Sunteți pe pagina 1din 112

3

rcs93.030

:
SR EN752
STANDARD
ROMAN Decembrie
2008
3
d
3

Relelede canalizarein exteriorulclAdirilor


Drainandsewersystems
outsjde
buitdings
R6seaux
d'evacuation
etd'assainissement
e I'exterieur
des
betiments t-

APROBARE Aprobat
deDirectorul
General
alASROla 15mattie2OO7
Standardul
european
EN752:2008
arestatutul
unuistandard
roman

coRESPoNDENTA Aceststandardesteidenticcu standardul


european
EN752:2008

Thisstandard
is identical
withtheEuropean
Standard
EN752:2008

La presente
normeestidentique
d la Normeeuropdenne
EN752:2008

ASOCIATIA
DESTANDARDIZARESII.I
RoI-AfriI
Str.Nrlendeleev
nr.21,25,cod010362,Bucuregt
Director
GeneELTel.:+4021 31632 96.Faxr+402i 316Og70
DirccllaDe Siandadizarc:Iet. +40 21 310 17 30, +40 2.t 3tO $ OA,r4O 21312 47 44, Fax.+4o 2.131558 70
DirecliaPlblica!l , Serv.V6nzarrAbonarnente: Tel. +4O21316 77 25. Fax + 4A 21 317i514, +4o 21 312s4 AA
ServiciLlRedactie- 1\,,ta-|\eino.
D.eptu-ideA,,hr - 4n 2- a1a oq 7,
(J AURU hepodJcerea sal uhtizreairfegEtSsaupa4ataa p€zeluturstaroardin olce pJbt(al'i5|p-n o.iceprdFopl
(etectorlic.
me€nic.rotompiere. micotiimaeerc.)6te interzisa
dscdnuexis€a;ordus;6 ;t AsRo

Retr SR EN 752:2008 Edilia1

randade(c)2@3.2oroasRo&8iue
P
Preambul
national J

Aceststandardreprezint5
versiunearomanea standardului european EN 752t2008.Standardula fost
tr€dusde ASRO,areacelagistatutca 9i versiunile
oficialeSia fostpublicatcu pemisiuneaCEN.
AceststandardreprezinteversiunearomSnea textuluiin limbafrancezaa standardului
european
EN752:2008.
Acesl standarddefinegteobiectivelerelelelorde canalizatea apelor din exteriorulctediritor9i =
stabile,gtF
cerinlelede funclionarecare permitatingereaacestorobiective,precum9i principiile d
actavitdlilor Si politicelegatede planificare,
strategice proiectare,
instatare, intreline;eqi
funclionare, 3
reabilitare. a
;
Standardul se aplicdrelelelorde canalizaao
a apelof,in principalrelelelorgravitationale,
incepanddin
punclulin careapoleuzateies dintr-ocHdire,dintr-unsislemde drenarea a@periguluisau de pe o
suprafalepavati,pan5in punctulincareacesteadeverseaziintr-ostiatiede eourarcsau un medru
acvatcteceptor, tr

StandarduleuropeanEN 752t2008a fostadoptatla datade 30 iunie2008p n publicarea uneinote


de confirmare
a adoptdrii.
Notade conlirmare
a adopldiiesteinlocuitiide aceststandard.

Corcspondenla
dinhe standardeleeubpene respeclivintemationale !-
la care se fac6 referire9i
romaneesteprezentatd
standardele TnanexanationalS
NA.
"standard
Cuvintele dintexlulprezentuluistandard
european" hebuiecitite"standard
romen.

rlnddde G) 20032010,sRo & B!€


3
n
STANDARDEUROPEAN EN752
EUROPEANSTANDARD 3
NORIVIE
EUROPEENNE
5
EUROPAISCHE
NORM lanuarie
2008
tcs 93.030 lntocuieqte
EN752-1:1995,
EN752-2:1996,
EN752-3:1996,
EN752-4:'19S7,
EN752-5:1997,
EN752-6:1998,
EN752'7i1998 =
3
a
Versiunea
romand

Relelede canalizare
in exteriorulcledirilor t

Drainand sewersystemsoutside Reseauxd evacuation et Entlvasserungssysteme


buildings d'assainissement
,l auBerhalb
vonGebduden
I'ext6rieurdes
batiments

Acestdocument
a fostadoptatde CENla 24 noiembrie
2007.

MembriiCEN sunt obligalisd respecteRegulamentul Internal CEN/CENELEC care stiplleaz


condiliilein care acestuistandardeuropeani se atribuiestatutulde stiandard nalionel,frr, nici o
modificare. Lrsteleaclualizate
9i referintele
bibliogEfice
referitoare
la acestestandardenationale polfi
oblinutepebazade cerere de la CentruldeManagement saude la oricemembru CEN.

Aceststandardeuropeanexistein ftei versiunioliciale(germana,engleze,franceza).O verciunein


oricarealte limbe,realizatdprin traduceresub responsabililatea
unui membruCEN, in limbasa
nalionala
9i notificatd
la de
Centrul Management, areacelagistatut
ca Siversiunile
oficiale.

Membii CEN sunt organismele nalionalede standardizare din urmdtoarele


15 : Austra Belgia,
Bulgaria,Cipru,Danemarca, Elvelia,
Estonia, Finlanda,Franla,Germania, Grecia,klanda,lslanda,
Itaia, Letonia,Lituania,Luxemburg,I\,,lalta,
I\,,larea
Britanie,Norvegia,Olanda,Polonia,Portugalia,
Republica Ceh;, Romania, Slovacia,
Slovenia, Spania,Suedia9i lJngaria.

CEN
COIVITETUL
EUROPEAN DESTANDARDIZARE
European for Standardization
Committee
ComiteEurop6en
de Normalisation
Europdisches
Komittefijr Normung

CentruldeManagement:
rue de Stassan36,8.1050Bruxelles

@200BCEN- Toatedrepturile suboice formi 9i ln orice


de exploalare
modsuntrezervate membribrnalionaliCEN Ref.:EN 752:2008
RO

Pasia r paira d'i ap @r a Gesruie srandalda(c) 2003.2010AsRo a 8|ue PrcjeciSoriwa,e- Pao3 din i t2
-'

0
SR EN752r2008 ll

t
Cuprins
ta
Pagina
&
c
I
I

3
a

r
3
d

a
g.

8 3
8.1
4.2 3
8.3 6
8.4
8.4.1
a,4,2
8.4.3 a
8.4.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
I
8,5.4
8.5.5
8.5.6
8.6
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4
8.7
8.7.1
8.7.2
8.7.3
8.7.4 Accesla racorduri
9i colectoare
........,,........,.,. 53
,,,,,,,,,,,/"-1..............:..:..\1..\;............,.,,.,.-.--
I
9.1
9.2
9.2.'l
9.2.2
9.2.3
9.2,4
9.2.5
9.2.6

9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3,4
9.3.s
9.3,6
L3.7
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
9.5
9.5.1

9,5.3
9.5,4

knd'de rc)100320r0asRc'& BueP


f,t
I

9,

=
l
a

tr
12 incerceri

!-

o
3
2.
5

r,nddelc)2003.?01oAsRo
a Ere P.oFcrsofl,:€, Fao7di Ir2
t
I
o
I

:
3

!_
/-t

P!0i6 r!.ib dii adi6u. Getuie s6rd.!de t ) 2@Mro .6Ro a Btu. Pdl.d sdm4 . rr9 3 dl. 112
3
SR EN752:2008

Preambul l
:
Acestdocument(EN 752:2008) TehnicCEN/TC165,,lngineriqapelor
a fost elaboratde Comitetul
uzate",al c5ruisecretariat
estedelinutde DlN.

AceslstandardeuropeantrebuiesA primoascistatutulde staFdardnalional,fie prin publicarea unui


text identic,fie prin Etiticarc,cel Erziu panein iulie2008,Sitoatestandardele
nalionaleconflictuale =
cu acestatrebuieanulateceltaeiu oani in iulie2008.
3
Se atrageatentiaasuprafaptuluicaanumato €lemente dinacestdocument potfaceobiectuldrepturilor
de proprietateintelecluatisau al drepturilorsimilare.CEN 9i/sau CENELECnu i9i asumd
de a identificaastfelde drepttiride proprietate
responsabilitatea asuPraexistenlei
9i avertizeaze
acestora,

Acest documentinlocuiegteEN 752-1:1995,EN 752-2:1996,EN 752-3i1996,EN 7524:1997,


EN 752-5:1997,
EN752-6:1998 9i EN752-7r1998.
ConformRegulamentului Internal CEN/CENELEC, organismelenalionalede standardizare din
urmdtoarele ldri au obligalias; pun: in aplicareaceslstandardeuropean:Austria,Belgia,Bulgaria, F
Cipru,Danemarca,Elvetia,Estonia,Finhnda,Franla,Germania,Grccia,ldanda,lslanda,ltalia, s
-\ Letonia,Lituania, Luxemburg, Malta,l\4ar€a Olanda,Polonia,Portugalia,
Britanie,Nolvegia, Republica
Cehd,Romania, Slovacia,
Slovenia, Spania,SuediagiUngaria.

ASRO

/^1

Fiqin. rr.i6 dh .pl€ia kdun. sl#d. (.) 2ooldro aSRo I AG ftqd S.li€E - P8s9 dh 112
SREN752:2008 3
n
lntroducere
fac partedin sistemulde canalizare
Relelelede canalizare un seruiciupublic.Pe
careindeplinegte 9.
scurl.acesleapolfidescriseastfel:
- eliminarea
apeloruzatedincl5diridinmotivede senAtate
publiceSideigiene;
=
- prevenirea
inundattilor
in zoneleurbane; n
- protejarea
mediului lnconjurStor_ a
Sislemul
de canalizare
are DatrJfunctiisuccesive.
- colectare;
!
- tfansDon:
. ratale:
t-

Relelele
de canalizare
asigul! colectarea uzate.
Sikansportulapelor n
Initial,relelelede canalizare de a evacuaapelepoluatepentruevitarea
au aperutdin necesitatea
epidemiilor.

Acesteelauconshuite in modtradilionalpentrua colectaSitransporta impreunetoatetipurilede ape


de provenienla
uzate,indiferenl acestora. de gestionare
Acestfapt a dus la dificultali a debitelorde
varf Tncazulprecipitatiilor
abundente9i la introducerea
deversoarelor de ape maricaredesclrcau
apelepoluatein mediilereceptoare
acvatice de suprafale-

Mai tarziu,s-a recunoscut


c5 rcteleleseparate,in care apele uzateerau separatede apelede
rev6rsareprovenitedinapemeteorice,
reprezini5
o lmbundtitirefatdde retelelede tip unitar.

Cu toatecd cea mai mare partedin p mele relelede canalizaresunt de tip unitar,numeroase
argumehte pledeaza pentrusepalarea
apeloruzatede apelemeteoce.Efectelepoluantesuntdiferite
$i separarea permite
efluenlilor adaptarea
katamentului fiecareicomponente
din apeletransportate
$i
oferdsoluliimaipertinente
penkuproteclia
mediului lnconju
r5tor.
gospod5ririi
Acestconceptesteinclusln abordarea integrate
a retelelor
de c€nalizare.
EN 752 oferdun cadrupentruproiectarea, execulia,reabilitarea, gifunctionarea
lntretinerea rclelelor
de canalizaredin exteriorulclediilor.Acestcadruesteilustralin oaneasuDerioard a schemeide mai
jos.EN 752eslesuslinut5de standarde maidetaliatecarecuprindinvestigarea,proiectarea,executia,
oqanizarea9i verificarearetelelorde evacuareSi canalizare, cum ar fi cele enuntatein partea
a schemei.Pentrua implemenla
inferioara acesteslandarde detaliate,suntdisponibileinformatiidin
specificalii
stabilitede cdlreorganisme pentruuz intern.Se recomandA
individuale ca siiandardelede
produsesd ia de asemenea in considerarecerintelede functionaredin EN 752,prin intermediul EN
476,EN773,EN 1293,EN 13380 siEN 14457.

randa'de(c) 2003-2oro AsRo 3 srue prcjed soiwsre , p:s to d i | 2


3
d

3
f
L
f
t q I

3
t N I
i
t:Nl 3

| 9zl
t3;l
t-"1
h : tr

: E
3x z
I i 9 H
I
frl.r i:
fit-El63q
9tYl 3 l l :
9 E 6 .;
zlnl
E
ct9la E t

A"esEfl'-iEigj,liE!a€€
I

g
:lc+E"is sgr:€
;$ E
.9
t

€ffffiE
z ': o
a ; iEtli't,,t
$li;tFB$E
E|i$fi€=fiff-n:Hm[uEE
1.3
EE;E;s:A=E;EE;;E;;
tt 9:
t o .
a e g *€ ; -t
9 16 l : E E 3 a
t !
I T
;l P!;'[ *:E t a
E l 5 " E E ! :t :
---Y--
(;trrEs$;s t i J
l a
I
I
I
f__-] , l I
t
s6 | l. - - - - - - Y - I
t o l I
I t I I I
l ; I l sI
I
l Io I
I t I II
l ' gI l - RI .s
I
l! | l EI t E; I I
I I t . : I
t < I !9
E

(.)200310roAsRo3 B[e P
Landdde
o
SREN752r2008
t
1 Domeniude aplicare E
Aceststandardeuropean definegie obiectivele
relelelor
de canalizare
a apelordin exleriortrl
cledirilor. 9.
Acesta indicl cerlntelede funclionarecare permitatingereaacestorobiective,ca Si principiile
activitSlilor 9i politicelegatede planificare,
strategice proiectare,
ihstalare,
funclionare,
intrelinerd9i
reabilitare.
a
Standardul se aplicSrelelelor a apelor,in principalrclelelorgravitalionale,
de canalizare ince€nd din
punctulin careapeleuzateies dinh-oclddire,dintr-unsislemde drenarea acopeguluisaude pe o f
suprafatipavata,pan6in punctulincareacesteadeverseaze intr-ostaliede epuraresau un mediu
acvaltcrecep@r. ;

Sunlincluse9i racordurile situatesubclddiri,cu conditiaca acesteasd nufaci partedin


9i canalizerile
reteauade evacuare a cbdirii. tr

2 Referinte
normative
Urmetoarele documente pentruaplicareaacestuidocument.Pentru
de referin(esuni indispensabile I-
referin{ele nedatate,
datate,se aplici numaiediliacitata.Pentrureferinlele se aplici ultimaediliea
documentului de referin!;(inclusiv amendamente).
eventualele

EN 476:1997,Ptescriplionsgeneralespou les cornposantsurrsds dans/es r6saauxd'6vacuation,de


branchementet d'assainisseme e ecoulementlibre-

EN 858-1, /nsta//afiorsde sepantion de liquides l'gerc (par exemplehydrocarbures) Paiie 1:


Principespour la conceptioh,lespertormancesel /esessals,/e marquageet le cont6le de qualit6.
- Paiie 2: Chaix
EN 858-2,/rsta//al,orsde separationde liquidesl6gers(pat exemplehydrocarbures)
des taillesnominales.installation,seNiceet entretbn.

EN 1295-'1,Calculde tesislancemecaniquede canalisationserleris so{./sdivercescondilionsde


charye- Paftie 1: Prescriptions
gen4rales.

EN 1610,Miseer oeuvreel essaidesbranchement


et canarsarbns
d'assainissement,

EN 1825-1,Sdparaieurs e graisses- Panie1: Pincipeapou la conception,


lespeiormanceset les
essais,le marquageet la maft se clela quelit6.
a grcisses- Paftie2: Choixdes taillesnominales,
EN 1825-2,Sdparateurs installation,
seNiceel
entrctien.

EN 1990,Fufocode- Basesdu calcul.

EN 1991-1-1,Eurocode1 Actionssur /es slfuclures- Padie 1-1:Actionsg'ndla/es Densllds,


poidsD/gpres,charyesd'exploitationdes betinents.

EN 1991-1-2, Eurocode1 - Aclionssurles structurcs


- Patlie1-2:Actionsgenerales Actionssurles
slruciuresexposdesau fea.
EN '1991-'l-3,Eurocode1 - Aclions sw |es structures- Partie 1-3: Actionsgandrales- Chargesde
neige.

EN 1991'1-5,Eurocode1 - Actionssur /es st|ucfures- Paiie 1-5:Actionsgen'rales- Actions


thettuques.

EN 1991-2,Eurocodet - Actionssur/esslructurcs
- Paiie 2: Actionssurles ponts,duesau trafic.

EN 19914, EurocadeI - Actionssur les struclures- Pattie4: Siloset rfserr'oirs.

2 - Calculdes struclures
EN 1992-1-1,Eutocode en belon- Pat e 1-1: Rdglesg'neraleset regles
pov lesbe menls.
10

bidrde G)20032010AsRo& B !e P.otersors.re . Pagr2 dr ll2


E
SR EN75212008 B
i
i!-

EN 1gg2-1-2, 2 - Calculdesstruclures
Eutocode - Paiie1-2:Redesg,nercbs- Catcul
en bdton du g
campottement
aufeu, g
2,
EN 1992-3. Eurocode2 - Calculdesstructuresen beton- Padie3: Sjloset r4seNois.
I
ENV 1993-'l-1,Eutocode3 - Catcu!des sttuctuesen acier- Partie1-1: Regbsgen,rcleset regles i
pout lesbefiments.
*
;
ENV 1994-1-1,Eurccade4 - Calculdes sttucturesnixtes en acierbeton- Parlie 1-1: Rdgles :
g4ndnleset dgles pourlesbAtiments
t
EN 1996-1-1.Eurocode pour
6- Calculdesouvrcgesen magonneriePaftie11: Regbscommunes 3
ouvragesen maQonnerie
am6e et non armee.
E
-,
EN 1gg7-1, Eutocode7 - Cahul giotechnique- Paftie 1: Reglesgenetabs.
a
EN 1998-1, Eurocode8 - Calcu! des structurespou leu r'slslarce aux s6isms- P arlie 1: Regbs Z
generales,actionsseismiqueset ftgles pour les be ments.
?,
4
_-
EN 1998-3,Eurocode8 - Calculdes slructurespout leur rdsistanceaux s4isms- Paftie3: Evaluation
' et rcnlorcement
desb'liments S
s
EN 1999-1-1, I - Calculdessttuctures
Eurocode en aluniniun- Patlie1-1:Reglesgenenles. :
EN 12889.Miseer oeuvresanstranchde
el essaidesbranchements
et collecleurs
d'assainissement.

EN 13508-2,Conditiondes reseauxd'6vacuationeI d'assainissene e l?xteieu des beiments -


Patlie 2: Systdmesde codagede I'inspectionvisuelle.

EN 14645-1,Gestionet cont5le de neftoyagedes canelisationsd'6vacuationet d'assamlssemerl-


Partb 1: Neftoyagedes canalisations.

3 TermeniSi definilii
Penlrucorectaulilizarea acestuistandard,
se aplicetermeniigidefiniliile
urmdtoare.

aerobte
in prezenlaoxigenului
dizolvat
'1085:2007,
definitia4'1001
IEN

estetic;
<a poludii>impresieresimliteprinaspectulsaumirosul,de exemplu,al materiilor
flotante,a peliculei
de pemaluri
de ulei,a degeurilor

robinet de aerisire
rcbinetcarehse aerulseias6sausd petrunde
in parteasuperioard
a uneiconducte

3.4
anaerobie
ln absen{aoxigenului
dizolvat

IEN1085i2007,
denniF41201

11

bidrde rc)2003-20r0
ASROI Eue
I
SR EN752r2008 I

3.5 r
ceminde ruperede pant, cu tub lnclinat
c6minde vizitarecarefacelegetura
intredoudcolectoare la coledife te printr-un
amplasate tub
lnclinat !

3.6
nivel de retenlie
nivelulsuprafelsiapeloruzate,prevdzutsau constatat,
intr-oreleade canalizare,
datoratcondiliilor
dinamonte
hidraulice 3
d
3.7
consum biochlmicde oxigen(CBO)
concentralie ln masade oxigendizolvat,in condiliidefinite\t zile la 20 oC,cu sau fare inhibilia
penku
nitdficdrii), oxidarea
biologica
a substanlelor
organice saumine€ledinapd
'1085:2007,
definilia31'101
IEN

3.8
arie de colectare
zondde pe carese capteaz5$i evacueazd
apeleuzatecetreun racord,o canalizare
sau un cursde !-
apa
definitia12701
IEN1085:2007,

bili de curelare
de form6sfericS,
dispozitiv cu suprafaleaMeohr,,proiectatdpentrua fi transpoftaie
princurgere
prinh-un penlrufacililarea
racodsauo canalizare, elimjndrii
sedimentelor

3.10
spaliulimitat
spaliuin ca€ ventilalia
estereduse
fiindnecesare
masurj desecuritato
speciale
3.'l'l
deversorde apemari
dispoziliv
deevacuare
a excesului
dedebit,intr-oreleadetipunitar

IEN108512007,
definilia
21301

3.12
reteade tip unitar
releade canalizare
formatd
dincanale
in caresunttlansportate apeuzatenediluate
impreund $i ape
desuprafala

IEN1085:2007,
definilia
21101

galerleedilltard
galerieln cere se gesescmai multeconducte

3.14
bata.dou
plac: sau echipament
amplasatd intr-un@lectorsau un €cord pentrua deviasau reline
transveasal
curgereaapei

stocarede suprafali
precipitalii
relinuteln depresiunale carenumnlribuiela reversare
terenului,

12

P3snarpsib d n arrerb Gen lne srandade(.)2003'2010AsRo&


BruePrqd so[*ar.. P3or4 d'n r12
3
SR EN752:2008

3.16
durai, deviali din proiectare
dedurat6
noliune prinproiectare
deviatia unuibunstabilitd :

3.17
bazinde retenlie
penttustocarea
bazinsaufezervot a apeloruzate
temporalra d
3
IEN1085:2007,
definilia
22401
d
3 . r8 ;
ape uzatemenaiere
apecaroprovindin bucitirii,spelStorii, similare
sdlidebaie,toalete9i inst?lalii
chiuvete,

definiiia20301
IEN 1085:2007, t
3.19
racorq
conducti,lngenerallngropate, apeleuzatedo ta sursepanab canalizare
se transporte
destinate
r
definitia22501
IEN 1085:2007,
3.20
re!€ade drenare
natural
dispozitiv sauartificial a unuiariidocolectare
dedrenare
3.21
debit de timp uscat
debitcarenuesteafectat ploaie
decgderide saudetopirile
dezepadd Asnot
definitia
IEN1085:2007, 30501
3.22
camer; uscate
de pompare,
incint5uscatdcarefacepartedinh-ostatiede pompare9i carecuprindeochipamentul
ln generallmpreune
utilizatd cu un bazinde aspiralio

3.23
punctdefunctlonare
saualeasSo pomp,
debitului9ilnetimeatotaldde pomparepentruc€reesteproieciatq
valoarea

3.24
extlltralle
cetlesolulinconjuretor
apduzatdcarescapd,fie dintr-unracord,fie dintr-oreteade canalizare,

IEN1085:2007,
definilia22301

3.25
apeparazite
apenedorite
ajunse pin canalizare
9ievacuate
3.26
anlideflagrant
carenuprovoace gazelor
aprinderea inflamabile

inunda!!e
stateln careapeleuzate9i/sauapelemet€orice ies sau nu pot petrundeiFtr-oretoade canalizarc
9i
stagneaze b suprafalasaupdkundin clSdiri(ase vedeade asemen€a inundalia de suprafali)

13

Paiia rp&ib d. .pri6!a Gds!6esr€ndade(c)20oa2or0,€Ro a 6|u.Pojecrsonsr. - tuo 15din112


I
SR EN752:2008
s
regularizaredebit
rsducerea maximp n retenlie
debitului temporarS I
L
3.29
spalare
utilizarea pentrua facilftaeliminarea
temporada unuidebitcrescutsubstanlial, blocajelor
saua
dinracorduri
sedimentelor saucanalizdd =
n
3
3.30
releag.avitalionali
releade evacuare9i epurare
la carecuBereaestedatorate
fo4eigravitalionale
9i la careconducta
ln general
functioneaze pa4ialplind
q
[EN1085:2007,
definilia
2260]

3.31
streshidrobiologic
impact
defavorabil
asupra
floreiSifauneiacvatice deo vitezdmaredecurgere
cauzat 9idespalare
f,
3.32
infiltratie
(ln sol)intrare9i curgereprinsola uneiapede suprafaFsaua uneiapeuzatetratate
'1085:2007,
definilia2210]
IEN

infiltratie
(intr-un;acord nedoritde apAfreaticdin interiorul
sauo releade canalizare)aport unuiEcordsaual
(a se vedeaflgura2)
uneirelelede canalizare
definitia2220]
IEN 108s:2007,
3.34
camin de inspecliesau de racord
incinteprevdzuta
cu un capacamovibil,amplasatepe o canalizare sau pe un racord,carepermile
de curalaroSide inspecfiede la suprafalasolului,dar nu permiteaccesLil
materialului
introducerea
personalului

3.35
gospoddrireintegratea releleide canalizare
gospoddrire coordonatda planificirii,proiectarii,
execuliei,
reabilitdrii, giintrelineriituturor
funclionerii
relelelorde canalizaredintr-oarie de colectare,cu luareain considerarea tuturoraspeclelorde
performan!, a aceslora

gospodarireintegrati a canalizeriiurbane
gospodarire coordonatea pbnificdrii,proiectdrii,
execuliei,rcabiliuirii, giintrelineriituturor
funclionarii
relelelorde canalizare
uband dintr-oaie de colectare,
cu luareain considerare a tuturoraspectelor
de pedormanla a acestora

3.37
politici inlegrate in domeniul apei
politicicoordonate pentrugestionareafuturormediiloracvaticeale unui bazinhidrografic,
inclusiv
relelelede c€nalizareurbane

3.38
sifoninvers
saude canaizaregravitalionala
tronsonde rac,ord situatemaijosdecatlungimile din amontesau din
aval,carepermileunuicolectorsd treacape subun obstacol9i care,in consecinle,
eslesubpresiune

14

biddde G) 2003-2010
AsRo3 sruePtujecr
soi@re, P,9 r5 di r12
3
SR EN752:2008
3.39
cuiet
curalare 3
utilizarea cujetdeapecupresiune
unuiechipament marepentru
a facilita inareablocajelor
saua
sedimentelor
din€cordurisaucanalizlri L

3.40
intretinere
perfo 3
lucr5ride rutindintrepinsepentrua asiguracontinuitatea relelelord e evaouareFi
@naltzate

3.41
cSmindevizitare
incint5prevezugcu un capacamovibil, pe un racordsaupe o
amplasate
intrarcapersonalului

3.42
guri d€versare
secliuneprin carese evacueaz,efluentuldintr-oreleade canalizare o stalaede epuraresau
cetremediulreceptor
I-

IEN1085:2007,
definilia12801
-
3.43
exploatare
in cadrulfuncliondii
acliunilntGpdnse a relelelor
normale ( oxemplu,
de canalizare supravegherca
sau
9iregulaizarea deviereaapeloruzate)

3.44
instalatlede pompare
staliedepomparegiconductele afercnte
dorefulare

3.45
stalie de pompare
structurigiechipament
clddire, pentru
utilizate apeloruzateprink conduct5de refularesau
transferul
DrinoricealtdisDoltiv
defidicare

3.46
intensitate de ploaie
ine{imea stratuluide apd meteoric6in unitateade timp sau volumdo ploaiecarecadein
unitateade timp9i pe unitatea
de suprafale

3.47
clmin de rup€r€de pantScu tub vortical
cSmincare.prin intermediuluneiconducteverticaleinterioare,
aduce
suoeriorla radierulcdminului
aflatla un nivelinferior

3.48
ap6de plgaie
apeprovenitddin precipitalii careincAnu estelncercald
atmosferice de suprafald(a se
vedeafigura2)

IEN 1085:2007,definilh 20601

3.49
medluacvaticreceptor
ln careestedeversat
oricemediuacvatic unefluent

IEN1085:2007,
definilia
1l001

't5

a Gano^. sr.ndsde(c)20o12or0AsRo& BruePmi4rsotrsr.€' Pae17din112


Paeia lp€nrad n apri@r
SR EN752:2008

3.50 r
reabilitare !
m5surijntreprinse
pentrurefacerea pedormanlelor
sau lmbunetetirea uneirelelede canalizare

3.51
a
autoritatecompetenti
organismcaredispune
decompetenlele
legale
decontrol 3
d
3
3.52 a
renovare
saua uneipe4idin structura
lucr5 ale ansamblului inilialda unuiracordsaua unuicoleclor,
in
vederea performanlelor
imbundtelirii

t
reparalie
remediereadefecliunilorlocalizate

3.54
I
inlocuire
execulia noi,pesauin afaraamplasamentului
unuiracordsaua unuicolectot unuiracordsaua unui
coleclor
existente.
funclianoulur
elemenl peceaveche
integrand-o

iimp de retenlie
perioad;detimpin careapeleuzatesuntrelinute
in bazinul
deaspiralie depompare
al instalaliei
J, CO
conduct6 de refulare
princgresuntpompate
conduct6 apeleuzate

IEN1085:2007,
definilia21701

racrare
utilizareaunuidispozitiv tijelorflexibilepentrua facilitaeliminarea
adaptatla extremitatea blocajelor
(saua sedimentelor)dinracordurisaucolectoarc

punct de raclare
cimin nevizitabil pentrufacilitarea
cu diametrumicla un racordsauo canalizare, curdldriiSiinspectiei

3.59
ape de scurgee
ape provenite
din precipitatii,
carese scurgpe o suprafaldpenhLra ajlnge la o gurede scurgere,
o
sauinh-unmediuacvaticreceptor(a se vedeafigura2)
canalizare

3.60
coeficientde scurgerc
factor care depandede capacitiatea
de infiltrarein sol Si cu care trebuielnmultitecantitateade apd de
ploaie pe unitateade timp pentru determinareadebituluievacuat prin releauade evacuaresau de

3.6r
autocur;tire
debitde ai6 al unuiracordsaual Lrnei caroasigurd
canalizeri particulele
transpodul solidecare,in
pot pe
cazcontrar, sesedepund colector

'16

raodarde(c) 2o03,2oroAsRo & Bru. P6jed soft*ac . Paq 13dn I 12


3
SR EN 752:2008

3.73 3
ape de sqprafa!6 (ape meleorice)
apadinprecipitiatii
neinfrltragln sol 9i ajunsede |a solsaude pe suprafelelexterioareale cEdirilorin L
j
(a se vedeafigura
retelelede canalizare 2)

IEN1085:2007,
definilia20701
1
3.74 3
timp de cpncenirare
timpnecesar ponhucaapacdzute ln punctul
celmailndepenat
de ul de dirijaresA alingdun
punctdatal €coduluisaucahalizerii

3.75
colectorde canalizarecu inmagazlnare t
po4iune
dincanalizare
careserveste
cabazinde retenlie
3.76
apduzati industrial5
ap5uzatdprcvenite
dinoiceactivitate saucomerciald
industriale J-
/--s
IEN108512007,
definilh20401
3.77
reteade canalizareurban;
ansamblude relelede canalizarc al apeloruzate9i al a r ape de ploaie Tnzona
9i de transport
urban,

\'--.,,-
--,-1-'^-d

Leg6ndi

I Ape de ploai€(a se v€d€a3.48)


2 Ape de scuAere(a se vedsa3.59)
3 Ape met€oice (a s€ vedea3.73)
4 Infiltralie(a se vedea3.32)
5 l!4ediuacvatic feceptor de sup€fali (a se vedea 3.72)

pentrudebitele
Figura2- Terminologie d€dvatedin de ploaie

bndad. (.) 2oo3-2or0AsRo & su. P


SREN752:2008 I

3.73 fr
.€pe de (apemeteorice)
apedin dprlafineinfilkagln solSiajunsede la solsaude pe su
retslele canatEare
(a se v€deafigura2) I

IEN 1 , definilia20701
3.74 I
timpde oncentrarg
nmp penhu ce apa cEzutZi?npunctul
celmailndepertat
punctdatal racordului de ul de dirijare
se atingeun
saucanalizdrii
;

colecto de canalizarscu lnmagazinare


po4juneIncarnalizarc
erreserueste
cabazlnde rctenlle t

3.76
apd industrial;
ape provenitidinoriceactivitate
industriald
saucomerciale I

IEN1085: , definith20401

relea de lizarourbani
ansamotu de relelede canallzare
9i de hansportal apeloruzat6si
urbana ape de ploaietn zona

L€genda

ploaie(a s€ vedea3.48)
(a se veder 3.59)
(a s€ vedea3.73)
4 lnfil (a se v€dea3.32)
5 Mediu recgptordo supEiaF (a se v6d€a3.72)

Figura2 - Teminologlepentrudebiteledodvatodin de ploale

Pasru lFic dn ldi€E G4rtun.


SR EN 752i2008 3
d

3.78 3
relele de ptilitate publici
relele la dispoziliaclienlilor9i a industriei,ca de exemplucele pentruapd, gaz, electrlcitate
Si 5
televiziuneprincablu

3.79 3
camin langenlialpentruruperede pantd d
cAmincircqlarin carediferentade nivelmareestecompensatd f
de o intraretangenliald
9i eticoidale
descendentda apeloruzate

3.80
apeuzate
de ape provenite
toatecombinatiile dinactivitalicasnice,
industriale
9i comerciate,
de apede curgere a
9i,accidental,
de ape de infiltralie

definilia
IEN'1085i2007, 10101

3.81
stalie de epurare
constructli pentrutratareafizica,biologicd
$i echipamente gi/sauchimicea apeloruzate

IEN108512007,
defini{ia
45001

3.82
bazinde aspirafie
incintdin caredeverceaz;apeleuzateinaintede pompareaflatdlntr:ostaliede pomparea apelor
uzate.Aceastapoateconlineun echipamentde pomparesubmersibil9i conducte
3.83
cost pe ciclu de via,ti
costglobalal unuiprciectdupaproiectarea acestuia,reprezentand
sumacosturilor
de execulie,de
functionare
i de intrerinere pentruaceeagibaz5de limp
calculate

3.84
oragare
ulilizareaunuico9saua oriceruialt dispozitiv pentrua facilita
trasin lungulunuiracordsaucanaiizari,
eliminarea (saua blocajelor)
sedimentelor

4 Obiective
4.1 Generalit5li
Celepatruobiective
ale telelelorde canalizare
sunturmetoarele:
- senState publicdi
Sisecuritate
- sendtategisecuritatea
muncii;
- protecliamediului inconjur6tor;
- dezvoltaredurabilA.

Mai multe Difectiveeuropene(de exemplu;Directiva91/271lCE,referitoarela tratiarcaapelor uzate


urbane) stabilesc cerinte aplic€bile relelelor de evacuare 9i canalizare,in legdturd cu aceste
oblective).Pentrumai multeinformalii,a se vedeaanexaA (informativd).

