Sunteți pe pagina 1din 245

ROMÂNIA

COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

APROBAT,
PRIMAR,
BONTEA ZENOVIU STELIAN

PRIMĂRIA COMUNEI PĂULEȘTI

Achiziție de produse de piese, accesorii, echipamente pentru lucrări și reparații în


Comuna Păulești

MARTIE 2018

1
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

CAIET DE SARCINI
Privind
Achiziție de produse de piese, accesorii, echipamente și lubrifianți auto

Introducere:
Prezentul caiet de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate,
astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile
autorității contractante. Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.

Scopul aplicării procedurii:


Primăria Comunei Păulești, cu sediul în localitatea Păulești, strada Principală, nr. 83, în
conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare, organizează procedura internă de achiziție pe site-ul
https://paulestism.ro/.
1. Calendarul de desfăşurare al procedurii
a) Depunerea ofertelor de către operatorii economici
b) Termenul limita de depunere a ofertelor – 12.03.2018, ora 12.00
c) Deschiderea ofertelor și întocmirea procesului verbal de deschidere –16.03.2018, ora 09.00
d) Întocmirea raportului de atribuire
e) Comunicările rezultatului către ofertanți – max. 3 zile de la data întocmirii raportului de
atribuire;
f) Încheierea contractului – după 3 zile de la transmiterea comunicării rezultatului către
ofertanții;
g) Contestații – 3 zile de la luarea la cunoștință a rezultatului aplicării procedurii.
2. Depunerea ofertelor (vezi Documentația pentru ofertanți punctul 8 și punctul 8.1.)

Obiectul principal al achiziției:


Atribuirea contractului de furnizare de produse constând în piese, accesorii, echipamente și
lubrifianți auto, conform ofertelor furnizorului și a comenzilor achizitorului.
COD CPV: 44190000-8 - Diverse materiale de constructii (Rev.2) – PACHET
MATERIALE CONSTRUCȚII

2
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

Conținutul prestației:
- Furnizorul trebuie să ofere toate produsele constând în piese, accesorii, echipamente
pentru lucrări și reparații cerute de Autoritatea Contractuală Primăria Comunei
Păulești, chiar dacă nu au pe stoc, în termen de 5 zile.
- Să predea achizitorului, produsele constând în piese, accesorii, echipamente,
respectând termenul de livrare stabilit, factura fiscală și certificatul de garanție
- Furnizorul are obligația să acorde garanție produselor livrate
- Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate nu reprezintă vicii ascunse
- Furnizorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea produselor vândute și de
defecțiunile bunului
- Perioada de garanție începe la data recepției finale
- Produsele să fie comandate doar pe baza unui Referat de Necesitate aprobat de către
responsabilii din cadrul Autorității Contractuale.
- Plata să se efectueze prin Ordin de Plată în termen de 60 de zile de la emiterea Facturii
Fiscale.
Încheierea Contractului:
Contractul se încheie până în data de 31.12.2018 pe modelul atașat prezentului Caiet de
Sarcini.
Model Contract
CONTRACT DE ACHIZIŢII
- FURNIZARE MATERIELE DE CONSTRUCȚIE, DIVERSE -
NR DIN
Art.1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract a fost incheiat între :


1. Autoritatea contractantă Comuna Păulești, cu sediul în Păulești, cod fiscal 3897025, cont
RO95TREZ24A7050002, reprezentată prin primarul Bontea Zenoviu Stelian, în calitate de Achizitor
şi
2. Furnizorul ___________, cu sediul în ___________ strada __________, nr. __________ cod
fiscal/cod unic de înregistrare ____________, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr.
___________, cont Trezorerie: ______________, telefon __________ reprezentată prin
_____________, în funcţia de manager, în calitate de Furnizor.

Art.2. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI

3
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2.1.Furnizorul se obligă, pe o perioadă de 12 luni, să furnizeze produsele conform Anexei 1, în


conformitate cu obligaţiile contractuale
2.2. Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul cuvenit pentru îndeplinirea contractului,
în sumă de ________ lei, fără TVA.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31.12.2018.
3.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele, astfel cum este prevăzut în anexă în decurs de
maxim 7 zile de la data încheierii contractului.

Art.4. MODALITĂŢI ŞI TERMENE DE PLATĂ

4.1. Achizitorul se obligă să efectueze plata către furnizor în termen de 45 de zile de la


data primirii facturii.
4.2. Plata se va efectua prin O.P.

Art.5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

5.1. Obligaţiile furnizorului sunt următoarele:


- să predea achizitorului, la destinaţia indicată de acesta, produsele ce fac obiectul
prezentului contract, respectând datele din graficul de livrare şi termenul stabilit, factura
fiscală, certificatul de garanţie;
- să acorde garanţie produselor livrate.
5.2. Obligaţiile achizitorului sunt următoarele:
- după instalarea şi după recepţia produselor, să certifice că acestea au fost livrate
parţial sau total, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat, pe documentele
emise de furnizor pentru livrare;
- să plătească suma de bani ce reprezintă valoarea contractului, la termenul pevăzut în
prezentul contract.

4
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

Art.6. GARANŢII
6.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract nu
prezintă vicii ascunse.
6.2. Furnizorul răspunde în perioada de garanţie pentru calitatea produselor vândute şi
de defecţiunile bunului.
6.3. Perioada de garanţie acordată bunurilor achiziţionate este cea declarată în
propunerea tehnică sau oferta financiară
6.4. Perioada de garanţie a produselor începe la data recepţiei finale.
6.5. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, telefonic, prin fax, e-
mail sau prin poştă, orice plângere sau reclamaţie intervenită în perioada de garanţie.
6.6. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia sau de a
înlocui produsul în 7 zile, pe baza unui proces - verbal încheiat între reprezentanţii părţilor,
fără costuri suplimentare pentru achizitor.
6.7. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea în
7 zile, achizitorul are dreptul de a solicita daune-interese.
6.8. Dacă Furnizorul nu îşi execută obligaţiile referitoare la garanţii sau dacă bunul, în mod
repetat, se defectează, astfel încât Achizitorul nu îl poate utiliza în scopurile avute în vedere la încheierea
contractului, Achizitorul poate considera contractul desfiinţat de plin drept, fără a fi necesară intervenţia
instanţelor judecătoreşti.

Art.7. MARCARE ŞI AMBALARE


7.1. Marcarea şi ambalarea produselor prevăzute în anexele contractului intră în
obligaţiile furnizorului şi se efectuează conform standardelor, normelor tehnice şi
documentaţiilor de execuţie în cazul bunurilor din contract
7.2. Preţul ambalajelor este inclus în preţul produsului.
7.3. Toate materialele de ambalare a produselor şi toate materialele necesare protecţiei

coletelor (paleţi de lemn, lăzi, cutii şi foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea

achizitorului.

7.4. Ambalajele din carton nu sunt restituibile.

7.5. Pentru ambalajele din lemn de tip paletă şi cele din metal şi lemn de tip container,

achizitorul are obligaţia de a restitui ambalajele în termen de 60 de zile de la primirea

5
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

produselor. În situaţia în care furnizorul nu şi-a ridicat în acest termen ambalajele

menţionate, acestea rămân de plin drept în proprietatea Achizitorului.

Art.8. EXPEDIEREA ŞI TRANSPORTUL


8.1. La predarea produselor, furnizorul este obligat să anexeze:
- certificatul de calitate, dacă este cazul
- procesul – verbal de recepţie şi documentele aferente, dacă este cazul
- instrucţiuni de întreţinere, dacă este cazul.

Art.9. REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de una din părţi dă dreptul
părţii lezate de a cere rezilierea contractului.
9.2. Fiecare parte poate denunța unilateral contractul de furnizare, în cel mult 15 de zile de la
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
9.3. Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea in
contract îndeplinită până la denunţarea unilaterală a contractului.
9.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune interese.
Încetarea de plin drept a contractului se face fără intervenţia instanţei judecătoreşti, fiind o
clauză compromisorie de gradul IV.

Art.10. FORŢA MAJORĂ

10.1. Forţa majoră exonerează de răspundere, partea care o invocă, pe toată durata
producerii acesteia.
10.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore,
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
10.3. Sunt considerate cauze de forţă majoră împejurările independente de voinţa părţilor,
survenite după încheierea contractului, imprevizibile şi de neânlăturat şi care atrag

6
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

imposibilitatea absolută de executare totală sau parţială a obligaţiilor contractuale, astfel


cum sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.
10.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia ca în termen de 5 zile de la apariţia
ei s-o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi printr-o notificare scrisă,
10.5. Partea care se află în imposibilitatea eecutării obligaţiilor contractuale din cauza producerii
unui eveniment de forţă majoră are obligaţia de a lua măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor.

Art. 11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

11.1Încetarea prezentului contract intervine în următoarele situaţii:


a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat
b) la o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat contractul, cu acordul părţilor
c) în cazul în care operează rezilierea
d) la data la care împotriva furnizorului a fost declanşată procedura prevăzută de Legea 64/1995
republicată şi modificată

Art.12. LITIGII

12.1. Litigiile ce decurg din interpretarea şi executarea prezentului contract vor fi


soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi
supuse instanţelor judecătoreşti competente.

Art.13. DISPOZIŢII FINALE

13.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,


trebuie să fie transmisă în scris.
13.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
13.3. Clauzele prezentului contract se completează cu reglementările privind achiziţiile
publice, ale legislaţiei civile sau comerciale aplicabile.
13.4. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul
părţilor, sub forma unui act adiţional, care va face parte integrantă din contract.
13.5. Părţile contractante sunt datoare să-şi comunice una alteia orice modificare
intervenită pe perioada derulării contractului, cu privire la datele de identificare.
13.6. Furnizorul se obligă să comunice în scris achizitorului, în termen de 15 zile
modificarea contului sau alte date legate de plata produselor.

7
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

13.7. Certificatul de calitate şi garanţie împreună cu procesul – verbal de autorecepţie vor


însoţi documentul de expediere şi factura, dacă este cazul.

Contractul a fost încheiat astăzi ....................... la sediul achizitorului, în 2 exemplare


originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Prin semnătură părţile atestă că se află în
posesia unui exemplar.

