Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEHNOLOGIC

„CONSTANTIN DOBRESCU”
http://licdobrescuarges.licee.edu.ro INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ

Unitatea de învăţământ:Liceul Tehnologic Constantin


Dobrescu
Domeniul de pregătire de bază: Comerț Aviz Director
Calificare profesionala: Tehnician in activitati de comerț
Modulul: M 3- Contabilitate
Nr de ore/an :66 din care: T:33 LT: 33
Nr. ore /săptămână: 2
Clasa: a-XI-a A Aviz Sef de catedra
Profesor: Dobrinoiu Daniela
Programa aprobata conf. Anexa nr.1 la OMEN nr.3501 din 29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019
CES

Cunostinte Abilitati Atitudini


10.1.1. Prezentarea conturilor 10.2.1. Identificarea conturilor, cu ajutorul planului general 10.3.1. Manifestarea capacitatii de a reactiona
specifice operatiilor economico- de conturi, in corelatie cu operatiile economico-financiare rapid si eficient in selectarea conturilor specifice
financiare. desfasurate de entitate. operatiilor economico-financiare.

10.1.2. Descrierea operatiilor 10.2.3. Aplicarea reglementarilor contabile privind


economico-financiare si functionarea inregistrarea operatiilor economico-financiare pe baza
conturilor. documentelor specifice. 10.3.2. Argumentarea intr-un mod independent
10.2.4. Utilizarea unui rationament matematic in descrierea si riguros a inregistrarilor in conturi.
analizei si formulei contabile.

10.1.3. Prezentarea registrelor 10.2.6. Completarea registrelor contabile, manual sau


contabile. informatizat.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. 10.1.1 10.2.1 10.3.1 I. Conturile necesare
10.3.2 evidenţierii operaţiilor
economico-financiare
Prezentarea planului general
de conturi, identificând conturile 1 S1
necesare înregistrării operaţiilor
economico-financiare;
Folosirea conturilor sintetice 1 S2
de gradul 1 şi 2, funcţionarea
conturilor de activ şi pasiv, în
corelaţie cu operaţiile
desfăşurate.

2. 10.1.2. 10.2.3. II. Înregistrarea operaţiilor


10.2.4. economico-financiare în
contabilitate prin utilizarea
analizei și formulelor contabile
specifice
a. Contabilitatea capitalurilor
proprii
Operaţii privind constituirea,
majorarea şi diminuarea 4 6 S3,S4 S1,S2,S3
capitalului social; S5,S6 S4,S5,S6
Operaţii privind rezultatul 2 4 S7,S8 S7,S8,S9,
exerciţiului financiar; S10
b. Contabilitatea
imobilizărilor
Operaţii privind imobilizările 2 1 S9,S10 S11
necorporale;
Operaţii privind imobilizările 2 1 S11,S12 S12
corporale;
c. Contabilitatea stocurilor
Operaţii privind stocurile de
materii prime şi materiale, 2 2 S13,S43 S13,S14,
materiale de natura obiectelor de
inventar şi produse;
Operaţii privind stocurile de 4 3 S15,S16 S15,S16,
mărfuri; S17,S18 S17
d. Contabilitatea decontărilor
cu terţii
Decontări cu furnizori şi 1 3 S19 S18,S19
clienţi; S20
Decontări cu personalul şi cu S21,S22
1 3 S20
bugetul de asigurări şi protecţie S23
socială;
Decontări cu bugetul statului;
1 2 S21 S24,S25
o Impozitul pe profit
o Impozitul pe veniturile
1 1 S22 S26
microentităților
o Taxa pe Valoarea
Adăugată. 1 1 S23 S27

f. Contabilitatea cheltuielilor şi
veniturilor 1 1 S24 S28
Operaţii privind cheltuielile;
Operaţii privind veniturile. 1 1 S25 S29
g. Completarea documentelor
specifice operaţiilor economico- 1 1 S26 S30
financiare

1 S27
III. Registrele contabile 1 1 S28 S31
Prezentarea registrelor contabile 1 S32
obligatorii – registrul jurnal şi 1 S29
registrul cartea mare; 1 S33
Completarea registrelor
contabile.
3. 10.1.3. 10.2.6. Recapitulare
1 S30
2 S31,S32
1 S33