Relelele facpartedlnreteaua
decanalizare urban,(a sevedea
decanalizare figu€3).Relelele
de
canalizareurbanecuprindansamblulinfraskucturilor
de gospoddrire
a apeloruzateti a apelorde

19

'aida'de{c)2003,201
0 asRo 3 Brue
SR EN 752r2008
I
q
ploaied n jurui clddirilor.lnlinderea9i rolul reteleide canalizare
in interiorulreteleide canatLzare F
urbanidepindede ctrcumslantete locale.
Relelelede.canalizareuban; fac partedinlr-unsistemmaivastde gospoderire
-baze a apei(a se vedea L
figura3). Directivacadrureferitoare
la ape (2000/60/CE)stabile$te le gospodSrirjiintegratea
ansamblului planuluide g;spodifte a bazinetor
sistemuluide gestionarea apei prin intermediul
hidrografice.
3
Gospodarirea
integrat5a rete{eide canalizare
tine seamade interacliLrnile
reteleide canalzarecu
reteaua
decanalizare
urbana ln ensamblu.
ce Sicu mediulecvaliv
inconjurelor
in senslarg
4.2 Sandtate9i securitate publice

Retelele
de canalizate
au ca scopl
- prcvenirea produceprincontactcu deseuilefecale9i cu altedegeuritransportale
epidemiilor tr
de
apa:
- impiedicarea
contamindrii de apd potabilecu degeuritransportate
surselor de apd;
- evacuarea
apelorde scutgere9i a apelofmeteorice, riscurilepentrupopulalie.
reducandu-se !-

Relelelea cercr proiectare,execuliesau inhetineresunt deficitarepot prezentarjscuripenhu !6


senatatea publice.
$i securitatea
Obiectivulestede a proiecta,executa,exploata, lnhetine9i reabiliiarcteaua,pentrua reduceriscurile
in pivinlasdndtSlii
9i securiiiliiasociatela bansportul
apeloruzate.
4.3 Sinetate Si securitatea muncii

Oricelucrareasociateinstaldrii,exploaterii,
intretinerii!i reabilitArii
relelelorde canalizareprezintd
riscuripentrusdndtate
$i securitatea
muncii.

Obiectivulestede a reduceriscurilela care persoanele


sunt susceptibile
sd fie expusein timpul
instaldrii,
exploatArii,
inhelineii9i reabiliterii

4.4 Protectiamedluluiinconiur;tor

Obiectjvulestede a proiecta,
executa,exploate$i intrelinereleaua,pentrua reduceimpa€(ut
asupra
mediuluiinconjurdtof
.

lmpactulretelelor
de canalizare asupramediiloracvaticereceptoaretrebuiesd fie in conformitiale
cu
ce ntele reglement;ilornationalesau locale ale autorltaliicompelente.TrebujeTndeplinite, de
asemenea, altecerintereferitoare gispecificate
la mediulinconjuretor in reglementerilenalionalesau
localesaude c5heautoritatea competentd.

4,5 Dezvoltaredurabile

estede a proiecta,
Obiectivul executa,exploata,
intreljne9i reabilitareleauacu cel mai bun costdin
punctdevedereal mediului,
socialqieconomic,
astfellncat:
a) sd se utilizeze
materiale
careconducla scederearesulselor
limitate;
b) sd funclioneze
cu cel maimicconsumde energieposibil;Si
c) execulia,exploatarea
Si,la siallitul cicluluide viala,scoaterea
din functiune,
se se rearzezecu
un imDactminimasuora mediului.

20

bidrdslc)2003
2 0 r 0 A s R o a3 u eP
SR EN752:2008

5 Cerinle
5.'l Cerintedefunclionare
5.1.1 Introducere
l:
cedntelede funclionarese rcf€reh retelelede evacuareii canalizare.deversoaf 9",-1!:-yt]l
il;Aiii"; ;fip.;" siarte
eremente, incrusiYt3:J::9!-gl?:i"::19:::lllii:-t::ipi::i:,'s1
pentru
rel€lei'
pe-ansamblul a iP lI
UffiU in considerare
,zat".d"ti"ldrtt*ruieluate
"p.r[;;;;"i;t
;U;;;;dgirir"-"", n airi"a,ir"re{eleinu afecteazd cl standadele
conformit'atea
corespunzdtoare. L
sA transpofie9i sd velseefluenliifdrdsa
trebuiestabiliteastfeltncarrelelelede c€nalizare
-pjsG-i';"d-;i"ibire
Cerinlele E
J,1".; -', rnconiudtqir
rnmediur 1i",9.!:ltl"-^"^'i:f'::3i:l:';.lf,l
peciclulde T: :"",J::
;|il;""ilil;"it ti;4il gidecosturile
durabile
seamadedezvoltirea t
;osturile Indir€cte public)
(deexemplucostulderanjului
I
cerinle de
Fiecarecerintdde funclionalepoatefi legatede mai multeobiective
obiectivelor
iunaionaretaiaoe reatizarea est€indicateln tabelul1
-.

t
a *o\i
aam,r,';l

21

_Ftg ?3 din I 12
PagM lp6nr. d'n aplre(6 Gcaiu^. sl.ndad. (cl 2lx&2010 AsRo & SruePrci..i s.lM€
3
SR EN752:2008 d

Tabelul1 - Relatiadintreobiective5i cerintelede funclionare


L
Senatat€9i SAnatab9i
durablla
publice muncii inconjuretor
XXX XX XXX
5.1.2Prcteqieimpotnva
inundatilot
XXX XX XX
5.1.3l\,lentenabilitate
acvalice
mediilor XXX X XXX XX
5.1.4Protectia
de supraiala
recepioare
XXX XXX XXX
5.1.5Prcteqiaapelfieatice
XXX XXX XXX XXX
$i a
mirosurilor
5.1.6Prevenir€a
fom6dide gazetoxice,exPlozive

XX XXX X X
5.1.7PEvenircazgomotului$i a r
vibra!iilor
XX XXX
5.1.8UlilizareadurabiEa
produselotSimaie al€lor
XX XXX
5-1.9Utilizaread urabiHa eneqiei
lntogitateastructurala xxx XXX XXX xxx
5.'1.10 Pe
du€ia de vialadinProieclare
XXX XXX X
5.1.11 curgear
Menlinerea
falade apa XXX XXX XX
5.1.12Etant€itate
puneriiinpericola XXX XXX XX
5.1.T3Absenla
slructurilor
si a lnvecinate
telelelor

XX XXX XXX XX
5.1.14Calitaieaap€loruzate

unuin veladrc€t;
NOTA XXXcorespunzdtor
X pu!incoresPunzabri
fa|i obiect

5.1.2 Proteclieimpotrivainundafiilor

Inundaliileprovenitede la racorduri9l c€nalzaripot avea.un impact,major asupE senet'lii


gidepindede tipulloculuiinundat
poatefi important
p"i"o"it"ioi rf""t"t". ftpactuleconomic

FrecventainUndatii|orkebuie|imitaE|aValodindicate|anive|nalionaIsau|oca|'!inandseamad
- asuprasanatdlii9i securitalii;
efecteleinundatiilor
- costurileinundatiilor:
- nivelulde controlposibital uneiinundaliide suprafald de pagube;
fdr5producerea

- prininundarea
uneipunerisubpresiune
probabilitatea subsolurilor'

NoTA- in anur.itejurisdiclii, prcprieiarului


esteresponsabilitatea o proteclie
de bunu si asigure impotriva
inundalieisubsolurilorcauzaiade punerca€leLeislb presrune'

capacitateahid€u|icetrebuiesdIimitezeinundalii|e|anive|u|gifrecvenle|eindicate|anive|nal
sau local,Iinendseamade nivelurilede retenli; Cap-acitatea hidraulicdIrebuiese lnd seamade
pe
cieSterileirevizibileale debitului durata de via16din propctare a lelelei' Trebuieluale in
coniiderareefectelescurgerilor in
dirljate canalPerisau Tnmedlile acvatice receptoaredin aval de
relea.Pentruinformaliimalamplerefefiloarela acestsubiecte se vedeaarticolul8'

22

AsRo& sue P
bidade G) 2oo3.2o1o
3
SR EN 752:2008

s€ recomandise se
un isc ridicatde deteriorare'
in cazulrelelelorin careanumiteelem€nteprezintS
ia masuricorespunzatoare pentu evlareat"t''"du""t"a risculuide inundaliein cazuldetelior5rii
5

5.1.3 Mentenabilitate

ReteauatrebuieconceputS,protectata,executatdgireabilitatdastfelincatsepermitaointreliner
giferdriscpentrusenalateapeFonalului'
in deplindsecuritate
aJrlcvatd.
personalul 9i un spaliude lucru
de intrctineretrebuiese aibe la dispozilieun accescorespunzator
suficient.

5.1,4 Protectiamediiloracvaticereceptoarede suprafala

Ivlediileacvaticereceptoare de suprafalatrebuieproteiatede poluare'in limiteleindicatela nNel


nalionalsaulocal.
asupramediiloracvaticercceptoarede supraJala trebuiesd fie in
lmpactLrl retelelorde canallzare
i.it i; cerinlelereglementlrilo,n"1ion"t" local; sau ale autoritaliicompetenteDe f,
", "'t'
la mediugiindicatein reglementari sau
nalionale
""it tt"o"i" *.'pectatjalte cerinlerefeiitoare
"."r1""",
localesaude cdtreautoritatea competente.
conformitalll cu standardelede-subDirectivaCadrua
Masurilecaretrebuieluatepentruasigurarea
in Planulde gosood6rire h|0rograrce
a bazinelor
Aoer(2000/60/CE) sunlIezumate

5.1.5 ProtectiaaPelorfreatic€

Apaffeaiicetrebuieprotejatdde poluarein limiteleindicatela nivelnalionalsau local Trebuiesd se


asuplaaportului
o;evadeefectulreteleide canalizare de apein apelefreatice
cu
tlebuieseJie in conformitate
lmpactulreletelorde canalzareasupraapelorfrealicereceptoare treoule
asemenea
l"int"L t"ir"tuntatiror nalionalesau localesau ale autoritafii
.competente -D-e.
in reglem;nteri
la mediuii indicate
L"od"t"te it" cerint",eferiioare sau
nalionale localesaude catre
autoitateacomPetenta.

Mdsurilecare trebuieluatepentruasBurareaconformitalii cu standardele-desLrbDirectivacadru


a apesLlnlrezLlmate
reteflloafe in PlanuldegospodSlile a bazinelorh drograace

5.1,6 Prevonireamirosuritorqi a formariide gazetoxice,explozive9i corozive

Retelelede canalizaretrebuieproiectate'
executate' astfelTncatse se evite
intrelinute9i exploatate
siiormareade gazetoxice'explozive
olfactivenepldcute
senzatiile saucorozive

zgomotuluiSi a vibraliilor
5.1.7 Prevenirea
Releauairebuieprciectate, lnirelinuta9i exploatatiastfelincats5 se IeducdzgomotulSl
executatd,
vibraliile.

5.1.8 UtilizareadurabilSa prod!selor9i materialelor


incatsd se reduca
Produsele, materialele 9i metodelede executieale acestoratrebuiealeseastfel lespecliv
diminuarea resurselor limitate,linandseama de duratade via!6 din prcieciale
a elementului
sau de de
reciclare' exemplu reducerea volumuluide de
material
iiJ" po"itirit4ir"a" ,"rtilizare irin
excavareii reutilizarea acestui materjal

5.1.9 UtilizareadurabilSa energiei


posibiljlStilor'
La proiectarea9i exploatareareleleide canalizaretrebuiesa reducd'in mdsura
energieipeduratade viatea relelei
unrizarea

23

raodade(c)2oolroroasRo 3 B[e
3
SREN752r2008

structuraliti duratadeviatAdinproiectare
5.1.10Integritate
3
proiectate,
trebuie executate,-intrelinute astfel
9i exploatate
9i alteelemente
colectoarele
Racordurile,
lnc6l$ lte garanlate struclu€|5a aceslorapedur:ltade v|a!a0rnproleclare
inlegritatea L
j

curgerii
Mentinerea
5,'1.11
Reteauatrebuieproieclate, executati fnkelinut6$i exploalatdastfelincel sa transporte cu depline 3
plevdzute
care pol fI evacuateln letealn punctuIde |ntlare9i s. garanleze,o
n"uitir,r"to"r" o"lit"t" 3
t" reteleifn deplini secudtaie,cu protejareamediuluiinconjuretor9i cu eficacitate a
""oi*t
economice. "

fat5 de api
Etahqeitate
5.'1.12

Tnconformitate la lncercarile
cu cerinlelereferitoare 9i lucdrile
canalizerile
din EN 1610,racordurile' tr
lucrdile anexe existente
noi tt"Oui" sd fiL etansefald de ape. Racordule' canalizarile9i
refedtoarela
"n"i"
tt"orL n" etansefatd de ap:' ln coniormitate cu cerinlelenalionaleseu locale
":
incercan.
publici lnvecinate
5,1.13Evitareapuneriiin pe.icola structurilor9i retelelorde utilitate r
racodurilor9i canaliz;rilornu trebuiesa punein
execulia,inhelinerea9i funclionarea
Proiectarea, I
publice
9i relelelede utilitate
pe colstructurile invecinate

5.1.14Calitateaapeloruzate
Reteauade canalizare se prim€asc5
poatefl proiectata atetape uzatemon+re -cat9i ape uzalede
;il-;;;"1.;il. e;;i;"p"[, ut"t" o. p,ovenienletrebuieconrrolatdastfelin'et acesrease
retelei
i"Ggt'r"teasttucturii "tia
sau iunclionareaacestela9i sE nu o ameninlare
consLrluie
"" ";.pi..iii
p""ii, ii"Jiri i"*i1u,ator- Reglemenieile nationaie sau locale pot detelmina cerinle la
referitoare
calitatea apeloruza€,

5.2 Determinarea cerinlelor de performanle referitoare la retelele de evacuare li


canalizare

Pe bazafiecereicerinlede funclionare trebuiesA se determinecerinlede performanle mSsurabile'


permite elabo€rea de de
standarde Procesul
proiectare de
oentiu; evatu.perfor'ianlele
reieleigia
de
;elerminarea cennlelor perfomantd este ilushatin figura4

Fiecarecerinl5de funclionarepoatefaceobiectulunorresiricliilegale,,al ale populafiei


unoragtept5ri
cerinlelede performanle-
carese influenleze
Sialunorrestricliifinanciare
de exemplul
potfi cerutediferiteniveluri,
Pentrufiecareaspectal performanlei,
- u€entain funcliede prioritali;
praguiminimecarese justificeo imbunAtalire
- nivelui lintd de atinsin cursulimbunetelhii,carc trebuiesa fie egalecu cele cerutepentfu
noi,darcare,uneori,nu potfi atinsesaunusuntnecesare
constructiile decatpe termenlung

EXemp|edecerinledeperformanldinVigoarcindifeliteieripotfioblinutede|aorganisme|ecitate
anexaB.

Cerintelede perfomanlahebuierevezutecu regularitate 9i' daca este necesar,actualizateSe


re@mandeactualizarea ale rcleleidupd oriceope€liuneimportantdde
cerinlelorde performanla
saureabilitare.
intretinere
extindere,
trebuiese fie aceleagicu celecerute
ln pincipiu.cerinlelede performanliale uneirelelereabiliiate
oentruo releanoui.

24

& B!e P6led sfMarc - Pao26di 112


P39m rpa.b dh 3pr'6ta ceiiuie sbidrde G) 2003.2010asRo
3
SR EN752:2008

sisten de canalilde!6€n
f------- L
I Reredd6 cdndli,nreds lrpunnd' R!rc.decdnalEdredcripsepddltu I

fs----*;A-h
1 "0""' 1 I d
:l

I
tr

I
f ;;;;;;;.;;. i

-.1

R.le.d. c6rrzt! tural:


I

L _l
Lsgenda

sa! de apetreatice
Circuitdeapemeteorice
-> Circuitde apeuzate

Pe4ldin
domeniulde alEN752
aplicare

Figura 3 - Relele de canalizareln interiorul unui bazin hidrografic

25

ro rsRo 3 Brue
bnd:rdec) 2oo3-20
3
SR EN752:2008 d

3
g.

slhlrg d. m.dlu;

b..h!lt, fhtdmgrafic
3

C.nrqtug.n .d

e.6221
!-

Figuia4 - Procesulde deteminarea cedntelorde performanld

6 GospodirireintegraEa releleide canalizaro


6.'l Introducere
reprezinei
integratia rololoide canalizare
Gospoderirea carepermite
prccesul sd s ajungeh un
acordreferitorla relelElede cenalizarc Si'a celepopuse9i sd se utilizeze
existente informalii
penhudezvoltarsastfategiilorcare vizeaz5ca performanlele hidraulice,de medi structuEleia
functionalesa indeplinbasdcerintele de pedormanta indicatefinandseamade condi viitoareqi de
eficacitateaeconomice.
gospoddrife
Procesulde esteilusbatln figura5.
integraEa reteleido canalizare

26

P6stu !Fd6 din adi€la Gediun. sb.&rd. (o 2o$,2oro asRo r 3r* Rojd sorM€ - P6a23 di^ 112
3
SR EN 752:2008

lase vedca62 9l figun6)


Inve5tigatie

1
E v . l ! a r .( a ! e r e d . . 6 3 g l t i s u r a T )

Elabor.replande a4l!ne
( as . v . d . a 6 . 4t i n g u a s )

{.AE
I,..r r
lmPl'm'nt'r'
{.3'v'd'a65tiflgura10)

Figura 5 - Proces de gospoddrire integrat6 a relelei de canalizare


I aralilarecuprindepatruetapeplincipale
integral;a reLelerde
Procesuloegospooadre
de evacuare 5i
- nivel corespunzetorde anvestigarea tuturor aspectelorperformanlelorrelelei

cauzelol de
- evaluarea performanlelorprin comparalie cu cerinlele indicate cu identificarea
disfunclionalitate;

, elaborareaunui Plande actiune;

- implementareaPlanului.
poate sA apard fie in cursulevaluariiperformanlelor'fie
Necesitateaunei investigatiimaiaprotundate
planului.
in timpulelabordrii
evacrare-9i caralizare
Gospodarirea nlegrald consttLlie baza exploaErii 9i reabilitariircleler de
pentru
tnioimaliitesunt aciuallzatecu regularitate, a permltegospodarirea viitoalea retelel

hidrograficde
Se recomanddse se determinerolul releleide canalizarein contextulglobalal bazinului
elementedin releaua de canalizareurbana De aceea se recomand6 se se !na
si"i locale sau de
""pt"i" "Lto, lntegratereferit;are la apa definitein reglemenldilenalEnale
s-ama a'e pofiticite sau
in Planul de gospod:rire a bazinelor
dtre auto;ilatea comp;tentd, ca 5i de ceiinlete specificata
hidrografice'oeasemenea'selecomand:saseialnconsiderareodcepo|itica|eqatdde
gospodarirealntegratda releleide canalizareulbane.

De asemenea,se recomandi si se fne seamade condiliilelegatede limite

6.2 Investigatie
6,2.1 Introducere
la
se indicd
Invesiigaliaconstituieprimafazd a gospoddridiintegratea relelerde canalzare'dupd cum
investigareeslepreTental In I gurab
6.' (a se vedeafigura5) ProcesLllde

RacordurileSi canalizdriledeterlorate,cu defectesau puse sub prcsiune' reprezinE


un riscPoten[ial
de suprafald' a apeifreatice9l
de inundalie,de infundafe9i de poluarea mediiloracvaticereceptoafe
adesea intre ele gi,de multeofl,
a solurilor.Problemeleaperutein relelelede canalizaresunt legate

27

riidarde(c)2003-20r0AsRo
3 BrueP
3
SR EN 752i2008
problemeSe
sunt prevezublucriri de imbunate{repenhu rezolvareasimultanea mai multor
i""om"naa realizareainvestigatiei$i planificarea de
lucrdrilor reabilitare se se efectuezepe
"n
inGlui oazinoe cote"tare, pentr;a se ine seama de ansamblul prcblemelor 9i de cauzele acestora'
i.' J" colec;re foarte iniinse'poate fi necesar, in prima fazd, sa se limitezestudiLrl 9.
"":^r-,"t"iJr
zonelor respectve.Procedurile descdseln aceststandad pot fi aplicateoicdrui tip de rctea de
evacuaregicanalizare, dar,local,se rgcomande s6 se ia in considerare vechimea, amplasaroa gitlpul
retelei,maieriaeleutilizate pentruconstruclia acesteia'ca 9i factoriifunclionali Siclimaticj
3
6.2.2 Obiectulinvestigaliei d
3
in scopulevaluariiperformanlelor
se @alizeaza
lnvestigalia 5i ale elementelor
releleide canalizare a
poatecupinde:
lnvestigalia
acesteia.
- spreplanificare
orientata
o investigalie strategicd;

- sprcplanificarea
orientate
o investigatie exploaterii t

modulde desfAgurare
influenteaza
obiectulacesteiinvestigatii a acesteia(de exemplu'alegerea
metodei. precizia
nivelulde detaliere, cerut5)9i in
modul caresuntevalllaterezullatele
..
Elementele releleide canalizare hebuiese fle celenecesarepentrua se atlnge
incluseln investigatie
scooulinvestioatier.Deexemplu:racodufl,canalizerideapemeteoricegideapeuzate'canalizd -
tio lniur, cariatizari canallzarisub presiune/sub
qravitalionale, vid' ceminede vizitare'camelede
irispecliesaude racoidq' alie dispozitive de acces'staliide pomoareconducte de relularebal'n de
reren!iesr de linrs!re.deversoarede ape mari de
instalalii supravegherc' instalaliide control
a"u"i.o"i". irape!i componente de evaiuare a nisipului de
instalalii ventilalie,bazinede
raclare,
sedimentare, sepaiatoare de lichideusoare/cu gdsimi. EN 13508-1 furnizeaz5recomandSri pentru
detefminarea stdriirelelelordeevacuare 9l canalzare.

6.2.3 Analizainformaliilorrefe toarela performanle


relelelor'dacd este cazul' rapoartelede incidente,ca de
Pentrua cunoa9tedisfunclionalitelile
eiemplu,intundireauneicanalizir],inuniateasau poluareacursuluiapei' precum9i investigaliile
rea]izateanterior'ofele,probabi|'indica|iiuti|e'Pentludefinircadomeniu|Uideap|icareainvest
se recomandA despreincidentele
c;lectar; lnregishdriloi din hecut 9i alte sursede informare9i
acestora
analizarea in modaprofundat.

Deexemplu:inregistrdireferitoafglainundalii,blocajealeconductelor,infunddri.alecan
dete orariale conductelorde refulare,operatorivictimeale unei boli ale unei renirisau ale unui
accidentmortal,persoanedin populalievictimeale uneiboli,ale uneirenirisau ale unuiaccident
confoimitatea
canalizerii,
mortal,deterioreriale cu autorizatiile (inafararelelei),
la devercari
referitoare
cu un cifcuitlnchis
ale inspectiei
rezultiate de televiziunesau referitoare
reclamalii
vizuale, la mirosuri
grele ale apelor izate, analize ale performanlelor hidraulice,performanie ale
..echipamentelor
irecanice sau electfice,rezultateale supravegheril, performanlele 9i starea dispozitivelorde
punereasubpresiune
a debitului,
regularizare a canalizerij.

Numeroaselnregistrdri competentaSe
cjtatemai sus sunt puse la dispoziliede cdtreautoritatea
pertinente
ca toateinlegistrdrile
recomande se lle pestrate.

Atunci cand un mare numdr de bazinede colectarenecesiE'total sau pa4ial o investigatie


existenteadunatepot fi utilizatede asemeneapenlrustabilireade prloritetiin privinta
informaliile
oroblemelor constatatepentruflecarebazinde colectare(de exemplu,prin comparareacoslulul
cerepotfioblinute).in acestcaz,infomaliilepotfi utilizatepenhustabilirea
cu avantajele
investigajiei
unui piolram completde studiu,care se permitehatareamai intai a bazinelorde colectarecare
prezinteprcblemelecelemaigrave,

28
SR EN752:2008

Obl.dr]l inYoBtig4i.i

qgt€rmlnd!! dom.nlulul d. aplcarc a


lnv.s{gr{.1

9 l
s
_ l
inv.nt..uruiin*'a. * -'"t"
actualizs..a
-l

-.

I
Invostgalle s.{e
tunc!on.ll
hldrrulica
-'- --
1
I

I
I
I

R.zuh.t.l. ine.itigl{llor

P.ntru.tdur. b
I
"
v!d!r lls r'4

' Suntposibile 9i altetipurideinvestigare/suPrav€gnere'


de aF€menea

Figura 6 - PJoces de investigar€

6.2.4 Determinarcaqomeniului de aPlicarea invoBtigatiei

analizelperformanlelor
ln functiede rezultatgle actualeale relel6i,este posibilse decidedacd
dac; importanla problemelor.justifcdt a ansam$lului
rebuie tealizauo investigalie
-U"iinrfui Si ll]1"119fl
O" colectare.T;buie'detelminatea$teptale ti nlvelululteior de ale aspeqt€lor
de mediu,strucluraleli funclionalePeniruinfomatii mai ample rre la tipul do
hidraulice,
a se ved4aEN 1350&1
investigalie,

29

PaeiB ripaib din adi€rh G6dune sbnd*d€ c) aPo3.dlo asRo e sruofrq.d soff@E Pae31 dh 112
l
SR EN 752:2008

6.2.5 Analizainformaliilotdisponibile
asuprareieleide canalizare pentru
T;ebuierealizatecolectarea 9i analizatuturordatelo'disponibile includelea ln
L
ir1ei bazede datedin catese planillcaacliune necesarese recpmand6
la
refefitoare performanlecitatein 6 2'3 'se
"ii""iiiii*
;;;i;i;;tii ; ;"cedentelor' ln afarainformaliilor
potcta urmebarele exemPle: 6

- carecuPrlnde:
inventar 3
Sicanalizarilor:
tuturcrracordurilor d
- amplasarea, forma9i tipulmaterialelor
dimensiunile,
- adancimea
ginivelulc6minelorde racoddrilorla acestecdmlne;
vizitare,ca Sinivslurile

- pozitiileEcoderilorla colectoare; tr

-reolezentarealnp|ana|ucr,riloranexe'ca:devercoaredeape'mali'deversoaregiinsta|a|ii
pompesau
ce pompare,inciusivdetaliidespreorice echipamentspscial(de exemplu:
gratare);
I
- 9i cerinlelegale;
necesare
autorizalii
- prevazute
de lntrelinere9i de securitate'
shucturale, se rezolve
mdsuriprealabile
funclionale'
problemele;

- apeloruzateindushiale;
natu€ qi cantitratea
- inspecliianterioare;
- calculehidmulice anterioare;
sau modelehidlaulice
- aleimpactuluiasupra
evaludrianterioare dtor;
mediuluiinconiu

- si a canalizirilof;
desprcstarearacordurilor
dateexistente
- mediiloracvaticereceptoare;
9i utilitatea
calitatea
- niveluri9i vitezede curgerealeapelorfreatice;
- de infiltrare;
inclusivcapacitiatea
stareasolurilor,
- zonede proteclie
a apeifreatace;

- anterioarel
aleincercerilor
rezultate
- apeloruzate;
caracterizarea
- desprepropunerile
informatii de amenajerj de colectare
ale bazinelor
saureamenaieri
de construclle
potfioblinutedindesenele
uneledintreacesteinformalii

Pentrudeterminareainfomaliilorcarelipsesc,necesarcpenlrurealizarea se recomande
investigaliei'
acestofinformalia.
analizarea

6.2.6 Actualizarcainventarului
de
Oriceinventarincomplettrebuieactualizatastfellncat sa oferedate suficientedesprereteaua
pentrurealizarea
canalizare, investigaliei

NoTA.Actualizarcarestuluideinlormaliiseintegteazdininvestigaliilehidraulice,demediu'stru
i-.cliona e.

30

bidade(c)2oo!2oroAsRo&8ru. Prctdsoreac Pae32din1r2


SR EN752:2008

6.2.7 lnvestigaliehidraulica
3
scurgere
pentruasiqurarea uneibuneevalueria debitelor lvremeuscatd9i pe timpde ploaie,.inflltralii,pot fl
l;;#i;i" cu laplc ai rama)' deversan incorectel'
racordarr
;;;'];;;i;i iintre -ei precipitaliilor j
;;;":;;;;;;;;;;; 9i de veriricarestudiilepotcupindeflisurai ale
"i'it"t"
incercare $i ale
Jeoiteior.iaentificarea racorddriloiincorecte la apafreatica
9i masurireferitoaro

in anumilecazuri,esteimposibiEinlelegerea rcleleifer; uiilizareamodeluluihidraulicSe


hidraulicii 3

,"-rnnoa se se bazezepe Llnraportde conslruclle


modelulde simularc; debituluicanalizdrii 3
"" pe loc a lucdrilor
o"pa investigarea principale Totugi'in general'un modelnu este
""ir.iir"t
recomandat atuncicand:
nu colecteaz:
releauade canalizare
(ln modspecialdace
- nu suntprobleme cunoscule
hloraullce
apeleuzate);9i
- nu existadevercorde ape marl; 9l
hidraulici a
- problemele structuraletrebuie rezolvate prin tehnici care nu reduc capacitatea
canalizdrli.
!-
de simulale a debitului unei
ln 8.4 3 sunt indicate informalii referitoarela utilizareaproglamelor
caialtz\ti.
sa se efectuezeetalonarea
Atunci c3nd cantitateade informaliidisponibileeste suficientd'trebuie
gi/sauveificarea modelelor'
dalelor de nt€re ale
Daca nu se obllne nlclun rezultat corespunzdlor'9e recomandaveriflcarea
de ercIi posibile'este
modelului,ca 9i inregistreriledespre canalizare Dupa dentiflcareasurselor pentru corectarea
necesaradese! se fie conflrmateprin inspecliila fala loculuide cdtre.inspectori'
justificareprin inspecliea relelel.
moaet,rtuiin consecinla.Datelenu irebuiemodiiicatef6rd

6.2.8 Investigalie de mediu


posibilitateaacestorade a scdpa
lmpactulmediuluiinconjurdtordepindede naturaapelor uzaie 9i de de
.tin rerea in mod soecral.trebuiesa se ldentificeamplasareasurselorde ape uzate industriale9i
potenliala
9inocivitatea ale
il"["ii"" .""iiri""ie ji trebuie cantitate
calitatea,
natura,
examinate
"pi,
acestofapentrumediulinconjurdtor'
rntocmite
Dacdestenecesaf,trebure oricdrordatecarenu se gesescin arhLve
studiipentruoblinerea

o investigale pentrudeterminarea
din Iacorduri9i canalizeri'
a scurgerilol efectelor
Poatefi necesara in
situate
acestoraasupracalitdliiapllor freaticJ,acordandu_seprioritaleracordurilor
si canalizarilor
de apele care transporidsubstanle deosebit de
zonele de protectiea apei freaticesau fa{d
pelrcu|oase.

TrebUieVerificatScalitateamedii|olacvaticeleceptoaredesuprafa|S,pentruavelificadac.ace
9i,in cazcontrar'dacereteauade canalizare
cerintele
respectd Ieprezint;unfactorimportant

Se recomanda sA se line seama9i de alte aspecteale mediuluiinconjuretor' cum ar fl zgomotul'


polualea
m msurile, vizuald9i contaminareapotenliala
a solurilor'

6,2.9 Investigaliestructurala

Esteimportant s; se asigurecd investigarea releleiesteselective, pentruevitarearepeteriistudiilor


atructurale
anterioare.Invesligaliile pot"line se;ma de ansamblul de canalizaresau sd nu
-singurd .relelei
cuprindadecAto parte Se recomand6 sa se ia in considelale vechimea9i amplasarea
ex|stente,
inffastructurilor datele geotehnice, mai ales sprijinirealevilor $i solulinconjur5torca 9i
cEdirilorsialterelelede utililaiepublicdexistente
vulnerabilitaiea

Atuncl cand esle posibil,se recomanddrealizareainregistrSrii stdii structuralea relelelorde


canalizareprintr-Lln
slslem inolreit1ae exemplu, televrzruntcu inchrs)pentruevitareaintrerii
circ,Lirt
personauluiin relea(a se vedeaarticolul7; baca nu esteposlbilsd.seobllndsuficiente inlormaliipe
prin deplasarein
baza examineriiIndircctepoale fi utilizaieo examinaredirectd(de exemplu,
31

randarde(c) 2oo'2or o asRo a srue Prcjed sor$are _ Pae33 din I i 2


SREN752:2008 n
trebuiecurdlatacorespunzdtor' pentrua
conducta). lnaintede inspeclie' releauade canalizare pot
gi
Natura cantitatea
a structurli utilizate
materialelor
;;il;;il;" si ;luar6a stdiiiactuale izolate
tlebuie fall de apere
3
iiiiii]""ii! oJ"i ii"""iil"1r" .tt,'r"t,t"raln timpulinspectiei'releaua
"
estenecesar' 2.
uzate, cattimP t
posibilPentru
catde precis9i catdeexhaustiv-este a
Stareareleleihebuieexaminat5 9ilnregjstrate standardizat in
o.irit" *tp"r"r"" rezultatelor, trebuiese se utilizezeun sistemde codificare 6
conformitate cuEN13508-2
a obselvaliilorp€ baza inspeiliilo' a
NOTA- EN 13508-2fumtzeazEcerintelefefentoarela metodade rnregist€re s6neinresistmte
;;;; il;il;;;1.;r;;re;ito;re b tipurde serccornande
obserualiicarc

tot ceeace ar puteaafectaintegritatea


trebuiesd includA a relelel
structuralS
inregistrate
Observatiile
DeexemPlu:
tr
- flsuriinacceptabile:
- defomatii;
- deplasarealmbindrilor; a
- €corduriincorecte;
- de redacini'infiltralii'
p5trundere aderente'alteobstacole;
depuned'depuneri

- sulodri:
' saude €cordcu defecte;
ceminede vizitare9i camerede inspeclie
- sauatacchimic
deteriodrimecanice
ca de exemplusonarul(pentru
9i canlitative'
Daceestecazul,pot fi utilizatesi alte tehnicicalitative (de exemplu'pentrudetectarea
I""Ju"i" pfi"" i""pal, radarulgeotehnicsau alte tehnicigeoJlzice
^^r,,r,,iin soateteoer;tetuicanalzerii)sau tehnicimecanice (de exemplu, raclareinterioarepentru
se recomandd efectLrarea.analizeicompozilieichimice
ir"ai;;6ilfi;;ijinlriipereterui'raterarl. a re{elei
a aoeifreatic!si a solului,dacees1"posibilc; acestea sa afecteze integr1ateastructurala

struclu€le pol fi utilizate'de asemenea'la evaluareapedormanlelor


Rezultateleinvestigatiilor
asLrp€mediului.
sia impactului
hidraulice

6.2.10Investiga!ietunc!ionalS

Procedurilede exploatare, 9i planurile


prev5zute
frecventainspeciiilor exisientetrebule
de intrelinere
rapoanebr'
Qifacobiectul
identificate
de.funclionareinregistrate(de
Incidentelor
TrebuiesE se analizezefrecvenfaSi amplasamentul
exemplu, ava a uneistaliide
obstruclie pompare, unei
infundarea canaliztrietc
)

Se recomandd se se determine impactulproblemelor


funclionale hidraulicede
asupraperformantelor
mediu gistructurale
ale releleilnurma inregistrate
incidentelor
reculenteimportanie
funclionale
Trebuiese se studiezecauzeleincidentelor

Pentrutratareaproblemelorfunclionale modposibil,estenecesarsb se studieze


in cel maieconomic
Pentrr.l
cauzele. mai
informalii ampledespreacestsubiect,a se vedea114'
9i sl sainleteaia

6,3 Evaluare

6.3.1 Introducerc
de performanla
reteleitrebuieevaluateprincompa€liecu cerintele
Performantele

32

bndada(c)r@3.2or0AsRo&Bre
SR EN752:2008

Rlzulbtrl. lnrtdig4i.i {a6. tad.a fi$r{ 6}

comFaraFc cu c6ii4t i. d. pdrormanF > l


a l

g
: l
lmpactJlul
S I
hldrrullc+ E
't -
I
I 1
P.ntru erabor.ruaplal|dul dc acltut*
(ase vod63flCufa8)

Figun 7 - Procesde evaluar€


stariiretelelor
pentruevaluarea
EN 13508-1cuprinderecomanderi si cllna
de evacuare

6.3,2 Evaluarea performanlelor hidraulice


pqntru
Rezultatetestudiuluihidraulicai/saumodelulverificatde simularea debituluitrebuie tilizate
pluviometric
ale retel€ipentruo seriode condilii in legdtud cu
Luutrii"" p"rfo|,."n1etor
hidraulice
cerintelede performanlA(a se vedea8 4 3)

impactuluiasupramedluluiinconjuretot
6.3.3 EvaluaJea
ri, duratei9i
Rezultateleinvestigaliilortlebuie examinateln acelagitimp cu estimdrile .frede
volumuluide dever;aie Tn mediiloacvatice receptoare'determinate cu aiutorulmodel ui verificqtde
este disponibilsau ba mesuretarilor
iimuiaiea oeoitutui 1ase veclea6.27), atuncicandacesta Pe
ui releleide
la fala locului.in acest caz, acesteinformaiii trebuieutilizate la lmpa
.evaluarea
asrpr. todiuluiinconjurdtor (inclusiv
asupE solului 9i apei freatice)
""niil"o
Rezultatele structurale
investigali€i (a se vedea6 2 9) ale-analizeiapelor uzaleind Sial€altor
ve flcaricorespunzdtoare kebuieanalizate pentrua dentfllca:

- .
suFelede efluenliPedculos
- pragurilorde
depesirea concentrare auiorizatei
li deversare

- ale pragurilor
altedepagiri autodzate.
33

a€Ro a BruePrcjed s.nea _tuo 35 din I 12


P.srna lFnb d. rprbla G€rdu.e sb@rds G) 2cDltlo
3
SR EN 752:2008 n
6.3.4 Evaluareastirii structurale
3
pentrudepistarcazonelorcare
Faza umetoare inspeclieireleleiconstd.in analizarezultatelor
multemetode lnformaiiidetaliatepot ii
nJcesiiao interu"nld.Pbntruluareaunei exista
decizii' mai L
citatein ane/aB
oblinutede la organismele

6.3.5 Evaluareaperformanl€lorlunctionale 6'


3
performanlelor
funclionale de
alerelelei,m5suraleprinnum6rulde incidente i
Se recomanddevaluarea 3
saude defecliuni.
funclionare

6.3.6 Comparaliecu cefinlelede p€rformanla

Se recomandd coleclarearczultatelorevaluerilor nlelor.hidraulice'de mediu'structurale


perfofma si
perfo;manlele ale relelei!i acesteia
elementelor
f;ctonale, astfelincatsd se poab compara dbbale tr
cu c;nnlelede perlormanld (a se vedea5 2)

performanle o metoddde comparatie


constituie globaleale uneiretele
a performanlelor
tndicatoriide
Se'recomande
inaicate.
cu cerinlete performanfe
ca indicatoriide sd fie:
J-
- definiliclar,concisgiunivoc; -4.

