Sunteți pe pagina 1din 2

COD: IL-01

Instrucţiune de lucru
SIADOR CONSTRUCT Pag ... 1din ...2..
TG - JIU EDITIA : 1
SĂPĂTURI PENTRU FUNDAŢIE
REVIZIA: 0

Scop:
Stabileşte modul în care se execută săpăturile pentru fundaţii.

Domeniu de utilizare:
Instrucţiunea se aplică la săpăturile pentru fundaţii ale S.C. SIADOR
CONSTRUCT SRL
Instrucţiunea nu se aplică în cazul execuţiei lucrărilor în perioada
timpului friguros.
Documente de referinţă:
PS-01 Controlul documentelor
PS-02 Controlul înregistrărilor
MSC-01 Manualul sistemului de management al calităţii

Definiţii şi abrevieri
Definiţii
Procedura – document care descrie modul de desfăşurare a unei
activităţi, responsabilităţile persoanelor implicate şi documentele care trebuie
întocmite.
Restul definiţiilor sunt conforme cu SR EN ISO 9000:2001.
Abrevieri
PC – procedură conexă
IL – instrucţiune de lucru
MSC – Manualul Sistemului de Management al Calităţii
RMC – Reprezentantul Managementului Calităţii

Responsabilităţi
Şeful punctului de lucru: pentru aplicarea prevederilor procedurii, cu
respectarea detaliilor de execuţie, pentru întocmirea documentelor şi a
înregistrărilor de calitate.

Elaborare Instrucţiune de Lucru

Se pregătesc muncitorii privind tehnologia de execuţie, şi a măsurilor de


securitatea muncii şi P.S.I.
Se identifică, se marchează şi se protejează instalaţiile subterane eventual
existente pe amplasament.
Se defrişează terenul.
Se execută demolarea construcţiilor de pe amplasament dacă este cazul.
Se curăţă complet terenul.
COD: IL-01
Instrucţiune de lucru
SIADOR CONSTRUCT Pag ... 2din ...2..
TG - JIU EDITIA : 1
SĂPĂTURI PENTRU FUNDAŢIE
REVIZIA: 0

Se asigură scurgerea şi colectarea generală a apelor de pe platforma pe care


se vor executa construcţiile.
Se trasează construcţiile şi se începe execuţia lucrărilor de fundaţii.
Pentru executarea manuală a săpăturilor, muncitorii au la dispoziţie
următoarele:
Pentru săpare: cazmaua, lopata, târnăcopul, ranga.
Pentru transport: roaba, tomberonul, bena.
Pentru sprijiniri: dulapi metalici de inventar, moaze metalice, etc.
Pentru executarea mecanizată a săpăturilor se folosesc utilaje specifice.
Succesiunea operaţiilor este următoarea:
• săparea în suprafaţă, în groapă sau abataj,
• împingerea pământului şi strângerea în depozit în vederea încărcării
ulterioare sau păstrării parţiale pentru reaşezare în umplutură după
terminarea lucrărilor subterane;
• încărcarea în mijloace de transport a excedentului;
• transportul excedentului;
• nivelarea şi finisarea săpăturii la cotele prevăzute;
• compactarea fundului săpăturii şi pregătirea pentru betonare.
La alegerea utilajelor de săpat, trebuie să se aibă în vedere :
• volumul total de excavat;
• natura pământului;
• poziţia frontului de lucru faţă de nivelul terenului;
• concentrarea şi caracterul lucrărilor de terasamente;
• amplasarea depozitului de pământ şi distanţa de transport;
• durata de execuţie disponibilă după graficul lucrării;
• anotimpul în care se vor executa terasamentele.

Data:

Întocmit, Aprobat,