Sunteți pe pagina 1din 49

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

Catedra de ştiinţe economice

RAPORTUL STAGIULUI PRACTICII DE PRODUCŢIE I

în baza materialelor BC „Energbank” SA

la specialitatea: 0412.1 Finanţe şi Bănci

studentei anului

II gr FB 21Z

Tîrtan Ionela

Conducător ştiinţific:

dr., conf. univ. Postolache Victoria

_________

Bălţi, 2019
1
Cuprins

Introducere

1. Caracteristica generală a structurii organizatorice a băncii………………………………………..2

2. Analiza economico-financiară a BC „denumirea băncii” SA………………………………………

2.1. Analiza dinamicii şi componenţei activelor şi pasivelor bancare

22. Evaluarea veniturilor şi cheltuielilor băncii

2.3. Analiza informaţiei cu privire la activitatea de acceptare a depozitelor bancare 2.4. Analiza
informaţiei cu privire la activitatea de acordare a creditelor

2.5. Analiza indicatorilor de adecvare a capitalului

2.6. Analiza indicatorilor de lichiditate

2.7. Analiza indicatorilor de calitate a activelor

2.8. Analiza indicatorilor de calitate a portofoliului de credite

29. Analiza indicatorilor de profitabilitate bancară

Concluzii

Referinţe bibliografice

Anexe

2
I Caracteristica generală a structurii organizatorice a băncii

Banca Comercială "Energbank" SA a fost creata la 16 ianuarie, 1997. 89.5% din actiuni apartin
întreprinderilor cu formă diferită de proprietate, 10.5% aparţin persoanelor fizice.Capitalul statutar al
Băncii este de 100 000 000 lei (2 000 000 acțiuni - nominal 50 lei). Banca este unul din fondatorii
societăţii interbancare de garantare a creditelor "Garantinvest", a biroului istoriilor creditare "Biroul
de credit", Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar al Republicii Moldova, membru al
Bursei de valori a Moldovei şi a Depozitarului Naţional, Participant profisionist pe piaţa valorilor
mobiliare, membru al Asociaţiei băncilor din Moldova, membru asociat al sistemului internaţional de
plăţi "VISA" Int. şi "MasterCard" Int. Auditorul Băncii este compania internaţională de audit -
GrantThornton. Banca întotdeuna a promovat o politică de lărgire a reţelei sale, deoarece anume ea
este calea de bază a răspândirii serviciilor şi produselor Băncii. La momentul actual banca are 70 de
subdiviziuni pe teritoriul republicii. Scopul principal care stă în faţa Băncii constă în dezvoltarea
efectivă şi sporirea cotei de piaţă deţinute pe piaţa financiară a Moldovei.
Direcţiile principale de realizare a strategiei sunt următoarele:
- dezvoltarea echilibrată a principalelor direcţii de business: corporativ şi retail:
- atragerea clienţilor corporativ, inclusiv prin participarea la programele investiţionale;
- extinderea deservirii întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv pe bază de extindere a programelor
de creditare;
- dezvoltarea businessului, atât pentru atragerea resurselor băneşti, cât şi pentru realizarea diverselor
tipuri de credite retail;
- sporirea capitalului, fapt ce va permite atragerea la deservire a unor clienţi mai mari şi participarea
la proiecte investiţionale importante;
- implementarea tehnologiilor bancare eficiente;
- dezvoltarea şi diversificarea sortimentului de produse, destinate pentru diverse segmente de clienţi;
- dezvoltarea regională, dezvoltarea reţelei de filiale şi reprezentanţe;
- crearea unui sistem flexibil de gestionare a Băncii, adecvat conjuncturii extrem de dinamice, bazat
pe pârghii economice de gestiune şi sistem optim de distribuire a împuternicirilor.
Lista activităţilor permise prin regulamentele interne susursalelor BC „ENERGBANK” SA
a) atragerea de depozite și de alte fonduri rambursabile;
b) acordarea de credite;
c) leasing financiar;

3
d) prestarea serviciilor de plată în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de
plată și moneda electronică;
e) emiterea și administrarea cecurilor de călătorie, cambiilor și altor instrumente de plată în măsura
în care o astfel de activitate nu se încadrează la lit.
f) emiterea de garanții și asumarea de angajamente;
g) tranzacții în cont propriu sau în contul clienților.
h) consultanța acordată persoanelor juridice si fizice;
i) servicii de păstrare în casete de siguranță;
j) activitate de agent bancassurance;
k) orice alte activități sau servicii, permise de Banca Națională a Moldovei Băncii, în măsura în care
acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care
reglementează respectivele activități. Banca întotdeuna a promovat o politică de lărgire a reţelei sale,
deoarece anume ea este calea de bază a răspândirii serviciilor şi produselor Băncii. La momentul
actual banca are 70 de subdiviziuni pe teritoriul republicii. Scopul principal care stă în faţa Băncii
constă în dezvoltarea efectivă şi sporirea cotei de piaţă deţinute pe piaţa financiară a Moldovei.
Direcţiile principale de realizare a strategiei sunt următoarele:
- dezvoltarea echilibrată a principalelor direcţii de business: corporativ şi retail:
- atragerea clienţilor corporativ, inclusiv prin participarea la programele investiţionale;
- extinderea deservirii întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv pe bază de extindere a programelor
de creditare;
- dezvoltarea businessului retail, atât pentru atragerea resurselor băneşti, cât şi pentru realizarea
diverselor tipuri de credite retail;
- sporirea capitalului, fapt ce va permite atragerea la deservire a unor clienţi mai mari şi
participarea la proiecte investiţionale importante;
- implementarea tehnologiilor bancare eficiente;
- dezvoltarea şi diversificarea sortimentului de produse, destinate pentru diverse segmente de
clienţi;
- crearea unui sistem flexibil de gestionare a Băncii, adecvat conjuncturii extrem de dinamice,
bazat pe pârghii economice de gestiune şi sistem optim de distribuire a împuternicirilor.
Pe parcursul anilor de activitate banca a reuşit să cucerească reputaţia unui partener de afaceri
sigur şi profesionist. Graţie politicii echilibrate şi raţionale în domeniul managementului financiar,
BC "ENERGBANK" S.A. pe parcursul existenţei sale, şi-a întărit esenţial poziţiile pe piaţa financiară
a Moldovei şi-şi păstrează tendinţele pozitive de creştere a tuturor indicilor activităţii sale.

4
II Analiza economico-financiară a băncii

2.1.Evaluarea activelor şi pasivelor bancare în baza datelor din situaţia poziţiei


financiare a băncii atât în dinamică cât şi analiza structurală;

Managementul activelor şi pasivelor reprezintă o parte integrantă din procesulde planificare al


băncilor şi a altor instituţii financiare. Acest concept este bazat pe ideea că orice bancă trebuie să se
preocupe de administrarea activelor şi pasivelor sale ca un sistem integrat, deoarece ansamblul celor
două contribuie la obţinereaunei profitabilităţi adecvate în condiţiile asumării unor riscuri adecvate.
Oferă mijloace defensive de a adapta portofoliul total al băncii la ciclurile economice şi la eventualele
presiuni asupra stucturii depozitelor atrase şi a plasamentelor efectuate, cît şi mijloace ofensive de a
construi portofolii de active şi pasive care săcorespundă cu scopurile băncii. Principale scopuri ale
managementului activelor şi pasivelor sunt de a maximiza, sau măcar de a stabiliza, ecartul (spread -
ul) dintre venituri şi cheltuielişi de a maximiza valoarea de piaţă a băncii. Cel mai bun mod de a
inţelege rolul managementlui activelor şi pasivelor este de al vedea în contextul totalităţii surselor
atrase de bănci şi al plasamentelor efectuate de bancă cu aceste surse.Banca îşi atrage resursele dintr-
o varietate de surse şi le plasează de asemenea intr-o varietate de moduri. Resursele pot proveni din
depozite la termen, depozite lavedere, datorii pe termen lung, împrumuturi pe termen scurt, capitalul
acţionarilor. Costul mediu al fondurilor va fi determenat de mix-ul de surse de finanţare ales
demanagementul băncii.

Tabelul 2.1.
Evaluarea activelor din cadrul BC Energbank SA pentru perioada 2016-2018
mil.lei
Nr Abaterea Abaterea
d/o Anii absolută absolută
Indicatori
2018-2017 2017-2016
2016 2017 2018
1 Numerar, solduri de numerar la bănci
1 011 726 1 228 312 1 046 458 -181 854 +216 586
centrale și alte depozite la vedere
2 Active financiare evaluate la valoarea
justă prin alte elemente ale rezultatului 3 330 2 732 2 020 -712 -598
global
3 Active financiare la costul amortizat 974 335 980 283 1 458 868 +478 585 +5 948
4 Imobilizări corporale 130 856 131 230 134 819 +3 589 +374
5 Imobilizări necorporale 1 968 3 823 6 428 +2 605 +1 855
6 Creanțe privind impozitele 854 1 426 477 -949 +572
7 Alte active 16 354 15 091 14 594 -497 -1 263
8 Active imobilizate și grupuri destinate
cedării, clasificate drept deținute în 37 408 37 475 28 099 -9 376 +67
vederea vânzării
TOTAL ACTIVE 2 415 425 2 675 412 2 691 766 +16 354 +259 987

5
Conform datelor cu privire la dinamica activelor pentru perioada 2016-2018 în cadrul BC
Energbank SA putem analiza situația dată ca una pozitivă în decursul a celor trei ani totalul activelor
este în continuă creștere. În anul 2017 a ajuns de la 37 408 mil.lei în anul 2016 la 37 475 mil.lei, a
crescut cu 259 987 mil.lei iar față de anul 2018 în anul 2017 s-a majorat cu 16 354 mil. lei. La această
modificare au contribuit mai mulți indicatori cum ar fi numerar, solduri de numerar la bănci centrale
și alte depozite la vedere care s-a mărit în 2017 față de anul 2016 cu 216 586 mil, lei, iar anul 2018
față de 2017 s-a maicșorat cu 181 854 mil.lei. Un alt indicator care a contribuit la modificarea
activelor este și imobilizări corporale care sau majorat cu 374 mil.lei în anul 2017 față de anul 2016,
iar în 2018 cu 3 589 mil.lei.

