Sunteți pe pagina 1din 7

L-;: {-- t-_ L-

/'l
tllllt
a"t /'l /'l a-l r't
tll
/'l /'l 'tllrll a-t a-l t't a-l
"-t

llllllllltllll
a't a-t a't t't /', r'l r-t r1 r-t .'t .'l r-l t't a-l

L*'} L-.I L-l L-l {---} a---t L--


/\/\/\/l/\/\r\

ltlrlrlll ll
/-t t'a r-t .'t t'l a't /-l t-t .-l -l
I
-l
I
-l
I \ ri -t
I

ltll !lllttlllll
/'l /'t ?-l a'l f't ,'l r'', /'t t't c-t .'l t'l /'t
"'t "-l

Deseneazi litera invitatS.

-\,1
,i i n.: l:lu ne
l\ ,, lilI !\ Jl l\ ,| l\ ,a
t\ t: l\ r'l I {\ tt l\ ll
ttrt I t t\rt t\rl a\ri l\r!
I \/ r I \r' r IUI ,fi r 1, :

i1 Jl l\ ,l ,\ ,, lII l\ la
t\ i tl I tl ;\ ,l lili
t\,t ,!Jl t\rtl\r! 'l !\rl
I \' t , \, , I \'
'
I \.. I , 1' I I\,I

\,*! l"-\.-\ l"-1"-r l-*\'*\ l,*\.*! l"-\.-r !."\"-\ !--r"-r !"-t'r


tt I|t rir iit lrJ ttt lll lll lll
ltt ltt :tt itt l!; ltl lll lll al

a1 ,t l\ ,, i1 ,l l\ ,l 11 ,l l! ,l
11. Jt lilI lili l\ t\ r! !1 Jl
t\/r tlt{ i\rl t\ri i \ ., i
, \J I I t, I I \l I | \, I ; \3 I

I I
IN l\ tl / \
I tr tl / \
I \ r r'-r r l t t L-r
l"-.i-','-_,
i ;;rl ; '--,
l'-ti-l
;;r: l'-.i-.,'--,
i ;if l : 0., :i.: I ',' i: \

rt ,l / \ l\ /l , \
!\ ,r / \ l\ tt / \
I I t I I I I I :t I I :
r \ t t L-l I \ / I L*J
I I t/
-rl
lt t ta
-rI
I I l/ ll t l/ t I \' [ ,. \ r \1 I I \
i : -1 .r - -l ^ .1 , .\
^t ^

. Deseneazi literele invitate.


4

Scrie in caseti cifra corespunzitoare.

&n
2

il

..,'i

,/,i

. Coloreazd cifra 2.

2 "LL s ZL 0
Os

S-ar putea să vă placă și