- verificabili;
- simpluSiugorde utilizat.

6.3.7 ldentificareaimpacturilorinacceptabile

se recomandd lnregishareadetaliaga zonelorreleloiln care pedormanlelehidraulicede med'u'


acesteianu suntin cu cerintele
conformilate
sirrtlt.ii"6 ale releleisauale elemenielor
"-trr"i"i"i"
de performantd.

6.3.8 ldentificareacauzelord€disfunclionalitate
trebuiedeterminate investgaliilor
in funcllede rezultatele hidraulicede
Cauzelede disfunclionaliteli pentrua
evaluarea relativ
impactului al cauze'
fiecarei
ilair-, 9i frncliohaleSe recomanda
"tir"trr"f"
aplicasoluliile corespunz:toare 9ia stabiliprioitelibde intervenlie

6.4 Elaborareaplanuluide acliune

6.4.1 Introducere
estedescrisin
a planuluideacliunepentrua indeplinice nlelede periormanle
Plocesuldeelaborarc
figura8-

6.4.2 Elaborareasoluliilorintegrate

6.4.2.1Introducere
Solulii|einteg€tee|aboratetrebuiesdrdspund5cerinle|ordeperfolmanle'linandseamadecond
viiloare.

34

(c)2oo120r0asRo t BruePrcjed$MaB
randarde Pag36dinI12
3
SR EN752:2008

evalulrii
Rezultatele 3
(ase vedeaFigura7)

e
solutiilorintegrate
Elaborarea

solutiilor
Evaluarea

planului
Pregatirea deactiune

Pentruimplementare
Figura'10)

Figura8 - Procesuldeelabotarea planuluido acliune

6.4,2.2 Solulii hidraulice


cuPrind:
Opliunilehidraulice
capaqitdlilorde
a) optimizarea a secliuniiprin;
reducere
- reduceilorde seclaune;
inlSturarea
- cureFre;
aportului
sursei9i rcducerea
b) verificarea prin
hidraulicle reteauade canalizare

- cetrebazinele
deviereaapelormeteorice sauzonelepermeabil
de infiltrare

- de pavajePoroasei
utilizarea
- o altdrelea;
deviereadebituluicatre
- de apeparazite;
Sia debitului
infiltraiiilor
reducerea

de debitprinl
varfurilor
c) atenuarea
35

PaqLm$p.db d'n adieta G6rune sb.dard. (c) 2003'2010,€Ro a Bue Prqsr soh*€- Pas37 dr^ 112
3
SR EN 752:2008 d

(regulatoarede debit
- utilizareade mijloacepotenlialede retentieinclusein relea 3
. amplasate in punctele
strategice);
!.
- de mijloacede retenliela suprafald(inclusiv
utilizarea ln limiteleinstalaliei);
stocarea

- capacitdlii
cfe$terea saubazinde rctenfie)i
de retenlie(rezeNorcanalizare
pin:
capaciEliidecurgeroa releleidecanalizare
d) cregterea n
3
- maiimportante;
conductelor
inlocuirea
- construireauneiconductesuplimentare;
- racordului
renovarea lui existent'
saua colectoru tr

6.4,2.3 Solufiireferitoarela mediulinconjur5tor


cupnndl
la mediulinconjurdtor
Opliunilercferitoare
'.
devercSrride
a) redJcerea releaprin:
poluanliin

- bazinedesedimentare nisipului;
gibazinepentrueliminarea B
- utilizarea provenilidinapelede scurgere'inaintede
vegeialieipenauabsorbliapoluanlilor
intrareaaceslolain lelea;
- controlulapelor ape uzateindustriale);
uzateadmisein relea(de exemplu,
p n:
in mediileacvaticereceptoare
deverslrilorprevazute
b) diminuarea
- cetresialiilede epurare(a se vedeasoluliilehid€ulicede marsus);
debitului
cregterea
- deversate
trataleaapelormeteorice bazinede retenlieetc );
(deexempluprinseparatoare'

- solide9i a performanlelor
retenlieicorpurilor
imbunetelkea hidraulice de
ale deversoarelor
apemari;
- controlulintimpreal
de deversarei
prinmutareasecliunilor
impactului
c) diminuarea
exfiltraliilor
d) reducerea cumarfi:
p n mesuridereabilitare,
o
- scurgerilo4;
colmatarea
(deexemplu,
tehnicidereparare
- tehniciderenovare(deexemplu, unuitnveligetanqfaF de apd);
realizafea

- inlocuirea de tehnicicurigoledeschisesaufeld rigole


prinutilizarea
conductelor

36

b i d B d e ( . ) 2 0 0 3 2 0 r o A s R o t B r u e P m j e d s o rP
eaaG
g3sdhr12
3
SR EN 752:2008

1 1 ,i .l l i r . n rLlril; tnlli 2.
.
I
De'e.luie i.a dala ii mdil l&:l rr rr,4i :,ti
3
t . _ 3
I

::]iE.::ni

tr

l
I I
I
l
. l

i:i

ri;!':111'

r'1i
I
i

FiguraI - Procesdecizionalpentrualegereasoluliilorstructurale

37
3
SR EN752r2008

6.4.2.4Soluliistructurale l

Opliunile cuPrind:
structurale L

a) p.otectia realizarea
canalizeriiprin
struclurii saua uneicdptu9eli
unuiinvelig interioare;
6
b) reabilitarea
materialului orin:
coleclorului 3
n
- reparare;
- renovare;
- inlocuire.
tr
este indicatin
Procesuldecizionalcare permiteelegereaunei soluliistrucluralecorespunzaioare
llgura9.

6.4.2.5 Solutiitunctionale
posibile t_
o solutiefunclionaE.Exemplede soluliifunclionale
in anumitecazuri,poatefi recomandabiE
sunt: U
- 9i cur6larea
inspeclia (a se vedea14654-1);
ale unuiracordsaua uneicanalizdri
planificate

- frecvenlei
cre$terea saua staliilorde pompare
de inkelinerea pompelor

6.4.3 Evaluareasoluliilor
de performanla
optimcerinlelor
Solutiilehebuieevaluatepentrua fi aleasecea carecorespunde de
baza(a se vedeaafticolul5) gifactorilor
ca:

a)' securitatein timpul executieigi exploa6rii Reducerea pentnrsanetatesi securitate


riscurilor
exploatArii
in timpulconstruclieigi a releleii
ulterioare

b) disconfortpentru populalie- Trebuiesa se ia in consideEredisconfortul


cauzatriveranibr9i
prin praf,
utilizatodlor blocdrialetraficului, zgomot 9i sociali;
allifactori

c) utilizareduEbiH a resurselor- Trebuiese se ia in considerarc utilizareaenergiei9i a altor


resurselimitatein timpulconshucliei;i exploaidriirelelei ln cadrullucraribrde imbundtdlite'
irebuiese se lindseamade posibilitat*reciclerii
matedalelor 9i a rebutuilor;

dl' etapizarealucrarilor- Trebuiese se examineze integreriisolulieilntr_unptogtam


posibilitatea
cu mai multeetape.ln acest scop, hebuiesd se line seamade prio telile lucredbr9i de
ameliorerii
avantaiele performanlelor,asociatefiecereietapede derularea lucrdrilor,ca $i de
legatede reportuldela alteetape;
economiile

e) coordonareacu alte lucrari de infraslructurS Trebuieexaminateavantajeleetapizerii


cuallelucreride
lJcririlor Infraslruclur:

O restrictii legate de capacitate9i de resurse - La alegerea9i etapizareaopliunrlorse


recomindesd se ia in considerare legaiede resurse(de exemplu'personal'lani
restrictiile
logistic;i aspectefinanciare);

g)
- incidenle asupra intrelinedi ulterioarc- Se recomanddsd se ia in considerare costurile
a relelei De asemenea'trebuieavrrt vede'e
9i aitecosturide exploatare
intreline;iiulterioare in
imoe;tulrebutdrii produselor (a se vedea8 5 1);
asupramediuluiinconjurdto.
de intretinere

h) estimareeconomica- Trebuieevaluatecosturile9i beneficiile, pentrua stabilidacdavantdele


indirecteale uneisolutiifale de attasuntjlstificate,de exempluo cresterea dutateide vialea
structulii;

38

bndarde{c)200320r0 AsRo3 sruePried soffw:re Pas40dm112


3
SR EN 752r2008

i') c o s t u | p e c i c | u | d e v i a t a _ T r e b u i e s a s e i a i n c o n s i d e r a r c c o s t u | p e c i c l u | u i d e v i a l S a l s o l u l i i l
rii".i""""i ii r"ita,rtoianexe,at devieiiialtor relelede utilitatepublice9i toatecosturilede
p,oi""t"r", O" investigare Si de exploatare, la fel ca 9i costurileindirecte(de exemplu'costul
disconfortului poPUla!iei). 2.

6.4.4 Pregatireaplanuluid€ acliune

Sohrliainteg€tdaleasdtrebuiesi facd obiectulunuidocumenlunicpentrureleauade evacuare9l 3


Se tecomandd
canalizare. ca acestdocument sd cuprinddi

- obiectiveledetaliaiei
- cerintele9i autorizaliilelegale,inclusivcalendarullucrArilorde lmbunatelire;

- criteriilede performanld; ,6
- prioritdlile;

-
lucrdrilepropuse, acestora;
9i etapizarea
costurile

sauproieclede amenajd
,r,!/orox.
Z..-4...U_.d,
cu allestructuri
relalirle
- consecintelepentruexploataresiintretinere
patrulipurideplanuri:
Potfiintocmite

a)' amenaiarenoui - Informalii sau


nolamenaidri
despreprclectulnoilamenalanin cazul,uner
'reamenaidri unulplan
a unei importante a de
bazinului se
colectare, elaborarea
Tecomandi
caresAindice

1) dacdesteconvenabil se se drenezeapeleuzate9i apelemeteoicedin nouaamenajare


orin extindereaunei relele de evacuafesau canalizareexistentesau pnntr-orelea
independent6sau,pentruapelemeteorice, prinir-unsistemde infiltrare;

2) in cazuluneiextinderia unei releleexistente,se recomafdadescrrelealucreribrde


imbundtetire caie sa permitdpreluatea
a reieleiexistente in planul
debilelorsuphmentare
a reteleirespective:
de reabilitare
principale
de canalizare
3) o schemea relelelor penlruamenajare
utrlizate

b)' plan de reabilitare- lnformaliidesprelucrdrilede reabjlitare propuseOpliunileluatein


considerarese clasificdin patiu categorii:performanla hrdraulicade mediu saucurald9i
Se recomandd
funclionald. lntocmireaunuiplan penkulucdnlede imbunetAfte
de reabilrtare
careirebuieefectuatela releauade evacuare9i canalizar€'pentruca aceastase respecte
de
cerintele performante- Se recomandd includerea in plana urmatoare:
elementelor

1) descrierea a tucrArilor
detaliatd necesare;
de imbundtdlire

a relelei;
2) alieoptiunideimbunetalire

3) oriceetapizare a lucrdrilor:
anticipatd
prevAzutel
al lmbunStelirilor
4) oriceelementcondiqional

c)' plan de exploatare- Programde inspeclieprocedurideexploatare 9i planuride asistenla


Ftanutde ;xpbatare trebuiese indiceabordareautilizatepentr! o relea de canalizare
speciaE. Planul
trebuiesd cuprinda:

39

l""n*,*,. Prcied ' Pas4i dn 112


s.nwa,e
o" *r.'" o*'."srandade(c)2ool2oloasRoaBrue
3
SR EN 752:2008

de rutind(ase vedeaC.2.1);
1) inspecliile 3

2) procedunle
de exploatare relelei(a se vedeaC 2 2);
a elementelor 9.
t
3) planurile gide urgenlS(a se vedeaC.23);
de siguranle
6
d) 9i a progEmuluide intrelinerepentru
plan de intretinere- Descieredetaliatea politicilor 3
intfetinere
Planulde trebuie sa cuprinde: . ;
iiecare
element alrelelei. 3

1)' tipulde strategiede intrelinereutitizatpentrufiecareelemental tetelei'.caSicerinleleti


frecventasup-ravegherii. Strategiilede intrelinerea retelelorde canallzaresunt de iip
planificat,
de reparatiesauo combinalie a celordoue:

i)' lntretinereaplanificatecuprinde un program de lucl;d pentru remedlerea i


d;fe;tiunilorsi a problemeior in cursulInspeclieiSe indicSln mod
identtllcate
speciatpentrrlreducereainciden{eiuneidefecli!nlatuncicandconsecinlele sunt
grave;

reparatorie
ii)' intrelinerea 9i a
disfunctionalitdlilor
(saude crize)cons6 in remedierea I
probiemelor acesto€ Este adaptatdpentrupd4ilede releaa
dupe identiflcarea
pulnesaudeloc;
necesiEintrelinere
cdrorfunclionare I
2) o evaluafea iscurilor, fnend seama de probabilitatea 9i de
disfunctionalitelibr 6
acesiora.
consecintele

6.5 lmplementare

6.5.1 Introducere

Oupi.laborar.a Planululd.
adiun. (a s6 vcdearisuE s)

Anall2a..nnlelorde P.rfomanta

I
Figuta 10 - Proces de implementare

6.5.2 Realizarealucraribr

Atuncicand sunt necesarelucrdride extindere,de reduceresau de reabilitarea lelelelorde evacuare


efectuateconform
9i canalizare.se recomandesa fie prciectaieln conformitatecu articolele8 Si9 $i
aricolului10

Se recomanddimplementareaplanulilordeexploatareSide intrefinereconfom articolului11'

40

Prcied$iware - Paq12 di rr2


Dn&da(c)200320r0asRo & BLue
SR EN 752:2008 :
;

6.5.3 Verificareaperformanlelor
3
Este important
se se verificeeficientasolutiiloralese9i s6 se aciualizeze
planul,ca 9i inregistrerjle
(inventar)Si
modelulhidraulic (ase vedeaarticolul 12). 5

6.5.4 Revizuireacerinlelorde pertormanttr planului


9i actualizarea
3
Pentrumentinerea planulLri
la zi, se recomandd
revizuirea
cu regularitate de pertorman[e
a cerintelor ;
qi reinnoirea procesde planiflcare.
lntregului 3

7 Principiireferitoare
la senehteSisecuritate
Strategiafundamentald de sen5tate9i securitatea munciiestedefinitAin Directivacadru89/391 tr
Aceastacereangajalilor s: eviteriscurilelegatede sdndtate9i de securitate, si evaluezeriscurile
jnevitabile9i s; exploatezerezultatele acestorevaludripentrua atenuariscurileremanente, pin
remediereasurseiacestora,de preferatprin aplicateaunor mesuride proteclie,prioritarElltnd
protec{ia
colective falede protecliaindividuale.
Estevorbade principiide prevenlie.Direcl|va
cere,oe
asemenea, ca operatorii in privinlariscurilor
sAfie instruilicorespunzetor la caresuntexpusi

Directiva92/57,referitoarela gantiereletempomresaumobile,indicacerinlereferitoare la proieclarea


Si construc(iaunui proiect. In pfivinlaproiecterii,
aceastai directiv;ceresd se lind seama de principiile
de preventie stabilite
in Directiva cadru89/391in fazelede proiectare $ide pregSllrea unul prciect,de
intocmireaunei documentalii specificereferitoarela riscurilefale de sdndtate9i securitateSi de
punereaacesleiala dispoziliapa4ibr iinplicatein proiect,de consultarea operatorilorin pfivinla
scurilor9i de informalea acestora. AnexalV din Directiva 92/57indicecerintespecificereferitoare la
sdnetate$i securitate 9i la protectie,legatede practicile
de operareti de locurilede muncdin interior
9i exteriorpe $antiere.
ln consecinld, relelelede canalizaretrebuieproiectaie,construite9i exploatateastfellncat sA se
reducdriscurilein privin(asdnit5lii$i securitdlii
personalului
responsabilcu lucrdrilepe acesleretele
In plus,atuncicandestecazultrebuielivrateinstalaliicareasigur;proteclianecesard.
cl] lucrdrllepe racorduriSi canalizdri,inclusivoperatoru relelei de evacuare9i
Responsabilii
canalizare,
trebuiesd se asigureca iucrareanu prezintdniclunriscpentrusdndtatea sau securilatea
personalului
responsabil saupentruoricepersoand
cu lucrerile implicatd
in acliune-

ln plus,angajatoriiau
responsabilitatea
sel
- asigurelocuride muncesecuizate,incluzand amenajdripentruun acces9i o iesiredin releala
de canalizare
in deplinesecuritate
9i un spaliude lucrusuficient
in interiorul
relelei;
- se asigurece operatoriisunt instruilicorect,formaliSl dirijalipentrurealizarealLrcrdrilor
9i
utilizarea
sistemelor
de securitate,

ReglementArilenalionalesau localesau autoritateacompetent;pot indicacerinlereferitoerela


sdnatateSi securitateSi Laprotecliapopulaliei9i/saua personalului.
Acesteapot indicacerinlemai
numeroase decetceleindicatein acestsiandard.

Se recomanda ca angajatorul sa defineascd ansamblul safcinilor, al competentelor Si al


responsabllitelibrc€re decurg ln cazul activitdlilorlegate de senetate 9i securitate.In plus, se
recomand6 cir angajatul se intocmeasci un document structurat,care sa prezinte organizarea
ierafhicSSi derularea operaliunilor[a se vedea EN ISO 9000 (toale p6(ile)]. Se recomandaca
directoriiSi responsabiliicu securitateas5 asigurebuna aplicarea iegislalieiin vigoare.Dacd aceslia
constata sincope in organizarea ierarhic5 9i in derularea operatiunilor9i/sau in reglemenierile
actualizate,se fecomand; se procedezela ac! uni lmediatede corectate

Penlru mai multeinformaliireferiioarela s:netate Sisecuritate,a se vedeaanex3 D.

41

Landdda
(c)20032010asRo 3 srueProjecr , Fag43dri r r ?
sofuware
SREN752:2008 3

8 Principii de proiectare

8.'1 Generali€li
L
Se recomandlca faza de proiectare sa se bazezepe planulde actiune(a se vedeaarticolul6)_
Proiectarea procesulcarestabileiteproiectulsoficientde detaliatpentruca inshuctiudile
reprezintd
rcferitoare
la construclia releleisepoatefi transmise
sauintretinerea altorpersoane,
3
Procesuldeproiectare
cuprinde
umdtoarelefazet .
3
- conceplie; a
- preliminare
investigalii geotehnic
de ordintopografic, ai altele(a se vedea9.3);
- calculepreliminare
pentruverific€rea
fezabilitdlii propuse;
Siaborderii tr
- perfec(ionareaconceptului
generali
- calculemaidetaliate;
.t-
- lntocmirea
dedesenesauspecificalii
detaliate.

ln general,prccesuldeproiectare
esteite€tiv.

Se recomand5 ca proiectantii
sb lindseamade parteapracticea construcliei,
funclionariigi
lnlrelinerii
reteleiferepericol(a se vedeaarticolulT).

Proiectarea trebuiesA permitdrealizarea


obieclivelor(a se vedeaarticolul4) 9i respectarea
cerintelor
de funclionare(a se vedeaarticolul5) gi a planuluideacliune(a se vedaaadicolul6). ln ciazul
trebuieluatein considerare
rcabilitddi, cerinlespecifice.
(a se vedeaarticolul5), Tnainte
Odatricu cedntelede funclionare la
de luareauneideciziireferitoare
solr4iarecomandata,trcbuiestudiatede asemenea Siaspectele financiate
9ieconomice alediferilelor
opliuni.Problemelede maisustrebuieabordatein legeturecu implicarea acestorain costulpe ciclul
de via!;.

8.2 Tipuride relele


Existddoue lipuf de ape uzatede colectat9i de hansportatTnrelea: apele uzate 9i apele meteorice.
Sunt disponibiledoud opliuni:
- relea de tip unitar,in care cele dou5 tipuride ape uzatese amesleca;

- relea de tip separativ,in care fiecaretip de ape uzatese colecteazd9i se hansporte?ntr-oretea


determinate(apele meteoriceintr-o canalizarede ape meteorice9iapele uzate intr-o canalizarc
de ape uzale).

De asemenea,sunt posibilevarianteale acestorrelelede baze.

Alegereaunei releledepindein principaldeumatoarele elemente:


- politicilenalionalesau localgde gospodarirea apei;

- tipulreleleiexistenteSievoluliaprevazutdaacesteia;

- eventualelemodificdriulterioareale bazinuluidecolectaro;

- capacitateaSi c€litateamediiloracvaticereceptoare;

- naturaefluentilordeve6afi in refea;

- necesitateauneihatdriprealabile;

42

randade(c)2003,2oroAsRo
3 Bru.P
SR EN 752:2008 3

- topografiasuprafelei;
- caracteristicilesolului; 3

- staliade epurare;
- aspectele
economice;
- altecondiliilocale.
f
Adoptareauneiabordariintegratepentruevacuareaapelormeteoriceare repercusiuni atat asupfa
caLitdlii,cat 9i a cantitdliimediiloracvaticereceptoare. Cend este prevdzut6o relea noue,se
rccomanda sepalaroa apelormeteorice de alteape uzate.Se recomandeevacuareaapelormeteorice
cu respectarea ie€rhieiurmdtoare:

a) cdtreun bazinde infiltrare


corespunzetor; tr

b) directintr-unmediuacvaticreceptor
de suprafale;

c) cdtroo releade evacuaresaucanalizare.


r
Pentrulimitarea
vArfurilor
la debiteacceptabile, prevedeaea
se recomandd de lucreridestocare-
Reglementdrile pot indicatipul de relea care
naiionalesau localesau ale autoritdliicompetente
trebuieutilizatd.

Efluenliiadmisi
ln rcleasunturmetorii:
- ape uzatemenajere;
- ape uzate industrialeautorizate.(Tn anumitecazuri, pentrua obline calitateacerut; de
reglementeribnalionalesau localesau de c6tre autoritateacompetentd,este necesardo
pretratare
a acostorapeuzate,inainteca deversarea
acestorain releas; fie autorizatd,);
- ape meteodce
9i,in cazuluneiautorizari
exceplionale,
apefreatice.

prevezuli.
Trebuiesa se evaluezenaturaefluenlilor

Proiectareatrebuiesd aibdin vederetransportul


apeloruzale,inclusival apeloruzateindustriale,
care
nu trebuiesd provoace deteriorarea
reteleigi/sau
stalieideepurareSinicisd compromitd funclionarea

8.3 Plan de amplasare9i profil

releleitrebulesd garanteze
Proiectalea c6 planulde amplasare
9i profilulrespectdtoatecerjnlelede
pertinente,
funclionare maialesl
- (a se vedea5.1.3):
intrelinere
- proteclia
sanatilii9isecuriuliimuncii(a se vedea4.3);
- riloradiacenteFia releleor de ulilitatepublice(a se vedea5.1.13)
robusteleastfuctu

Planulde ampiasare 9i profilulsunt influenlate


de topografie, naturadezvolterilor
deservite,debitele
actuale9i viiloareale bazinuluidecolectare, adaptareamediiloracvaticereceptoare sau a stalieide
epurarecarepfime9te apeleuzateSicapacitatea de a primidebilulde calcul.
intregiireleleexistente

ln general,proiectarea atuncic3ndre{elelede canalizare


economic!se efectueazd urmeaz;formele
ca acestease aibdo astfelde pantdincatsd se
naturaleale solului.Candesteposibil,se rccomande
evite o acumulareexcesivdde materiisolide pe radier.Traseultrebuieales astfelinc:l se nu
compromita stabilitatea
structurilor.

p39.a lpanb d'^ap oria Gesr,une


sbndatdarc)2003.20r0AsRo
& B !e P.ot€rsorMae.Pag45din112
SR EN 752:2008
d
Camerelede acces se recomand5a fl situatein locuricale permitaccesulpersonalului9i al
De asemenea,
malerialelor. in cazde necesitate, sd se prevadeun accesla excavaliile
se recomande 3
oenhurepararea uneicanalizdi.
9_
ln anumitecircumstanle, pompareaapelor uzate poatefl necesarasau recomandata 9i este t
recomandabil si se lini seama do angajamentele energetice pe termenlung 9i de costurilepe
de viali implicate.
ciclurile Proiectarea de pompateesteabordatdln 9.2.6.
detaliat:a instalaliilor
3
Relelelesub presiunepozrtivasau negativesuntrelativindependenle de panta9i inallimeastratului
in anumitecrrcumslante,
acoperilor. ac;sleaconstiluie o alternalivdsaufac parteintegrantd din relele
care funclioneazein principalsub efectul gravitrlii.Pentrufiecareopliune, trebuie sd se ia in
considerare angajamentele pe
energetice termen lung 9i costul pe ciclului
de viale care includ
Tntrelinerea.
Se recomanda ca relelelesub presiune pozitiva sd fie proiectate conform EN 1671 Si
subvid conformEN 1091.
re{elelede canalizare

Atuncicandnu estedisponibild adecvatesaucandnu pc€tefi prccuratiimedlat,trebuie


o canalizare
g;sitdo soluliepentru locala
tratarea a apeloruzate.

La proiectareareteleide canalizarehebuiesd se lind seamade nivelurileapei mediiloracvatice


la deversoale.
receptoare r
detaliata
Proiectarea $ia profluluieste
a planuluideamplasare in g 2
abordatd
F
8.4 Proiectarehidraulice

9.4.1 Generalititi
a reteleitrebuiesAgaranteze
hidraulicd
Proiectarea toatecerinlelede funclionare
cl suntrespectate
inclusiv:
aplicabile,
- proteclia
impohivainundaliilor(a se vedea 5.1.2);
- (ase vedea5.1.3);
intretinerea
- lu| (a se vedea5.1.11).
luI debrtu
transportu
asqurarea

8.4.2 RacorduriSi canaliziripentruape uzate

de calculpenhuracordurigicanalizdi
Debitele cuprind:

- debiteleapeloruzatemenajerel
- debiteleapeloruzateindustriale
autorizate,

Debiteleapelorparazitepotfi incluseln calculatuncicandnu potfi evitate

calcululdebitelor
Se recomandd conform9.4.2.

Capacitateahidraulicd trebuiecalcubteconformanexeiE Punereasub presiunenu


a colectoarelor
estede doritin releleLe de ape uzate Deci,se recomandd
gravitalionale
de canalizare ca proieclarea
de ape uzates; se realizeze
si canalizSrilor
racordurilor astfellncetacesteasd fun4ionezeferdsa fie
pline.

Conductele de refularetrebuieproiectateastfelincatsd asiguredebitelede calculcerutein condiliide


f:rd consumexcesivde energie(a se vedeaanexaF). De asemenea,se recomanda
autocuretire,
timpuluide rctentie,pentrua nu se producesepticitate
limitarea (a se vedea9 5 3)

detaliatd
hidraulic5
Proiectarea a racordurilor penhuapeuzateesteprezentatd
9i canaliz5rilof in 9.4.2

44
SR EN 752:2008

E.4.3 Racordurigicanaliziri pentruapemeteorice

8.4.3.1 Generalitl!i 3
2.
Racordurile pentruape meteorice
li canalizerile colecteazd gikansporteapelede scurgeregenerate
de precipiialii
inh-unbazinde colectare
9i e evacueazA in deplindsecuritate
cdtreun mediuacva|c
receptorsau o stajiede epurare.Valoareadebitelorde varf depindede intensitatea
Sidurataptoior
de intinderea9i conilguratia
zonelorimpermeabite 9i de mesurile luate pentruredltcerea
apelor 3
meteorice.Topografia,tipul de sol Si permeabilitatea acestuiatrebuieluate, de asemenea,in
consideratela estimatea provenite
debitelor dinaltezone. 3

Racorduri/e pentruape meteorice


Sicanal|zeflle se dimensioneaze asffelincatse limitezeinundatiile.
In general,este mposibilsa se eviteinundatiile
provocete de ploifoaftemari.Deci,estenecesarse
se ajungela unechilibru
lnke costSialegereapoliticiipentruniveluldeprotectie
obtinut.
Se recomandd ca nivelulde protectie
sd se bazezepe o evaluarea riscurilor de impactal inundaliilor
asLrpra persoanelor9i asupra instalaliilor.
Se recomandd nivelulde proteclte
sd se specifice in criteriile
de pedormanta pentrufrecventainundatiilor de proiectare
sauconditiile pentruploiutilizate
in calcute.
Citeriilede proiectaretrebuiese se bazezepe criteriile
de performanle.
Capacitatea hidra!licia racordurilor rilorpentrLr hebuiese limitezepunerea J-
SicanalizE ape meteorice
sub presiunela nivelurileSifrecvenlele
indicatela nivelnationalsau local,linandseamade n velurile
de retentie.
gi canaljzdrile
Racofdurile pentruape meteoricetrebuieproiectate
astfellnceteventualele inundatii
provocalede ploi,caredep;9escfrecventainundaliilor
specificatd
la nive nationalsau local,sAaibd
unimpactrninim asuprapersoanelorgiasuprainstalatiilor.
sa se prevadeo stocare(de exemplu,bazinede retentie)pentrua reduceimpaclul
Se recomande
hidraulc
asLpra
medi,lor receploare
acvalice

Penhureducerea pdtrunderii in re(elelede evacuareSicanaizare,potfi utijizate


apelorde scurgere gi
alte tehnjci,fie prin cre$terea
numdruluide racorduiSide colectoare,fle prjnaplicareaaltorsolulri.
Acestetehnicise bazeazepe unulsaumaimultedinprrncipiile urmetoare:
- sistemede infiltrare:
- reducerea
supEfeleizonelor
impermeabile gicanaljzare;
€cordalela reteauade evacuare
- incetinkeagi micsorarea
debitului.

de performanta
La definireacriteriilor pentruproiectarea a canalizdrilor
hidraulicA de ape meteorice,
trebuiese se prevadS tolerantepentrumetodelede proieclare
carepotf utilizate.
Tr]toatecazurile,
se
recomande sd se (inaseamade importanla consecinlelor
inundaliilor.
ln cazulracordurilor peftru ape meteorice,
Si canalizdrilor se evacueazddebitelede calculpentru
conductelede ape meteorice.Pentrualte componente ale apeloruzate n! trebuiesd se la in
considerareniciotoleranld.

8.4.3.2 Intrerileapelormeleorice

apelormeteoricetrebuieproiectaleaslfelinc€t se garantezeun transfercorespunzdtor


IntrSrlle al
apelorde scurgere
dinzoneleimpermeabile cetreracordurile pentruape meteorice.
9i colectoarele
8.4.3.3 Crit€riide proiectare

Criteriilede proiectare
trebuiesd lin6seamade €ria{iilede debitprevdzulepentruduratade vialadin
proiectare a reteleide evacuareSi canalizare, dac6acestevariatiinu sunt luatein considerare de
altfelin proiectare.
Se recomandd sd se aibi in vedereefectelepotenliale
ale schimbdrilor
climatice.
Aceastapermitesd se garanlezecd respectivacanallzdricontinudsd lndeplineascd criteriilede
performanle peduratade vial6din proiectare a relelei.