0.68 0.040.08 1.55

5.42
41.89

40.34

0.14

Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere


Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
Active financiare la costul amortizat
Imobilizări corporale
Imobilizări necorporale
Creanțe privind impozitele
Alte active
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării

Figura 2.1. Structura activelor pentru anul 2016


Sursa: elaborat de autor în baza datelor din anexa 1
După efectuarea analizei cu privire la activele băncii comerciale Energbank putem menționa
faptul că cea mai mare pondere a activelor este deținută de către numerar, solduri de numerar la bănci
centrale și alte depozite la vedere care constituie circa 41,89% din întreaga pondere a activelordupă
care este urmată de către active financiare la costul amortizat care deține o pondere de 40,34 %. Cea
mai mica pondere a activelor este cea a creanțe privind impozitele care este de 0,04%. Situația data
este una destul de bună.

6
0.14 0.05 0.56 1.40
4.91

45.91
36.64

0.10

Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere


Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
Active financiare la costul amortizat
Imobilizări corporale
Imobilizări necorporale
Creanțe privind impozitele

Figura 2.2. Structura activelor pentru anul 2017


Sursa: elaborat de autor în baza datelor din anexa 2
Conform datelor cu privire la toată situația ce ține de active pentru anul 2017 putem spune că
se observă mici devieri de la anul precedent cum ar fi numerar, solduri de numerar la bănci centrale
și alte depozite la vedere care sau mai mărit cu 4,03% ajungind 45,91% din contul activelor financiare
la costul amortizat care în anul 2017 sau micșorat pînă la 36,64 adică cu 3,70%. Alți indicatori care
s-au micșorat sunt active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
care au scăzut cu -0,04% fiind de 0,10%, imobilizări corporale fiind de 4,91% micșorarea constituie
-0,51%, alte active sau micșorat cu -0,11%, active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate
drept deținute în vederea vânzării cu -0,15%.

5.01 0.24 0.02 0.54 1.04

38.88

54.20

0.08
Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
Active financiare la costul amortizat
Imobilizări corporale
Imobilizări necorporale
Creanțe privind impozitele
Alte active
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării

Figura 2.3. Structura activelor pentru anul 2018


Sursa: elaborat de autor în baza datelor din anexa 3
Conform datelor putem observa că situația activelor nu sa modificat semnificativ micile
devieri sunt nesemnificative. În decurs de trei ani situația este aceiași.
7
Tabelul 2.2.
Dinamica pasivelor pentru perioada 2016-2018
mil.lei
Nr Anii
d/o Abaterea Abaterea
Indicatori absolută absolută
2016 2017 2018
2018-2017 2017-2016
1 Datorii financiare evaluate la
1 858 401 2 067 544 2 048 418 -19 126 +209 143
costul amortizat
2 Provizioane 6 293 5 616 6 313 +697 -677
3 Datorii privind impozitele 2 940 3 361 4 207 +846 +421
4 Alte datorii 6 397 3 482 5 013 +1 531 -2 915
5 TOTAL PASIVE 1 874 032 2 080 005 2 063 953 -16 052 205 973

În urma efectuării datelor cu privire la pasivele băncii BC Energbank SA și putem analiza


situația conform datelor prezentate mai sus, totalul pasivelor în decurs de trei ani este în continuă
creștere dacă în anul 2016 totalul era de 1 874 032 mil.lei și a ajuns pînă la 2 063 953 mil.lei în anul
2017 comparativ cu anul 2016 a crescut cu +205 973 mil.lei pe cind în naul 2018 față de anul 2017
s-a micșorat cu -16 052 mil.lei. La această modificare a influiențat si asa indicatori ca datorii
financiare evaluate la costul amortizat care în anul 2017 comparativ cu anul 2016 sa majorat cu
209 143 mil.lei, iar anul 2018 față de anul 2017 sa micșorat cu 19 126 mil.lei. Un alt indicator care a
dus la modificarea totalului pasivelor sunt și provizioanele care sau majorat cu 697 mil.lei în anul
2018. Fiecare din acești indicatori au jucta un rol important în creacea dinamicii.

0.24 0.31 0.17 0.27 0.16 0.24 0.31 0.20


0.20

99.25
99.25 99.40

Datorii financiare evaluate Datorii financiare evaluate


Datorii financiare evaluate la
la costul amortizat la costul amortizat
costul amortizat Provizioane
Provizioane Provizioane

Datorii privind impozitele Datorii privind impozitele Datorii privind impozitele

Alte datorii Alte datorii Alte datorii

Figura 2.4. Structura pasivelor Figura 2.5. Structura pasivelor Figura 2.6. Structura pasivelor
pentru anii 2016 pentru anii 2017 pentru anii 2018

Sursa: elaborat de autor în Sursa: elaborat de autor în Sursa: elaborat de autor în


baza datelor din anexa 1 baza datelor din anexa 2 baza datelor din anexa 3

8
Conform datelor cu privire la pasivele băncii pentru perioada 2016-2018 am ajuns la
concluzia ca cea mai mare pondere o dețin datoriile financiare evaluate la costul amortizării care este
de la 99,25% în anii 2016 și 2018 ajungînd pînă la 99,40% în anul 2017. La această modificare a
contribuit și alti indicatori cum ar fi provizioane care în anul 2017 sau micșorat cu circa 0,07%
comparativ cu anul 2016, în anul 2018 s-au majorat cu 0,04%. Datorii privind impozitele, alte datorii,
sunt alți doi indicatori care au influiențat l-a structura pasivelor. Toți acești indicatori în ansamblu au
un rol importat la momentul desfășurării activității și la analiza generală a pasivelor băncii. Pasivele
băncii caracterizeasă situația economică și bine înțeles poate avertiza o evidentă problemă în cadrul
băncii comerciale.
2.2.Analiza veniturilor şi cheltuielilor băncii

Veniturile şi cheltuielile constituie elemente contabile legate direct de determinarea


rezultatului activităţii economico-financiare a întreprinderii. Informaţiile despre venituri şi cheltuieli
sunt furnizate de către contabilitate care impune soluţionarea unui şir de probleme teoretice şi
metodologice privind formularea definiţiilor, clasificarea, recunoaşterea, evaluarea, elaborarea
politicii de contabilitate, perfectarea documentelor primare, aplicarea registrelor de evidenţă,
utilizarea conturilor contabile şi întocmirea rapoartelor financiare privind veniturile şi cheltuielile.
Examinarea critică a abordărilor specificate a permis autorului să aprofundeze noţiunile de venituri
şi cheltuieli prin următoarele definiţii. Astfel, veniturile reprezintă creşteri ale avantajelor economice
înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de intrări/creşteri ale activelor sau
diminuări/stingeri ale datoriilor, care au influenţat rezultatul net (profitul/pierderea) al anului de
gestiune curent. Cheltuielile reprezintă diminuări ale avantajelor economice înregistrate pe parcursul
perioadei contabile sub formă de ieşiri/diminuări ale activelor sau apariţii/creşteri ale datoriilor, care
au influenţat rezultatul net (profitul/pierderea) al anului de gestiune curent.
Tabelul 2.3.
Analiza veniturilor în cadrul BC Energbank SA
mil lei
Anii Abaterea Abaterea
Indicator absolută absolută
2016 2017 2018
2018/2017 2017/2016
Venituri nete aferente dobînzilor 184 862 159549 137107 -22442 -25313
Venituri din onorarii și comisioane 50420 55792 54568 -1224 5+372
Alte venituri din exploatare 920 11625 1142 -10483 +10705
Venituri totale din exploatare, net 68 586 54612 162995 +108383 -13973
Profit operațional pînă la
7481 60164 58531 -1633 +52683
impozitare
Venituri din dividende - 155 - +155 +155
Total venituri 379604 341897 355812 13915 -37707

9
Conform datelor cu privire la analiza veniturilor în cadrul băncii BC Energbank SRL pentru
perioada 2016-2018 exprimat în mii.lei putem observa faptul că total venituri în anul 2018 sau
micșorat cu 23792 mii.lei, această micșorare a avut loc din cauza micșorării venitului aferent
dobînzilor care a scăzut cu 47755 mii.lei 0,2598%, profit operațional pînă la impozitare 20498 lei,
2,77% profit net al anului a crescut cu 22008 lei 4,658 %.
Ceilalți trei indicatori sau majorat cum ar fi venituri din onorarii și comisioane cu 1,23%,
veniturile operaționale 9502 lei, 2,76% și venituri operaționale nete, după pierderi din depreciere.
Astfel situația este una pozitivă în cadrul băncii, deci se duce un lucru active și productive cu clienții.
Tabelul 2.4.
Analiza cheltuielilor în cadrul BC Energbank SA
mil lei
Abaterea Abaterea
Indicator 2016 2017 2018 absolută 2018- absolută 2017-
2017 2016
Chetuieli aferente cu
78242 61478 434580 +373102
dobînda
Cheltuieli aferente
9389 10767 10503 -264 +1378
taxelor și comisioane
Cheltuieli
85741 94083 102599 +8516 +8342
administrative
Alte cheltuieli
7832 11625 13212 +1587 +3793
operaționala
Amortizarea 22951 6044 6744 +700 -16907
Provizioane reluări
5521 4075 5983 +1908 -1446
de provizioane
Deprecierea activelor
13098 9764 624 -9140 -3334
nefinanciare
Total cheltuieli
222774 197836 574245 376409 -24938
operaționale

În urma analizei informației cu privire la cheltuielile pe parcursul a 3 ani 2016-2018 în cadrul


BC Energbank SA observăm descreștere a cheltuielilor totale -24938 mii.lei în anul 2017 față de
anul 2016, în anul 2018 sa înregistrat o majorare a cheltuielilor totate față de anul 2017 cu 376409
mil.lei. Dacă ar fi să comparăm anul 2018 cu anul 2016 putem menționa o creștere a cheltuielilor
totale cu 351471 mii.lei) de la 222774 mii.lei la 574245 mii.lei această majorare se datorează creșterii
celorlalți indicatori cum ar fi, chetuieli aferente cu dobînda au crescut de la 78242 mii.lei la 434580
mii.lei cu 356338 mii.lei, cheltuieli aferente taxelor și comisioane sau majorat cu de la 9389 mii.lei
la 10503 mii.lei la 1114 mii.lei,
Cheltuieli administrative 16858 mii.lei, alte cheltuieli operaționala 5380 mii.lei. Toți acești
indicatori au contribuit la majorarea creșterea cheltuielilor totale.
10
1.1744 1.0419 0.1087
2.3008

17.8668

1.8290

75.6785

Chetuieli aferente cu dobînda Cheltuieli aferente taxelor și comisioane


Cheltuieli administrative Alte cheltuieli operaționala
Amortizarea Provizioane reluări de provizioane
Deprecierea activelor nefinanciare

Figura 2.7. Structura cheltuielilor pentru perioada 2018


Sursa: elaborat de autor în baza datelor din anexa 3
Conform datelor cu privire la structura cheltuielilor BC Energbank SA putem menționa faptul
că cea mai mare pondere este deținută de cheltuieli aferente dobânzilor care deține 75,67%, după care
este urmat de cheltuieli administrative cu 17,86% cei lalți indicatori dețin o pondere nesemnificativă,
alte cheltuieli operaționale 2,30%, amortizarea 1,17%, cheltuieli aferente taxelor și comisioane
1,82%. Conform datelor putem spune că banca pune un mare accent pe depozitele clienților.

