Sunteți pe pagina 1din 24

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ,,FUNDENI” BUCUREŞTI


ANUL SCOLAR: 2018-2019
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

DOSAR DE PRACTICA
( ÎNVĂŢĂMÂNT CLINIC)
Anul III
Semestrul I

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI/ ELEVEI : ..........................................


.................................................................................................................
CLASA .....................................................................
COORDONATOR: .....................................................................................

1
MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ÎN INSTITUŢIILE
CURATIVO-PROFILACTICE

MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ÎN SECŢIILE DE SPITAL

1. Personalul care lucrează în secţiile de spital cu profil de medicină internă,


chirurgie, ortopedie, oftalmologie, otorinolaringologie, psihiatrie etc. va respecta
următoarele măsuri de protecţia muncii:
a) dezinfecţia în timpul şi după terminarea lucrului;
b) dezinfecţia sălilor din serviciile respective;
c) respectarea riguroasă a regulilor de igienă;
d) purtarea echipamentului de protecţie, inclusiv a calotei, pentru toate cadrele
medico-sanitare din secţia de spital;
e) însuşirea şi respectarea normelor de tehnica securităţii muncii pentru aparatura
medicală cu care lucrează;
f) însuşirea şi respectarea tehnicilor corecte de examinare şi investigare a bolnavilor,
precum şi de aplicarea terapeuticii;
g) schimbarea hainelor şi baie de curăţenie la ieşirea din serviciu pentru personalul
sanitar care lucrează în secţiile de boli infecto-contagioase, izotopi radioactivi etc.
Personalul care lucrează în secţiile şi serviciile de diagnostic şi tratament din
spital, precum şi cel din serviciile policlinicii va fi supus vaccinărilor la indicaţia
Inspectoratului sanitar de stat.
Se vor lua măsuri ca în toate secţiile şi serviciile din spital şi din policlinică,
lumina artificială şi temperatura încăperilor să fie suficiente, uniforme şi
constante.
2. Personalul medico-sanitar de toate specialitaţile este obligat a se spăla pe mâini cu
apă şi săpun înainte şi după examinarea unui bolnav sau după aplicarea unei
proceduri terapeutice. O grijă deosebită pentru dezinfecţia mâinilor o va avea
personalul din secţiile de oftalmologie şi otorinolaringologie.

2
3. Bolnavii nu vor fi aduşi în saloane pentru internare decât după ce vor fi luate
măsurile de igienă necesare ( îmbăiere, depunerea efectelor la garderobă, primirea
lenjeriei de corp de la spital etc). La externare nu vor fi îmbrăcaţi cu efecte aduse
de acasă în saloane, ci la baie.
4. Pe fiecare coridor şi la intrarea în salon se va afişa un regulament cuprinzând
măsurile de protecţia muncii. Personalul medical, mediu şi de îngrijire va purta
obligatoriu întregul echipament de protecţie, iar halatele le vor purta complet
închise la gât.
5. Când bolnavul tuşeşte sau strănută se va evita să se stea în faţa acestuia şi i se va
indica să folosească în acest caz batista. Când se vorbeşte cu bolnavul se va păstra
distanţa de 80-100 cm.
În saloanele cu bolnavi pulmonari gravi, tuşitori, cu baciloscopie pozitivă se va
purta mască de tifon.
6. Pentru prevenirea contaminărilor, în timpul serviciului este interzis a se mânca, a
se duce mâna la faţă sau la gură. De asemenea, este interzisă primirea alimentelor
şi obiectelor de la bolnavi.
7. Se vor revizui periodic instrumentarul şi aparatele, pentru a se evita accidentele.
Se vor înzestra secţiile cu pile de tăiat fiole, pentru a feri personalul de accidente.
8. La recipientele de oxigen şi aparatele de oxigen nu se va umbla cu mâinile unse
cu grăsime.
9. Se interzice personalului medico-sanitar din alte secţii ale spitalului să circule în
secţia de boli contagioase, tuberculoză, pediatrie şi dermato-venerice, precum şi
în laboratoarele clinice ale spitalului. Legătura cu secţiile şi serviciile de
diagnostic şi tratament se va ţine prin anumite persoane desemnate de direcţie şi
instruite corespunzător.
10. Personalul medico-sanitar va fi instruit pentru utilizarea corectă a seringilor,
pipetarea corectă a serurilor sanguine şi recoltarea corectă a probelor de laborator
(urină, fecale).