3ue protect
sraidadelc)2003.20i0AsROe . paq47d'djl2
Soriware
SR EN752i2008 3

Frecvenla poateUexprimata
unuieveniment ln perioada sauln probabilitatea
de revenire producerii
pedurata
unulan.
3
Frecvenlasuprasarcinilor Si adancimileEcordurilorSi canalizirilorpentruape meteoricetrebuie L
limitatela valorileindicatela nivelnationalsau
local,?nfunctie
de:
- prezenlasau nu a subsolurilor
racordateneprotejate
de vaneimpotrivainundaiiilor
sau de statii
de ridicaresaupomparea efluentilor;
- probabilitatea a subsoluilorcauzatede punereasubpresiune-
de inundalie 3

Se recomanddstabilirea de c€lculpenkuinundalii,pentrua reducerisculde inundatie,


frecventelor
catgide consecinlele
linandseamaatatdefrecvenla, inundaliei-

Reglementdrile nalionalesau localesau autoritatea


competentApot indicafrecvenlede calculpentru
ploisau inundatii
sau penlruambele-Pentruretelelede tip unilarSi reteleleseparative
pot fi stabilite tr
cnre'ride proiectare
diferite.

trebue sd evaluezerisculde inundaliepentruevenimentele


Proiectantul caredepesesc frecvenlade
calcula inundaliilor,
linandseama de consecanfeleinundaliei9i de frecven!6.
Se recomandd sd se
studiezetraseelede curgerepentrudebitelein exces,pentrua detetmina consecinlele candacest I
Si,
lucrueste posibil,se recomandd ca proiectareasd fie modificatiipentrua reduceimpactul.Atunci -E
cand risculde inundalienu poatefi redusin acest mod,se recomanda diminuareafrecventeide
catcut, 6
proiectare
Naturacriteriilorde depindede tipulmetodeideproiectare
utilizale.

a) Griteriide proiectareutilizatecu metodede proiectaresimple

in cazul metodelorde proiectaresimple,colectoarele sunt in generalprciectatesd funclioneze


completpline,fdrdpuneresub presiune,cu ploirelativfrocvente,gtiindcd aceastapermileasigurarea
uneiprotecliiimpotriva cazulploilofmultmaiimpodante.
inunda(iilorin

in lipsa speciticdriicriteriilorde prciectarein reglementeribnationalesau localesau de cdtre


autoritateacompetentd, se recomande se se utilizeze(frecvenlade calculaploilor)corespunzetoare
farapune'ea
diteflilor subpresrune dintabelul2pentruproiecte mici.

Se recomandd acestoraborddrilaproiectarea
aplicerea sauimbundtelirea
uneireleleexistente.

Frecventaploilorgi frecvenlainundatiilor
pot fi exprimate
ln perioadade revenire,adicdo perioadd
medie(exprimata in ani)intre evenimente, sau in probabilitatea
producerii
unuieveniment in curcul
unuian.

Tabelul2 - Frecvenled€ calculrccomandateutilizatecu metodede proiectare

Locatiede instalare Frecv€nlade e


P€rioadad€ revenire Probabilitat€de
(1in (n, ani) dep:9ire pentru

1in1 100 ya
1ln2 50%
Cenlrcde orat/zoneindustriale/zone 1in5 20%

l,4elrc!/pasaie
subterane '1in 10 10%
' Peniruacesleploide cacul,n! trcbuiesd se prcducaniciopuneresubpresiune.

b) M€tode mai complexe

ln cazul dezvoltdrilormai mari sau al proiectelorla care riscurilepentu ;Endtatea populaliei9i a


mediuluisunt semnificative,trebuiesd se utilLezeploide calculcarevariazein func(iede timp Side
46

Prcje.i sdwarc . Pae 43 d'i t Q


SR EN 752:2008
s
modelede simularede debitcomputerizate. Oricemodelutilizattrebuiealesimpreunecu autoritatea
competentd. Penlruoriceaplicalie,este necesarsd se aleag, o metoddcarese permitdoblinerea
unuiechilibrucorespunzdtorintrecomplexitatea costuluiqi precizjacerug_Recomanddflte 3
carearata
conditiile
in careestebinesd fie utilizaie$i tipulmetodeialese suntprezentatein anexaE informativa.
5
in acestecazu , se recomandd ca proieclarea s6 se realizezeastfelincatsa se limitezetrecventa
puneriisub presiune Si apoise o verifice, pentrua se asigurace aceastaindeplinesle crtenrie
frecvenleide calcula lnundaliilor
in locurilesensibileindicata.Acesteveriflcdriale proiectarii
sunt 3
rmpo antein specialpentrubaztnele de colectarecu pant6mare.
3
ln lipsa speciflcdfiicriteriilofde proiectarein reglementdilenationalesau tocalesau de c6tre
autoritatea
competentd, potfi utilizate
valorilefrecventei
de calcula Inundatiior
dtntabelul3.
Tabelul3 - Frecvehfede calculrecomandate
utilizatecu metodede proiectarc
comDlexe

Locafj€ de instalare Fr€cv€nlide cr


P€rioadade revenir€
(1in <n, ani) depa9t€pentru
i
Zonerurae T 10 1Aya
1 i n2 0 5%
cenlrede orag/zone
indusiriale/zone 1in30 3%

Metrou/pasaje
subterane 1in50 2%

Proiectarea
hidra!licadetaliatA
a racordurilor pentruapehidrografice
FicanalizArilor esteprezentatd
la
9.4.3.

8.4.4 Racorduriii canalizeride tip unitar

Proiectarea
hidraulice a recodurilor9i canalizerilor
de tip unitartrebuierealizata
in acela9imodca 9i
cea a racordurilor9i pentruape meteorice,cu merireadebitelorde calcul,pentrua
canalizerilor
includedebitulpe timp uscat.Fiindcunoscutfaptulca debitulpe timp uscatnu reprezintS in general
decato micdpropo4iedin capacitatea toleranlanecesardpentruvarfulde debitde timp
c€nalizerii,
usc€testemaiputinmare.

Proiectarea
hidraulice
detaliata
a racordurilor de tip unitaresieprezentaia
9i canalizeribr b 9.4-4.

in cazulIacordurilor
Si canalizerilor
de tip unitar,debitulde calculcuprindeapelede scurgere,care
sunt de departecomponenta principald,cLro toleranlain plus pentrudebitelede ape uzate.Se
recomanda ca parleacompusedin ape de scurgerese fle estimatdcu ajutorulmelodelor descrisela
9.4.3.Componenta de ape uzateesteestimatadup6cumse indici la 9.4.2.FiindStiutcd debitete de
ape uzatesuntin generalconsiderabil maimicidecatdebitelede calcul,se recomandd s; se acordeo
atentiespeciaEvitezelordeautocurifrepetimpuscat.

8.5 Factoride mediu

8.5.1 Generaliteli

Proiectareareleleilegatede mediulinconjurdtorirebuiesa garantezeca sunt respectatetoate


cerinlelede functionare
corespunzdloare,
inclusjv:
- prcteclia
mediilor
acvatice
receptoare (a se vedea5.1.4).
desuprafaF
- protecliaapeifreatice
(a se vedea5.1.5);
- prevenirea a gazelortoxice,explozive
mirosurilor, 9i corozive(a se vedea5.1.6);
- prevenirea
zgomotuluigia (ase vedea5.1.7);
vibrajjlbr
- reducerea
utilizerii
resurselor (ase vedea5.1.89i 5.1.9).
limitate
47

Prgia{par€dnapka{aGenliesrandade(c)200}2010AsRoeaueprcjedsorwarc pag1sd i 112


SR EN752r2008 l

Trebuieavutin vedereconholul de poluarca relelelor


surselor de canalizare
Stiutfiindfaptulcd I
apestapoatelimitaimpactul
asupramediului
lnconjuretor pentruautoritatea
la niveluiacceptabile
comoetenid. 9
5
Luarea
in considerare
a impactuilor pe termenscu( cat 9i
trebuiese aibdin vedereatatefectele
petermenlung.
efectelecumulate
6
Efectelepe termenscurtpotincludeo scbderea concenhatiei
oxigenului dizolvat,
o toxicilate
crescuta d
9i un stres hidrobiologic.
Efectelecumulate pe termenlung pol includeacumularea de rclilanti 3
remanenti,in biomediul precummetalegrele9i anumiticompugi
acvaticAisedimente, organici. a
"o
Surselede impaclasupramediului
inconjurdtor
includl
- deversoarei
: tr
- deversoarele
de apeman;
- de pomparesaubazinelede retentle;
devers;rilede urgenle,de exempluin instalaliile
' exfilhatie
cetreapelefreatice; J-

- infiltlaliaapelorfreatice;
- apeleuzateindustriale
netratabile;
- ln limpuI cure!6rii
reziduurileevacuate (a se vedea EN 14654-1).
canalizeribr

Oricefel de dpe uzat5industrialS poateavea un impactatuncicendeste deversatd


9i nelratabilS
ulteriordintr-undeversor
de apemarisauo staliede epurare.

De asemenea, pot aclionaasuprafrccvenlei$ivolumuluievacualdin deversoarele


infiltraliile de ape
marigiasupracalit;liievacuerilor dinslaliilede epurare.

O atenliespecialatrebuieacordat;risculuide deversare;subslanlelor
nocivefn bazinulde colectare,
mai ales in relelelede ape meteorice.Atuncicand scul de deversarcsau de lntoarcerea unor
cantitelima de apd provenitedin luptacontraincendiilorcu continutde substantenociveesle
semnificativ,kebuiese se ia masuricorespunzdtoarepenhuevitareapatrunderii
acestorsubslantein
reteauade canalizare sau iegireaacestoE,ca de exempluprevedereade sepa€toaresaude bazine
de retenlie.

trebuieproieclate
Canalele astfelincatsd se evitepierdericarepotprovocapoluaree
apelorfreatice.

Penlrureducerea mirosurilor g€vitalionaletrebuiesa fie suficient


nepEcute,Ecordurile9i canalizdrile
de aerisitela presiuneaimosfericd,
printr-ochculaieliber; a aeruluiin intreagarelea.ln regiunile
potfi necesare
foartefriguroase, mesurideprecatrlie
speciale-

Racodurile9i canalizArile
neutilizale
trebuieindepartatesau,candacestlucrunu esteposibil,trebuie
umplutecu un materialcorespunzetor pentruevitarea,de exemplu,a uneideteriordd
a shucturii,a
a patundediapelorfreaticesaua infestiriicurozetoare.
uneiutilizerineautorjzate,

La proiectarea
relelelor,
se recomandeatentiela reducerea
acumuErii gtiulfiindfaptulc;
de depuneri,
provenite
reziduurile de la curetarea
canalizdriipotprovoca
ocazionalpoluare.

8.5.2 Proiectiamediiloracvaticereceptoarede suprafafa

cantitatea
Calitatea, 9i frecvenlaoridfei devers5riintr-unmediuacvaticreceptordink-oreleacafe
conlineo canalizarede ape meteorice, de pomparesauo slalie
un deversorde ape mari,o instalatie
de epurare,trebuiesd respectecednleledin reglomenlSrib nalionalesau localesau ale autoritelii
competenle. Proiectarea trebuierealizate as$ellncatmediulacvatic receptorsd fie protejatimpotriva
depdgkiicapacitdliipropriide auloepurare. Aceastatrebuiesd tind seamade factorifizici,chimici,
bioch:nici. eslelicr9ialli factoripertinenlr.
bacreriologici.

4B

randarde(c) 2003t0r0 AsRo a etue Pmjed Soreare . Paq50 di^ I 12


3
SR EN 752:2008
6
polu5riidatoraterelelelordeevacuare
Pentrucontrolul existedoueaborder.
9i canalizare,
- reglementdrile
nalionalesau localesau auloritaleacompetentd stabilesclimiteledeversdrlor
de uz gene€lpentrufiecaredindiferitele
uniforme tipuride deversarei
- reglementerilenalionalesau localesau autofitatea
competentd stabilesclimitelepropii tiecirui
loc al punctelor
de deversare pentrua respectacerinlelede calitateSicaracteristicile
individuale,
mediuluiacvaticreceptor,linandseamade limitelede devercareSi de cerinlelespeciflceale 3
mediuluiacvaticreceptor. 3
3
ln multecazuri,se recomand;combinarea
celordou: abord;ri, 6

Limiteledeverseribruniformesunt determinate in genelalin raportcu ceea ce este realizabildin


punctde vederelehnicpentrudife tele tipuride deverseri. Acesleaconstituie o bazdstandardizati
limitelorpropriifiecdrui
inaintede deternrinarea loc carenu punin pericolcapacitatea de autoepu€re tr
a mediuluiacvaticreceptor,Acesteasuntsusceptibile cahe
de a nu fi aplicatein cazuldeverserilor
apesensiblle,cumarfi zonede agrement, sursede apepolabrla saulacuf Jngeneral, ln astfelde
circumstanle,pentrurespectarea cerinlelorde calitateale mediuluiacvaticreceptor,sunt necesare
propriipentrufiecareloc.
limitede deversare
propriipentrufiecareloc estesensibildnu numailn privinlaefectelor .t
Abordarea limitelor
de deversare
uneidever$ri individuale,
ci Sia efectelor
combinate aleintreguluidomeniude deversdri cetremediul
acvaticreceptor.Acestedeversdri, statiilede epurare9i surseledifuzepot
inclusivceledin industrie,
necesilao abordareinteg€tdpentruidentiticarea soluliilor.

competentd
Autoritatea in materiede reglementeri la mediupoateclasificamediieacvatice
referitoare
receptoare saude intereseactualesaude perspecliv6,
in funcliede utilizare de exemplu:
- captarepentruo alimentare
cu apa potabilai
- pescuit;

- scaldatsauali5activilate
ln conlactcu aDal
- unecosistem
special.
pot fi determinate
Limiteledevers6rilor atunciprin reglementdrinalionalesau localesau de cSlre
autoritatea
competentS,cu ajutorulmodelelor
de simularea calitefiapei,daceestecazul.

8.5.3 Protecliaapeifreatice

Pentruprotejerea apeifreatice,reglementdle nalionalesau localesau autoritatea competentdpot


cereo performaritd$i conhoalerlguroase in zonelede marerisc,cumar fi o captarede ape potabild,
zonede protecliea apeifreatice9i zonein carenivelulapelorfreaticeesteridical.ln acesteregiuni,
rcglementirilenalionalesau localesau autoriiateacompetentdpot specificamai multezone cu
de proteclie,
niveluridiferite in funcliede risc.

8.5.4 Prevenireasepticitagi
provocate
Septicjtatea de stocareaprelungit;a apeloruzatein condiliianaerobe
nu estede doritSise
recomanddevitareaacesteia prin limitareatimpulujde retentiein conductelede refulare,
de retentie9i sifoaneSi prin prevederea
canalizeri/bazine in canalizeri,
de condiliide autocure{ire
pentrua oblinecondiliiaerobeln lichid.Atuncicandacestlucrunu este posibilsau esteineflcace,
poatefi necesarsd se inlervind,de exempluprin oxidarechimid 9i/sauprecipjtareAlegerea
produselorchimicetrebuie se lind seama de impactulpotenlialal acestoraasupra mediulul
inconiurdtor.

Apeleuzalesepticepotgeneragazeletalesau explozive, in speclalhidrogensulfurat(HrS)9i metan


un atac chimic,dificuftaliin procedeele
(CHa)Si mirosurilnsuportabile, de tratarea apelol uzate,
riscuripentrusecuritate
Sio ameninlare
a vielii.

49

Pag,oarpa.radiapreraGedurcsraiddde(c)2003r0r0AsRo38ruePrcjedso,r@re
Passr dn i12
SR EN 752:2008
8.5,5 Deversoaro
de ape mariSitratarcaapelormeteorice

structurlledeversoarelor
de ape ma gi gurilorde vdrsaretrebuieploiectateastferincat se reduca
impactuI deversdrilor
asupramediului
inmnjurdtor. 9.
5
Deversoarele de preaplinsunt n€cesareTn g€nelal ln relel€lede canalizarede tip unitar.
DeveFoarele sunt instalateln apropiereaintdrii in statiade apuraredin relelelede canalizare
in
separalie,pentru a face fala condiliilorexceplionale. Amplasarea9i devers6rilep n aceste =
deversoare9i a altortjpuride deversoare
in mediulacvaticreceptor trebuieconholatepenirulimitarea
poluarii. 3

Penhua contribui
la limitarea poluante
deversaribr in mediulacvatic potfi utilizatemaimulte
receptor, ;
metode,ca stocarea Factorii
Sisedimentarea. caretr6buielualilnconsiderare
includl
- debitele;
tr
- volumul,duratagiftecventa
deversdrilor;
- poluanlibr9i cantitatea
concentratiile de poluant;
- shesulhidrobiologic; .t-

- impactulestetic. E

DevercSrilede poluareln mediulacvaticreceptorprovenitede la devercoare


Si statiide epurare
trebuieluateTnconsiderare
impreun;.
Detaliidespreimpactulasupramediului
al deversoarelor
de ape mari9i tratareaapelormeteorice
sunt
prezentatela 9.4.7.

8.5,6 Deversoare
de urgentd

Pot fi prevdzutedeversoare de urgenf;in staliilede pompare9i in alte secliunicriticedin relea,


jmediatin amontede staliilede epurare.

lmpactulacestordeversoare
asupa mediului
trebuieluaiin considerare.

8.6 Proiectarestructurald

E.6.'l Introducere

Proiectarea
stfucturald
a reteleitrebuie
sd garanteze
ce suntrespectate
toatecerintele
de functionare
corespunzatoare,
inclusiv:
- prevenirea
zgomotutui
$i a vibraliilor
(a se vedea5.1.7)i
- utilizarea
durabilea produselor (a se vedea S.1.8);
9i fiaterialelor
- integritateastructu
rab Qaduratade vialddin prciectare
(a se vedea S.1.10);
- rezisten{a
structurilor
adiacente
Sia relelelor publice(a se vedea S.1.13).
de utilitate
Proiectarea
structurald
a retelelor
d€ canalizare
trebuiesd lne seamade:
- integ tateastructurali(careia in considerare
sarcinile);
- etan9eitatea (a se vedeaEN .j610);
falede apda reteleidecanalizare
- prevenirea
puneriiinstarede plutire;
- rez6tenlasubsarcinadatdde sol;
- naturachimicda sojulujcareinduceun efectasupramate alelorutilizate;

50

landade
c) e3.2oioAsRoe&ue
SR EN752:2008

- efectul
apeloruzateagresive,
corozive abrazive
9i/sau asupramaterialelor
utilizate; 3
- posibilitatea
uneitasdridiferenliate
intrestructuriii toateracodurile9i canalizerib
9i conductele L
de iegiregialteretele;
de refulare t

' oricecerintAdinreglementarile
nalionale
saulocalesaua autorigliicompetente.
3
Atuncicand clddirilese gasescln aprcpierearacordudlorSi canalizdrilor
sau cand o cledireeste
plevdzutd
in apropierea unuiracordsaua uneicanalizefi,
se recomandd ca proiectarea
sa !inAseama 3
de: d

- efectul
clediriiasupra
canalizdrii;
Si
- efectuldeleriorerii
canalizerii
asupraclddirii.
tr
8.6,2 Proiectarestructuralaa conductelor

Proiectarea
structurala lngropatetrebuieefectuateprinunadintremetodeledescrisein
a conductelor
EN 1295-1seuconform la EN1990panela EN 1999,dac6estecazul.
standardelorde
I
^. poatefi luatdIn considerare partialea canalelor
in cazulrenovarii, o contribulie
structurale exis:ente,
numaidac6solul$i materialulconductei
suntstabile9i daceaceastdcontributie
estecuaniificabile.

Atuncicandse utilizeaza canivouricomuneoentruracordurisau canalizari


sau alle retelede utilitate
puolica.treburesri se deaasigur:rri
asuprastiabilit6lii
conductelor
Dac; o conducl;esteamplasatd in apropiere trebuiesa se aibi in vedefe
de fundaliileuneistructuri,
efectelepotentiale
ale structurii
asupraconductelor. Trebuiese se ia mesuride pfecauliepentrua se
asigufacd fundaliilenusuntafectatesauavariate,

8,6,3 ProiectarestructuraEa altor componente

Proiectarea
structurald
a altorcomponente
din relelelede canalizare
kebuieefectuatd
ln conlormitate
de la EN 1990pandla EN1999,daceestecazul,sau cu standardele
cu standardele de produse
corespun26toare.

8.6.4 Alegereamaterialelor

Alegereaunui mateial corespunzetor reprczintdo etapa importantddin proiectareastructurii.


Durabilitatea utilizatepentruconstructia
materaalelor componentelor retelelorde canalizarepoatefi
poateli
afectatdde actiuneachimicda apelorfreatice9i a apeloruzate.in anumrtecondi!ii,materialul
afectat,de asemenea,de acliuneafizicdSichimicda sedimentelor continute
in apeleuzate

proiectanliitrebuie
Laalegereamalerialelor, se lineseamade:
- compozilia
chimicea apeloruzate;
- prezentaposibilaa hidrogenului
sulfurat(a se vedea9.5.3);
- naturaabraziv;a sedimente
lortransportate
de apeleuzate;
- proprietdtile chimicepe careacesieale-arputea
9i efectulproduselor
@roziveale sedimentelor
oroducei

compozilia
chimicia soluluigia
apelor
ffeatice;
proprieElile
fizicealesolului;

impactulasuprasoluluial produselor
chimiceeliberate
in timpulinstalerii.

laid'de k) 2003-20r
0 AsRo* srue
SR EN752i2008 3
i
8.7 Factorireferitorila exploatare
:
8.7.1Gen6ralite!i
2,
Factoriideproiectarereferitoi la exploataretrebuiesE garantezeci sunt respectatetoate cedntelede
funclionare
corespunzetoare.
inclusiv: ;
6
- proteclia
lmpohivainundatiilor
(a se vedea5.1.2); 3

- (a se vedea5.1.3);
intrelinerea 3
a
- prevenirea a gazelortoxice,explozive
mirosurilor, Sicorozive(a se vedea5.1.6);
- prevenirea
zgomotului (a se vedee5.1.7).
9ia vibraliilor
prciectarea,
Planificarea, conshuclia
9i reabilitarea
hebuiesa !ne seamade cerinlelede funclionare
9i t
deinlrelinere.

ReleauatrebuieproiectaEastfelincatsa se reducdriscurilesanitare$is, se garanteze


securitatea
ooe€torilor. I

De asemenea, irebuiesd se aibeln vederccosturilerelelei,Se recomande feducerea pe costuluipe


ciclulde viali prinintocmireabilantuhri
costurilor
de conshuclie gial costurilor
de intrelinere
ulterioare.

8.7.2 Separatoare

Daceestecazul,la nivelulsau ln apropierea intrerilor


trebuieamplasate penkua evita
separatoare,
sau a reduceaccesulcorpurilorsolidesau al altormat€rialesusceptibile
se compromiteexploatarea
gicanalizare.
releleideevacuare Acesteapotcuprinde:
- penhulimitarea
bazinede retinerea nisipului carese polacumulain releaFi
inkeriisedimentelor
ar reduce€pacitateade tr.rnsportl
- separatoarede grdsimipentrulimitareaintrariiuleiqrilorSi a grdsimilorcarese pot depuneln
relea$rreducecapacitalea
de transport.
- sepa€toarede lichide uioare penhu limitareapetrunderiilichidelorinflamabilecare pot
un riscpentrureleauade evacuare
repfezenta 9icanalazate.
Reglementdrile saulocalepotcereinstalarea
nalionale de sepa€toare.

Proiectarea
detaliate
a separatoarelor
estetratatela 9.6.2.

8.7.3 Conditiide autocuretire

sd continddiferitemateriicarese potacumulain racordu Sicolectoere


Apeleuzatesuntsusceptibile
saupotprovocao obstruclie.

Racordurile
Si canatizerile astfellncat sd reducarisculde bloc€reprovoc€t5de
trebuieproiectate
conlinute
materiile in aDeleuzate.

Acumularea de depozitecontinuede solideTnracorduisau canaliz5ripoatesporiinmodsemniflcativ


risculde inundalie9i de poluare.Racordurile trebuieproiectate
9i c€nalizdrile as6ellnc3tse permitd
un efort de forfecaresuficientpentrua limitaacumularea de materiisolidela niveluricare se nu i
sporeasce dsculin modsemnificariv.
Pentrugarantareaunei curdlerifrecventea canalizlribrin caz de imposibilitate
de a indeplini
de autocurilire,potfi necesare
condiliile lnhelinercspeciale.
dispozifiide

randadeG)2003.2010asRo&
eue P@iecrsorsare.
Paq54dri r2
I
SREN75212008 ;
n
6.7.4 Accesla racorduri9i colectoare F
8
Accesulin deplindsecuritate
trebuiese ile posibilla intervaleregulalepenru a permiteinspecl|aSt i
Trebuieproiectateceminede vizitare,penhua facilitaintrareaSi iegirealn deplind
intretinerea. 6.
securitate pentruo creaunspatiude lucrusuficient.
a operatoruluigi
e
Atuncicandesteposibil,se recomande se se intocmeascb dispoziliipentrurealizarea lucrdrilor
de la ?
suprafalasolului.Reglementele nalionale
sauloc€lesauaLtto;itateacompetentS pot indicacerinlein 3
privinlaaccesului.Proiectareadetaliat6pentru condiliide exploatarereferiloarela acces este 3
abordateb 9.6.4. f,

"B
;I 9 Proiectare
detaliata
fi
o
9.1 Introducere E
Dacenu €xistdindicaliicontrare,cerinleledin acesl articolse aplicaalel conskuclirlor
noi. c6r 9i
constructiibr
reabilitate. F
6
9.2 Plan de amplasareSi profil P
, 6
9.2.1Introducere i
B
de proiectare
Principiile fizicea relelelor
de canalizare
suntindicatein 8.1 ;

9.2.2 Plande amplasare

Planuldeamplasare de factoriprecum:
esteinfluenfat

a) conditiileloc€le,factoriide mediu,csracteristicile
existentecaretrebuiemenlinute9i relelelede
utililatepublicSexistentei

b) proteclia
zonelorde captarea apeii

c) disponibilitatea
colectoarelor
9i a evacueribrexistente;
, d) planulde amplasare a cedirilor,
dispunefea sistemelor
de canalizare
din interiorul
cadirilor,
- aparatesituatela nivelu cerenecesiteo racordarc
diredeb €corduri;

e) utilitatea
cladirilor
deservite;

f) planiflcarea relelelorde utilitatepublice;


9i coordonarea
g) disconfortul
populalieiin
timpulconstruclieisi
implicaliile
economice
aleacestuia;

h) aspectelepractace
ale metodelorde construclie,spali0lde lucru,o proleclie9i o sprijinire
aoecvale;

i) clediriiin timpulgidupeconstruclia
stabilitatea racordurilor
9i colectoarelor;
j) dezvoltarea planificatd
existentd, ti viitoare;
k) conectarile
la 9i de la racordurile existente
9i colecloarele carelrebuiemenlinutei

l) gialuneiocupdri
cazuluneiconslruclii peetape;

m) pantele9i adancimile
disponibile
de conskuclie;

n) posibilitatea
unuicontrolin
timpreal;

o) nivelurile
mediiloracvaucereceptoarc;
:
p) efectelemareelor,
valurilor9i curenlilor;
53

6iddde (.)2003.2010AsRo soir@G- Pas55d'nfiz


3 sruePrcjecr
SR EN752:2008 3
d

q) nivelurileapeifreatice;
3
r) accesulinscopulinspecliei$rintrelineriil L
5
s) scurgorile
desuprafale
aleapelordeinundalie; ,
t) obstacolele
reprszentate (deexemplu,
de alteinfrastructuri publica,
retelede uti'itate cdiferate, 3
cdi navigabile,drumuriprincipale); d
3
u) proprietarulterefiuluii

v) vecindtateacopacibrgi a altui fel de vegetatie.

Traseulracorduilor9i canalizirilortrebuiesA tnd seamade faptulce astfe{de factoripot avea


consecintecapitale:de exemplu,adencimisau lungimeexcesive,necesitateapomp;ni sau a t
invelse.
sifoanelot

9.2.3 Accesibilitate
t
Ceminetede vizitareSi camerelede inspectiesau de racordse recomande ca se fie amplasate
in
locuricarese permitdaccesulpersoanelor;retrebuiesd le utilizeze,
linandseamade necesitatea
accesuluiincazde urgenl6. -

Atuncicandestenecesar!n accesfrecvent(ds exemplu, in statiilede pomparesau la deversoarele


de ape mari cu gr5tare)$au cand poatefl necesaraccesulh o lucrarespecialS(de exemplu,
statiide pomparesau camereale vanelorde golire),se recomande
rezervoar€, se se lindseamade
sevedea,
acestifactori(a deasemenea, 9.6.4).

Se recomandd careservescmaimulteproprietelsd fie siluatein locurilein care


ca acelecanalizari
accesulpentrureparalii
esteposibil-

9.2.4 Adancime

Adancimeaaproximativa ln cursul conceptiei9i finalizaEin cursul proiectdrii


este determinate
defaliale

Adancimeaare o influen(isemnificativd asupracostuluiconstrucliei


Si intretinerii.La alegerea :.
melodeide constructie,
trebuiese se ia in considerate
adancimeaEcotdurilor 9i colectoarelor,
aleturi
deellifactori,ca:
-

-
proteclialmpotrivainundaliilori

naturasolurilor;
a
- prezenlaapelorfreatice;
- vecinitateafundaliilor;
- vecinatatea publicS;
retelelordeutilitate
- saLta uneireteleputernice
vecinitateacopacilor de tedeclni;
- proteclia
impohivainghetului;
- acoperirea
minima.

9.2.5 Necesitateapomperii
in careestenecesare
Circumstanlele pomparea
saurecomandatS apeloruzateincludeufmStoarele:

a) prevenirea
adancimrlor
excesrve
alecanalizdriii

54

randade(c) 20012010asRo 3 srue Prcjecrso(ir..o . Pag56 din r l2


SR EN 752r2008 3
d
joasesaua altorpe4ialebazinuluide
b) drenareaterenurilor colectare
susceptibile
se fie inundate;
l
c) dezvoltareazonelorde pe care nu este posibilAdeversarea gravitalionaE
catre o relea de
evacuafetr canaljzarc,
o sta{iede epularesauun feceptoradiacent; g,
t
d) ocolireaunuiobstacol,de exemplu,o cleastS,un cursde ape,o calefelatdsau pentruevitarea
unuisifoninvers;
3
e) corectarea
dificultdlilor
dintr,oreteade canalizare dinprebugirile
rezultiate miniere;
3
f) colectarea
uneiincarcSfi pentruexploatarea
suficiente uneistatiideepurare;
g) centralizarea
tratdrijapeloruzate;

h) ridicarea
apeloruzatecdtrebazinele
de retenlie-
tr
Atuncicando partea releleinu poatefi drenateeficientin soluliegravitationald,
se recomandd
sd se
aiba in vedereutilizareauneiasau a mai multorinstalaliide pompare.Numaruloptimde instalalii
trebuie ln pimulrAndin funclie
se fiedeterminat de costul pecicluldeviate.

9.2.6 Instalaliide pompare I

jnstalatiidepompare,
Atuncicandsuntprevdzute prciectarea
trebuiesd lindseamade:

a) costulpecicluldeviale;

b) necesaruldeenergiel

c) cerinlelein prrvinlaexploatdrii
Siintrelineriii
:
d) flscuflle
9rconsec
nteleuneiavar
i;
populaliei
e) sdnataba9i securitatea Fia operatorilor;
f) impactulasupramediuluiinconjurdtor;

g) naturaapeloruzatecarepot:
- sd fie agresive,corozive9i/sauerozive;

- sd aibd un conlifut ridicatde materiisolide,ceea ce mdre9teprobabilitateablocajelor;

- se fie toxice;

- sd genereze
conditiipotenlialexplozive.

Poiectareaslaiieide pompare9i a conducteide refularetrebuiesd lin5 seamade interacliunea

Atunci cand se pompeazi ape uzate, trebuie se se tina seama de efecteledebitelorevacuateale


pompelofasupra po4iunilorde relea din aval. Prcieciareadetaliatda instalaliilorde pomparetrebuie
sd se realizezein conformitatecu anexa F.

: preliminare
9.3 Investigatii
9.3.1Generalitafi
O atenlaedeosebile trebuie acordate caracteristicilor
topograficeale suprateleicanallzate9i naturii
geologicea subsolului.

55

bnoaj. G)2oo3,2or0AsRo
3 srue
SR EN 752r2008

9.3.2 Topografi€

QercetareasuprafeleiSi examinarea planurilor


de nivelment9i a fotogmfiilor
aerjenepermitsd se 3
stabileascetraseulpreliminaral racorduilot,colectoarelor 9i conductelor
de refulare,astfelincat 9.
soluliagenerab a proiectelor se poatdfi determinat5 inaintode pregdtireaplanuluidetaliatde
amplasare9i a secliunilorlongitudinale. Este importantsd se exploatezetoale datetestudiilor
geologiceimpreunecu planurilede nivelmentatuncicend hebuiese se aibe in vedereopliunile
referitoare
la stabilirea
soluliilorcu trangeedeschissauf5retrangee.
3
9.3.3 Studiugeotehnic 3

ln faza de proiectare,
inlelegefeacondiliilorreferitoarela sol, susceptibile
sd intervindin timpul
proiectului
construcliei estees6nlialdpenhue puteaevaluape deplintoateopliunilede amplasare 9i
construclie,

acestuistudiugeotehnic
Obiectivul initialestede a se obtineun numdrde informalii
in modulcel mai
economic.
Pe mdsuradezvolariiproiectului,
vorfi necesarecerceteri
maiaprofundite.
Hd4ilegeologicesunt,cu limitelelor, o sursdde informaliigenerale.Atuncicandacesreanu sunt
corespunzatoare,
s€ recomandA efectuarea prealabile
uneiinvestjgalii a solului_
J'
Daceeste cazul,se recomand6
ca dateleadunateln studiulgeotehnicse fle suflcientepenhua
permitesd se evalueze: x
datede pemantasupraconductelotstructurilor;
a) sarcinile

b) condiliile
de aluhecdride
teren;
c) condiliile
de tasare;
particu610rfine;
d) antrenarea

e) eventuala
umflarea straturiloratgiloase,

f) nivelurile
9i miscrrileapeifrcatice;
g) potenlralulde
alimentare
a apeifieatice,
h) sarcinileprovenite
dinshucturile
9i drumurite
adiacente;
i) utilizaree
anterioare
a solurilor(inclusiv
activitelile
miniere)i
j) melodele
alternalive
de conshuclie;

k) opliunilealegoriitipuluidecondudi;

l) opliunilede suslinere
a conductelor;
m) stareasolurilorsaua apelorfreaticeagresave.

Se recomande pashareaegantioanelorde sol sau de roce,mai alesaluncicandse au in vedere


forareade tunelurisau
altemetodefardtrangeedeschisd.

9.3.4 Ape freatice

Daceeste cazul,nivelurileapelorfreatice,inclusivvariatiilesezoniere, pentru


kebuiedeterminate
peioade reprezentative.Trebuie efectuatecercetdi penhu identificarcacondiliilorpotential
pentruintegritatea
defavorabile conductei.

56

AsRo3 Brueprcjedsfuarc
randadeG)2003.2010 pao53dinr12
SR EN752:2008
9.3.5 Racorduri exisiente

Trebuie sd se verificetEseele, nivelurile,capacitateahidrauliceSi starea structuriituturof lucr:rilor :


existente(de exemplu,racorduri,canalizdri,fose, drendi de terenuri9i cursuride apa). La rcatizarca L
unui proiectde reabilitare,conducteleexistentetrebuieevaluateconform6.4. 5

9.3.6 Alte relele de utilitate publice existente


=
Trebuiese se verificecat mai precisposibilpoziliale
altor retelede utilitatepLrblicdexistenie.
3
9.3.7 Ape parazile

Daca riscul pdtunderii apelor parazite in racorduri9i colectoare(de exemptu,prin infiltrare)este


consideratinaccepiabil,trebuiesd se efectuezecerceteripentrua se delerminamdrimeariscului.

