Sunteți pe pagina 1din 37

Universitatea de Studii Politice Economice Europene „Constantin Stere”

Catedra „Administrarea afacerilor, Marketing și Contabilitate”

RAPORT
PRIVIND STAGIUL DE PRACTICĂ
Baza de practică: “Sudzucker-Moldova” S.R.L.

Studenta anului II,

Specialitatea “Contabilitate”,

grupa 243

Vlas Mariana

Conducătorul practicii de la catedră

Avornic Ana

CHIȘINĂU-2018

1
CUPRINS

INTRODUCERE .............................................................................................................................3
TEMA 1. CARACTERISTICA GENERALĂ A STRUCTURII ȘI ORGANIZĂRII
ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII.................................................................................................4
TEMA 2. ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII ÎN CADRUL ENTITĂȚII ................................6
TEMA 3. CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE ......................................6
TEMA 5. CONTABILITATEA STOCURILOR ..........................................................................11
TEMA 6. CONTABILITATEA CREANȚELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE ...........16
TEMA 7. CONTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU .......................................................20
TEMA 8. CONTABILITATEA DATORIILOR ...........................................................................21
TEMA 9. CONTABILITATEA VENITURILOR ........................................................................27
TEMA 10. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ..................................................................29
TEMA 11. SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ENTITĂȚII.........................................................32
ÎNCHEIERE ..................................................................................................................................34
BIBLIOGRAFIE ...........................................................................................................................35
ANEXE..........................................................................................................................................37

2
INTRODUCERE
Cea mai importantă funcţie a oricărei organizaţii este probabil cea financiară, o bună
înţelegere a termenilor şi a datelor de ordin financiar fiind esenţială pentru succesul economic.

Informaţia, îndeosebi informaţia economică, este astăzi prezentă în toate domeniile de


activitate, fiind un element important al progresului. Ea se aplică pe larg în domeniul
economico-financiar. Obţinerea informaţiei economice integrale este posibilă numai cu ajutorul
sistemului informaţional cunoscut ca un mijloc de culegere, prelucrare, generalizare şi
transmitere a datelor-contabilitatea.

Pe parcursul unei perioade de opt săptămîni, autorul a efectuat practica de producţie și de


licență în domeniul contabilităţii la întreprinderea ”Sudzucker-Moldova”S.R.L. În baza acestei
practici a întocmit prezentul raport . Secţiunile lui corespund programului de practică propus.
În fiecare din ele am încercat să abordeze aspectele legate de particularităţile ţinerii evidenţei
contabilităţii.

Societatea cu Raspundere Limitata „Sudzucker-Moldova” (S.R.L.) este înfiinţată în


scopul activităţii de producere și comercializare a produselor din zahar si de bacanie şi
dobîndirea profitului în urma acesteia. „Sudzucker-Moldova” S.R.L. a fost înregistrată la
Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 23.08.1994 cu
Seria MD-5201.

Denumire societăţii deplină: Societatea pe acţiuni „Sudzucker-Moldova” S.R.L.


Denumirea prescurtată: „Sudzucker-Moldova” S.R.L.
Numărul de identificare de stat şi codul fiscal: 1002600008706
Sediul societăţii: Republica Moldova, str.27 August, 1 , or. Drochia
Obiectul principal de activitate: producerea și comercializarea produselor din zahar si de
bacanie.

Conducerea societăţii este obligată să creeze condiţiile necesare desfăşurării tuturor


acţiunilor pentru evidenţa contabilă corectă, pentru întocmirea şi prezentarea oportună a
rapoartelor.

S.R.L. ”Sudzucker-Moldova” are capitalul social în sumă de 109 166 600 lei.

În prezentul raport, autorul va analiza caracteristica contabilităţii la S.R.L. ”Sudzucker-


Moldova” pe anul 2018.

3
TEMA 1. CARACTERISTICA GENERALĂ A STRUCTURII ȘI
ORGANIZĂRII ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII
‘’Sudzucker-Moldova’’ S.R.L. este o companie producătoare zahar, care activează în
Chișinău,Alexandreni,Falesti si Drochia, Republica Moldova. A fost fondată în august 1994.
Obiectul principal de activitate:
1. Fabricarea zaharului
2. Cultura sfeclei de zahar si a semintelor
3. Servicii pentru agricultura
4. Comertul cu ridicata pe baza de tarife sau contracte
5. Activitati de creditare
6. Comertul cu ridicata al produselor agricole brute si animalelor vii
7. Comertul cu ridicata al zaharului,produselor de cofetarie si din ciocolata
8. Comertul cu ridicata al crupelor,inclusiv leguminoase boabe
9. Comertul cu ridicata al fainii,inclusiv faina de porumb
10. Productia si distributia energiei electrice
11. Aprovizionarea cu aburi si apa calda
12. Comertul cu ridicata al masinilor agricole,echipamentului si furniturilor,inclusiv
tractoare
13. Alte tipuri de comert cu amanuntul neefectuat prin magazine
14. Alte tipuri de comert cu amanuntul al produselor alimentare in magazine
specializate
15. Transporturi rutiere de marfuri
16. Inchirierea masinilor si echipamentelor agricole
17. Importul si comercializarea cu ridicata si/sau cu amanuntul a benzinei,motorinei
si/sau a gazului lichefiat la statiile de alimentare
18. Importul si/sau comercializarea preparatelor chimice si biologice pentru protectia
plantelor si a stimulatoarelor de cresterea plantelor.(Anexa 1)
Începînd cu data de20.06.2018, conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor
juridice nr.30788 (Anexa 1), eliberat de Camera Înregistrărilor de Stat, compania este declarată
Societate cu Raspundere Limitata‘’Sudzucker-Moldova’’, codul fiscal fiind 1002600008706.

Societatea cu Raspundere Limitata “Sudzucker-Moldova”este successor de drept si


obligatiuni a Intreprinderii Mixte”Sudzucker-Moldova”S.A.,nr.177020415 din
23.08.1994.(Anexa 1)

4
Conform Politicii de contabilitate, în activitatea’’Sudzucker-Moldova’’S.R.L. se conduce de
Legislaţia Republicii Moldova, Standartele Naţionale de Contabilitate, Planul de Conturi
Contabile al Republicii Moldova, de Declaraţia de Constituire a Societăţii , de Statut , de Politica
de contabilitate.

‘’Sudzucker-Moldova’’S.R.L. dispune de independenţă financiară, economică şi


organizatorică, de bilanţ autonom, conturi în bănci, sigilă, ştampile cu antet, blanchete cu
denumirea sa şi alte rechizite necesare pentru activitatea sa, precum şi alte mijloace de identificare
vizuală.

5
TEMA 2. ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII ÎN CADRUL ENTITĂȚII
Contabilitatea se caracterizează prin justificarea tuturor operațiunilor pe bază de acte scrise.
Nici o tranzacție nu poate fi contabilizată, dacă nu este prezent un document ce justifică operația
respectivă.

Conform Politicii de Contabilitate, răspunderea pentru organizarea și administrarea


evidenţei contabile o poartă conducătorul întreprinderii, care este obligat să creeze condiţiile
necesare pentru evidenţa contabilă corectă, întocmirea şi prezentarea la timp a Dărilor de Seamă.

Potrivit Legii contabilității, evidenţa contabilă o efectuează cadrul contabil al întrerinderii


sub supravegherea contabilului-şef, care are grijă ca toate operaţiunile financiare să fie reflectate
pe conturile contabile corecte. [1.4 art.13]

Contabilul-şef poartă răspundere pentru respectarea metodologiei evidenţei contabile, pentru


evidenţa corectă, perfectarea şi prezentarea la timp a Dărilor de seamă în instanţele necesare,
semnează împreună cu conducătorul societăţii documentele de primire-predare.

Evidenţa contabilă la S.R.L. „Sudzucker-Moldova” se organizează în baza programei „D2”,


adică automatizat.

Întreprinderea ţine contabilitatea în baza sistemului contabil în partidă dublă care prevede
reflectarea faptelor economice în baza dublei înregistrări, cu aplicarea Planului contabil și a
Rapoartelor financiare complete. Datele operaţiunilor economice pe care „Sudzucker-Moldova”
S.R.L. le efectuează zilnic sunt reflectate ulterior în documentele primare. În acest mod
întreprinderea înregistrează sumele din documentele primare în jurnalele ordere din programul
computerului. Pentru evidenţa operaţiunilor pe un cont este destinat un jurnal-order separat. Suma
fiecărei operaţiuni se reflectă concomitent in 2 jurnale-ordere, într-un jurnal în debit, iar în altul –
in creditul contului.

Prin urmare Entitatea deţine suficient echipament necesar pentru a oferi un grad înalt de
automatizare al contabilităţii.

TEMA 3. CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

Imobilizările necorporale sunt “imobilizări nemonetare care nu îmbracă o formă materială,


identificabile și controlabile de entitate’’ [2.1, pag.31]
La „Sudzucker-Moldova” S.R.L., imobilizările necorporale curpind:

6
a) programe informatice;
b) brevete in curs de executie;
c) emblemele comerciale;
d) licenţa in curs de executie;
Conform Politicii contabile , recunoaşterea iniţială a imobilizărilor se efectuează pe obiecte
de evidenţă, a căror nomenclator se stabileşte de directorul entității .

