Sunteți pe pagina 1din 8

Aprobat,

Director,
Prof.

Avizat,
Inspector şcolar de specialitate,

CURRICULUM ADAPTAT
PENTRU ELEVI C,E,S,

Modulul – CONTABILITATE

Clasa a X-a

Anul şcolar 2018-2019

ARGUMENT
Integrarea elevilor cu C.E.S. în şcoala publică este o consecinţă a unei teze elaborate în anul
1988 de UNESCO şi care a stat ulterior la baza Directivelor de acţiune ale Conferinţei Mondiale a
Educaţiei Speciale de la Salamanca. Procesul a continuat la Conferinţa UNESCO de la Jomtiem,
Thailanda (1990), unde s-a adoptat principiul educaţiei pentru toţi. În Declaraţia de la Salamanca se
preciza că şcoala incluzivă reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de
discriminare, un mijloc care creează comunităţi şcolare primitoare pentru toţi.
Acest curriculum este adaptat elevilor cu cerinţe speciale, în vederea parcurgerii cât mai
uşor a programei şcolare.
Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi
moderne, activ-participative de predare-învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor necesare
parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai adecvate acestor
cazuri.
În acest scop, se pune accent pe implicaţiile domeniului economic în viaţa noastră.
Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu profesorul psiholog al
şcolii, profesorul de sprijin şi integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei.

VALORI ŞI ATITUDINI
Competenţele generale şi specifice care trebuie formate prin procesul de predare-învăţare a
disciplinei au la bază şi promovează următoarele valori şi atitudini:
· Respect pentru adevăr şi rigurozitate;
· Dispoziţia de ameliorare a propriei performanţe;
· Iniţiativă personală;
· Interes şi curiozitate;
· Dorinţă de informare şi afirmare;
· Interes pentru explorarea diferitelor modalităţi de comunicare, inclusive pentru cele
furnizate de TIC.

UNITATEA DE COMPETENŢĂ
UC 17 Patrimoniul unităţii comerciale
UC 22 Operaţii specifice casei de marcat

UNITATI DE REZULTATE ALE INVATARII TEHNICE GENERALE


URI 2 Aplicarea conceptelor de baza ale contabilitatii
URI 3 Utilizarea metodelor, procedeelor si principiilor contabilitatii

CONTINUTURILE FORMARII
I – Principiile şi procedeele specifice metodei contabilităţii
1.1. Principiile contabilităţii (termeni şi definiţii specifice)
1.2. Procedeele specifice metodei contabilităţii
1.2.1. Bilanţul contabil
· definiţie, importanţă, structură;
· transpunerea elementelor patrimoniale în bilanţ;
· variaţia posturilor bilanţiere;
· contul de rezultate;
· aplicaţii practice privind modificările bilanţiere.
1.2.2. Contul
· definiţie, structură, formă;
· asemănări şi deosebiri între cont şi bilanţ;
· reguli de funcţionare ale conturilor;
· dubla înregistrare şi corespondenţa conturilor;
· felurile şi clasificarea conturilor;
· planul general de conturi;
· registrele contabile (formulare specifice pentru înregistrarea operaţiilor în conturi);
· analiza contabilă;
· formula contabilă şi articolul contabil;
· aplicaţii practice privind contul.
1.2.3. Balanţa de verificare
· definiţie, importanţă, clasificare;
· etapele întocmirii balanţei de verificare;
· întocmirea balanţei de verificare.
II - Reglementari legislative privind evaluarea, calculaţia şi inventarierea
2.1. Evaluarea
· definiţie, importanţă, principii;
· metode de evaluare la intrare, ieşire, inventariere, închiderea exerciţiului.
2.2. Calculaţia
· definiţie, importanţă;
· exemple de calculaţie (cost de achiziţie, TVA, preţuri, tarife, calcul tarife, impozitul pe
profit, imobilizări, stocuri, datorii şi creanţe, elemente de trezorerie).
2.3. Inventarierea gestiunii unităţii economice
· definiţie, importanţă, clasificare;
· desfăşurarea inventarierii;
· rezultatele inventarierii.
III - Analiza preţurilor mărfurilor şi înregistrarea acestora în contabilitate pe baza
documentelor specifice
3.1. Preţurile en-gros şi cu amănuntul
· preţurile en-gros (cost de achiziţie şi preţ de vânzare);
· preţul cu amănuntul (cost de achiziţie + adaos comercial + TVA).
3.2. Reducerile de preţ oferite clienţilor
· reducerile comerciale (rabaturile, remizele, risturnurile);
· reducerile financiare (sconturile).
3.3. Documente specifice mărfurilor
· nota de recepţie şi constatare de diferenţe;
· monetar;
· raport de casă general;
· factura;
· chitanţa;
· raport de gestiune zilnic;
· borderou de vânzare;
· aviz de expediere;
· aviz de însoţire marfă;
· bon de consum;
· bon de predare – primire – transfer – restituire;
· proces verbal de recepţie;
· fişă de magazie;
· dispoziţia de livrare.
3.4. Contabilizarea operaţiilor economice specifice mărfurilor (achiziţii de mărfuri,
vânzări de mărfuri)
· organizarea contabilităţii sintetice şi analitice a mărfurilor;
· monografie contabilă privind mărfurile la unităţile comerciale cu amănuntul;
· monografie contabilă privind mărfurile la unităţile comerciale cu ridicata.

