:” Iată
mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!”, ca şi fecioarele nechibzuite, mulţi creştini nu
sunt gata, nu sunt destul de pregătiţi. Atunci se vede deosebirea fecioarelor
înţelepte şi pregătite, de cele cinci nechibzuite care nu au avut untdelemn pentru
candele. În odaia de nuntă au intrat numai fecioarele înţelepte cu candelele
aprinse. Ca şi fecioarele neînţelepte, care nu şi-au procurat din timp untdelemn
pentru candele, deci nu s-au pregătit, tot aşa sunt creştini care nu au untdelemn
în vasele lor. Ei sunt lipsiţi de Duhul Sfânt, nu au naşterea din nou şi viaţa le-a
fost fără consacrare deplină în slujba ascultării de Dumnezeu, fără roade ale
Duhului Sfânt conform cu Galateni cap.5, 22-26 şi Ioan 3, 3-5, având mulţumire
de sine şi o credinţă superficială (Apoc. Cap. 3,15-17). Ei s-au considerat
credincioşi lui Dumnezeu, doar făcând parte din Biserica Domnului, participând
la slujbele de închinare din casa Domnului şi, datorită legământului încheiat cu
Dumnezeu prin botez (1Cor. Cap.15,34). Cineva poate cunoaște foarte bine
poruncile și făgăduințele Bibliei, dar dacă Duhul lui Dumnezeu nu întipărește
adevărul în inimă, caracterul nu va fi transformat. Fără iluminarea Duhului Sfânt
oamenii nu vor fi în stare să distingă adevărul de rătăcire și vor cădea pradă
ispitelor iscusite ale lui Satana. Cei reprezentați prin fecioarele nechibzuite;
totuși, nu sunt ipocriți. Ei au considerație față de adevăr. Unii ca aceștia se simt
atrași către cei care cred adevărul, dar nu s-au supus cu totul lucrării Duhului
Sfânt. Căci Duhul lucrează asupra inimii omului în măsura în care acesta dorește
și consimte ca Duhul Sfânt să sădească în el o natură nouă. Cei reprezentați prin
fecioarele neînțelepte au fost mulțumiți cu o lucrare superficială, ei nu cunosc pe
Dumnezeu, nu au avut experiență și comuniune personală cu El, iar slujirea
acestor oameni înaintea Domnului se transformă în formalism. Caracterul unei
persoane se dă pe față pe timp de criză. Încercarea finală vine la încheierea
timpului de har, când va fi prea târziu pentru unii ca să le mai satisfacă nevoile
sufletești, la fel ca fecioarele neînțelepte. Atunci când au auzit strigarea venirii
Mirelui, ele nu aveau untdelemn pentru a-și aprinde candelele și au încercat să-și
procure atunci, dar era prea târziu: căci ușa odăii de nuntă s-a închis și nu au mai
fost primite, nu li s-a mai dat nici o ocazie de pregătire și de mântuire, căci harul
lui Dumnezeu s-a închis.
Numai cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu nu le este de nici un folos. Teoria
adevărului neînsoţită de prezenţa Duhului Sfânt nu poate reînviora sufletul, nici
inima şi caracterul, încât creştinul, luminat de Duhul Sfânt şi de cuvântul
Evangheliei să fie lumină prin faptele sale (Ioan cap.14,17). Duhul Sfânt
lucrează asupra inimii omului în măsura în care, acesta doreşte şi-l cere de la
Dumnezeu prin rugăciune (Fapte. Cap. 1,8.14 şi cap. 2,1-4; 1 Ioan cap.2,27). În
funcţie de pregătirea lor, care nu a fost la fel, nu toate fecioarele au fost primite
de mire în odaia de nuntă, ci numai cele cinci care au avut untdelemn pentru a-şi
aprinde candelele. Aceasta a fost condiţia de bază pentru întâmpinarea mirelui.