Imobilizările necorporale sînt recunoscute în baza a 2 criterii:

- „Sudzucker-Moldova”S.R.L. dispune de o certitudine fermă că în urma utilizării


elementului respectiv va obţine anumite avantaje economice.
- Valoarea articolului poate fi determinată în cazul procurării, în baza facturii fiscale.
Momentul recunoaşterii îl constituie pentru activele nemateriale cumpărate – data procurării.
Evaluarea imobilizărilor necorporale la momentul recunoaşterii acestora este efectuată în
conformitate cu SNC „Contabilitatea imobilizărilor necorporale și corporale”. Evaluarea
ulterioară a activelor existente la S.R.L. „Sudzucker-Moldova” se efectuează prin metoda
recomandată de SNC ‘’Contabilitatea imobilizărilor necorporale și corporale’’, adică activul
nematerial este contabilizat la valoarea de intrare diminuată cu suma amortizării acumulate.

În continuare voi prezenta cîteva operații economice ce au avut loc la entitatea studiată
privind intrările de imobilizări necorporale şi anume a mărcii „Domnita zaharul familiei
tale”:

1. Reflectarea operaţiunii de intrare a activului nematerial s-a reflectat:


Debit contul 112 “Imobilizări necorporale ‘’ 5 381,45 lei.
Credit contul 521 “Datorii comerciale curente ” 5 381,45 lei.
După ce a fost procurată, marca se află la entitate ca imobilizare în curs de execuție și
necesită să fie pusă în funcțiune. Această operație se contabilizează în baza Procesului-verbal de
punere în funcțiune a activelor nemateriale, astfel:

Debit contul 112”Imobilizări necorporale” 5 381,45 lei


Credit contul 111”Imobilizări necorporale în curs de execuție” 5 381,45 lei
2. Suma TVA aferentă procurării activului nematerial procurat se reflectat astfel:
Debit contul 534 “Datorii față de buget”
Credit contul 521”Datorii comerciale curente”
3. Datoria faţă de furnizor a fost achitată din contul curent întocmindu-se formula
contabilă:

7
Debit contul 521”Datorii comerciale curente” 5 381,45 lei
Credit contul 242”Conturi curente în monedă națională” 5 381,45 lei

Conform SNC ‘’Contabilitatea imobilizărilor necorporale și corporale’’[1.6], amortizarea


se calculează lunar pentru fiecare obiect de evidenţă amortizabil pornind de la valoarea
amortizabilă a obiectului şi durata de utilizare a acestuia. Durata de utilizare şi valoarea reziduală
a fiecărui obiect se determină în funcție de tipul și destinația acestora. Pentru calcularea
amortizării vom folosi exemplul precedent: S.R.L. " Sudzucker-Moldova " are în proprietate
marca “Domnita zaharul familiei tale”, valoarea iniţială a căreia este de 5 381,45 lei, durata de
funcţionare utilă este de 10 ani, de aici putem spune că lunar întreprinderea casează 44,84 lei din
imobilizarea necorporală:

Amortizarea anuală a activului nematerial = 5 381,45 / 10 = 538,145 lei.

Amortizarea lunară = 538,145 /12= 44,84 lei

Norma de amortizare = 100 % / 10 ani (DFU) = 10 %

Lunar întreprinderea va întocmi formulele:

1. La calculul amortizării:
Debit contul 713 “Cheltuieli administrative” 44,84 lei.
Credit contul 113 „Amortizarea imobilizărilor necorporale” 44,84 lei.
2. La decontarea amortizării activelor nemateriale ieşite:
Debit contul 113 „Amortizarea imobilizărilor necoporale 44,84 lei
Credit contul 112 “Imobilizări necorporale” 44,84 lei
Activele nemateriale sunt scoase din evidenţa contabilă numai după ce le expiră termenul de
utilizare prin actul de casare a activelor nemateriale.

TEMA 4. CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Imobilizările corporale’’ reprezintă “active deținute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai


mare de un an în activitatea entității sau pentru a fi transmise în folosință terților’’ [2.1, pag.88].

„Sudzucker-Moldova” S.R.L. deţine următoarele categorii de imobilizări corporale:

 Imobilizări corporale în curs de execuţie;


 Mijloace fixe;
8
 Maşini şi utilaje;
 Alte active.
Obiectul constatat drept imobilizare corporală este evaluat la valoarea de intrare a
acestuia.Valoare de intrare constă din: valoarea de cumpărare, inclusiv taxe vamale, impozitele
pentru obiectele cumpărate prevăzute de legislaţie, cheltuielile de aducere a activului achiziţionat
în stare de lucru pentru utilizarea previzibilă a lui. După constatarea iniţială activul material se
contabilizează la valoarea de intrare a acestuia diminuată cu uzura acumulată.

În cazul procurării imobilizărilor corporale ce necesită montaj la entitatea S.R.L.


„Sudzucker-Moldova” s-a efectuat următoarea înregistrare contabilă:
a) La valoarea de procurare:
Debit contul 121 “Imobilizări corporale în curs de execuţi 4 118 963,35 lei
Credit contul 521 “Datorii comerciale curente ” 4 118 963,35 lei
b) Calculul salariului muncitorilor care execută lucrările de montaj:
Debit contul 121”Imobilizări corporale în curs de execuție” 23 772,99 lei
Credit contul 531”Datorii față de personal privind atribuirea muncii” 23 772,99 lei
c) Calculul contribuțiilor la asigurarea socială și medicală:
Debit contul 121”Imobilizări corporale în curs de execuție” 5 467,79 lei
Credit contul 533”Datorii privind asigurările sociale și medicale” 5 467,79 lei
Operațiunile respective sunt reflectate în Registrul soldurilor și rulajelor ale contului
121”Imobilizări corporale în curs de execuție” pentru anul 2018.

Obiectele se consideră incluse în componența mijloacelor fixe din momentul punerii lor în
funcțiune în baza documentelor perfectate în modul cuvenit. Document justificativ ce confirmă
punerea în funcțiune a obiectului și trecerea lui la mijloc fix este Procesul-verbal de primire-
predare.

Punerea în funcţiune a mijlocului fix: cisternă inox 20t, conform actului de primire-
predare:

Debit contul 123 „Mijloace fixe”, 120 266,06 lei


Credit contul 121 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”, 120 266,06 lei
La entitatea S.R.L.„ Sudzucker-Moldova” evidenţa analitică a mijloacelor fixe se ţine pe
fiecare mijloc fix în parte, adica în baza procesului verbal în contabilitate se deschide pentru ficare
obiect,o fişă de inventar unde sunt indicate: valoare de intrare, valoarea probabilă rămasă, data,
luna, anul punerii în funcţiune, valoarea uzurabilă, durata de funcţionare utilă, metoda de calcul a
uzurii, etc.
9
Inventarierea activelor pe termen lung de regula la entitatea S.R.L. „Sudzucker-Moldova”
se efectuează o dată pe an la 30 iunie. În luna iulie entitatea nu activează, căci are loc o inventariere
totală și curățirea secțiilor de producere.

Diferenţele negative apărute în urma efectuarii inventarierii sunt atribuite persoanei


culpabile, dar daca nu a fost detectată persoana vinovată sau dacă activele sunt date ca lipsă în
urma spargerii acestea se vor atribui la cheltuieli ale perioade de gestiune.

Diferenţele negative în urma inventarierii în contabilitate se vor reflecta astfel:

Debit contul 721 „Cheltuielicu active imobilizate” 292 lei


Credit contul 123 „Mijloce fixe” 292 lei
Operația se reflectă în Registrul soldurilor și rulajelor pentru clasa 7”Cheltuieli”, contul
721”Cheltuieli cu active imobilizate”.

Diferenţele pozitive apărute în urma efectuării inventarierii sunt trecute la venituri. În cazul
entității studiate, aceasta nu a înregistrat diferențe pozitive, dar voi reflecta această operațiune
teoretic.

Diferenţele pozitive apărute în urma inventarierii:

Debit contul 123 „Mijloace fixe”


Credit contul 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”
Evidenţa analitică şi sintetică a mijloacelor fixe se ţine în Registrul de evidență a rulajelor
și soldurilor contului 123 „Mijloacelor fixe”.

Mijloacele fixe existente la întreprindere sunt supuse uzurii. La societatea „Sudzucker-


Moldova” se foloseşte metoda liniară pentru calculul uzurii. În conformitate cu această metodă
valoarea uzurabilă a obiectului va fi repartizată uniform pe parcursul duratei de funcţionare utilă.
Suma uzurii nu depinde de intensitatea utilizării activului şi se determină prin raportul valorii
uzurabile către numărul anilor duratei de funcţionare utilă. La întreprinderea dată uzura se
calculează în calculator introducînd datele necesare calculului uzurii.

Pentru evidenţa sintetică a uzurii e destinat contul de pasiv 124 „Uzura mijloacelor fixe”. În
credit se reflectă calculul uzurii, iar în debit – casarea ei. Soldul este creditor şi reprezintă suma
uzurii calculate a mijloacelor fixe existente la întreprindere la finele perioadei de gestiune.
Calculul uzurii se efectuează lunar în mod automatizat prin intermediul programei
„D2” şi se reflectă în contabilitate prin formula contabilă:

10
Debit contul 713 „Cheltuieli administrative 835.39 lei
Credit contul 124 „Amortizarea mijloacelor fixe 835.39 lei
Operația este reflectată în Registul soldurilor și rulajelor pe clasa 7”Cheltuieli”, contul
713”Cheltuieli administrative” .