ACHIZITOR FURNIZOR
COMUNA PĂULEȘTI ______________________
PRIMAR,

BONTEA ZENOVIU STELIAN

CONTABIL,

BORHIDAN ANGELA

JURIST,

PĂCURAR LAVINIA

RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE,

LASZLO ANDREA CODRUȚA

8
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

ANEXA 1:

1. DALE POD 600X120X280

GSB 14.4-2AC MASINA DE GAURIT/INSURUBAT CU


2.
PERCUTIE

3. SPIT SDS-PLUS 250 BOSCH

4. 1550-M20 BALAMA

5. 312M ROATA DE MASURARE

6. 5 PINZE T 118 METAL

7. ABSORBANT UMIDITATE

8. ACUM VARTA 12V BLACK L2 155AH 900A 3-1 B00

9. ADAPTOR 1X SCHUKO 1X

10. ADAPTOR 2 PRIZE CU CP

11. ADAPTOR ALAMA 15*3/8 FI

12. ADAPTOR CAROTA SDS 20 MO

13. ADAPTOR CU 15*1/2 FE

14. ADAPTOR CU 15*1/2 FE

15. ADAPTOR CU 15*1/2 FI

16. ADAPTOR CU 15*3/4 FE

17. ADAPTOR CU 15*3/4 FE

18. ADAPTOR CU 15*3/8 FE

19. ADAPTOR CU 18"1/2 FI

20. ADAPTOR CU 18*1/2 FE

21. ADAPTOR CU 18*3/4 FE

22. ADAPTOR CU 18*3/4 FE

23. ADAPTOR CU 18*3/4 FE

24. ADAPTOR CU 18*3/4 FE

25. ADAPTOR CU 22*1" FE

26. ADAPTOR CU 22*1" FE

27. ADAPTOR CU 22*1" FI

9
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

28. ADAPTOR CU 22*1/2 FE

29. ADAPTOR CU 22*1/2 FI

30. ADAPTOR CU 22*1/2 FI

31. ADAPTOR CU 22*3/4 FE

32. ADAPTOR CU 28*1" FE

33. ADAPTOR CU 28*1" FI

34. ADAPTOR CU 35*1" FE

35. ADAPTOR CU 35*1" FE

36. ADAPTOR CU 35*1" FE

37. ADAPTOR CU 35*1" FI

38. ADAPTOR CU 35*1" FI

39. ADAPTOR CU EVP 15*3/4 FI

40. ADAPTOR CU EVP 18*1/2 FI

41. ADAPTOR CU EVP 18*1/2 FI

42. ADAPTOR CU EVP 18*3/4 FI

43. ADAPTOR CU EVP 18*3/4 FI

44. ADAPTOR CU EVP 18*3/4 FI

45. ADAPTOR CU EVP 18*3/4 FI

46. ADAPTOR CU EVP 22*3/4 FI

47. ADAPTOR CU EVP 22*3/4 FI

48. ADAPTOR CU PROT LA SUPRATENSIUNE

49. ADAPTOR PT ROBINET 1/2-3/4 BLISTER

50. ADAPTOR PT ROBINET 3/4-1" BLISTER

51. ADAPTOR ROBINET 1/2-3/4 BLISTER

52. ADAPTOR SDS PLUS

53. ADAPTOR SDS PLUS,1/2 LT23610

54. ADAPTOR SDS PLUS,1/2 LT23610

55. ADEZIV ANA 11 G/F INT 25 KG

56. ADEZIV ANA 11 G/F INT 25 KG

10
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

57. ADEZIV ANA 14 POLISTIREN

58. ADEZIV ANA 17 POLISTIREN

59. ADEZIV ANA 38 MORTAR PT BCA

60. ADEZIV BISON REZISTA LA TEMP INALTE *1000*

61. ADEZIV BITUMINOS FESTIX 310ML

62. ADEZIV CM 9

63. ADEZIV CM 9

64. ADEZIV CM 11

65. ADEZIV CM 11

66. ADEZIV CM 12 FLEXIBIL 25 KG

67. ADEZIV CM 17

68. ADEZIV GIPS CARTON 20KG

69. ADEZIV TERMOPLUS 2/1

70. ADEZIV THERMOUNIVERSAL PT POLISTIREN

71. ADEZIV THERMOUNIVERSAL PT POLISTIREN

72. ADEZIV UNIVERSAL ALB CESAL

73. ADEZIV UNIVERSAL ALB CESAL

74. ADITIV MUCEGAI 0.5L

75. AERISITOARE SIGHISOARA

76. AERISITOR 1/2 PT DISTRIBUITOR

77. AERISITOR AUTOMAT 1/2 EVP

78. AERISITOR AUTOMAT EVP 1/2

79. AERISITOR AUTOMAT EVP 3/8

80. AERISITOR MANUAL 1/2

81. AERISITOR MANUAL 3/8

82. AFANATOR 105/1000

83. AFANATOR 106/0550

84. AFANATOR 106/0550

85. AFANATOR 106/0550

11
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

86. AFANATOR DE REPIKAT DIN PVC

87. AGATATOARE CU BRIDA

88. AGATATOARE CU BRIDA PT LEMN 10*190

89. AGATATOARE CU PINTENI SI BRIDA

90. AGATATOARE TIP O PT LEAGAN 10*140

91. AGENT CURATARE SPUMA CERESIT 500ML

92. ALIAJ DE LIPIT MOALE 200G/2MM

93. ALIAJ DE LIPIT MOALE 200G/2MM

94. ALIAJ DE LIPIT MOALE 200G/3MM

95. ALIAJ DE LIPIT MOALE 200G/3MM

96. ALMDUDLER 0.33L DOZA

97. ALMDUDLER 0.33L DOZA

98. ALMDUDLER 0.33L DOZA

99. ALMDUDLER 0.35 L STICLA

100. ALMDUDLER 0.35 L STICLA

101. ALMDUDLER 0.35 L STICLA

102. ALMDUDLER 0.35 L STICLA

103. ALMDUDLER 0.35 L STICLA

104. ALMDUDLER 0.5 L PET

105. ALMDUDLER 0.5 L PET

106. ALMDUDLER 0.5 L PET

107. ALMDUDLER 0.5 L PET

108. ALMDUDLER 0.5 L PET

109. ALMDUDLER 0.5 L PET

110. ALMDUDLER 1.5 L PET

111. ALMDUDLER 1.5 L PET

112. ALMDUDLER 1.5 L PET

113. ALMDUDLER 1.5 L PET

114. ALMDUDLER 1.5 L PET

12
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

115. AMORSA ACRILICA 1L-1.10

116. AMORSA CONTACT BETON 5 KG

117. AMORSA DANKE 10L

118. AMORSA DANKE 1L

119. AMORSA DANKE 4L

120. AMORSA IZOLATOARE ACRILICA 750ML

121. ANCORA CHIMICA BISON 300 ML

122. ANCORA CHIMICA BISON 300 ML

123. ANCORA CHIMICA FIOLA

124. ANCORA CHIMICA MOMENT CF850 165ML

125. ANCORA CHIMICA MOPOLY 300 ML

126. ANCORA DE PANA CAPRIOR 103946

127. ANCORA DE PANA CAPRIOR 103947

128. ANCORA METALICA 10*100MM

129. ANCORA METALICA 10*120MM

130. ANCORA METALICA 10*160MM

131. ANCORA METALICA 12*100MM

132. ANCORA METALICA 12*160MM

133. ANCORA METALICA 12*220MM

134. ANCORA METALICA 8*120MM

135. ANCORA METALICA 8*155MM

136. ANCORA METALICA 8*90MM

137. ANCORA MONTAJ 10*132

138. ANCORA MONTAJ 10*132

139. ANCORA MONTAJ 10*152

140. ANCORA MONTAJ FERESTRE 10*72

141. ANCORA MONTAJ FERESTRE 10*72

142. ANSAMBLU "C" CERC/FRUNZA 12*5MM H=75MM L=530MM

143. ANTIFOANE (42470) SCHULLER

13
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

144. ANTIFOANE (42470) SCHULLER

145. ANTIGEL 1 L

146. ANTIGEL 1 L

147. ANTIGEL CONCENTRAT AZUR 1 L

148. ANTIGEL ROSU 1L

149. ANTRENOR CU AMPLIFICATOR DE FORTA 4200Nm

150. ANTRENOR CU CLICHET 1/2 24 DINTI

151. ANTRENOR CU CLICHET 1/4

152. ANTRENOR CU CLICHET 1/4 36 DINTI

153. ANTRENOR CU CLICHET 1/4"

154. ANTRENOR CU CLICHET 1/4" 107MM

155. ANTRENOR CU CLICHET 1/4"144MM

156. ANTRENOR CU CLICHET 1/4'

157. ANTRENOR CU CLICHET CURBAT 1/4"

158. ANTRENOR CURBAT CU CLICHET 1/2

159. ANTRENOR PNEUMATIC 1/2" 80NM

160. ANVELOPA ROATA ROABA 3.5/8

161. ANVELOPA ROATA ROABA PR

162. APA DE STICLA 1 L

163. APA DE STICLA 1 L

164. APA DISTILATA 1L

165. APA STOP 1KG

166. APARAT ANTIGANDACI CU ULTRASUNETE 220V

167. APLICA

168. APLICA 201/1W ANTIC+ MARO

169. APLICA 502/1W ARAMIU MARO

170. APLICA AK 1/2

171. APLICA CIRCULARA 32W ISO9002

172. APLICA DE 1/2

14
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

173. APLICA E033/1W ALAMA+ALB

174. APLICA EG 0627 1/2

175. APLICA EM LT-103

176. APLICA IP 5

177. APLICA OK 1/2

178. APLICA OK 4511

179. APLICA RE 0041.1-1/2

180. APLICA RE 0041.3-1/2

181. APLICA RE 0054 26X26 TWEETY

182. APLICA RE 013.1 STRANGE GALBEN

183. APLICA RE 1075.2 1/2

184. APLICA RE 111.1

185. APLICA RE 128.1 1/2

186. APLICA RE 128.2 26X26

187. APLICA RE 133.1 1/2

188. APLICA RE 158.1 26X26 TREND

189. APLICA RE 166

190. APLICA RE-0063.1-26*26

191. APLICA RE107.1 1/2

192. APLICA RE1075.1 1/2

193. APLICA X 81082/1W SBLK+BRN

194. ARACET CONSTRUCTII CORAMET 0.5 KG

195. ARACET CONSTRUCTII CORAMET 0.5 KG

196. ARACET CONSTRUCTII CORAMET 1 KG

197. ARACET CONSTRUCTII CORAMET 1 KG

198. ARACET LEMN CORAMET 0.5 KG

199. ARACET LEMN CORAMET 0.8 KG

200. ARACET LEMN CORAMET 1 KG

201. ARMATURA TRAGERE SEMI

15
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

202. ARZATOR CU CLAPETA DUBLU 60MM 674424

203. ARZATOR PELETI SMB 50 KW

204. ASPENSOR METALIC 1/2"

205. ATA DE TRASAT 100M(32027)

206. ATA DE TRASAT 50M(32025)

207. ATA DE TRASAT 50M(32025)

208. ATA DE ZIDARIE 50 M

209. ATA DE ZIDARIE 80M TIP MOSOR

210. ATA DE ZIDARIE 80M TIP MOSOR

211. ATA PT ZIDARIE 100 M

212. ATA PT ZIDARIE 100 M

213. ATA PT ZIDARIE 100 M

214. ATOMIZOR A103

215. AUTOCUT 11-2

216. AUTOCUT 25-2

217. AUTOCUT 40-2

218. AUTOCUT C 25-2

219. AUTOCUT C5-2

220. AUTOCUT C5-2

221. AUTOCUT PT FSE 31

222. AUTOCUT PT FSE 31

223. AUTOMAT SCARA

224. AUTOSOL METAL POLIS UNIVERSAL 75ML

225. AZOT

226. AZOT

227. BAGHETA CU MODEL G11

228. BAGHETA CU MODEL G13

229. BAGHETA CU MODEL G15

230. BAGHETA POLISTIREN B25

16
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

231. BAGHETA POLISTIREN DW40

232. BAGHETA POLISTIREN DW40

233. BAGHETA POLISTIREN E35

234. BAGHETA POLISTIREN F.50

235. BAGHETA POLISTIREN M23

236. BAGHETA POLISTIREN M23

237. BAGHETA POLISTIREN R60

238. BALAMA COLTAR MARE

239. BALAMA PAFTA 60 OR 1.3.23

240. BALAMA POARTA 200 MM

241. BALAMA POARTA 300MM

242. BALAMA POARTA 400MM

