Sunteți pe pagina 1din 3

METODE DE EXECUŢIE

Varianta de ocolire Timisoara Sud


Page 1 of 3 EXECUŢIE STRAT DE BALAST STABILIZAT CU 207
CIMENT

EXECUŢIE STRAT DE BALAST STABILIZAT CU CIMENT


Această metodă se referă la activităţile necesare execuţiei de drumuri şi platforme de
diferite categorii. În această metodă ne vom referi la execuţia stratului de balast (agregate
naturale) stabilizate cu ciment în proporţie de 6%.
Verificarea calităţii lucrărilor se face în scopul confirmării corespondenţei acestora cu
proiectul, cu prescripţiile tehnice specifice şi cu normativele în vigoare, în limitele indicatorilor de
calitate şi a abaterilor admisibile, prevăzute de acestea.
Dispoziţiile de şantier, date de beneficiar şi proiectant cu respectarea normelor legale în
vigoare, au aceeaşi putere ca şi proiectul de execuţie, din punct de vedere al verificărilor de
efectuat.
Frecvenţele de verificare sunt menţionate în prescripţiile tehnice specifice şi în normativele
în vigoare, în cazuri speciale, proiectantul poate prevedea, în mod justificat, mărirea acestor
frecvenţe.
În toate cazurile în care un rezultat provenit dintr-o verificare vizuală sau încercare efectuată
pe parcurs, referitoare la rezistenţa, stabilitatea, durabilitatea sau funcţionalitatea lucrărilor
depăşeşte în sens defavorabil abaterile admisibile, prevăzute în proiecte sau în prescripţiile
tehnice decizia asupra continuării lucrărilor nu va putea fi luată decât pe baza acordului dat în
scris de beneficiar, cu avizul proiectantului.
Este cu desăvârşire interzis a se proceda la executarea de lucrări, care să înglobeze sau să
ascundă defecte ale structurilor de rezistenţă.
Constructorul are obligaţia de a verifica proiectul de execuţie, de a fi în conformitate cu
condiţiile de calitate cuprinse în prescripţiile tehnice şi normele în vigoare.
Sarcinile constructorului sunt:
- va executa obligatoriu lucrările conform documentaţiei de execuţie, caietului de sarcini şi
conform dispoziţiilor de şantier;
- nu va efectua modificări ale proiectului sau caietului de sarcini decât cu acordul scris al
proiectantului şi beneficiarului;
- va organiza desfăşurarea normală a lucrărilor în scopul respectării termenelor de execuţie;
- va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii lucrărilor şi muncitorilor,
aprovizionându-se din timp cu materialele şi utilajele necesare;
- va anunţa telefonic proiectantul în cazul apariţiei unor lucrări neprevăzute sau a unor
neconcordanţe ale proiectului cu terenul sau a eventualei lipse a unor detalii ce împiedică
desfăşurarea lucrărilor;
- va opri lucrările la anunţul scris al proiectantului sau beneficiarului până la clarificarea
neconcordanţelor apărute între prevederile tehnice din proiect şi celor din teren;
- va asigura dotarea şantierului cu personalul de specialitate şi laboratorul minim necesar
pentru asigurarea verificării calităţii pământului utilizat şi a calităţii compactărilor realizate, cu
numărul de probe de control ce vor rezulta ca minim necesare;
- va solicita la nevoie asistenţa tehnică proiectantului sau altor unităţi de specialitate pentru
îndrumarea sau verificarea calităţii lucrărilor de către laboratorul propriu;
- va asigura întocmirea, ţinerea la curent şi înaintarea la beneficiar şi proiectant a tuturor
fişelor şi diagramelor cu rezultatele analizelor de laborator solicitate prin caietul de sarcini pe
perioada de execuţie. Fişele întocmite de constructor vor fi vizate de beneficiar;
- va analiza concluziile prelucrării rezultatelor obţinute pe parcursul execuţiei şi va lua toate
măsurile de îmbunătăţire stabilite de comun acord cu proiectantul şi beneficiarul;
- va organiza control intern pentru urmărirea calităţii lucrărilor, atât pentru respectarea
tehnologiilor prescrise cât şi pentru obţinerea gradului de compactare stabilit.
Stratul de balast stabilizat cu ciment
Domeniul de utilizare a agregatelor stabilizate cu ciment este:
- straturi de fundaţii pentru drumurile cu îmbrăcăminţi bituminoase sau din beton de ciment;
- amenajare platforme şi parcări;
- amenajare benzi de staţionare şi de încadrare;
- consolidare acostamente;
METODE DE EXECUŢIE
Varianta de ocolire Timisoara Sud
Page 2 of 3 EXECUŢIE STRAT DE BALAST STABILIZAT CU 207
CIMENT

- lărgire fundaţii existente.


