Sunteți pe pagina 1din 6

loana Pencea

*r ffitrffix&$
ffiffiffiffiffiffi
ffiffiffipffiffiWffiffi
9I rxensca
l$l,gur'e

-dM.,
ttt=na@
Educalional
e&*W & w & & & w& &
(UPRINS

Cuvdnt-inointe 3 Scriem iau 48


Scriem sa 4 Scriem i-au 49
Scriem s-a 5 Scriem al 52
Scriem la 8 Scriem a-l 53
Scriem l-a 9 Scriem ai 56
Scrlem ia 12 Scriem a-i 57
Scriem i-a 13 Scriem mie 60
Scriem sau 16 Scriem mi-e 61
Scriem s-au 17 Scriem tie
, 64
Scriem sii 20 Scriem !i-e 65
Scriem sd-i . 21 Scriem dea 68
Scriem mai 24 Scriem de-a 69
Scriem m-ai 25 Scriem dea! 72
Scriem neam 28 Scriem de-al 73
Scriem ne-am 29 Scriem mii 76
Scriem cel 32 Scriem mi-i 77
Scriem ce-l 33 Scriem iar 80
Scriem cea 36 Scriem i-ar 8't
Scriem ce-a 37 Scriem cam 82
Scriem cei 40 Scriem c-am 83
Scriem ce-i 41 Scriem va 84
Scriem sar. 44 Scriem v-a 85
Scriem s-ar 45 Verificd ce aiinvdlat 86

W &W & W & W W ffo&n


G @ * & # ft$ ",g "*&"
fiF
scRrEM sa

o
OBSERVA!
,,Coada ca o furculili
G
Rogie este-a sa bdrbi1i."
(Ghicitoare - Rhndunico)

o ,,Eu sunt a sa mumS; el e fiul meu."


(Dimitrie Bolintinean u - Muma lui $tefon cel More)

o ,,Dispreful ;i blSstimul
Sd fie plata sa."
(Andrei Birseanu - Un falnic glas)
o ,,Dar gi de data asta iltulburd maic6-sa:
- Costel, fd-!itemele pe m6ine."
(Victor Sivetidis - Cum vrea Costel sd oiungo om mare)
o ,,Fericit, mirel acela care sub un falnic soare
Pentru Patria sa moare,
Nemurire mogtenind."
(Vasile Alecsandri - DeSteptareo Romhniei)

o ,,Acas5, Dragomir ii trezise din somn pe toli ai sdi, pe Vasile Jiga gi


pe
maic6-sa, Lisindrina, pe bunicS-sa, care dormea pe jos, intre paturi."
(Aurel Mihale - Fuga)

o ,,impiratul nu mai putea de bucurie cd in gridina sa se afla un a9a


pom cum nu se gisea in toatd lumea."
(Text cules de Petre lspirescu - Lupulcelnazdrdvon
tiFdt-Frumos)

RETINE!
Scriem sa intr-un singur cuvflnt c6nd se poate inlocui cu unul
dintre cuvintele: (a) ei sau (a) lui. CAnd arati nume de rudenie,
se leagi prin liniu!5 de cuvdntul determinat(mamd-sa, sord-sa).
S &W W W & W W W*We
scRlEM s-a

ogsrpvA!
o ,,Mi strecurasem
la Patrocle, in cu$ca Iui, gi stam acolo ascunsi gi mi
gdndeam Ia mama, care s-a dus gi nu s-a maiintors."
(Mihail Sadoveanu - Dumbrava minunota)
o ,,Pasagerul s-a retras de Ia geam. Bubico s-a potolit."
(lon Luca Caragiale - Bubico)
o ,,S-a ficut bine gi s-a dus pe cdmp. A alergat, s-a zbenguit, s-a in-
fierb6ntat, a asudat gi a dat fuga pdni la r6u si bea apd rece."
(K. U$inski -invald so agtepli)

o ,,Zdpada juciugi s-a agternut pe !ar5."


(Nicolae Labtg -lora)

o ,,Stolul de cocori s-a rotit tot mai aproape de pim6nt gi s-a lisat
strdngdndu-giaripile cu fo;net de mitase veche."
(Cezar Petrescu - Au sosit cocorii)

o ,5is-a apucat els5-gidea toati averea copiilor."


(Alexandru Mitru -Tatol Si feciorii)
o ,,(...) MA Chiricd, eu g6ndesc cd s-a da dupd mine gi s-a face gi ea
buni."
(lon Creangd - Povestea luiSton Po,titut)

RETTNE!
Scriem s-a cu cratimi deoarece sunt doud cuvinte care se ros-
tesc in aceeagi silabi: se (pronume), de !a care lipsegte vocala e, gi a,
care ajutd Ia formarea timpului trecut al verbelor (s-a incurcat,
incurcatu-s-a) sau a construcliilor de tipul s-a incurca (se va incurca),
s-a plimba (seva plimba) etc.
W W & & & ffift ffi
tu
kExERs *.zll \W
@ expfici oral scrierea cuvintelor subliniate:
. "5i
a plecat Cinuld. S-a dus !a bunici-sa acasi gi i-a spus ci nu mai
merge la gcoald micar sd-ltaie. Bunici-sa a alergat Ia dascil gi dascdlul
i-a spus:
- Babo, di-l la megtegug."
(lon Luca Caragiale - Canulo, om sucit)
o ,,Si scape de gura sa, Jupa-lup l-a luat gi sd vedeli ce s-a intdm-
plat... deodatS, poc, s-a dezechilibrat,... gi pe Laudi-goal5 intr-o tufd
de spini l-a aruncat."
(lrimie Striut - Laudo-goola)

o ,,laca acu

o ,,Ceru! posomordt -------+

o ,rNu
(Mihail Sadoveanu - Sihastrie)

o ,5i ea-mi spunea si fiu cuminte dupd ce s-a duce ea, gi s-ascult pe
tituca."
(Mihail Sadoveanu - Un om ndcajit)

S r"i" forma scisi gregit:


o mi culc eu? sa/s-a intrebat ursul mormdind. Sa/S-a sucit
,,Pe ce sd
gi sa/s-a invirtit el prin pegterd, dar n-a gisit niciun colligor moale in
care si se culce."
(llie Criciun - Moq Martin nu poatedormi)
@ && W W & W W W*&e
o ,,Sa/S-a jucat ce sa/s-a jucat cu ele gi deodati sa/s-a plictisit."
(Victor Sivetidis - Celmaibun prieten)

@ Cotpleteazi in locul punctelor cu sa oris-a:


o ,,Seara, cdnd leul ...... culcat,
pundndu-gicapul pe laba lui."
(Lev Tolstoi - Leul gi cdlelugo)

o ,,De indatd ce ...... ivit discu! ro5u al soarelui, !umea ...... insuflefit."
(Cezar Petrescu - Varo cea luminoasd)

o ,,Auzi tu, sorS, grdi Ana cdtre sora ...... mijlocie, dacd m-ar lua pe
mine, i-ag frimdnta o p6ine."
(loan Slavici - Doi feli cu stea in frunte)

@ Grupeazi pe coloane, dupi model, cuvintele: s-a jucat,


s-a juca, sord-sa, fiicd-sa, s-a uitat, mdtuSdsa, s-a uita, find-sa,
s-a dus, s-a intors, s-a intoarce, s-a duce, s-o face, s-a ficut,
soacrd-sa.
s-a jucat s-a juca sord-sa

@ Scrie enunluri dupi modelul:


Ancula s-a intilnit cu colega sa.

S-ar putea să vă placă și