3.06 2.06 4.94


5.88
31.08

47.56
5.44

Chetuieli aferente cu dobînda Cheltuieli aferente taxelor și comisioane


Cheltuieli administrative Alte cheltuieli operaționala
Amortizarea Provizioane reluări de provizioane
Deprecierea activelor nefinanciare

Figura 2.8. Structura cheltuielilor pentru perioada 2017 , %


Sursa: elaborat de autor în baza datelor din anexă 2

În urma analizei cheltuielilor putem constata că în cadrul băncii BC Energbank SA în anul


2017 sa pus un accent pe deservirea administrativă, cheltuieli pentru deservire constituie circa 47,56%
după care este urmat de cheltuieli arente dobînzii care constituie 31,08%, ceia ce ne arată că lucrul cu
depozitele are un inceput mai vechi. Alte pondere a indicatorilor indica un procent nu mai mare de
5,88% care este deținut de alte cheultuieli operaționale. Cea mai mică pondere este dețiută de
provizioane reluări de provizioane care deține 2,06% din întreaga strunctură a cheltuielilor.

11
2.48
5.88
10.30
35.12
3.52

4.21
38.49

Chetuieli aferente cu dobînda Cheltuieli aferente taxelor și comisioane


Cheltuieli administrative Alte cheltuieli operaționala
Amortizarea Provizioane reluări de provizioane
Deprecierea activelor nefinanciare

Figura 2.9. Structura cheltuielilor pentru perioada 2016 ,%


Sursa: elaborat de autor în baza datelor din anexa 1
Studierea cheltuielilor bancii comerciale Energbank pentru perioada 2016 ne arată că ce mai
mare pondere este deținută de cheltuieli administrative care constituie 38,49%, ca și în anii 2017-
2018 cea mai mare pondere este deșinută de cheltuieli asministrative care este urmată de cheltuieli
aferente dobânzilor care aconsituie 35,13% alți indicatori au o pondere nesemnificativă.

2.3.Analiza depozitelor bancare acceptate în valută naţională şi în valută străină în


dependenţă de tipul depozitului şi persoanele care au deschis conturi de depozit

Pentru a deschide un cont de depozit persoanele fizice prezintă următoarele documente:


a. actul de identitate al deponentului în original şi copia acestuia,
b. legitimaţia de pensionar (dacă există).
În cazul prezentării actelor prin persoana împuternicită:
a. actul de identitate al persoanei împuternicite în original şi copia acestuia,
b. copia actului de identitate al deponentului autentificată notarial,
c. procura în original sau copia autentificată notarial.
În cazul persoanelor care nu au atins majoratul, persoanelor limitate/lipsite de capacitatea de exerciţiu,
deschiderea depozitelor se efectuează de către părinţi sau de tutore (curator) cu următoarele acte:
12
a. actul de identitate al persoanei care prezintă actele deponentului în original şi copie,
b. certificatul de naştere al deponentului care nu a atins majoratul, sau copia autentificată notarial a
actului de identitate al deponentului,
c. actul autorităţii de tutelă (curatelă) – în cazul când deponentul este prezentat de către tutore.
d. copia hotărârii instanţei de judecată conform căreia persoana a fost declarată limitată/lipsită de
capacitatea de exerciţiu şi necesită instituirea tutelei (curatelei) - în cazul când deponentul este
prezentat prin tutore (curator).
Calcularea dobânzii
Pentru calcularea dobânzii în fiecare lună se iau în calcul 30 zile. La calcularea dobânzii se
ţine cont de numărul zilelor (reieşind din 360 zile anual), inclusiv data deschiderii depozitului, dar
fără a include ziua închiderii depozitului.
Dobânda se calculează la soldul depozitului pentu perioada reală de păstrare a mijloacelor
băneşti.
B.C. «ENERGBANK» S.A. aplică 2 metode de calcul a dobânzii la depozite:
1) formula de bază de calcul a dobânzii simple:
Sp - suma dobânzii pentru tot termenul de păstrare a depozitului;
Sp=(Sv*P*D/360)/100 (2.1)
unde:
Sv - suma iniţială a depozitului;
P - rata dobânzii anuală;
D - termenul depozitului (numărul de zile).
2) formula de bază de calcul a dobânzii compuse (calcularea dobânzii pentru depozitele cu
capitalizare)
Sp – suma dobânzii pe întreaga durată a depozitului;
Sp = Sv * (1 + P * 30/360/100)N - 1) (2.2)
unde:
Sv - suma iniţială a depozitului;
P - rata anuală a dobânzii;
N – termenul depozitului (numărul de luni).
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare - Fond) garantează, în
condiţiile stabilite de Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor
fizice în sistemul bancar (în continuare - Lege), depozitele în monedă naţională şi în valută străină
deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi persoane fizice în băncile licenţiate.

13
Tabelul 2.5

Analiza depozitelor pe sectorul bancar BC Energbank SA, în valută națională


mil.lei
Nr. Abaterea Abaterea
Denumirea indicatorilor 2016 2017 2018
d/o 2017/2016 2018/2017

Depozite la vedere fără


335 958 448 305 444 113 +112 346 -4 191
1 dobândă:

Depozite la vedere cu
100 614 131 066 171 038 +30 451 +39 972
2 dobândă

Depozite la termen fara


3 1 175 1 931 3 477 +756 +1 546
dobanda

Depozite la termen cu
501 191 566 348 599 232 +65 157 +32 883
4 dobândă

5 Total depozite 938 939 1 147 651 1 217 863 208 712 +70 211

Total depozite persoane


6 535739 624589 659205 123 466 +34 616
fizice

Total depozite persoane


7 403200 523062 558657 119862 35 595
juridice

Conform analizei datelor cu privire la structura depozitelor pe perioada 2016-2018 în cadrul


BC Energbank SA exprimată în mii/lei, putem menționa faptul că dinamica depozitelor în decurs de
trei ani este intro continua creștere de la 938939801 lei la 1217963305 lei, 0,69%. Creșterea
depozitelor este datorată depozitelor la termen cu dobîndă care au crescut de la (+501191202) lei la
599232878 lei în anul 2018. Depozitele la vedere fără dobândă la fel au avut de suferit o creștere
pozitivă de la 100614666 lei în anul 2016 pînă la 171038989 lei în anul 2018. Deozitele la termin
fără dobândă sau majorat de la 1175489 lei în anul 2016 la 3477758 lei în anul 2018, sau 0,16%.
Conform datelor putem aprecia situația ca una pozitivă, de observă o conlucrare prosper cu potențialii
clienți.

35.78
53.38
10.72
0.13
Depozite la vedere fără dobândă: Depozite la vedere cu dobândă
Depozite la termen fara dobanda Depozite la termen cu dobândă

Figura 2.10. Structura depozitelor pe sectorul bancar BC Energbank SA, în valută națională pentru anul 2016
Sursa: elaborat de autor în baza datelor din raportul anual
14
Conform datelor cu privire la structura depozitelor în monedă națională, putem observa că în
anul 2016 ce mai mare pondere este dețiută de depozitele la termen cu dobândă care constituie 53,38%
după care este urmată de depozite la vedere fără dobândă care constituie 35,78% depozitele la vedere
cu dobândă au ocupat locul 3 cu 10,72% și cea mai mică pondere o dețin depozitele la termen fără
dobândă care dețin 0,13%.

39.06
49.35

11.42

0.17

Depozite la vedere fără dobândă: Depozite la vedere cu dobândă

Depozite la termen fara dobanda Depozite la termen cu dobândă

Figura 2.11. Structura depozitelor pe sectorul bancar BC Energbank SA, în valută națională pentru anul 2017
Sursa: elaborat de autor în baza datelor din raportul anual
În urma analizei datelor cu privire la depozitelepentru perioada 2017 în cadrul BC Energbank
SA putem observa o modificare a structurii depozitelor, astfel avem o pondere 49,35% la depozitele
la termen cu dobândă care sau micșorat cu 4,03% față de anul 2016, depozite la vedere fără dobândă
constituie 39,06% care au crescut cu 3,28% față de anul precedent.
Depozitele la termen cu dobîndă sau clasat pe locul 3 care dețin ponderea de 11,42% sare au
majorat cu 0,7% și cea mai mica pondere este de 0,17% care este deținută de depozitele la termen
fără dobândă care fata de anul precedent sau majorat nesemnificativ cu 0,04%.

