Sunteți pe pagina 1din 14

Misiunea și obiectivele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare

(abordare comparativă cu BIRD & CFI)

Coordonator științific:

Student:
Cuprins:
1. Scurt istoric al B.E.R.D. ................................................................................................................. 3
2. Misiunea și obiectivele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare .......................... 4
2.1 Misiunea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare ........................................... 4
2.2 Obiectivele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare ....................................... 6
3. Examinare comparativă: B.E.R.D. – B.I.R.D. – C.F.I. ............................................................... 8
3.1. Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare ................................................... 8
3.2. Corporația Financiară Internațională ................................................................................. 10
4. Concluzii ........................................................................................................................................ 11
Bibliografie: ...................................................................................................................................... 12

2|Page
1. Scurt istoric al B.E.R.D.

În prim plan, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.E.R.D) a fost


înființată în grabă, în urma prăbușirii comunismului din Estul Europei. În anul 1989, apăruse prima
idee a unei bănci europene de dezvoltare din partea președintelui François Mitterrand, din Franța.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, și-a început activitatea la 15 aprilie 1991,
sediul ei fiind stabilit la Londra. În urma prăbușirii comunismului, B.E.R.D a ajutat 34 de state în
curs de dezvoltare din Europa și Asia Centrală, mandatul a fost recent extins, pentru a avea
posibilitatea de a acoperi și unele state din Sudul Mediteranei (Egipt, Iordania, Maroc și Tunisia).
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în plan economic, a fost creată cu
obiectivul de a susține financiar țările Central și Est Europene în procesul trecerii de la Sistemul
Economiei Centralizate la Sistemul Economiei de Piață. Deasemenea este specificat în mandatul de
înființare a instituției, faptul că, banca cooperează doar cu statele care adoptă principii de guvernare
democratice. Elementele de ordin politic ele mandatului, se raportează la ajutorul pe care-l oferă
B.E.R.D. acelor țări care beneficiază, pentru a le îngloba în practica lor politică următoarele
componente: respectarea drepturilor omului; democrația; statul de drept cât și aspirația acestor țări
de a introduce reforme pentru a se dezvolta mai rapid spre o economie de piață.
Acționarii băncii sunt din sectorul public, pe când B.E.R.D cel mai mult contribuie și
acționează în sectorul privat. Printre participările cele mai importante, la capitalul băncii, dintre
țările membre sunt: SUA – 10% din capital și Marea Britanie, Japonia, Italia, Germania, Franța –
8% din capital, fiecare.
La fel ca și în cazul Băncilor Regionale de Devoltare, funcția principală a Băncii Europene
pentru Reconstrucție și Dezvoltare este aceea de a subvenționa proiecte. În momentul actual,
B.E.R.D. este cel mai mare investitor instituțional, din regiunea Europei și Asiei Centrale și Europei
de Est, ce avantajează evoluția ponderii capitalului privat, atât prin avansarea investițiilor străine
directe, cât și prin subvenționare proprie, la fel cum și; libera inițiativă, privatizarea, intensificares
sitemului juridic și a instituțiilor financiare și evoluția infrastructurii necesară introducerii și
dezvoltării economice.

3|Page
2. Misiunea și obiectivele Băncii Europene pentru Reconstrucție și
Dezvoltare

2.1 Misiunea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare

La sfârșitul deceniului nouă, în Europa Centrală și de Est, au avut loc evenimente ce au