Agregatele folosite sunt de granulometria 0-16mm sau 0-25mm.
Stratul de agregate stabilizate cu ciment reprezintă stratul de bază al drumului, peste care
se aplică îmbrăcămintea rutieră.
Acest strat se execută peste stratul de balast şi se realizează cu ajutorul unui repartizator,
sub formă de fâşii paralele cu axa căii.
Alimentarea cu material preparat în staţii centralizate se realizează cu autobasculante care
descarcă în buncărul utilajului de răspândire. Pe timp de ploaie sau de căldură excesivă se vor
folosi prelate de protecţie a amestecului.
Straturile de balast stabilizat cu ciment se vor executa la temperaturi peste +5ºC, doar în
mod excepţional se vor putea realiza între 0ºC şi 5ºC.
Transportul de la staţia de preparare se va face cu mijloace rapide, iar distanţa trebuie să
fie redusă astfel ca durata de transport să fie mai mică de 45 minute.
Productivitatea staţiei de preparare şi ritmul de execuţie a stratului trebuie să fie corelate
pentru a asigura un mod de lucru continuu.
Înainte de începerea aşternerii stratului de balast se face o udare a stratului suport.
Este necesară experimentarea pe un tronson de probă cu lungimea de minimum 30m, pe
cel puţin lăţimea unei benzi de circulaţie a drumului.
Utilajul de răspândire şi nivelare va fi reglat astfel ca stratul de balast să fie realizat la
grosimea necesară dintr-o singură trecere. Pentru aceasta, se vor face mai multe încercări, în
urma cărora se vor stabili grosimea de depunere necesară şi numărul de treceri care să
conducă la obţinerea grosimii stratului compactat şi a gradului de compactare impus.
Partea din tronsonul de încercare care va corespunde cerinţelor din caietul de sarcini va
servi ca referinţă pentru restul lucrărilor.
Răspândirea şi nivelarea amestecului se poate face cu autogredere sau cu repartizatoare
mecanice.
După aşternerea fâşiei ce se execută, se trece la compactarea acesteia cu
vibrocompactoare, de regulă fără vibrare..
Aşternerea şi compactarea fâşiilor se începe de la margine spre axa căii, respectându-se
câteva reguli de manevrare a utilajelor şi anume: mersul liniar (nu şerpuit), întoarcerile înafara
zonei aflată în lucru, inversarea sensului de mers în mod lin şi progresiv, etc.
După primele treceri de compactare se verifică profilele transversale şi se procedează la
retuşări manuale.
Se recomandă compactarea mai întâi a acostamentelor, apoi a căii, deoarece în acest fel
apele meteorice pot fi evacuate mai rapid.
Se urmăreşte obţinerea următoarelor rezultate:
- respectarea toleranţelor de nivelment admise;
- grosimea prevăzută în proiect pentru oricare punct al drumului;
- obţinerea unei suprafeţe bune.
De regulă aşternerea se face într-un strat, dar pentru grosimi mai mari de 22cm se poate
face în două straturi sau mai multe.
Alte elemente
Pentru protecţia stratului de balast stabilizat se face imediat după compactare o stropire cu
emulsie cationică bituminoasă – unul sau două straturi.
Dacă stratul de bază se va executa mai târziu, peste emulsie se va presăra a cantitate de
criblură sort 16-25mm care va fi compactată pentru încastrarea ei parţială în stabilizat, operaţie
ce se va face înaintea începerii prizei.
Tot pentru protecţie se vor amplasa peste stabilizat prelate sau rogojini, astfel încât să
rămână sub ele un strat de aer staţionar cu o grosime de 3-5cm, perioada de protejare fiind de
cca. 7 zile.
Verificarea şi recepţia
Verificarea execuţiei va cuprinde următoarele operaţii:
- verificarea vizuală a finalizării lucrărilor, inclusiv a celor de legătură cu zonele învecinate;
- confruntarea cu proiectul de execuţie;
METODE DE EXECUŢIE
Varianta de ocolire Timisoara Sud
Page 3 of 3 EXECUŢIE STRAT DE BALAST STABILIZAT CU 207
CIMENT

- verificarea calităţii execuţiei – locaţia liniei centrale a drumului şi limitele zonei drumului,
profilele transversale şi longitudinale obţinute, etc.
Abaterile constate la verificări trebuie să respecte următoarele valori:
- abateri limită la grosimi - 10mm…+20mm; măsurători la fiecare 200m lungime;
- abateri limită la lăţime ±2cm; în dreptul profilelor transversale;
- abateri limită la declivităţi ±10cm.
Lucrările de terasamente vor fi supuse la terminare unei recepţii provizorii şi unei recepţii
definitivă. Recepţia provizorie poate fi totală când lucrările sunt complet terminate, sau parţială
când se referă la părţi de lucrare.
La recepţia provizorie constructorul va prezenta documentele de execuţie a lucrărilor,
pentru compararea cu cele proiectate.
Formularele ce se vor prezenta sunt în conformitate cu „Sistemul Evidenţă” şi anume:
- proces verbal de predare-primire a amplasamentului şi a reperilor;
- proces verbal de trasare;
- registru de procese verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse;
- borderou de recoltare a probelor de balast stabilizat;
- buletin de verificare a gradului real de compactare;
- buletine pentru determinarea umidităţii;
- buletine pentru determinarea caracteristicilor de compactare.
La recepţia definitivă se va examina dacă lucrările s-au comportat în bune condiţii.