Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

A. Algoritm introductiv

Unitatea de învăţământ: S08 „Dimitrie Cantemir” Oradea


Profesor: Nichita Diana
Clasa: a VI-a
Data: 08. 01. 2010
Unitatea de învăţare: Iisus Hristos – Mântuitorul lumii
Lecţia: Binefacere şi recunoştinţă - Vindecarea celor zece leproşi
Tipul de lecţie: mixtă
Locul de desfăşurare: cabinetul de religie
Competenţe generale: Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente
Competenţe specifice: Analiza mesajului moral – religios din minunea studiată
Concepte operaţionale:
Cognitive: CO1: definirea noţiunilor de minune, recunoştinţă, binefacere, lepră;
CO2: prezentarea, pe scurt, a evenimentelor scripturistice;
Formative: CO3: compararea atitudinii leprosului recunoscător cu a celorlalţi nouă, nerecunoscători;
CO4: formularea unor învăţături morale desprinse din minunea studiată;
Atitudinale: CO5: identificarea unor modalităţi de exprimare a recunoştinţei în relaţia cu Dumnezeu şi cu aproapele, în împrejurările vieţii.
Evaluarea: complementară: Realizarea unui plan de idei, în vederea alcătuirii unei compuneri, care să aibă ca temă „recunoştinţa”.
Obiective ale evaluării:
Cognitive: O1: să opereze cu noţiunile învăţate: minune, recunoştinţă, binefacere;
Formative: O2: să compare, să interpreteze şi să argumenteze atitudinile identificate în
minunea studiată;
Atitudinale: O3: să formuleze aprecieri personale referitoare la recunoştinţă şi binefacere.
Valori şi atitudini vizate: relaţionare pozitivă cu semenii
Strategii: dirijată, explicativ – conversativă, activ – participativă
Metode:
Expozitiv euristice: M1: expunerea, M2: explicaţia, M3: conversaţia euristică, M4: lectura şi interpretarea textului biblic;
Interactive: M5: comparaţia, M6: problematizarea, M7: exerciţiul, M8: argumentarea
Instrumente de evaluare: verificarea orală, observarea sistematică, Fişa de personaj
Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală, pe grupe
Resurse: umane: 28 elevi
de timp: 50’
materiale: oficiale: m1: Programa şcolară,
1
m2: Proiect didactic
manuale: auxiliar Religie, ed, Sf. Mina, Iaşi
Izvoare cartografice: m3: Harta
m4: planşa Minuni săvârşite de Mântuitorul
Izvoare narative: m5: Sfânta Scriptură,
m6: Povestiri moralizatoare (orice carte care să conţină literatură religioasă).

B. DEMERSUL DIDACTIC

Secvenţele Conţinuturi vizate Competenţe Activitatea profesorului Activitatea elevului Res. Res. Evaluare
didactice Op. /ob. ev. mat. Proced.
- rugăciunea, notează absenţele, - răspund cerinţelor
Moment
- - organizează materialele şi clasa; - pregătesc materialele solicitate - M7 -
organizatoric
- creează un climat cooperant; - se aşază la locurile indicate;
Pescuirea minunată - formulează întrebări referitoare la - elaborează răspunsurile la m1, M1, - orală
- ascultare legătura dintre ascultare, credinţă şi cerinţele profesorului, frontal şi m2, M6,
- credinţă Obiectivele răsplată; pe grupe; m3, M8 - frontală
Reactualizarea - răsplată lecţiei - analizează împreună cu elevii m5,
cunoştinţelor/ - evoluţia sufletească anterioare importanţa ascultării de cuvântul lui - observarea
evaluare a lui Simon Petru Dumnezeu şi a ascultării în general; sistematică
- dirijează spre învăţătura finală a
temei reactualizate, organizându-I - aprecieri
frontal şi pe grupe; verbale;
Evocare Vindecarea celor - solicită elevilor să identifice - identifică şi notează cerinţele m5, M1,
zece leproşi CO1 textul în Sfânta Scriptură; notează pe profesorului M2, - orală,
-localizarea textului CO2 tablă titlul lecţiei; M3,
în Sfânta Scriptură CO3 M4, - frontal;
- definirea CO4 M5,
conţinuturilor noi: CO5 M6,
lepră M7
minune,
recunoştinţă,

2
binefacere
Dobândirea de Vindecarea celor CO2 - prezintă evenimentele; - receptează informaţia primită; m1, - orală
noi cunoştinţe zece leproşi – CO1 - transmite noţiunile noi; - identifică şi definesc termenii m2, M1,
(de către elevi binefacere şi - explică termenii noi; noi; m3, M2, - pe grupe
prin activitatea recunoştinţă CO3 - dirijează interpretarea atitudinilor - interpretează cu argumente m4 M3,
de învăţare/ - definirea termenilor personajelor identificate şi prezentate; atitudinile personajelor m5, M4, - observarea
dirijare propusă binefacere, - solicită compararea atitudinilor identificate; M5, sistematică
de professor/ recunoştinţă; celor zece (două tipuri de - compară cele două tipuri de m6 M6,
mediator) - asociere: comportament: recunoştinţă- comportamente identificate; M8 Fişă de
binefacere- nerecunoştinţă) personaj
recunoştinţă
- O3 - solicită formularea unor opinii cu - analizează şi oferă soluţii m6, M3, - orală;
Stimularea
referire la modalităţi de manifestare a M6, - pe grupe;
performanţei
recunoştinţei; M8.
Asigurarea - CO3 - dirijează corelarea noţiunilor de - formulează opinii privitoare la m5, M5, - verificare
retenţiei şi a binefacere şi recunoştinţă; cerinţele exprimate frontală;
transferului CO4 - asigură realizarea legăturii dintre M6,
CO5 învăţăturile morale ale minunii şi
aplicarea lor în relaţia cu Dumnezeu m6 M8
O3 şi cu aproapele;
Tema pentru - realizarea unui - Recomandă realizarea planului unei - notează cerinţa şi eventual, m6 - frontal
acasă plan de idei, în compuneri ; dacă este cazul, solicită M2,
vederea alcătuirii - dacă timpul permite va fi realizat la explicaţii;
unei compuneri, CO5 oră, dacă nu, va fi realizat pentru ora M3
care să aibă ca următoare;
temă
„recunoştinţa”.

Evaluarea: - analizează activitatea desfăşurată; - se raportează la aprecierile M3 - oral;


capacităţi/ - - - face aprecieri verbale şi notează formulate; - - frontal;
aptitudini/ elevii care au răspuns solicitărilor;
atitudini

3
SCHIŢA TABLEI
Binefacere şi recunoştinţă - Vindecarea celor zece leproşi
1. Luca 17, 11-19 (textul scripturistic)
2. Învăţături:
- să fim recunoscători;
- să folosim şi rugăciunile de laudă şi mulţumire;
- să credem în poruncile Mântuitorului;
- să credem în făgăduinţele Mântuitorului;