Ieşirea mijloacelor fixe poate avea loc în rezultatul:


1. Lichidarea în urma uzurii depline;
2. Vînzării altor persoane juridice;
3. Transferării gratuite.
Unul din documentele ce atestă ieşirea şi dau dreptul de a efectua modificări în fişa de
inventar la rubrica “ieşiri” şi dau dreptul la efectuarea operaţiilor de creditare a contului 123, este:
Procesul-verbal de casare a mijoacelor fixe.

În continuare voi reflecta operațiunea de casare a unui mijloc fix:

Debit contul 124”Amortizarea mijloacelor fixe” 2 240 lei


Credit contul 123”Mijloace fixe” 2 240 lei
Evidenţa analitică şi sintetică a uzurii mijloacelor fixe se ţine în Registrul soldurilor și
rulajelor contului 124 „Uzura mijloacelor fixe”.

TEMA 5. CONTABILITATEA STOCURILOR

În cadrul întreprinderii activele circulante materiale ocazionează numeroase operaţiuni,


care pot fi grupate după conţinutul lor în operaţiuni de aprovizionare, de eliberare din depozite şi
de inventariere. Stocuri “sînt active circulante care sînt: destinate pentru a fi vîndute pe
parcursul desfăşurării normale a activităţii; în curs de execuţie în procesul desfăşurării normale a
activităţii; sau sub formă de materii prime, materiale de bază şi alte materiale consumabile, care
urmează a fi folosite în procesul de producţie, pentru prestarea serviciilor şi/sau în alte scopuri
gospodăreşti.’’[1.8]

Contabilitatea stocurilor la entitatea S.R.L. „Sudzucker-Moldova” se ţine în baza


prevederilor SNC „Stocuri”.

Materialele şi materia primă au însemnătate mare în totalul stocurilor de mărfuri şi


materiale deoarece ele fac parte din activ şi pot fi puse în circulaţie foarte rapid.

11
Deoarece S.R.L. „Sudzucker-Moldova” este o întreprindere foarte mare, atît după numărul
colectivului, cît şi după rolul ei în economia naţională, ea operează cu o vastă nomenclatură de
materii prime şi materiale.

Evidenţa sintetică şi analitică se duce automatizat, de altfel ca şi în toate operaţiile contabile.


Intrările de materiale se contabilizează în baza documentelor primare care însoţesc materialele
procurate.

La procurarea materialelor la entitatea în studiu s-a efectuat


înregistrările(Anexa 2):
a. Materii prime şi materiale de bază:
Debit contul 211 „ Materiale” 1 950 lei
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente” 1 950 lei
Contabilizarea operațiunii date se reflectă în Registrul soldurilor și rulajelor la contul
211”Materiale” .

b. Materii prime si materiale de baza:


Debit contul 211 „Materiale” 2 208,33 lei
Credit contul 521”Datorii comerciale curente” 2 208,33 lei
c. Reflectarea sumei TVA aferentă procurarii de combustibil:
Debit contul 534 „Datorii față de buget ” 831,67 lei
Credit contul 521”Datorii comerciale curente” 831,67 lei
Contabilizarea operaţiunilor date s-au efectuat în baza Facturii fiscale.

Mişcarea internă a materialelor la entitatea S.R.L. „Sudzucker-Moldova” se efectuează în


baza documentelor primare dupa cum urmează:

Pentru transmiterea materialelor în secţia de producere, se eliberează o Factură


internă (Anexa 3) de la depozit şi se efectuează operaţiunea:

Debit contul 211 „Materiale” subcontul 211.1 „Materie prima”


Creditt contul 211 „Materiale” subcontul 211.1 „Materie prima”
La fiecare ridicare a materialului (Materie prima(zahar)) din depozit, gestionarul semnează
actul,astfel confirmind transferul materiei prime. Astfel la sfirșitul lunii, acesta are o listă de
materiale ridicate din depozit. Acest document fiind numit Act de transfer a activelor materiale
(Anexa 3).

La casarea materialelor consumate se întocmeşte formula:

12
Debit contul 812 „Activităţi auxiliare”
Credit contul 211 „Materiale”
La casarea materiei prime şi materialelor de bază care se folosesc nemijlocit în scopul
producerii

Debit contul 811 „Activităţi de bază”


Credit contul 211 „Materiale”
Obiectele de mică valoare şi scurtă durată sînt “bunuri ale căror valoare unitară nu
depășește plafonul stabilit de legislație sau pragul de semnificație prevăzut în politicile contabile,
indiferent de durata de serviciu sau cu o durată de serviciu nu mai mare de un an, indiferent de
valoarea unitară (utilaj de schimb, ambalaj tehnologic) ’’ [2.1,pag. 195].
Contabilitatea intrării OMVSD se organizează similar cu cea a materialelor. Mai dificilă este
contabilizarea consumul sau a utilizării OMVSD, deoarece la utilizarea acestora trebuie să ținem
cont de valoarea lor unitară de intrare. Astfel:
1. OMVSD a căror valoare unitară este mai mică decît ½ din plafonul stabilit (6000 lei)
urmează să fie casate la cheltuieli pe măsura dării acestora în exploatare.
2. OMVSD a căror valoare depășește ½ din plafonul stabilit se decontează prin calculul
uzurii, care se determină la darea acestora în exploatare în mărime de 100% din
valoarea OMVSD diminuată cu valoarea probabil rămasă.
Pentru contabilizarea operaţiunilor de intrare a OMVSD ne serveşte Registrul
soldurilor și rulajelor pe contul 213”Obiecte de mica valoare și scurtă durată” , în baza
acesteea s-a înregistrat formula contabilă:
Debit contul 213 “Obiecte de mică valoare și scurtă durată” 141 830,75 lei
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente ” 141 830,75 lei
Şi concomitent se reflectă TVA aferent OMVSD procurate:
Debit contul 534 „Datorii față de buget ”
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente ”
Pentru transmiterea OMVSD de la depozit în folosinţă se întocmeşte cererea de
aprovizionare şi se eliberează o factură de exediţie reflectîndu-se în contabilitate prin
formula:

Debit contul 213 „ Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” subcontul 213.2 „Obiecte de
mică valoare şi scurtă durată în exploatare” -
Credit contul 213 „ Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” subcontul 213.1 „Obiecte de
mică valoare şi scurtă durată în stoc”

13
Concomitent cu darea în exploatare a OMVSD se calculează şi uzura în mărime de
100%:
Debit contul 812 „Activităţi auxiliare”
Credit contul 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” .
La consumarea sau scoaterea din uz a OMVSD se îndeplineşte Act de casare şi se
întocmeşte înregistrarea contabilă:

Debit contul 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” 500 lei
Credit contul 213 „ Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” 500 lei
Inventarierea se face în prezenţa gestionarului, în timpul inventarierii nu are loc nici o
mişcare din depozitul sau magazinul dat, uşile depozitului/magazinului se închid şi se pune o
ştampilă a contabilităţii şi una a magazinerului, în timpul inventarierii se întocmeşte lista de
inventariere.
Producţia în curs de execuţie reprezintă „materia primă, produsele care se gasesc în faze
intermediare de prelucrare sau executare, nefiind încă nici produse finite, nici semifabricate,
precum și produsele necompletate în întregime” [2.6 pag.87]

La sfîrşitul anului 2018 la entitate s-a înregistrat producţie în curs de execuţie în


valoare de 20 288 398 lei şi s-a înregistrat:
Debit contul 215 „Producţia în curs de execuţie” 20 288 398 lei
Credit contul 811 „Activităţi de bază” 20 288 398 lei
Evidenţa producţiei în curs de execuţie este dusă în contul 215 „Producţia în curs de
execuţie”

Produsele cuprind semifabricate, produse finite, şi produsele secundare și cele transmise


temporar terților. Evidenţa sintetică a producţiei se ţine în Registru la contul 216 „Producţie
finită” pe fiecare lună în parte cu total pe subconturi.

Evidenţa analitică a producţiei finite este dusă aparte pentru fiecare fel de produse.
La S.R.L. „Sudzucker-Moldova” la finele anului de gestiune 2018 s-a înregistrat producţie
finită în valoare de 20 288 398 lei şi sa reflectat în contabilitate prin următoarea formulă
contabilă:

Debit contul 216 „Producţie finită” 20 288 398 lei

Credit contul 811 „Activităţi de bază” 20 288 398 lei

14
S.R.L. „Sudzucker-Moldova” realizează producţia finită atît pe teritoriul R. Moldova cît şi
peste hotarele ei. Vînzarea produselor se perfectează cu Factură fiscală la realizarea produselor
pe teritoriul R. Moldova şi cu INVOCE la realizarea produselor peste hotarele R. Moldova.

În primul caz se va întocmi formula(Anexa 4) :

Debit contul 221 ‘’Creanțe comerciale” 84260,74 lei


Credit contul 534 ,,Datorii față de buget” 6241.54 lei
Credit contul 611 ,,Venituri din vînzări” 78019.20 lei
Şi cazul doi s-a înregistrat astfel:

Debit contul 221 ,,Creanţe comerciale ” 14 645 USD


Credit contul 611 ,,Venituri din vînzări” 14 645 USD
Produsele sunt eliberate pentru a fi comercializate prin reţeaua proprie de magazine, ca
document primar este Factura eliberată de secţia vînzări:
Debit contul 217 „Mărfuri” 8 151,38 lei
Credit contul 216 „Produse finite” 8 151,38 lei

Mărfurile reprezintă bunurile procurate de la alte persoane juridice şi fizice cu scopul


revînzării în aceeaşi stare.