243. BALAMA SUDABILA EVP 16*68MM

244. BALAMA SUDABILA EVP 18*80MM

245. BALAMA SUDABILA EVP 20*85MM

246. BALAMA SUDABILA EVP 22*90MM

247. BALAMA SUDABILA EVP 24*100MM

248. BALAMA SUDABILA EVP 26*120MM

249. BALAMA SUDABILA EVP 30*160MM

250. BALAMA SUPORT COLTAR

251. BALAMA Ø48 BAZA 100*48 MM

252. BALAMA Ø60 MM H=50MM

253. BALAMALE 3TIJE

254. BALAMALE ARIPI PLANE ING. 290080

255. BALAMALE ARIPI PLANE ING. 290080

256. BALAMALE ARIPI PLANE ING. 290080

257. BALAMALE ARIPI PLANE LATE 290081

258. BALAMALE ARIPI PLANE LATE 290081

259. BALAMALE ARIPI PLANE ZI 29094

17
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

260. BALAMALE INGROPATE FERESTRE DRT. ZI 211014

261. BALAMALE PAFTA MICA

262. BALAMALE POPULARE 260-05 ZI

263. BALAMALE POPULARE 260-06 ZI

264. BALAMALE POPULARE 260-07 ZI

265. BALAMALE POPULARE 260-08 ZI

266. BALAMALE POPULARE T0 ZI

267. BALAMALE POPULARE T0 ZI

268. BALAMALE POPULARE T1

269. BALAMALE POPULARE T2

270. BALAMALE POPULARE T2

271. BALAMALE POPULARE T3

272. BALAMALE PRACTIC 30*170*60

273. BALAMALE PRACTIC 30*170*60

274. BALAMALE PRACTIC 30*170*60

275. BALAMALE PRACTIC 30*300*80 1.7.78

276. BALAMALE PRACTIC 40*1.7*75

277. BALAMALE PRACTIC 50*300*100 1.7.77

278. BALAMALE SUDABILE 16

279. BALAMALE SUDABILE 22X10

280. BALAMALE SUDABILE 28 CORAMET

281. BANDA ABRAZIVA 533*13MM K100 SET5

282. BANDA ABRAZIVA 610*100 K100/SET5

283. BANDA ABRAZIVA 610*100 K120/SET 5

284. BANDA ADEZIV HARTIE 48MM

285. BANDA ADEZIVA 4515 50M/50MM (45159) SCHULL

286. BANDA ADEZIVA 4520 50M/19MM (45203) SCHUL

287. BANDA ADEZIVA 4520 50M/19MM (45203) SCHUL

288. BANDA ADEZIVA 4520 50M/25MM (45205) SCHUL

18
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

289. BANDA ADEZIVA 4520 50M/38MM (45207) SCHUL

290. BANDA ADEZIVA 4520 50M/50MM (45209) SCHUL

291. BANDA ADEZIVA 4520 50M/75MM (45201) SCHUL

292. BANDA ADEZIVA 4520 50M/75MM (45201) SCHUL

293. BANDA ADEZIVA 4520 50M/75MM (45201) SCHUL

294. BANDA ADEZIVA 4522, 50M/38MM

295. BANDA ADEZIVA 4522, 50M/50MM

296. BANDA ADEZIVA 4524 50M/48MM (45249) SCHUL

297. BANDA ADEZIVA ANKER 50X60 TRANSPARENTA

298. BANDA ADEZIVA CONSTR PVC GALBEN (45459) SCHUL

299. BANDA ADEZIVA CONSTR PVC GALBEN (45459) SCHUL

300. BANDA ADEZIVA GOLD TAPE UV 48*50 SCHULLER

301. BANDA ADEZIVA GOLD TAPE UV 48*50 SCHULLER

302. BANDA ADEZIVA HARTIE 50M (45109) SCHULLER

303. BANDA ADEZIVA HARTIE 50M (45109) SCHULLER

304. BANDA ADEZIVA KREPP HOTMELT 50MM*50M

305. BANDA ADEZIVA MOMENT POWER 50MM*10M ARGINTIU

306. BANDA ADEZIVA RIGIPS 20ML-50MM (45540) SCHUL

307. BANDA ADEZIVA RIGIPS 90MX48 MM (45544) SCHUL

308. BANDA ADEZIVA RIGIPS 90MX48 MM (45544) SCHUL

309. BANDA ADEZIVA TRANSPARENTA (45729) SCHUL

310. BANDA ADEZIVA TRANSPARENTA (45729) SCHUL

311. BANDA ADEZIVA X-WAY ARG 10X50MM (45779) SCHULLER

312. BANDA ADEZIVA X-WAY ARG 10X50MM (45779) SCHULLER

313. BANDA ADEZIVA X-WAY ARG 10X50MM (45779) SCHULLER

314. BANDA ADEZIVA X-WAY ARG 10X50MM (45779) SCHULLER

315. BANDA ADEZIVA X-WAY ARG 50MX50MM (45769) SCHULLER

316. BANDA ADEZIVA X-WAY ARGINTIE 48MM*50M (45799)

317. BANDA ADEZIVA X-WAY NEGRU 50M*50MM (45768) SCHULL

19
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

318. BANDA ADEZIVA X-WAY NEGRU 50M*50MM (45768) SCHULL

319. BANDA ALUMINATA 50X50MM (45599) SCHULLER

320. BANDA ALUMINATA 50X50MM (45599) SCHULLER

321. BANDA ALUMINATA 50X50MM (45599) SCHULLER

322. BANDA ALUMINIU 10MX50MM (45589) SCHULLER

323. BANDA ALUMINIU 50MX 50MM (45579) SCHULLER

324. BANDA AUTOADEZIVA RIGIPS 144MM*90M (45549) SCHULL

325. BANDA AUTOADEZIVA RIGIPS 48*45M (45542)

326. BANDA AUTOADEZIVA RIGIPS 48*45M (45542)

327. BANDA AVERTIZOARE APA 100 ALBASTRA

328. BANDA CU LEDURI 6M-96 LED ROSU 7.2W

329. BANDA DE MONTAJ 012ZF

330. BANDA DE MONTAJ 012ZF

331. BANDA DE MONTAJ 016ZF

332. BANDA DUBLA ADEZIVA FOLIE 10MX50MM (45689)SCH

333. BANDA DUBLA ADEZIVA FOLIE 10MX50MM (45689)SCH

334. BANDA DUBLA ADEZIVA SB 50MM*5M (45679) SCH

335. BANDA DUBLU ADEZIVA 1.5M*19MM

336. BANDA DUBLU ADEZIVA MOMENT FIX 120KG

337. BANDA DUBLU ADEZIVA SB 50MM*25M (45612) SCHULL

338. BANDA DUBLU ADEZIVA,SB 50MM*10M (45610) SCHULL

339. BANDA ETANSARE CL 152 50M

340. BANDA ETANSARE SUB COAMA

341. BANDA FIBRA STICLA 25ML (45568) SCHULL

342. BANDA HARTIE ADEZIVA 38*50

343. BANDA HARTIE ADEZIVA 48*50

344. BANDA IZOLATOARE 10 M T&G

345. BANDA IZOLATOARE COLOR (44040) SCH

346. BANDA IZOLATOARE COLOR (44040) SCH

20
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

347. BANDA IZOLATOARE GALBEN+VERDE 25M

348. BANDA IZOLATOARE T&G 20 M

BANDA MASCAT REZISTENT UV SUP TEXTIL 20M/110CM


349.
SCH

BANDA MASCAT REZISTENT UV SUP TEXTIL 20M/140CM


350.
SCH(45884)

BANDA MASCAT REZISTENT UV SUP TEXTIL 20M/140CM


351.
SCH(45884)

BANDA MASCAT REZISTENT UV SUP TEXTIL 20M/140CM


352.
SCH(45884)

353. BANDA MONTAJ 12MM*5M SB (45620) SCH

354. BANDA MONTAJ 12MM*5M SB (45620) SCH

355. BANDA MONTAJ 12MM*5M SB (45620) SCH

356. BANDA MONTAJ 19MM*5M DUBLU ADEZ ALB (45631) SCH

357. BANDA MONTAJ 19MM*5MSB DUBLU ADE (45621) SCH

358. BANDA MONTAJ 19MM*5MSB DUBLU ADE (45621) SCH

359. BANDA PERFORATA 12*0,8*10M EVP

360. BANDA PERIMETRALA 100X10

361. BANDA PT AVERTIZARE ROSU/ALB

362. BANDA PT DELIMITARE SI SEMNALIZARE 100*75

363. BANDA PT DELIMITARE SI SEMNALIZARE 100*75

364. BANDA PT DELIMITARE SI SEMNALIZARE 50*75

365. BANDA RIGIPS 45 M

366. BANDA RIGIPS 45M * 50MM

367. BANDA RIGIPS 90 M

368. BANDA SEMNALIZARE7CMX200M (45990) SCH

369. BANDA SEMNALIZARE7CMX200M (45990) SCH

370. BANDA SEMNALIZARE7CMX200M (45990) SCH

371. BANDA TEFLON APA MARE EVP

372. BANDA TEFLON APA MICA EVP

373. BAROS 3KG

21
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

374. BAROS 8KG

375. BATERIE 10003 BUC EXTRACT+SUPORT PARA

376. BATERIE 10041

377. BATERIE 10045

378. BATERIE 10052

379. BATERIE 10054

380. BATERIE 10055 A

381. BATERIE 10055 B

382. BATERIE 10057

383. BATERIE 10064

384. BATERIE 10065

385. BATERIE 10066

386. BATERIE 2207 A2 DUS PERETE MON T FIXA

387. BATERIE 2207 B1 LAV MON T FIXA

388. BATERIE 6607 A LUX LAVOAR MICA

389. BATERIE 6607 C LUX LAVOAR MARE

390. BATERIE 68013 C GAT LEBADA

391. BATERIE 7001 STATIVA LAVOAR GAT LEBADA

392. BATERIE 7003 DUS PERETE TEAVA FIXA

393. BATERIE 7101 STATIVA LAVOAR GAT LEBADA

394. BATERIE 8090 B12 BUC MON T MICA

395. BATERIE 8090 C BUC MON T LUNG

396. BATERIE 8090 D 20 PERETE MON T MEDIE

397. BATERIE 8090 D 25 PERETE MON T LUNGA

398. BATERIE 8090 D 25 PERETE MON T LUNGA

399. BATERIE 8090 E MON CABINA DUS

400. BATERIE 8090 G MON BIDEU

401. BATERIE 8090 H 20 DUS MON T MEDIE

402. BATERIE 8090 H 20 DUS MON T MEDIE

22
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

403. BATERIE 8090 H 25 DUS MON T LUNGA

404. BATERIE 8101 MON BUC EXTRACTABILA

405. BATERIE 826 APA CALD-RECE 2 ROZETE

406. BATERIE 826 APA CALD-RECE 2 ROZETE

407. BATERIE 829 B S 05 STATIVA 2 ROZETE

408. BATERIE 829 B S 05 STATIVA 2 ROZETE

409. BATERIE 90001 LAVOAR STATIVA GAT LEBADA

410. BATERIE 90003 DUS PERETE T FIXA

411. BATERIE 90006 BIDEU STATIVA

412. BATERIE 9060 S BUC MON 2 GAURI STATIVA

413. BATERIE 9160 S STATIVA 2 GAURI ROZETE

414. BATERIE ALKALINE POWER 4.5V

415. BATERIE BIDEU LUXOR CROMAT 11822

416. BATERIE BIDEU MINIMAL CROMAT

417. BATERIE BUC EVP EL-B112

418. BATERIE BUC TEAVA LUNGA EVP EL-B205

419. BATERIE BUCATARIE CU DUS

420. BATERIE BUCATARIE DEXA CROMAT 12120

421. BATERIE BUCATARIE EVP (EL-523)

422. BATERIE BUCATARIE FILLO CROMAT LUX 11926

423. BATERIE BUCATARIE K 7506

424. BATERIE BUCATARIE PERETE EVP

425. BATERIE BUCATARIE/CADA EL-B102H EVP

426. BATERIE CADA DEXA CROMAT 12123

427. BATERIE CADA K 7503 0198

428. BATERIE CADA PIPA MOBILA EVP EL-B202H

429. BATERIE CADA PLATIN CROMAT 11423

430. BATERIE CADA VICTORIA YL BRONZ 11143