3
RESPONSABILITĂŢILE ELEVULUI ASISTENT MEDICAL GENERALIST
ÎN STAGIUL PRACTIC
(INVĂŢĂMÂNT CLINIC)

- Să se prezinte cu regularitate la stagiu, conform programului


- Să cunoscă regulile ce garantează securitatea pacientului şi a sa, pe timpul
stagiului, şi să aplice măsurile de protecţie
- Să-şi identifice rolul şi responsabilităţile în echipa de îngrijire
- Să cunoască obiectivele de stagiu şi să solicite ajutor pentru realizarea lor
- Să stabilească relaţii profesionale cu pacienţii în vederea realizării obiectivelor de
stagiu practic
- Să se integreze în echipa de îngrijire şi să-şi îndeplinească rolul conform statutului
său
- Să aplice mijloace adaptate de îngrijire, conform nivelului său de pregatire
- Să cunoască şi să completeze documentele specifice
- Să respecte criteriile de evaluare ale unei intervenţii: confort, securitate,
eficacitate, economicitate
- Să efectueze intervenţiile nursing conform algoritmului: planificare, pregătire,
execuţie, reorganizare, notare în documente
- Să îngrijească numarul stabilit de pacienţi, la fiecare modul parcurs
- Să aplice demersul ştiinţific al îngrijirilor (procesul de nursing)
- Să înteleagă fenomenele patologice corespunzătoare tipului de afecţiuni ce se
tratează în unitatea de stagiu si să aplice protocoale de îngrijiri adaptate
- Să-şi evalueze corect nivelul achiziţiilor din perioada învaţământului clinic
efectuat
- Să cunoscă şi să respecte Codul de Etică

4
ANUL III

SEMESTRUL I

An şcolar 2018-2019

Nr. Modul / Modulul Nr. ore învaţamănt


clinic
40. Modulul : Calitatea serviciilor de nursing 36

47. Modulul : Puericultura, pediatrie şi nursing specific 72

51. Modulul : Conduita în urgenţe medico-chirurgicale 72

52. Modulul : Gerontologie, geriatrie şi nursing specific 84

53. Modulul : Oncologie şi nursing în oncologie 84

54. Modulul : Îngrijiri paliative 96

55. Modulul : Nursing comunitar 96

5
40. Modulul: CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING

Număr ore învăţământ clinic – 36 ore

I . Competenţele specifice modulului:

1. Acţionează pentru implementarea sistemelor de asigurare a calităţii serviciilor de


îngrijire
2. Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor de
Îngrijire

II. Obiectivele învăţământului clinic :

1. Să identifice cerinţele pentru implementarea unui sistem de asigurare a calităţii


2. Să definească componentele managementului calităţii în organizaţiile de îngrijire a
sănătăţii
3. Să identifice sistemele de evaluare a calităţii
4. Să precizeze rolul resurselor umane şi strategiile de recrutare de personal
5. Să recunoască rolul managerilor în sistemele de asigurare a calităţii serviciilor de
îngrijire
6. Să stabilească strategiile de îmbunătăţire a calităţii
7. Să utilizeze documentaţia pentru îmbunătăţirea calităţii
8. Să aplice instrumentele de îmbunătăţire a calităţii

III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice , conform
cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională (în concordanţă cu criteriile de
performanţă şi cu condiţiile de aplicabilitate ).

6
47. Modulul: PUERICULTURĂ, PEDIATRIE ŞI NURSING SPECIFIC

Număr ore învăţământ clinic – 72 ore

I . Competenţele specifice modulului:


1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la
copiii bolnavi.
2. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
3. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
4. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

II. Obiectivele învăţământului clinic :


1. Sa identifice semnele si simptomele afectiunilor copilului;
2. Sa descrie principalele afectiuni ale copilului;
3. Sa efectueze culegerea de date;
4. Sa analizeze si sa sintetizeze informatiile obtinute din culegerea de date;
5. Sa enunte diagnosticele de ingrijire specifice afectiunilor;
6. Sa formuleze obiectivele de ingrijire;
7. Sa ierarhizeze prioritatile de ingrijire;
8. Sa stabileasca interventiile proprii si delegate;
9. Sa pregateasca materialele si instrumentele adecvate interventiilor;
10. Sa pregateasca psihic si fizic copilul si apartinatori;
11. Să efectueze intervențiile;
12. Sa aprecieze rezultatele obtinute, raportate la obiectivele stabilite;
13. Sa restructureze planul de ingrijire in cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului

Se va realiza prin probe orale, scrise şi practice ( studiu de caz) , conform cerinţelor
Standardului de Pregătire Profesională .
Criteriile de evaluare sunt reprezentate de etapele procesului de îngrijire. Elevul va
prezenta 2 procese de ingrijire .