Numele şi prenumele profesorului Dobrinoiu Daniela


Disciplina CONTABILITATEA UNITATII ECONOMICE
Clasa a X-a/3 ore pe săptămână

CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVUL CES ANUL ŞCOLAR 2018-2019


PROIECTARE CURRICULARĂ ORIENTATIVĂ
Nr. UNITATEA DE CONŢINUTURI
crt. COMPETENTA
1 Patrimoniul unităţii Bilantul contabil
comerciale Bilanţ – definiţie , importanta, structura
Transpunerea si ordonarea elementelor patrimoniale in bilanţ
Variaţia posturilor bilanţiere
contul de rezultate
Contul
definitie, strucrura, forma;
asemanari si deosebiri intre cont si bilant;
reguli de functionare ale contului;
dubla inregistrare si corespondenta conturilor;
felurile si clasificarea conturilor;
planul general de conturi;
registre contabile(formulare specifice pentru inregistrarea operatiilor
in conturi);
analiza contabila;
formula contabila si articolul contabil;
aplicatii practice privind contul.
Balanta de verificare
definitie, importanta, clasificare;
etapele intocmirii balantei de verificare;
intocmirea balantei de verificare
Evaluarea
· definitie, importanta, principii;
· metode de evaluare la intrare,iesire, inventariere, inchiderea
exercitiului
Calculatia
· definitie, importanta;
· exemple de calculatie (cost de achizitie, TVA, preturi, tarife,
calcul tarife, impozitul pe profit, imobilizari, stocuri, datorii si
creante, elemente de trezorerie).
Inventarierea gestiunii unitatii economice
· definitie, importanta, clasificare;
· desfasurarea inventarierii;
· rezultatele inventarierii.
2 Operaţii specifice
casei de marcat Reduceri de pret oferite clientilor;
 reduceri comerciale (rabaturile, remizele, risturnurile);
 reducerile financiare( sconturile).
Documente specifice marfurilor: nota de receptie si constatare de
diferente; monetar; raport de casa general; factura; chitanta; raport de
gestiune zilnic; borderou de vanzare; aviz de expediere; aviz de insotire
marfa; bon de consum; bon de predare-primire-transfer-restituire;
proces verbal de receptie; fisa de magazie; dispozitie de livrare.
Contabilizarea operatiilor specifice marfurilor (achizitii de marfuri,
vanzari de marfuri)
organizarea contabilitatii sintetice si analitice a marfurilor;
monografie contabila privind marfurile la unitatile comerciale cu
amanuntul;
monografie contabila privind marfurile la unitatile comerciale cu
ridicata;

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Aplicarea reglementărilor pentru evaluare, calculaţie.
Identificarea elementelor componente ale preţurilor.
Realizarea de calcule simple privind preţurile, costurile şi tarifele, impozitele şi taxele;
Identificarea tipurilor de modificări ale elementelor patrimoniale, determinate de operaţii
specifice.
 Stabilirea valorilor pentru bunurile economice, drepturi şi obligaţii, prin utilizarea ecuaţiilor
patrimoniale.
Identificarea procedeelor contabile privind metoda contabilităţii.
Aplicarea procedeelor contabile pentru gestionarea patrimoniului.
Stabilirea valorilor stocurilor prin metode de evaluare.
Determinarea componentelor preţului de vânzare cu amănuntul.
Calcularea reducerilor de preţ oferite clienţilor în funcţie de context.
Înregistrarea contravalorii mărfurilor vândute prin casa de marcat.
Predarea documentelor specifice casei de marcat la sfârşitul zilei.

INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE:


· chestionare orale;
· observaţii curente;
· aplicaţii practice;
· fişe de lucru utilizate la diferite activităţi;
· proba de evaluare;
· convorbire individuală şi în grup;
· observaţia spontană şi dirijată.

STRATEGII DIDACTICE
METODELE pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează un învăţământ
personalizat cu ajutorul mijloacelor de învăţământ pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru. Acestea
sunt:
- Metode clasice: conversaţia, dialogul, expunerea orală;
- Metode de învăţare: studiul cu manualul, caietul cu fise de lucru, exerciţiul;
- Metode de predare-învăţare: explicaţia, expunerea, jocul de rol, învăţământul diferenţiat;
- Metode active: jocul didactic, rebusul, instruirea programată (lecţii în programul Power Point), etc
- Metode multisenzoriale: metoda aprecierii pozitive, metoda “Concurs”.
MIJLOACELE de învăţare constituie o componentă principală a procesului de învăţământ pentru
elevii cu CES, sunt considerate auxiliare pedagogice şi se împart în materiale didactice şi mijloace
tehnice (calculatorul), caietul, plânse de desen etc.
MATERIALELE didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale sunt:
- Materiale informativ–demonstrative: fise de lucru cu imagini, prezentări ppt, etc;
- Materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: calculatorul, cărţi, puzzle, documente etc;
- Materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: tipuri de teste, completarea de documente.