431. BATERIE DELFIN BIDEU 8004-G

23
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

432. BATERIE DELFIN BIDEU 8004-G

433. BATERIE DELFIN BUCATARIE T.LUNGA 8004-C

434. BATERIE DELFIN CABINA DUS 8004-E

435. BATERIE DELFIN CADA TEAVA LUNGA 8004-D3

436. BATERIE DELFIN CADA TEAVA SCURTA 8004-B

437. BATERIE DELFIN EXTRACTIBILA 8004-H

438. BATERIE DELFIN LAVOAR 8004-F

439. BATERIE DELFIN PERETE TEAVA LUNGA 8004-D

440. BATERIE DELFIN PERETE TEAVA LUNGA 8004-D

441. BATERIE DL 70 MONOC APA RECE

442. BATERIE DUS GROMIX

443. BATERIE HEAVY DUTY 4.5V

444. BATERIE LAVOAR DEXA CROMAT 12121

445. BATERIE LAVOAR EVP EL-B204

446. BATERIE LAVOAR FILLO CROMAT 11921

447. BATERIE LAVOAR GAT LEBADA EL-B109 EVP

448. BATERIE LAVOAR MINIMAL CROMAT 12921

449. BATERIE LAVOAR MINIMAX SATINAT 12811

450. BATERIE LAVOAR MONOCOMANDA 2 INTRARI EL-B108 EVP

451. BATERIE LAVOAR VICTORIA YL BRONZ 11141

452. BATERIE LAVOAR+ DUS MILANO

453. BATERIE LITHIUM TIP BUTON 1.5V

454. BATERIE LITHIUM TIP BUTON 1.5V

455. BATERIE LITHIUM TIP COIN CR1220

456. BATERIE LITHIUM TIP COIN CR1620

457. BATERIE LITHIUM TIP COIN CR2430

458. BATERIE LITHIUM TIP PHOTO 3V CR123A

459. BATERIE LITHIUM TIP PHOTO 3V CR2

460. BATERIE MILANO BIDEU

24
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

461. BATERIE MILANO CABINA DUS

462. BATERIE MILANO CADA TEAVA LUNGA

463. BATERIE MILANO CADA TEAVA MEDIE

464. BATERIE MILANO STATIV

465. BATERIE MILANO STATIV MONOBLOC

466. BATERIE MON.BIDEU EL-B111

467. BATERIE MON.CAB.DUS EL-B110

468. BATERIE MON.CADA EL-A101 EVP

469. BATERIE MON.CADA EL-A101 EVP

470. BATERIE MON.PRINDERE EL-A103 EVP

471. BATERIE MON.PRINDERE EL-A103 EVP

472. BATERIE MON.PRINDERE EL-A103 EVP

473. BATERIE MON.PRINDERE EL-A103 EVP

474. BATERIE MON.T.SCURTA EL-A104 EVP

475. BATERIE MON.T.SCURTA EL-A104 EVP

476. BATERIE MONO CADA EL-A102 EVP

477. BATERIE MONO CADA EL-A102 EVP

478. BATERIE MONO CADA EL-A102 EVP

479. BATERIE MONO CADA EL-A102 EVP

480. BATERIE MONO CADITA EL-B102 EVP

481. BATERIE MONO PRINDERE EL-B103 EVP

482. BATERIE MONO PRINDERE EL-B103 EVP

483. BATERIE PERETE DL 7104 B

484. BATERIE SENZOR 6010 220V CALD-RECE

485. BATERIE SENZOR 6100-220V

486. BATERIE SENZOR 6500 220V CALD-RECE

BATERII ALKALINE POWER TIP ALARM 12V A27


487.
LR27A(5BUC/BLISTER)

488. BCA

489. BEC CU INCANDESCENTA E27 75W

25
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

490. BEC DICHROIC CU LED 220V PUTERE 2.2W VT

491. BEC E 27

492. BEC E 27

493. BEC E 27

494. BEC E 27

495. BEC E 27

496. BEC E 27

497. BEC E27 150W

498. BEC ECONOMIC 2U E14 18W

499. BEC ECONOMIC CU LED LINIAR 3W L=78MM

500. BEC ECONOMIC CU LED LINIAR 4.5W L=118MM

501. BEC ECONOMIC CU LED LINIAR 8W L=118MM

502. BEC ECONOMIC SILVANIA E14 9W

503. BEC ECONOMIC SPIRALA E27 15W T&G

504. BEC ECONOMIC SPIRALA E27 20W LUMINA RECE

505. BEC ECONOMIC SPIRALA E27 30W

506. BEC ECONOMIC SPIRALA V011009 9 W E27

507. BEC ECONOMIC T2 SPIRALA 13W E14 6400K(141113)

508. BEC ECONOMIC T2 SPIRALA 13W E14 6400K(141113)

509. BEC ECONOMIC T2 SPIRALA 13W E27(142113)

510. BEC ECONOMIC T2 SPIRALA 15W-E14

511. BEC ECONOMIC T2 SPIRALA 15W-E27

512. BEC ECONOMIC T2 SPIRALA 15W-E27

513. BEC ECONOMIC T2 SPIRALA 18W E27

514. BEC ECONOMIC T2 SPIRALA 20W E27 6400K

515. BEC ECONOMIC T2 SPIRALA 23W E27-6400K

516. BEC ECONOMIC T2 SPIRALA/30W/E27/6400K

517. BEC FRIGIDER GELUX 15W E14

518. BEC HALOGEN BULB 12V 20W

26
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

519. BEC HALOGEN BULB 24V 35W

520. BEC HALOGEN BULB G9 40W 220V SPOT VISION

521. BEC HALOGEN BULB JD-G4 20W/12V

522. BEC HALOGEN GLS 140W E27

523. BEC HALOGEN GLS 42W E27

524. BEC HALOGEN GLS 53W E27

525. BEC HALOGEN GLS 53W E27

526. BEC HALOGEN GLS 70W E27

527. BEC HALOGEN GU10 50W-240V CU GEAM

528. BEC HALOGEN JCDR 220V/50W CU GEAM

529. BEC HALOGEN LINIAR ENERGY SAVER 100W 78MM

530. BEC HALOGEN LINIAR T&G L=118MM 300W ELBI

531. BEC HALOGEN LINIAR T&G L=118MM 300W ELBI

532. BEC HALOGEN LINIAR T&G L=78MM 150W ELBI

533. BEC HALOGEN LINIAR T&G L=78MM 150W ELBI

534. BEC HALOGEN LUMANARE 42W E14 CLAR

535. BEC HALOGEN LUMANARE 42W E27 CLAR

536. BEC HALOGEN LUMANARE,28W/E14

537. BEC HALOGEN LUMANARE,28W/E14

538. BEC HALOGEN MR16 12V/35W

539. BEC HALOGEN SFERIC 28W E14 CLAR

540. BEC HALOGEN SFERIC 42W E14

541. BEC HALOGEN SFERIC 42W/E27

542. BEC HALOGEN T&G 35W PT SPOT

543. BEC HALOGEN TG 220V/50W CU GEAM

544. BEC HALOGEN VITO LINIAR 150 W VITO

545. BEC HOTA SYLVANIA 25W

546. BEC HOTA SYLVANIA 25W

547. BEC INCANDESCENT E27

27
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

548. BEC INFRAROSU E 27 150 W CLAR(91372)

549. BEC LED 12W E27 3000K NOVELITE

550. BEC LED EV015 A60 10W E27 /3000K 210240

551. BEC LED EV015 A60 10W E27 /3000K 210240D

552. BEC LED EV015 A60 13W E27 / 213240

553. BEC LED EV015 A60 13W E27 /3000K 213230

554. BEC LED EV015 A60 8W E27 /3000K 208240

555. BEC LED EV015 A70 15W E27 / 215230

556. BEC LED EV015 A70 15W E27 / 215240

557. BEC LED EV015 G120 16W E27 / 318240

558. BEC LED EV015 LUMANAREB35 4W/E14//220V 4130

559. BEC LED EV015 LUMANAREB35 4W/E14//220V 4140

560. BEC LED EV015 LUMANAREB35 6W/E14//220V 6130

561. BEC LED EV015 LUMANAREB35 6W/E14//220V 6140

562. BEC LED EV015 REFLECTOR GU10 4W/220W 604240

563. BEC LED EV015 REFLECTOR MR16 4W 704130

564. BEC LED EV015 REFLECTOR MR16 6V 706140

565. BEC LED EV015 REFLECTOR MR16 6V 706140D

566. BEC LED EV015 REFLECTOR R39 4W/E14 404130

567. BEC LED EV015 REFLECTOR R50 6W/E14 406130

568. BEC LED EV015 REFLECTOR R50 8W/E14 408140

569. BEC LED EV015 REFLECTOR R63 8W/E27 508130

570. BEC LED EV015 SFERIC G45 6W/E14/220V 106130

571. BEC LED EV015 SFERIC G45 6W/E14/220V 106140

572. BEC LED EVO15 REFLECTOR GU10 6W/ 606230

573. BEC LED EVO17 A60 10W E27

574. BEC LED EVO17 A60 13W E27 5000K

575. BEC LED EVO17 A70 16W/E27/220V

576. BEC LED GLS 60W E27 T&G

28
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

577. BEC LED GU10 3LED 3.8W

578. BEC LED JCDR 3*LED 25W

579. BEC LED SFERIC 5W E 27 3000K

580. BEC LUMANARE CLAR 40W E27

581. BEC REFLECTOR R63 40W E27

582. BENZI INGUSTE 40 100*560 (4151)

583. BENZI INGUSTE 60 100*560 ( 4473)

584. BETONIERA BRACO 180L

585. BETONIERA GALBENA PL140L/550W 10010

586. BETONIERA LIMEX 125L

587. BETONIERA LIMEX 165 L

588. BETONIERA LIMEX 190 L

589. BETONKONTAKT KNAUF 5 KG

590. BETONKONTAKT KNOW 23KG

591. BIDINEA B7 LEMN 175*75MM FIR PVC LUNG

592. BIDINEA B7 LEMN 175*75MM FIR PVC LUNG

593. BIDINEA B7 LEMN 175*75MM FIR PVC LUNG

594. BIDINEA FIR NATURAL 17*7 (12250) SCHULL

595. BIDINEA FIR NATURAL 17*7 (12250) SCHULL

596. BIDINEA FIR PVC 175*70 SUPORT LEMN

597. BIDINEA FIR SINTETIC 175*75

598. BIDINEA FIR SINTETIC 175*75

599. BIDINEA PLASTIC 17X7 (11810) SCHULL

600. BIDINEA PLASTIC 17X7 (11810) SCHULL

601. BIDINEA PLASTIC 17X7 (11810) SCHULL

602. BIDINEA PROFESIONALA 180*80 FIR NATURAL

603. BIDINEA PROFESIONALA,FIR NATURAL 120

604. BIDINEA PROFESIONALA,FIR NATURAL 150

605. BIDINEA PROFESIONALA,FIR NATURAL 150

29
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

606. BIDINEA PT TAVAN 17X7 (10170) SCHULL

607. BIDINEA ROTUNDA 216608

608. BIDINEA TAVAN FIR SINTETIC 18X8 CM(11820) SCHULL

609. BIDINEA TAVAN FIR SINTETIC 18X8 CM(11820) SCHULL

610. BIDINEA TAVAN FIR SINTETIC 18X8 CM(11820) SCHULL

611. BISON ABSORBANT DE UMIDITATE

612. BISON ACRYLIC ALB 300ML

613. BISON ACRYLIC ULTRA RAPID 30MIN 300ML

614. BISON ACRYLIC ULTRA RAPID 30MIN 300ML

615. BISON ADEZIV EPOXY UNIVERSAL 2*12 ML

616. BISON ADEZIV METAL EPOXY 2*12ML

617. BISON ADEZIV PLASTIC RIGID 25 ML

618. BISON ADEZIV PVC RIGID 100ML

619. BISON ADEZIV RAPID EPOXY 2*12ML

620. BISON ADEZIV RAPID EPOXY 2*12ML

621. BISON ADEZIV RAPID EPOXY 2*12ML

BISON AIRMAX REZERVA ABSORBANT UMIDITATE 450 G