9.4 Proiectarehidraulice

9.4.1 lntroducere
proiectarii
Principiile hidraulice
a relelelor
de canalizare
suntindicatela 8.4.
I
Racordurile Si canalizdrile
trebuieproiectate
astfelincet sA asigureo capacitatesuficientS pentru
gi/saua panteicolectoarelor,
debitelede calcul.La alegereadiameirului trebuies; se linAseama,de
asemenea, de necesatatea rcduceriiacumu16rii
de sedimente 9i a risculuide obstruclie(a se vedea
9.6.3).

9.4.2 Racordurisicanalizeripentruape uzate

Retelelede canali?are trebuieproiectate


sa colecteze 9is5 transporte debitelede ape uzateadmise
din instala{iile panela bcul de tratare,feld se afectezesdndtatea
casnice9i industriale 9i securitatea.
Se tecomandeca o astfelde proiectaresd aibe rezervepentruo extindereulterioard!i pentru
deversdristreinepanala un debitcaresd iLtstifice
o reabilitare.
a) Racorduri

Proiectarea racordurilor pentrudeservirea


(9i a colectoarelor) clddirilorindividuale
sau colectiveunde
evacu;rileinstalaliilor
individuale genereazedebilerelativmaride natureintermitent;9ineregulaL;,
trebuiesd ia in consaderare undebitmaximderivatdinnLrmarul9i tipLrl
instalaliilor
racordate.
La pfoiectarea
racordurilor
din aval,se recomanda debiteledin racorduriprovenite
se se utilizeze din
cEdirisauinsialalii,
calculate
conformEN 12056-2.

Debiteleinstalaliilor 9i factoriicare trebuieaplicatipoi fi indicatide cdtrereglementdrile


individuale
nalionalesau localesau de c6treautorilateacompetente. Debiteleapeloruzateindustriale kebuie
calculate
separat.

Candproiectareeracordului
estefinalizatd,
trebuiese se verificeinteracliunea
dintre|acofd9i releaua
de canalizare-

bl Retelede canalizare

Pentruretelelede ape uzatemenajere,debitelese bazeazain generalpe populalieSi un debitpe


locuitorsau, in cazul extinderibrpenhu care astfelde date nu sunt disponibile,pe criteriilede
planificare
pentrupopulatie sautipul9i numdrullocuintelor.
Tncazul uneiextinderi al unuiprcieci
sa!
de imbuneulrea uneidezvolEriexistente, estim;rileutilizatetrebuiese corespundaorizontului de
planificare
indlcat.

Pentruextfapolarea consumuluide ap6 in viitorSi,ln consecinlS,a debitelorde ape uzatemenalere,


pot fi utilestatisticile
existentereferitoare
la alimentarea cu apd. De asemenea,pot fi determinate
debitelede consumzilnicaivarjaliileanticipate intredifeiteletipuridedezvolteri.Apa utilizatapeniru
consumSi care nu intrdin releauade canalizareSi pierderilela nivelulreleleide distribulieau o
impo anlecapitalS la evaluareadebitelor
de apeuzatemenajere.

57
SR EN 752i2008 3
i
Debitulpe locuitorpoatefi bazatpe statisticile
localede alimentare cu ape,tinandseamade consumul
carenu antreneazd deversdriTn canalizeigi, candnu suntdispontbile conioarecorespunziloare, pe
pierderilede distribulie.De asemenea, pot fi utilizatecifreledeversdrilor
clasicepentrudezvolErile
similareacestora.Debitulpe locuitor,
in interualulde la 120l/zipanela 400 l/zi,de utilizarecurentein !.
diferiteteri,esteindicatintabelulE.4. 5

Debitulmaximde calcultine seamade vafiatiadiurnea debituluiapeloruzatemenaiereDebi;le


maxlmede calculal apeloruzatemenajereutilizatein mod curentin diferitetpd su;t indicateln
3
tabelulE.5.Laacestedebitemaximede c€lcultrebuie sa se adaugedebitelemaximeale apeloruzate
industriale
9i debitelede apdparazit2i,
atuncicandacesteanu potfi evitate. 3

Atuncicandun proiectlrebuiedezvoltatpe etape,se recomande se se acordeo atentiedeosebite


debitelorposibiledin etapeleinitialeale conshuctiei,
astfelincgtconditiile
de autocurEtire
sd fie atinse
cel putinin anumitemomente aledebitului cotidiandevarfsausa fie luateattemesuflde curdtare.

9.4.3 Racorduri9i colecloarepentr! apelemeteorice

Proiectarea
hidraulicie racordurilot
gi canalizerilor
caredeservesc suprafeteimpermeabrte,
cumar ti
drumurigiparcari,depindede performanielehidreulice
ale interfetei
dintresuprafalaimpermeabitd
Si
reteauade evacuare9i canalizare.Debitulla aceastainterfal5trebuieevaluetcorect,pertfu
reducereaimpact!luiuneiinundalii. F

hidraulicd
Capacitatea a colectoarelor
trebuiecalculal;conformanexeiE, -'
.
Pentruinterceptarea Si relinereadeverseribrtemporareti a varfurilorde ploi pentnr evitarea
poatefi necesarsd se prevaddun mijlocde fetentie_
inundaliilor, Trebuiesd se fineseamade efectele
de echilibrarea debituluidinreleauade canalizarecu performanta stalieide epurare.Suntnecesare
dispozitii
referiloarela intrelinerea
Sisecuritatea
aceslorstructuri.
Deversdrile
trebuiecalculate
tanand
seamade un anumitnumSrdefactori,maiates:
- ploidecalcul;
- zonade pe careapelese scurgcetreintrdrileracordate
la tetea;
- intinderea
zoneiimpermeabile:
- lntinderea
zoneioermeabile:
- pierderide apede scurgerecauzatede infiltrarea
eventuale precipitatiilor
in sol;
- cre9teripotentiale
alesuprafetei
racodate.

Deasemenea,
se recomande
se se lin5seamade eventualulmpactal schimbarii
climatice.
in anexaE esteprezenlate
o metodesimpldde calculalapelorde scurgere
de pe suprafelemtct.
9.4.4 Racorduri9i canaliz6ride tip unitar

in cazulracordurilor
Ei canaliziirilor
de tip unitar,debitu!de calculcuprindeapelede scurgere,cere
suntde departecomponenta principale,cu un plus de toleranFpentrudebitelede ape uzate.Se
recomandaca aceastdcomponentd a apelorde scurgerssa ie estimatacu ajutorulmetodelor
prezenlatela 9.4.3.Componenta de ape uzateesteestimatddupacumse indiceb 9.4.2.Stiutfiind :
faptulcd debitelede ape uzatesunt Tngeneralconsiderabil mai micidec6tdebitelede c€lcul,se -
recomande se se acordeo atenliespecialavitezelorde autocurdlire petimpuscat_

9.4.5 Capacitatea
colectoarelor

trebuiealesepentru:
Conductele
- transportul
debilelorde calculnecesare;
- limitarea
acumuldrii (ase vedea9.6.3)l
desedimente

58

ra^dar3e
(c)200320r0asRo e etue
SR EN 752:2009 3
n
- garantarea
ca risculdeblocareesteredus(a se vedea9.6.3);$j
- garanlarea
unuiaccesrezonabil
de usorpentruo intrelinere
eficiente(a se vedea9.6.4). f,
L

Pentru.calculul
debiterorturburente
din racorduri
si se recomande douaformure:corebrook-
White 'Si l\4anning'r,
Iinandseamade pierderile
de".narizdi,
sarcindln conductd
(a se vedeaE.2).
=
Celedoudmetodepentrucalcululpierderilor
totalede sarcinisunturmetoarelei
3
- adaugafeapierderiLor
de safcin: toc€le(a se vedeaE.2.1.4.2\ta oierderite
de sarcna
longitudinal5
in conducle(ase vedeaE.21.4.t ):
- luarealn considerarea pierderibrde sarcindsingulareprin adoptareauneivalorimai
mafla rugozitefiechivalente
a conducteiin calcululpierderiide sarcindlongitudinald
a
conductei,

Candse utilizeazevalorirecomandate penhurugozitatea echivalente a conductei,


eslenecesarsa se
determinedacaa fost inclusao tolerantepentrupierderile
de sarcinesingulare.
Valorileutilizate
actual
variazide la 0.03mm panala 3,0 mm pentruk (formulaColebrrok-White) S,de la Z0 m'rs' p:inbla
90 m"'s'pentruK (formula Maonrnq). !-

Tncazurilein care nu esle posibilsd se evitedepunerile


pe radiet,la calcululpierderilor
de sarcrna
lrebuiesa se tinaseamade reducerea secl.unti
transversale
a conductei
9.4.6 Colectoarecu pahtemari

Atuncicand sunt necesarecolectoarecu pantemari,trebuiesi se aib; in vedereconsecintele


vitezelor
mari,maiales:

antrenarea
aeruluiSiefecteleacesteia;

eliberarea
hidrogenului
sulfurat;
eroziunea;
- necesitatea
unormesuride conservare
a energiei
ln cazultreceriide la o curgeresupercritica
la o
curgeresubcritice;
- masurispeciale pentruoperatori,
de secudtate

Pentt! disiparea conholalda uneisarcinistatice


excesivein modcontrolat,
Tntr-oreteade canalizare
potfi instalatecdminede ruperede pantecu tub inclinat,cdmined€ ruperede pantdcu tub verticat
saucdmane de ruperede pantd,evitendu-se
tangenlial astfelinstalarea
de colectoarecu pantemari$i
asigurardu-se respeclarea
tim elorde vitezSmpuse.

9.4.7 Cerinlede proi€ctarea deversorului

Atunci cand apele meteoricetrebuiedirijatecdtre un mediuacvaticrecepiorde suprafaF,se


recomanda ca nlvelulradierului
deversomluise fie deasupEnivelului maximal apel,astfelincatse
existeconditiide deversarelibera.Dacdrefluxulperiodicnu poatefi evitat,se recomandd
sb se aibd
in vedereutilizarea
uneiclapeteantiretur.

9.5 Factoride mediu

9.5.1Introducere

Principiile de mediupentruretelelede canalizare


factorilor suntindicatela 8.5.

: ^'AceastaformlE s€ numegieColebrookin francezlgiPmndtlColebrookin germanS.


-
4 AceastaformuEse nLrmegte[/ann]ng,strickler giin gemane.
in franc€ze
:
59

Pasnar padi.dinap@riaGesriune
sbnd..deG)2003-?0r0asRo
& B !. F.dr*r soh\rare.Pas6r dinfi2
SR EN 752r2008 3
t
9.5.2 Cerinlede proiectarea gurii de vilsare

Glrile de versaretrebuieproiectateastfelincatsa evitesau sd protejezeimpotrivaeroziuniilocale.


Penhuevitareadeleriordrilor, a interferentei
sau a accesului,poatefi necesarsA se realizezeo
protectiesuplimentare 2.
la iegireadin deversor.De asemenea, hebuiese se fnd seamade impactul
vizualal deversorului.

9,5,3 Prevenirea
septicitdlii
d
Seplicitateanu estede doritintr{ teteade evacuaresau canalizare Si.prinurmare,trebuiereduse.
Aceastaafecteaz;procedeulde tratarea apeloruzateii poaleantrenapfoducerea de hidrogen
sulfurat(HrS)9i mercaptan. Hidrogenulsutfulatdegajeun mhosgreu,estetoxic$i potenlialletal,ciiar
ln concentralii
mici.ln functiede concentratio 9i de condiliilebcrle, acestapoat;fioxidatpentrua se
obtineacidsulfuricai are tendintase ataceanumitemateialeale conductelor, ale statiilorde epurare
de pompare.Parametrii
9i ale instalaliilor de caredepindeconcent€liade hidrogensulfurat$i care
trebuielualiin considerare sunt,ln special:tempelatura apeloruzate,necesarul biochimic de oxioen !
(CBO),prezenlasulfalilor, timputderetenlie,vitezade curgere,turbutenla, pH-ut,ventitalra, existe;la
conductelor de refularesaua deversdrilorspecialede ape uzateindushi;lein amontede c€nalizarca
gravita!ionald.

Pentru cuantfficareaformeriide hidrogensulfuratin canalizerilesub presiune9i canalizrrite r


gravitalionale,
potll aplicateformulepredictive.
.
De asemenea,in apeleuzatenormaletn condiliianaerobe,pot fi produse9i atte gaze,dupdcum
urmeazd:

a) metanulare un mircsslab9i, ln afardde faptulcd esteulr simpluasfixiantchiarprinln ocuirea


oxigenului,proprietatea prlncipalda acestuiaconslain producereaunui amestecexploziv
impreuriecu aerulintr-ointeruallargde concentralii.
un vectorspecialpentruproducerea de
metanestelixiviatuldepozitolor de de9euricarepoatepdhundein reteauade canalizare. poate
fi necesarca lixiviatulsd
fietatat la sursd;
b) amoniaculare un mirosparticular9i puternic,careii conferebuneproprieteli de alertdinainte
de a ajungela niveluri
toxice.Estepu{anprobabilca astfelde nivelurisd fie alinseln apeleuzate
normale;

c) dioxidulde carbonesteinodor$iactioneaze
c€ asfixiantprininlocuirea
oxigenului;
d) monoxidLrl
de carboneste,de asemenea,inodor,puternictoxicai telal,chiardup5 o scurta
expunere,

tuturoraceslorgazepoetefi limitataprinaplicarea
Producerea unorstrategiide reducere
a septicitetii.
ln condiliianaerobe,atuncicandapele uzatepadicularepot pdlrundein releauade evacuare9i
canalizare,potfi produseSialtegaze.

Pentrucontrolulefectelorconditiilor
anaercbe,pot fi utilizatemetodecaresa tineseamade repartitia
potenlialA
a gazelorSia mirosuriloracestora,
in special:
- venlilarea
normalasaufo(atd;
- antrenarea
normala
saufortate
a aeruluiln
curentulde
ape;
- addugarea
dercactiviin
curentulde
ape.

9.5.4 RacordlrriSi canalizeriin vecinetateazonelorde captarc

Instalarea poatefi reshansdln zonelein careapa trebuiecaptali in scopul


de racorduri$icanalizeri
consumului uman.Dac6in astfelde zon€relelel€de canalizare proioctantul
suntinevitabile, trebuie
s: prevadamasuripentrua garantaun controlpermanent 9i a evitapoluareasolului
9i/saua apelof
Astfeldemdsuripotinclude:
freatice.
- instalarea
uneiconducte
de protectie
suplimentare
etan$6de asemenea
la aer;

60

b^d3rde(c)2003.20r0
AsRo& srue
3
SR EN752:200B

- instalarea dealamain cazdescurgeri


unuisistem saudespargere; l
- instalarea
de racorddri
alelocuintelof li nu la colector,
de vizitiare
directla cdminele L
5
- cerinlespecialereferitoare relelei9i la metodade construclie.
la componentele

9.6 Factori referitori la exDloatare 3


i
3
9.6.1 lntroducere

factorilor
Principiile referitori
la exploatarea suntprezeniale
de canalizare
relelelor la 8 7.

9.6.2 Separatoare
tr
Dace este cazul,trebuiesd se utilizezeseparatoarc,de exemplupentrua reducepeirundelea
cares'ar
materiilor puteaacumulain lacordurigi sauar puteaprovocablocaje:
canalizdri

a) atuncicandapeleuzaiesuntsusceptibile de nisipsau de alte


se conlinecantitelisemniflcative
sedimentecares-arputeaacumulain racorduri9i c€nalizei,trebuieprevdzute separatoare de r
eliminare
a nisipului intrerii;
la intrareasauin apropierea
de uleiui sau gresimi
sA conlindcanlitelisemnificative
b) daca apele uzate sunt susceptibile
de gr5simi.Separatoarele
trebuiesa se prevaddseparatoare de grdsimitrebuies6 fie conforme
cerinlelordin EN 1825-1.Dimensiunea nominalda sepa€toarelorde grasimitrebuiealease
conformEN 1825-2:

c) atuncicandapeleuzalesuntsusceptibile sd conlindcantite!semnificative de lichideu9oare(de


exemplu, petrol
sau benzind),la inlraresau ln apropiereaintdrii trebuieprevezute instalaliide
separarea lichidelorugoare.Cand este in studiuamplasareaunei instalaliide separarea
Iichidelorugoare,trebuiese se Iineseamade impactulpotenlialasLrpra mediuluiinconjurelor al
tlteiuluicarepoatefi deversatin mediileacvaticereceptoare de suprafalesau in apelefreatice
instalaliilede sepafafea lichidelorusoaretrebuiese fie conformecerinlelordin EN 858-1
Dimenaiunea nominaEa instalatiilor de separarea lichidelorLlgoaretrebuiealeaseconform
EN 858-2.

9.6.3 Proiectarepentruautocur:fire

9.6.3.1Transportulsedimentelor

ln cazulracordurilor cu diametrumic (maimic decatDN 300) autocurdlirea


9i canaliz;rilor poatell
oblinutein general,prinasigurarea uneivitezeminimezilnicede 0,7 m/ssaua uneipantespeclflcate
de cel putin1:DN,Pantesau vilezemai maripol fi ceruteprinreglementeri sau localesau
na{ionale
de cStreautoritatea
compeientd. Penttuoblinereacondiliilor cu panta
ln canalizdrile
de autocurSlire
redusd, se recomandese se prevade cerinle stricte penhu patul de pozare Si rezemare
coresDunzdtoarea tevilor.

in cazulracordurilor cu diametrumaimare,potfi necesarevitezemai mari'in special


Sicanalizdrilof
sa se formezedepozitegrosiere.
daceestede agteptiat

in documentele de referinF,potfi disponibile


nationale directivelocale,subformade
9i potfi utilizate
Labelesauformule.
sa se l'ntocmeasca
se recomandd
Atuncicandnu esie posibilse se oblinecondiliide autocuretire,
dispoziliipentruolntrelinerecorespunziloare.

9.6,3,2 Reducereablocajelor

Pentrureducerearisculuide blocare,se recomande ca racordurile s6 fie nefede9i


Si c2nalizdfile
Tnacelagitimp,atuncicenddebiteledin racordurisau canalizd
agezatein condiliide autocurdlire.
suntmici,potfi necesarepantemaimari(pan6la 1;DN/2,5).

61

(c)2003.20r0
randarde AsRo& B!aPioler sofuMc Pag63d'nrr2
3
SR EN752:2008

9.6.4 Accesla racorduriEicolectoare


3
la accessuntprezentate
referitoare
Pjincipiile la 8 7 4-
g.
Se recomandd de accessA!ineseamade materialulde
ca intewalulmaximdintrepunctele intrelinere t
side practicile a
susceptibilefi utilizate.

ln cazul€cordu lor,daceesteposibil,accesulhebuiepermisla fiecareschimbare a direclieisau a 3


p'lncle
pantei,prin ceminede vizitare,c€merede inspecliesau de racodarc9i Le reazemCend i
l
pentruaccest;ebuiesA
dispozitiile
acestiucruesteimposibil, garantezecd schimberilede direcf€jsau
de pantepotfi gestionate.

cale nu sunt vizitabile,dac5 este posibil,accesultrebuiepermisla fiecare


ln cazulcolectoarelor
schimbarede dkectie9i aliniament,in caprtul tuturorcanaliz:rilor,la fiecarejoncliunea doui
sau,maiinuli,atuncicSnddimensiunea
colectoare se schimbeSisuplimentar'
canalizerii la intervale tr
penlruInspectie
regulate $ilnhe!inere.
in cazulcenalelor accesulkebuieprevrzutla intervaleregulate.pentrua permiteinspeclia
vizitabile,
propusepentrulucrul
9i de sistemele
in funcliede naturalucreiicaretrebuieefectuate _
9i inirelinerea,
in deplinesecuritate. : I

C5minelede vizitareti camerelede inspecliesau de racordse recomandesd lle proiectate9i


directiei
astfelincats; se evitemoditicarea
instalate i provenit
debitulu din racorduri

saulocalepotindicacerinlepentru:
nalionale
Reglementairile

Sidistantadintrepunctele
a) amplasarea Sicolectoare;
deaccesla racorduri

sau interualul
b) amolasarea de vizilaresau camerelede inspecliesau de
maximdintrecAminele
lacord;
devizitarcsaualecamerelor
ceminelor
c) dimensiunile saude Ecord
de inspeclie

de vizilaregiale camerelolde inspecliesau de racordnu trebuiese fle mai


cdminelor
Dimensiunile
micidecat minime
dimensiunile indicateln EN476.
dupdcumurmeaza:
cerinlepenhuhei tipuridecdminede vizitiaro,
EN476prezinte

d) cdminede vizitarecu accespentruspahle 9i inspecliade cdtrepersonal- EN 47611997' 61 1


ca
stipuleazd aceste cemine de vizitarepentrutoate de
lucrerile cu
intrelinere acces pentru
personalse aibeun DN/DIde cel putin1000mm,sau o dimensiune nominaldpenkusecliuni
dreptunghiuarede cel pulan750 mm x 1200mm,sau o dimensiune
ovaledecelputin900mmx 1100mm;
nominald pentrusecliuni
o
- EN 476:1997,b.1.2 strpureaze
e) caminede vizitarecu acces pentruspdlareSi anspeclie ca
acestec5minede vizitarepentruinlroducerea de curdlare,de inspeclie 9i de
materialului
cu accesocazionalaluneipercoaneechipatecu chingd,sd aibaDN/DI cuprinsinhe
incercare,
800mmsi 1000mm;

f) camerede inspectiesau de racord- EN 476;1997,6.1.3 slipuleaza camerede


ca respectivele
sau
inspeclie de racordcu DN/DI mai mic de 800 mm sd permiteintroducerea de
materialului
de inspectie
spSlare, darsd nu permileaccesulpersonalului.
gide Tncercare,
pot intetziceinhareapersonalului
nalionalesau localesauautoitateacompetente
Reglementerile in
cAminele
maimicidecato anumita dimensiune.

62

(.)2003.2010AsRo
raidarde & Bue P
f
SREN752:2008 ;

10 Principiide constructie
3
10.1 GeneraliGli 9,
Rele|eledecana|izaretlebuieconstruiteinconfolmitatecuproiec|u|.Dacanuexistaspeci
reabilltate.
noi, cat Si construcliilor
co;trare,cerinleledin acestar1c6se aplicdatat construcliilor In
se recomanda
timpulconstrucliei, urmdtoarele
se se ia ln considerare puncte:
3

9i proteclia
a) saneEtea,securitatea de construqiegial€altorpeGoane;
personalului 3
a
b) etapaoptimade construclie, in specialln priviniamenlineriifuncliondiirelelelolde canaLlzare
care
existente potfl afectate
de lucreri;

c)metode|edetratarcadebte|orexistenteinrele|e|epa4.a|fina|izatereabi|itatepentrude
existente;

d) protectia
mediului lnconjurdto..

10.2 Colectoare
!-
irebuieconstruiie
noi,colectoarele
ln cazuluneiconstruclii EN 1610sauEN 12889'dupd
conform

in cazul unei reabilitdri,conducteletrebuieconstruiteconformmanualuluide instalarecorespunzeiof


(cu feferirela stendardelecorespunzetoare ale relelei,dad acesteaexistd)'

in toate cazurile,se recomanddsd se lind seamamaiales de urmetoarelepuncte:

- geometriasecliuniicolectoarelori
- performanl5hidraulicd;
- fa!5de apa;
etan9eitate
- transferadecvatal sarciniide la pdmantcatrecolectorplinacoperire,
- acopedrestructu€Ecorespunzdtoare.

Atuncicandse utilizeazd utilitarepentruracorduri


gaLerii 9i alte relelede utilitatepublice'
Sicolectoare
conducteior'
stabilitdlii
trebuiesa se deaatenlieasigurierii
cu proiectarea'
Pentrua se vetiflcadacd lucraleaa fost realizat5ln conformiiate trebuiesa se
lncercai.
efectueze
'10.3Lucr5rianexe

Se recomanddca lucrerileanexe,cllm ar fi camerelede inspecliesau de racord9i caminelede


Vizitale.sefieexecutateastfe|lncatsegarantezeracorddri|ecolespunzetoalecUt0bU|a
lconduclele).

NOTA- Se recomand6se se acode o atentiesp€cialatasd ordifetenliate.


punclel
sAse tin5seamamaialesde ulmetoarele
ln ioatecazurilese Iecomande
geomelfie
sec!iune;

performan{e
hidraullce;

faldde apdl
etanseitate

Ialdcorespunzdtoare
structu
acoperire

63

Pag65d i 112
& BueProrecLsoftware
P3eia lpa,ra d i aprcal3cenlne srandad€lc)?001.2010AsRo
I
3
SREN752:2008
pentrulucrdrile
anexe,se recomandd se se ia in considerarc de perfomante
cerinlele in
indicate
europene
btunA"rO"f" de produse@respunzdtoare. de
Separatoarele gresimi
trebuieinstalate
in 3
cugtl taZS-2
contormltate deseparare
9iinstalaliile ugoare
a lichidelor cu
in conformitateEN 858-2 ::
!.

11 Exploataregiintrelinere
6
3.
11,1 Introducere
3
Obiectivul exploaterii giinhelineriiestede a asiguraca reletelede canalizare sd funclionezeconform a
o" ir*ti"*t" indi;ate
in articolul
5 9i;Ll planul
de lntrelinere
9i (a
exploaiare se vedea6-4)
""rl"i;i"i
Exploatarea cupnnde:
- pornirea
sauopireaPompelor, tr

- utilizareabatardourilor;
- vanelor9i a deversoaaelor;
reglarea rl
It
- de retenlie;
bazinelor
utilizarea 3
- de siguranli9i de urgenla;
planurilor
aplicarea
- calit;liiapeloruzate;
mdsurarea
- periodicii
inspeclie
- (a se vedeaC.10);
conholantipaEzitar
- gicolectoarele
la racordurile
racordari (a se vedeaC.11);
existente

- (a se vedeaC 12);
9i colectoarelor
racordurilor
controlul
- cladiribrin surplombe
conholulactivitatibr (a se vedeaC 13)'
sauadiacente
fac partedinexploalarc'
de urgenle,carcsuntprevizutein generalpentrua fi temporare'
Interventiile

cuprinde:
lntre!inerea
- repararea localSa colectoarelol
sauinlocuirea saua altorstructuri'penhua menline
detedorate
funclionarea;
- currlarea9i evacuarea blocajelor
sedimentelor, hidraulice;
etc, pentrua restabilicapacitatea

- instalaliei
intrelinerea (deexemplu,pompe):
mecanice

exploatiriigilntrelinerii
Eficienla depinde,
releleidecanalizare elementei
de urm5toarele
de exemplu.

- planificarel
- drepturideacces;
- personalcompetent
in numersuficient,
- alribuirechre a responsabilitelilor;
- maledaladecvat;
- functionale
relelei,a componentelor
cunoa$ierea racordali;
aleacesteia9i a utiiizatorilor

- registresianalizecorespunzetoale.

64

Pagia r panrad'n apr6r a Gaiiuie Sbidade rc) 2003.2010AsRo a sue Projeds.rlware ' Pao66 dln I 12
:
SR EN 752:2008

De asemenea,pot existacerinlereferitoare
la rezolvarea de performanla,
deficienlelor de exemplu
avariilor9i a problemelor
pentfuremedierea acceptabile
cu intarzieri 3

11.2 Obiective 2.
t
exploatdrii
Obiectivele sunturmatoarele:
si intrelinerii
- se garanlezeca inkeagareleaesteoperalionala in
in oricemoment9i cd aceastafunclioneaze 3
de performanld;
cu cerintele
conformitate n
- feleleiesteln afali de pericol,respectdprotecllamediului9i esie
se garaniezecAfunclionarea
eflcientdeconomic;
- sd garanteze,
in mesLlraposibilitalbr, nu afecteaza
ci avariauneisecliunia releleidecanalizare
performan!ele
altorsecliuni

11.3 Cerinlereferitoarela dale


date:
Ttebuieculeseurmdtoarele
I-
- lnscopulgospodeririil
- pentrurapoartele (de exemPlu,
reglementare careprezinEriscde inundalie);
instalalii

- pentru respeclareaprevederilorlegale (de exemplu,actualizareaplanurilorcarc indicd


amplasarea publice)
relelelorde canalizare

Esteposibitsd se stochezeo marediversitate de datedesprerelelelede,evacuare9i canalizareln


pot
datelor
tiap, validarea,stocarea9i actualizarea fi oneroase de date culese
Cantilatea
"l"i"ii
depinde de motiveleindicatemaisus

potinclude:
lnformaliile
- despreracorduri,
un inventaral re(elei,inclusivinforma{ii c6minede vizitare,instala!ii
colectoare,
de pompare, deversoare, bazinede retenlieetc ;
- de a deversaefluen(iiln refea (ape uzate industriale,
informaliidetaliatedespreautoriz6rlle
materiioericuloaseeic);

- informaliidetaliatedespreautorizeribde deversarea releleiin mediileacvaticereceptoale


(deversoare, de pompareetc.);
instalalii
- lnregistrariale inspeclieircleleilde exemplu,rapoartede inspeclieprin ieleviziunecu circuit
inchis(Ccry)l;
-lnregistrerialeincidentelor,cumarfiblocaje,infundari'avariilastaliadepompare'detei
de inundalie;
de refulare9i incidente
conductelor
- informaljidespreprecipitalii;
- planificata
rapoartedesprelucldriledeintrelinere efectuate;
- timpirealide rdspunspentrua facefalAurgenlelorl
.informaliidesprecosturi|eincidentelorgia|eactiviteli|ordeTntrelinerepenlluapermitecontlol
bugetar9i analizaPerfomanlei;
- la capacitatea
referitoare
informalii qi
hidraulicel

- relelei(ase vedea6.2.3)
performanlei
lnregistrdriale

Sistemelede informaregeog€flcd(SlG) computerizate reprezint6un instrumenlpulernicpentru


gianalizainformatiilor
slocarea,recupelarea la relelelede canalizare
referitoare
65

& s !e FrolecrsorNarePas67di11?
Eidadelc)2003.2010AsR0
SR EN 752:200B

Si analizaproblemelorlunclionale
11.4 Investigarea 3
2.
Pentrurezo|valeaprob|eme|orfuncliona|eincelmaie@nomicmodestenecesarsdsestudiezesi
.
Pot
se inleleagicauzeleSiefecteleacestora. fi necesarc pentru
investigalii a determina:

- canal;
traseulunui
=
- cauzagiamplasarea a unuiblocajsaua uneiinfunderi;
sedimentelor,
.'-,
.,. :a
- uneilasaridesuprafata;
cauzaSiamplasarea
- uneiracordari;
efectudrii
sursa,calitatea
amplasarea,
- calitateauneireparatii; ' E

- slareauneiconducte;
- precipitate
depuneriide
extinderea grasimi;
solidepe perelisaua acumuleriide
rl\
v
- eficienlacurdlSriicanalizdrilor;
- 9i compozilia
calitatea
originea, admi$i;
efluenlilor
- apeloruzate;
Sicompozilia
cantitatea
- prczenlagazelorpericuloasel
- faF de apa.
etangeitaiea

disponibile
Tehnicile cuprind:
de investigarefunclionaE
- trasarecu ajutorulcoloranlilor;
- radiogial unuireceplordlfeclrcnal)i
(cuajutorultransmiletoarelor
electronica
localizare
- cu circuitinchis(CCTV);
televiziune
- vizitareacolectoarelor;
- oglinzi;
- debitului;
mesurarea
- e$antionarcgianalizd;
- admigi;
efluenlilor
la falaloculuiacompoziliei
mesurare
- falede ap5(a sb vedeaEN 16'10)
incercdride etan9eitate

Problemele se refereb diferitecomponente


funclionale alereleleide evacuare Tehnicile
9i c€nalizare.
penhorezolvarea
disponibile acestorasuntdescriseln anexaC.

'12 lncerciri de performanl5

la sfarsit!letapeide construclie,
Tntimpulmnstrucliei, relelei,estenecesar
dar 9i in timpulexploatarii
incerc6ri
sa se efectueze 9i se se evalueze performanla
relelelor de evacuare9i canalizare
l, l
Exemplede incercdritievalueri: I '

a) lncercare falede apdi


de etangeatiate ..

66

bidsde (c)2.03.2010rjRo3 6ue Prciedsofiwa'e P,96Adn 112


3
SREN752:2008
falade aer;
b) incercarede eiangeitate

c) incefcarede permeabilitate;
!.
d) examinare
vizuaE; -

e) evaluare timpuscat;
a debituluide
3
f) supravegherea admisein relea;
deversdrilor i
3
g) supraveghereacalitd{ii,cantitdlii9i frecvenleiefluenlibrin punctulde deversarecitre mediul d
acvaticreceptori
pentruverificarea
h) supraveghere absenleiamesteculilor dinrelea;
de gazetoxice9i/sauexplozive

i) supravegherea releleic5trestaliade epurare


deversdrilor

lncercdrilecare trebuieefectuatepentrudeterminarea performanleiatinse de cdtre reteauade


canalizaredepindde lipulde re(eacalese incearcd:releanoue retea saureleaexistentd'
reabilitata
I
Se recomande princompararea
intretinerii
sd se evaluezeeficienta performan(eire{eleide canalLzare
(a
cu cerintele se vedea5.1). in plis, ln cazul de
opera{iunilor de
intrelinere curdlire,timpulde
rdspunsprevazutpoate servi
la evaluale,

'13 Calificdri formare


Si
Pelsonalul, trebuieformatcolect,pentrua puteasd efectuezelucrdrileln deplind
la toatenivelurile,
securilate9i cu competen!a. Aceasteformarecontinud trebuiesAprezlnte
9i sd explicereglementarea
9i tehnicilecorespunzatoare. Formarea reinnoiti
trebuie periodic
cand esie necesar9i se recomand'
ca aceasta sa trateze tehnica
securitatea, legale,
Siobligaliile dupd caz

(organismresponsabil
lucrerilor
Proprietarii publicsau agentprivatin cazulunuicontrolprivat sau
proiectantul cafe efectueaza
acestoraitr;buie sA ceareo prcbda calificdisuficienti a antreprizei
lucrli specifice.

14 Sursede informatiisuplimentare
Mai multeorganismenalionalefurnizeazeinformaliidetaliatesuplimentare 9i recomandari pentru
planificarea,
proiectarea, lelelelorde canalizare
si intretinerea
construclia clddr lor'
d n exteriorul

pertinente
de sursede informalii
Exemple
- standardena(ionalecomplementare;
- reglementdrieuropene,
nalionalesaulocale;
- profesionale
emisede asocia{ii
reconrandar saucomerciale;

- guvernamentale
doc!menteghidemisede organisme saulocale;
nalionale
- furnizoride tehniciinformalionale.

ln anexa B este prezentatA o list6 cu organismele care emil recomandali suplimeniare

67

(c)?0o32or0AsRoeaue Prcjedsonwa,e.%q6s dn rr2


Landa'de
:

SR EN752;2008

AnexaA 3
(informativd)
L
UEaplicabile
Directive
6
=
A.1 Introducere i

la acesteobiectivecheie,dintrccare multeau o
Existdun marenumerde DirectiveL,Ereferitoare
in Economic
maiextinse Spaliul
aplicabilftate European.