Celelalte cinci fecioare nechibzuite nu au putut intra şi ele în odaia de nuntă,
deoarece li se stingeau candelele, nemaiavând untdelemn. În acele momente,
fecioarele înţelepte nu le puteau ajuta şi nu le puteau da din untdelemnul lor.
Pocăinţa şi căpătarea mântuirii sunt personale. S-au dus să-şi cumpere, dar când
s-au întors pentru a fi şi ele primite de mire în odaia de nuntă, nu au putut intra
căci uşa s-a închis. Nu au mai avut nici o şansă de a intra la nuntă cu toate
bătăile lor în uşă şi cu toate strigătele lor disperate. Mirele le-a răspuns că nu le
cunoaşte. Comparativ cu ce s-a întâmplat cu cele două grupe de fecioare la fel
sunt şi două grupe de credincioşi ai Bisericii lui Dumnezeu. Ei se definesc aşa
cum erau fecioarele din pildă: credincioşi nechibzuiţi (fără înţelepciune) care nu
s-au pregătit şi nu au folosit timpul de har dăruit de Dumnezeu şi credincioşi
care vor fi pregătiţi şi care vor intra în “bucuria Stăpânului lor”. Aceşti
credincioşi găsiţi gata vor avea parte de mântuire şi de salvare în Împărăţia
veşnică a Domnului, împreună cu toţi sfinţii de la întâia înviere (1Tes. Cap 4,14-
18). Cei nepregătiţi, fără untdelemn pentru candelă, reprezentaţi de fecioarele
neînţelepte, nu vor avea parte de răpire la a doua venire a Domnului, de
mântuire sau de salvare veşnică (Matei cap. 7,21-23). Vor rămânea afară,
împreună cu toţi nelegiuiţii ce au mers pe calea largă a pierzării, la chin şi la
durere. Vor trăi cele mai îngrozitoare momente ale vieţii lor. Atunci se va vedea
deosebirea dintre cei ce s-au pocăit cu adevărat şi au slujit pe Dumnezeu şi cei
ce nu s-au pocăit de faptele lor rele şi nu au vrut să slujească pe Dumnezeu
(Daniel cap. 12,1-3; Romani cap. 2,6-10.13; Maleahi cap.3, 17-18; Matei
cap.25,31-46). Pentru a întâmpina pe Domnul la revenirea Sa în slavă este strict
necesară, din partea fiecăruia, o pregătire temeinică, conform învăţăturilor
Domnului Hristos, prezentate în Biblie. Pregătirea fiecărui creştin care doreşte
mântuirea şi viaţa veşnică se impune toată viaţa cât uşa harului lui Dumnezeu
este deschisă, de unde primim iertare şi tot ajutorul necesar. În parabolă,
fecioarele înțelepte aveau untdelemn în vasele pe care le aveau împreună cu
lămpile lor. Lumina lor a ars cu aceeași flacără în tot timpul nopții de veghe.
Aceasta a ajutat la mărirea iluminației în onoarea mirelui. Strălucirea în
întuneric a mai fost de ajutor în luminarea drumului spre casa mirelui spre
ospățul nunții. Tot așa și urmașii Domnului Hristos trebuie să răspândească
lumină în întunericul lumii. Prin Duhul Sfânt Cuvântul lui Dumnezeu este o
lumină de îndată ce devine o putere transformatoare în viața aceluia care l-a
primit. Căci uşa harului se va închide la revenirea Domnului Hristos, aşa cum a
fost închisă uşa odăii de nuntă pentru fecioarele nechibzuite. Pentru creştinii
nepregătiţi la timp, la revenirea Domnului va fi prea târziu să se pocăiască sau să
se mai roage. Nu vor mai avea vreo şansă de mântuire (Apoc. Cap.22,11). În ce
constă adevărata pregătire a credincioşilor pentru Domnul? În Împărăţia lui
Dumnezeu nu se poate intra oricum, deoarece El doreşte din partea noastră, a
celor credincioşi care am încheiat legământ cu El, o viaţă nouă predată în slujba
Sa cu toată lepădarea de sine, o slujire şi o ascultare de toate poruncile Sale, din
toată inima şi din dragoste pentru El (Matei cap. 28,19-20; Ioan cap.14,15-18).