622.
46012

623. BISON ALL PURPOSE ADEZIV 650ML

624. BISON ANTI MUCEGAI 500ML

625. BISON BANDA ETANSARE 22MM*3.35M

626. BISON BANDA ETANSARE 38MM*3.35M

627. BISON KIT ADEZIV CONTACT 250 ML

628. BISON MASTIC LEMN ARTAR 300ML

629. BISON MASTIC LEMN ARTAR 300ML

630. BISON MASTIC LEMN CIRES 300 ML

631. BISON MASTIC LEMN CIRES 300 ML

632. BISON MASTIC LEMN FAG 300 ML

633. BISON MASTIC LEMN MERBAU 300ML

634. BISON MASTIC LEMN STEJAR DESCHIS 300ML

30
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

635. BISON MASTIC LEMN STEJAR DESCHIS 300ML

636. BISON MASTIC LEMN TEK 300 ML

637. BISON MASTIC LEMN WENGE 300ML

638. BISON MASTIC LEMN WENGE 300ML

639. BISON POLY MAX ALB MS POLIMER 425 G

640. BISON POLY MAX ALB MS POLIMER 425 G

641. BISON POLY MAX TRANSPARENT MS POLIMER 300G

642. BISON PUFLEX ETANSEIZANT POLIURETANIC NEGRU

643. BISON SILICON NEUTRAL TRANSPARENT 280ML

644. BISON SILICON NEUTRAL TRANSPARENT 280ML

645. BISON SILICON PT TEMP RED ROSU 280ML

646. BISON SILICON SANITAR ALB 280ML

647. BISON SILICON SANITAR ALB 280ML

648. BISON SILICON SANITAR GRI 280ML

649. BISON SILICON SANITAR MARO 280ML

650. BISON SILICON SANITAR TRANSPARENT 280ML

651. BISON SILICON STICLA TRANSPARENT 280ML

652. BISON SILICON UNIVERSAL ALB 280ML

653. BISON SILICON UNIVERSAL TRANSPARENT 250ML

654. BISON SOLUTIE PT SEMINEE SI GEAM ARAGAZ

655. BISON SPRAY DE CURATAT SPUMA

656. BISON SPUMA 300ML

657. BISON SPUMA 300ML

658. BISON SPUMA POLISTIREN 750 ML

659. BISON SPUMA POLISTIREN PISTOL 700ML

660. BISON SPUMA PT PISTOL 750ML

661. BISON VINYL 25M 25ML

662. BISONITE ADEZIV PU BICOMPONENT 65ML

663. BIT M10 30MM

31
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

664. BIT M12 8MM

665. BIT M6 8MM

666. BIT M8 8MM

667. BIT PH 1 50MM

668. BIT T30 CU ADAPTOR 1/2" 50MM

669. BITI PZ 2

670. BITS T30-25MM

671. BITS T40-25MM

672. BITZ S 6 MM

673. BITZ S 7 MM

674. BITZ S 8 MM

675. BITZ S4 MM

676. BITZ STEA 5 MM

677. BLOC CERAMIC ZALAU 12AR NF 460/120/238

678. BLOC CERAMIC ZALAU 12AR NF 460/120/238

679. BLOC CERAMIC ZALAU 12AR NF 460/120/238

680. BLOC CERAMIC ZALAU 12AR NF 460/120/238

681. BLOC CERAMIC ZALAU 12AR NF 460/120/238

682. BLOC CERAMIC ZALAU 12AR NF 460/120/238

683. BLOC CERAMIC ZALAU 12AR NF 460/120/238

684. BLOC CERAMIC ZALAU 240X290X238 29AR

685. BLOC CERAMIC ZALAU 240X290X238 29AR

686. BLOC CERAMIC ZALAU 240X290X238 29AR

687. BLOC CERAMIC ZALAU 240X290X238 29AR

688. BLOC CERAMIC ZALAU 375*290*238 29LM

689. BLOC CERAMIC ZALAU 430*240*238 24 LM

690. BLOC CERAMIC ZALAU 450*200*238 20NF

691. BLOC EURO POROTON TIP 12 NF

692. BLOC EURO POROTON TIP 15 145*375*217

32
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

693. BLOC EURO POROTON TIP 15 145*375*217

694. BLOC EURO POROTON TIP 20 190*245*217

695. BLOC EURO POROTON TIP 30 F

696. BLOC EURO POROTON TIP 30 F

697. BLOC EURO POROTON TIP 3012 290*110*217

698. BLOC EURO POROTON TIP 3012 290*110*217

699. BLOC EURO POROTON TIP 8 NF 80*495*217

700. BLOC EURO POROTON TIP NOU 20

701. BLOC EUROPOROTON TIP 10 90*217*390

702. BOCANCI

703. BOCANCI BORA

704. BOCANCI FIRSTY S1P

705. BOCANCI FIRSTY S1P

706. BOCANCI FIRSTY S1P

707. BOCANCI HUBEI

708. BOIANDRUC 1.25M

709. BOIANDRUCI 150 M

710. BOIANDRUCI 150 M

711. BOIANDRUCI 1M

712. BOIANDRUCI 200 M

713. BOIANDRUCI 225 M

714. BOIANDRUCI 250 M

715. BOILER ELCTRIC 50 L ELTIM

716. BOILER GORENJE OGB 100 L

717. BOILER GORENJE TGR 80L

718. BOILER INSTANT CALORE TN7

719. BOILER TERMOELECTRIC 80L ELDOM

720. BOILER TERMOELECTRIC ELDOM 100L

721. BOLTAR BETON 150 500*200*150

33
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

722. BOLTAR STALP 300x200x300

723. BOLTAR STALP 300x200x300

724. BORDURA B4 ROSU

725. BORDURA BETON 500*180*60 COLORAT

726. BORDURA BETON 500*180*60 GRI

727. BR INGR USI NIT 35053

728. BR INGR.CU ROLA+TABL 35-62 350039

729. BRATARA BURLAN

730. BRATARA BURLAN 125 ROSU NOVATIK

731. BRATARA BURLAN 125 ROSU NOVATIK

732. BRIDA

733. BRIDA

734. BRIDE CABLU 12 MM

735. BRIDE CABLU 14 MM

736. BRIDE CABLU 18 MM

737. BRIDE CABLU NR 4-10MM NR 2

738. BRIDE CABLU NR 4-10MM NR 2

739. BROASCA APLICATA USI 120090

740. BROASCA CU BILA H=24/174MM L=37MM

741. BROASCA INGR STG 35-11 NI+ZA 35034

742. BROASCA INGR USI +TABLA 5/45 35033 ZINCATE

743. BROASCA INGR USI +TABLA 5/45 35033 ZINCATE

744. BROASCA INGR. F CIL+TABLA 35-45 ZI 350342

745. BROASCA INGROPATA CHEIE REVERS

746. BROASCA INGROPATA USI 35053

747. BRONZ ARGINTIU 100ML

748. BRONZ AURIU 100 ML

749. BURETE ABRAZIV

750. BURETE POROS 100*150*50 MM MARO

34
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

751. BURETE PT SPALAT FAIANTA {40800}0

752. BURETE PT SPALAT FAIANTA {40800}0

753. BURETE SLEFUIT MEDIU DUR

754. BURGHIU 4TAISURI 8*260 SDS-B-11807

755. BURGHIU 4TAISURI NEMESIS 10*260SDS-PLUS-B-11841

756. BURGHIU 4TAISURI NEMESIS 10X110 SDS-PLUS B-11813

757. BURGHIU 4TAISURI NEMESIS 10X160 SDS PLUS B 11829

758. BURGHIU 4TAISURI NEMESIS 12*210 SDS-PLUS

759. BURGHIU 4TAISURI NEMESIS 12*210SDS-PLUS B-11885

760. BURGHIU 4TAISURI NEMESIS 12*260SDS-PLUS B-11891

761. BURGHIU 4TAISURI NEMESIS 12X310SDS PLUS B 11900

762. BURGHIU 4TAISURI NEMESIS 14*210 SDS-PLUS

763. BURGHIU 4TAISURI NEMESIS 14*310 SDS-PLUS

764. BURGHIU 4TAISURI NEMESIS 14*310 SDS-PLUS

765. BURGHIU 4TAISURI NEMESIS 14X260SDS PLUS B 12429

766. BURGHIU 4TAISURI NEMESIS 5X160 SDS PLUS B 11639

767. BURGHIU 4TAISURI NEMESIS 6X260 SDS PLUS B 11695

768. BURGHIU 4TAISURI NEMESIS 6X310 SDS PLUS B 11704

769. BURGHIU 4TAISURI NEMESIS 8*110 SDS-PLUSB-11776

770. BURGHIU BETON SDS 12*160MM

771. BURGHIU BETON PRINDERE SDS 10*110 MM

772. BURGHIU BETON PRINDERE SDS 10*210

773. BURGHIU BETON PRINDERE SDS 6*110

774. BURGHIU BETON PRINDERE SDS 8*110MM

775. BURGHIU BETON PRINDERE SDS 8*110MM

776. BURGHIU BETON PRINDERE SDS 8*160MM

777. BURGHIU BETON PRINDERE SDS EVO 12*300

778. BURGHIU BETON SDS 10-160MM 618010

779. BURGHIU BETON SDS INDUSTRIAL 10*110

35
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

780. BURGHIU BETON SDS INDUSTRIAL 10*160MM

781. BURGHIU BETON SDS INDUSTRIAL 6*110MM

782. BURGHIU BETON SDS INDUSTRIAL 6*110MM

783. BURGHIU BETON SDS INDUSTRIAL 6*210MM

784. BURGHIU BETON SDS INDUSTRIAL 8*110MM

785. BURGHIU BETON SDS INDUSTRIAL 8*210MM

786. BURGHIU BETON SDS+ 5*110 MM

787. BURGHIU BETON SDS+, 10*160 MM

788. BURGHIU BETON SDS+, 14*160 MM

789. BURGHIU BETON SDS+, VARF X, 10*210 MM

790. BURGHIU BETON SDS+, VARF X, 10*300 MM

791. BURGHIU BETON SDS+, VARF X, 12*260 MM

792. BURGHIU BETON SDS+, VARF X, 14*260 MM

793. BURGHIU BETON SDS+, VARF X, 16*200 MM

794. BURGHIU BETON SDS+, VARF X, 6*210 MM

795. BURGHIU BETON SDS+, VARF X, 8*160 MM

796. BURGHIU BETON SDS+, VARF X, 8*160 MM

797. BURGHIU BETON SDS+, VARF X, 8*210 MM

798. BURGHIU BETON SDS+, VARF X, 8*460 MM

799. BURGHIU BETON VIDIA 12*150 MM

800. BURGHIU CU VIDIA 12*400 MM

801. BURGHIU DIAMANTAT PT.GRESIE,FAIANTA,GRANIT 8MM

802. BURGHIU HELLER 10.5MM

803. BURGHIU HELLER 10.5MM

804. BURGHIU HELLER 12MM

805. BURGHIU HELLER 12MM

806. BURGHIU HELLER METAL 10MM

807. BURGHIU HELLER METAL 11.5MM

808. BURGHIU HELLER METAL 11MM

36
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

809. BURGHIU HELLER METAL 11MM

810. BURGHIU HELLER METAL 12.5

811. BURGHIU HELLER METAL 6.5MM

812. BURGHIU LEMN 10 MM

813. BURGHIU LEMN 10*75 BOSCH

814. BURGHIU LEMN 10*75 BOSCH

815. BURGHIU LEMN 12X160 PR

816. BURGHIU LEMN 14X100X400

817. BURGHIU LEMN 16X160 PR RO

818. BURGHIU LEMN 6*50 BOSCH

819. BURGHIU LEMN 8*65 BOSCH

820. BURGHIU LEMN PLAT 10 GRAPHITE- 57H216

821. BURGHIU LEMN SET 8 BUC 3-10MM

822. BURGHIU LEMN SPIRALAT 10*235-619013

823. BURGHIU LEMN SPIRALAT 16*460-619021

824. BURGHIU LEMN SPIRALAT 6*235-619011

825. BURGHIU LEMN SPIRALAT 8*225-619012

