Sunteți pe pagina 1din 6

MIN1s·rt:RUL EDUCA'fl Ef NATIONAL!

INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN DOLJ ~----....~


Srr. Ion Mafon.~u Nr, b, 200700Craiov:l,.
Tdd()J'l 02...">!H2J.YJUt: 005V.w739S (-*073-)7) l'-."lx: 025 l/421524, 0..'51!~07!>9U
romania2019.eu
f~-W"<•;;i,,,,.~=u.Ca~"'-"'-~"'-""L;>__;.<r'"'

E-m.1d: is.jdoljffi~jdolj.ro \Veb: wwv.•.isjdolj.ro

CATRE TOATE UNITATILE DE iNVATAMANT DIN

CRAIOVA ~I JUD ET

in atentia directorilor, responsabililor cu perfectionarea precum ~i a candida{ilor care jinalizeazii


gradele didactice, II ~i I- SESIUNEA 2019
Completare ~i validare dosare grade didactice II ~i I, SESIUNEA 2019

Va aducem la cuno~tinta ca m perioada 05.06.-06.06.2019, in intervalul orar 10.00-14.00,


responsabilul cu perfectionarea la nivelul unitatii de invatamant are obligatia de a aduce la l.S.J. Dolj,
camera 305, mapa candidatilor care vor finaliza gradele didactice II ~i I in sesiunea 2019, conform
ceriutelor din anexa.
Foarte important!

Directorul unita\ii de inva\amilnt sau un delegat al acestuia (responsabilul cu perfec(ionarea) va


transmite documentele in vederea completarii dosarelor pe baza unui tabel de inaintare semnat ~i
~tampilat!
Conducerea unita\ii de inva\amilnt raspunde de corectitudinea ~i de legalitatea actelor transmise la
I.~.J. Dolj_

Inspector ~colar general, Inspector ~colar pentru dezvoltarea resursei umane,


Prof. Leontina- Monica SUNA Prof. Virginia-Aida IONESCU
MlNlSTl!l~UL EDUCA"flEI NATIONALE

INSPECTORATUL i:;coLAR JUDETEAN DOLJ


Str. fon M.11for~'.'Ku Nr.'6, l00760Cr-1i•W.:t,
Td«i'on 02S1{-l2006!; 0.."151/-4-07.l?:> (4073~7) r.~i.:: 0:?.."-1/.:21824, o:i.i:;1/;J07..';%
E-m.iil: ilijdDljittisjdolj.ro \V'oeb: www.i~jJ(>lj.ro

ACTE NECESARE COMPLETARll


DOSARELOR DE GRAD_UL II -S_EHJL20_17_~20-19_ _ __

• copie a raportului scris ( inclusiv fisele de evaluare a lectiior) de la a doua inspectie curenta - IC2,
semnat ~i ~tampilat pe fiecare pagina ,,conform cu originalul"(copie din Registrul de inspectii);
• copie a raportului scris ( inclusiv fisele de evaluare a lectiior) de la inspeqia SPECIALA - (CU
NOTA), semnat ~i ~tampilat pe fiecare pagina ,,conform cu originalul"(copie din Registrul de
inspeqii);
• adeverin\a cu vechimea efectiva de predare de la obtinerea definitivatului pana la 31.08.2018;
(DUBLU EXEMPLAR IN ORIGINAL)
• adeverinta cu calificativele in ultimii 2 ani scolari de activitate efectiva la catedra (2017-2018 ~i
2018-2019-partial), (DUBLU EXEMPLAR IN ORIGINAL)

• un document cu informaj:ii privind vechimea la catedra 1n ani, Iuni, zile, pentru candidaj:ii care au
beneficial de concediu fara plata sau pentru 1ngrijirea copilului, etc. (DUBLU EXEMPLAR TN
ORIGINAL)

ACTE NECESARE COMPLETARll


DOSARELOR DE GRADUL I - SERIA 2017-2019
• adeverin\a cu vechimea efectiva DE PREDARE de la obtinerea gradului didactic II pana la
31.08.2019;

• adeverinta cu calificativele in ultimii 3 ani scolari de activitate efectiva la catedra ( 2016-2017;


2017-2018 ~i 2018-2019-partial);
• copie a raportului scris de la inspeqia SPECIALA - (CU NOTA), semnat ~i ~tampilat pe fiecare
pagina ,,conform cu originalul"(copie din Registrul de inspectii)
MINISTERUL EDUCATIEI NATJON/\.LE

INSPECTORATUL ~COLAR JUDE'fEAN DOLJ ~-~


Str. lo11 Maifm.-..cu Nr. 6, 200760 Cr.iim..;l,
T <'ldv11 025 IU20%t; 0..\5!14073515 (·W7-Wi) F.u.: 0251NZ132.t, OJS lf407J%
romania2019.eu
""'i'"'~'~)"<.-.W-~~ '~ ~'\l'tm,ru !:.f'"""'"'1

£-m.\it hjilt>ljuiijdolj.ro Web: www.t~jJe>lj.ro

Nr. .......... ./ ................ .

