Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

2
I. II. III.
MINISTERUL JUSTIŢIEI
CERERE DE FURNIZARE
Nr. înregistrare
OFICIUL NAŢIONAL AL ________________________
REGISTRULUI  Copii de pe Buletinul Procedurilor de Insolvenţă - Secţiunea Persoane
juridice - conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a Data
COMERŢULUI
insolvenţei şi de insolvenţă ________________________
 Copii certificate de pe actele de procedură publicate în Buletinul
OFICIUL REGISTRULUI Procedurilor de Insolvenţă - Secţiunea Persoane juridice - conform Legii
COMERŢULUI DE PE nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
LÂNGĂ TRIBUNALUL  Informaţii din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă - Secţiunea Persoane
___________________________ juridice - conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă

IV. Subsemnat (ul/a)__________________________________________________, domiciliat în ______________________________,


str._______________________________________________, nr. ______, bloc ________, scara ______, etaj _____, apartament _____,
sector / judeţ _________________________, telefon ________________________, e-mail __________________________________,
act de identitate______, serie _________, nr._____________, eliberat de _________________________, la data _________________,
CNP ____________________________, în calitate de _____________________ al ________________________________________,
cod de identificare fiscală ______________________________, conform document _________________________________(după caz)
solicit :
 Copii de pe Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (Secţiunea Persoane juridice - conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă) nr./an____________________________________________________________________
privind debitorul __________________________________________________________________________________________
 nr. exemplare
 Copii certificate de pe următoarele acte de procedură publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (Secţiunea Persoane
juridice - conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă) privind
debitorul__________________________________________________________________________________________________
 denumire şi data act _________________________ nr./an Buletin __________________  nr. exemplare
 denumire şi data act ________________________ nr./an Buletin _________________  nr. exemplare

 Informaţii privind debitorul _________________________________________________________________________________


denumire, formă juridică, cod identificare fiscală, număr de înregistrare, registrul în care este înregistrată persoana juridică; date de
identificare a administratorului judiciar / lichidatorului judiciar: denumire, formă juridică, cod identificare fiscală, număr matricol din
Tabloul practicienilor în insolvenţă, alte informaţii: număr şi an dosar, instanţa judecătorească, tip procedură de insolvenţă, termene
de judecată, numerele de buletin în care sunt publicate actele de procedură, actele de procedură publicate, date de identificare
creditori, alte informaţii
 Informaţii statistice în funcţie de un singur criteriu _______________________________________________________________
 Certificat constatator dacă un act de procedură este sau nu este înregistrat şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă
privind debitorul __________________________________________________________________________________________
 Raport istoric privind debitorul ______________________________________________________________________________
 de la deschiderea procedurii de insolvenţă şi până la data solicitării raportului
 pe anumite perioade

V. Mod de preluare şi transmitere a informaţiilor


 imprimantă  e-mail  fax  poştă
VI. Tarife achitate
factură / ordin de plată / alt document de plată _______________________ numărul _______________ din data ________________

Prelucrarea datelor cu caracter personal:


 Eliberarea informaţiilor/copiilor solicitate prin prezenta cerere se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date. Scopul eliberării către dumneavoastră a
informaţiilor/copiilor din Buletinul procedurilor în insolvenţă este acela de informare în interes personal şi pot fi prelucrate de dumneavoastră
exclusiv pentru uz personal. Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care au fost
solicitate/obţinute.
 Sunt obligat să prelucrez datele cu caracter personal cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
 Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul soluţionării prezentei cereri.

Data Semnătura
________________________ ___________________________

Data Semnătura
_________________ ___________________________

(Cerere de furnizare Buletinul Procedurilor de Insolvenţă)

S-ar putea să vă placă și