Sunteți pe pagina 1din 9

Mddilina Stan

Florentina lonit5

4 o, 4 cr U o c,omp u/l,(f
^,
IIPURI $] MODELE DE COMPUNERI
PENIRU CLflSO R IV-O

o.
;g,ffi@kI!
Ntpruu4
COMPUNERI IMOGINRTIVE

CompuneridupdunslrdelLustro[l[so.ubenz[deseno[e
Compunerl pe bozo unor expresil sou cuvinte de spriiin.. ....................1O

REOL]ZORER UNOR DIOLOGURI

Reo.llzoreo. unor dloloaurl

COMPUNERI PLECnND DE LO TEXIE LIIERRRE

COMPUNTRI CU SCOP PROCIIC


NompultarL dilpru un, qU d.e ililAhatl>--<
lau,
Amtrun4ru-fu1
oCompunerea dup5 un 5ir de ilustraliil benzi desenate este povestirea realizatd pe baza
u nor imagini, respect6 nd ordinea eveni mentelor petrecute.
\----------
/ Privegte ilustraliile de maijos cu multd atenfie:

Realizarea uneiastfel de compuneri presupune stabilirea c6torva repere.


o RaporteazS-te la tot ceea ce-!i oferi imaginile prezentate, cSut6nd c6t mai multe detalii, pe care apoi
le poli completa sau dezvolta, apel6nd la propria imaginatie;
ointocmegte un plan de idei pe baza imaginilor date;
o Alcdtuiegte introducerea (locul, timpul gi personajele compunerii);
o Alcituiegte cuprinsul (faptele in ordinea in care s-au petrecut, respect6nd evenimentele ilustrate ln
imaginile date); cuprinsul poate avea mai multe alineate;
o Alcituiegte incheierea (sfirgitul int6mplirii, invltitura desprinsS, impresiile, sentimentele gi
concluzia).

observd modelul planului de idei, plecdnd de la imaginile de mai sus.


]NIR0DUCtRE ,u sf6rgitul sdptlmAnii, elevii 9i doamna inv5titoare s-au hotdr6t sd viziteze

Gridina Zoologici.

CUPRlNS -r Copiii au vizut animalele 9i s-au bucurat de compania lor.

iNcurtrRr + cu tolii au fost inc6ntali de vizita facut5.

.*DUPA CE AI SCRIS PLANUL DE IDEI, DEZVOLTA FIECARE IDEEiN PARTE.

Cum si scrii o compunere - tipuri gi modele de compuneri pentru clasa , ,U-.


C3)
Pentru a redacta compunerea, aiin vedere urmitoarele reguli:

nagulL d,e relnctarel


o Folosegte cel pulin trei alineate, pentru cele trei pirli ale compunerii (introducere, cuprins gi

incheiere);
o Scrie corect toate cuvintele, acord6nd o atenlie deosebitd ortogramelor, 5i folosegte corect semnele
de punctuatie;
o Cauti un titlu potrivit pentru compunerea ta;
o Respectd ordinea in care se desfSgoari evenimentele;
o Folosegte toate informatiile descoperite mai sus;
o RedacteazS compunerea cu creionul, pentru a putea reveni ori de c6te ori este necesar;
o EvitS repetarea aceluiaSi cuv6nt la inceputul propoziliilor;
. SCRIE COL]GROFICI

lata un modet de compunere, pornind de la imaginile date:

STrurflua, O?rd"artar ea, com/o mEr O

ltrr vtzttR Lo 700


Este vineri! Se mai incheie o sSptdm6ni de 9coal5. Mi bucur c5 vine
Jnlro.durrre weekendul, dar 9i maitare mi bucur c5 mergem la GrSdina Zoologici din Bineasa.
Pentru ci am fost cuminli 5i silitori, doamna inv5lStoare ne risplStegte cu
o C6nd? aceasti frumoasi excursie.
o Unde?
Am ajuns acolo cu microbuzul gcolii. C6t am agteptat la coadS pentru a ne
o Cine?
achiziliona biletele, m-au nlpddit emoliile. Mi intrebam daci ursul ne va
saluta cu un mormiit, daci iepuragul ne va lSsa s5-l m6ngSiem gi dacS
maimulica va lua bananele pe care le-am adus cu noi. Tare mult mi-ar fi plScut
sd se int6mple a9a, degi gtiu c5, in realitate, fiecare animal are viala lui,
prietenii ;i dugmanii lui gi, cu siguran[5, pentru animalele silbatice, noi,
oamenii, nu facem parte din categoria prietenilor.
Tot vis6nd cu ochii deschigi, nici nu mi-am dat seama cSnd am ajuns in
dreptulghigeului. Ne-a cumpSrat cu tolii bilete gi iatS-nein5untru!
Am v|zut multe animale minunate. Ciprioara era ocupat| sd min6nce o
o Ce s-a int6mplat? mAnS de iarbi pe care i-o aduseserS ingrijitorii, iar leul era nervos 9i se tot
DesfSgurarea plimba prin cu9c5, lovind cu coada in dreapta 9i in st6nga, dar maimulica a
int6mplirii fost tare prietenoasS, cum ne-a vSzut s-a 9i apropiat de gard 9i ne-a intins
m6na. Nu am avut voie s5-i dim bananele pe care le luaserSm cu noi, pentru
ci ingrijitorii ne-au interzis s5 hrinim animalele 9i si atingem cugtile'
Cei mai noi locatari de la Zoo sunt doi pui de antilopS, nisculiin luna aprilie
9i botezali Pini gi Poco. Cu picioarele lor lungi 9i subliri, cu mersul lor
incd
nesigur gi cu urechile lor mari, puii furS deja inimile vizitatorilor.
Plimbarea noastri a durat in jur de trei ore. Trei ore pe care nu le vom uita
pl93
t:p:99
inrjrcwe Cu tolii am fost inc6ntali de vizita fdcutd gi de informafiile interesante pe
o SfArpitul int6mplSrii / care le-am aflat.
invSlStura desprinsi Ne vom ?ntoarce laZoo ori de c6te orivom avea ocazia!