A.2 Direcliveaplicabile
tr
UEaplic€bile
Directivele suntl

a) la ape (2000/60/CE)
DirectivaCadrureferitoare derivate9i cu alte
asociatecu directivele
de
directive mediuaplicabilel
'1) Directiva ApelordeScdldat(76/16o/CEE);
Calitatea
ic
TralareaApelorurbaneUzate(91/271ICEE);
2) Directiva

b) DirectivaCadrureferitoare derivateSi
b sendtateSisecu tate(89/391)asociatecu directivele
la s;netategisecuritate
cu altedirectivereferitoare aplicabile:

Zgomotla Locuilede Mund (86/188/CEE);


1) Dir€ctiva

Maqini(89/392/CEE)i
2) Directiva

3) Directiva de Lucru(89/655/CEE)l
Echipamente

4) Directiva de ProteclieIndividuali(89/656/CEE);
Echipamente

5) Directiva ManuaEa Greutelibr(90/269iCEE);


Manipulare

Ecranede Vizualizate
6) Directiva \90l270lCEE)l
(91/382/CEE);
Azbeslla Locurilede l\,4unca
7) Directiva

(92/57lCEE);
_o
9antiereTemporare
B) Directiva sau lvlobile

9) Dhectiva TimpuluideLucru(93/'104/CEE);
Gestionarea
10)Dircctiva
Atmosfere (ATEX)(94/9/CE9i 99/92/CE);
Explozive

Lucrulalndllime(2001/45/CEE);
11)Directiva

AgenliFizici(Vibralii)
12)Directiva (2002/44|CEE);

c) Directiva (89/106/CEE);
Produsede Construc!'e

d) Directiva iiServicii(2004/18/CE).
PielePublicepentruLucreri,Echipamente

6B

rardade (c)2@3 2or0 asRo 3,B0e


SR EN 752i2008

Erhvews-og Byggestyrelsen www.ebst.dk


pentruintreprinded
(AgenlianalionalS ti
construclii)
DahlerupsPakhus,
Langelinie 17
4116
DK-2100Copenhagen O =

www.arbeidstilsvnel.dk 3
Arbejdstilsynet
danezepentrumediuldelucru,AET)
(Autoritatea
Landskronagade33
DK-2100Kobenhavn O

Vejdirektofatst www.veidiaektoratet.dk
(Direliadanezea drumurilot
NielsJuelsGade13 -&
Postbox9018
'1022Cop€nhagen K

B.3.2 Alte organisme


www-danva.dk
DanskVand.Og Spildevandsforening
d€ apdSia apelor
denezea resurselor
(Asocia,tia
uzate,DANVA)
Vandhuset
Danmarksvej 26
8660Skanderborg

i Danmark
Ingeniorforeninggn (lDA) www.ida.dk
(Comitelulimpotrivapoluerii
apei al Societelii
din
inginerilor Danemarca)
Kalvebod Brygge31-33
DK-1780 Copenhagen V
Denmark

DHIlnstitutforvandand miljo www,dhioroup,com/dk


(lnstitutu| danez)
hidraulic
Agern4116 5
DK-2970Horsholm
Denma*

Teknologisk Institut www.teknolooisk.dld


(lnstitutul
tehnolog ic danez)
Gregersensvej 1
DK- 2630Taastrup

70

Paq'E r Fnla din apri€( a cstune sr.ndad6 (c) 20012010,€Ro & su. Prcied sonG'e ' %s 72 din I 12
3
SR EN752:2008 !

AnexaB
(informativd)

sursede suplimentare
B.l Organismena!ionalede standardizare 3
J
la orcanismele
Dehliireferitoare carefac
de standardizare
nalionale din CEN, ca 9i despre 3
membrisauafilialipotfloblinutede la CEN.
,J,

centraldu CEN
Secretariat www,cen,eu
36,ru€de Stassart q
B-1050
Brussels

8.2 Austria
(a 8.2.1 Organismeds reglemenlare e

Bundesministerium f0r Land-undForstwirtschaft,


Umwelt,und WasseMirtschaft.(Ministerul
9i pddurilor,
federalal agriculturii mediului9i
gestioneriiapel)
stub€nring1
A-1012
Wien,osterreich

8.2.2 Alte organisme

OWAV- Osteneichischer Wasser- und


s Verband.
Abfallwirtschaft
(Asocia{iaaustruiacepenhugestiunea
apei9i a
deqeurilor)
Marc-Aurel-Strasse5
. A-1010
Wien,Osterreich
:

-'; 8.3 Danemarca

8.3.1 Organbmede r€glementarc

lvliljostyrelsen
(AgenliadanezEde proteclie
a mediului)
Strandgade 29
1401Kobenhavn K

AO

;
Gsturc Sbid.rd. lc) 200]2010ASRO& BluePol-r tunwE _P.s 7l drn112
.tusina [Frib dinsprrc€lra
3
SR EN752:2008

8.4 Franla
8.4.1 Organismede r€glementare

et du DdveloPpement
de l'Ecologie
Ministare
Du€ble(Ministerulecologiei9i dezvolttrrii
durabile) =
20,ruede Sdgur
3
75302PARIS07 SP
.a
8.4.2 Alte organisme
www.certu.fr
Centred'6tude6 sur les r6seaux, lestransports'
l'urbanismeet lesconstructions publiques
(Centrulpentrustudiiasuprarelelelor edilitare,
u
transporturilor,rbanismului Si construcliilor
publice,CERTU)
9, rueJulietbRecamier
69456LYONCedex06

Comit6FrangaispourlestElvauxsanstranchee www.fstt.oro
francezp€ntrulucririifdratranlee,
(Comitetul
FSTT)
4, ruedesBeaumonts
94120FONTENAY SOUSBOIS

B.5 Germania

8,5.1 Organismede reglementare

Bundesministerium und
filr Umwelt,NaturschuE www.bmu.do
Reaktorsicherheit (BMU)
protecFei
(llinistenrI federalal mediului, naturii9i
securiteliinucleare)

Bureaue Bonn :
3
Robert-Schuman-Platz
-
D 53'175Bonn
Bureaua Bedln :
3
AlexanderstraRe
-
D 10178Berlin

statelorrespective.
Ivlinisterel€

8.5.2 Alte organisme

DeutscheVereinigungf fir Wasserwirlschaft


,
Abwass€r undAbfall(DWA)
germanepentruapr, ape uzate9i
(Asocialia
deqeuri)
Theodor-Heuss-Allee17
D-53773Hennef
Allemagne

tudrc lp€ib dh .prbt6 Gelture stnda'de (c) 20oa2010 asRo a sue Prcie.rsoft€€ _Pt! 73 dn 112
. 3
SR EN752:2008

I
8'6 lrlanda t
L
5
Organismede reglementaE

pahimoniului
mediului,
Ministerul 9i administra$ilor ii
3
|ocate
i . n
CustomHouse,
Dublin1 - u |
klande , . 9

8.7 ltalia

8.7,1 Organlsm€de reglementae


- Uni
ltalianoDi Unmcazione
EnteNazionale
-)
ViaSannio,2
20137MILAN 6

8.7.2 Alte organisme


www.associazioneasoi.it
ASPI- Associazione nazionale e
manutenzione
spurgo e
diretifognafie i{jfiche
Via S. Caboto:2
33170PORDENONE

B.8 Olanda
8.8.1 Organismede regl€menlate

vanVolkshu
Ministerie isvestingRuimtelijke htto;//wvt/w.vrom.nl
Odoningen Mili€ubeheer
(Minislerul
mediului)
locuinlei,

PO Box20951
amenajerii teritoriului
9i
:o
25OOEZ DENHAAG

vanVelkeeten Waterstaat
Ministerie
(Ministerul lucreribrpublice9l
kansporturilor,
gestiunii
apei)
POBox20901
2500EX DenHaag

8.8.2 Alte organisme

Stichting (Fundalia
RIONEDFoundation
stichtingRIoNED)
POBox'l33
6710BCEde

ndade(c)2003?oroAsRo& su. Pdd soft€re'Pao 7adii 112


:
SR EN752:2008

net
httoJ/www.nva.
andseVereniging
Nedefl voolWaterbehger 9.
olandezdpentrugestionarsa
(Asociafia j

de aPA)
resurcelor
PO Box70
=
2280AB Rijswijk
3
lJnievanWaterschapponUvW $/v! /.uvw,nl
(Uniunea dinaPd)
sindicatelor
POBox93218
2509AE TheHague
t
VNG @sll!!
van Nederlandse
Vereniging Gemeenten
Municipalities
of Netherlands
Association J-
DeWillemshof
'12
Nassaulaan
2514JS DenHaag

B.g Norvegia

8.9.1 Organismede reglementare


httpi//www.be.no/
of Building
NationalOffico Technology and
(Biroulnalionalal tehnologiei
Administration 9i
construcliilor)
administrArii
PO Box8742Youngstorget
NO0028Oslo

TheNoMegianPollution (SFT)
ControlAuthority no/
httpJ/www.sft.
(Autoritatea de controla
norvegiane poluerii)
POBox8100Dep
NO0032Oslo

8.9.2 Alte organisme

WaterandWastewater
Norweglan BA(Asocialia httoJ/www,nolvar,no/
a apeigia apeloruzato)
norvegiand
Vangsvegen143
NO23,17HAMAR

asRoa suePrcied
d. adhsrl.G.sru.€srandde{c)20c,}m10
tuoii. rpaara s.rk r.-Pas75dnIi2
. P
SR EN752:2008 * a.
B.'10 Portugalia
l
de reglementare
8,t0.1 Organisme
9.
!a444!98!Sp!
dasObrasP0blicaso Transportcs,
Ministdrio
Lisbon,lmprensaNacional-Casad,aMoeda
Ruade Sao Mamede(aoCaldas),no21 3

1149-050 Lisboa
a
do Ambiente,
l4inist6rio do Odenamento do
Regional
Territ6rioe do oesenvotuimsnto
(MAOTDR)
Ruade (O Secub)),51 t
1200-433 Lisboa

Reguladorde
Instituto (lMR)
Aguase R€slduos !444J!r.S!
CentroEmpresaialTorresde Lisboa ?oi
Rla Tom6sda Fonseca,Tore G _ 8'
1600-209 LlsBoA

8.10.2 Alte o.ganisme


www.lnec"ot
Nacional
Laborat6rio Civil(LNEC)
de Engenharia
Av-do Brasil,101,
1700-066Lisboa

B.1t Suedia

B.l l.1 Olganismedo rcglementare

nalionalsuedezpentruhabitat,
Consi'iul
construcliiSiplanificare(Boverket)

Ag€nliasuedezdde protscfie
a mediului
(Naturvedsverket)

suedezea modiuluidelucru
Autoritatea !44d.eEC
(Arbetsmiljdverket)

B.11.2 Alte organlsme


www,svensktvalten.se
SvensKVatten
de apd9ia
suedezea resurselor
(Asocialia
apeloruzate)
Box47607
sE-'11794 STOCKHOLM
Sweden

AsRoI €ru.P
r.ndad€rcl200e2010
SR EN752:2008

B.12 Elvelia

8.12.1 Organismede reglementare

D : Bundesamt fijr Umwelt(BAFU) ch


httoJ/www.bafu.
ii
F : oficiulfederalal mediului(OFEV) htto://www.ofev.ch =
Postfach, 3003Bern 3

deI einzelnen
Gewasserschutz-Fachstellen www-kvu.ch
(Fachstellen
Kanton von 26 Kantonen)
kdnnenUber
DiePos! undlnternet-Adress€n

8.12.2 Alts organisme

D:VSA,VerbandSchweizer Abwasser- und


cowasserschutzfachl€ute I-
F: VSA,Associationsuissedes professionnels
de www.vsa,ch
la protection
deseaux
s
E:VSA,SwissWaterPollution ControlAssociation
R: VSA,Asocialia elveliandpentru
profesionald
proteclia
apei
Shassburgstrasse'10,
Postfach
CH-8026ZUrich

B.'13 Marea Brilanie

B.'13.1 Organismede rcglementare

B.'13.1.1Generallt6li
Healthand SafstyExecutive(Autoritateapentru
sAnatate9i securitate)
RoseCourt
2 Southwark Bridge
LOnCOn
SE1gHS

8.13.1.2AnglialiTara Galilor

Theoepartment of Communities andLocal


Government (BuildingRegulations)(Ministerul
locale
9i administraliilor
comunitelilor
(Reglementdri
ln constructii))
ElandHouse
BressendenPlace

SWlE5DU

lFnra di .rli€la seslurc sbnd.d. (c)200]20roraRo & Bu. Pmi.dsotw. _P.9 77


-FEqina
SR EN752:2008

Departmentofthe FoodandRural www.defra.oov.uk


Environment,
*- q
(Ministerul
Atfairs mediului,
agiculturii
9i
rurale)
dezvoltdrii
NobelHouse
17SmithSquare
LOnOOn : =.
d
SWlP 3JR

TheEnvhonm€ntAgehcy(Agenliap€ntrumediu)
RioHouse
Ddve
Waterside
AztecWest
Almondsbury
Bristol
BS324UD I)
-*

B,'13.1.3Scolia

ScottishBuildingStandardsA€ency(SBSA) w,rJw.sbsa.oov.uk
(Biroulscotianpentrustandardizare
in construclii)
Denholm House
Almondvale Business Palk
Livingston
EH546GA

Protection
ScottishEnvironmenbl Agency www,seoa,oto.uk
(SEPA)(Organismulscolianpentruproteclia
mediului)
SEPACorporateOffice
E6kineCourt
CasfeBusiness Park
STIRLING
FKg4TR

8,13.1.4 l.landade Nord

Depanment of Financeand Personnel(Building


(Niinisterul
RegLrlations) finanlelor9i a
personalului
(Reglementiri ln construclii))
Building
Regulations Unit
OfficeestalesandBuilding standards Division
lothFloor
RiverHouse
48 HighStreet
Belfast,
BT12AW

P.qrE rh€tu di aplaria Getrft sLn&do (.) 2oo3'rro r€Ro 3,BruePmjd s.nmE - Paq73 din r 12
3
SR EN752:2008

TheEnvironment Service(Serviciul
andHeritage l
mediului9i patrimoniului)
Environmental Prot€ction 5
CalvertHouse
23 CastlePlace
3
Belfast
!
CountyAntrim
Northernlreland
BT1l FY

8.,|3.2 Alte organisme

apeidinMareaBritanie)
WaterUK (Organismul
'1QueenAnne'sGate
LOnOOn
SWlH9BI

WaterResoarch Cenhe(WRc)(Centrulds
cerceterialaPei)
Frankland Road
Blagrove
Swindon
Wiltshire
SNs8YF
UK

Foundation (FWR)(Fundalia wwwfwr'oro


for WaterResearch
pentrucercetarea
apei)
AllenHouse
TheListons
ListonRoad

Bucks
SL7l FD

bdad. (.) 2003.2010asao a B€ projcr s.i*€ ' Paq79 dh I l2


SR EN752:2OOB ;

AnexaC f
(normativd) 9.

9i lnlrelinere
Exploatare
=
C.1 Introducere , d

giinhetineriiestede a garantacd reletelede canalizare


exploatadi conform
funclioneaza
Obiectivul :: -d i
indicate
defrlnclionare
cerinlelor 5.
in adicolul
- q
C.2 Planificaresiexploatare
- ;
derutine
C,2,1 Inspectii
lnspectiilede tutind,ca Siflecvenla acestora,hebuiestabilitepenlru relea lnand seama de cerinle 9i
';l;ment 'lnspecliile
de rutindhebuiesa cupind6controlul urmitoarelor
;;';;;fi"-i;;il
elemenle: -)

conducte,c€ 9i camerede inspecliesau de racord,cAminede vizitare9i deversoare'


- fnand :
seamade pantd9i/saude vitezd;
- pompare,
instalatiide !i de tipulechipamentuluii
potenliale
in funcliede riscurile
- deversoare$i bazinede retenlie, linandseamade frecvenlaploilor;
- potenl'ale;
sifoaneinverce,in funcliede risculde obshuclie9i de consecinlele
- conformcelinlelorlehnice;
separatoare.
- camerede deznisipare, 9i utilizarea
rigoleetc,{nendseamade frecvenFploilor'de capacitatea
solului.

C.2.2 Proceduride exPloatare


ca procedurile
Se rscomande de exploatare releleisdcontin:iplanuricarese cuprindS:
a elementelor _

- statiilordePomparc;
exploatarea
- oric5ruielementspecia'(deexemplu,
exploatarea instalalii sausubviddin relea);
subpresiune

- a vanelor$i a deversoarelor;
reglareabatardourilor,
- exploatafeabazinelorderetenlie;
- referitoare
rcsponsabilitdlilor
atribuirea procedurilor'
la implementarea

C.2.3Plande urgenla

Planulde urgenldreprezintd melodacarepermitestabilirea de urmatin cazde avaie a


procedurilor
uneipdrtidiri reiea.de asemenea, se recomande ca acesb se cuprindeproceduipentrua facefald
unorluJrii m.joi,"sialtorurgenfeAr puteafl necesareprcceduripentru cumarfi:
posibileincidente'

- toxice'nocivesauexplozive;
de substanle
accidentale
deverseri
- in luptacontraincendiilor;
specialeutilizate
deversaide substanle
- de pretratare;
avariialeslaliilorde pomparesaualeinstalaliilor
- cauzatede precipita!ri
Inundaiii excepilonale:
SR EN 752:2008
- infundareacanalizariiprincipale.
3
Planurile
de urgenletrebuiesi conline:
- serviciile
detaliidespre de urgenld;
- timpde rispunsestjmat(ln general);
3
- listapersoanelor
caretrebuieprevenitel d
3
- amplasarearesurselordisponibile: d

- proceduride protectia
urmat(inclusiv acvaticereceptoare
m€diilor 9ia i d€ epurare).

cerinlorefeitoarela resurse,maialos:
Trebuiestabilite
- personal;
- vehicule; sRo
J-
- echapamente;
e
- materiale,

ln scurttirnp.Acest
Uneori,acesteresursetrebuiesd fie disponibile poateinfluenladeciziile
la resursele
referitoare normaEgiintreliners.
pentruexploatare

C.3 Conducte

C.3.1Generaliteli

Problemele cur€ntel€gat6de racoduri9i canaliz;ri(vizitabilesau nu) pot fi repartizate


in doua
probleme
categorii: 9i prcbleme
funclionale skucturale.

C.3.2Problemelunclionale

Problemsle potinclude:
functionale
obstructie- aceastase producein gsneralatuncicand in de canalizatese depun
producandastfelblocaje9i r€ducand
sedimenle/sfarAmSluri, de transpo{a levii;
- aceastapoateantrena,de asemenea,
sedimentare blooaje;
- acumulare
pietrificare de depunerimineralepe pereteleconductei;

gresime- depusdpe peretele


conductei;
pdtrunderea de arbori;
rdddcinilor

de probleme
g€neratd
infiltrarcsauexfiltrar€ (a se ved6a
structurale

de proteclie
avariapurjelorgia altorsisteme (pentruconducte
de refu re).

Exemplede metodedisponibile:
- spAlarecujeturi;
- racEre;
- ractarccu oar€;
- biledecuraFre:

79

P.sha lp.dra dh atr€ta G6t6. Sancad. (c) 200]2010 AsRo & srue Prcjed soflwre . Pas s1 dn r 12
- 3
SR EN752:200B
. n
- echipamentetelecomandale;
-. spehrecu valdeapd; 3

9,
- metodemanuale. t

Tntimpulcurdldrii,hebuiesd se ia Tnconsiderareimpactulpotenlialal lucrerilorasuprastatieide


epuErecarepfimesteapeleuzate.De asemenea, trebuiesi se ia mesuripentrua evitaevacuarea =
foartepoluante
materiilor prindeversoarele
cdtremediileacvaticereceptoare de ape mari_
3
Reziduurileprovenitede la lnhetinerearetelelorde canalizareSi de evacuarehebuieeliminate
conformcednlelordin reglementdrile
nalionalesau localesau ale autoritdlii
competente,
as6ellncat
sa nu polueze-

se poatedovedinecesard
ln cazurigrave, rcabilitarea.
=
racordudlor
Curetarea 9ia canalizaribr
trebuiesd se r€alizeze
conformEN 14654-1.

C,3.3Problemestructurale
potinclude:
:t)
Problemele
structurale
- infundarei

flsurarea
saurupereaconductei;

atacchimicsaucoroziune;

soluluiln exteriorulperetelui
eroziunea - provocaaln generalde infilkareasoluluiin
conductei
conduct6;

racord
uridefectuoase;

deformarea
conductei;
- lmbindrideschisesau deolasate.

Pentruremediereaprcblemelordescise malsus, poi fi utilizateurmdtoarel€metode:

- reparare;

- inlocuire.

Atunci c6nd prcblemelesuni extinsesau este afectateo lungimeimportantda canalizirii,se


fecomandd se se realizeze
un studiual bazinuluide (a se vedeaarticolul6) In totalitate
canalizare sau
pa(ial.

C.4 C;mine de vizita.e si camere de inspeclie sau de racord

Cdminele de vizitare9i camerelede inspecliesau de racordpermitaccesulin canalizari


9i racordurj
pentruintrelinere
Siexploatare-
Problemele intalnitecuprindl
- - maialescapacefisurate,ajustateincorectsauiegitein afara;
capacedefectuoase
- problemede acces de exemplu,conductede acces impractjcabile
sau trepte sau scdri

- probleme
structurale maialesatacchimicai infiltra[ie;
ln raportcu structuracamerei,
- pe radier;
sedimente

BO

en@de G) 20032oroAsRo3 Brrep,.jed $,Narc.Pae 32din fi2


3
SR EN 752:2008 n
- mirosurisaulipsaoxigenului/gazului.
3
cumarfi:
potfirezolvateprinoperaliuni'
Acesieprobleme
L
- spdlare;
- capacelor;
$i reajustalea
inlocuirea
- saurelnnoilea
tenovarea
repararea, camerei;
structurii
6
- accesulul;
refacerea
- treptelor9i a scarilor;
inlocuirea
- eflciente.
venUlalie

C.5 Deversoarede ape mari


deversoarelor
Obiectivul de ape mariestede a devercaexcesuldedebitdintr-oreleaintr-unmedlu
(a se vedea8.59i 9 4 7)
acvaticreceptor I

de apemarlsunt:
legatede deversoarele
Probtemele
- blocajel
- colmatareacamerelor;
- ancrasareagrdtarelor;
- probleme
structurale.
potfl cauzatede:
Blocajele
-reducereadimensiuniicana|izdriiinava|,careantreneazdodiminuareaVitezeidecurge
amonte9io sedimentare;
9l
- den6moliide9euriincamera,
geneIala
acumLrlarea
poatefiredusePrini
Colmatarea
- dejeturideapAcu plesiunemarepentucuralarea
utilizarea camerei;

- cu volummarepentluindepirtareade9euribr;
de aparateaspiratoare
utilizarea
- energicea camerei.
curSlarea

se poate dovedinecesarepentrulimitareaimpactuluiasupra mediululSi


lntrelinereapLanificatd
nalionale
resp;ctafea;erinlelordin reglementdrile sauloc€lesaualeautoritdliicompetente Problema
cu ajutoruiprocedurilor
po;te fi rezolvate planiflca6
d; lntrelinere care cuprindcontroale9i rapoarie
Fe baza rapoartelor, lucreribse pot clasificaln ordineaprioritdlilor
9i se poale siabilifrecvenla

de curdlarea gr6tarelor,
Dispozitivele instalate potnecesitao curelaredup: ploiintense-
eventual,

structurale
Problemele de vizitare
intelnitepotfi tratatein modsimilarcu celeale caminelor

C,6 Bazinede retenlie


debitelorde vad prinstocareatemporard
Bazinelede retenlieservescla reducerea a apeloruzatedin
relea.Adesea,acbsteasuntutilizatepentrureducerea inundaliilor, poluante
a curgerii9i a lncercdtLrril
dindeversoareledeapemari,Problemele cuprind:
intalnite

- dispozitivelor
blocarea a debituu;
de regularizare
A1

AsRo& B!
sbidadeG)2003.20r0
g
SR EN752:2008 R
s
a
- sedimentelor.
eliminarea - i
* 9
carepermitoptimlzarea
Ivetodele sunturmatoarele:
sedimentelor
elimlnarii :: I
. ' , ia .
(acestea.nu :
. ale skuciuriibazinu|ui,de exemplu,cu ajutotulunor acopelirinetede
modificSri a ]
trebuieutilizateinzonedestinateaccesu|ui,inmasulaincareacesteapotreprezentau
penhuoperatori); -
- iF
- curlldrii;
modificarcaformeiinttatilorpentruintensificarea ?
_d
- radierului
modificarea de canaledo scurgerepellmpuscat;
lucreriisauinstalarea 8
- unuidispozitiv
ulilizarea periodictr
mecanicin bazinpentrueliminarea a sedimentelor-
f
timp'deversarea F
Atuncicendse produceo obstruclie9i c6ndapeleuzateau fost relinuteun anumit
tt"1itld"
* i.pact inacceptiuitasufia i uzateTrebuiese se aibd I
.piol p""L "pur"t" "p"lor
""""
in vederevidanjarea progresivia ace;torefluenli
sauetimlnarea din bazine l
i
decantoarc9i gud descurgere
C,7 Separatoare, O
(de exemplu' pelrol' benzjn'
SeparatoaleleseNesc la interceptarealichidelor ugoare -etcJ'-a
pentrugarantarea i
planificatd
soiioetor'Tntrelineri:a este necesard
a separatoarelor
;;i*tit;;"" H
a
buneifunclioneri acestora
pentru
decantoarele
Bazinelede deznisipare, 9i gurilede scurgerecu depoit suntutilizateadesea
evitareapdtrunderii
nisipului
9i pietrigului
ln relea.
golite periodic pentru a evila l: :
Seoaraloarele,decantoarele9i gurile de scurgere cu depoTittrebuie
ploi puternrce
;flce obslructie,in primulranddtpe deversarigi.dacSeste caTul dupt l
lnstalatiilede separare a lichidelorugoare trebuie exploatete9i intretinuteconform EN 858_2 9i :
EN '1825-2
separaioarelede gresimiconform

C.8 InstalaliidePompare
probleme
Principalele legate depompare
de instalaliile sunturmdtoarelel
- pompelor,
blocarea a grdtarelor
a vanelor, etccu degeurl;

- intreruperideenergie;
o
- refulare;
ava a conducteide
- de comanddal
avarieelectricesau mecanicea unui elemental pompei,al echipamentului
luide telesupraveghere;
acesteiasaual dispozitivu
- de comandd;
dispozitivelor
funclionarea
formareauneicrustecareimpiedice
- zgomote9i/sauvibraliii
- sesizarcamirosurilor;
- consumexcesivde energie;
- vandalizare.
pentrureducerea referitoare
9i a costurilor
cerinlelor la lntrelinere trebuiese se acorde
9i exploatare,
atenlieproiectdriista!;i de pompareSi a echipamentelor acesteia.Atuncicand compoziliasau
volu;ul debitelorse s;himbesemnificativ, sau candechipamentelo cicluluide viale,
ajungla sfargitul
apatenecesitatea uneirevizuiriaptoiecidrii
(a se vedea Anoxa F).

Solutiilepentruuneledintreacesteprcbleme
sunturmetoarele:
82

r,ida.de (c) 2@12010 asRo ! s ue F


3
SR EN 752:2008

- pompare;
echipameniuluide
6auinlocuirea
repararea 3

- aPelorPaIazite;
reducerea
- de alarmesaude telesupEveghere;
de dispozitive
instalarea
aspiralie;
bazinuluide
ventilarea =
- de staliideprevenire
instalarea a septicitSliisau
3
- comandd;
sistemuluide
revizia d
- uneisursede energiede lezerva
instalarea
poateajuia la reducerea
in olus. instalareaunor dEpoztttvede alarmSsau de telesupEveghere
imediaEa penelorelectivesau rminenle
i.J""irrri p"""rot, p"rti{5n; remedierea t

C.9 Sitoane inverse

Principala pfoblemA legatede sifoanele 9i blocarealevii Pentruasgurarea


inverseestesedimentarea
se
i""iitiJ,atii r"""f'""aiii corecte a sifoaneloiinverse' efeciuareaunuicontrol!i a unei
recomandi !_
inlrefineri planiflc€te.

ControlulpoatecuPrinde:
- verificareafunclioneriivanelor9i a pompelorde golire;
care poateanlrenao
- verificareaunei eventualepunerisub prcsiunein amonte de fiecareleave'
obstruc!ieParliale;

- examinareavizuaE a conduclelor'

de curdlarepot cuprinde:
I\,,letodele

- utilizareade ieturide apa cu presiunemare;

- de aparateaspiratoare
utilizarea deSeurilor;
cu volummarepentruevacuarea

- spdlareasifonuluiinvers;
- bilelordecuralare.
utilizarea

C.'l0 Control antiparazitar


PnncioalaoroblemaoarazitalSln canalzeri este legatede gobolani'mai ales in anumitezone in cale
;;;iilr" J;;i;;"d;fi-iau existddepuneridisedimente fecale;de asemenea'pot constituio
problemd Siinseclele. cumarfigandacii
saulan(ari'
pot servica refugiupenirugobolani'estenecesarcontrolul
FiindStiutfaptulca relelelede canalizare
pentrua'reduceriscuriJe
rozito,are|or'' de bo|i(maiales leptospiroza 9i penhua evita
9i sa|mone|a)
generare
slruclurale
deleriorarrle pring5urire

Se fecomand;se se intocmeascd prog€mede tratafein ioatelocufileinfestate'ln conformitatecu


nalionaleJau bcale sau ale autoriteliicompetente
ain reglementerile Pentruo eficacitate
""rin1eL
maximase recomanda ca acesleprogramede trataresd se realizezepe canalizdrile 9i racordurile
Tmpreune
maresi sd fie coordonate
;nui bazinde colectare cu tratarea de
infestdrilor suprafale.

zonelorcaretrebuietratatein colaborare
identificarea cu reglementarile sau
nallonale
se recomanda De
locale sau cu autolitateacompetente 9i utilizandinregskarile de reperare a -rozitoafelor' ca
u""r"n"u, ton"t" Potfi clasificatein fun;lie de nscurile;supra publice
sanalalii Se-tecomandd
pt!r"r"f6 Oe trataresd fie inregistrate !i eflcacitateasd fie masuratdastfellncat s5 se poata
planificaviitoarelePrograme.

83

ASROe Bu6P@ld sotr*aG Pags5dn 112


randade(c)2oo3.2o1o
3
SR EN752:2008

C.11Racordirilaracordurisi canaliziriexistente
este legalede reacordefile
are €cordurilor9i cenalizdrilor
O marepartedin prcblemele structurale
atuncicend nu se utilizeaz' !.
Li.i"f" L"fir"t" ;efectuos.Aceste probleme sunt foar6 fiecvento
sau
de inspeclie de racord sau piese de prefebricate
legaturl
;;i"; i;;ti6;",
"".ere
Contlolulnoilor racorderiVebuieefectuatpentrua s5 asigurac':
3

- a canaliz5rii prinracordare;
nuesteslebidsaudeteriorate E
racorduluisau
structura
- racordarea nicioproblem'funclionald;
nugenereazd
* - 9 1
- estebinecontrolate
canalizarea inainte9i dupdconshucliei
in punctulde racordare

- racordarii;
sistemulesteetangfatdde apa b nivelLll - t

- racord;rilesunt efectuatepe canalizare ln mod corect'ln cazulrelelelorde canalizarede tip


separativ,
'amerelede -)
Se recomanda ca alte racorderiln afam celorlgalizatepe c5minelede vizitarcsau
a" |."cora fie efectuatecu piese de prefabric€te
legeturd
in"o""ti" :
""t, ": N
timp'in
Se recomandd se se evitercalizarcade €cotderinorpe canalizaidin car6midaJn acelaii
in prealabil mlnulos
un control al canalTarlr'
cazde necesitatetlebuiese se efectueze
neutllizate
9i canalizerilor
c.l2 controlulracordurilor
gi.canalizerile
Racordurile trebuiedemolatesau, candacestlucrunu esteposibil'trebuie
neutilizate
umolutecu un materialcorespunzator, penlrua evita'de ex€mplu'deteiorareastructurii'utilizarea
neaulorizatS,
06lrundereaapeifreatice sauinfestareacu rozetoare'

C.13 Controlulcledirilorln surplombi sau adiacentecanalizirilor

s e r e c o m a n d e s d f i e c o n t r o | a t S c o n s h u c l i a c E d i l i | o r i n a p r o p i e r e a d i r e c pr'n:
tdaracorduli|olsi
Jo-lecLarelor, oentruca exploatarea tilntrelinereareleleidecanalizare se nufie compromise

-osarcinaexcesivecalessantrenezeodeteriorareshuctura|SauneipS4idinreleau
si canalizare;
evacuare
- de inhelineresau a echipamenielol
accesuluipersonalului
interzicerea in ceminelede vizitare
sau in camerelede inspecliesau de racord,in statiilede pompare
a apeloruzalesau in alte
lucr:rianexei
- inteEicereaaccesuluipersonalului de excavarepentru
de intrelineresau a echipamentelor
conductelor;
defectelor
repararea
.crealeaUnuifiscexcesivdeatingereacEdiliilnc€zu|deteriordriistructula|ea|acordu|u
colectorului;
- curgeria
impiedicarca a cledirii
la suprafalacarepoateanhenaun riscexcesivde inundare

B4

asRo a s !e F.oledsdtk.e
randade(c)2oo3.2oro Paq36dinI12
SR EN752:2008 a

AnexaD
(normativd) L

lgienagisecurilate
D.1 Sistemede lucru in condilii de securitate
Pe cat este posibil,angajaliitrebuiesd prevade9i se mentrn; metod-e de lucru inrondlii'le secuntate 3

sr fjr; risc oentrL s€indial;. Ivetodeteoe tLcru trebJie se cuprinda loate aspectelemuncii. inclJsiv d

I..rrri"",Li" ir"rrr"ta {de exemptu,locatiacSminelor de vizitare9i controlultraficului),accesulla


drn lin"itat
spatiul de releaua de canalizare.T'ebuie sa se
ii"lr" i" --"ft"" si Loateoperatiunile salvare De
detaliezemetodelede evacuarede ursenla si de
;;i;;;;;;-;; il;;"ii" petrundeni
-s#lii trebuie ""rJ "a
se implementeze procedurrde detectaresi q9 re-a tr
Pl::esaua deversdrilor
"""."""", sau poten!aLexplozrve'
tiuSi" a" iuO.Lif" torice,inflamabile frerbrn[i
€ lichid-elor
ouilrnicein Ieteauade canallzare. Pentrua accedein interiorulsifoanelorinverse'trebuieLuate
mesurispeciale de Precaulie.

se seasigure
Trebuie de personalformat:
un numdrsuflcient
- pentrua acordaasistenlA
la supratat5 9i/saupentlua electuasalvarea in cazde necesitate;

- de vizitarepentrua se asiguraca existeo comunicare


giin ceminele
la suprafale lntrepersonalul
dincanallzaregic6mineledevizitaredeintraregideielire

D.2 Formaregi supraveghere

T o t o e r c o n a | u l t l e b u i e s d a i b a o f o r m a l e c o l e s p u n z a l o a r e c a l e s a . iop instruife
ermlte|ucrullnd
;;;fi;i". i;;;J;;"iii to"t" pu'"o"n"1. care iucreazaln canalrzare trebuiesa aiba
ln pfivinlaprocedurilor de securiiatepentrulucrulin spa!lilinrtate-,Supraveghetorii
"oi"ipuniato"tu
irebuiese fie compeientil; gestionarea lucruluiin spatirlllimltatal racordurilor ti canallzerilor'

D.3 Atmosferepericuloase

D.3.1Deficitde oxigen9i atmosteretoxice


poatesurueniatmosfera
ln relelelede canalizale sdracain oxigensautoxicdAtuncicendunoperator
se aile in retea,irebuiese se utilizezeun echipament corespunzdtorde supraveghefecontinuea
ut#"i"r" . i"ntr, ."ntine o atmosterd se
respirabild, recomande unei
utitizarea lalii
venu for(ate.
"
D.3.2Atmosferd potenlial explozive

Directivele< ATEX> 94/9/CE9i 99/92lCEse aplKSechrpamentelor de-proteclie


$i sistemelor utilizate
acestorain atmosfera potenlal explo,zivd-Direchva94/9/CE cuprinde
ii i"ap*ii" implementdrii potenlialexplozive'
cerinlereferitoare echipamentelor
la clasificarea lnir-ogamede almosfere
utilizate
; 9i cerinlereferitoare la sistemelede proteclieaplicateacestor echipamente Djrectiva99/92/CE
referitoalela clasificarealocuilor de muncd in care poaie apirea o almosierb
explozivd9i cerinterefedtoarela securitateapersonalului
poiential"lttinl"
"upiina" cate lucteaz6in astfel de
a(mosIere.