stârnit probleme deosebite pe plan financiar. Un număr deosebit de state au aderat la economia de
piață, pătrunzând în așa numita etapă de “tranziție”.
Așadar, putem preciza că misiunea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare este
aceea de a sprijini dezvoltarea economică a statelor din Centrul și Estul Europei, răspândirea
princiiilor economiei de piață, dezvoltarea inițiativei private, utilizarea criteriilor pluripartidiste,
pluralismului și cele ale economiei de piață. 1
Datorită strategiilor și politicilor desemnate, banca urmărește suținerea financiară a
diverselor sectoare de activitate din ambianța țărilor ce profită de finanțare, precum: media,
telecomunicații și informatică; mediul înconjurător; resurse naturale; transport; infrastructură;
operațiuni navale; operațiuni energetice și desigur operațiuni ale sistemului financiar. Prin urmare,
B.E.R.D. a creat programe personale, pentru sprijinirea fiecărei țări din etapa de tranziție, cu
ajutorul strategiilor aferente acestei etape și pentru a stabili calea de acțiune a băncii.
Nu este nici o îndoială că, punctul extrem al Băncii Europene pentru Reconstrucție și
Dezvoltare este că banca își percepe la nivel înalt mediul în care aceasta își decurge activitatea.
Deținând în sectorul privat, atribuția de cel mai bun investitor străin, banca stăpânește probabilitatea
unor probleme și potențialul deținut de fiecare țară unde își execută activitatea. Activând ca un
accelerator al schimbării, B.E.R.D. încurajează co – finanțarea, mobilizarea capitalului și investițiile
străine directe. În ultima perioadă, se axează tot mai mult pe protecția mediului înconjurător.
Pentru ași executa misiunea, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
funcționează după o serie de principii:

 Banca aplică principii bancare solide pentru toate operațiunile sale;


 Operațiunile băncii prevăd finanțarea unor proiecte specific, fie individuale, fie în contextul
unor programe de investiții specifice și pentru asistență tehnică îndeplinirii scopului și
funcțiilor sale prevăzute în art. 1 și 2 din acord;

1
https://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-ebrd.html - Agreement
Establishing the European Bank for Reconstruction and Development art.1.
4|Page
 Banca nu va finanța nici o întreprindere de pe teriorului unui stat membru, în cazul în care
membrul respectiv se opune unei astfel de finanțări;
 Banca nu permite utilizarea unei sume disproporționate a resurselor sale în beneficiul unui
membru;
 Banca va încersa să mențină o diversificare rezonabilă a tuturor investițiilor sale;
 Înainte de acordarea unui împrumut, a unei garanții sau a unei investiții de capital,
solicitantul trebuie să prezinte o propunere adecvată, iar Președintele băncii trebuie să
prezinte consiliului de administrație un raport scris privind propunerea, împreună cu
recomandările;
 Banca nu va efectua nici o finanțare sau nu oferă facilități atunci când solicitantul este în
măsură să obțină finanțări sau facilități suficiente în altă parte, în termeni și condiții pe care
banca le consideră rezonabile;
 În furnizarea sau garantarea finanțării, banca trebuie să țină seama în mod corespunzător de
posibilitatea ca debitorul și garantul acestuia, să fie în măsură să-și îndeplinească obligațiile
care le revin în temeiul contractului de finanțare;
 În cazul unui împrumut direct efectuat de către bancă, împrumutul va fi autorizat de către
bancă să-și atragă fondurile numai pentru a acoperi cheltuielile așa cum este efectiv
suportat;
 Banca va încerca să-și învârtească fondurile prin vânzarea investițiilor sale către investitorii
privați, ori de câte ori o poate face, în mod corespunzător, în condiții satisfăcătoare;
 În investițiile sale în întreprinderi individuale, banca își asumă finanțarea în termenii și
condițiile pe care le consideră adecvate, ținând seama de cerințele întreprinderii, de riscurile
asumate de bancă și de termenii și condițiile obișnuite, obținute de investiorii întrepinderilor
private pentru finanțare similară;
 Banca nu va impune nici o restricție, în ceea ce privește achiziționarea de bunuri și servicii
din orice țară, din veniturile obținute din împrumut, investiții sau alte tipuri de finanțare,
efectuate în cadrul operațiunilor ordinare sau speciale ale băncii și în toate cazurile adecvate,
împrumuturi și alte operațiuni condiționate de organizarea de invitații la licitații
internaționale;
 Banca ia măsurile necesare pentru a se asigura că încasările din orice împrumut efectuat,
garantat sau participat de bancă sau orice investiție în capitaluri proprii sunt utilizate numai