15
Tabelul 2.6
Dinamica depozitelor pe BC Enerhbank SA, exprimată în valută străină pentru perioada 2016-2018
mil.lei
Abaterea Abaterea
Anii absolută absoltută
Nr 2018-2017 2017-2016
Indicatori
d/o
2016 2017 2018
Depozite la vedere fără
1 197 864 226 471 307 509 +81 038 +28 607
dobândă:
1 depozitele persoanelor fizice 42 021 49 579 82 060 +32 481 +7 558

2 depozitele persoanelor juridice 155 843 176 892 225 448 +48 556 +21 049

2 Depozite la vedere cu dobândă 24 941 25 400 29 407 +4 007 459

1 depozitele persoanelor fizice 21 228 23 292 26 480 +3 188 +2 064

2 depozitele persoanelor juridice 3 712 2 108 2 926 +818 -1 604


Depozite la termen fără
3 4 014 1 596 5 090 +3 494 -2 418
dobândă
1 depozitele persoanelor fizice 1 176 1 106 4 621 +3 515 -70

2 depozitele persoanelor juridice 2 838 489 468 -21 -2 349

4 Depozite la termen cu dobândă 497 325 500 976 381 965 -119 011 +3 651

1 depozitele persoanelor fizice 438 202 454 047 344 985 -109 062 +15 845

2 depozitele persoanelor juridice 59 122 46 929 36 979 -9 950 -12 193

5 Total depozite 724 146 754 445 723 972 -30 473 +30 299

1 depozitele persoanelor fizice 502 629 528 025 458 149 -69 876 +25 396

2 depozitele persoanelor juridice 221 516 226 419 265 822 +39 403 +4 903

Conform datelor analizei cu privire la depozitelor exprimate în valută străină putem menționa
faptul că cea mai mare sumă a depozitelor este înregistrată în anul 2017 fiind de 754445 mil.lei,
majorînduse față de anul precedent 2016 cu 30 299 mil.lei fiind de 724146 mil.lei. Totalul depozitelor
în anul 2018 a inregistar o descreștere de la 754445 mil.lei la 723972 mil.lei micșorarea constituind
30 473 mil.lei.
La aceste modificări a cifrei depozitelor au contribuit și cei lalți indicatori cum ar fi depozite
la termen cu dobândă care în anul 2017 sa majorat cu 3 651 mil.lei față de anul 2016, pe cînd în
2018 a suferit o descreștere de 119 011 mil.lei, sau depozitele la termen fără dobîndă care în anul
2017 sau micșorat cu 2 418 mil.lei comparative cu anul 2016, în schimb în anul 2018 sa produs o
majorare de 3 494 mil.lei. Un alt indicator care a contribui la această midificare sunt depozitele la
vedere cu dobândă și fara care în decursul a perioadei analizate a avut de crescut nesemnificativ.

16
27.32

3.44
68.68 0.55

Depozite la vedere fără dobândă: Depozite la vedere cu dobândă


Depozite la termen fara dobanda Depozite la termen cu dobândă

Figura 2.12. Structura depozitelor pe BC Enerhbank SA, exprimată în valută străină pentru perioada 2016
Sursa: elaborat de autor în baza datelor din raportul anual
Conform datelor cu privire la structura depozitelor pentru anul 2016 se observă un interval
destul de mare între grupele de depozite. Cea mai mare pondere este înregistrată de către depozitele
la termen cu dobândă care constituie 68,68% după care este urmat de depozitele la vedere fără
dobândă care deține ponderea de 27,32%, ceia ce ține de depozitele la vedere cu dobândă care are
ponderea de 3,44%. Cea mai mică pondere este înregistrată de depozitele la termen fără dobindă care
deținerea ponderea de 0,55%. Situația dată ne indică că banca continuă să lucreze cu clienții si are
loc atragerea deponențelor.

30.02

66.40

3.37
0.21

Depozite la vedere fără dobândă: Depozite la vedere cu dobândă


Depozite la termen fara dobanda Depozite la termen cu dobândă

Figura 2.13. Structura depozitelor pe BC Enerhbank SA, exprimată în valută străină pentru perioada 2017
Sursa: elaborat de autor în baza datelor din raportul anual
17
Conform datelor prezentate în diagrama de ai sus ce ține de depozitele băncii BC Energbank
SA pentru anul 2017 putem observa că exact ca și în anul 2016 ponderele sunt cu mici diferențe față
de anul precedent, dar sunt aranjate exact în aceiași ordine. Ce mai mare pondere este deținută de
către depozitele la termen cu dobândă care constituie 66,40%, iar cea mai mică pondere este deținută
de către depozitele la termen cu dobândă care sunt de 0,21%. Cei lalți 2 indicatori rămîn clasați în
ordinea precedentă.

42.48
52.76

4.06

0.70

Depozite la vedere fără dobândă: Depozite la vedere cu dobândă


Depozite la termen fara dobanda Depozite la termen cu dobândă

Figura 2.14. Structura depozitelor pe BC Enerhbank SA, exprimată în valută străină pentru perioada 2018
Sursa: elaborat de autor în baza datelor din raportul anual
În urma analizei datelor putem observa mici schimbări în datele prezentate în cei trei ani
analizați. Conform datelor observăm ca cea mai mare pondere este deținută de către depozitele la
vedere cu dobândă catre dețin circa 52,76% după care este urmată de depozitele la vedere fără
dobândă care dețin 42,28%, cea mai mică pondere este deținută de către depozitele la termen cu
dobândă care dețin circa 0,70% din întreaga structură. În situaţia în care depozitele devin
indisponibile, adică nu pot fi restituite de banca faţă de care s-a intentat proces de lichidare în legătură
cu insolvabilitatea, Fondul publică în subdiviziunile ei separate şi în cel puţin 2 ziare de circulaţie
naţională o informaţie privind plata depozitului indisponibil, perioada în cursul căreia va avea loc
plata, denumirea băncii, după caz, mandatate să efectueze plata, condiţiile şi formalităţile necesare
obţinerii depozitelor garantate. Mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent se calculează prin
însumarea tuturor depozitelor acestuia, inclusiv a dobînzilor datorate şi neplătite la data constatării
indisponibilităţii depozitelor. Dacă banca deţine o creanţă asupra deponentului, mărimea obligaţiei
băncii faţă de acesta se reduce cu mărimea obligaţiei lui, expirate şi neplătite, faţă de bancă. În cazul
unui depozit comun, partea fiecărui deţinător, stipulată în contract, se ia în considerare la calcularea
mărimii obligaţiei băncii în funcţie de plafonul de garantare.
18
2.4.Analiza creditelor pe ramuri ale economiei şi în dependenţă de valuta creditului

Politica creditară a băncii trebuie să fie orientată spre protejarea activelor, obţinerii de profit
şi îmbunătăţirii stării economico-financiare a împrumutaţilor concomitent luînd în consideraţie
securitatea depozitelor clienţilor. Politica şi procedeele de creditare se determină de o instrucţiune de
politică generală şi instrucţiuni specifice (scrise), aprobate de consiliul băncii.
O astfel de politică generală şi procedee scrise vor cuprinde, dar nelimitîndu-se la:
1. Instrucţiunea de politică generală de creditare a băncii, evidenţiind:
- structura organizatorică;
- autorităţile de creditare
- strategia de afaceri şi marketing;
- tipurile de credite;
- limitele generale de creditare;
- activitatea de creditare la nivel de filială;
- gajul sau alt tip de asigurare considerat acceptabil şi suficient;
- modul de acordare şi rambursare a creditelor;
- principiile stabilirii mărimii ratei dobînzii;
- distribuirea şi diversificarea pe ramuri (pe sectoare);
- revizuirea şi controlul portofoliului de credite etc.

875 769 653


2016 191 312 057
159 699 085
524 758 511

897 801 613


2017 227 774 592
86 096 764
583 930 256

937 901 431


2018 178 173 425
73 260 241
686 467 764

0 200 000 000 400 000 000 600 000 000 800 000 000 1 000 000 000

total EUR USD MDL

Figura 2.15. Dinamica portofoliului de credite pe sectorul bancar al RM (pe monede


Sursa: elaborat de autor în baza datelor din raportul anual
19
Conform datelor cu privire la crediteolr pe tipuri de monede, putem menționa faptul că BC
Energbank SA acordă credite în trei monede, MDL, USD, EUR. Perioada analizată de trei ani ne
indică o creștere a creditelor de la 875 769 653 lei în anul 2016 la, 937 901 431 lei în anul 2016. Ce-
a mai mare influiență a avut moneda națională MDL, care sa majorat cu 13,27 % în decurs de 3 ani.
După care este urmată de micșorarea creditelor exprimte în USD cu 10,42% și creditele EUR care la
fel a avut de suferit o micșorare de 2,84%. În general putem afirma că situația în sectorul creditelor
este una pozitivă.

Analiza portofoliului de credite pe sectorul bancar al RM (pe tipuri de debitori)

Politica de creditare a băncii comerciale înseamnă combinația de documente, factori și acțiuni care
vizează dezvoltarea unei instituții financiare în domeniul creditării. Aceasta este o condiție
fundamentală pentru crearea formarea sistemului de documente, care în viitor vor reglementa toate
activitățile în cadrul sistemului de credite. În cadrul politicii de creditare sunt incluse: obiectivele de
creditare și normele de punere în aplicare a acestora, reglementările, standardele și tehnicile pentru a
asigura eficiența proceselor de creditare.
Tabelul 2.7
Structura portofoliului de credite pe sectorul bancar al RM
mil.lei

Abaterea
Nr Abaterea absolută
Denumirea indicatorilor Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 absolută
d/o 2018/2017
2017/2016

1 Pers. juridice rezidente 683 504 606 812 533 067 -76 691 -73 745

2 Pers. fizice rezidente 189 942 288 806 402 756 98 863 113 950

3 Pers. fizice nerezidente 2 322 2 182 2 077 -140 -104

Total 875769 897801 937901 22 031 40 099

În urma analizei cu privire la analiza portofoliului de credite pe sectorul bancar al RM pe


tipuri de debitori, putem spune totalul creditelor pe tipuri de debitori în decurs de trei ani 2016-2018
a crescut cu circa 62131778 lei, la acest lucru a contribuit în mare măsură majorarea creditelor
persoanelor fizice rezidente care a crescut cu 212813 lei sau 21,25 % în anul 2018 față de anul
2016, cele lalte două tipuri de creditori sau micșorat și anume, persoanele juridice rezidente au avut
de suferit o micșorare de 150436 lei, sau 21,20 % în anul 2018. Creditele persoanelor fizice
nerezidente la fel sau micșorat cu 245% sau 0,04%, ce ține de creditele persoaneloe juridice
nerezidente în cadrul BC Energbank SA nu sau înregistrat în decurs de trei ani nici un credit.
20
1 000 000 000 897801613
875769653
900 000 000 937901431
800 000 000 606 812 789
683 504 189
700 000 000
600 000 000 533 067 318
500 000 000 402 756 593
400 000 000 288 806 521
300 000 000 189 942 779
200 000 000 2 182 303
100 000 000 0 0 0 2 077 520 2 322 685
0
Persoanelor Persoanelor Persoanelor fizice Persoanelor fizice
2018
juridice rezidente juridice rezidente nerezidente
2017 nerezidente
2016 1 2 3 4 Total