826. BURGHIU LEMN SPIRALAT 8*225-619012

827. BURGHIU LEMNN HAWERA 14X200X240

828. BURGHIU METAL 1MM HELLER

829. BURGHIU METAL 1MM HELLER

830. BURGHIU METAL 1MM HELLER

831. BURGHIU METAL 1MM HELLER

832. BURGHIU METAL HONEST 7.0MM

833. BURGHIU METAL HSS 1.5MM

834. BURGHIU METAL HSS 1.5MM

835. BURGHIU METAL HSS 1.5MM

836. BURGHIU METAL HSS 10*2.5MM

837. BURGHIU METAL HSS 10*2MM

37
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

838. BURGHIU METAL HSS 10*2MM

839. BURGHIU METAL HSS 10*3.5MM

840. BURGHIU METAL HSS 10*3.5MM

841. BURGHIU METAL HSS 10*3.5MM

842. BURGHIU METAL HSS 10*3MM

843. BURGHIU METAL HSS 10*3MM

844. BURGHIU METAL HSS 10*3MM

845. BURGHIU METAL HSS 10*3MM

846. BURGHIU METAL HSS 10*4.5MM

847. BURGHIU METAL HSS 10*4MM

848. BURGHIU METAL HSS 10*4MM

849. BURGHIU METAL HSS 10*4MM

850. BURGHIU METAL HSS 10*5.5MM

851. BURGHIU METAL HSS 10*5.5MM

852. BURGHIU METAL HSS 10*5MM

853. BURGHIU METAL HSS 10*5MM

854. BURGHIU METAL HSS 10*6.5MM

855. BURGHIU METAL HSS 10*6MM

856. BURGHIU METAL HSS 10*6MM

857. BURGHIU METAL HSS 10*7.5MM

858. BURGHIU METAL HSS 10*7MM

859. BURGHIU METAL HSS 10*8.5MM

860. BURGHIU METAL HSS 10*8.5MM

861. BURGHIU METAL HSS 10*8MM

862. BURGHIU METAL HSS 10*9.5MM

863. BURGHIU METAL HSS 10*9.5MM

864. BURGHIU METAL HSS 10*9MM

865. BURGHIU METAL HSS 10*9MM

866. BURGHIU METAL HSS 13 MM

38
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

867. BURGHIU METAL HSS 13 MM

868. BURGHIU METAL HSS SUPER 6MM

869. BURGHIU METAL HSS SUPER 6MM

870. BURGHIU METAL HSS SUPER PRO 2 mm

871. BURGHIU METAL HSS SUPER PRO 5 MM HELLER

872. BURGHIU NEMESIS 12*310 SDS PLUS B-11900

873. BURGHIU NEMESIS 14*260 SDS PLUS B-12429

874. BURGHIU NEMESIS 14*450 SDS PLUS B-11950

875. BURGHIU NEMESIS 16*260 SDS PLUS B-13384

876. BURGHIU NEMESIS 16*450 SDS PLUS B-13409

877. BURGHIU NEMESIS 8*460 SDS PLUS B-13708

878. BURGHIU PENTRU LEMN 10*135 D-07098

879. BURGHIU PENTRU LEMN 10*460

880. BURGHIU PENTRU LEMN 12*460

881. BURGHIU PENTRU LEMN 14*460

882. BURGHIU PENTRU LEMN 18*460

883. BURGHIU PENTRU LEMN 20*460

884. BURGHIU SDS 10 MM

885. BURGHIU SDS 10*210.

886. BURGHIU SDS 10*460

887. BURGHIU SDS 12*210.

888. BURGHIU SDS 12*260MM

889. BURGHIU SDS 14*260

890. BURGHIU SDS 14*460

891. BURGHIU SDS 14*460MM

892. BURGHIU SDS 15*460

893. BURGHIU SDS 16*210

894. BURGHIU SDS 16*400*54

895. BURGHIU SDS 18*210

39
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

896. BURGHIU SDS 18*210

897. BURGHIU SDS 20*400*5

898. BURGHIU SDS 4*110 GRAPHITE

899. BURGHIU SDS 8*160

900. BURGHIU SDS FI 16X460 MM

901. BURGHIU SDS MAX 30*370

902. BURGHIU SDS MAX SPEED -X 18*400*540

903. BURGHIU SDS MAX SPEED -X 18*400*540

904. BURGHIU SDS MAX SPEED -X 18*400*540

905. BURGHIU SDS MAX SPEED -X 35*400*520MM

906. BURGHIU SDS MAX SPEED-X 160*400*540MM

907. BURGHIU SDS MAX SPEED-X 160*400*540MM

908. BURGHIU SDS MAX SPEED-X 24*400*520MM

909. BURGHIU SDS MAX SPEED-X 32*400*520

910. BURGHIU SDS PLUS 10X150 F00Y104621

911. BURGHIU SDS PLUS 12*460

912. BURGHIU SDS PLUS 12X150 F00Y104624

913. BURGHIU SDS PLUS 12X150 F00Y104624

914. BURGHIU SDS PLUS 18*460

915. BURGHIU SDS PLUS 20*460

916. BURGHIU SDS PLUS 20*460

917. BURGHIU SDS PLUS 22*460

918. BURGHIU SDS PLUS 22*460

919. BURGHIU SDS PLUS 25*460

920. BURGHIU SDS PLUS 8*460

921. BURGHIU SDS PLUS 8*460

922. BURGHIU SDS PLUS B 14*150 ECO LINE

923. BURGHIU SDS-MAX 32*370 MM MAKITA

924. BURGHIU SDS-PLUS B12*150 ECO LINE

40
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

925. BURGHIU SDS-PLUS B8 12*100 ECO LINE

926. BURGHIU SDS-PLUS B8 8*150 ECO LINE

927. BURGHIU SDS-PLUS S4 HAWERA 10X100X160

928. BURGHIU SDS-PLUS S4 HAWERA 10X100X160

929. BURGHIU SDS-PLUS S4 HAWERA 10X200X260

930. BURGHIU SDS-PLUS S4 HAWERA 12X100X160

931. BURGHIU SDS-PLUS S4 HAWERA 12X100X160

932. BURGHIU SDS-PLUS S4 HAWERA 8X150X210

933. BURGHIU SDS-PLUS S4 HAWERA 8X200X260

934. BURGHIU SDS-PLUS S4 HAWERA 8X250X310

935. BURGHIU SPILATAT PT LEMN 10*235

936. BURGHIU VIDIA 10*160MM LT23710

937. BURGHIU VIDIA 10*160MM LT23710

938. BURGHIU VIDIA 10*120

939. BURGHIU VIDIA 10*120

940. BURGHIU VIDIA 10MM

941. BURGHIU VIDIA 12*160MM

942. BURGHIU VIDIA 12MM .

943. BURGHIU VIDIA 12MM .

944. BURGHIU VIDIA 4*75 LT23040

945. BURGHIU VIDIA 6 *110MM LT23640

946. BURGHIU VIDIA 6*160 PRINDERE SDS LT23650

947. BURGHIU VIDIA 6*210 SDS LT23660

948. BURGHIU VIDIA 6X100MM,PRINDERE NORMALA

949. BURGHIU VIDIA 6X100MM,PRINDERE NORMALA

950. BURGHIU VIDIA 8*120 PRINDERE NORMALA LT23080

951. BURGHIU VIDIA 8*120 PRINDERE NORMALA LT23080

952. BURGHIU VIDIA 8*160 PRINDERE SDS

953. BURGHIU VIDIA CU PRINDERE SDS PLUS 8*260 MM

41
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

BURGHIU VIDIA CU PRINDERE SDS-PLUS 12*160 MM


954.
LT23730

BURGHIU VIDIA CU PRINDERE SDS-PLUS 12*160 MM


955.
LT23730

956. BURGHIU VIDIA CU PRINDERE SDS-PLUS 8*210MM LT23690

957. BURGHIU VIDIA CU PRINDERE SDS-PLUS 8X110 MM

958. BURGHIU VIDIA CU PRINDERE SDS-PLUS 8X110 MM

959. BURGHIU VIDIA MAKITA 12*160MM

960. BURGHIU VIDIA MAKITA 12*210

961. BURGHIU VIDIA MAKITA 8*110MM

962. BURGHIU ZIDARIE 8*120 VERTO(60H176)

963. BURLAN CETORNA 125-4M ROSU NOVATIK

964. BURLAN CETORNA 150*4M 3011 VISINIU

965. BURLAN DECAPAT 1 M 120 MM

966. BURLAN EMAILAT 120*1000 MARO

967. BURLAN EMAILAT 120*500 MARO

968. BURLAN EMAILAT 120*500 MARO

969. BURLAN EMAILAT ALB 120X1000

970. BURLAN EMAILAT ALB 120X1000

971. BURLAN EMAILAT ALB 120X500

972. BURLAN RECUPERATOR ALB/MARO-12*8E

973. BUTELIE GAZ

974. BUTELIE GAZ

975. BUTELIE GAZ 9 KG

976. BUTON SONERIE CARMEN VI-KO

977. BUTON SONERIE KUMRAL

978. BUTON SONERIE SIMPLU

979. C.EFBS 080

980. C.EFBS 100

981. C.EFBS 125L

42
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

982. C.EFBS 150

983. C.EPBS 150

984. CABINA DUS 80*80-12 GRI MAT CADIAT INALTA

985. CABLU 3*1.5

986. CABLU AUTO DE PORNIRE 120A 2M

987. CABLU AUTO DE PORNIRE 200A 2M

988. CABLU CALCULATOR UTP CAT5 GREENGO

989. CABLU COAXIAL RG6U TRIPLU ECRANAT

990. CABLU COAXIAL RG6U TRIPLU ECRANAT

991. CABLU CUPLAJ TUB LUMINOS

992. CABLU CYY-F 3*2.5

993. CABLU CYY-F 3*2.5

994. CABLU CYY-F 3*2.5

995. CABLU CYY-F 4X1.5

996. CABLU ELECTRIC MYYUP 2*0.75

997. CABLU ELECTRIC MYYUP 2*0.75

CABLU ENERG ARMAT CU 3X6MMP 1KV CU


998.
INTARZ.FLACARA

999. CABLU ENERGIE RIGID CU 3X1.5MMP 1KV

1000. CABLU ENERGIE RIGID CU 3X1.5MMP 1KV

1001. CABLU ENERGIE RIGID CU 3X1.5MMP 1KV

CABLU ENERGIE RIGID CU 3X2.5MMP 0.75 KV CU


1002.
INTARZ.FLACARA

CABLU ENERGIE RIGID CU 4X1.5MMP 1KV CU


1003.
INTARZ.FLACARA

1004. CABLU ENERGIE RIGID CU 5X4MMP 1KV

1005. CABLU FLEXIBIL CU 1000KW 5X10MMP

1006. CABLU HORN CU FILET-4M

1007. CABLU HORN CU FILET-7M

1008. CABLU LUMINOS LA M

1009. CABLU MYYM 2*1

43
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1010. CABLU MYYM 2*1

1011. CABLU MYYM 2*1.5

1012. CABLU MYYM 2*2.5

1013. CABLU MYYM 3 X 1

1014. CABLU MYYM 3*1.5

1015. CABLU MYYM 3*1.5

1016. CABLU MYYM 3*2.5

1017. CABLU MYYM 4*1.5

1018. CABLU MYYM 4X1.5-100M/COLAC

CABLU STRUCTURAT DATE ECRANAT FTP4X2X24 CAT6A


1019.
LSNH

1020. CABLU TV

1021. CADITA JOASA SEMIROTUNDA 80*80 92724

1022. CALIBRATOR DE 16-18-20 MM

1023. CAMASUIALA 103400000

1024. CAMASUIALA 103402000

1025. CAMASUIALA 103416000

1026. CAMERA ROATA ROABA 3.5/8

1027. CAMERA ROATA ROABA 4.00-8

1028. CAMIN APOMETRU

1029. CAMIN MONOLITIC PLUS 200x200

1030. CAMIN MONOLITIC PLUS 300x300

1031. CAMIN MONOLITIC PLUS 400x400

1032. CAMIN RACORD INSPECTIE DN315-D.200/160H1520

1033. CANA CEAI

1034. CANA LAPTE GALBENA

1035. CANA ROSIE LAPTE

1036. CANAL CABLU 12*12MM

1037. CANAL CABLU 15*10MM

1038. CANAL CABLU 16*16MM

44
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1039. CANAL CABLU 25*16MM