7
Procesul de îngrijire

I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).


Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................

II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale


( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)

III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă

IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )

V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire

VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )

VII. Elaborarea planului de ingrijire :

VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate

IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate.

8
51. Modulul: CONDUITA ÎN URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE

Număr ore învăţământ clinic – 72 ore

I . Competenţele specifice modulului:

1. Identifică modificările de comportament şi aspect general ale pacientului.


2. Analizează semnele şi simptomele specifice urgentelor.
3. Evaluează elementele de gravitate.
4. Aplică măsuri de urgenţă.
5. Monitorizează evoluţia pacientului

II. Obiectivele învăţământului clinic :


1. Să efectueze culegerea de date;
2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
3. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
4. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
5. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
6. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
7. Să pregătească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
8. Să pregătească psihic şi fizic pacientul;
9. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;
10. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
11. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului


Se va realiza prin probe orale, scrise şi practice ( studiu de caz) , conform cerinţelor
Standardului de Pregătire Profesională .
Criteriile de evaluare sunt reprezentate de etapele procesului de îngrijire. Elevul va
prezenta 2 procese de ingrijire .

9
Procesul de îngrijire

I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).

Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................

II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale


( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)

III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă

IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )

V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire

VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )

VII. Elaborarea planului de ingrijire :

VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate

IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

10
52. Modulul : GERONTOLOGIE, GERIATRIE ŞI NURSING SPECIFIC

Număr ore învăţământ clinic – 84 ore

I . Competenţele specifice modulului:

1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la


pacientii vărstnici.
2. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
3. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
4. Evaluează rezultatele îngrijirilor.

II. Obiectivele învăţământului clinic :

1. Sa identifice semnele si simptomele la persoanele vărstnice;


2. Sa descrie principalele afectiuni ale persoanelor vărstnice;
3. Sa efectueze culegerea de date;
4. Sa analizeze si sa sintetizeze informatiile obtinute din culegerile de date;
5. Sa enunte diagnosticele de ingrijire specifica afectiunilor persoanelor vărstnice;
6. Sa formuleze obiectivele de ingrijire;
7. Sa ierarhizeze prioritatile de ingrijire;
8. Sa stabileasca interventiile proprii si delegate;
9. Sa pregateasca materialele şi instrumentele adecvate interventiilor;
10. Sa pregateasca psihic si fizic persoana vărstnică;
11. Sa aprecieze rezultatele obtinute, raportate la obiectivele stabilite;
12. Sa restructureze planul de ingrijire in cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului


Se va realiza prin probe orale, scrise şi practice ( studiu de caz) , conform cerinţelor
Standardului de Pregătire Profesională (în concordanţă cu criteriile de performanţă şi cu
condiţiile de aplicabilitate ). Criteriile de apreciere sunt reprezentate de etapele procesului
de îngrijire. Elevul va prezenta 2 procese de ingrijire .

11
Procesul de îngrijire

I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).

Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................

II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale


( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)

III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă

IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )

V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire

VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )

VII. Elaborarea planului de ingrijire :

VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate

IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

12
53. Modulul: ONCOLOGIE ŞI NURSING ÎN ONCOLOGIE

Număr ore învăţământ clinic – 84 ore

I . Competenţele specifice modulului:

1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la


pacienţii cu afecţiuni ale aparatului respirator.
2. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
3. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
4. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

II. Obiectivele învăţământului clinic :

1. Să identifice semnele şi simptomele pacientului cu afecţiuni oncologice;


2. Să efectueze culegerea de date;
3. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
4. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
5. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
6. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
7. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
8. Să pregatească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
9. Să pregatească psihic şi fizic pacientul;
10. Să aplice intervenţiile proprii şi delegate;
11. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
12. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului

Se va realiza prin probe orale, scrise şi practice ( studiu de caz) , conform cerinţelor
Standardului de Pregătire Profesională (în concordanţă cu criteriile de performanţă şi cu
condiţiile de aplicabilitate ). Criteriile de apreciere sunt reprezentate de etapele procesului
de îngrijire. Elevul va prezenta 2 procese de ingrijire .