Figura 2.15. Dinamica portofoliului de credite pe sectorul bancar al RM


Sursa: elaborat de autor în baza datelor din raportul anual
Analiza portofoliului de credite pe sectorul bancar al RM (pe ramuri)

În formarea politicii de credit este realizată o evaluare completă și o analiză a potențialului


economic al Republicii Moldova. Unei monitorizări rigurase sînt expuse companiile - potențialii
clienți și consumatorii produselor de credit, emise de o bancă comercială. Organizațiile de credit
investighează situația financiară a acestor societăți (companii) în ceea ce privește capacitatea lor de a
plăti și de nevoia obiectivă în resursele de credit. BC Energbank SA își concep și își dezvoltă politica
de credit, ținînd cont de următorii factori:
- Factorii macro-economici, inclusiv nivelul de dezvoltare economică și a politicilor financiare,
impuse de către Banca Națională a Moldovei;
- Factorii regionali, care vizează compoziția regională a clienților, nevoile lor de credit, capacităților
de deservire a industriei;
- Factorii interni care implică monitorizarea structurii pasivelor bancare, conformarea cerințelor
organelor de supraveghere guvernamentale, precum și efectuarea unui control intern mai eficient.
BC Energbank SA vizează:
a. Identificarea riscurilor în spectrul profitului planificat;
b. Creșterea randamentelor pe termen lung;
c. Garantarea lichidității organizației de credit;
d. Diversificarea pieței financiare;
e. Satisfacerea cererii de credit din societatea moldovenească;
f. Unificarea operațiunilor și a politicii bancare;
Astfel, BC Energbank SA , care operează în Republica Moldova, își asumă dreptul de a-și concepe
propria politică de creditare

21
Tabelul 2.8
Analiza portofoliului de credite pe sectorul bancar al RM (pe ramuri)
mil.lei
Abaterea Abaterea
Nr
Denumirea indicatorilor Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 absolută absolută
d/o
2017-2016 2018-2017

Credite acordate agriculturii 81 229 500 72 126 151 80 391 487 -9 103 349 +8 265 336
1
Credite acordate industriei
19 582 795 15 515 635 13 651 070 -4 067 160 -1 864 565
2 alimentare
Credite acordate în
34 680 582 22 294 829 27 603 430 -12 385 753 +5 308 601
3 domeniul construcţiilor

Credite de consum 71 020 072 132 393 611 228 675 756 +61 373 539 +96 282 145
4
Credite acordate industriei
2 046 425 1 618 505 0 -427 920 -1 618 505
5 energetice
Credite acordate industriei
21 767 844 11 966 285 11 606 586 -9 801 559 -359 699
6 productive

Credite acordate comerţului 71 702 694 55 345 788 58 339 741 -16 356 906 +2 993 953
7
Credite acordate mediului
10 177 554 746 332 0 -9 431 222 -746 332
8 financiar nebancar
Credite acordate pentru
procurarea/construcţia 39 635 516 48 206 145 62 818 185 +8 570 629 +14 612 039
9 imobilului
Credite acordate persoanelor
22 579 121 21 386 372 15 628 765 -1 192 749 -5 757 607
10 fizice care practică activitate
Credite acordate în
domeniul transport,
606 647 568 089 144 000 -38 559 -424 089
telecomunicaţii şi
11 dezvoltarea reţelei
Credite acordate în
domeniul prestării 70 279 432 94 405 667 76 716 949 +24 126 235 -17 688 718
12 serviciilor

Alte credite acordate 79 450 329 107 356 847 110 891 797 +27 906 518 +3 534 949
13

Total 524 758 511 583 930 256 686 467 764 59 171 746 102 537 508
14

Conform analizei creditelor pe ramuri în cadrul BC Energbank SA putem observa că totalul


creditelor pe ramuri în anul 2018 față de anul 2017 putem observa că suma creditelor sau majorat cu
102 537 508 lei. Ce mai mare majorare o constituie creditele de consum 96 282 145 lei sau 10,6)%,
după care este urmat de alte credite de condum care sau majorat de la 107 356 847 lei în anul 2017 la
110 891 797 lei în anul 2017, creșterea constituie 3 534 949 lei. Ce mai nesemnificativă modificare
a avut loc la credite acordate comerţului care de la 55 345 788 lei în anul 2017 s-a majorat cu 2
993 953 lei în anul 2018.
22
2016 15.48 3.73 6.61 13.53 4.15 13.66 1.94 7.55 4.3 13.39 15.14

2.66
2017 12.35 3.82 22.67 2.05 9.48 0.138.26 3.66 16.17 18.39

1.99
2018 11.71 4.02 33.31 1.69 8.5 0 9.15 2.28 11.18 16.15

0 20 40 60 80 100 120

Credite acordate agriculturii


Credite acordate industriei alimentare
Credite acordate în domeniul construcţiilor
Credite de consum
Credite acordate industriei energetice
Credite acordate industriei productive
Credite acordate comerţului
Credite acordate mediului financiar nebancar
Credite acordate pentru procurarea/construcţia imobilului
Credite acordate persoanelor fizice care practică activitate
Credite acordate în domeniul transport, telecomunicaţii şi dezvoltarea reţelei
Credite acordate în domeniul prestării serviciilor
Alte credite acordate

Tabelul 2.16 Strucura portofoliului de credite pe sectorul bancar al RM (pe ramuri) pe anul 2016-2018
Sursa: elaborat de autor în baza datelor din raportul anual
Conform analizei tabelului cu privire la analiza portofoliului de credite pe ramuri pe perioada
2016-2017 putem menționa faptul că în anul analizat suma creditelor sa majorat cu circa 59171746
lei comparativ cu anul de bază, la această modificare a contriubit creșterea creditelor de consum cu
61 373 539 lei sau 9,14%. Tot o influiență majoră au avut și alte crdite care au înregistrat o majorare
de la 79 450 329 lei în anul 2016 la 107 356 847 leicreșterea constituie 27 906 518 lei sau 3,24%. O
creștere majoră au înregistraat și creditele acordate pentru procurarea/construcţia imobilului cu 8
570 629 lei sau 0,70 %. Pe lingă creșterile înregistrate avem și unele micșorări a creditelor acordate
în agricultură cu circa 9 103 349 lei sau 3,13%.

23
2.5.Analiza indicatorilor de adecvare a capitalului

Sistemul fiscal, de care depinde Capacitatea acţionarilor de a


nivelul impozitului pe profit, aduce noi aporturi în proces
respectiv volumul profitului net, de emisiune suplimentară şi
rămas la dispoziţia băncii subscriere la acţiuni
Modul de
formare şi Capacitatea băncii de
estimare a a satisface necesităţile
profitului financiare actuale şi
cele viitoare

Gradul de eficienţă a managementului Gradul de evoluţie a


băncii, de care depinde volumul de pieţii produselor
Factorii
beneficiu nerepartizat, ce va rămâne la bancare, ce determină
calitativi
dispoziţia băncii la sfârşitul gradul de risc, implicat
exerciţiului financiar activităţii bancare

Figura 2.17 Componenţa factorilor calitativi care influenţează asupra suficienţei capitalului bancar
Sursa:Suport de curs la Bazele activității bancare
Tabelul 2.9.
Analiza indicatorilor de adecvare a capitalului pentru perioada 2016-2018
mil. %
Nr Abaterea Abaterea
d/o Indicatori 2016 2017 2018 2017- 2018-
2016 2017
1 Fonduri proprii (capitalului normativ total) mil, lei 386,35 433,28 446,84 +46,93 +13,57
2 Riscul de capital,% 43,37 43,99 43,37 +0,62 -0,62
Rata fondurilor (suficienţei capitalului ponderat la risc),
3 43,37 43,99 39,94 +0,62 -4,05
%
Cuantumul total al expunerii la risc (activelor ponderate
4 340,21 985,23 1118,67 +645,02 +133,44
la risc), mil,lei

Conform datelor cu privire la analiza indicatorilor de adecvare a capitalului în cadrul BC


Energbank SA pentru anii 2016-2018 putem concluziona faptul că cea mai mare parte a modificărilor
au avut loc în anul 2018 cînd toți cei patru indicatori analizati au avut de suferit modificări.
Fondurile proprii capitalului normativ total în anul 2016 era de 386,35 mil.lei, în anul 2017 sa
majorat cu 46,93 mil. lei fiind de 433,28 mil.lei, în anul 2018 sa marcat o creștere de 13,57 mil.lei
fiind de 446,84 mil.lei. Riscul de capital, un alt indicator care în anul 2016 era de 43,37 % în decurs
de un an sa mojorat cu 0,62%, ajungînd pînă la 43,99% în anul 2017, conform datelor în anul 2018 a
ajuns la circa 43,37% micșorarea fiind de 0,62%. Rata fondurilor suficienţei capitalului ponderat la
risc, este și el un indicatotr de valoare pentru analiza indicilor de adecvare a capitalului, în anul 2016
era de 43,37% iar în anul 2017 a ajuns pînă la 43,99% practic 44%, de și norma este de 16% și mai
mare practic cu 27,99% e mai mare, majorarea fiind de 0,62% . În anul 2018 comparativ cu anul
precedent a avut loc de descrestere de (4,05%).