5|Page
pentru scopurile pentru care a fost acordat împrumutul sau investiția în capitaluri proprii și
acordând atenția cuvenită considerentelor de economie și eficiență;2

Banca Europeană pentru Reconstrucți și Dezvoltare pentru îndeplinirea funcțiilor sale,


colaborează cu țările membre, cu Fondul Monetar Internațional, Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare, Corporația Financiară Internațională, Agenția Multilaterală de
Garantare a Investițiilor, deasemnea și cu alte instituții private sau publice, incluse în expansiunea
economică a țărilor din Centrul și Estul Europei.

2.2 Obiectivele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare

După cum am menționat anterior, sarcina Băncii Europene pentru Reconstrucție și


Dezvoltare este de a acorda sprijin țărilor ce se află în etapa de traziție cu scopul de a dezvolta
sectorul privat și inițiativa de a izbuti treapta unor economii de piață deschise. Pentru a participa la
evoluția economiei și decizia de reconstrucție, „obiectivele băncii vor fi de sprijinire s tranziției la
economia liberă, de piață și de promovarea inițiativei private și antreprenoriale în țările Europei
Centrale și Răsăritene.3”

Pentru executarea pe termen lung a obiectivului de a încuraja țările din etapa de tranziție
spre o economie de piață precum și dezvoltarea inițiativei private și atreprenoriale, Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare va acorda ajutor țărilor membre, menite să adopte
reforme economice structurale și sectoriale, deasemenea descentralizarea, privatizarea și
demonopolizarea pentru a îndemna economiile acestora să devină în totalitate integrate în economia
internațională printr-o serie de obiective (funcții) precum:4

Promovarea, crearea, îmbunătățirea și extinderea sectorului privat productiv în special aî


întreprinderilor mici și mijlocii cu ajutorul investitorilor privați și a altor investitori ce sunt
interesați;

2
https://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-ebrd.html - Agreement
Establishing the European Bank for Reconstruction and Development art.8.
3
Voinea M. Gheorghe, Mecanisme şi tehnici valutare şi financiare internaţionale, Editura Sedcom Libris, Iaşi
2003, p. 321.
4
https://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-ebrd.html - Agreement
Establishing the European Bank for Reconstruction and Development ar.2
6|Page
Mobilizarea capitalurilor străine și proprii, deasemenea managementul experimentat pentru
executarea obiectivelor;
Susținerea investițiilor din domeniul productiv și inrastructură pentru dezvoltarea inițiativei
private și antreprenoriale;
Asigurarea asistenței tehnice pentru pregătirea, finanțarea și implementarea proiectelor de
investiții;
Susținerea introducerii unor proiecte de investiții rezistente din punct de vedere economic cu
implicarea mai multor state membre;
Încurajarea evoluției piețelor de capital locale;
Promovarea protejării mediului înconjurător și dezvoltarea durabilă în activitățile sale;
Întemeierea altor activități și furnizarea altor servicii care să protejeze realizarea funcțiilor;

7|Page
3. Examinare comparativă: B.E.R.D. – B.I.R.D. – C.F.I.

3.1. Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Figura nr.1 – Grupul Băncii Mondiale

Banca Internaţională pentru


Reconstrucţie şi Dezvoltare

Grupul Băncii Mondiale


Corporaţia Financiară
Internaţională

Asociaţia Internaţională de
Dezvoltare

Agenţia de Garantare
Multilaterală a Investiţiilor

Centrul Internaţional de
Reglementare a Diferendelor
din Domeniul Investiţiilor

Sursă: Prelucrare proprie după: https://www.mae.ro/node/1471

Instituția de bază a Băncii Mondiale este Banca Internațională pentru Reconstrucție și


Dezvoltare. În anul 1944, prin intermediul Conferinței Monetare și Financiare a Națiunilor Unite de
la Bretton Woods, au fost stabilite bazele băncii. Tot atunci au fost determinați factorii potrivit
cărora un stat va avea posibilitatea de a deveni membru B.I.R.D. Ea a fost înființată pe 27
decembrie 1945, începându-și activitatea pe 25 iunie 1946. O țară poate deveni membră a Băncii
Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare doar după ce a aderat la Fondul Monetar
Internațional.
Una dintre diferențele majore dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
(B.E.R.D.) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.) o reprezintă faptul
că B.I.R.D. face parte din Grupul Băncii Mondiale.