S.R.L. „Sudzucker-Moldova” are o serie de Centre de Distributie angro în care pe lîngă


producţia proprie se mai realizează şi alte mărfuri care sunt aduse de la furnizori cu care anticipat
sau încheiat contracte.

Evidenţa analitică a mărfurilor se ţine pe sortimenet, tipuri, locuri de păstrare şi persoane


gestionare. Evidenţa sintetică se ţine cu ajutorul contului de activ 217 „Mărfuri”. Organizarea
evidenţei mărfurilor este condiţionată de metoda de evaluare folosită în decursul perioadei de
gestiune.

Achiziționarea cu plata ulterioară de la furnizori:


Debit contul 217‘’Mărfuri’’ 301 946.90 lei
Credit contul 521 ‘’Datorii comerciale curente” 301 946.90 lei

Operație reflectată în Registrul soldurilor și rulajelor pe contul 217”Mărfuri”.

Plusuri constatate la inventariere reflectate în Nota de contabilitate :

Debit contul 217 ‘’Mărfuri’’ 0,20 lei

Credit contul 612 ‘’Alte venituri din activitatea operațională’’ 0,20 lei

15
Mărfurile ies din gestiune prin mai multe căi:

1) Prin vînzare(Anexa 5)
Debit contul 711 ’’Costul vinzarilor’’ 15 751,58 lei
Credit contul 217 ’’Marfuri’’ 15 751,58 lei

Operație reflectată în Registrul soldurilor și rulajelor pe clasa 7”Cheltuieli” .

2) Ca lipsuri constatate la inventariere la magazine:

Debit contul 714 ’’Alte cheltuieli din activitatea operațională’’ 0,06 lei

Debit contul 217 ‘’Mărfuri’’ 0,06 lei

Operație se reflectă în Nota de contabilitate .

3) Pierderi din calamități

Debit contul 723’’Cheltuieli excepționale’’

Credit contul 217’’Mărfuri’’

4) Diferența dintre costul efectiv și valoarea realizabilă netă

Debit contul 714 ‘’Alte cheltuieli din activitatea operațională’’

Credit contul 217’’Mărfuri’’

Indiferent de metoda de evaluare utilizată în evidenţă curentă, la finele perioadei de gestiune


mărfurile se reflectă în bilanţ la cost efectiv (valoarea de intrare).

TEMA 6. CONTABILITATEA CREANȚELOR ȘI INVESTIȚIILOR


FINANCIARE

Creanţele constituie o parte a activelor care trebuie achitate entităţii de către alte persoane
fizice şi juridice, la scadenţă stabilite prin condiţiile contractului sau altor acte normative. Cu orice
client al entităţii se încheie un contract comercial în care se indică obiectul contractului, suma
contractului, termenul de scadenţă, adresele juridice ale părţilor participante la încheierea
contractului şi alte condiţii suplimentare.

Creanţele pe termen lung şi scurt sînt reflectate în contabilitate la valoarea nominală.

16
Creanţe comerciale „reflectă drepturile întreprinderii față de alte persoane fizice sau
juridice, determinate de vînzări de bunuri, executări de lucrări, prestări de servicii, pentru care
aceasta trebuie să primească un echivalent valoric sau o contraprestație”[2.3 pag.313].

Creanţele comerciale apar în cazul cînd momentul vînzării mărfurilor sau prestării serviciilor
nu coincide cu momentul încasării mijloacelor băneşti.

La S.R.L. „Sudzucker-Moldova” contul 221 „Creanţe comerciale” apare atunci cînd


entitatea realizează produse, mărfuri şi alte elemente patrimoniale. Astfel se eliberează „Factura
fiscală” unde sunt enumerate elementele vînzării, data eliberării, adresele juridice etc.

De exemplu: La 05 noiembrie 2018 S.R.L. „Sudzucker-Moldova” a vîndut cumpărătorului


„I.M 47th Parallel S.R.L” în baza Facturii fiscale, produse în valoare de 4077 lei, inclusiv
TVA.(Anexa 6) În contabilitate s-a înregistrat formula contabilă :

Debit contul 221 „Creanţe comerciale” 4077 lei.


Credit contul 611”Venituri din vînzări” 3775 lei
Credit contul 534 „Datorii față de buget ” 302 lei.
Încasarea creanței de la cumpărător:

Debit contul 242 ‘’Conturi curente în monedă națională’’ 4077 lei


Credit contul 221 ’’Creanțe comerciale’’ 4077 lei
Stingerea creanțelor are loc nu doar prin încasarea ulterioară a acestora, dar și pe seama
avansurilor primite. La suma avansului primit de la cumpărător se întocmește formula contabilă:

Debit contul 241 ’’Casa’’


Debit contul 242’’Conturi curente în monedă națională’’
Debit contul 243’’Conturi curente în valută străină’’
Credit contul 523’’Avansuri primite curente’’
Evidenţa analitică a creanţelor privind facturile comerciale faţă de rezidenţi se ţine pe fiecare
agent economic în parte în contabilitate în Registrul analitic al contului 221 „Creanţe comerciale”
.

Un aspect important pentru contabilitatea creanțelor comerciale este contabilizarea


diferențelor de curs valutar aferente creanțelor exprimate în valută străină.

Diferențele de curs apar, de regulă:

17
1. “Ca rezultat al modificărilor în cursul de schimb valutar între data efectuării
operațiunii în valută străină și data achitării creanțelor și datoriilor referitoare la
acestea.
2. În cazul prezentării în rapoartele financiare a posturilor monetare ale entității la cursuri
de schimb, ce diferă de cele la care au fost constatate inițial în perioada curentă sau
precedentă.”[1.7]
Diferențele date se constată ca venituri sau ca cheltuieli ale entității în perioada în care au apărut.

Pe parcursul anului 2018 entitatea analizată a înregistrat diferențe favorabile de curs valutar
aferentă creanțelor comerciale în sumă de 28 093,59 lei. Această operație se reflectă în Registrul
soldurilor și rulajelor clasei 6”Venituri” :

Debit contul 221’’Creanțe comerciale’’ 28 093,59 lei


Credit contul 622 ‘’Venituri financiare’’ 28 093,59 lei
“Sudzucker-Moldova” S.R.L. în perioada de gestiune nu a înregistrat diferențe nefavorabile
de curs valutar aferentă creanțelor comerciale, dar autorul va prezenta contabilizarea acestei
operațiuni la nivel teoretic:

Debit contul 722 ‘’Cheltuieli financiare’’


Credit contul 221’’Creanțe comerciale’’

Creanțe ale bugetului sînt generate de raporturile entității cu bugetul și reprezintă diferența
dintre sumele impozitelor și taxelor datorate bugetului și cele efectiv achitate.

Creanţele bugetului faţă de întreprindere apar ca urmare a impozitelor stabilite vărsate la buget în
avans, a sumelor plătite în plus în buget, a diferenţelor taxei pe valoare adăugată plătită şi încasată.

La entitatea „Sudzucker-Moldova” S.R.L. pentru generalizarea informaţiei privind existenţa,


înregistrarea şi achitarea creanţelor privind decontările cu bugetul, cuvenite întreprinderii din
buget, conform legislaţiei în vigoare, este destinat contul de activ 225 „Creanţe ale bugetului”.

În debitul acestui cont se înregistrează avansurile vărsate la buget privind impozitele stabilite
de legislaţie (cu excepţia TVA), sumele plătite în plus la buget, iar în credit – sumele trecute în
cont în stingerea datoriilor aferente decontărilor cu bugetul, realizate în perioadele de gestiune
curente sau ulterioare, precum şi plăţile în plus recuperate din buget. Soldul acestui cont este
debitor şi reprezintă creanțele bugetului determinate în conformitate cu standardele de
contabilitate.

18
În momentul transferării în avans a impozitului pe venit se va întocmi formula
contabilă:
Debit contul 225 „Creanţe ale bugetului”
Credit contul 242 „ Conturi curente în monedă naţională”
Reţinerea impozitului pe venit reţinut din suma dividentelor plătite în avans din contul
profitului anului de gestiune curent:

Debit contul 225 „Creanţe ale bugetului”


Credit contul 534 „Datorii față de buget”
Trecerea în cont a sumelor impozitului pe venit calculate şi reţinute:

Debit contul 534 „Datorii față de buget” 156 505,81 lei


Credit contul 225 „Creanţe ale bugetului” 156 505,81 lei
Suma se reflectă în Registrul soldurilor și rulajelor pe clasa 5”Datorii curente” .

Evidenţa analitică a creanţelor pe termen scurt privind decontările cu bugetul se ţine pe feluri
de impozite şi termene de recuperare a acestora în buget.

Creanţele personalului apar în momentul eliberării din casă a numerarului pentru


procurarea unor materiale, pentru deplasări în ţară şi în afara ţării. Aceste creanţe se reflectă în
contul de activ 226 „ Creanţe ale personalului”, în debit are loc înregistrarea creanţelor
personalului faţă de entitate, în credit – achitarea creanţelor personalului. Soldul debitor reprezintă
datoriile personalului faţă de entitate la finele perioadei de gestiune.