24
2.6.Analiza indicatorilor de lichiditate:

Lichiditatea este capacitatea băncii de a plasa în active şi de a asigura în orice moment onorarea
la scadenţă a obligaţiilor sale de plată. În scopul asigurării unei lichidităţi şi al prevenirii crizelor în
sectorul bancar, de către BNM a fost adoptat Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii.
Acest Regulament introduce 3 principii de bază:
Principiul I al lichidității prevede, ca suma activelor băncii cu termenul de rambursare mai mult de
2 ani să nu depășească suma resurselor ei financiare.
Principiul II al lichidității prevede, ca lichiditatea curentă a unei bănci, exprimată ca coeficient al
activelor lichide la activele totale, nu trebuie să fie mai mică decît rata procentuală stabilită de
prezentul Regulament.
Principiul III al lichidității prevede ca lichiditatea pe benzi de scadență pînă la o lună; 1-3 luni; 3-6
luni; 6-12 luni și peste 12 luni, exprimată ca raport între lichiditatea efectivă și lichiditatea necesară
pe fiecare bandă de scadență, nu trebuie să fie mai mică decît coeficientul stabilit de regulament.
Poziţia lichidităţii curente (PLC) (indicele pasivelor foarte lichide) evoluează lichiditatea
curentă a băncii, şi anume capacitatea băncii de a-şi onora obligaţiile curente. Se calculează astfel:
Active curente
Poziţia lichidităţii curente = (2.3)
Pasive curente

Tabelul 2.10
Analiza indicatorilor de lichiditate curentă și cea pe tremen lung
%
Nr Abaterea Abaterea
Indictaori 2016 2017 2018
d/o 2018-2017 2017-2016
1 Lichiditatea curentă; % 56,69 60,47 60,03 -0,44 3,78
2 Lichiditatea pe termen lung; 0,66 0,68 0,72 0,04 0,02

În urma analizei putem afirma că lichiditatea curentă în anul 2017 sa majorat cu +3,78% fiind
în 2016 de 56,69% și a ajuns la 60,47% în anul 2017, pe lingă creșterea dată în anul 2018 a avut loc
o descreștere de circa 0,44%. Un alt indicator care a avut un rol semnificativ este și lichiditatea e
termen lung care de la 0,66% în anul 2016 lan 0,72% în anul 2018.
Conform datelor privind lichiditatea putem menționa faptul că lichiditatea curentă este de
conform normei mai mare de 20% practic este dublu. Ce tine de lichiditatea pe termen lung care ar
trebui să depățească 1 nici în unul din anii analizați practic nu se apropie de normă, ceia ce denotă
faptul că există o problemă în cadrul băncii.

25
Tabelul 2.11
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) anul 2016
(0,01)Lei
Nr Valori ajustate
. Denumire pînă la o lună între o lună și între 3 și 6 între 6 și 12 peste 12
d/o inclusiv 3 luni inclusiv luni inclusiv luni inclusiv luni
A B 1 2 3 4 5
1 Lichiditatea efectivă 1 185 698 482 125 649 042 163 708 006 178 514 215 331 916 283
2 Lichiditatea necesară 336 994 627 25 163 195 39 253 675 97 305 417 169 867 192
3 Excedent de lichiditate 848 703 855 100 485 847 124 454 331 81 208 798 162 049 091
Lichiditatea efectivă
4 1 185 698 482 974 352 897 264 193 853 302 968 546 413 125 081
ajustată
5 Principiul III 3,52 38,72 6,73 3,11 2,43

Tabelul 2.12
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) anul 2017
(0,01)Lei
Nr Valori ajustate
. Denumire pînă la o lună între o lună și între 3 și 6 între 6 și 12
peste 12 luni
d/o inclusiv 3 luni inclusiv luni inclusiv luni inclusiv
A B 1 2 3 4 5
1 Lichiditatea efectivă 1 398 431 158 106 134 179 146 868 096 217 743 597 380 245 024
2 Lichiditatea necesară 410 541 185 25 220 064 34 347 442 89 822 907 161 101 005
3 Excedent de lichiditate 987 889 974 80 914 115 112 520 653 127 920 690 219 144 019
Lichiditatea efectivă
4 1 398 431 158 1 094 024 153 227 782 211 330 264 250 508 165 714
ajustată
5 Principiul III 3,41 43,38 6,63 3,68 3,15

Tabelul 2.13
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) anul 2018
(0,01)Lei
Nr Valori ajustate
. Denumire pînă la o lună între o lună și între 3 și 6 între 6 și 12
peste 12 luni
d/o inclusiv 3 luni inclusiv luni inclusiv luni inclusiv
A B 1 2 3 4 5
1 Lichiditatea efectivă 1 439 321 659 114 228 717 135 741 768 227 196 120 383 873 474
2 Lichiditatea necesară 455 201 467 33 318 282 33 660 036 68 344 433 109 342 898
3 Excedent de lichiditate 984 120 192 80 910 436 102 081 732 158 851 687 274 530 576
Lichiditatea efectivă
4 1 439 321 659 1 098 348 909 216 652 204 329 277 852 542 725 161
ajustată
5 Principiul III 3,16 32,97 6,44 4,82 4,96

Conform datelor cu privire la lichiditățile pe benzi de scandență putem menționa faptul că în


decursul celor trei ani analizați (principiul III) a avut de suferit diverse modificări în plan economic,
valoarea justă este calculată pentru cinci peroade, Valori ajustate pînă la o lună inclusive variază de
la 3,16 în 2018 pînă la 3,52 în 2016,deci se observă o descreștere nesemnivicativă, de fapt asta este
cea mai mica rată pe parcursul a 12 luni, cea mai mare este inclusă la valori ajustatemîntre o lună.

26
2.7. Analiza indicatorilor de calitate a activelor

1. Rata de corelare a depozitelor cu activele (RDC)


Dpf  Dpj
RDC = x 100 %, (2.4)
At
unde Dpf - depozite persoane fizice, Dpj - depozite persoane juridice, At - total active;
DRC(2016)mon.naț = ((535739+403200)/2415425)x100=38,87%
DRC(2017)mon.naț = ((624589+523062)/2675412)x100=42,89%
DRC(2018)mon.naț = ((659205+558657)/2691766)x100=45,24%
DRC(2016)val.str.=((502629+221516)/ 2415425)x100=29,98%
DRC(2017)val.str.=((528025+226419)/ 2675412)x100=28,19%
DRC(2018)val.str.=((265822+459149)/ 2691766)x100=26,93%
Conform datelor cu privire la Rata de corelare a depozitelor cu activele putem observa că
RDC analizta pentru perioada de trei ani este în continuă creșteredacă în anul 2016 exprimat în
monedă națională era de 38,87% atunci în anul 2017 sa majorat cu circa 4,02% fiind de 42,89%, în
anul 2018 DRC-ul continuă să crescă pînă la 45,24% majorînduse cu 2,35%. Ceia ce ține de Rata de
corelare a depozitelor cu activele exprimate în valută străină putem observa o pondere mult mai mica
față de moneda națională, plus la toate este și într-o continuă descreștere, deci în anul 2016 RDC-ul
era de 29,98% iar în anul 2017 sa micșorat cu 1,79% ajungînd pînă la 28,19% în anul 2018
micșorarea persistă în continuare fiind de 1,26%. Așadar situația DRC-urilor este aceasta.
2. Rata activelor generatoare de dobândă
Agd
RAgd = x 100 %, (2.5)
At
unde : RAgd - rata activelor generatoare de dobândă; Agd – active generatoare de dobândă; At - total
active; Ragd(2018)= ( 1 458 885 /2415425)x100=60,39%
3. Rata (gradul) de utilizare a activelor (RUA.
Venituri totale
RUA = x 100 % (2.6)
At
RUA(2016)=(379604/2415425)*100=15,71%
RUA(2017)=(341897/2675412)*100=12,77%
RUA(2018)=(355812/2691766)*100=13,21%
Conform datelor cu privire la Rata de utilizare a activelor putem afirm că conform datelor prelucrate
putem spune că RUA în anul 2016 a constă 15,71% , către anul 2017 sa micșorat cu 2,94% fiind de 12,77%
ceia ce ne indică descreșterea veniturilor, în anul 2018 RUA-ul a crescut cu 0,44%.
27
2.8 . Analiza indicatorilor de calitate a portofoliului de credite:

Potenţialul de economisire, implicit de creditare al întreprinderilor poate fi evidenţiat prin


analiza disponibilităţilor în depozite la termen şi ale portofoliilor de titluri deţinute ca participaţii la
capitalul social al altor agenţi economici şi ca subscriitori la titlurile emise de stat.
Participarea statului în calitate de creditor nu poate fi analizată decât în situaţia înregistrării de
excedente bugetare şi a disponibilizării în economie a unor importante sume, dirijate către sistemul
asigurărilor şi protecţiei sociale ori către alte destinaţii.
Tabelul 2.14
Analiza indicatorilor de calitate a portofoliului de credite
mil.lei

Nr
Indicator 2016 2017 2018
d/o

1 Soldul creditelor neperformante 162,42 172,67 162,36


2 Suma reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale; 121.22 112.51 124.02
3 Soldul creditelor expirate; 111.23 122.71 114.12
4 Total credite/total active; 255,02 218,25 217,25
5 total credite neperformante /total active, %; 6,72 6,45 6,03
6 Total credite neperformante /total credite, %; 0,10 0,10 0,10
7 Structura portofoliului de credite neperformante; 18,55 19,23 17,31
8 Soldul datoriei la credite 875,77 897,8 937,9

Conform datelor cu privire la analiza indicatorilor de calitate a portofoliului de credite putem


menționa faptul că soldul creditelor neperformante în anul 2017 sa majorat cu 10,25 mil.lei fiind de
172,67 mil.lei pe cind în anul 2018 a revenit la situația anului precedent 162,36 mil.lei. Suma
reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale, este caracterizată ca una instabilă în
anul 2017 față de anul 2016 a avut loc o descreștere de 8,71 mil.lei pe cînd în anul 2018 a avut loc o
majorare de circa 11,51 mil.lei. Majoritatea creditelor sînt în permanent dezechilibru. Total credite
neperformante /total credite, în decursul a trei ani situația este aceiași de 0,10%. Soldul datoriei la
credite este în creștere în decurs de cei trei ani analizați, crescînd de la 875,77 mil.lei în anul 2016 la
937.9 în anul 2018. În ceea ce priveste rata creditelor neperforman nivel de 12.54 % la final de an .
Anul trecut acest indicator a înregistrat un nivel mediu de 18,38 % , se observă continuarea tendintei
de micsorare, spre un Activitatea de creditare a evidentiat semne mai concludente de imbunatätire in
2018. Soldul creditelor a constituit 35,5 mlrd. lei, majorindu-se cu 5.9 % în mare parte datorita
segmentului retail. Credite acordate de către banci populatiei s-a majorat cu 31 % in 2018, soldul
creditelor acordate sectorului corporate s-a diminuat cu 1,5 % .