8|Page
Figura nr.2 – Obiectivul principal: B.E.R.D./B.I.R.D./C.F.I.

B.E.R.D. B.I.R.D. C.F.I.


• Sprijinirea tranziției spre • Combaterea sărăciei, • Promovarea dezvoltării
economia de susținerea creșterii economice prin
piață,promovarea economice și asigurarea încurajarea creșterii
inițiativei private și unor câștiguri durabile întreprinderii private
antreprenoriale în țările în calitatea vieții productive în țările
din Europa Centrală și oamenilor în țările în membre, în special în
de Est, care s-au angajat curs de dezvoltare. zonele mai puțin
să aplice principiile dezvoltate, completând
democrației astfel activitățile Băncii
multipartidiste, Internaționale pentru
pluralismului și Reconstrucție și
economiei de piață. Dezvoltare.

Sursă: Prelucrare proprie după: http://www.worldbank.org/en/about/history


http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215526322295/5189430-
1381418466421/IFC_Articles_of_AgreementEnglish.pdf – art.1. și
https://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-ebrd.html
- Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development art.1.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare acordă subvenționare următoarelor


domenii de activitate: energie și eficiență energetică, agrobusiness, instituții financiare, producție,
infrastructura municipalităților, resurse naturale, turism, IMM-uri, telecomunicații și tehnologia
informației, media și transport,5 pe când, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
poate acorda finanțare sectoarelor precum: agricultură, mediu, finanțe, protecție socială, sănătate și
alimentație, telecomunicații, dezvoltarea sectorului privat, transporturi și dezvoltare urbană,
dezvoltarea managementului din sectorul public.
Nu doar în cazul B.I.R.D. ci și în cel al B.E.R.D. este necesar să persisite câte un
reprezentat din partea fiecărui stat. Reprezentantul României fiind în ambele cazuri: Ministerul
Finanțelor Publice.
România a confirmat Acordul de Înfiinţare a B.E.R.D. în anul 1990, ca unul dintre membrii
fondatori ai acestei instituţii. În prezent, capitalul subscris de România are valoarea de 144,07
milioane euro, respectiv 14.407 acţiuni. Până la 31 ianuarie 2016, B.E.R.D. a acordat României o
susținere financiară în sumă cumulată de aproximativ 7,2 miliarde euro, în cadrul a 381 de proiecte,
din care 62 % s-au îndreptat către sectorul privat.6
România a aderat la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în anul 1972.
În prezent România deţine 5.418 acţiuni din capitalul Băncii, iar valoarea subscripţiei vărsate este

5
Sorin Gabriel Anton, “Instituții financiar-bancare internaționale”, Editura C.H.Beck, București, 2013, p. 133-134
6
http://www.bnr.ro/Relatia-cu-Banca-Europeana-pentru-Reconstructie-si-Dezvoltare-(BERD)-1449.aspx
9|Page
de 40,7 milioane de dolari. Din 1991 şi până la 31 ianuarie 2016, Banca Mondială a acordat
României un sprijin financiar în valoare de 11,01 miliarde de dolari.7