O atmosferdpotenlialexplozivapoatesurveniin oricemomentin timpulexploa6riiuneirelelede


canalizare9i ia proiectarea releleise recomandd se se lind seamade aceasta Se recomanda ca
lucrarea9i ;chipamentul de pr;teclie,precum 9i sisteme16 de
electrice comande ale acestorase lle
indicategi instaiate
corespunzitor. Se recomani6sd se eviteacumularea atmosferici
de contaminanli
poienlialexploziviutilizand fo4ati, cuplatdcu o sup€veghere
o ventilalie adecvatda atmosfefei'

Atuncicand operatoriise gdsescdeja Tn releauade canalizarese pot acumulaconcentfatii-mai


importantede contaminanti atmosfericipotenlialexplozivi9i se recomandaca.evacuareasa se
efectuezein conformitatecir condiliilelimitdde intervenlie la nivelnalionalgica intrarea
recunoscute
in reteas5 fie interzisiatuncicand concenvaliile peiculoasede conlaminanlrpotenliallexplozivi
deoe;esc1O% din limiteleminimede exploziealeacestorasaudln limitele autorizate
nafionale

85
- ' 3
SREN752:2008
saulocalesuplimentare
nationale
Sepotaplicacerinle
3
D.4 Controlultraficului 2.

pentru
avenlzarea Acestea
ticonholultraficului sdfiein conformitiate
trebuie
Trebuieseseia mdsuri
cu cerintele din reglementeilenallonale 9i pot include
sall localesauale autoriteficompetente
panourile
Jloo.itii'r"r"rito"reia desemnalizare 9ilagirofaruri' =
d
9i instalatiide proteclie
D.5 Echipament 3
ridicare9i de salvarclrebule a
Oriceechipament necesarde ventilalie, de iluminat'de comunicerc'.de
op"raliuniiinirep;inseTr;buiesd se prevade echipament de protecliepersonale
o'r'.-u!rur
"i "o"o,rt
caresd cuprind: halnede prcleclieSrfos(orescente

Toatepersoanele angajatein asifelde operatiunicarc necesitiintrareain cSminede viTitaresauin tr


*"riiriaii .", apeleuzatebruteftebuiesaaibdaccesla dusuri
"""t*i"i,
De asemenea, trebuieprevezute trusede primajutor' ':hri
-,^f-r
D.6 Proceduri de urgenla
- . . 9
ln localiitrebuiese fie disponibile aparatepentrLlrespiralie9i echipalrebuiese-iie suficientde
antrcnatase le Lrtllizeze penrru pentrua puteaefectuao salvarein cazullipsei
" "" "u'v"
gazeasfixiantede "au
cdireoperatori uneipersoane
in cazullesinului in spaliu
lL[il,i,]ri acob feraaparatrcspirator'
i;ili.;;;i;;;;;"r".r'iiariifu ;riiuialutor nimeninu trebuiese incercesa inlre

A t u n c i c a n d z o n a d e l u c r u e s t e s u s c e p t i b i E s e f i e i n u n dseama
a t i , t rde
e baceste
u i e s 6restriclii'
seprevada'oprocedu
,u"rtia"*_- si Ji 9i organizarca zo;ei de lucrutreboies' lind
"u."r"re
D.7 Lucr,ri temporare

Lucrarile temporare$i echipamentele destinateevacueliiscurgerilor trebuieproiectate linandseama


pentru a se asjgu€ d scapafile
i"'""p"ct"1"'a" se;uritateTrebuieluate mdsuride precaulie c6 sistemele de
ootnoio, ale altor utilaiesunt menlinutedepartede c6minele de vizitare Si
"", ae soriae pientru a rezista ra orice presiune hidraulice care esteposibil
liJli'[ii iiii,J
"r"i-.i,ricieii
se fie apiicateln timpul lucririlor'

D.8 Lucriri de excavare


/l
in pericola
in timpullucreribrde exc€vale,trebuieluatemesuride precauliepenhu.aevita.punerea relelede utilitate
oersoanelor 1ncazulsurpanlperetllorexcavaliei 9i pent;uevitareadeteior'rii altor
ffi]; ;;"i; inlp-pl"i"i De aslmenea trebuiese se acorde o atenlie deosebiu
"*"u"tilor' giin
a utilajelor
in deptindsecuritate
l""".iiaiii ,n"i rL,n"i'onari a
special spaliu
unui de lucruadecvat

- ln EN1610 seindica
NOTA rccoma ledeexcavare
nderirefetoarelalucrar :r
D.9 MaterlalePericuloase

ln c€drullucrdrilorde renovarea canalizadlor,se recomande sa se reducautilizafeade matefiale9i


orodusechrm'cecarepotfitoxice'inflamabi|esaupotplovocailitaliialepie|iisaoa|eorga
interne,sau pot fi peri:utoase. Atuncrcand se manevrea2a, depoziteazd sau utilizeazamaterjale
periculoase,metodele de lucruhebuie se specmc
menlioneze mesuile de precauliecarese vol luasi
!t faca referirein mod specialla in
acestora
utilizarea limitate
spatii De asemenea' anumitelucrari
plt prooucepraf 9i abur.Trebuiesa se efectuezeverificdriatenteale niveluilor nocivitateale
de
[ntlminanli6r atmostericigitrebuie luatemdsuri@rectivecorespunzetoare ln c€zde necesitate

D.10 Vaccin;ri
Reolementarle pot cere vaccinarea(de exemplu
nationalesau localesau auioritateacompetentd
persoanelor
anli oho,antitetano\) cu apeleu/alein cadrulmunciiacestora
Tnconlact

B6

2oroAsRo&BueF6led sonwre Pao33dn 1r2


randada(c)2@3
SREN752:2008 6

AnexaE :
(normativd)
j

hidraulicA
Proiectare
=
Generalititi

E.1.'l Introducere

in cazulproiectelor de micdanvergurd, se recomande o abordarerelativsimplA'dar sigurd'cu toate


utilizareamo:delelor de simularein general'colectoarele suntproiectaies'
":-nu_"!i" f"
i,ir"ilr,""" "r"rrta plina,fera puneresub presiune,la-ploirelatNfrecventestiut.fiindfaptulce tr
"""tiun" unelprorecliitmpotrivainundaliilor in cazulploilor,mult mai intense'
acestlucrupermte astgurarea sau
pt"i""t",""" r""otande ca, in lipsacrite ilor deflnite in reglementaile^natlonale
i""iiu (frecventei de calcul la ploi) din
io""i".","i""i.o" dett" auiorilatea comPetenta' sd se uiilizezecriteriile
pentru intensitatea 9i durata ploilor aplicabile in
tabelul2. Proiectantul trebuiesd utilizezecifrele
soecialPentruaceastezon6 I

micirealizatecu ajutorul.unui modelde


in cazulproiectelor de anvergurdmai mare9i al proiectelor
de avariesau riscurilepentrusedtatea
risc"urile public6 sunt semnificative
"ir-rfrt","i" "p"lirf"a"a
ia ." directnivelulde prcteclieimpotrivainundeliilor' Reteauade canallzale
-tf
i"""t""ai
""
p."t. ""alueze
p,"L"Lia hiti.l ca mai sus, pentru evitarea puneriisllb presiune.in cazul< flecventeide
Atundse r;comandd;e se utilizezeun modeldesimulare a debitului
c€lculla ploi) corespunzabare
Ei?i.i,i iitit-"] i J"iin"" niveiulprotecliei impotrivainundaliilor in funcliede frecvenia calculla
( de
protecliacerut5impotriva
inLrndatii ) 9i pentrua ajustaproEclareaatunci cand nu'este atinsd evrtarea
i"r"l"iiir"i. i" 2,""[ii timp,exiite cazuriin careajusterilesunt corespunzetoare -9i..permii
nalionale sau
,n"i Trebuiesd se respecletoalecerinlele
inr.]tile. drn reglement6rile
",joi"air*"ii."l,i competentedar' in llpsa acestora, se recomand) s6 se utilizeze valorile
ro""r" G, li"
ffecventei "ri.titalii
de calcul la inundatii indicalein tabelul3

E.1.2 Alegereametodeide simularea debitului

E.i.2.1 Generalitdli

Penkua ajutala proiectarea Ielelelolde evacuare9i canalizare' diferitemelodeln


au fosl dezvoltate
a permite estimareaparametrilorde
toat. caz,r'rif.,piocesulde cu;gerea fost simpliflcatPentru ofed
proiectarein mod economic Aceast: ane'a analizeazd garr'ade metode disponibilesi
recomanddri de utilizare.
a debitului
E.1.2.2Metodede simulare

aspectul
Pentru alcurgeriiin
hidrodinamic deabordare:
treinivelui
levisedisting
- MeiodesimDle/emoirice

ln cadrulacestormetode,curgerease considereuniformd9i permanentS Vitezade curqere


p""Jii"iifit"g Tncalcululun"uitimp de parcurs (timpde Acesle
concentrare) m-etodesunt
pentrurealilareaproieclelot
de de
amenajeri n"iceanvetgure (a se
utilizalein Dimul rand
vedeaE-3).

cu undecinematicd
I\,,letode
permanent
Cu ajutorulacestormetode,este posibiE de asemeneasimulareaculgerilor
u"ri"dile.S" tin" se"m" de timpulde respuns ti de in
stocarea conducte dar metodele nu pot
'ealildrea n'lral5a proieclelor
nep"r.anenl" Metodelesunl eficienlepenltu
"i.uf"
-rii "r.uii"u.ritl""r"n ,"l"t"to|.exrstenlesau pentrusrmulareaperlormanteunei retelein
cursil"i"tir
unorsetiilungidepr6cipitalii mare.
cu intensitate

A1

lpru* rp-e o a, c*tra (c)2@32oroasRoaBu


sranda.d€
I
SR EN 752:2008 n

- cu undedinamicd
Metode .:
'*
curgerilorneuniforme
9i
Cu ajutorulacestormetode,esteposibildde asemeneasimularea Acestemetodepot fl : :
= l

neDermanente. chlarin condtrrde ;;;;; ;; pt"i"" 9i de rcfulare


p"nttu
utiiiz"te vonficareaperformanlei ln condiliideinundalie
re(elelor : :

de deasuprasoluluipoatefi hatatln modsimplusaudetialiat


Penhufiecarenivel,prccesulhidrologic : 3
(S sauD ln labelulE.1de maiios). 3
acestormetode Metodelepot fi
TabelulE.1 prezinterccomanddrireferitoarela aplicabiliiatea
combinate penvusub-baTine de colectare.

Tabelul E.1 - Aplicabilitatea metodelor de simulare a debittlloi


=
Aplicati6 Ivletode
I
Metode I Metodecu
ompirice I unda unda
simple I cinematica dinamici

Realizarcade mlciprciectede anrenaiai


S s
S SsauD
Realizarezde proleclem6i

cuarcl!T]931,* llprd
decanarizare S
Relere
SsauD
falade inundalli
Veifica.eaperfomanlei
SsauD SsauD
Veificarea relelelotexstente
ssauD
Anteprciectepentruguii de var.€rc/dev€rsoare
S
lmpsctasup€calil6liimediuluiacvaticreceplot

lmpaclasup|acantitaliiapeid in medi'rlacvatic
s SsauD

releleiintimprcal
funclionrrii SsauD SsauD
Controlul

NOTA S TrataresimpE a prcceselofhidrclogice.

D TEtarc detaliataa proceselorhidrologrce

b in general.
Nuse recomande

E-2 calcule hidraulice


E.2.1 Formulepehtruvitezd

E.2.1.1 Genoralit4i
se bazeazdpe pdncipiulcr, in lacorduisi colectoare,
Proiectarea Pentru
curcerilesuntturbulente.
tubulente
calcululdebitelor din racordun Si se
colectoarei recomandS doud formule:Colebrook
si Manninga).
White3)

3)Ac€asta in gemana
colebrcokinfEncazz9i Prandtl-colebrcok
formuldse nunregte
a)Aceaste
fomub se nunrette fiancezi
l\,4anning-Skicklerin $iin gerrnana
88
3
SR EN752:2008

E.2.1.2 Formula Colebrook-White 3

A 251v 5
v = 2,,1\2sDJt)log
rc 1?6*;ffi

I
in care
3
ln metrl pe
r reprezintdmedia vitezei de curgereintf-o secliunetfansversaE' exprimata a
secunde(m/s)i

s acceleralia
reprezinta exprima€in metripesecunddla petrat(m/s'z)i
gravitalionala'

D diametrul
reprezint; in metri(m);
al levii'exprimat
interior
pe unitatea de lunglme]'
reprezintdgradientulhidraulic (pierdere de sarcine
adlmensional;
I
k a conductei'
echlvalent6
Ieprezint:rugozitatea exprimatdin metri(m);

v rep,rezinte cinematicaa fluidului'exprimatain metri petralipe secunda


viscozitatea
(m'/s)
datade
vitezade curgere-este
ln cazullevilorumplutepa4ialsau al leviloJcu sectiuninecirculare' (secllunea
vie impd{ta la
i.,.rr" ie.rl inlocuindb iu R1 in care Rh reprezinteraza hidlauLicd
perimetrulmuiat).

E,2.1.3Formulalui Manning
plinesaupa4ialpline'vitezade curgereestedaiade
9i necirculara,
Pentrulevilecu secliunecirculard
formula:

K R i 2 t 3J E 1 l 2
"=

pe secunda
K rcergzintdcoellcientullui Manning,exprimatin metri la putereao treime
(m ''is);

Rh reprezintd€za hidraulicaexprimaiain meki(m);

JE reptezinta gradientul hidraulic (pierderea de sarcind pe unitatea de lungime)'


adimensional.

E.2.4.4 Pierderidesarcind

E.2.1.4.1 Pierderidesarcini in conducte


pierdefilede
Rugozitateaechivalenti a conductei (k) sau coeficientulde debit (K) lin seama de
din dreptul imbinaribf 9i de prcducerea de
ortrt" de materiaLullevii, de discontinuiteljle
"ur-"ina
depunei pe suprafalaudatda conductelol

E.2.1.4.2 Pierderi de sarcind locale


produc in dreptul racofddrilor
in completareacelor de la E-2.14.1,piederile de sarcinase
schimb;rlbr de sectiune,cdminelorde vizitare,coturilor9i altor racoduri Cand trebLie efectuate
calculedirecte,trebuiese se utilizeze lormule:
urmetoarea

B9

(c)2003
randade Brue
?oroAsRoe P
3
SR EN752:2008

' .LL ,- . 2
3
" 2 8
9.
ln c€re
pierderea
hL reprezintd in metri(m):
de sarcinebcaE,exprimatd
3
kL reprezintecoeficientul adimensional;
de pierdercdesarcinS' F " 3
- :
vitezafluidului,
reprezinte ln metripesecundi(m/s);
exprimatd
in mefripe secundela pAtrat(m/s'?)
exprimat5
accele€liagravitalionala,
s reprezinte

E.2.1.4.3Pierderide sarcinetotale

Celodouametodede calculalpiederilortotalede saicinasunturmetoarsle:


. s
- a d u n a r e a o i e r d e d | o r d e s a r c i n d | o c a | e ( a s e V e d e a E ' 2 . 1 . 4 . 2 ) | a p i e r d e i | e d e s^.a r c i n
conducte (a se vedeaE.2.1.41);
o valoaremaimalea
3
-
luareain considerare a plerdelorde sarcinilocalopresupunand
a conductei
rulozitaiiiecrrivatente in calcululpiederiidesarcind condude'
din

vabrilerccomandate pentrurugozitatea echivalentea conductei'esle necesars5


Candse utilizeaze Valor actual
e.utilizate
penku-pierdenle desarcinalocale
JJO"tei.ine a""a a fo"t inclus-o tole€nfd 'penlruK
petitru
k la 70 m1/3s'pane h 90 m"'s
ui,Lii a" ruo,os.r panab 3,0mm side

comparatiiaproximative de vitezdoblinutecu aiutorulformulelor(E 1) 9i (E 2) se pot


ale estimdrilor
efectuacu urmrtoarea formuld:

r=^@,**1t31
in cate
K coeflcientul
reprezinta
(m"'/s):
in metrila putereao treimepe secund:
exprimat
lurManning,
:o
g acceleralia
reprezinte exprimat!ln meiripe secundila petrat(m/sz):
gravitalionaE,

D diamehulinteioral conductei,
reprezinta Tnmetri(m);
exprimat

k reprezintd echivalente
rugozitatea in metri(m)'
exprimatd
a conductei,

E,2.2Fomulele lui SaintVenant


ConditiiledecUtqerepotfica|cu|ateapl|candformu|e|e|uisaintVenant'Acestefomu|edifeteni
J"."riL neoermanentS $i cu variatiagradualeprezenLe.ln-canalele
deschise9i
inchise. ExLtddouaformule:ecualiade dinamicd9i ecualiade mntlnuitateln funcliede aplica(ie9i
"rrg"t.u-n"utiitorma.
decondilii|edecurgele,potfiap|ic€tedifelitenive|uridesimp|ificale'Acesteformu|esuntpreze
de simpldlcare
in tabelulE 2la diferitenivelurr

90

€d.de lc) ao3-2010AsRo& B!.


3
SREN752:2008

; TabelulE.2- Formulelelui SaintVenant

Nr. Ecua!ie de Nr, L


Ecuatie dinamica t

(E.5a) 50 &, (E 5a)


1 d r &
gradLrala .tI
8,{ 8 0 r s d f
d
dlscontinua 3
(E.5b) d0 d1 (E.5b)
1 6 v r 6 ) &1 , "
g€duale dl d'r .)l
€ .t!
(E.5c) .iJ a4 ^ (E.5b)
1 & '
gr6duae '1 6! dt Itr d tr

(E.5d) & ] A A ^ (E.sb)


f a ] , &1 _
graduala lir A\ dI
3 &
f,

u2.da (E5b)
dt
g€duale "
dt
slmpLificat6

p€finanenta r & &l


(E.5d) e 2 "
8 d r a ctr

6 A ^ (E.sc)
&t

b u ^ (Esc)
0= .Is-J r (E.50
.t_

Referinld !a 5 4 3 2

in care

O reprezintd Tnmetricubipesecundd(m3/s);
debiiulexprimat

q' reprezintdinharealatera6 pe unitateade lungimeln -sensulde curgere(presupus


permanent;, eipiima6 in meiricubipe secundametru(m3/(s'm));

A reprezintasecliuneatransversald pe radier'expimati in
de curgereperpendiculard
(m');
metriP:trali

: JS reprezintegradientulradierului(cu un canal deschispoate sd nu fie constant)'


, : adimensionali
' flecareadimensional
JF reprezinggradientulde
::

- NOTA Din €lluniptaciic€, g radientulde lr€care(JF)poaten conside€tegalcu gradientuhidtaulic(JE)

x traiecluluiin
reprezintlcoordonata in meki(m);
sensuldecurgereexprimate

t coordonata
reprezinte in secunde(s) ;
de timp'exprimatd

91

(c)2oo3.2or
andarde o asRo6 srueP
- . P

sR EN 752i2008

''hreprezintdlnellimeadeumplereinprofi|sauadSncimeaapei(perpendiculardperadie'
pline'la nivelul
9i colectoarele
tnaumea'oepresiunehidiostatcedin racoldurile 3
. ""1i saual
conductei
radierului profilului'
exprimatln metri
{m) ;
9.
(m/s)' lntr-o secliune f
v reprezin6 vlteza medle, expimate in metd pe secunde
Pesensuldecurgere;
transversalS 3.
g acceleratia
reprezinld in metdpe secunddla patrat(m/sz);
gravtalpnale,exprimate 3

3
c fectorulcareincludepierderile
reprezinte adimensional'
suplimeniare'
6
cumurmeaza:
dinformulade dinamicepotfidescrisidupd
Termeniidiferili
conductei
diferenladinhegradientulradierului si
- termenul1 din formulade dinamicereprezinte
defrecare;
gradientul E

- termenul termenuldeunddcinematicei
2 dinformulade dinamicdreprezintd

-termenu|3dinformuladedinam|caleprezintetermenu|deundddifuzS'carelineseamade
9i atenual€aundei;
refularea
de acceleElielocaEa curgeii;
termenul
- " 9
r,?
- termenul4 dinformulade dinamicireprezinta
- temenuldeintrarelaterala
termenul5 dinformulade dinamicereprezinte
mici de amenajer'
E.3 Metode de calcul peniru ape de scurgere ln proiecte
de reglementerile nalionalesau localesau-deautoritateacompetenta' se
in lipsauneinetodeindicate aplicabild
apelormeteoice'
al devers'5rii
*"i" ,tiri- o metod:simplAde eitimarea debitlluide verf pane 15 mingipresupunando intensitate
pana r" zo0 ha saucu timpde concentrarede b
;!iir-, ron" a" timpul de drn zona
concentrare
i"ir"rr* pflii"r. Intensitateaploibradoptatedepinded9 fa9to19a
respectivd" grdeanaliza datelorlocaledespreprecip'talli
Debitulde vaf ssleoaloe:
(E6)
e=c.i A

tn care

Q Tnlihipe secundd(l/s);
reprezintidebitulde v6rf,exprimat

C de scurgere(cuprinsfntreO'09i 1'0) adimenspnal


coeficientul
reprezinte ; o
I intensitatea
reprezinte in litripesecunddpe hectar(Us/ha)
ploilor,exprimatd ;
!

A a precipilaliilor
suprafalade receptare
reprezintd (mesuratd
orizontal), in hectare
exprimate
{ha).
pentru(C)suntindicatein tabelulE 3
Valorilecorespunzetoare
:
apelorde scurgereln proiectemici
TabelulE,3- Coeficienlide scurgerepentrucalc-ulul
de amenalafl

Naturazoneiracordate CoeficientclescurgereC com€ntarli


de a 0,9pine b 1,0 in zonel€
in funcliede stocarca
Siacoperi9ur
Zoneimpemeablle

Acopei9ui planemarl Pestel0 000m'z


'1,0 Sub100m'?
Acope ilfiplane mici
0,0pan6b 0,3 in functiede pantagide sttatul
acoperitor al terenului

a potfi majo€tecu 30 % dinmatilesupEfeleverticale'


Zoneleimpermeabile

92

_Pase' d'n rt
3 B!e Proiedsotrwarc
€idade G) 2oo32010ASRO
3
SREN752:2008

E.4 Calcululdebitelorde apeuzatepentruracorduri


3
deapeuzatepentru
c€debitele
Serecomandd EN12056_2
conform
racordusesecalculeze
L
j
E.5 Calcululdebitetorde ape uzatepentrurelelelede canalizare
de varf de uz culent
Tabelul E.4 9i iabelul E.5 indicAvalori informaiivede debite medii 9i de debite 3
DentruDroieitaleacanalizeribrde ape meteorice9i a de
relelelor tip untar'

TabelulE.4- Evacuaride ape menajere d

raA
zi)
(/capde locuitor.
t i u ! i n es e a m ad e i n t l l t m l r '
D e b i t z l n i co b i $ n u l n tr
Dela 100panaa 150
DeLa120panala 150 se r€comanda sa se adaugede la 50 o/0panaa
Dan€rnarca
100% pentru
a tineseamade infitralii
De a 150panaIa200
s ster.uuroe
r
De !a 150 pand b 300 in funcliede nivelu9i de vechimea
.analizare. Nu est€inclusS nlcotoleranlapentru
iniiLtrali.

Olanda Dela 1oopanala 120


Dela 120pandb 350 - J
, ..,/ \
Elve!la Dela 170panaa 200
MareaBritane De a 150panab 300

- *t-l--]: ' :-,:


TabelulE.5- Evacuaride varf ale apelormen";"r"{ . --

-J
Dela 4 l/s panala 6 l/sla 1000de i r f u r ( . i eo e m a i m e ab a z L i o e c o e c t a r el i d a
rine s€arnade toleranlade 50 % pan6la 100 "/"

coefcientulde
deape 1,5pan6la4,0reprczintd
(1,5panah 4,0)xdeversarea varfi
de pantaI de
canalzerii,
depindede amplasarea
merimea 9id€ m6rlmea
acestuia ora$ului
4-lls la 1000de ocuiton Pentruproiectareacana zarilor'
Trebuleptevazutao tolerantasuplir.entarapentr!
infltratii.debitede carcnu se tineseama
4Lls la 1000de locuitonsau PentruDrciectarea siallilotdeepurare9rpenru
t€tareaevacu:tilorutuanepetirnpde ploaie
1 0 o / "d i n d e b i t u l z i l n i c .
(Dela 2,0 panela 5,0).'d€veBat€a
'0 l/s a 1000de ocuitoi: aceasi;
Deta 6 l/spanab 7 fs la looo de De la 8 /s pe'a h
valoareesie ulilizateadeseapentrua lncLude
toLefantapentrudeb teLede ape indusirala
de ape
Pendh 6}deversarea in funcliede bazinLrd€ colectarc'Toleranla
sup mentarep€vazute pentru nfillralii

E.6 Deversoarede ape mari


receploale
Deversdrileadmisibile9i impactul deversoarelorde ape mari asupra mediilor acvatice
in naiionale
reglementerile sau.locale
depind de condiliiletocate tn general,cefinlelesunt indicate poluante'
deversoarelor de ape mari S3rcinile
sau de cetre aLitoritateacompetenta Amplasarea
concentraliile
deverserilor,
duratasifrecvenla gistresul
de poluanli reprezint6
hidrobiologic factoriide
acvatlceleceploarenu se
care se tine seama lmpactuldevercoarelorde ape malj asupra mediilor

93

i* * ' *,0-' son{a'e Paqe5dirr2


(c)2co3z0roasRoa suePrcjecr
o*, -" s,aida.de
3
SR EN 752:2008
poatefi mai marc decAtimpactul9i
manifestddecat pe perioadescurte.ln acela$itimp' acesta proiectSrii deapemafl .
* _
..p
ii"iii
i"1'Jii,r-i-"i" deepurare. obiectivut principat
al deversoarelor
"taliei punere sub presiune a :
hidraulice 6 l
"r[ acvatlcerecep@are
estede a proteiamedirle fdre sd prouoa"" o 5
staliade epuraredin ava'- g.
tritariiln
Jnl"rirarii,lii"i,j t"ar""re a eficienlei t.t "i

cu un marenumdrde limitarialo deversdrilor


conformitdtii specmcab(a se vedea : l
Pentruevaluarea
b!)i *n"i. J* ae
,tirizeze'modele a
simutare canaliz'.
debitului i (a se vedea8 4)
: . 6
s u n t d i s o o n i b i | e d o u a a b o d e r i l e l a t i v s | m p | e , t J n d e v e r s o r d e a p e m a r i p orna t e f i p r o i e c t
il#;U;ff;;; -aebite ;;;;"-;;ar
;;;; d;pd atinsereaint;nsiteliicriticea-precrpitaliiror'
^"""-r rn inrervatut ae de la 1ol/(s.ha) (pentru Tonaimpermeabile) p6nab 30 l/(sha) (pentru d

)iii] iri"ii".ijliEl I'ii,""rJ a1 6*i,r id proteclie


necesar'Pede aru panearunci c€nd
de deve6are
nu este compromisi,ca limiti poatefi un
utilizat singur
caoacitatea de autoepurare
;ffiilii;;;;;;'ilrli6 de de devercare)'
la 5 panalab oridebitutdetimpuscatTnainte

de exempluintr-unbazinde retenllesau o portiune.din.colectorulrezervor'


O retentiesuplimentare, mediului Alte ale
reduceri
impaitul
considerabit deversaribr de ape mari asupla
;";i" ;;; prin apei)
irnJ""trLi ,"upt, ."oirlui poth obtinuteprinhatarepariiaE(deexemplu' decentarea
capacitateastalieide epu€re'eslenecesarsa A
Daci debitulretinutintr'o releade tip unitardepesegte
;;;;;;;;J!i;;;;. o;ill'ei p"4iara a;biiuluir;lnut Acestlucruse poaterealizala niverul
statieideepuraresauin rcteauade canalizare "

unuidgversorde ape mari,trebuieluatemesuride evacuarea materiilorflotante9i a


La proiectarea de pereli
r"i"tafe inesteticela niveluriacceptiabileAcest lucru poate necesitacrearea
"ftoi de control
de gdtar saude altemijloac€
despefitori,curelitoare

94

kndade (c) 2oo32o1oasRo & BLuePrci€r sohErc ' Fa! e6 dh I I2


:
SR EN 752:2008

AnexaF
(normativa)
de Pompare
Instalalii
3
F.l GeneialiGti 3
gravitalionale'
de canallzare de pompare'
instalalii
sunlnecesare penlrua evlta d
in relelele
Uneori, pot JL necesare pe
acestea
.i5n"irni 9i penlru a d-renaionete ioase De asemenea
"*i""iu"
Jever"oareleau ape'mri sau pe deve|soarele care dlrleaze apele cetre stalirlede epuraresau c'tre
m€diileacvaticerecePtoare.
tr
articolul8'
Instalaliilede pomparetrebuieproiectatein conformitatecu principiiledin
dln
NOTA, Cerniete€tentoareta amptasarea, $iintrclinercasialillorde pomparea apeloruzaie
e^ploaiarca
rlad{.grlocal,ise c- E\ 12056
i' conorm,tia€
aplica 4
I
Instalaliiletrebuieplanificate9i proiectatelinandseamade:

a) costulpe cicluldevial6;

b) necesalulde enelgie;

c) cerinlelerefe toare la exploataregiintrelinere;

d) riscurileSiconsecinleleuneiavarii;

e) gisecuitateapublic5giale operatorilor;
sdnatatea

f) asuPE mediuluilnconjurdtor;
impactLrl

g) naturaapeloruzatecale Pot:

- se lie agresive corozlve9i/sauerozve

- de obstruclie;
sd aib5 un conlinutridicatde materiisolide,ceea ce poate spori probabilitatea

- s5 fie toxice;

- s5 genere/e condiliipolentialexplozive

ParaoraleleF.J. F 4 si F 5 trateazdseparatpoieclarea staliilorde pompare a conducteotde'efulare


'""estora.
i,-, lo.pon"nt"'o, in ac;la'i timo. acestea nu trebuie sa fie lraLateiTolal. deoarece
interaclioneazdunelecu altele

de pompare
instalaliilor
F.2 Planificarea
F.2.1 ConsideraliiPreliminare
preliminare
Conslderaliile de pomparetrebuiesAincluda:
pentrufiecareinstalatie

- amplasareageneraldfa!5 de elementecum ar fi zone inundabilerau cei ferate'drumun


generaldl
pincipale9i iopografia

- existente;
relaliacu relelelede canalizare
punctde vedeleal
- factoriide mediu,inclusivimpactulpotenlialasuprazonelorsensibiledin
de apemari;
deversoarelor
mediului9i alegereaamplaselii
- la acces;
cerintereferitoare

95

tidade (c)200320roAsRo& sLuc


3
SR EN 752:2008

- prcprietarulterenulul;
3
-.. disPonibilitalea elecaice'a alimen6riicuapi 9ia telecomunicaliilor;
alimentdrii g.

- riscde exPloz|e;
- riscde inundafii; 3
- fiscde Plutire; 'r.5 :
- nscde infillra!| salme
- compatibilitateacondiliilorgeotehnlce * ! ?
maidetaliate
acestora'esteposibilse se aibAin vedereo planificare - t r
D!pa stabilhea

F.2.2 Planificare
din
in funcfiede cerinlelede funclionare
de pomparetrebuiestabilite
la instalalia
Cerinlelereferitoare
5, 9i Tnmodspecial:
articolul
-naturagicantitateaf|uxurilordeapd,inc|usivinterva|uldedebite(diurn,petimpuscauum
ina\imilorde pompare;
9i intervalul
- efectulfluxurilor gialstalieideepuraredinaval;
asuprareleleidecanalizare
pot includeutilizareade pompede
- masurileluate pentrulimitar€aimpactuluievariilor'care de urgenld'
;i!, A leneratoare, dublirei conductelorde refulare'- deve'seri cerinleledin
de pompare'Dazinede retonlie' toate in conformitate cu
or;tare.litiitatoare
;eglementeile nalionale competente;
saulocalesaualeautoritalii

- nafionalesau localesau ale auto tatii competentereferitoarela


cerinteledin reglement5rile
deveisoarele de-apemadsideversoarelede urgenldl

- limitareazgomotuluiliamirosurilor;
- limitarea 9i/sausedimenlarca;
timpuluideretenliepentrua evilasepticitiatea
- de inslalaliiSiechipamente
furniz€rea giinlrelinere;
de exploatare

- ulterioare;
cerinleln vedereauneiextinderi :f
- zonede protecfie
conditiispeciale(deexemplu, a apeifreatice)'
aib: ln vedere
Duoa stabilireaceintelorreferitoarela instalaliade pompare,este posibilsa se
ce nlelereferitoarela localieSiamplasare'linandseamade:

- marimeaestimatepentrustaliade pompare, 9i anumenumdrul, dimenslunea$rtipulpompelor de


oo"r"r" (de
a" rezervS ;xemplu cu
centrifugalS' guruberhimedicsau cu indiferent
eiector)'
"",
a!-"tpf"** (bazinde asphalie9i camer' usc€E sau numaicu bazinde asphaliesa! cu
dublareabazinelor de asParalie);
a
- spatiuldisponibilpentrubazinede retenlie'curilitoarede grdtarsau Grmerede separare
dac6estecazul;
nisipului,
- o extindere
spa[iuldisponibilpentru a stalieidepompare;
ulterioare

- accesulin localieindiferent meteorologice;


de condiliile
!
- spaliuldisponibil auxiliar;
pentruvehiculede inkelinere9i pentruechipament

- de inkare9ide ieglre: '


9inivelurile
traseul canaliTanlor

96

B!e P,ol4rSdri*a'e_Pag90 di Ir2


rai&fde (c)20032010ASROA
3
SR EN 752:2008
deversdrii
impaotul
- impactulasupramediuluilnconjuratolinclusivmiros,zgomot'impactvizual'
; in mediileacvaticerecePtoare;
- mediiloracvaticereceptoare
amplasarea dacdestecazul;
pentrudeversoare' 9.