1040. CANAL CABLU 25*25MM

1041. CANCIOC 180 MM(32009)

1042. CANCIOC 180 MM(32009)

1043. CANCIOC 200 MM 32032

1044. CANCIOC OTEL 175X90X67 LT06338

1045. CANCIOC OTEL 175X90X67 LT06338

1046. CANCIOC OTEL 180X100X65 LT06337

1047. CANCIOC OTEL 185*115*60 MM

1048. CANDELABRU 1008/5

1049. CANDELABRU 1328/2

1050. CANDELABRU 2043/3

1051. CANDELABRU 2152/2

1052. CANDELABRU 2152/2

1053. CANDELABRU 6666/2

1054. CANDELABRU 71918/3

1055. CANDELABRU 8011/3

1056. CANDELABRU 8035/3

1057. CANDELABRU CU TELECOMANDA

1058. CANDELABRU CYC05/3

1059. CANDELABRU CYC11/2

1060. CANDELABRU HE326/2

1061. CANDELABRU NN,6056,1002,6005,6826,7006/3

CANDELABRU
1062.
NN,8009,61024,3327,99122,815587,1161,815725,7706,6089/2

1063. CAP ARMATURA CERAMIC 1/2

1064. CAP PERIE CENTRALA 100MM

1065. CAP PT BATUT COASA LT32934

1066. CAP SURUBELNITA SET/10BUC

1067. CAP TERMOSTATIC EVP-CTC

45
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1068. CAP TUBULAR 19MM

1069. CAP TUBULAR MAS. INSURUBAT 6MM SK

1070. CAPAC ALAMA 1" EVP

1071. CAPAC CAMIN MONOLITIC 200x200

1072. CAPAC CAMIN MONOLITIC 300x300

1073. CAPAC CAMIN MONOLITIC 400x400

1074. CAPAC CAMIN MONOLITIC 550x550

1075. CAPAC CU 15 (5301)

1076. CAPAC CU 15 (5301)

1077. CAPAC CU 18 (5301)

1078. CAPAC CU 22 (5301)

1079. CAPAC DOZA DREPT MUTLUSAN

1080. CAPAC DOZA ROTUND

1081. CAPAC GARD CREM

1082. CAPAC PLASTIC 15*15MM

1083. CAPAC PLASTIC 20*20 MM

1084. CAPAC PLASTIC 30*20 MM

1085. CAPAC PLASTIC 40*30 MM

1086. CAPAC PLASTIC 40*40 MM

1087. CAPAC PPR 20 MM

1088. CAPAC PPR 25 MM

1089. CAPAC PPR 25 MM

1090. CAPAC PROTECTIE CAMIN DN315

1091. CAPAC PVC 110*

1092. CAPAC PVC 32

1093. CAPAC PVC 40

1094. CAPAC PVC 40

1095. CAPAC PVC 50

1096. CAPAC RAMA TH 50

46
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1097. CAPAC RAMA TH60

1098. CAPAC TERMINAL COS DE FUM 120

1099. CAPAC WC ATLANTIC COLORAT

1100. CAPAC WC COPII

1101. CAPAC WC UNIC ALB

1102. CAPAC ZN 1/2"

1103. CAPAC ZN 1/2"

1104. CAPAT SURUBELNITA CU MAGNET 60 MM, 1/4"

1105. CAPAT SURUBELNITA CU MAGNET 60MM 1/4"

1106. CAPAT SURUBELNITA PZ2

1107. CAPAT SURUBELNITA T25*75 MM

1108. CAPAT SURUBELNITA T45*30 MM

1109. CAPAT SURUBELNITA T45*75 MM

1110. CAPSATOR ELECTRIC N30

1111. CAPSATOR TAPITERIE 4-14 MM

1112. CAPSATOR TAPITERIE METAL 4-14

1113. CAPSE 14 M M

1114. CAPSE 6 MM

1115. CAPSE 6MM

1116. CAPSE PT LEMN 12 MM *0.75 MM

1117. CAPSE TAPITERIE 10MM. LUM

1118. CAPSE TAPITERIE 12MM. LUM

1119. CAPSE TAPITERIE 14MM

1120. CAPSE TAPITERIE 6 MM 1000 BUC

1121. CAPSE TAPITERIE 8 MM 1000 BUC

1122. CAPSE TAPITERIE 8 MM 1000 BUC

1123. CAPSE TAPITERIE,TIP J 10MM-LT72101

1124. CAPSE YATO 10MM 1000BUC

1125. CAPSE YATO 12 MM 1000 BUC

47
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1126. CAPSE YATO 6 MM 1000 BUC

1127. CAPSE YATO 8MM 1000BUC

1128. CARABINA 10MM HGT

1129. CARABINA 12MM HGT

1130. CARABINA 12MM HGT

1131. CARABINA 4MM HGT

1132. CARABINA 5MM HGT

1133. CARABINA 7MM HGT

1134. CARABINA 8MM HGT

1135. CARABINA CU INEL ROTITOR 10 HGT

1136. CARABINA CU INEL ROTITOR 14 HGT

1137. CARABINA CU INEL ROTITOR 18 HGT

1138. CARABINA CU INEL ROTITOR 18 HGT

1139. CARABINA CU PIULITA 10MM

1140. CARABINA CU PIULITA 6

1141. CARABINA CU PIULITA 8

1142. CARAMIDA BRIKSTON CP M450

1143. CARAMIDA BRIKSTON CP M450

1144. CARAMIDA EFICIENTA 250*120*65

1145. CARAMIDA LEIER 25 NF

1146. CARBURATOR STIHL

1147. CARCASA MILENIUM LEMN 3 BRATE

1148. CARLIG CETORNA

1149. CARLIG CETORNA

1150. CARLIG JGHEAB 125 ROSU NOVATIK

1151. CARLIG JGHEAB 150 RONDA 150/100

1152. CARLIG PT FEREASTRA 5

1153. CARTON ASFALTAT CHARVAT CU NISIP

1154. CARTON IMPREGNAT

48
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1155. CARTUS NYLON 7

1156. CASTRON 7 PIESE STICLA

1157. CASTRON MELAMINA AB08005

1158. CAUCIUC +CAMERA ROABA

1159. CAZAN ATMOS DC 40 SR

1160. CAZAN CU GAZIFICARE STARK Plus 70KW

1161. CAZAN MINITERM 24 AT+ACM

1162. CAZAN PE PELETI SMARTFIRE 21 KW

1163. CAZAN THERMO WARM STR 35 30 KW

1164. CAZMA

1165. CAZMA

1166. CAZMA FORJATA

1167. CAZMA.

1168. CENTRALA BOSCH CONDENS 7000 35 KW

1169. CENTURA DE POZITIONARE ECO

1170. CENTURA SCULE 10 COMPARTIMENTE

1171. CENTURA SCULE LUMITOOLS

1172. CENTURA SCULE LUMITOOLS

1173. CENTURA SCULE PIELE 10 COMP

1174. CERC Ø100 12*5MM

1175. CERESIT AQUABLOCK CP 27 GRI 300ML

1176. CERESIT AQUABLOCK CP 30 NEGRU

1177. CERESIT CT 60 THERMOPROJECT 1.5 mm, 30 KG

1178. CERESIT CT 60 THERMOPROJECT 1.5 mm, 30 KG

1179. CERESIT FT101 ALB 280ML

1180. CERESIT FT101 GRI 280 ML

1181. CERESIT FT101 INSTANT TACK 280ML

1182. CERESIT GRUND TENCUIELI CT16 10L

1183. CERESIT GRUND TENCUIELI CT16 16L

49
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1184. CERESIT PIGMENT ALB 01 1L

1185. CERESIT PIGMENT ALBASTRU 02 1L

1186. CERESIT PIGMENT ALBASTRU 02 1L

1187. CERESIT PIGMENT GALBEN 01 1L

1188. CERESIT PIGMENT GALBEN 01 1L

1189. CERESIT PIGMENT GALBEN 01 1L

1190. CERESIT PIGMENT GALBEN 02 1L

1191. CERESIT PIGMENT GALBEN 02 1L

1192. CERESIT PIGMENT GALBEN 02 1L

1193. CERESIT PIGMENT GALBEN 02 1L

1194. CERESIT PIGMENT GALBEN 03 1L

1195. CERESIT PIGMENT GALBEN 03 1L

1196. CERESIT PIGMENT GALBEN 04 1L

1197. CERESIT PIGMENT GALBEN 04 1L

1198. CERESIT PIGMENT GALBEN 05 1L

1199. CERESIT PIGMENT NEGRU 02 1L

1200. CERESIT PIGMENT NEGRU 02 1L

1201. CERESIT PIGMENT NEGRU 02 1L

1202. CERESIT PIGMENT PURPURIU 01 1L

1203. CERESIT PIGMENT ROSU 01 1L

1204. CERESIT PIGMENT ROSU 01 1L

1205. CERESIT PIGMENT ROSU 01 1L

1206. CERESIT PIGMENT ROSU 01 1L

1207. CERESIT PIGMENT ROSU 02 1L

1208. CERESIT PIGMENT ROSU 02 1L

1209. CERESIT PIGMENT ROSU 02 1L

1210. CERESIT PIGMENT ROZ 1L

1211. CERESIT PIGMENT ROZ 1L

1212. CERESIT PIGMENT VERDE 01 1L

50
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1213. CERESIT PIGMENT VERDE 02 1L

1214. CERESIT PIGMENT VERDE 02 1L

1215. CERESIT PIGMENT VIOLET 01 1L

1216. CERESIT PIGMENT VIOLET 01 1L

1217. CERESIT STOP AERO 450G

1218. CERESIT STOP AERO PASTILE UMIDITATE 2BUC

1219. CESAL BANDA PT ETANSARE

1220. CESAL SAPA AUTONIVELANTA 25KG

1221. CHEI COMBINATE CR-VN 11

1222. CHEI COMBINATE CR-VN NR 32

1223. CHEI IMBUS 1.5-10 MM 10 BUC/SET

1224. CHEI IMBUS STEA 9/SET

1225. CHEI INELARE COTITE SATIN 12/SET

1226. CHEI TUBULARE CU COADA 8*65MM

1227. CHEIE AERISIRE MANUAL EVP

1228. CHEIE COMB 21MM

1229. CHEIE COMBINATA 13 MM Y

1230. CHEIE COMBINATA 17 MM 35D593

1231. CHEIE COMBINATA CU CLICHET 13MM

1232. CHEIE CU DINAMOMETRU 3/8"

1233. CHEIE FIXA 12*13 MM

1234. CHEIE FIXA 14*15 MM

1235. CHEIE FIXA 17*19 MM

1236. CHEIE FIXA 18*19MM

1237. CHEIE FIXA 30*32MM

1238. CHEIE IMBUS CR-V 10 HGT

1239. CHEIE IMBUS CR-V 6 HGT

1240. CHEIE MANDRINA 13 MM

1241. CHEIE PLATA SATINATA 20*220MM

51
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1242. CHEIE PLATA SATINATA 21*23 MM