ADEVERINTA

Prin prezenta, adeverim ca d-na /dl ................................................................. , lncadrat(a) ca titular I


suplinitor/ cadru didactic asociat la unitatea ~colara ....................................................... .
.. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. ., In functia didactica de ............................................... ., specialitatea
................................................ ., lnscris(a) la examenul de obtinere a gradului didactic I,
seria 2016 - 2019, a obtinut urmatoarele calificative:

>- an ~colar 2016 -2017--+ FOARTE BINE


).>- an ~colar 2017 -2018--+ FOARTE BINE
>- an ~colar 2018 -2019--+ FOARTE BINE (calificativ paqial).

Calificativul partial pentru anul ~colar 2018 - 2019 a fost acordat In cadrul ~edintei Consiliului de
administratie din data de .......................... ~i consemnat In registrul de procese verbale.

DIRECTOR, SECRETAR $EF,

B..dut E~rrt:". 4-ti, St::r. Gt-ncr-1! 11.mhrrortnr. 2a.30,.


E'!it¢ Jud. Arse?. Sc.."t!H 1, Ot1M!iS, BtXUt~i
il'l: ..W{0)2"52l03?9 Tt!: --4{1 (0}2t oW5 !>706
fX<.~ '"41)(¢},."'4$21') 743 Fn: •.;JJ (O}Zl JlfJ :n OS
WWW.1$119C$ rq WWW.«lllrQ
MlNJSTERUL CDUCATlEI NATIONALt:

INSPECTORATUL !?COLAR JUDE'fEAN DOLJ


Str. Jun M.iion~u ~t. 6, 200;'60 Cr.li<Jo\'d,
Td<!fon 02Sl/4!0'J61; 0..151/.iOl.~95 (40739i) f.u: 0251{.J!lllN, OJ51/-107J%
f.·m.1il: i~j1foljn+•j<lolj.m \Vt•b: wi.,-w.i .. jJolj.fl)

Nr. ............... ./ .................. .

ADEVERINTA

Prin prezenta, adeverim ca d-na /di ................................................................. , incadrat(a)


ca titular I suplinitor/ cadru didactic asociat Ia unitatea ~colara

..............................., in functia didactica de


................................................ , specialitatea .................................................,
inscris(a) la examenul de obtinere a gradului didactic II, sesiunea 2019, a obtinut urmatoarele
calificative:

i'- an~colar2017-2018->FOARTEB1NE

>- an ~colar 2018 -2019-> FOARTE BlNE (calificativ partial).

Calificativul partial pentru anul ~colar 2018 - 2019 a fost acordat in cadrul ~edintei Consiliului de
administratie din data de ..................... ~i consemnat in registrul de procese verbale.

DIRECTOR, SECRETAR ~EF,

6'4u! &oikir r.t.1-.ii, Str. Gt-twr.1.1 ~llwlo: m.2fl..30,.


l'n~.i,. Jud.
Ar~. St-d11' 1. OHH-!>S, Bucur~ti
j('J: ..vJ{IJ}H52lS31'1 T~I:: ~(0}2t405::>7C6
f.).'\¢ -41' (-0J14S- 21'9' 7-tl f<l).~ ...;o (0}1t ll(l .)l 0.)
W1W<J'Sj;u9CS rtj W'WN..r.dlU:Q
• MINISTERUI. EnUCATllH NATIONALE

INSPECTORATUL ~COLARJUDE'fEAN DOLT


Str. Ion M11io~u Nr. '6, 2001(i()Cr,11fo\'.1,
Tddon 0251/420961; 0051/40739;; (407397) l'M: O~l/4218~4, 0..151N073%
[-mail: l\jdolj«bjdolj.ro Web: www.isjdolj.ro
~
romania2019.eu
.•
~()~·~-)J~it.[,,,,\l<'>u-<10\Zq::..,...