Creanţele personalului se înregistrează în contabilitatea entităţi în baza următoarelor


documente: ordin de plată, listă de plată, documentele cu titluri executorii etc.

Creanțele personalului apar în urma: acordării avansurilor spre decontare (titularilor de avans),
recuperării de către gestionari a daunei materiale cauzate, alte datorii.

Titularii de avans sunt angajaţii entităţi, cărora li se eliberează mijloace băneşti spre decontare,
necesare pentru acoperirea cheltuielilor care urmează a fi suportate de angajatul respectiv în legătură
cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Avansurile sunt destinate, în special, acoperirii cheltuielilor de
deplasare care includ:

• cheltuieli de călătorie (costul biletelor de călătorie tur-retur)

• cheltuieli privind cazarea

• diurna.

19
Investiția constituie plasarea unor mijloace proprii sau împrumutate în vederea creării sau
achiziționării noilor echipamente de producție, perfecționării celor existente, creșterii stocului de
capital, achiziționării titlurilor de valoare, iar investiția financiară reprezintă active sub formă de
valori mobiliare, cote de participație în capitalul social al altor entități și alte investiții deținute de
entitate în scopul exercitării controlului, obținerii veniturilor. Investițiile se clasifică, conform
Planului general de conturi [2.5], în investiții pe termen lung și investiții pe termen scurt.

La S.R.L „Sudzucker-Moldova” pe tot parcursul anului 2018 nu s-a înregistrat nici o intrare
de investiţii şi nici o ieşire, de aceea această tema nu va fi analizată.

TEMA 7. CONTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU

Capitalul propriu reprezintă diferenţa dintre mărimea totală a activelor şi datoriilor


entităţii şi este sursa de formare a mijloacelor proprii ale entităţi. Capitalul propriu cuprinde
capitalul statutar , suplimentar, rezervele, profit nerepartizat şi capitalul secundar.

La determinarea mărimii capitalului propriu primele cinci elemente (capitalul statutar,


suplimentar, rezervele, profitul nerepartizat) se reflectă cu semnul plus la majorarea capitalului
statutar, iar ultimele patru (capitalul nevărsat, retras, pierderea neacoperită, profitul utilizat al
anului de gestiune) se înregistrează cu semnul minus, corectînd mărimea capitalului.

Conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice (Anexa 1),capitalul statutar
la S.R.L. „Sudzucker-Moldova” constituie 103 260 630 lei.

La formarea capitalului statutar au fost întocmite următoarele formule contabile:

Debit contul 241 „Casa”;


Debit contul 242 „Cont curent în monedă naţională”;
Debit contul 243 „Cont curent în valută străină”
Credit contul 311 ,,Capital social”

Dacă aportul la capitalul statutar nu ar fi fost în mijloace băneşti ci în active materiale, atunci
formula este:

Debit contul 211 „Materiale;


Debit contu 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată;

20
Debit contu 123 „Mijloace fixe”
Credit contul 311 ,,Capital social”
Deoarece la entitatea analizată în perioada de gestiune curentă nu au avut loc operaţiuni de vînzare
procurare cu acţiunile această temă nu va fi analizată pe larg.

Profitul nerepartizat reprezintă o parte din capitalul propriu care nu a fost utilizată sau
repartizată între proprietarii întreprinderii sub formă de dividende sau venituri din participaţii.
Utilizarea profitului nerepartizat se efectuează şi se reflectă în contabilitate numai în baza adunării
generale a acţionarilor întreprinderii.

Profitul (pierderea netă) net reprezintă rezultatul financiar al anului de gestiune după
impozitare. Suma profitului net al anului de gestiune se determină în contul 351 „Rezultatul
financiar total”. La finele anului în acest cont se trec veniturile şi cheltuielile acumulate pe toate
tipurile de activităţi. După reflectarea în acest cont a cheltuielilor aferente impozitului pe venit,
suma diferenţei dintre rulajul debitor şi cel creditor va reprezenta rezultatul financiar net.
Înregistrarea la suma profitului net este:

Debit contul 351 ,,Rezultatul financiar total” 15 813 290 lei

Credit contul 333 ,,Profit net a perioadei de gestiune” 15 813 290 lei

Dat fiind faptul că fiecare an de gestiune trebuie să înceapă cu soldul „zero” a contului 333 „Profit
(pierdere) al perioadei de gestiune” la reformarea Bilanţului contabil, soldul contului numit trece
la rezultatele anilor precedenţi prin formula:

Debit contul 333 ,,Profit net a perioadei de gestiune” 15 813 290 lei
Credit contul 332 ,,Profit nerepartizat al anilor precedenţi” 15 813 290 lei

TEMA 8. CONTABILITATEA DATORIILOR

Datoriile reprezintă angajamentul de plată ale entităţi faţă de furnizori pentru bunurile
procurate şi serviciile prestate, faţă de personalul angajat privind remunerarea muncii, faţă de stat
privind plata impozitelor şi taxelor, faţă de alte persoane juridice şi fizice.

Datoriile se constată şi se evaluează conform Politicii de Contabilitate a „Sudzucker-


Moldova” S.R.L. la suma nominală inclusiv TVA şi alte impozite şi taxe care urmează a fi achitate.

După constatare, datoriile se reflectă în contabilitate în baza principiului contabilității de


angajamente.
21
Contabilitatea datoriilor financiare

Datoriile financiare includ datorii legate de angajarea capitalului atras. Capitalul atras îl
constituie creditele bancare şi împrumuturile în valută naţională şi străină primite de către entitate
de la alte persoane fizice şi juridice pe un termen stabil.

Pentru creditul bancar pe termen lung primit de entitate se va întocmi formula contabilă:

Debit contul 243 „Cont curent în valută străină”


Credit contul 411 „Credite bancare pe termen lung”
Contabilitatea datoriilor comerciale

Datoriile comerciale cuprind angajamentele de plată ale entităţi faţă de furnizori,


antreprenori şi alţi creditori pentru activele procurate, avansurile primite şi serviciile de care
entitatea a beneficiat.

Pentru evidenţa sintetică a datoriilor comerciale şi a avansurilor primite pe termen scurt sunt
destinate conturile de pasiv 521 „Datorii comerciale curente ”, 522 „Datorii curente față de
părţile afiliate”, 523 „Avansuri primate curente”. În creditul acestor conturi se înregistrează
creşterea datoriilor comerciale şi încasarea avansurilor de la cumpărători, iar în debit achitarea
datoriilor şi utilizarea avansurilor. Soldul conturilor nominalizate este creditor şi reprezintă
datoriile comerciale ale entităţi la o anumită dată.

Pentru materialele procurate de entitate (cutie de carton ond cu tip 345*230*240 T-22B brun
141806 Sudzucker 8*200 baghete 8kg) s-a înregistrat formula contabilă (Anexa 7):

Debit contul 211 „Materiale” 16 337,57 lei


Debit contul 534 „Datorii față de buget” 3 267,51 lei
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente ” 19 605,08 lei
La înregistrarea acestei operaţiuni entitatea foloseşte factura fiscală primită de la furnizor .

Pentru achitarea datoriei faţă de furnizor din contul curent se întocmeşte formula contabilă:

Debit contul 521 „Datorii comerciale curente ” 19 605,08 lei


Credit contul 242 „Cont curent în monedă naţională” 19 605,08 lei
Contabilitatea datoriilor calculate

Datoriile calculate reprezintă angajamentele de plată a entităţi:

- faţă de personal (datorii salariale);


- faţă de organele asigurării sociale şi asistenţei medicale (datorii sociale);
- faţă de buget (datorii fiscale);
- faţă de fondatori.
22
Datorii faţă de personal cuprind angajamentele entităţi privind: retribuţia muncii, alte
operaţii.

Ca document primar pentru evidenţa timpului lucrat serveşte „Tabelul de pontaj” , în care
sînt incluse datele în fiecare zi, atît absenţele cît şi cauzele lor, se completează de către magistrul
sau conducătorul sectorului, la sfîrşitul lunii este prezentat la secţia „Personal” şi în contabilitate.
În contabilitate pe baza acestui document se calculă numărul de ore lucrate efectiv, deasemenea
pe baza lui se calculează salariul.(Anexa 8)

Pentru a calcula salariul este necesară – Lista de calculare a salariului muncitorilor pentru
fiecare lună, pentru fiecare secţie în parte şi pentru fiecare brigadă unde se indică numele
salariaţilor, profesia, categoria, zilele lucrate etc.

Pentru evidenţa contabilă a salariilor este destinat contul de pasiv 531 „Datorii faţă de
personal privind retribuirea muncii”. În credit se calculează salariile, iar în debit – plata lor sau
reţinerile din salariu.