Prin credinţă să depindem de Dumnezeu, să punem pe primul loc în preocupările
noastre zilnice pe El, împărăţia şi neprihănirea Sa cu multă rugăciune (Matei
cap.6,33; Luca cap.12,31; Ioan cap.5,39). Copiii lui Dumnezeu trebuie să dea pe
față Slava Lui. În propria lor viață și în propriul lor caracter ei trebuie să
descopere ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Lumina Soarelui Neprihănirii
trebuie să strălucească prin fapte bune, prin cuvinte ale adevărului și fapte de
sfințenie. Domnul Isus Hristos spunea ucenicilor Săi:” voi sunteți lumina
lumii... tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor ca ei să
vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în
ceruri.” Matei cap. 5:14-16 Aceasta este lucrarea pe care profetul Isaia o descrie
atunci când spune:” împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe
nenoriciții fără adăpost, dacă vezi un om gol acoperă-l și nu întoarce spatele
semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va
încolți repede; neprihănirea ta îți merge înainte și slava Domnului te va
însoți.” Isaia cap. 58:7,8. Astfel, în noaptea întunericului spiritual slava lui
Dumnezeu trebuie să lumineze prin Biserica Sa, spre a ridica pe cei doborâți și a
mângâia pe cei ce plâng. Locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt se va da pe față prin
răspândirea iubirii divine în jur.
Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Isus Hristos – Răscumpărătorul
nostru şi Duhul Sfânt pentru dragostea şi harul Său puse la dispoziţia noastră de
a fi mântuiţi şi salvaţi pentru Împărăţia Sa veşnică. Dumnezeu, prin Domnul Isus
Hristos, Fiul Său, şi prin Duhul Său cel Sfânt a făcut totul pentru mântuirea
noastră din păcat şi de sub pedeapsa Sa cea veşnică (Ioan cap.3,16). Prin
Cuvântul Evangheliei dat ca o lumină pentru noi, ne-a chemat şi încă ne mai
cheamă pe fiecare de pe acest pământ, cât mai este timp de har, să-I aparţinem
Lui şi să fim moştenitori ai Împărăţiei Sale veşnice. Pentru aceasta suntem
chemaţi să ascultăm de El, de Cuvântul Evangheliei Sale. Zilnic să ne sfinţim
viaţa biruind păcatul şi faptele să ne fie după voinţa Domnului (2Timotei
cap.3,16-17). Zilnic să ne menţinem o legătură vie cu Dumnezeu în numele
Domnul Isus prin: rugăciune, citirea şi studierea Bibliei, trăirea şi ascultarea de
toate poruncile Sale. Să fim o lumină pentru lume, o adevărată mărturie pentru
Domnul, de consacrare, dragoste pentru semenii noştri şi slujire conform cu cele
scrise în Matei cap.5,1-12 şi cap. 5,39-40. Adevăraţii creştini sunt cei care au
credinţă şi o dragoste statornică pentru Dumnezeu în orice situaţie a vieţii lor
(Ps. Cap. 34,1), chiar şi în momente de criză şi încercare.”
Religia Domnului Hristos înseamnă mai mult decât numai iertarea păcatelor, ea
înseamnă îndepărtarea păcatelor și umplerea locului rămas liber cu harul și
prezența Duhului Sfânt. Înseamnă iluminare spirituală și bucurie în Dumnezeu.
Ea înseamnă o inimă eliberată de” eu” și binecuvântată de prezența continuă a
Domnului Hristos. Când Domnul Isus Hristos domnește în suflet prin Duhul
Sfânt atunci acolo este curăție și eliberare de păcat.