( 4 ) am si scrii o compunere-tipuri 9i modele de compuneri pentru clasa a lV-a


I Gisegte familia de cuvinte (cuvinte ?nrudite) a urmiitoarelor substantive.
EXEMPLU' Bdtrdn: bdtrdnel, bdtrdnicd, bdtrdnege, a imbdtrdni;

" FLOORE
PLIMBORE

LUMiNR

S0RB0IOORE

Gdndegte-te la anotimpul primivara gi scrie ce stiri sufletegtiili provoaci acesta.


Alcituiegte apoi pentru fiecare stare c6te o propozilie.

EXEMPLU, Bucurie ) Concertut pdsdrilor reintoorse din ldrile calde rdsund pe cdmpii.

J Scrie pe fiecare bilegel un cuvdnt reprezentativ pentru anotimpul prim5vard.

Cum sd scrii o compunere - tipuri gi modele de compuneri pentru clasa . ,u-a


C5)
4 Alcituiegte propozitiiin care si folosegti urmitoarele expresii:
FLOR] PORFUMOIE RERUL PROOSPNI SI INMIRESMRI ZBORUL COCORJLOR

CLOPOTEII G]NGOSI O1 GHIOCEILOR COPOCI CU HRINE VERZUI

Completeazd spatiile punctate pentru a obline,expresii frumoase.

EXEMPLU, copacii ou coroone verzi ca smoraldul

PRDUREO PORFUMOIR CO

PRIMNVORfi

SOORELE OUR]U CO

CONIECUL DUIOS OL P0S0RELELOR CO

S Alcdtuiegte propoziliiin care si folosegti urmdtoarele expresii:

ZUMZEIUL HRRNICELOR OLB]NE

NOTURO RENNSCUIN

CNNIECUL FTRMECRIOR RL PNSRRILOR

GHIOCEI PLNPONZ]

SUSURUL IZVOORELOR

CONCERTUL PRIMRVER]]

( 6 ) Cm sd scrii o compunere - tipuri 5i modele de compuneri pentru clasa a lV-a


,ft. Explici proverbul.gi maxima de maijos:

A* o fl,aare ru, l'e fgffi primli:bare.

rLaturil. (aktur 'o)

$r' R5spunde la urmitoarele cerinle:


a) Enumerd cdteva schimbiri importante care se produc odatl cu venirea primdverii.

b) Cu cef cu cine ai asemdna acest anotimp? (personaje din pove5ti, culori, melodii,
sunete, mirosuri etc.)

c) Cine sau ce se bucuri nespus de venirea primiverii? Gdsegte cel pulin trei exemple gi
descrie-le ?n cdteva cuvinte.

d) Tie ce sentiment ?fi d5 acest anotimp? Argumenteazd rdspunsul in douS-trei r6nduri.

Cum sd scrii o compunere - tipuri gi modele de compuneri pentru clasa , ,r-.


@
Redacteazi planul unei compuneri, av6nd ca punct de sprijin urmitoarele imagini.

( 8 ) Cm si scrii o compunere - tipuri 9i modele de compuneri pentru clasa a lV-a


rcalizat mai sus.

ffi Uertlirn-rul
qffi Bifeaz5 cerinfele pe care le-ai respectat.
Tf 1_. Ai respectat cele trei pdr[i ale compunerii?
f
_#fi& 2. Propoziliile gialineatele sunt legate prin inleles?
ffi3.Con!inutulcompuneriisepotrive5tecutitlul?
u
T
4. Ai folosit forma corectd a verbelor?
5. Ai scris corect toate cuvintele gi ortogramele?
rn
l
6. Aifolosit corect semnele de punctuaJie?
7. Ai prezentat ideile in ordinea desfdguririi lor?
8. Aifolosit c6t mai multe expresiifrumoase?
rrl
9. Ai evitat repetarea aceluiagi cuv6nt la inceputut propoziliei? n
10. Aiscris caligrafic? u
Cum sd scrii o compunere - tipuri ;i modele de compuneri pentru clasa . ,r,
@

S-ar putea să vă placă și