Dacă salariile calculate reprezintă consumuri de producție directe sau indirecte, se includ în
costul produselor fabricate. Calculul salariului, ca element al consumurilor, se reflectă prin formula
contabilă:

 Pentru muncitorii activității de bază


Debit contul 811”Activități de bază”
Credit contul 531”Datorii față de personal privind atribuirea muncii”
 Pentru muncitorii activității auxiliare
Debit contul 812”Activități auxiliare”
Credit contul 531’’Datorii față de personal privind retribuirea muncii’’
 Pentru cei care întrețin și exploatează utilajele și administrează secțiile de producție:
Debit contul 821”Costuri indirecte de producție”
Credit contul 531”Datorii față depersonal privind retribuirea muncii”
Dacă salariile calculate reprezintă cheltuieli ale perioadei, ele nu sînt ca parte a costului de
producție, ci se reflectă la cheltuieli. Operațiile se reflectă în Registrul soldurilor și rulajelor pe
clasa 7”Cheltuieli” :

 Pentru lucrătorii din sfera comercială:


Debit contul 712”Cheltuieli d distribuire” 339 994,52 lei
Credit contul 531”Datorii față de personal privind retribuirea muncii” 339 994,52 lei
 Pentru lucrătorii administrative și de conducere:
23
Debit contul 713”Cheltuieli administrative” 480 029,43 lei
Credit contul 531”Datorii față de personal privind retribuirea muncii” 480 029,43 lei
Evidenţa indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă se face pe baza
documentului foaie de boală sau buletin de boală, care este eliberat de medicul de sector, confirmat
de medicul şef al combinatului şi mărimea indemnizaţiei depinde de:

a) salariul mediu pe 2 luni


b) vechimea în muncă.
Sumele indemnizaţiilor calculate sunt plătite din sumele mijloacelor asigurărilor sociale, care se
reflectă prin următoarea formulă contabilă, operația se reflectă în Registrul soldurilor și rulajelor
pe clasa 5”Datorii curente” :

Debit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii’’ 119 939,36 lei
Credit contul 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale“ 119 939,36 lei
Apoi aceste sume sume sunt transmise în conturile personale ale salariaţilor care au prezentat
buletinul de boală.

Alte plăţi efectuate către salariaţi este concediul de odihnă. Conform Codului Muncii [1.3],
tuturor salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 28 de
zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

Deci, salariul se calculă ca:

Salariul pe timpul concediului = salariul mediu zilnic * nr. de zile de odihnă.

Conform prevederilor legislației fiscale și sociale, din salariu se reține obligatoriu:

1. Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală și asigurare socială, în proporție


de 4,5% și respectiv 6% din salariul lunar calculat.
Debit contul 531 „Datorii față de personal privind retribuirea muncii”
Credit contul 533.1”Datorii față de bugetul asigurărilor sociale de stat”
Credit contul 533.2 ‘’Datorii față de fondurile asigurărilor obligatorii de asistență
medicală’’

2. Impozitul pe venit, care se calculează de la venitul impozabil, operația se reflectă în


Registrul soldurilor și rulajelor pe clasa 5”Datorii curente” pentru luna ianuarie :
Debit contul 531”Datorii față de personal privind retribuirea muncii” 1 419 538,31 lei
Credit contul 534 “Datorii față de buget” 1 419 538,31 lei
Impozitul pe venit se reține din venitul impozabil spre plată care se determină după relația:
24
VI= Salariu brut-Scutiri-CIAS-PAM

Conform Codului Fiscal [1.2], impozitul pe venit se determină potrivit cotelor stabilite
pentru fiecare an. Pentru anul 2018: 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 31
140 lei; și 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 31 140 lei.

Datoriile față de buget

Datoriile față de buget cuprind angajamentele entității față de bugetul de stat și bugetele
locale, privind TVA, accizele, taxe vamale. Modul de calculare a impozitelor și taxelor este
reglementat de Codul Fiscal și alte acte legislative. „Sudzucker-Moldova” S.R.L. este plătitoare
de TVA şi deci prezintă lunar Declaraţia privind TVA la Inspectoratul Fiscal de Stat.(Anexa 14)
Obiectul impozitării constituie mărfurile, materialele care constituie activitatea lor de bază.
Cota de impozitare este 8% si 20%.

Datoriile privind TVA se reflectă:

 La livrarea de bunuri și servicii:


Debit contul 221”Creanțe comerciale” 183,32 lei
Credit contul 534”Datorii față de buget” 183,32 lei
Operația se reflectă în baza Facturii fiscale

 La primirea avansurilor pentru livrările ulterioare:


Debit contul 225”Creanțe ale bugetului”
Credit contul 534”Datorii față de buget”
 Achitarea datoriei privind TVA, operația se reflectă în Registrul soldurilor și rulajelor clasei
5”Datorii curente” (Anexa 14):
Debit contul 534”Datorii față de buget” 7 510 562,95 lei
Credit contul 242”Conturi curente în monedă națională” 7 510 562,95 lei

Impozitul pe venit al persoanei juridice „Sudzucker-Moldova” S.R.L. se calculează la


sfîrşitul anului şi constituie 12% din venitul impozabil pentru anul 2018.

Pentru determinarea impozitului pe venit la întreprindere se calculează venitul contabil


„Sudzucker-Moldova” S.R.L. prezintă la Inspectoratul Fiscal de Stat Darea de seamă privind suma
veniturilor achitate şi impozitul pe venit reţinut din acesta.

25
1.Calcularea impozitului pe venit se reflectă prin formula contabilă în Registrul soldurilor
și rulajelor pe ontul 731”Cheltuieli privind impozitul pe venit”(Anexa 10) :

Debit contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” 8 504 896,63 lei
Credit contul 534 „Datorii față de buget” 8 504 896,63 lei
2.Achitarea impozitului pe venit se reflectă prin formula contabilă:

Debit contul 534 „Datorii față de buget”


Credit contul 242 „Cont curent în monedă națională”
Alte datorii curente

Alte datorii curente apar în cazul tranzacţiilor cu persoane fizice. Pentru evidenţa altor
datorii pe termen scurt este destinat contul de pasiv 544 „Alte datorii curente”. Evidenţa analitică
a acestora la „Sudzucker-Moldova” S.R.L. se duce pe fiecare creditor. Cu ajutorul acestui cont se
duce evidenţa datoriilor pentru serviciile de care beneficiază, pentru apă, servicii de canalizare,
energie electrică, servicii de transport etc.

„Sudzucker-Moldova” S.R.L. calculează şi achită impozite şi taxe locale. Dintre acestea


menţionez, spre exemplu : taxa pentru apă și canalizare; taxa pentru energie electrică, taxa pentru
gaze .

Taxele locale se determină prin produsul dintre cota şi baza de calcul sau pot fi egale cu marimea
fixată de legislația în vigoare.

Calcularea impozitelor şi taxelor (cu exceptia impozitului pe venit, TVA şi accizelor ) se


calculează în felul următor:

Debit contul 713”Cheltuieli administrative” 39 760,48 lei


Credit contul 534 „Datorii față de buget” 39 760,48 lei
Operație reflectată în Registrul soldurilor și rulajelor pe clasa 7”Cheltuieli” .

26
TEMA 9. CONTABILITATEA VENITURILOR

Venitul reprezintă sumele încasate sau de încasat de la alte persoane fizice sau juridice,
care duc la creşterea capitalului propriu al întreprinderii. Veniturile se constată în baza
principiului contabilității de angajamente, în perioada de gestiune în care a fost cîştigat,
indiferent de momentul încasării mijloacelor băneşti sau alte forme de compensare.

La S.R.L. „Sudzucker-Moldova” constatarea şi evidenţa veniturilor are loc conform


prevederilor SNC „Venituri” [1.9]. În componenţa venitului la S.R.L. „Sudzucker-Moldova”se
include:

I. Venitul din activitatea operaţională care cuprinde sume rezultate din activitatea de bază a
întreprinderii: venituri din vânzări și alte venituri operaţionale.

II. Venituri din alte activități, care include: venituri financiare, venituri din operațiuni cu active
imobilizate și venituri excepționale.

Venituri din vânzări reprezintă “valoarea de vînzare (fără TVA) a mărfurilor, produselor
vîndute, lucrărilor executate, serviciilor prestate care se referă la activitatea de bază a
întreprinderii”[2.4 pag.573].

La constatarea veniturilor din vînzări se întocmesc următoarele formule contabile:

 Venituri din vînzarea produselor cu încasarea ulterioară a datoriilor(Anexa 10):


Debit contul 221 „Creanţe comerciale curente” 73 319,90 lei
Credit contul 611 „Venituri din vânzări” 73 319,90 lei
Operația se reflectă în Registrul soldurilor și rulajelor pe clasa 6”Venituri”

 La vînzarea produselor angajaților întreprinderii:


Debit contul 226”Creanțe ale personalului”
Credit contul 611”Venit din vînzări”
Contul 612 „Alte venituri din activitatea operaţionale” este destinat pentru evidenţa din
vînzarea altor active curente cu excepţia produselor şi mărfurilor din arenda curentă, alte venituri
operaţionale.

Reflectarea recuperării prejudiciului material cauzat de personal:

Debit contul 226”Creanțe ale personalului” 1 769,36 lei


Credit contul 612”Alte venituri din activitatea operațională” 1 769,36 lei

27
Calcularea plății (fără TVA) pentru bunurile transmise în leasing operațional:

Debit contul 231”Creanțe privind veniturile din utilizarea de către terți a activelor entității”
58 363,70 lei
Credit contul 612”Alte venituri din activitatea operațională” 58 363,70 lei
Operațiile respective se reflectă în Registrul soldurilor și rulajelor pentru clasa 6”Venituri”

Pentru evidenţa veniturilor aferente ieşiri a activilor nemateriale şi activelor materiale pe


termen lung,venituri din dividente este destinat contul 621 „Venituri din operațiuni cu active
imobilizate”.