3.2. Corporația Financiară Internațională

Corporația Financiară Internațională face parte din Grupul Băncii Mondiale, fiind cea mai
mare instituție globală de dezvoltare ce se axează pe sectorul privat din țările în curs de dezvoltare.
C.F.I. a fost inființată în anul 1956, posedată de 184 de țări membre, grup ce își determină politicile
în ansamblu. Corporația Financiară Internațională este liderul în progresarea sectorului privat, având
o prezență globală în peste 100 de state, o rețea de sute de instituții financiare și mai mult de 2000 de
clienți. C.F.I –ul are o experiență de șase decenii pe cele mai provocatoare piețe din lume8.
Dacă un stat vrea să adere la Corporația Financiară Internațională, este neapărat ca în
prealabil să fie membru al Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Organul principal de conducere este garantat de către Consiliul Guvernatorilor, atât în cazul
Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cât și în cel al Corporației Financiare
Internaționale.
Intrumentele financiare principale acordate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție
și Dezvolate sunt următoarele:
 Împrumuturi
 Investiții de capital
 Facilități comerciale
Corporația Fianciară Internațională acordă o gamă mai diversificată decât B.E.R.D.
precum: 9
 Credite pentru întreprinzători
 Credite sindicalizate
 Participații la capitalul companiilor private
 Finanțare structurată
 Produse de management al riscurilor financiare
 Împrumuturi în moneda locală
 Fonduri de investiții și fonduri de private equity
 Facilități comerciale
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este cel mai mare investitor și plasează
nu doar în sectorul privat, ci și în sectorul public, pe când Corporația Financiară Internațională
acordă subvenționări doar în sectorul privat.

7
http://www.bnr.ro/Relatia-cu-Banca-Internationala-pentru-Reconstructie-si-Dezvoltare-(BIRD)-1448.aspx
8
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6285ad53-0f92-48f1-ac6e-0e939952e1f3/IFC-History-Book-Second-
Edition.pdf?MOD=AJPERES
9
Sorin Gabriel Anton, “Instituții financiar-bancare internaționale”, Editura C.H.Beck, București, 2013, p.77
10 | P a g e
4. Concluzii

Părerea mea este că, pe lângă concentrarea sa regională unul dintre avantajele cele mai
importante pe care îl deține Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în paralelism cu
celelalte instituții financiare constă în aptitudinea sa de a activat atât în sectorul privat, cât și în
sectorul public. Deasemenea abilitatea de a oferi cea mai diversificată și flexibilă gamă de
instrumente financiare indispensabile pentru susținerea diferitelor etape ale tranziției.
Fiind cel mai mare investitor instituțional, pe lângă propriile subvenționări, Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare stimulează investițiile străine directe.
În activitatea sa, banca prevede câteva priorități precum:
- Susținerea sectorului privat;
- Atribuția de liant și garant în stimularea capitalului intern&extern;
- Subvenționarea directă și particulară a unor proiecte ce fac parte sin sectorul privat (fără
garanția statului);
- Încurajarea și mobilizarea piețelor de capital;
- Oferirea asistenței tehnice financiare gratuită statelor membre.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare activează, în princial, în sectorul
industrial și cel bancar, deasemenea subvenționează proiecte de afaceri și colaborează cu
companiile ce se află în proprietatea statului pentru a sprijini restructurarea, perfecționarea
serviciilor municipale.

11 | P a g e
Bibliografie:

1. Sorin Gabriel Anton, “Instituții financiar-bancare internaționale”, Editura C.H.Beck,


București, 2013;
2. Voinea M. Gheorghe, Mecanisme şi tehnici valutare şi financiare internaţionale, Editura
Sedcom Libris, Iaşi 2003;
3. http://www.bnr.ro/Relatia-cu-Banca-Europeana-pentru-Reconstructie-si-Dezvoltare-
(BERD)-1449.aspx
4. http://www.bnr.ro/Relatia-cu-Banca-Internationala-pentru-Reconstructie-si-Dezvoltare-
(BIRD)-1448.aspx
5. https://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-
ebrd.html - Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and
Development art.1.
6. https://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-
ebrd.html - Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and
Development art.2.
7. https://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-
ebrd.html - Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and
Development art.8.
8. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6285ad53-0f92-48f1-ac6e-0e939952e1f3/IFC-
History-Book-Second-Edition.pdf?MOD=AJPERES
9. https://www.mae.ro/node/1471
10. https://www.mae.ro/node/1476#null
11. http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215526322295/5189430-
1381418466421/IFC_Articles_of_AgreementEnglish.pdf – art.1.
12. http://www.worldbank.org/en/about/history