- localieiSial necesi6liiimprcjmuirii
al securitdlii
risculvandalizerii,
3
F.3 Proiectarea staliilor de pompare
3
F.3.1 Amplasarcin Plan
pentru:
cerinlede prciectarc
Trebuiese se stabileasca
pompe;
tr
de aclionare;
echipament
electric;
organede comande9i echipament

9i telemetrie;
instrumentalie r
alarme;
- givane.
conducte
stabiliteconsideralii
Acesteatrebuiesd lind seamade cerinlelede baza(a se vedeaF 2)- Trebuie
penru:

- debitelemaxime9i minimeprevdzute pentrudeterminarea punctelorde lucruale pompelor9l a


mecanicai electric:
puteriiechipamentului
- tipul9i numSrulde pompeutilizate(se recomand6 sd se instalezecel pulindouepompepentru
asigu;afearezerveiTn uneiadintreele);
cazuldefectarii
- grupelede pompalecu vitez6flxe,cu maimLlltevitezesaucu vitezavariabil5;
- grdtarelor, sau .cen9-s9
a camerelolde separarea nislpulu| de
ad,rnltel,Lt:cetoarelor
echiparea
gunoaiela inlrare,penhua reducerisculcolmateril sau al defec6rii pompelor
rotoarelor 9l a
componentelor dinaval;
- grdtare
reziduurilordin
evacuarea nisipului;
Sidela separarea
controlulmirosurilori

diferitelor
dimensiunile alestaliei'cumar fi pompele;
elemente

accesulusoral tuturorcomponenteLor sd necesiteintrelineresau inlocuire9i spaliu


susceptibile
in jurulacestora;
de lucrusuficient

mijoacede ridicarepentIUscoalerea echipamentului;


saudemontarea

bazinelor
dimensiunile etan$e;
de aspiralie9i,dacdestec€zul,aleceminelor

intra i:
configuralia
pentruproteclia
instalaliile dacdeslecazuli
personalului,

sursade alimentalea motoarelorde aclionare(de exemplu'electricesau diesel)9i d'ce este


de lezervdl
cazul,sursade alimentare
daceestecazuli
de stocarea combustibilului,
capacitatea

de PomPare;
limitatoarele
97

bidalde(c)2@32o1oasRo&BueP
* P

SR EN 752:2008

- la vandalzare
vulnerabilitate
9.
Deasemenea, ln plantrebuie:
amplasarea 5

- pompelor
se permiteinstalarea astfelincatse Poatdfi amorsate;
. 6 '
a
cat maiscudeposibilgiferdspaliideacumulare 3
- se menlindconductele de aspiralieorizontale'
i
aerulLll; 3
- electricai mecaniccarenutrcbuieimersatesteferitde inundatii
ca echipamentul
se garanteze

Pecatesteposibi|.serecomandScaechipamentuIdecomandes6fiegrupatinace|agiloc'
a conductelorde refularetrebuierealizate
Proiectareahidraulicia staliei de pompare9i cea t
impreuna.
g-azetoxice.sauexplollve . + 6
Cl6dirileSicamerele trebuieventilatecorectpenkuevitareaacumulariide livrateinstalalii
u"o'L pieuat'te cu fcrlala
ventilalie Trebue
Daceesle cazur'bazlnelede asplra{le G.ld
saufixe)' *,-.1
de analizea gazelor(portabile
-.. I
F.3,2 bazin6lorde aspira!ie
Proiectarea
, 3
ca proiectarea de aspiraliesd se realizeze
bazinelor astlelincat:
Se tecomanda
subnivelulcolectoarelor de alimentarel
- se prevadee*indereaconshucliei
(de exemplu'prin compartimentare sau
- sd se poat5izola'goli si curdlabazinulde aspiralie
dublaretbazinuloide aspiralie);
(ln anumitecazuri'poatefi utileo
- se se evite<zoneldmoafte)in cerese potacumulasedimente
incercarePemodel);
la intrareaIn
curgere.slabrle
- sd prevad5formaprizeide apd astfelincatse se asigurecondiliidepoalefi utildo incercarepe
aerului(ii cazuri'
diferrte
ii,ip!; in prrti"rl", p,inevit;reaantrenerii
model);
deaspiralie
apeiin bazinului
intreradierSinivelurile in
9i intrarea
- suficiente
o distan!5
si asigurc
pompe;
- se se evitesepticitatea(a se vedea 9 5-3);
o
- se se ia m;surile necesarepentruprevenireaexploziilor'
a acesteia trebuie slabilite pe baza
Dimensiunilebazinului de aspiralie 9i proiectareadetaliatl
circuiiuluitrebuie determinatd
Jeoii"to, taxit 9i minim. Capaci;tea intre pornirea9i intreruperea elementelor mohice
producetorului
astfellncat sa se timitezefrecveniacomrltariita recomanaarite pentru pompelor'
amorsarea
iiu"-rriir"?" potni|,"tt"ouiesd asigureniveluide apeuzatesuficiente

F.3.3 AmplasareexterioareSi acces


accesul9i loculde parcarepentruvehiculelede urgenF'
in odcemomenttrebuiese fie disponibile meteorologtce
condiliile
de lntrelinere9i echipamentul
vehicutele auxiliar'Trcbuieavuteln vedere
Locali;trebuiestabilite
defavorabile accesulneautorrzat'
astfelincaisa lmpiedice

Trebuiese se prevadeo proteclie impotrivalrasnetelor'


corespunzetoare

F.3.4 lmpactasupramGdiuluiinconjuretor
inclusiv
mediuluiTnconjurdto''
slalieide pomparetrebuies: linaseamade efectulasupra
Proiectarea
de:
- de ape man;
deveBoarelor
refulSrilor
consecinlele
98

raida.de(c)200320ro ASROa Blue


3
SR EN752:2008

- interiorul
vib|alii9imirosuriln
zgomot, stalieidepompare:
$iexteriorul
a
- consecinleleuneiavani;

- impactvizual.
pot stabili cetinte-refe loafe la 3
Reqlementdrjlenationalesau locale sau ale autoribl I competente
*ji"t"i, ln mediite;cvatice
iiir".ventadeversdrilor (asevedea8.5.2si 9.5.2).
receptoare i
3
"""t,t"i"j
Atuncicandsuni prevezoie astfelincatse se
de urgenle'acesteatrebuieproiectaie
deverseri B
stocareamaximS
garanteze solide
a materiilor

F.3.5 Proiectarestructurale
de la EN 1990
tlebuierealizaleconfolmstandardelor 5
Proiectarea a camerelor
structurald 9i a lucrdrilor
pan! f" gfl rgsg, dacdestecazul iau ln conformiiate cu standardelede produsecorespunzdtoare
se
Aceastatrebuie line seama de:

- integritateastructuraE(seiauin considerare actluniimpusede echipamentulde ridicaregiacliunl a


seismice, daceestecazul)l
- falede ape;
etangeitaiea
- plutirii;
prevenirea
- la sarcina9i naturachimicda solului;
rezistenla
- coroziviti/sauerczM:
efluenliiadmigiagresivi,
- eventuala intrestructure
tasarediferenliate de in$are,conductelede refulare
9i toatecanalizdrilo
gialteutiliE!i;
- nalionale
cerinleledinreglementarile compelente
saulocale9i aleautoritelii

F.3.6 Consideraliireferitoarela intrelinere


minimeDe
lntrelinere
mecanicai eloctrictrebuiesd fie robustgi fiabil9i s; necesite-o
Echipamentul
se Iecomandd
asemenea, se se fna seama de asigurarea pieselor de rezerua'
de
9i a urechilor
de podurisaug nzi de rulantecorespunzetoare
Trebuieavutdin vederefurnizarea
similarepentruechipamentele
ridicaresaua elementelol grele
genelal'
Tn orice momenthebuie sd fie disponibilLln set completde schemeale ansamblulul
desenelor de
de secliuni,instrucliunilor de
funclionare' ale
scheme
intretinere circuitelor
Sio listdcu
piesede schimb.

F,4 Proiectarea conductelor de refulare

F.4.1 ConsideraliiPrinciPale
pentruprciectarea
consideralii
Principalele de refularepeniruapdtrebuiesa includd:
conductelor

- kaseului;
alegerea
- alegereadiametrului;
- pozitive
presluni gisarcini
gi negative extenoarei

- alegerearnaterialelori
- efectde impingere;

99
:

AsRo& Bue ProlecrsdtMie'Paq101d'n11?


sbidade (.)2003.20r0
rPaq'nalpr1a d n ap cdia Gesliune
3
SREN752;2008
-
- punctede deversale;

-. controlulsepticitdlii; r -'i

- camerepentruvane;
6
- viale
ciclulde
costulpe
1
pomparekebuie realizate
Prciectareahidraulicea conductelorde refulare9i cea a stalieide suntPlezentateTn
:
3
de sarcine9i al
de calculal pierdedlor din
debjtelor conducte E
lmpreune.Metodele
E.2.
F.4.2 Alegereatraseului
ca traseulsE evitgca pe conduclSsAapad puncteinalte9i tr
in mdsuraposibilitdlilor,
se re@manda
joase.

Amolasarea conductelorde refularehebuiesa linSseamade cerinlelede accespenkuinhelinere9l


eipioatare.potfl incorporate pentruspehresauraclare'
racorduri
pentruintrelinere9i
ln camerelepentruvane irebuiese se prevadSun acces corespunzeloa
(a se vedeaF.49).
exploatare

F.4.3 Aleger€adiam€trului
conductelor
Diamebul trebuiesAlinl seamade:
de refulare

- debiteled.ec€lcul9i vitezeleasociate, do pompale;


ca 9i de costurile

- costulinvestiliilor;
- sedimentdi;
vitezeleminimepentrulimitarea
- diametrulminimpenfulimitiareacolmatdrii;
- timpuluideretenlieasuprasepticitelii
consecinlele

F.4,4 Presiunigi sarciniexierioarc

Conductele trebuieproiectate dat6de debitulmaxim'debitulnul 9i la prresiunile


la presiunea tranzitorii
seama,de asemenea' de exterioare
sarcinile ln cazulconditiilor
ip"ilt""-"l" 9i linand
""st["O
lrebuiesa
i;anzitorii. se evalueze 9rfrecvenla'
amplitudinea
exploatareposibile-
Analizalovitudide be6ec trebuieefectuatdlinandseamade toat6condiliilede
'd;;;;;ii" loviturii
de
numeroasemetodecare permitreducoreasau combaterea efectelor
DerDec.

F.4.5 Alegereamaterialelor

Materialulpentruconductelede refularctrebuieales ln conform'talecu


de la 8.6.4 Trebuie
principiile 5
sa se ia m5suaispeciale:
- alunc' cand apele uzateconlinsubstanleagresive:

- Tncondiliide solconlaminalsau agrcsiv;

- ln condi{ildificilede Pozarc;

- cend terenulestedificil;

- in zone de protecliea apeifteatice

100

eaon. rp,rla dinapt'ela GastuneSbidade {c)20032010AsRo& sluePrciedsofrwac Pas102di Ir2


3
SR EN 752:2008

F.4.6 Efectde impingere


3
Efectulde impingerese producela nivelulvanelol al schimberilorde dircclie9i de diametrual
Lloiauritor plane
giiunluritor Si I\,letodele
conttolat.
trebuie includl
disponibile
f
- a conductelor;
blocatepe o po4iunecorcspunzdtoare
asamblSri
- 3
blocuride reazemsaude ixare;
:
- 9ei9iancore,in gene€lpentruconducte
neingropate
astfelincatsA
blocuilorde fixaresd se realizeze
ca ploiectarea se evitetransmlterea
Se recomande
de vibralii.

A t u n c i c a n d b | o c u r i l e d e r e a z e m s a u d e f i x a r e t r e b u i e s p rprin
|jinitepesol'treb.uiesesedeterm
oresiunile admisibile. Trebuiesa se llna seamade eventualitaiea ruperii forfecare'a alunecerii
9i
a dislocdrii polenliale a blocurilorin cazulunei excavei ufterioare

F.4.7 Puncte de deversare


!-
9i TgomolulCdminele de
Punctelede deversaretrebuiealese astfelincat sA se reducalurbJlenlele
de refulare kebu'e oine ventilate in scopul conlrolal
vizitare in care deverseaz6 conductele
mirosurilor.

Dac6estecazu|.cemine|edeVizitarereceptoaretrebuieproiejateimpotvaatacuIuichim
erozlunii.

F.4.8 ControlulsePticit6fii
se vedea9 5 3)
limiiareasepticitalii(a
Se recomandd

F.4.9 CamerePentruvane

Camerelepentruvane trebuieprevezutecandeste necesarpentrua pelmiieintrelinerea


pentruvanetrebuiese permiE;
camerelor
Proieciarea
- vanelor;
9i inlocuirea
demontarea
- in deplindsecuritate;
accesulin camereal personalului
-
.,:1!_t:t:J..-lrr=GE
in localiacarnerei
accesulvehiculelor
dispoziliipentrueliminarea
Trebuieprevazute pentruvanea apeicaresiagneaze
dincamerele

de purjaretrebuiecorectventilate
Camerelecareconlindispozitive

F.5 Componente9i echipamente

F.5.1Pompe

Toatepompele9i motoarele acestoratrebuiesi corespundinatufii9i compozilieiapeloruzatecare


tr"lui" poilp"tJ si funclionerii
in domeniu
Tntregul de
specific cerinte ale statiei cum ar fi debite'
sarcinigipuncte de operafe.
stalieide pompare'astfelincatsa se
ln anumitecazu , poatefi necesarsd se modificeproiectarea
o combinalie
realizeze inhepompe9i slaliilede
acceplabile pompare, pentrua evita:

- pompelor,
suplasarcina electrLci
carepoateantrenao cresteleanormaEa consumului
- cavitatialn intervaluladmisibilde vitezede funclionare'de debite9i de nivelulide aspiralle

- presiunea
negativePeaspilalie.
'101

P a o i a r p d r a d L n a d € l a G e n l n e s r a n d a d e ( c ) ? o o ' 2 o r o A s R o s B r u e P r c j e d s o t u a r c -rP
r 23 s 1 0 3 d i
I3
SR EN752:2008 B
F
Tncercerilor
ln completarea pompele
inaintede livrare,
efectuate dY?i
trebuie.:Yp"-"" 1*!:1".i:.,:"-:l
de
lncercdri receptrecu i
incercirideverificare cu
a conformitali Trebuie
utilizatorului.
cerinlele stabilite I
producitorulPompei. 3
Allifactoddecaretrebuie includ:
s: selin5seama , A
ii'
- randamentelor;
optimizalea ;
,r- n
- prevdzute'
ulterioare
debitele devial'!proiectatd
dedurata
linandseama a Pompei; ; * ? ,
,._* 3.r
- turaliapompei(constanta, variabild)l
in trepte, ;: S:l
. acestola |a coroz|Unesi
materia|e|eutilizatepentru labricareapompei, inc|usivvu|nerabilitatea ; E
eroziune; F
:
- posibilitatea solideferl dscdecolmatare
dea lesasatreacematerii : !
e
F.5.2 Motoare deaclionare L
Siechipamente
9i echipamentele
l\,{otoarele de aclionarchebuiesa corespund5pentrutoatetipufllede pomle ale-se
aE:
Acesteah€buieproiectale lnc6tse fie economice
astfel din punct
ti cu toatecondifiibde exploatare.
devedereenergetic. E
6
Atuncicandmotoarele electricetrcbuiesI vin: ln contactcu atmosferepotenlia|exp|ozive'
acestea
trebuiese fie antideflagrante.
saldcu utilajeferitede inundalii'
OriceapaEtcarenutrebuieimersattrebuieamplasatlntr-o

Tipurilede motoarecarepotfi utilizate


includl

- motoareelectricei
- motoarecu ardereinternS. :'

potfi cu vitezdmultipldsauvariabile.
Motoarele :: ll
::
de aclonarecarepotfi utilizate
Echipamentele sunturmitoarelel
l
- cu cuplaredirectd; : O
- cu angrenaje;
- cu curelede tEnsmisie;
- pompa-motormonobloc;

- cu arboregia6ore cardanic.

Trebuieredusevibralij|e'linandseamadecelinle|edinreg|ementeri|enaliona|esau|oca|esaua
comPetente.
autoritetii

F.5.3 Vane
diferitetipuridevane,lnspeciall
Potfi necesare
.vanede1ntrerupere.carepermitinchidereasecliuni|orconductei'apompe|or,abaz.ne|oretc:

- caro permitgolireasecliunilor
vane de golhein punctelejoasesau intermediare, de l=
conductelor .i
refularet :: :l
- clapeteantiretu.lanivelulpompelor, de refulare;
conductele
penlruevitarearcfluxuluidin :_: :
:' .
102 :

PaEnaripada d'^ ao 6ria Gesl'uneslandarde(c) 2003.2010AsRo & srue Prcjed sofiwarc ' Paq 104d'n I 12
:l
SREN752:2008 d

lovituriide berbec
- vanede purjarein puncteleinalteti ln alte puncteindicateln u,rmaanalizel
un echipament
Atuncicand;eutilizeazd simplu,acesta lrebuiesd fie cu dublaactlune 3

Aiuncicandvanelesuntcomp|etdeschise,serecomandacaacesieasanUpertudeculgere
ii"6ri" la efectelelovituriide berbecasupEfunclonariivanelor'
*n"ia"ralii referitoare
"tuOitit"
Pentrureducerea datede loviturade belbecin conductele
valorilorpresiunilor de refulare'vanelepot
il.J"""t" l" astfelinc€tsa le inchideTnainte 9i s6 le deschiddcand
de oprireapompetor 3
"""J*te
au atinsregimulcomplet, la vitezecontrolate. 3
astfellncetse se evite
utilizariicu ape uzate9i trebuieproiectate
Toatevaneleirebuiese corespunde
solide.
stocareamatefiilor
fixate1nmodpermanent
Toatevaneletrebu'eplevdlutecu etichetede identificale
t
F.5.4 ComenziSi echipamentelectric

Toateinstalahile electr.celreou'esa respectecerinle|eo;nreglemente'llena!'onalesaulolalesauale


proleFtede incinlecorespunzdtoare{de exemplu
auiout:,ti 9r,oacAestecazul lrebuie neautonzal
"omp"t"nfe Echipamentul de inalta tensiunetrebuieprotejat
fald de accesul J-
"t"ni",'""tiO"if"gr"nt"i.
oiicJ ecnipameni etectiictrebuielegatcorectla pement 9i protejat tlesnetului'
impotriva

9i centrelede comanddale motoarelor


de distribulie
ca tablourile sd fie de construclie
Se recomande pompe trebuielivratcu
nlouur"ra.s" recomand5 separarea toiaE a circuitelor. ansamblu
Fiecare de
pompelor treouie de
dispozitive
incorporate proteclie'pentrua opl
;;;;;;;";"d;;i.l; ;omJnzile
iniAtif" in unei pierderide presrunede aspiralp sau ln conditiide curqere
inutilSsau
sistemetede comandarebuie ;a previneopririte9i pornhilecu repetare
iri""i""t"tir"."i"ntu"fitutea
schimberile de viteza.
de exemplu'
Comenzilepot utilizadiferitedispozilivede activarea lnchideriicircuituluieleclric ca
presostate'
flotoare,electfozi,semnalultrasonlc, cu
intreruptoale tempolizare- se,fecomande
permitd de
fazelor
variaiia comuiare atuncicAnd se utilizeaze doue sau mai
a"
"Li"."i"
ruii" p.tp" ".t"nOa "5sau pentrua irecede la o pompdin funclionarenormali la o pompdde
in paralel
lezeN1,
de electricitate
s: se aibein vedereun punctde 6cordaleseparatpentluun generator
Se recomande
cu dispozitive
temporar, de comutare.

F,5.5 Instrumentede control


instrumenle
Trebuieasigurate Acesteapotcupnnoe:
de contrclcorespunziioale.

- echipament de supraveghere de nivel'debii,presiune'


(de exemplu,indicatoare vitezetensiune'
factorde
intensitate, putere,
continoide gaze timpde exploatare etc );

- a pompelor
indicaliade funclionare de serviciu/rezerve.

Ia dstanlaprintelemetrieProiectarea
potfi transmise
alarmele9i instrucliunile
Informaliile, sistemelor
trebuie;e tindseamade cerinlele
de telemet;ie prezente9i in
viitoare privinla
datelor
9i de mrjloacele
de transmiterea datelor.

F.5.6 Alarme

Trebuieprevdzuie de alarme,in specialpenirui


dispoziiive
- gazeinflamabilel
- incendiu;
- niveldeaDamaxim;
- temperaturalagdrelor;

103

(c)2003_2010AsRo&Bru.
rparad i apr€raGesruieslaidade
Pas'na Projecr ' Pae105dn112
solware
-t

--, o
*'3
SREN752:2008 :: $.
- motorului;
temperatura 8
3
-.- ava a pompei; ?
=
- de eneQie;
intreruPsrile F
- vandalizare.
I
. c
de rozeNd capabilF
Se recomandeca un sistemde alarmdse aiba o.sursd de alim€ntiarc "' I
panctparc
timpde cel pulin24 h ln cazde avariea alim€ntarii
funclioneze
;
Se rccomandd unuiseNiciuce lralizat-
ca alarmelesAfie hansmiseprintelemetrie k
s
F.6 lgieneSl securitate I
Se recomanda ca la poiectarea,conshuctia 9i exp|oatareastatii|orde pompale'sd fie.ap|icate . =
tuncr pozenttte ln 7 Se^recomandes: se * )d
o'it""ipiir"t"i!rit*," i"'iandtate9i securitatia p'it De "'ticollrl
asemenPa' se pot ce
aplica ntele ' "- a I
orevade instalalii corespunzetoarede p.t"ii" ii
"jutot
nalionale
-
saulocale.
spaliuinchis:
lucrulintr-un
avuteTnveder€
riscuri
Principalele suntlegatede:
::o
:: a:l
lucrulinmediuumedgislabluminat; :l E
cederidela lne4ime;

atmosfed potenlialexplozivd,seracdln oxigensau toxicS;

incendiu:
de utilaje;
doplasare

zgornot9i vibElii;
el€ctrace;
instalalii

biologici;
contaminanti

cuveplinecu lichid;

lucrulla distanF; .:t


sistemede alarmd(a se vedeaF 5 6)

:.

104
,1
_
PaCn. rip.ib din aprLeraGesriunesLndade ic) 2003_2'ro,,sRo I BluePded s'frr€rc Pto 106dri I r 2
3
SR EN752:2008

Bibliografie 3
L

I11 EN 773:1999,Prescriptions g'nerales pour /es composa'fs utilisds dans les rdseaux
sousprcssionhydraulique
d'6vacuation.de bftnchementeI d'assainissement
3
l2l EN 1293:1999,Prcscriptions generalespour /es composanlsutilisdsdar,s tes reseaux
de branchenenl
d''vacuation, souspressionpneumatique'
el d'assainissemerl n
3

pou la
pour les conposanls..ultlisds
Prcsciptionsgenerates et la
I3l EN 1338012001, -renovatian
Aebranchement
des reseaux
reparatian et d'assanssenenta |'exl'ieurdes betiments

des systemes
et la conception
Guidepofi la classification en
de canalisations
[4] EN 13689:2002,
plastiquedesInes a b r6novation t
- Prhcipes esserlle/s el
[5] EN ISO 9000:2005,Systdmesde managementde la quatitd
vocabulatrc (lSO9000:2005).

EN lso 9001:2000,Sysfemesde managenent de la qualil'


- Exigences(SA 9001:2004)' r
i6l

EN ISO 9004:2OOO, Syslemes de management de la qualite


- Lignes diectrbes poul
I7l
!'ameliorationdespefformances(lSO 9004:2000)
des
pour composanlsutitisesdansla construction
gdnerales
t8l EN 14457:2004,Presctiptions
reseaux
d'dvacualion sansi/anchde
el d'assamissement

Iraiement deseauxusees- Vocabulairc'


EN 1085;2007.
grevitaire
d',vacuation - Paiie 4: Staionsde
A t'interieudes betiments
t10l EN 12056-4,R6sea?r
-
,etevage cl'effluents Conception ef catcuts

desbe ments
sousvidea I'exterieur
[11] EN 1091,Rdseauxd'assalntssemerl

[12] EN 1671,R6searxd'assalnlssemerl souspression A l'ext'tieurdesbetiments

{13l EN 12056-2,Reseaux d'evacuationgravitairce finEtieurdesbatments- Paiie 2l Systdmes


et calcul
pou les eauxusees,conception
des
t14l EN 13508-1,Conditiondes teseauxd''vacuationel d'assalnisseme'ie lbx6tieur
generales
be ments- Patlie1: Exigences

105

-J"s 2003.2010AsRo
G"i,^" srandarde(c) & Bu
* 1o,c d"
I
SREN752:2008 A
s
.::3
^*i:,:lJlrJi'^ :ii,
-.. I
- ;'
europene9i
dintrestandardele
Corespondenla
standardeleromane : f
l
dintrestiandardele
Coresrcndenla romaneeste
europenela care se face leforire9i standardele ;

EN476:1S97 IDT SR EN476:2000 0


cond4ii generale pentru componenteleutilizate la relelele de i
L"-aiiue canalizarc cu curgerecu nivelliber ' F
"*"rlr"]J" I
+ SR EN858-1:2002/41:2005 q
EN858-1 Moo sR EN858-1:2002
separatoarede lichide ugoa;;-(;;;;;;pl; hidrocarburi) Partea1: E
Principiipentru proiectaie,performante9i lncerceri,marcare9i
controlulcalitelii V
(Corespunde EN852-1:2002 + EN 852-'l:2002/A1:2004) 3
s9
EN 85&2 IDT SR EN85&2:2004
S€paratoarade lichideugoare(de exempluhidrocarburi)Partea2l
liJgereaaimensiunitor operare9i intrelinere
nominale'instalare. ::
(coiespundeEN852-2:2003) : 5
'
EN 1295-1 '-
31,5[;'.n"J":1"?3n1, ."""n",.a.retereror, subdive*e it;
insropate
Partea1: Cerinlegenerale
conditiideTnc6rcare.
(Corespunde
EN 1295-1:1997) :
E N1 6 1 0 IDT sR EN 1610:2000
de c€nalizare
€cordurilorii relelelor
Execuliasilncercarea
(Corespunde EN 1610:1997)

EN 1825-1 + SR EN 1825-1:2005/4112006
N4OD SR EN 1825-,li2005
Separatoarede grdsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare,
giincercari,
performante
(Corespunde
marcare9i controlul
EN 1825-'l:2004
calitdlii
+ EN 182$'l:2004/A1:2006) o
EN 1825-2 MOD SR EN 182S2:2002
nominale'
Sepa€ioarede gresimi.Partea2: Alegereadimensiunilor
operare9iintrelinere
montare,
EN 1825-2:2002)
(Corespunde

EN 1990 IDT SR EN 1990:2004 +


+ SR EN 1990:2004/A'l:2006
SR EN'1990:2004/NA:2006
Bazeleproiectiriishucturilor
Eurocod:
EN 19902002+ EN 1990:200241:2005)
(Corespunde

E N1 9 9 1 - 1 1 tDT + SR EN ',1991-1-1:2004/NA:2006
SR EN 199',1-',1-1:2004
Partea1_1:Acliunigenerale
Eurocod1: Acliuniasuprastructurilor.
greute!
Greute!specifice, incercgdutilepenlrucEdki
proprii,
(CorespundeEN 1991-1-112002)

EN 1991-1-2 IDT SREN 1991-1-2:2004 + SREN '1991-1-2:2004/NA:2006


'l:
Eurccod Acliuniasuprastructurilor. Partea1-2: Acliunigenerale
Acliuniasupra expusela foc
structurilor
(Corespunde EN 1991-1-2:2002)

106

Pasinatpa a d i ap eria Gesiudes


3
SR EN 752:2008

EN 1991-1-3 IDT SREN 1991-1-3:2005 + SREN '1991-1-3i2005/NAr2006


Partea1-3:Acliunigenerale'
Eurocod1: Acliuniasuprastructurilor' 3
date
lncarcdd de zapade
(CorespundeEN 1991-1-3:2004) L

E N1 9 9 1 - 1 - 5 I D T SREN 1991-1-5:2005 + SREN 1991-1-5:2004/NA:2008


Partea1-51Acliunigenerale_
Eurocod1: Acliuniasuprastructurilor'
g
Acliunltermice
(Corespunde EN 199'1-1-5:2004) 3

EN 1991-2 IDT SREN 1991-2:2004 + SREN 1991-2:2004/NB:2006


Partea2: Acliunidin iraficla "3
Eurocod1: Acliuniasuprastructurilor'
poourl
(CorespundeEN 19g1-2:2003)
tr
EN 1991,4 IDT SREN 1991-4:2006 + SREN 1991-4:2006/N8:2008
Partea4i Silozuri9irezeNoare
structurilor'
Eurocod1:Acliuniasupra
EN 19S1-4:2006)
(Corespunde

SREN 19921-'l:2004 + SREN 1992- +


l-1:2004/AC:2008
EN 1992-1-1 t-
SR EN 1992-'l-1:2004/NB:2008
e
Eurocod2: Ploiectareastructurilorde beton Pariea 1_1:Reguli
srrequliPentru
oenerale clediri
icor""puia"EN i992-1-12oo4+ EN 1992-1'1
2004/Ac2008)

EN 1992-1-2 l0T SR EN'1992-1-2:2006


de beton Partea 1-21Reguli
Eurocod2: PtoiectareastructLlrilor
aene€le- foc
comportariila
Calculul
aoorespundeEN 1992-1-2:2004)

EN 1992-3 MOD SR EN 1992-3:2006


de beton Partea3: SilozurjSr
struchrrilor
Eurocod2i Proiectarea
Iezervoare
(CorespundeEN 1992-312006)

ENV1993-',r-1 l0T SR EN 'l993-'1-'l +


:2006+ SR EN 1993-1-'l:2006/AC:2006
SREN 1993-1-1 :2006/NA:2008
de olel Pa ea 1_1:Reguligenerale
structurilor
Eurocod3: Proiectarea
clddki
$i requlipenku
iCorispundeEN 1993-1-1 2005+ EN 1993-1-1:2005/AC:2006)

EN 1994-1-1 SREN 1994.11:2004 + SREN 1994-1-1:2004/NB:2008


Eurocod4: Proiectarea compozite
structurilor de olel Si beton Partea
penlru
9i reguli
1-1:Reguligenerale clSdiri
(CorespundeEN 1994-1-1 :2004)

EN 1996-1-1 SR EN 1996-1-1:2006+ SREN 1996-1-'l:2006/NB:2008


Eurocod6: Proiectareastructurilorde ziddrie Partea 1-1: Reguli
de zideriearmau 9i nearmatd
generalepentluconstluclii
(CorespundeEN 1996-1- 1:2001)

EN 1997-1 SREN 1997-1:2004 + SREN 1997-1:2004/NB:2007


Partea1: Reguligenerale
geotehnicd.
Eurocod7: Proiectarea
(CorespundeEN 1996-1 :2004)

EN 1998-1 SR EN'1998-'l:2004
Eurocod8r Proieciareastructurilorpenlru rezistenlala cutremur'
acliuniseismice
Partea1:Reguligenerale, Siregulipentru cEdiri
EN 1998-1
(Corespunde :2004)

1Q7

Paqia 1pa a dLiapriera Gen unesrandadelc) 2003-2010


asRo & Bue
P
SR EN752:2008 a
, *
EN t99&3 SREN 199&3:2005
Eurocod8: Proiectaroastructurilor la cutremur.
rczistenl6
9i consoluarea
Partea3: Evaluarea
g
(CorespundeEN 199&3:2005)

EN1999-1-l SR EN'199+11:2007 g
de alu
structurilor
Eurccod9: Proiectarea Reguli
. 6 '
oener,tle - =
icorespundeEN 1999-11:2007)

EN 12889 SR EN 12889:2000
Execuliafdre tranqee9i inoercarea rilor 9i refelelorde
canalizerc *- ts.,
(CorespundeEN12889:2000)

EN13508-2 SR EN'1350&2:2004 + SR EN '1350&2 07


Starearetelelorde csMlizaredin exteriorul - Partea2: Sistem
vizuale
a inspeciiei
d€ codificare
" B
EN'1350&2:2003
(Corespundo + EN1
-
EN 14654-1 SREN146&-1:2006 E
Managementul Si controluloperatiunilore curSlarein relelelede
Partea1: Curdta€aretel€lor
canalizare. B
(Corespunde EN 14654-1:2005)

se utilizeazi standardeleeuropenercs la carese


intemalionale
Pentruaplicareaacestuista-ndard
face refeiinla(respectivstandardeleomane identic€cu acestsa)
(lDT - identic,[,'lOD- modificat'
gri:delorde echivalenlA - neeohkalent),
conform
Simbolurile
sR 10000-8.
Standardeleeuropenola carc se fa@ referire9i care nu au fost adoptate standadsromanePotfi
din Romanh' I
consultatesaucomandatela Asociatiade Standardizars

:'

"1

108

P.qrE q@tu dri .pr6tl G61u^! sLn&ld€ lc) 20012010€Ro & BluePrcied son*aG . Paq110dh 112
SR EN752:2008 d

*
3

I.
(paginA
alba)

109

bidade (c12003
r0r0 Asro 3 Brue
I
o:l

^^nitar'l tdhni. ',AA -


Standarduleurcpean EN 752:2008 a fostacceptatca standardromgnde
AlimenElicu ape 9i canalizei Si tmbunetelii funciarc
AlexandruMANEScU
Pret€dinte g.
PROED LeonteSllvlloNESCU
Secr€tar
ExpertASRO ValentinBerdeanu

Membru CT186 Inginerie


Urbana GheoEheGHIOCEL
. 3
lrembruCT186 ROMAIR MirceaDEDU,
CT186 rcEcoN lleanaOU
Membru
M€mbru CT186 CILAS FloroaCRANGUg
Membru CT186 coNsls PRolEcT GabrielaPROCA I
M€mbru CT186 PIPELIFEROMANIA Eugen
CIoBANU i
Membru CT186 SETA AdrianPOPESCU ;. ;
Membru CT186 APANOVA EPSICA
Chiru . :F:E
Mombru
M€mbru
CT186
CT186
Unlv€ritatea
Tehnica
Universitat€a
Bucur€9ti
Ecologica
Bucure9ti
deConstructii ::lTH:i*'!5
Aurelia
Sl[4loN ::
MembruCT186 MDLPL i'i
MembruCT186 MDLPL Luminila
SPERIATU :
!l
CT186 MAI- O[ilL N4IREA
Gheorghe
Membru

:o

Un standard roman nu conllne neap:rat totalltatea prevederilorn( rg penhu contractare.


ului sunirrspunzdtod
standard
Utilizatorii @rectaa acestuia
de aplicarea

romanesA se asiguFc5 sunt


standerd€lor
Esteimpodantca utilizatorii posesiaultimeiedilil $i a
tuturormodmcdrilor.
referitoire
lnformatiile suntpublicate
romane
Ia standardele in StandadelorRonene 9i in
BuIetinulStandardizei i.

,1
P5{id rjp.ribdinrdtdla c4slft s,tsrdade(c)200}2010asRo & SluePoiedsonsrc _P.q 112dh I 12 5

S-ar putea să vă placă și