Înregistrarea materialelor de la ieşire mijlocului fix ce depăşeşte valorea probabil rămasă :

Debit contul 211 „Materiale”


Credit contul 123 „Mijloace fixe”
Credit contul 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”

Contul 622 “Venituri financiare „ este destinat pentru generalizarea informaţiei privind
diferenţele de curs valutar.

Reflectarea diferenţelor de curs valutar favorabile aferente soldurilor mijloacelor valutare :


Debit contul 243 „Conturi curente în valută străină” 1 869,46 lei
Credit contul 622 „Venituri financiare” 1 869,46 lei

Operația se reflectă în Registrul soldurilor și rulajelor pe clasa 6”Venituri” .

În perioada analizată „Sudzucker-Moldova” S.R.L. nu deţine venituri excepționale. Din


acest motiv acest capitol nu a fost analizat.

Trecerea la sfîrşitul anului de gestiune a veniturilor se înregistrează în Registrul soldurilor și


rulajelor la contul 351"Rezultat financiar total"(Anexa 11,13) :

Debit contul 611”Venituri din vînzări” 799 296 964 lei


Debit contul 612”Alte venituri din activitatea operațională” 41 787 645 lei
Debit contul 621”Venituri din operațiuni cu active imobilizate” 1 491 912 lei
Debit contul 622 „Venituri financiare” 30 833 594 lei
Credit contul 351 „Rezultat financiar total” 873 410 115 lei

28
TEMA 10. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR

Cheltuielile reprezintă diminuarea avantajelor economice care apar în procesul activităţii


întreprinderii şi se scad din venituri la determinarea rezultatului financiar. Acestea sunt reflectate
în contabilitate în baza metodei contabilității de angajamente

Contabilitatea cheltuielilor la S.R.L. „Sudzucker-Moldova”este efectuată conform


prevederilor SNC “Cheltuieli”.În contabilitate şi în Rapoartele Financiare ale „Sudzucker-
Moldova” S.R.L. cheltuielile se reflectă pe tipuri de activităţi:

1. Cheltuieli ale activităţii operaţionale;


2. Cheltuieli ale altor activității;
3. Cheltuieli privind impozitul pe venit.
Costul vînzărilor reprezintă valoarea de bilanţ a serviciilor prestate. În Situațile Financiare
2018, costul vînzărilor este de 770 356 335 lei (rd.020)(Anexa11).

Analizînd Registrul soldurilor și rulajelor pentru clasa 7”Cheltuieli”, contul 711„Costul


vînzărilor” se observă că entitatea ‘’ Sudzucker-Moldova’’ S.R.L. înregistrează suma de
4 379 739,89 lei la decontarea costului efectiv al produselor prin reflectarea formulei(Anexa 13):
Debit contul 711”Costul vînzărilor” 4 379 739,89 lei
Credit contul 216”Produse” 4 379 739,89 lei
În cazul vînzării mărfurilor, decontarea costului efectiv al acestora se contabilizează cu
ajutorul formule contabile(Anexa 12):

Debit contul 711”Costul vînzărilor” 54 432 312 lei


Credit contul 217”Mărfuri” 54 432 312 lei
Contul 712 “Cheltuieli de distribuire „ se foloseşte pentru evidenţa cheltuielilor aferente
vânzării produselor, reclamă. În decursul perioadei de gestiune în debitul acestui cont se
acumulează cu total cumulativ de la începutul anului cheltuielile comerciale ale întreprinderii.

Pe parcursul anului 2018, au avut loc constituiri de provizioane pentru cheltuieli legate de
comercializarea mărfurilor/produselor. S-a înregistrat suma de 15 019 760 lei și se reflectă formula
contabilă(Anexa 12):

Debit contul 712”Cheltuieli de distribuire” 15 019 760 lei


Credit contul 538”Provizioane curente” 15 019 760 lei

29
Calcularea uzurii OMVSD utilizate la comercializarea mărfurilor/produselor:

Debit contul 712 “Cheltuieli de distribuire” 3 647,99 lei


Credit contul 214”Uzura obiectelor de mica valoare și scurtă durată” 3 647,99 lei
Operațiile se reflectă în Registrul soldurilor și rulajelor pe clasa 7”Cheltuieli”.

Cheltuieli administrative - sînt legate de conducerea şi deservirea întreprinderii. Pentru


evidența administrative este destinat contul 713 „Cheltuieli administrative” și subconturile lui
respective.
Calcularea remunerațiilor, diverselor premii, onorarii acordate lucrătorilor
administrației(Anexa 12):

Debit contul 713”Cheltuieli administrative” 10 490 610 lei


Credit contul 531”Datorii față de personal privind retribuirea muncii” 8 122 323 lei
Credit contul 533”Datorii privind asigurările sociale și medicale” 2 368 287 lei
Calcularea amortizării activelor imobilizate cu destinație administrativă:

Debit contul 713”Cheltuieli administrative” 10 021,90 lei


Credit contul 113”Amortizarea imobilizărilor necorporale” 10 021,90 lei
Entitatea analizată înregistrează formulă contabilă și privind serviciile bancare. Astfel
achitarea serviciilor bancare din contul curent se reflectă în modul următor(Anexa 12):

Debit contul 713”Cheltuieli administrative” 41 732 190 lei


Credit contul 242”Conturi curente în monedă națională” 41 732 190 lei
Operațiile se reflectă în Registrul soldurilor și rulajelor pe clasa 7”Cheltuieli” .

Alte cheltuieli din activitatea operațională reprezintă cheltuielile legate de desfășurarea


activității operaționale a entității, dar care nu pot fi atribuite la costul vînzărilor, cheltuieli de
distribuire sau cheltuieli administrative. Pentru evidența acestor tipuri de cheltuieli este destinat
contul 714 cu aceeași denumire, care în debitul contului, pe parcursul anului de gestiune a
înregistrat mișcări, printre care:

Reflectarea diferenței dintre valoarea de intrare a ambalajelor și valoarea realizabilă netă a


acestora(Anexa 12):

Debit contul 714”Alte cheltuieli din activitatea operațională” 44 859 364 lei
Credit contul 211”Materiale” 44 859 364 lei
Reflectarea lipsurilor și pierderilor din deteriorarea produselor constatate la inventariere:

30
Debit contul 714”Alte cheltuieli din activitatea operațională” 92,86 lei
Credit contul 216”Produse” 92,86 lei
Operațiunile respective se reflectă în Registrul soldurilor și rulajelor pentru clasa 7”Cheltuieli” .

Cheltuieli ale activităţii cu active imobilizate la entitatea analizată reprezintă cheltuieli


suportate în urma ieșirii activelor imobilizate. Pe parcursul perioadei de gestiune la
întreprinderea “Sudzucker-Moldova” S.R.L. au avut loc contabilizări privind doar cheltuielile
aferente imobilizărilor corporale ieșite care se reflectă în Registrul soldurilor și rulajelor pe clasa
7”Cheltuieli” :

Realizarea unui teren:

Debit contul 721”Cheltuieli cu active imobilizate” 220 764 lei


Credit contul 122”Terenuri” 220 764 lei
Vinderea unui mijloc de transport:

Debit contul 721”Cheltueili cu active imobilizate” 869 168,75 lei


Credit contul 123”Mijloace fixe” 869 168,75 lei
Cheltuieli financiare sunt cheltuielile aferente plăţii redevenţilor, arende finanţate,
diferenţelor negative ale cursului valutar. În cursul perioadei de gestiune se acumulează în
debitului contului 722 „Cheltuieli financiare”.

Reflectarea diferenţelor de curs valutar în urma achitării în avans pentru marfa procurată:

Debit 722 “Cheltuieli financiare” 1 489,25 lei


Credit 243 “Conturi curente în valută străină” 1 489,25 lei

Înregistrarea diferențelor de sumă privind datoriile față de furnizori autohtoni:

Debit contul 722”Cheltuieli financiare” 56 669,57 lei


Credit contul 521”Datorii comerciale curente” 56 669,57 lei
Operațiile se reflectă în Registrul soldurilor și rulajelor pe clasa 7”Cheltuieli”

În perioada analizată „Sudzucker-Moldova” S.R.L. nu deţine cheltuieli excepționale. Din


acest motiv acest capitol nu a fost analizat.

Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind plăţile impozitului pe venit efectuate în


decursul anului sub formă de avansuri şi la sfârşitul anului de gestiune. Pentru evidenţa acestor
cheltuieli este destinat contul 731 “Cheltuieli privind impozitul pe venit’’ iar operațiunile se
reflectă în Registrul soldurilor și rulajelor pentru contul 731”Cheltuieli privind impozitul pe venit”
31
La sfîrșitul perioadei de gestiune are reflectarea datoriei curente privind impozitul pe
venit(Anexa 12):

Debit contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” 634 381 lei
Credit contul 534 „Datorii față de buget” 634 381 lei
La sfîrșirul anului are loc trecerea rulajelor debitore ale conturilor de cheltuieli la rezultatul
financiar total și se reflectă în Registrul soldurilor și rulajelor la contul 351”Rezultat financiar
total”:

Debit contul 351 „Rezultat financiar total “ 955 095 362lei


Credit contul 711”Costul vînzărilor” 770 356 335 lei
Credit contul 712 “Cheltuieli de distribuire” 100 175 962 lei
Credit contul 713”Cheltuieli administrative” 46 526 149 lei
Credit contul 714”Alte cheltuieli din activitatea operațională” 28 153 470 lei
Credit contul 721’’Cheltuieli cu active imobilizate’’ 994 608 lei
Credit contul 722”Cheltuieli financiare” 4 190 287 lei
Credit contul 731”Cheltuieli privind impozitul pe venit” 4 698 551 lei

TEMA 11. SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ENTITĂȚII

Întocmirea rapoartelor financiare constituie principala etapă de finalizare a procesului


contabil. Rapoartele financiare constituie un sistem de indicatori interdependenţi, care
caracterizează activitatea economică a întreprinderilor desfăşurată în cursul perioadei de gestiune.
Rapoartele financiare se întocmesc conform formularilor-tip aprobate de Ministerul Finanţelor, se
prezintă în termenele prevăzute de legislaţia Republicii Moldova şi cuprind:

• Bilanţul contabil(Anexa 12);


• Situația de profit și pierdere(Anexa 11);
• Situația modificărilor capitalului propriu;
• Situația fluxurilor de numerar;
• Nota explicativă şi anexele respective.
Bilanţul contabil din Situațiile financiare „este un procedeu al metodei contabilității prin care
se asigură dubla reprezentare a patrimoniului și evidențiază în expresie valorică, la un moment dat,
echilibrul dintre bunurile economice și sursele lor de finanțare” [2.2 pag.64]. Reprezintă un raport
financiar în care se reflectă patrimoniul şi situaţia economico-financiară a întreprinderii la un

32
moment dat. Se întocmeşte potrivit unui formular unic aprobat de Ministerul Finanţelor al
Republicii Moldova. În bilanţ se compară rezultatele exerciţiilor N-1 şi N (anul de gestiune
precedent (N-1) şi curent (N)).

Situația de profit și pierdere generalizează operațiunile economice efectuate într-ul interval


de timp concret, numit perioadă de gestiune și este întocmit pe baza rulajelor cumulate la
conturilor de venituri şi cheltuieli. Procesul de întocmire a Situației de profit și pierdere constă în
completarea fiecărui rînd al raportului cu suma potrivită în baza rulajelor conturilor de venituri și
cheltuieli. În raport se prezintă informații privind cheltuielile clasificate după criteriul destinației.

Situația modificărilor capitalului propriu caracterizează existenţa şi modificarea elementelor


capitalului propriu în cursul perioadei de gestiune. Pentru fiecare element se indică soldul la
începutul perioadei de gestiune, majorările şi diminuările pe parcursul perioadei şi soldul la
sfîrşitul perioadei de gestiune: de exemplu capitalul social înregistrează suma de 119 046 955 lei
atît la începutul perioadei, cît și la sfîrșit, neavînd loc nici majorări, nici diminuări.(Anexa 12)

Situația fluxurilor de numerar caracterizează soldurile şi fluxurile de numerar pentru


perioada de gestiune. Elementele situaţiei fluxurilor de numerar sînt divizate separat și
înregistrează sumele pentru anul 2018(Anexa 13):

Flux de numerar din activitatea operaţională:-104 127 307 lei;


Flux de numerar din activitatea de investiţii: 497 304 lei;
Flux de numerar din activitatea financiară: 26 643 307 lei.
Notele explicative conţin informaţii suplimentare care nu sînt incluse în situaţiile
financiare şi în anexele la acestea.

Întreprinderea “Sudzucker-Moldova” S.R.L. încearcă să întocmească Situațiile financiare într-un


mod cît mai explicit pentru ca informația reflectată să fie cît mai bine înțeleasă de către cititorul
interesat.

33
ÎNCHEIERE

„Sudzucker-Moldova” S.R.L. este o întreprindere ce-şi desfăşoară activitatea de producere


și comercializare a produselor alimentare.
În urma practicii efectuate la întreprinderea respectivă, autorul a obţinut informaţii noi în
ceea ce priveşte modul de organizare a contabilităţii în cadrul întreprinderii, modul de
desfăşurare în practică a lucrului contabil, modul de întocmire a documentelor primare şi
centralizatoare.
Datorită practicii efectuate autorul a înţeles necesitate ţinerii evidenţei contabile şi
importanţa ei pentru întreprindere şi economie în general.
Evidenţa contabilă este organizată în mod automatizat , prin utilizarea programei
informatice “D2”ceea ce constituie un avantaj pentru întreprindere prin faptul că utilizarea
programei “D2” favorizează esenţial desfăşurarea activităţii economico- financiare şi în special
face mai simplu și mai ușor lucrul contabil.
Pe parcursul efectuării practicii autorul a acordat o deosebită atenţie documentelor primare
şi organizării evidenţei analitice şi sintetice. De asemenea s-a familiarizat cu principiile de
organizare a contabilităţii la toate sectoarele.

Prin implicarea profundă autorul a observat că Societatea în cauză activează în conformitate


cu condiţiile de ţinere a evidenţei contabile stabilite în Republica Moldova respectînd legislaţia în
vigoare şi recomandările Standartelor Naţionale de Contabilitate. Societatea este înregistrată ca
persoană juridică la CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT, ca plătitor de TVA, are ştampilă,
dispune de licenţele necesare pentru practicarea genurilor de activitate desfăşurate, ţine evidenţa
contabilă, perfectează documentele primare necesare, ţine evidenţa analitică şi sintetică, prezintă
organelor competente dările de seamă necesare în termenii stabiliţi, întocmeşte şi prezintă la timp
Declaraţia privind TVA(Anexa 14), Declaraţia privind impozitul pe venit şi Rapoartele financiare
trimestriale şi anuale.

Efectuînd practica de producţie în strictă conformitate cu programa autorul şi-a fondat


cunoştinţele teoretice formîndu-și o gîndire mai profundă, mai creatoare în practică ceea ce ar
pemite să activeze în domeniul dat.

34
BIBLIOGRAFIE

I. ACTE NORMATIVE

1.1. Codul civil al Republicii Moldova, Legea nr. 1107 din 06.06.2002. Monitorul Oficial
Nr. 82-86 din 22.06.2002
1.2. Codul Fiscal al Republicii Moldova, Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997.
Ultima modificare Legea nr.292 din 16.12.2016, în vigoare 06.01.2017.
1.3. Codul Muncii al Republicii Moldova, COD Nr. 154 din 28.03.2003. Monitorul
Oficial Nr. 159-162 din 29.07.2003.
1.4. Legea Contabilității nr. 113 din 27.04.2007. Publicat: 07.02.2014 în Monitorul
Oficial Nr. 27-34 art Nr : 61 Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
1.5. Legea privind societățile pe acțiuni Nr. 1134 din 02.04.1997. Monitorul Oficial Nr.
1-4 din 01.01.2008
1.6. Standardul Național de Contabilitate ‘’Contabilitate imobilizărilor necorporale și
corporale’’, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 06.08.2013
privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate //Monitorul Oficial 177-
181/1224, 16.08.2013
1.7. Standardul Național de Contabilitate’’Diferențe de curs valutar și de sume ’’ aprobat
prin Ministerul Finanţelor Ordin nr.118 din 06.08.2013 privind aprobarea
Standardelor Naţionale de Contabilitate //Monitorul Oficial 177-181/1224,
16.08.2013
1.8. Standardul Național de Contabilitate ‘Stocuri ’’, aprobat prin Ministerul Finanţelor
Ordin nr.118 din 06.08.2013 privind aprobarea Standardelor Naţionale
de Contabilitate //Monitorul Oficial 177-181/1224, 16.08.2013
1.9. Standardul Național de Contabilitate ‘’ Venituri’’ aprobat prin Ministerul Finanțelor
Ordin nr.118 din 06.08.2013 privind aprobarea Standardelor Naţionale
de Contabilitate //Monitorul Oficial 177-181/1224, 16.08.2013.

II. MANUALE, MONOGRAFII, LUCRĂRI DIDACTICE, BROȘURI

2.1 GRIGOROI L.; LAZARI.L; BÎRCĂ A.; ȚURCAN L.; BAJAN M; GHEDROVICI O.;
GHERASIMOV M.; BADICU G.; GUDIMA G.; ERHAN L.;MIHĂILĂ S.;

35
ȚURCANU L. Contabilitatea întreprinderii. Chișinău: ASEM. Ediția a II-a, revăzută
și completată, februarie 2017. 632p. ISBN 978-9975-86-139-7
2.2 GRIGOROI L.; LAZARI L.Bazele contabilității. Chișinău: ASEM 2012. 236p. ISBN
978-9975-79-743-6
2.3 MUNTEANU V.; ZUCA M.; ȚÎNTĂ A.; ZUCA Ș.; Bazele contabilității.
București:2003. ISBN 973-588-696-0
2.4 NEDERIȚA Al.Corespondența conturilor contabile. Chișinău 2007. 639p. ISBN 978-
9975-9546-4-8.
2.5 Planul de conturi contabile al activității economico–financiare a întreprinderilor, aprobat
prin ordinul Ministerului Finananțelor al Republicii Moldova.
2.6 Revista științifico-didactică: Economica Nr.2(54)/ 2006.

III. RESURSE ELECTRONICE

3.1 http://www.contabilsef.md
3.2 http://www.fisc.md
3.3 http://www.mec.gov.md

36
ANEXE

37

S-ar putea să vă placă și