Rezerva de ulei a fecioarelor înţelepte, a credincioşilor pregătiţi să se
întâlnească cu Domnul, este tocmai viaţa întreagă de neprihănire, de sfinţenie şi
de lucrare pentru Dumnezeu, a faptelor bune ce au rămas scrise înaintea lui
Dumnezeu în ceruri, având şi numele scris în cartea vieţii (Luca cap.10,20;
Ezechiel cap.33,11.19; 2Timotei cap.4,8; Apoc. Cap. 3,11 şi Apoc. Cap 12,10-
11). Deoarece revenirea Domnului nu ştie nimeni când va fi sau când Dumnezeu
va hotărî sfârşitul călătoriei noastre de pe acest pământ, trecând la odihnă în
ţărână, Domnul Isus ne spune în Matei cap.25,27. Să fim treji şi să veghem
înseamnă să nu stăm în nepăsare faţă de voinţa lui Dumnezeu, să ne dăm toată
silinţa pentru ca, prin tot ce facem, să-I fim plăcuţi şi să nu uităm nici o clipă pe
Dumnezeu Tatăl şi pe Domnul Isus Hristos, Fiul Său, care ne-au creat şi ne-au
răscumpărat pentru viaţa veşnică (1Corinteni cap.16,13-14). Să fim conştienţi de
marele adevăr al Bibliei că suntem mădulare ale trupului Domnului iar El este
capul Bisericii pe care o conduce. Şi ca mădulare ale Bisericii Sale să trăim şi să
fim uniţi în dragostea Sa (1Corinteni cap.12,12-13). Domnul Isus Hristos, după
ce şi-a dat viaţa ca jertfă de răscumpărare pentru Biserică, după învierea şi
înălţarea Sa la cer, şi-a luat slujba de Mare Preot în Sanctuarul ceresc, la tronul
de har, unde mijloceşte cu sângele iertării pentru noi. Pentru aceasta se cuvine
să-I aducem tot respectul şi recunoştinţa noastră (Evrei cap.7,27 şi
cap.9,14.15.28). Să fim atenţi şi să veghem asupra noastră şi a faptelor noastre.
Teama de Dumnezeu înseamnă respect profund pentru El şi teama de a nu
păcătui (Iov cap. 28,28; Ps. Cap.34,11-15). Să ne rugăm neîncetat cu mulţumiri
cerând ajutor şi iertare de la Domnul Hristos (Efeseni cap.5,20; Luca cap.18,1;
Luca cap.21,36; 1Tesaloniceni cap.5,17-18; Iacov cap.5,16). Să privim în
propriile noastre inimi, pentru a vedea dacă suntem gata pentru ziua cea mare şi
înfricoşată a Domnului. Să stăruim în rugăciune pentru primirea Duhului Sfânt
din plin în inimile noastre, care ne ajută prin lumina călăuzirii Sale să putem fi
gata pentru Domnul (Ioan cap.16,13-15; Efeseni, cap.1,12-14).
Caracteristici bine definite şi vizibile ale credincioşilor pregătiţi să întâmpine
pe Domnul Isus Hristos la revenirea Sa în slavă: Supunere deplină faţă de
Dumnezeu şi faţă de Duhul Sfânt. Experimentează zilnic naşterea din nou prin
sfinţenie în toată purtarea. Cresc zilnic în asemănare cu Domnul Isus pentru
desăvârşirea caracterului. Sunt maturi spiritual, cunoscând şi stăpânind bine
adevărurile biblice şi nu se lasă duşi în rătăcire de învăţături înşelătoare (Efeseni
cap.3,16-21 şi cap.4,14-15). Ştiu cum să se încreadă în Domnul, fiind liniştiţi în
orice împrejurare a vieţii (Ioan cap.14,1.26-27). Sunt totdeauna gata şi doresc
revenirea Domnului Isus (Luca cap.12,35-40; Apoc. Cap. 22,17.20). Ei au toată
armătura Duhului Sfânt pentru a lupta lupta cea bună a credinţei (Efeseni cap.6).