EVALUARE. CRITERII DE EVALUARE. MODALITĂŢI ŞI PROCEDEE DE EVALUARE


REZULTATUL CRITERII DE EVALUARE DEPRINDERI NOTA MODALITĂŢI DE
INVATARII EVALUARE
Utilizează Elevul va demonstra că este Identifică 5-6 Studiu de caz, Evaluare
procedeele capabil să identifice procedeele orală, Proba scrisă,
contabile procedeele contabile într-o contabile privind Teste,
pentru situaţie dată, prin: activităţi metoda Aprecieri stimulative,
gestionarea de simulare, proiect, contabilităţii Evaluare cu mai multe
patrimoniului problematizare, studii de reveniri, Evaluări
caz. curente formative, Fişe
de lucru
Elevul va demonstra că este Aplică 7-8 Studiu de caz, Evaluare
capabil să aplice procedeele procedeele orală, Proba scrisă,
contabile pentru gestionarea contabile pentru Teste, Aprecieri
patrimoniului, într-o situaţie gestionarea stimulative, Evaluare cu
dată, cum ar fi: studiu de patrimoniului mai multe reveniri,
caz, problematizare, Evaluări curente
proiecte formative, Fişe de lucru
Elevul va demonstra că este Stabileşte 9-10 Studiu de caz, Evaluare
capabil să stabilească valorile orală, Proba scrisă,
valoarea stocurilor, într-o stocurilor prin Teste, Aprecieri
situaţie dată, cum ar fi: metode de stimulative, Evaluare cu
proiecte, problematizare, evaluare mai multe reveniri,
studii de caz. Evaluări curente
formative, Fişe de lucru
Foloseşte Elevul va demonstra că este Aplică 5-6 Studiu de caz, Evaluare
terminologia capabil să aplice reglementări orală, Proba scrisă,
specifică reglementările pentru pentru evaluare, Teste, Aprecieri
legislaţiei evaluare, calculaţie: calculaţie. stimulative, Evaluare cu
financiar- evaluarea la intrare, la mai multe reveniri,
contabile. ieşire, costuri, preţuri şi Evaluări curente
tarife, imobilizări, stocuri, formative, Fişe de lucru
datorii şi creanţe, elemente
de trezorerie în situaţii date,
prin studii de caz, exerciţii
practice, activităţi de
simulare.
Elevul va demonstra că este Identifică 7-8 Studiu de caz, Evaluare
capabil să identifice elemente orală, Proba scrisă,
elementele componente ale componente ale Teste, Aprecieri
preţului: cost achiziţie, preţurilor stimulative, Evaluare cu
adaos comercial, TVA, pe o mai multe reveniri,
situaţie dată, prin: studii de Evaluări curente
caz, exerciţii practice, formative, Fişe de lucru
activităţi de simulare,
problematizare.
Elevul va demonstra că este Realizează 9-10 Studiu de caz, Evaluare
capabil sa realizeze calcule calcule simple orală, Proba scrisă,
simple într-o situaţie dată, privind Teste, Aprecieri
prin: studii de caz, preţurile, stimulative, Evaluare cu
probleme, exerciţii practice. costurile şi mai multe reveniri,
tarifele, Evaluări curente
impozitele şi formative, Fişe de lucru
taxele
Determină Elevul va demonstra că este Identifică 5-6 Studiu de caz, Evaluare
valoarea capabil sa identifice tipurile tipurile de orală, Proba scrisă,
bunurilor de modificări ale modificări ale Teste, Aprecieri
economice, elementelor patrimoniale, elementelor stimulative, Evaluare cu
drepturilor şi într-o situaţie dată, prin: patrimoniale, mai multe reveniri,
obligaţiilor. studii de caz, exerciţii, determinate de Evaluări curente
simulări, problematizare. operaţii formative, Fişe de lucru
specifice.
Elevul va demonstra că este Stabileşte valori 7-8 Studiu de caz, Evaluare
capabil să stabilească pentru bunurile orală, Proba scrisă,
valoarea bunurilor economice, Teste, Aprecieri
economice, drepturilor şi drepturi şi stimulative, Evaluare cu
obligaţiilor, printr-o temă obligaţii, prin mai multe reveniri,
dată (studiu de caz, utilizarea Evaluări curente
simulare), care se poate ecuaţiilor formative, Fişe de lucru
lucra individual sau în grup. patrimoniale
Elevul trebuie să transmită Realizeaza 9-10 Studiu de caz, Evaluare
informaţiile cu privire la calcule care sa orală, Proba scrisă,
rezultatele obţinute respecte reguli Teste, Aprecieri
referitoare la ecuaţiile fundamentale stimulative, Evaluare cu
patrimoniale date spre precum: mai multe reveniri,
rezolvat. utilizări-resurse, Evaluări curente
cheltuieli– formative, Fişe de lucru
venituri,
rezultate.
Calculează Elevul va demonstra că este Determină 5-6 Studiu de caz, Evaluare
contravaloarea capabil să determine componentele orală, Proba scrisă,
mărfurilor componentele preţului de preţului de Teste, Aprecieri
vânzare cu amănuntul, prin vânzare cu stimulative, Evaluare cu
activităţi de simulare, amănuntul. mai multe reveniri,
problematizare, proiecte. Evaluări curente
formative, Fişe de lucru
Elevul va demonstra că este Calculează 7-8 Studiu de caz, Evaluare
capabil să calculeze reducerile de orală, Proba scrisă,
reducerile de preţ oferite preţ oferite Teste, Aprecieri
clienţilor, prin activităţi de clienţilor în stimulative, Evaluare cu
simulare, proiect sau funcţie de mai multe reveniri,
problematizare. context. Evaluări curente
formative, Fişe de lucru
Elevul va demonstra că este Înregistrează 9-10 Studiu de caz, Evaluare
capabil să înregistreze în contravalorile orală, Proba scrisă,
contabilitate contravaloarea mărfurilor Teste, Aprecieri
mărfurilor vândute, prin vândute prin stimulative, Evaluare cu
studii de caz, casa de marcat. mai multe reveniri,
problematizare, proiecte Evaluări curente
formative, Fişe de lucru

BIBLIOGRAFIE
Învăţământul diferenţiat - concepţii şi strategii, EDP Bucureşti,
Pedagogie, Ed ALL, Bucureşti,
Instrumente de lucru şi strategii didactice în educaţia integrată,
Manuale şcolare de Contabilitate

Întocmit,
Prof. Dobrinoiu Daniela