13
Procesul de îngrijire

I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).


Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................

II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale


( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)

III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă

IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )

V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire

VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )

VII. Elaborarea planului de ingrijire :

VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate

IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

14
54. Modulul: ÎNGRIJIRI PALIATIVE

Număr ore învăţământ clinic – 96 ore

I . Competenţele specifice modulului:

1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la


pacienţii cu stări avansate şi terminale de boală.
2. Elaborează planul de îngrijire(planul nursing).
3. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
4. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

II. Obiectivele învăţământului clinic :

1. Să identifice semnele şi simptomele pacientului cu stări avansate şi terminale de boală;


2. Să efectueze culegerea de date;
3. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile obţinute din culegerile de date;
4. Să enunţe diagnosticele de îngrijire specifice afecţiunilor pacienţilor;
5. Să formuleze obiectivele de îngrijire;
6. Să ierarhizeze priorităţile de îngrijire;
7. Să stabilească intervenţiile proprii şi delegate;
8. Să pregatească materialele şi instrumentele adecvate intervenţiilor;
9. Să susţină psihic şi fizic pacientul şi familia acestuia;
10. Să efectueze intervenţiile planificate ;
11. Să aprecieze rezultatele obţinute, raportate la obiectivele stabilite;
12. Să restructureze planul de îngrijire în cazul unor rezultate nefavorabile.

III. Evaluarea elevului

Se va realiza prin probe orale, scrise şi practice ( studiu de caz) , conform cerinţelor
Standardului de Pregătire Profesională (în concordanţă cu criteriile de performanţă şi cu
condiţiile de aplicabilitate ). Criteriile de apreciere sunt reprezentate de etapele procesului
de îngrijire. Elevul va prezenta 2 procese de ingrijire .

15
Procesul de îngrijire

I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).


Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................

II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale


( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)

III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă

IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )

V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire

VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )

VII. Elaborarea planului de ingrijire :

VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate

IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

16
55. Modulul : NURSING COMUNITAR

Număr ore învăţământ clinic – 96 ore

I . Competenţele specifice modulului:


1. Rezumă particularităţile nursingului (îngrijirilor de sănătate) în comunitate.
2. Defineşte cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de sănătate) în comunitate.
3. Aplică procesul de nursing (îngrijire) în comunitate.
4. Identifică problemele de sănătate ale familiei.
5. Asigură îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile şi bolnavilor cronici.
II. Obiectivele învăţământului clinic :

1. Să definirească ingrijirile de sănătate comunitare a elementelor practicii si perceptelor.


2. Să descrie modelele conceptuale şi a implicaţiilee acestora în îngrijirile de sănătate în
comunitate.
3. Să explice rolurile şi funcţiile asistentului medical în comunitate.
4. Să rezume conceptele despre om, familie şi comunitate
5. Să definească conceptul de sănătate în comunitate
6. Să explice conceptul de îngrijire primară
7. Să aprecieze nevoile în comunitate
8. Să planifice acţiunile de îngrijire a sănătăţii
9. Să aplice planul de acţiune
10 Să evaleze rezultate
11. Să aprecieze starea de sănătate a familiei.
12. Să descrie nevoile specifice de îngrijire şi educaţie de-a lungul vieţii.
13. Să rezume problemele de sanatate şi a disfuncţionalitaţilor.
14. Să susţină familia în situaţii de criză.
15. Să identifice grupurile defavorizate şi persoanele cu comportamente la risc.
16. Să stabilească măsurile de susţinere şi schimbare a comportamentului.
17. Să îngrijească la domiciliu pacientul cu afecţiuni cronice şi în fază terminală.
III. Evaluarea elevului se va realiza prin probe orale, scrise şi practice ( studiu de caz) ,
conform cerinţelor Standardului de Pregătire Profesională (în concordanţă cu criteriile de
performanţă şi cu condiţiile de aplicabilitate ). Criteriile de apreciere sunt reprezentate de
etapele procesului de îngrijire. Elevul va prezenta 2 procese de ingrijire .