Nr. ....... ./ ······ ............ .

ADEVERINTA

Domnul/doamna ................................................... , lncadrat(a) ca titular I suplinitor/


cadru didactic asociat la unitatea ~colara ......................................................................... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., In functia didactica de .................................................... ,
specialitatea ................................................. , lnscris(a) la examenul de obtinere a gradului
didactic I, seria 2017- 2019, are de la ............................... , data obtinerii gradului didactic II In
lnvatamiint, piina la 31.08.2019 o vechime efectivii la catedrii de ....... ani ....... .!uni .......... zile, dupa
cum rezulta din urmatorul tabel:
.
Perioada Nr. ore pe
(zi.luna.an-zi. luna.an) Uriitatea/ unitiitile sc.olara/scolare siiptamana Obs.

in perioada mentionata domnul/ doamna a avut o perioada de ........ ani ....... .!uni ........... zile
de suspendare a contractului de munca, dupa cum urmeaza:

Perioada Nr. decizie


Tipul de concediu (zi.lunii.an - zi. Inna.an) ISJ Obs.
. . A11./scoalii
Concediu pentru ingrijirea
copilului de panii la 2 ani

Concediu farii platii

Datele din prezenta adeverinta sunt conforme lnscrisurilor din cametul de munca/ documentul
echivalent, conform prevederilor art. 34, alin. (5) din Legea m. 53/2003 - Codul Muncii, republicata,
cu modificarile ~i completarile ulterioare.

DIRECTOR, SECRETAR SEF,

6-dul E:roilor n:.14 Str. Gt-r.i.:r.d Berthl.•lo: m. 2S.Xl.


F!l~ Jud. Ar~. Scd:CH" i, otM6S, "Bururt"fli
Tt!l: 40 {0)2"5 llS 31? Tel:: "-W{0}2t 40057(16
f.»; •411((J;i43 :U? 743 rJ;i;: •i0(0:t21;;103.lo::i
WNW ."f.,:9c~utj WWW.eo::h.UO
• MlNlSTERUL EDUCAT!El NATIONALE

INSPECTORATUL~COLARJUDETEAN DOLJ ~· "%a-.


Str. Ion M.liu~u Nr. '6, iQOil,tl Cr.1i•w~
T elefon 0231/.}20%t; OJ5t/407395 (4073'>7) FX<.: 0231/421tl24, OJ51/-i073~X..
romania20l9.eu
1.,,,.,c-Q~c~~l'ti«i<'O'">i>W'>"L<~

F.·m.iil: isjdolj-.tlsjdolj.ro Web; www.i~jdolj.ro

Nr. .............. ./....................... .

ADEVERINTA

Domnul/doamna ................................................... , lncadrat(a) ca titular I suplinitor/


cadru didactic asociat la unitatea
~colara ......................................................................................................... , In
funqia didactica de ................................................ , specialitatea
.......................................... ' lnscris(a) la examenul de obtinere a gradului didactic II,
sesiunea 2019, are de la .............................. ., data obtinerii definitivarii In lnvatamant, pana la
31.08.2019 o vechime efectiva la catedra de ....... ani ....... .!uni .......... zile, dupa cum rezultii din
urmatorul tabel:

Perioada Nr. ore pe


(zi.luna.an-zi. Inna.an) .• Unitatea/ unitatile scolara/~colare .. saotamana Obs.

in perioada men\ionata domnul/ doamna a avut o perioada de ........ani ....... .!uni ........... zile
de suspendare a contractului de munca, dupa cum urmeaza:

Perioad.a Nr. decizie


Tipul de concediu (zi.Iuna.an - zi. Inna.an) ISJ Af!/scoala Obs.
Concediu pentru ingrijirea
cooilului de oana la 2 ani

Concediu fara olata


Datele din prezenta adeverinta sunt conforme inscrisurilor din carnetul de muncii/ documentul
echivalent, conform prevederilor art. 34, alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata,
cu modificarile ~i completiirile ulterioare.

DIRECTOR, SECRETAR $EF,

a,dut~rfl".~ Str. Gt"1er.Jl Ik-rttrlo?=· 2JWQ,.


E'it~Jud.Atg:~ Scd:~ l, OttU!i.S,. BIXUle;-ti
T~l: ...W {0)245 215 319- Tff: +.-ID (0}21 41.!5 57 06
f.JX- ~(Q)i4S~l?743 r.x.; ..;&(0)2t >tOJ20!i
www_~esxol WW'N,edlHQ