Sunteți pe pagina 1din 7

PROGRAMA ȘCOLARĂ

OPȚIONAL
“CEAINĂRIA LITERARĂ”

CLASA I
DURATA: 1 an

2019-2020

ÎNVĂȚĂTOR: DELIU ALINA-ECATERINA


ARGUMENT

Opţionalul „CEAINĂRIA LITERARĂ” reprezintă o ofertă încântătoare la


adresa elevilor. Alegerea acestui opţional mi s-a părut interesantă și accesibilă pentru
îndrumarea și îmbogățirea lecturii suplimentare a şcolarilor din clasa I, pentru dezvoltarea
interesului acestora față de lumea ce îi înconjoară și față de înaintașii lor care au
contribuit la evoluția culturală la care au acces.
Am proiectat acest opţional ca o combinaţie între lectură şi desen. De ce
această interdisciplinaritate? Deoarece în experienţa mea de învăţător am observat că tot
mai mulţi copii întâmpină dificultăţi în a face pasul de la percepţie la reprezentare, tot
mai mulți copii alegând alte alteranive în detrimentul lecturii. Or, se cunoaşte faptul că
fără această abilitate, trecerea de la concret la abstract este imposibilă şi duce la eşec
şcolar, ba mai mult, slaba dezvoltare a abilității de a lucra cu cartea își pune amprenta pe
dezvoltarea psiho-intelectuală a copiilor. Mi-am propus să-mi ajut elevii să-şi formeze
această capacitate într-un mod plăcut şi accesibil acestei vârste: prin lecturarea unui text
(poezie, poveste, basm, text științific, biografia unei personalități) de relativ scurtă
întindere, discutarea acestuia şi apoi reprezentarea prin desen a unor fapte, personaje sau
idei proprii pe baza textului. În acest mod, prin acest aparent simplu exerciţiu de gândire,
copilul învaţă, fără constrângere, să perceapă un mesaj, apoi să-şi creeze o imagine
proprie a ceea ce a perceput, imagine pe care o va ,,trece” apoi prin universul său cognitiv
şi afectiv, acest lucru contribuind la desăvârșirea sa ca și individ. În final va reda
imaginea mentală obţinută printr-un desen, care îi va solicita şi formarea unor deprinderi
estetice şi psihomotorii, precum și dezvoltarea interesului pentru lumea ce îl înconjoară.
Competența generală a acestui opţional este dezvoltarea comunicării orale a
copiilor, precum şi familiarizarea acestora cu texte literare şi nonliterare, semnificative
din punctul de vedere al vârstei.
Pe parcusul întegului proiect urmăresc să ating următoarele obiective:
 selectarea și structurarea unor texte cu valoare literară adecvate nivelului de
vârstă;
 asigurarea concordanței între textele incluse și cerinţele programei şcolare la
comunicarea în limba română;
 favorizarea valorificării informaţiilor, a lecturilor anterioare și a faptelor de viață
ale elevilor;
 formarea capacității de percepere a conţinutului de idei și a trăirilor afective
transmise de textele literare;
 îmbogățirea, precizarea, activizarea și nuanţarea vocabularului elevilor;
 valorificarea jocului didactic în procesul de învățare şcolară;
 dezvoltarea capacităţii de receptare a conţinutului unui text de mică întindere;
 reprezentarea unor secvenţe din textele audiate si reprezentarea acestora prin
desene.

COMPETENȚE GENERALE

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral.


2. Receptarea unui mesaj scris și exprimarea acestuia prin limbaj artistic.
3. Dezvoltarea capacității imaginative și creative.
4. Dezvoltarea motivaţiei și a interesului pentru lectură.

COMPETENȚE SPECIFICE
 selectarea și structurarea unor texte cu valoare literară adecvate nivelului de vârstă;
 asigurarea concordanței între textele incluse și cerinţele programei şcolare la
comunicarea în limba română;
 favorizarea valorificării informaţiilor, a lecturilor anterioare și a faptelor de viață ale
elevilor;
 formarea capacității de percepere a conţinutului de idei și a trăirilor afective transmise
de textele literare;
 îmbogățirea, precizarea, activizarea și nuanţarea vocabularului elevilor;
 valorificarea jocului didactic în procesul de învățare şcolară;
 dezvoltarea capacităţii de receptare a conţinutului unui text de mică întindere;
 reprezentarea unor secvenţe din textele audiate si reprezentarea acestora prin desene.

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA


COMPETENȚELOR SPECIFICE

1. Texte din literatura pentru copii, română și universală, adecvate particulari-taţilor de


vârsta ale elevilor.
2. Texte nonliterare, adaptate la nivelul de înțelegere al vârstei psihologice a elevilor.
3. Biografii ale unor personalități din diverse domenii care au trăit în județul Tulcea.
4. Acte de vorbire: a prezenta personajele lecturii audiate, a identifica un obiect, o
persoană, a cere și a da informații despre textul lecturat, a formula o idee, a
recunoaște personajele pozitive și negative, a recunoaște aportul adus evoluției
culturale de către personalitățile studiate.
5. Elemente de construcție a comunicării.
6. Texte literare pentru copii (texte de mică întindere): basme, poveşti, poezii, fabule,
povestiri.