17
Procesul de îngrijire

I. Prezentarea generală a pacientului(clientului).


Numele şi prenumele(iniţialele):..........................................................................................
Vârsta: …………………Sex:......................Starea civilă:..................................................
Domiciliul :.........................................................................................................................
Naţionalitatea: ...........................................Limba vorbită:...............................................
Religia: .......................................................Cultura:...........................................................
Ocupaţia: .......................................................................................................................
Mediul de lucru: …………………………………………………………………………..
Situaţia familială: ..............................................................................................................
Antecedente personale fiziologice:
Menarha................... Număr sarcini..................... Număr naşteri...................................
Alergii cunoscute: ..........................................................................................................
Motivele internarii:............................................................................................................
Antecedente personale patologice:.....................................................................................
Antecedente heredo-colaterale:..........................................................................................
Diagnosticul medical..........................................................................................................

II. Culegerea de date ( informaţii ) urmărind autonomia celor 14 nevoi fundamentale


( teoria stiinţifica de ingrijire a Virginiei Henderson)

III. Analizarea informaţiilor obtinute si evidenţierea manifestărilor de dependenţă

IV. Stabilirea etiologiei dependenţei ( cauzei dependenţei sau sursei de dificultate )

V. Identificarea problemei de dependenţă / îngrijire

VI. Stabilirea diagnosticului de ingrijire (nursing )

VII. Elaborarea planului de ingrijire :

VIII. Aplicarea intervenţiilor proprii şi delegate

IX. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor aplicate

18
APRECIERE ÎNVĂŢĂMÂNT CLINIC

Anul III – SEMESTRUL I

Anul scolar 2018-2019

Numele şi adresa şcolii................................................................................


Serviciul(secţia).............................................................................
Data: de la ...............................până la....................................
Numele elevului(ei)....................................................Prenumele.........................................
Durata(înore)................................Numărul absenţelor......................Clasa...........................
Aptitudini generale :
Această apreciere se completează la sfârşitul perioadei de stagiu, de către asistenta
şefă a secţiei împreună cu echipa care asigură încadrarea elevului.
Această apreciere va fi comunicată elevului de către coordonatorul /responsabilul de
stagiu, în cursul colocviului ce are loc la sfârşitul perioadei de stagiu.
Capacitaţi personale Insuf. Suf. Bine F. Bine Excep.
Punctualitatea
Dovedeşte tact şi discreţie – în ţinută
- în exprimare
- în raporturile cu ceilalţi
Este capabil de iniţiativă
Dovedeşte curiozitate intelectuală

Capacitaţi tehnice Insuf. Suf. Bine F. Bine Excep.


Caută să adune informaţii utilizabile
Analiza clară a situaţiei
Identifică problema sau problemele pacientului
Determină obiective pentru acţiunile sale
Prevede acţiunile sale în funcţie de resursele-pacientului
- secţiei
Execută acţiunile sale - metodic
- respectând regulile de igienă
- cu dexteritate
Este capabil să-şi evalueze munca
Caută să-şi însuşească/dezvolte cunoştinţele teoretice şi
practice despre îngrijirile acordate bolnavilor din secţie.
La sfârşitul stagiului, stăpâneşte:
- cunoştinţe teoretice(medicale, farmaceutice,
administrative, psiho-sociale)
- cunoştinţe practice

19
Capacităţi relaţionale Insuf. Suf. Bine F. Bine Excep.
În funcţie de scopul urmărit, stabileşte o
comunicare adaptată - cu persoanele
ingrijite
- situaţiilor
- cu restul echipei
Prezintă aptitudinile necesare pentru a stabili
/ menţine relaţia cu persoana îngrijită :
- observaţia
- ascultarea
- cunoaşterea
de sine
- comunicarea
Capacitaţi organizatorice Insuf. Suf. Bine F. Bine Excep.
Evaluează acţiunile întreprinse
Asigură transmiterea informaţiilor
semnificative
Este capabil să organizeze o îngrijire
ineficiente de gândite şi adaptate
Pentru pacient, îngrijirile acordate de elev rutină eficace şi
sunt, de obicei: personalizate

În ce direcţie trebuie să facă elevul un efort deosebit ?

Aprecierea generală

Data :........................................
Semnături:
Asistenta medicală :............................................................. Loc pentru ştampila secţiei

Profesoara responsabilă de stagiu:......................................

Elev: ...................................................................................