28
2.9. Analiza indicatorilor de profitabilitate bancară:

Rata rentabilităţii activelor x Multiplicatorul capitalului = Rata rentabilităţii capitalului


sau
Profit net Active Profit net
 
Active Capital Capital (2.7)
Active totale
EM   100 (2.8)
Total fonduri proprii

Tabelul 2.15
Analiza indicatorilor de profitabilitate bancară
mln.lei
Nr Abaterea Abaterea
Indicatori 2018 2017 2016
d/o 2018-2017 2017-2016
1) rentabilitatea activelor; 1,37 2,03 2,92 -0,66 -0,89
2) rentabilitatea capitalului; 6,62 9,44 13,28 -2,82 -3,84
3) rentabilitatea creditelor; 5,25 4,22 4,29 +1,03 -0,07
4) rentabilitatea depozitelor; 1,92 1,98 2,05 -0,06 -0,07
5) marja netă a dobânzii; 4,60 4,97 6,31 -0,37 -1,34
6) rata profitului net; 1,43 1,60 1,54 -0,17 0,05
7) efectul de pârghie etc. 4,30 4,49 4,46 -0,19 0,03
8) indicele eficienţei; 126,93 136,48 148,65 -9,55 -12,17

Analiza dată ne indică ca rentabilitatea activelor este în permanentă descreștere, în anul 2017
față de anul 2016 sa micșorat cu 0,89% pe cînd în anul 2018 față de anul precedent sa micșorat cu
0,66%. Rentabilitatea capitalului, marja netă a dobânzii, indicele eficienţei acești indicatori sunt în
continuă descreștere fiind presupusă o problemă.

29
III Concluzii și recomandări

BC Energbank S.A. în pofidă problemelor economice ale ultimilor ani, ENERGBANK rămîne
pe calea dezvoltării sigure și continuă reălizarea cu succes a planurilor aprobăte. Într-o situație de
instabilităte continuă , ENERGBANK a demonstrăt un grad înalt de pregtire pentru modificările pe
piață . Bănca a lucrat permanent asupra îmbunătățirii eficieței, a creat și dezvoltat procesele de afăceri,
iar posibilitătile serviciilor digitale devenind tot mai sigure și accesibile pentru clienții săi.
Pentru asigurarea viabilităţii unei instituţii bancare, managementul bancar trebuie să
monitorizeze atât performanţa instituţiei bancare, respectiv profitabilitatea bancară, cât şi risculde
lichiditate. Între profitabilitate şi lichiditate bancară există o strânsă interdependenţă, de capacitatea
băncii de a crea lichidităţi si de capacitatea de plasare a acestora pe piaţă depinzând şi profitabilitatea
instituţiei bancare.Pentru limitarea impactului crizei financiare asupra economiei româneşti şi
implicit asupra sistemului bancar, considerăm că sunt necesare crearea următoarelor premise:
-Luarea constantă a unor măsuri prudenţiale şi administrative de către BNM astfel încât să tempereze
creşterea creditului neperformant acordat sectorului privat şi susţinerea creditării în monedă naţională
în detrimentul celei în valută.-Situarea rezervelor minime obligatorii la un nivel ridicat permite
ajustarea graduală a lichidităţii din sistemul bancar, în funcţie de evoluţia condiţiilor de piaţă.-
Menţinerea raportului creanţe/restante şi îndoielnice/capitaluri proprii la un nivel redus.
- Menţinerea nivelului garantat al depozitelor (pe persoană şi pe bancă) constituite la instituţiile de
credit la o valoare care să încurajeze atragerea de depozite atât de la persoane fizice cât şi de la
persoane juridice, precum şi în scopul evitării panicii, care odată instalată ar duce la retragerea masivă
a sumelor depozitate în sistemul bancar.
- Modificarea normelor privind provizionarea, pentru a continua procesul de restructurare sau
reeşalonare a creditelor neperformante (în prezent, potrivit normelor actuale, nu pot fi ajutaţiclienţii
în cazul unor restructurări sau reeşalonări, fără ca banca să aibă probleme privind profitabilitatea şi
solvabilitatea). Păstrarea actualului nivel de provizioane afectează lichiditatea şi profitabilitatea şi
indicatorii de prudenţialitate ai băncii.
- O măsură eficientă anticriză o reprezintă diminuarea ratelor dobânzilor de politică monetară şi
contribuirea la creşterea investiţiilor.

30
IV Resurse bibliografice utilizate

1. www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-dezvaluirea-de-catre-bancile-din-
republica-moldova
2. Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06 octombrie 2017
3. Suport de curs ,,Bazele activității bancare,, autor Postolache Victoria.
4. Niţu I, Managementul riscului bancar, Ed. Expert, Bucureşti 2000
5. Rotaru C., „Managementul performannței bancare”, Editura Expert, Bucureşti, 2001
6. Legea privind activitatea băncilor nr 202 din 06,10,2017
7. Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr 308
din 22.12.2017
8. Legea privind aplicarea măsurilor respective internaționale nr 25 din 04.03.2016
9. HCA al BNM nr 96 din 05.05.2011
10. HCA al BNM nr 200 din 09.08.2018
11. HCA al BNM nr 256 din 19.12.2013
12. HCA al BNM nr 42 din 28.02.2014
13. Regulamentele bancare BC Energbank SA cu privire la: Procedurile Cunoașterii Clientul
14. Regulamentul privind descifrarea, închiderea și modificarea conturilor
15. Regulamentul privind efectuarea operațiunilor la contul de deposit
16. Regulamentul privind efectuarea operațiunilor cu cardul

31
IV. Surse bibliografice utilizate

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________

_______________________________________________________________________________________
_________

V. Aprecierea activităţii stagiarului (concluziile administraţiei băncii, entităţii


economice, primăriei) cu referire la activitatea acestuia

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________

32
VI. Rezultatele stagiului de practică (concluziile metodistului stagiului de
practică)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________

_______________________________________________________________________________________
_________

VII. Rezultatele susţinerii

33
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________

_______________________________________________________________________________________
_________

„____” _________________ 20____

Metodist

Şef catedră

L.Ş.

Anexa 1

Codul Băncii ENEGMD22

Perioada de raportare 31.12.2016

FIN 1. Bilanţul

34
Cod
Tabel 1.1 Active Valoarea contabilă*
poziţie

A B 1

010 Numerar şi echivalente de numerar 1 011 726 651

011 Numerar 257 823 272

012 Depozite la vedere şi echivalente de numerar 753 903 379

020 Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 0

021 Instrumente derivate deţinute pentru tranzacţionare 0

022 Instrumente de capitaluri proprii 0

023 Instrumente de datorie 0

024 Credite şi avansuri 0

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă


030 0
prin profit sau pierdere

031 Instrumente de capitaluri proprii 0

032 Instrumente de datorie 0

033 Credite şi avansuri 0

040 Active financiare disponibile pentru vînzare 3 330 807

041 Instrumente de capitaluri proprii 3 330 807

042 Instrumente de datorie 0

043 Credite şi avansuri 0

050 Împrumuturi şi creanţe 974 335 099

051 Instrumente de datorie 0

Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă


052 109 130 490
liber convertibilă

053 Credite şi avansuri 865 204 608

060 Investiţii păstrate până la scadenţă 238 589 787

061 Instrumente de datorie 238 589 787

35
062 Credite şi avansuri 0

070 Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire

071 Acoperirea valorii juste

072 Acoperirea fluxurilor de trezorerie

073 Acoperirea investiţiei nete printr-o operaţiune din străinătate

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a


074
dobânzii

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu


075
împotriva riscului de rată a dobânzii

Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în


080 cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui
portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

090 Imobilizări corporale 130 856 173

091 Mijloace fixe 130 808 473

092 Investiţii imobiliare 47 700

100 Imobilizări necorporale 1 968 645

101 Fond comercial 0

102 Alte imobilizări necorporale 1 968 645

Investiţii în companii asociate prin metoda punerii în


110
echivalenţă

120 Creanţe privind impozitele 854 691

121 Creanţe privind impozitul curent 854 691

122 Creanţe privind impozitul amânat 0

130 Active ce ţin de contractele de asigurare şi reasigurare

140 Alte active 16 354 964

Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept


150 37 408 925
deţinute pentru vînzare

151 Active imobilizate luate în posesie şi deţinute pentru vînzare 36 759 437

36
Alte active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept
152 649 488
deţinute pentru vînzare

160 TOTAL ACTIVE 2 415 425 742

Cod
Tabel 1.2 Datorii Valoarea contabilă
poziţie

A B 1

200 Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 0

201 Instrumente derivate deţinute pentru tranzacţionare 0

202 Poziţii scurte 0

203 Depozite 0

204 Datorii constituite prin titluri 0

205 Alte datorii financiare 0

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă


210 0
prin profit sau pierdere

211 Depozite 0

212 Datorii constituite prin titluri 0

213 Alte datorii financiare 0

220 Datorii financiare evaluate la cost amortizat 1 858 401 549

221 Depozite 1 674 856 486

222 Datorii constituite prin titluri 0

223 Alte datorii financiare 183 545 063

230 Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire

231 Acoperirea valorii juste

232 Acoperirea fluxurilor de trezorerie

233 Acoperirea investiţiei nete printr-o operaţiune din străinătate

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a


234
dobânzii

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu


235
împotriva riscului de rată a dobânzii

37
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în
240 cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui
portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

250 Provizioane 6 293 121

251 Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 6 293 121

252 Restructurare 0

253 Cauze legale în curs de soluţionare şi litigii privind impozitele 0

254 Angajamente de creditare şi garanţii 0

255 Alte provizioane 0

260 Datorii privind impozitele 2 940 533

261 Datorii privind impozitul curent 17 265

262 Datorii privind impozitul amânat 2 923 268

Angajamente în cadrul contractelor de asigurare şi de


270
reasigurare

280 Alte datorii 6 397 465

290 Capital social rambursabil la cerere

Angajamentele incluse în grupuri de cedare clasificate drept


300 0
deţinute pentru vânzare

310 Total datorii 1 874 032 668

Cod
Tabel 1.3 Capitaluri proprii Valoarea contabilă
poziţie

A B 1

400 Capital social 100 000 000

401 - Capital vărsat 100 000 000

402 - Capital subscris nevărsat 0

410 Prime de capital 0

420 Alte capitaluri proprii 0

- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare


421 0
compuse

422 - Alte instrumente de capitaluri proprii 0

38
430 Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente: 15 966 039

431 - Imobilizări corporale 15 963 983

432 - Imobilizări necorporale 0

- Operaţiunilor de acoperire a investiţiilor nete în operaţiunile


433
străine (porţiunea efectivă)