Sunt o lumină pentru lume, consacraţi, slujirii lui Dumnezeu şi semenilor cu
trup, duh şi suflet. Adevăraţii creştini credincioşi sunt curaţi, umili, ne egoişti şi
iubitori de Dumnezeu și de semenii lor. Se deosebesc de lume prin
comportament, prin îmbrăcăminte, atât în zilele lucrătoare cât şi în ziua de
închinare a Domnului. Arată un respect cuvenit pentru casa de închinare a
Domnului. Din dragoste pentru Dumnezeu şi pentru semenii lor fac lucrarea
misionară de vestire a Evangheliei, căutând salvarea multor suflete din întuneric
(Fapte cap.1,8 şi cap.6,7; 1Petru 2,9-10) - exemplul apostolilor şi al lui Pavel.
Biserica lui Dumnezeu de la vremea sfârşitului caută mereu ajutor prin
rugăciune la Dumnezeu pentru orice împrejurare a vieţii. Este o Biserică unită în
dragostea Domnului Hristos, în credinţă bazată numai pe cele scrise în Sfânta
Scriptură. Se mai identifică cu oile adunate într-un singur staul şi a căror Păstor
iubitor este Domnul Isus Hristos, deoarece El şi-a dat viaţa pentru oile Sale
(Ioan cap. 10,1-16). Membrii adevăratei Biserici pregătiţi au acele inimi care
sunt un pământ bun pentru sămânţa Cuvântului Evangheliei, aducând roade în
ascultare şi neprihănire (Matei cap.13,23; 1Corintenicap.15,58). Biserica lui
Dumnezeu a fost aşezată în lume în mod special de Domnul ca străjer şi purtător
de lumină. În criza finală ce va avea loc pe pământ aceşti membri consacraţi ai
Bisericii, care se închină numai lui Dumnezeu, vor fi ca cei prezentaţi în Apoc.
Cap. 14,6-13 “Aici este răbdarea sfinţilor care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi
credinţa lui Isus!” Adevăraţii credincioşi ai Domnului fiind foarte bine pregătiţi,
vor aştepta, vor dori şi vor întâmpina pe Domnul când va avea loc revenirea Sa
în slavă (Tit cap.2,13-14): Toţi cei care şi-au păstrat vrednicia şi numele scris în
cartea vieţii. Pentru aceştia venirea Domnului Hristos va fi cea mai mare bucurie
a lor, întâlnirea cu Domnul Hristos, Domnul Domnilor şi Împăratul Împăraţilor
(Daniel cap.2,44; Ps. Cap.50,4-5; Apoc. Cap.21,3-4 şi cap.22,12-14). Pentru alţii
va fi o zi de groază, nu vor şti unde să găsească salvare şi unde să se ascundă de
mânia Domnului (Matei cap. 24,30; Apoc. Cap 6, 15-17).
“Mijloacele mântuirii sunt aceleaşi, fără plată pentru toţi. De rezultatele
răscumpărării se vor bucura aceia care s-au conformat în totul condiţiilor
Biblice. Fiecare capitol şi fiecare verset al Bibliei este un mesaj din partea lui
Dumnezeu pentru oameni. Dacă Biblia va fi studiată şi i se va da ascultare, îi va
conduce pe cei din poporul lui Dumnezeu, aşa cum erau conduşi israeliţii de
către Domnul, ziua prin stâlp de nor şi noaptea de stâlpul de foc, pentru a ajunge
acasă la Domnul în Canaanul ceresc (Exod cap.13,21-22).” (H.L.L.)
Cât mai există har pentru iertare şi posibilităţi de îndreptare, să cerem de la
Domnul Isus Hristos ajutor, pentru ca viaţa noastră să fie după voia Sa, pentru a
fi primiţi în Împărăţia Sa cea veşnică (Apoc. Cap. 7,9-15). „Să ne bucurăm, să
ne veselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a
pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” - (Inul
subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor). Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice
de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului”. Acestea sunt adevărate cuvinte
ale lui Dumnezeu.” (Apoc. Cap 19,7,8,9).

S-ar putea să vă placă și