STRATEGII DIDACTICE

Pentru eficiența învățarii copiilor din clasa I trebuie să ne raportăm la lumea lor, la universul
imedIat. Acest univers este și o creație a copilului, deoarece el în permanență face ceva:
desenează, modelează, rupe, lipește sau privește cu atenție un mesaj artistic.
 abordare ludică
 învățarea în context
 cultivarea spontaneității constructive și creatoare
COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral

- stabilirea succesiunii intamplarilor si a momentului cel mai


1.1. Sesizarea semni- captivant;
ficației globale a - realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în
mesajului oral din textul mesaj
literar - formularea de răspunsuri la întrebări despre conținutul unui
text audiat
1.2. Desprinderea semni- - lectură după una sau mai multe ilustrații;
ficației globale a - exerciţii de formulare de propoziţii;
mesajului prin lecturarea - formularea de răspunsuri scurte, evidențiind semnificația
imaginilor globală a mesajului literar
- exerciţii de identificare a personajelor;
1.3. Identificarea carac-
- exerciţii de enumerare și de comparare a caracteristicilor
teristicilor unui personaj
personajelor;
din textele literare
- jocuri de rol;
audiate/citite.
- jocuri de simulare
1.4. Manifestarea curio- - exerciţii de ascultare activă a interlocutorului;
zității față de receptarea - vizionarea unor filme pentru copii;
semnificației mesajelor - audierea unor povești citite sau înregistrate
orale

2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic


2.1. Redarea conţinutului - exerciţii de povestire a întâmplărilor din text;
textului într-o formulare - exerciţii de delimitare a momentelor unei acţiuni;
proprie, care să cuprindă - desprinderea mesajului textului cu ajutorul învățătorului;
momentele semnificative - redarea conținutului textului prin intermediul desenului
- exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu ajutorul
2.2. Exprimarea de idei,
desenului sau prin simboluri;
trăiri personale prin
- confecționarea unei mini-cărți cu imagini din textele
intermediul limbajului
audiate/citite
artistic
- crearea de povestiri în grup, spuse și ilustrate de copii
- realizarea unor lucrări în care să se asocieze elemente
2.3. Asocierea unor ele-
de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare artistică
mente simple de ex-
(ex.: ilustrarea unei poveşti cunoscute prin desen)
primare prin intermediul
- realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti).
artelor vizuale, cu alte
- realizarea unor lucrări în perechi/ grup, cu utilitate pentru
forme de exprimare:
toţi membrii grupului: puzzle, cărţi de joc, loto cu imagini
muzică și literatură
etc.
2.4. Manifestarea iniţia- - exerciţii de interpretare a textului literar, exprimând pro-
tivei în comunicare față priile păreri, idei, sentimente;
de situaţii prezentate în - discuţii și dezbateri în grup.
textul literar
3. Dezvoltarea capacitatii imaginative si creative

- realizarea unor dialoguri improvizate pe teme legate de


3.1. Imaginarea unor
textul literar;
întâmplări și fapte pre-
- jocuri de mimică;
zentate în textele literare
- interpretarea unui rol în mai multe variante.
3.2. Exprimarea trăirilor - jocuri de rol;
interioare ale personaje- - jocuri de simulare;
lor din textul literar - interpretarea unui rol în mai multe variante;
- audierea unei povești, însoțită de răsfoirea cărții ce conține
textul și observarea imaginilor
3.3. Deosebirea însuși- - exerciţii de diferenţiere a însusirilor obişnuite de cele
rilor obişnuite de cele neobişnuite;
neobişnuite -exerciţii de atribuire a unor însușiri obişnuite și/sau
neobişnuite unor obiecte.
3.4. Crearea de mesaje - exerciţii de completare sau modificare a secvenţelor
și compoziţii artistice textului;
- exerciţii de alcătuire a unor compoziţii după model sau
libere.

4. Dezvoltarea motivației și a interesului pentru lectură

4.1. Manifestarea intere- - audierea unor povești citite, înregistrate sau povestite de
sului pentru lectura unor adulți;
texte literare variate - exerciţii de organizare a unei biblioteci a clasei.
4.2. Formarea deprinde- - conversații scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a
rilor și atitudinilor unei imagini
pozitive față de actul - crearea de povești imaginare pornind de la idei sau imagini
lecturii create de copii
4.3. Valorificarea in - exerciţii de comparare a unor întâmplari din textele citite,
activitatea cotidiana a cu situaţii din viata cotidiană;
informaţiilor dobândite - exerciţii de recitare a unor poezii;
din texte literare - exerciţii de folosire a unor proverbe si zicători.
- exerciţii de exemplificare a creaţiilor literare cu tematica
4.4. Manifestarea curio- asemănătoare textului studiat;
zităţii faţă de mesajele -vizionarea de fragmente din filme de desene animate, cu
literare transmise prin caracter educativ.
limbaj artistic - vizionarea de spectacole de teatru şi teatru de păpuşi,
adecvate vârstei.

MODALITĂŢI DE EVALUARE:

 Portofoliul clasei ,,CARTEA NOASTRĂ”


 Portofoliul individual al fiecărui elev;
 Probe orale şi probe practice ( desene).
 Jocuri de rol;
 Dramatizări;
 Expoziţii de desen la nivelul clasei şi al şcolii;
 Concursuri şi momente culturale artistice.
BIBLIOGRAFIE:

* G. Munteanu, E. Bolog - ,,Literatura pentru copii”, E.D.P., Bucureşti, 1994;


* Elena Petroaia, Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială – ,,Discipline opţionale la
clasele I-IV”, Colecţia Collegium, Editura Polirom, Iaşi, 2000;
* Lidia Ţugulan, Maria Florea. Literatură pentru copii. E.D.P, Bucureşti, 1992;
* * * * Lecturi suplimentare pentru clasa I, Editura Coresi, Bucureşti, 1998;
* https://www.wikipedia.org/

S-ar putea să vă placă și