434 - Conversiei valutare

435 - Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]

436 - Active financiare disponibile pentru vînzare 2 057

- Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept


437 0
deţinute pentru vînzare

- Părţii altor venituri şi cheltuieli recunoscute aferente investiţiilor în


438
entităţi, contabilizate prin metoda punerii în echivalență

439 - Altor elemente 0

440 Rezerve 425 427 035

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiţiilor în entităţi


441
contabilizate prin metoda punerii în echivalenţă

442 Alte rezerve 425 427 035

450 (-) Acţiuni proprii 0

460 Pierderea, profitul ce se atribuie acționarilor băncii

470 (-) Dividende interimare 0

480 Interese minoritare (interese care nu presupun control)

481 Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare

482 Altele

490 Total capital 541 393 074

500 Total capital şi datorii 2 415 425 742

39
Anexa 2

Codul Băncii ENEGMD22

Perioada de raportare 31.12.2016

FIN 1. Bilanţul

Cod
Tabel 1.1 Active Valoarea contabilă*
poziţie

A B 1

010 Numerar şi echivalente de numerar 1 011 726 651

011 Numerar 257 823 272

012 Depozite la vedere şi echivalente de numerar 753 903 379

020 Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 0

021 Instrumente derivate deţinute pentru tranzacţionare 0

022 Instrumente de capitaluri proprii 0

023 Instrumente de datorie 0

024 Credite şi avansuri 0

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă


030 0
prin profit sau pierdere

031 Instrumente de capitaluri proprii 0

032 Instrumente de datorie 0

033 Credite şi avansuri 0

040 Active financiare disponibile pentru vînzare 3 330 807

041 Instrumente de capitaluri proprii 3 330 807

042 Instrumente de datorie 0

043 Credite şi avansuri 0

050 Împrumuturi şi creanţe 974 335 099

40
051 Instrumente de datorie 0

Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă


052 109 130 490
liber convertibilă

053 Credite şi avansuri 865 204 608

060 Investiţii păstrate până la scadenţă 238 589 787

061 Instrumente de datorie 238 589 787

062 Credite şi avansuri 0

070 Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire

071 Acoperirea valorii juste

072 Acoperirea fluxurilor de trezorerie

073 Acoperirea investiţiei nete printr-o operaţiune din străinătate

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a


074
dobânzii

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu


075
împotriva riscului de rată a dobânzii

Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în


080 cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui
portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

090 Imobilizări corporale 130 856 173

091 Mijloace fixe 130 808 473

092 Investiţii imobiliare 47 700

100 Imobilizări necorporale 1 968 645

101 Fond comercial 0

102 Alte imobilizări necorporale 1 968 645

Investiţii în companii asociate prin metoda punerii în


110
echivalenţă

120 Creanţe privind impozitele 854 691

121 Creanţe privind impozitul curent 854 691

122 Creanţe privind impozitul amânat 0

41
130 Active ce ţin de contractele de asigurare şi reasigurare

140 Alte active 16 354 964

Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept


150 37 408 925
deţinute pentru vînzare

151 Active imobilizate luate în posesie şi deţinute pentru vînzare 36 759 437

Alte active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept


152 649 488
deţinute pentru vînzare

160 TOTAL ACTIVE 2 415 425 742

Cod
Tabel 1.2 Datorii Valoarea contabilă
poziţie

A B 1

200 Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 0

201 Instrumente derivate deţinute pentru tranzacţionare 0

202 Poziţii scurte 0

203 Depozite 0

204 Datorii constituite prin titluri 0

205 Alte datorii financiare 0

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă


210 0
prin profit sau pierdere

211 Depozite 0

212 Datorii constituite prin titluri 0

213 Alte datorii financiare 0

220 Datorii financiare evaluate la cost amortizat 1 858 401 549

221 Depozite 1 674 856 486

222 Datorii constituite prin titluri 0

223 Alte datorii financiare 183 545 063

230 Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire

231 Acoperirea valorii juste

232 Acoperirea fluxurilor de trezorerie

42
233 Acoperirea investiţiei nete printr-o operaţiune din străinătate

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a


234
dobânzii

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu


235
împotriva riscului de rată a dobânzii

Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în


240 cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui
portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

250 Provizioane 6 293 121

251 Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 6 293 121

252 Restructurare 0

253 Cauze legale în curs de soluţionare şi litigii privind impozitele 0

254 Angajamente de creditare şi garanţii 0

255 Alte provizioane 0

260 Datorii privind impozitele 2 940 533

261 Datorii privind impozitul curent 17 265

262 Datorii privind impozitul amânat 2 923 268

Angajamente în cadrul contractelor de asigurare şi de


270
reasigurare

280 Alte datorii 6 397 465

290 Capital social rambursabil la cerere

Angajamentele incluse în grupuri de cedare clasificate drept


300 0
deţinute pentru vânzare

310 Total datorii 1 874 032 668

Cod
Tabel 1.3 Capitaluri proprii Valoarea contabilă
poziţie

A B 1

400 Capital social 100 000 000

401 - Capital vărsat 100 000 000

402 - Capital subscris nevărsat 0

43
410 Prime de capital 0

420 Alte capitaluri proprii 0

- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare


421 0
compuse

422 - Alte instrumente de capitaluri proprii 0

430 Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente: 15 966 039

431 - Imobilizări corporale 15 963 983

432 - Imobilizări necorporale 0

- Operaţiunilor de acoperire a investiţiilor nete în operaţiunile


433
străine (porţiunea efectivă)

434 - Conversiei valutare

435 - Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]

436 - Active financiare disponibile pentru vînzare 2 057

- Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept


437 0
deţinute pentru vînzare

- Părţii altor venituri şi cheltuieli recunoscute aferente investiţiilor în


438
entităţi, contabilizate prin metoda punerii în echivalență

439 - Altor elemente 0

440 Rezerve 425 427 035

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiţiilor în entităţi


441
contabilizate prin metoda punerii în echivalenţă

442 Alte rezerve 425 427 035

450 (-) Acţiuni proprii 0

460 Pierderea, profitul ce se atribuie acționarilor băncii

470 (-) Dividende interimare 0

480 Interese minoritare (interese care nu presupun control)

481 Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare

482 Altele

490 Total capital 541 393 074

44
500 Total capital şi datorii 2 415 425 742

Anexa 3

Codul bancii: ENEGMD22

La situatia din 31.12.2018

F 02.00 – CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE *

Cod
Denumirea indicatorului Valoarea*
poziție

A B 010

Raportul de profit sau pierdere

010 Venituri din dobânzi 137 403 326

020 Active financiare deținute în vederea tranzacționării 0

Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la


025 0
valoarea justă prin profit sau pierdere

030 Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere 0

Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale


041 0
rezultatului global

051 Active financiare la costul amortizat 137 403 326

Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor,


070 X
riscul de rată a dobânzii

080 Alte active 0

085 Venituri din dobânzi aferente datoriilor 0

090 (Cheltuieli cu dobânzile) 43 538 504

45
100 (Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării) 0

110 (Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere) 0

120 (Datorii financiare evaluate la costul amortizat) 43 538 504

(Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor,


130 X
riscul de rată a dobânzii)

140 (Alte datorii) 0

145 (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) 0

150 (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) X

160 Venituri din dividende 0

170 Active financiare deținute în vederea tranzacționării 0

Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la


175 0
valoarea justă prin profit sau pierdere

Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale


191 0
rezultatului global

Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate,


192 0
contabilizate prin metode diferite de metoda punerii în echivalență

200 Venituri din onorarii și comisioane 54 573 249

210 (Cheltuieli privind onorarii și comisioane) 10 551 117

Câștiguri sau (–) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor


220 financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau 229 874
pierdere, net

Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale


231 229 874
rezultatului global

241 Active financiare la costul amortizat 0

260 Datorii financiare evaluate la costul amortizat 0

270 Altele 0

Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare


280 0
deținute în vederea tranzacționării, net

Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor financiare nedestinate


287 tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau 0
pierdere, net

46
Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare
290 0
desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net

Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire împotriva


300 X
riscurilor, net

310 Diferențe de curs de schimb [câștig sau (–) pierdere], net 39 002 266

Câștiguri sau (–) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare,


330 -1 702 966
net

340 Alte venituri din exploatare 1 180 321

350 (Alte cheltuieli de exploatare) 13 217 442

355 VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET 163 379 008

360 (Cheltuieli administrative) 103 371 714

370 (Cheltuieli cu personalul) 77 257 510

380 (Alte cheltuieli administrative) 26 114 204

390 (Amortizare) 6 744 509

400 (Imobilizări corporale) 5 871 544

410 (Investiții imobiliare) 0

420 (Alte imobilizări necorporale) 872 964

425 Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net 0

Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale


426 0
rezultatului global

427 Active financiare la costul amortizat 0

430 (Provizioane sau (-) reluări de provizioane) 5 983 538

440 (Angajamente și garanții date) -11

450 (Alte provizioane) 5 983 549

Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea


460 activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit -11 488 263
sau pierdere

(Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale


481 0
rezultatului global)

491 (Active financiare la costul amortizat) -11 488 263

47
Deprecierea sau (–) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea
510 X
investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate

Deprecierea sau (–) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea


520 1 117 344
activelor nefinanciare

530 (Imobilizări corporale) 0

540 (Investiții imobiliare) 0

550 (Fond comercial) 0

560 (Alte imobilizări necorporale) 0

570 (Altele) 1 117 344

580 Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere X

Partea din profitul sau (-) pierderea aferent(ă) investițiilor în filiale,


590 asocieri în participație și entități asociate, contabilizată prin metoda X
punerii în echivalență

Profitul sau (–) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate


600 cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi 0
considerate activități întrerupte

PROFIT SAU (–) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE


610 57 650 166
ÎNAINTE DE IMPOZITARE

Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii


620 6 684 919
din activități continue

PROFIT SAU (–) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE DUPĂ


630 50 965 248
IMPOZITARE

640 Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, după impozitare 0

650 Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, înainte de impozitare X

660 Cheltuieli sau (–) venituri cu impozitul legate de activități întrerupte X

670 PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT(Ă) EXERCIȚIULUI 50 965 248

680 Atribuibil(ă) intereselor minoritare [interese care nu controlează] X

690 Atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă X

48
49

S-ar putea să vă placă și