Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Oituz


Cadru didactic: Birti Iuliana
Clasa: a II-a B
Aria curriculară: Consiliere şi orientare
Disciplina: Dezvoltare personală
Unitatea de învăţare: Igiena personală
Subiectul activităţii: Importanţa normelor de igienă pentru sănătate şi
învăţare
Tipul activităţii: consolidare
Forma de realizare: integrată

Competenţe specifice:
DP:
1.3. Respectarea unor reguli de igienă personală
3.1. Realizarea unui program zilnic de activităţi, cu sprijinul adulţilor
CLR:
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de
comunicare
AVAP:
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei,
punctului, culorii şi formei

Obiective operaţionale:
a) Cognitive:
OC1- să enumere norme de igienă personală;
OC2- să enumere activităţi din rutina zilnică;
OC3- să ilustreze prin desen obiecte de igienă personală;
OC4- să stabilească valoarea de adevăr a unor afirmaţii despre igiena
personală;;
OC5- să identifice efectele negative ale nerespectării regulilor de igienă;
OC6- să mimeze activităţi din rutina de dimineaţă/zi/seară.
b) Motrice:
OM1- să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul
lecţiei;
c) Afective:
OA1- vor manifesta interes pentru activitate.

Strategia didactică
Resurse:
Procedurale: - metode şi procedee: predicţia, expunerea, , explicaţia,
observaţia, problematizarea, conversaţia euristică, exerciţiul,
brainstorming.
- forme de organizare: frontală, individuală.
Materiale: carioci, creioane colorate, ceas de perete, fişă de lucru.
Temporale: 45 minute

1
Bibliografie:
1. Cuciinic, C., (2015), Dezvoltare personală, Caietul elevului,
Bucureşti: Editura Aramis Print;
2. Matei, T., Nastasiu, L., (2010), Proiectare didactică, Oneşti: Editura
Magic Print;
3. Ministerul Educaţiei Naţionale, (2013), Programa şcolară pentru
disciplina Dezvoltare personală, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa
a II-a, Bucureşti;
4. Ministerul Educaţiei Naţionale, (2013), Programa şcolară pentru
disciplina Comunicare în limba română, Clasa pregătitoare, clasa I
şi clasa a II-a, Bucureşti;
5. Ministerul Educaţiei Naţionale, (2013), Programa şcolară pentru
disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice, Clasa pregătitoare, clasa
I şi clasa a II-a, Bucureşti;

2
Strategia didactică
Metode Forme
Etapele
Conţinut ştiinţific şi Materi de Evaluare
activităţii Timp
procede ale organiz
e are
Elevii sunt rugaţi
să privească ceasul de
pe perete. Se adreseză
întrebări:
Câte ore are o zi?
În câte momente
principale se împart Convers
1. cele douăsprezece aţia Observarea
Ceas de
Captarea ore? Observaţ sistematică a
perete 3’
atenţiei Ce activităţi ia Frontal comportamen
desfăşurăm Predicţia tului
dimineaţa, după-
amiaza, seara?
Se continuă cu
întrebările până elevii
ghicesc subiectul
lecţiei.
2. Se comunică titlul 2’
Enunţarea Importanţa normelor Frontal Observarea
obiectivelo de igienă pentru Convers sistematică a
r sănătate şi învăţare şi aţia comportamen
obiectivele activităţii: tului
 enumerarea
normelor de igienă
personală;
 enumerarea
activităţilor din
rutina zilnică;
 motivarea opţiunii
pentru o anumită
activitate din rutina
zilnică;
 identificarea
obiectelor de igienă
personală cu
ajutorul imaginilor;
 stabilirea valorii de
adevăr a unor
afirmaţii despre
igiena personală;
 mimarea unor
activităţi din rutina
de

3
dimineaţă/zi/seară.

Elevii răspund la
întrebările adresate:
Care sunt
activităţile din rutina
3.
zilnică? Convers
Actualizare
Ce faceţi voi zilnic? aţia Observarea
a 3’
Răspuns aşteptat: Explicaţi Frontal sistematică a
cunoştinţel
Dimineaţa: trezitul, a comportamen
or
micul dejun, igiena Problem tului
corpului, pregătirea ati-zarea
pentru şcoala,
plecarea spre şcoală.
În continuare,
elevii primesc fişa de
lucru şi indicaţii cu
privire la modalitatea
4. de completare.
Observaţ
Prezentare Se rezolvă
ia
a optimă a exerciţiile oral apoi se Fişă de Observarea
Convers Frontal 2’
conţinutul scriu răspunsurile lucru sistematică a
aţia
ui corecte pe fişa. comportamen
Explicaţi
Activitatea se bazează tului
a
pe comunicare orală şi
pe exemple concrete
din partea elevilor.
5. Dirijarea Exerciţiul 1: Observaţ Fişă de Frontal 15’ Observarea
învăţării Elevii enumeră ia lucru Individu sistematică a
momente principale Convers Creioan al comportamen
din rutina unei zile: aţia e tului
Dimineaţa: trezitul la Explicaţi colorate
ora fixă, micul dejun, a Carioci
igiena corpului, Exerciţiu
îmbrăcatul şi plecarea l
spre şcoală. Problem
După-amiaza: ati-zarea
drumul către casă,

4
schimbul hainelor şi
ordonarea lor, igiena
mâinilor, masa de
prânz, activităţi
recreative/somn,
efectuarea temelor şi
pregătirea
ghiozdanului pentru a
doua zi.
Seara: pregătirea
hainelor pentru
următoarea zi de
şcoală, igiena
mâinilor, cina, igiena
corpului, îmbrăcatul
hainelor pentru
dormit, somnul.
Exerciţiul 2:
Elevii vor scrie
şase norme de igienă
personală.
Exerciţiul 3:
Elevii vor
încercui obiectele de
igienă personală.
Exerciţiul 4:
Vor stabili prin
încercuire variantele
adevărate cu privire la
importanţa respectării
normelor de igienă
personală.
Permanent se
monitorizeză
activitatea, se oferă
explicaţii
suplimentare,
completări şi se
corectează
răspunsurile greşite.
6. Se adresează Convers Frontal 7 Observarea
Obţinerea întrebarea: Ce ai lua aţia sistematică a
performan cu tine în geamantan euristică comportamen
ţei dacă ai pleca într-o Explicaţi tului
mini-vacanţă la a
munte? Exerciţiu
Răspunsuri aşteptate: l
periuţa de dinţi, Problem
şamponul, haine de ati-zarea

5
schimb, o revistă Brainsto
pentru elevi, ş.a. r-ming

Exerciţiul 5:
Convers Observarea
7. Elevii vor găsi Frontal
aţia Fişă de sistematică a
Feedback- cuvinte cu sens opus Individu
Exerciţiu lucru 2’ comportamen
ul pentru: igienă, normă, al
l tului
a avea stare bună.
Exerciţiul 6:
Sarcina de lucru Observarea
constă în formularea Convers sistematică a
8. unei opinii cu privire aţia Frontal comportamen
5’
Evaluarea la efectul negativ al Problem Individu tului
nerespectării ati-zarea al Evaluare
normelor de igienă orala
personală.
Se adresează
întrebarea:
Care este
activitatea preferată Convers Observarea
Frontal
din rutina unei zile? aţia Fişă de sistematică a
9. Retenţia Individu
De ce? Explicaţi lucru 3’ comportamen
al
Elevii sunt a tului
încurajaţi să răspundă
şi să-şi motiveze
opţiunea.
Copiii vor mima
Observarea
10. activităţi din rutina Exerciţiu
Frontal 3’ sistematică a
Transferul unei zile: dimineaţa, l
comportamen
ziua şi seara.
tului

6
Anexa 1

Nume: Data:

Fişă de lucru

1. Enumeră momente principale din rutina unei zile.


Dimineaţa:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_
După-
amiaza:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Seara:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_
2. Scrie şase norme de igienă personală.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Desenează obiectele de igienă personală pe care le foloseşti.

4. Încercuieşte enunţurile adevărate.

a) Sănătatea este soră cu dezordinea

7
b) A fi sănătos înseamnă a fi indisciplinat.
c) A fi sănătos înseamnă a fi leneş.
d) A fi sănătos înseamnă a fi puternic.
e) A fi sănătos înseamnă a fi bine dispus.

5. Scrie cuvinte cu sens opus pentru:


igienă=
normă=
a avea stare bună=

6. Explică în 3-5 enunţuri ce ţi s-ar putea întâmpla dacă nu


respecţi normele de igienă personală.