20
Anexa 4

Scoala Postliceală Sanitară “Fundeni” Anul I – Anul scolar.......................................


Sos. Fundeni Nr. 254, sect. 2, Bucureşti Numele şi prenumele....................................
Tel: 021/2405135 Clasa.............................................................

FIŞA DE APRECIERE
A DESFAŞURĂRII INVĂTĂMÂNTULUI CLINIC

REPARTIZAREA ÎN STAGIUL CLINIC A FOST FĂCUTĂ:


Foarte bine
Bine
Satisfăcător

1) DE CINE AŢI FOST PRIMIT:


Asistenta şefă
Asistenta medicală
Alţi elevi
De alţii: precizaţi cine...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

2) A EXISTAT O ASISTENTĂ MEDICALĂ CARE S-A OCUPAT DE PREGĂTIREA PRACTICĂ:


Da
Nu
PE CE CRITERII A FOST ALEAS(Ă)?
Disponibilitate
Experienţă
Activă în acel salon
Alte criterii – precizaţi..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

3) V-A FOST ÎNCREDINŢATĂ RESPONSABILITATEA ÎNGRIJIRII UNOR BOLNAVI?


Da
Nu
Câţi pacienţi ?

4) CUNOŞTINŢELE DUMNEAVOASTRĂ AU FOST TESTATE?


Da
Nu
De cine?........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

21
5) AŢI FOST SUPRAVEGHEAŢI ÎN PERMANENŢĂ ?
Da
Nu

6) DEPRINDERILE PRACTICE AU FOST EVALUATE?


Da
Nu
De cine?.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

7) OBIECTIVELE STAGIULUI CLINIC AU FOST FIXATE DE CĂTRE:


Şcoala
Clinică/secţie
şcoală şi clinică/secţie
Au fost personale

8) OBIECTIVELE DE STAGIU CLINIC AU FOST COMUNICATE DE CĂTRE PROFESORUL


INSTRUCTOR
- Elevilor Da Nu
- Asistentei medicale de salon Da Nu
- Asistentei medicale şefe Da Nu
- Echipei de îngrijire Da Nu

AŢI PUTUT SĂ VĂ INDEPLINIȚI OBIECTIVELE PROPUSE ?


- de şcoală

Total Parţial De loc

- personale
Total Parţial De loc

Dacă nu, de ce?..................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

10. PE PERIOADA STAGIULUI CLINIC CARE AU FOST MODALITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE A


UNOR TEHNICI DE ÎNGRIJIRE ?
- prin observaţie
- singur(ă)
- cu ajutorul unui coleg(ă)
- în prezenţa profesorului instructor

11. CUNOŞTINŢELE TEORETICE ASIMILATE ÎN ŞCOALĂ:


- au fost aprofundate prin stagiul practic? Da Nu
- au răspuns necesităţilor activităţii secţiei/clinicii? Da Nu
- aţi primit informaţii în perioada activităţii practice? Da Nu
De la cine?
asistenta medicală
profesorul instructor
medicii din secţie
colegii de şcoală

22
12. LOCUL ÎN ECHIPA DE ÎNGRIJIRE
- V-aţi integrat uşor în echipa de îngrijire? DA NU
- Consideraţi dificilă munca în echipă? DA NU
- Activitatea desfăşurată în echipă este favorabilă
formării profesionale? DA NU
13. CÂTE ASISTENTE MEDICALE S-AU OCUPAT DE INSTRUIREA VOASTRĂ?
- Numărul:
- A fost aceasta o dificultate DA NU
- A fost acesta un avantaj DA NU
- De ce?.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

14. EVALUAREA STAGIULUI


- Aţi avut o conversaţie de evaluare a stagiului DA NU
începând cu prima săptămână?
- Cu cine? - Asistenta medicală
- Profesorul instructor
- Cu alţii
- Aţi avut o conversaţie de evaluare la DA NU
sfârşit de stagiu?
- Cu cine? - Asistenta medicală
- Profesorul instructor
- Cu alţii

- Notarea şi aprecierile (calificativele) DA NU


stagiului clinic au fost comentate?
Dacă nu, de ce?................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

15. CE AŢI APRECIAT CEL MAI MULT ÎN ACEST STAGIU?

16. CE AŢI APRECIAT CEL MAI PUŢIN ÎN ACEST STAGIU?

17. SUGESTII:

23
18. COMENTARII:

24

S-ar putea să vă placă și