Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluarea națională 2019

Nr. înregistrare unitate: ................................ / .............. iunie 2019 *

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul ............................................................................................................................................,
îîn calitate de paă rinte / tutore / reprezentant legal instituit al minorului
......................................................................................................................., absolvent al unitaă tții de
îînvaă tțaămaî nt LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI din comuna Vitomiresț ti, j u d e tț u l O LT ,
vaă rog saă aprobatți îînscrierea acestuia la Evaluarea Natționalaă a elevilor clasei a VIII-a, îîn
anul sț colar 2018-2019.
Declar caă am luat la cunosț tintțaă Calendarul de desfaă sț urare a Evaluaă rii natționale a
elevilor clasei a VIII-a, îîn anul sț colar 2018-2019, conform Anexei la OMEN nr.
4 8 1 3 /29.08.2018, precum sț i prevederile Anexei 2 la OMECTS nr. 4801/2010, cu privire
la organizarea sț i desfaă sț urarea Evaluaă rii natționale a elevilor clasei a VIII-a.
Subsemnatul , îîn calitate de candidat la Evaluarea
natționalaă 2019, declar caă am luat la cunosț tintțaă prevederile cap. VI – Desfaă sț urarea
evaluaă rii natționale a elevilor clasei a VIII-a, prevederile art. 29 sț i 30 din Anexa 2 la
OMECTS nr. 4801/2010, precum sț i cele ale art. 11 din OMEN nr. 4 8 1 3 /29.08.2018.
Se anexeazaă prezentei cereri, îîn copie conform cu originalul, urmaă toarele
documente ale candidatului:
 Carte de identitate (C.I.);
 Certificat de naștere;
 Foaie matricolă.

Data................. Semnătură părinte.................................. Semnătură candidat............................

În calitate de părinte/ tutore/ reprezentant legal instituit al minorului,


 sunt de acord nu sunt de acord
cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiului/fiicei mele, în aplicația electronică dedicată
Evaluării naționale 2019, în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și
de abrogare a Directivei 94/46/CE.

Data......................... Semnătură părinte..................................

Doamnei Președinte al Comisiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale 2019

*Perioada de înscriere: 3-7 iunie 2019