12 | P a g e
B.E.R.D. B.I.R.D. C.F.I.
Înființat: 1991 1945 1956
Misiune Sprijinirea tranziției spre economia de Combaterea sărăciei, susținerea creșterii economice și Promovarea dezvoltării economice prin
piață,promovarea inițiativei private și asigurarea unor câștiguri durabile în calitatea vieții încurajarea creșterii întreprinderii private
antreprenoriale în țările din Europa Centrală și oamenilor în țările în curs de dezvoltare. productive în țările membre, în special în zonele
de Est. mai puțin dezvoltate.
Obiective - Promovarea, crearea, îmbunătățirea și -să sprijine reconstrucția și dezvoltarea teritoriilor - În asociere cu investitorii privați, să asiste
extinderea sectorului privat productiv în membrilor prin investiții de capital în scopuri la finanțarea înființării, perfecționării și
special aî întreprinderilor mici și mijlocii cu productive, inclusiv refacerea economiilor distruse sau extinderii întreprinderilor private
ajutorul investitorilor privați și a altor afectate de război, reconversia facilităților de producție productive care să contribuie la dezvoltarea
investitori ce sunt interesați; la nevoile de pace și încurajarea dezvoltării facilităților țărilor membre prin investiții fără garanții
-Mobilizarea capitalurilor străine și proprii, de producție în țările mai puțin dezvoltate; de rambursare de către guvernul membru în
deasemenea managementul experimentat -promovarea investițiilor străine private prin acordarea cauză;
pentru executarea obiectivelor; de garanții sau prin participarea la credite și alte -Să caute, să reunească oportunitățile de
-Susținerea investițiilor din domeniul investiții ale sectorului privat; at.când capitalul privat investiții, capitalul privat și străin privat și
productiv și inrastructură pentru nu este disponibil în termeni rezonabili, BIRD își managementul experimentat;
dezvoltarea inițiativei private și propune să suplimenteze investițiile private prin -Să încerce să stimuleze și să contribuie la
antreprenoriale; oferirea de finanțare, în condiții flexibile, în scopuri crearea condițiilor favorabile fluxului de
-Asigurarea asistenței tehnice pentru productive pe baza capitalului propiu și a fondurilor capital privat, intern și străin, în investiții
pregătirea, finanțarea și implementarea atrase; productive în țările membre12.
proiectelor de investiții; -susținerea creșterii echilibrate pe termen lung a
-Susținerea introducerii unor proiecte de comerțului internațional și menținerea echilibrului
investiții rezistente din punct de vedere balanței de plăți prin încurajarea investițiilor străine
economic cu implicarea mai multor state destinate dezvoltării ramurilor productive, din statele
membre; membre, prin aceasta sprijinind creșterea productivității
-Încurajarea evoluției piețelor de capital muncii, a standardului de viață și a condițiilor de
locale; muncă;
-Promovarea protejării mediului -coordonarea împrumuturilor acordate sau garantate de
înconjurător și dezvoltarea durabilă în bancă cu împrumuturile internaționale din alte surse în
activitățile sale; vederea realizării cu prioritate a proiectelor de
-Întemeierea altor activități și furnizarea dezvoltare urgente și folositoare în țările membre,
altor servicii care să protejeze realizarea indiferent de oridunul lor de mărime;
funcțiilor;10 -să își desfășoare operațiunile sale ținând cont de
efectele investițiilor internaționale asupra mediului de
afaceri din statele membre, și în perioada postbelică, să
sprijine tranziția de la economia de război la economia
de pace.11

10
https://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-ebrd.html - Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction
and Development ar.2
11
Sorin Gabriel Anton, “Instituții financiar-bancare internaționale”, Editura C.H.Beck, București, 2013, p.47
12
http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215526322295/5189430-1381418466421/IFC_Articles_of_AgreementEnglish.pdf
14 | P a g e