Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL

DEPARTAMENTUL ISTORIE ȘI TEORIA EDUCAȚIEI

Aprobat:
Şef departament
/
(semnătura / nume, prenume)
„_______” ________________2019
GRAFICUL CALENDARISTIC
DE EXECUTARE A TEZEI (PROIECTULUI) DE LICENŢĂ

elaborată de _______________Țîcău Elena ____________________


(numele şi prenumele studentului)

1. Tema tezei (proiectului) de licență: : „Impactul comunicării asupra satisfacției în viața de


cuplu ” aprobată prin decizia Consiliului Facultăţii Științe Umaniste și Pedagogice din „ _____”
____________2019, proces verbal nr.__________
2. Termenul limită de prezentare a lucrării la departament ,, ____ ,___________ 2019
3. Etapele executării tezei:

Nr. Termenul de Viza de


ord. Etapele realizării tezei de licenţă realizare executare
1. Determinarea temei de cercetare, selectarea şi studierea Septembrie-
literaturii de specialitate, a actelor normative, cercetarea decembrie 2018

aspectelor teoretice.
2. Examinarea cadrului conceptual al subiectului cercetat. Octombrie 2018
3. Structurarea, elaborarea fundamentelor ştiinţifice etc., Octombrie-
sintetizarea şi interpretarea informaţiilor, elaborarea noiembrie 2018

judecăţilor de valoare.
4. Elaborarea textului tezei (etapa finală). Ianuarie-mai
2019
5. Prezentarea tezei de licenţă la Departament cu avizul pozitiv 10 mai 2019
al conducătorului ştiinţific pentru susţinere.
6. Susţinerea publică a tezei de licenţă 06 iunie 2019

Autor ___________________________________________________________
(semnătura)

Conducător ştiinţific _______________________________________________


(semnătura)
DECLARAŢIE DE INTEGRITATEA A TEZEI

Prin prezenta declar că teza de licenţă cu tema Impactul comunicării asupra satisfacției în

viața de cuplu este scrisă de mine, nu a fost prezentată niciodată la o altă facultate sau instituţie

de învăţământ superior din ţară sau străinăţate, toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet,

sunt indicate în lucrare, cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului:

 Toate fragmentele de text reproduce exact, chiar şi în traducere proprie din altă limbă,

sunt scrise între ghilimele şi deţin referinţa precisă a sursei;

 Reformularea în cuvint proprii a textelor scrise de către alţi autori deţin referinţa precisă;

 Rezumarea ideilor altor autori deţin referinţa precisă la textul original.

ȚÎCĂU Elena

Data: