Sunteți pe pagina 1din 3

Mic lexic omiletic-patristic

a&martiva - cădere, eroare, păcat.

aJmartwlov" - păcătos

ajmetavqeto" – neschimbat;

ai{resi" – fel de a gândi, sistem de gândire, doctrină falsă

ai[sqhsi" – simţire

ajlhqeiva - adevăr

ajnavstasi"- înviere

ajnavlhyi" - înălţare

a]nqrwpo" - om

ajpavqeia - nepătimire

ajrethv - virtute

ajriqmov" - număr

ajsevbeia – lipsa de evlavie / erezia

ajsqevneia - slăbiciune

a]skhsi" - nevoinţă

aujtexouvsio" – liberă alegere

parousiva – prezenţă, venire

bavptisma - botez

basileiva qeouv – împărăţia lui Dumnezeu

bivblion - carte

bivo" ejnavreto" – zwhv – viaţă plină de virtuţi

gavmo"- nuntă

gevno"- neam

gnw`si" kaiV pravxi" – cunoaştere şi făptuire

davkrua - lacrimi

didaskaliva - învăţătură
dokimasiva - cercare

dovxa – părere / slavă

ejgkrateiva – stăpânire de sine

e[qnh - popor

ejnwvsi" - unire

eujergesiva – facere de bine

eujchv monologistov" – rugăciune de un singur gând

hJdonhv (pneumatikhV hJdonhv) – plăcere – plăcere duhovnicească

hJsuciva - hJsucasthv" – isihia / isihast

qavnato"- moarte

qeva qeouv – vederea lui Dumnezeu

qeiva koinoniva – dumnezeiasca împărtăşanie

qeognwsiva – cunoaşterea de Dumnezeu

qeoptiva – vederea lui Dumnezeu

qeotovko" – Născătoare de Dumnezeu

qewriva qeouv – vederea lui Dumnezeu [cu mintea]

qevwsi" - îndumnezeire

kardiva - inimă

kenodoxiva – slava deşartă

kovlasi" - pedeapsă

kovsmo" – lume/ordine

ktivsi" - ktivsma – zidire/făptură

kuriakhv -domnească

metamovrfwsi" - schimbare

metavnoia - pocăinţă

nhsteiva - post

nou`" - nohtov" – noerov" - minte

oJmologiva - mărturisire
proseuchv - rugăciune

uiJoqesiva - înfiere

fw`" - lumină