1243. CHEIE PLATA SATINATA 25*28MM

1244. CHEIE PLATA SATINATA 30*31 MM

1245. CHEIE PT TEVI 16*17 MM

1246. CHEIE REGLABILA 200MM(LT54041)

1247. CHEIE REGLABILA 250MM LUM(LT54042)

1248. CHEIE REGLABILA 300 MM

1249. CHEIE REGLABILA CR-V 260MM

1250. CHEIE REGLABILA CR-V200MM

1251. CHEIE TUB CU COT TIP L CRV 20 MM

1252. CHEIE TUBULARA 1/2" 10MM

1253. CHEIE TUBULARA 1/2" 11MM

1254. CHEIE TUBULARA 1/2" 12MM

1255. CHEIE TUBULARA 1/2" 13MM

1256. CHEIE TUBULARA 1/2" 15MM

1257. CHEIE TUBULARA 1/2" 21MM

1258. CHEIE TUBULARA 1/2"x8MMx38MM

1259. CHEIE TUBULARA 1/2' 9MM

1260. CHEIE TUBULARA 1/2' 9MM

1261. CHEIE TUBULARA 1/2'',18MM

1262. CHEIE TUBULARA 1/2'',8''

1263. CHEIE TUBULARA CU COADA 8*65MM

1264. CHEIE TUBULARA LUNGA 1/4'' 12

1265. CHERESTEA TIVITA

1266. CHERESTEA TIVITA

1267. CHIT DE ROST CE 40 SILVER 5 KG

1268. CHIT DE ROST CE40 ALB 2KG

1269. CHIT DE ROST CE40 ANTRACIT 2KG

1270. CHIT DE ROST CE40 BAHAMA 2KG

52
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1271. CHIT DE ROST CE40 CARAMEL 2KG

1272. CHIT DE ROST CE40 CARAMEL 2KG

1273. CHIT DE ROST CE40 CARAMEL 5KG

1274. CHIT DE ROST CE40 CHOCOLATE 2 KG

1275. CHIT DE ROST CE40 CLINKER 2KG

1276. CHIT DE ROST CE40 CREAM 2KG

1277. CHIT DE ROST CE40 CREAM 2KG

1278. CHIT DE ROST CE40 GRI 2KG

1279. CHIT DE ROST CE40 GRI 2KG

1280. CHIT DE ROST CE40 GRI 2KG

1281. CHIT DE ROST CE40 JASMINE 2KG

1282. CHIT DE ROST CE40 JASMINE 2KG

1283. CHIT DE ROST CE40 MANHATTAN 2KG

1284. CHIT DE ROST CE40 NATURA 2KG

1285. CHIT DE ROST CE40 NATURA 2KG

1286. CHIT DE ROST CE40 SAHARA 2KG

1287. CHIT DE ROST CE40 SAHARA 5KG

1288. CHIT DE ROST CE40 SIENNA 2KG

1289. CHIT DE ROST CE40 SIENNA 5KG

1290. CHIT DE ROST CE40 TERRA 2KG

1291. CHIT DE ROST CESAL EFECT STRALUCIRE

1292. CHIT DE ROST CESAL GALBEN AURIU 2KG

1293. CHIT DE ROST CESAL GRI OTEL 2KG

1294. CHIT DE ROST CESAL MARO CASTANA 2KG

1295. CHIT DE ROST CESAL MARO CIOCOLATIU 2KG

1296. CHIT DE ROST CESAL ROSU CARDINAL 2KG

1297. CHIT DE ROST CESAL ROSU CORAL 2KG

1298. CHIT DE ROST CESAL ROZ LOTUS 2KG

1299. CHIT DOMOSTUK 0.4KG

53
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1300. CHIT DOMOSTUK 0.8KG

1301. CHIT DOMOSTUK 0.8KG

1302. CHIT PT SOBA 600 GR

1303. CHIUVETA INOX 50X80 M

1304. CHIUVETA INOX BUCATARIE.

1305. CHIUVETA INOX BUCATARIE.

1306. CILINDRU CENTRAT 62 COR

1307. CILINDRU CENTRAT BUTON+CHEI

1308. CILINDRU SIGURANTA 104 DES

1309. CILINDRU SIGURANTA 54 CENTRAT

1310. CILINDRU SIGURANTA 62 CENTRAT COR

1311. CILINDRU SIGURANTA 62 CENTRAT+AMPRENTA

1312. CILINDRU SIGURANTA 62 DESCENTRAT

1313. CILINDRU SIGURANTA 72 DESCENTRAT

1314. CILINDRU SIGURANTA 82 CENTRAT

1315. CILINDRU SIGURANTA 82 DESC

1316. CILINDRU SIGURANTA 92 CENTRAT

1317. CILINDRU SIGURANTA 92 DESCENTRAT

1318. CILINDRU SIGURANTA 96 DESCENTRAT

1319. CIMENT ALB

1320. CIMENT STRUCTO PLUS 40 KG

1321. CIMENT UCRAINA 40KG

1322. CIOCAN 1 KG

1323. CIOCAN 1500 G

1324. CIOCAN 2 KG

1325. CIOCAN 300GR

1326. CIOCAN 4 KG

1327. CIOCAN 5 KG

1328. CIOCAN 700 G

54
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1329. CIOCAN CAUCIUC 45MM LUMY

1330. CIOCAN CAUCIUC 500 G

1331. CIOCAN CAUCIUC 55 MM

1332. CIOCAN CAUCIUC 900 G

1333. CIOCAN CAUCIUC ALB CU MANER LEMN 0.5 KG

1334. CIOCAN CAUCIUC MARE(42004)

1335. CIOCAN CU COADA DIN FIBRA DE STICLA-CAUCIUC-1.5KG

1336. CIOCAN DE LIPIT 60W

1337. CIOCAN DULGHER ASCUTIT MAN FIBRA 0.6 KG

1338. CIOCAN DULGHER COADA FB ST 500 GR

1339. CIOCAN DULGHER CU CIOC 600GR

1340. CIOCAN DULGHER CU CIOC,CORP METALIC

1341. CIOCAN DULGHER CU CIOC,CORP METALIC

1342. CIOCAN DULGHER CU CIOC. 600G

CIOCAN DULGHER CU VARF SPINTECAT MAN CAUC-FIBRA


1343.
LT32627

1344. CIOCAN DULGHER VF SPINTECAT 600GR

1345. CIOCAN GSB 21-2 RE

1346. CIOCAN LACATUS 300 GR

1347. CIOCAN MECANIC 1500GR LT30150

1348. CIOCAN MECANIC 200GR LT30020

1349. CIOCAN MECANIC 400GR LT30040

1350. CIOCAN MECANIC 500GR LT30050

1351. CIOCAN MECANIC 500GR LT30050

1352. CIOCAN MECANIC FORJAT 0.3 KG

1353. CIOCAN MECANIC FORJAT 0.3 KG

1354. CIOCAN MECANIC FORJAT 0.4 KG

1355. CIOCAN MECANIC FORJAT 0.5 KG

1356. CIOCAN MECANIC FORJAT 1 KG

1357. CIOCAN MECANIC FORJAT 1.5 KG

55
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1358. CIOCAN PNEUMATIC SKIL

1359. CIOCAN ROTOP GBH 2-28 DFV

1360. CIOCAN ROTOPERCUTOR 440W HR1830 MAKITA

1361. CIOCAN ROTOPERCUTOR 950W EVP

1362. CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH 2-20 D

1363. CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH 2-26DRE

1364. CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH 2400

1365. CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH 2400

1366. CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH 5-40 DCE

1367. CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH 8-45D

1368. CIOCAN ROTOPERCUTOR GSH 388

1369. CIOCAN ROTOPERCUTOR HR4501C SDS MAX

1370. CIOCAN ROTOPERCUTOR PBH 2800 RE

1371. CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS PLUS HR2300 720 W

1372. CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS HR2470

1373. CIZME

1374. CIZME

1375. CIZME

1376. CIZME

1377. CIZME

1378. CIZME

1379. CIZME

1380. CIZME

1381. CIZME POLAR CU CAPTASEALA PVC PERSONALIZ RC

1382. CIZME PVC ALBASTRU

1383. CLAPETA SENS EVP 1'' (RB-STT11)

1384. CLAPETA SENS EVP 3/4"

1385. CLEMA PT. TEAVA CU STY 15/1 (100B)

1386. CLEMA PT. TEAVA CU STY 15/2 (100B)

56
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1387. CLEMA PT. TEAVA CU STY 18/1 (100B)

1388. CLEMA PT. TEAVA CU STY 18/2 (100B)

1389. CLEMA PT. TEAVA CU STY 22/2 (50B)

1390. CLEMA PT. TEAVA CU STY 28/2 (25B)

1391. CLEME HENCO 20 I

1392. CLEME PE SIR H10A 10MM TG-7109.1010

1393. CLEME PE SIR H10A 10MM TG-7109.1010

1394. CLEME PE SIR H15A 12MM TG-7109.1512

1395. CLEME PE SIR H20A 14MM TG-7109.2014

1396. CLEME PE SIR H30A 16MM TG-7109.3016

1397. CLEME PE SIR H3A 4MM TG-7109.34

1398. CLEME PE SIR H5A 6MM TG-7109.56

1399. CLEME PE SIR H60A 25MM TG-7109.6025

1400. CLEME PRINDERE PARCHET

1401. CLESTE COBRA.

1402. CLESTE COMBINAT 160MM STU

1403. CLESTE COMBINAT 180MM STU

1404. CLESTE COMBINAT 200 MM STU

1405. CLESTE COMBINAT, 200 MM

1406. CLESTE CU VARF ASCUTIT 200 MM

1407. CLESTE CU VARF ASCUTIT INDOIT 200MM

1408. CLESTE CU VARF ASCUTIT INDOIT 200MM

1409. CLESTE CU VF ASCUTIT DREPT 180MM

1410. CLESTE CU VF ASCUTIT DREPT 180MM

1411. CLESTE CUIE 160MM

1412. CLESTE CUIE 180MM

1413. CLESTE CUIE 200 MM CRV

1414. CLESTE CUIE 250MM

1415. CLESTE CUIE FORJAT 180 MM

57
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1416. CLESTE CUIE FORJAT 200 MM

1417. CLESTE DECABLATOR 175 MM

1418. CLESTE FERAR BETONIST 250

1419. CLESTE FIERAR BETONIST 250 CM LUMY

1420. CLESTE FIERAR BETONIST 250 CM LUMY

1421. CLESTE FIERER BETONIST 250 STUROM

1422. CLESTE INSTALATOR D3 250 MM

1423. CLESTE INSTALATOR D3 300 MM

1424. CLESTE INSTALATOR D4 250MM

1425. CLESTE PAPAGAL 250MM

1426. CLESTE PENTRU BULOANE,1050MM

1427. CLESTE PEXAL 200MM LT55860

1428. CLESTE POP NITURI 225MM

1429. CLESTE POP NITURI BIDIRECTIONAL 9,5

1430. CLESTE POP NITURI BIDIRECTIONAL 9,5

1431. CLESTE POPNIT CU TREI FALCI 250 MM

1432. CLESTE PT BULOANE 450 MM

1433. CLESTE PT BULOANE 750 MM

1434. CLESTE PT BULOANE 900 MM

1435. CLESTE PT CLEME PRINDERE BANDA AMBALARE

1436. CLESTE RABIT CR-V 250 MANER CAUCIUC

1437. CLESTE RABITZ 250MM LUMY

1438. CLESTE REGLABILA PT TEVI TIP S (LT55091)

1439. CLESTE REGLABILA PT TEVI TIP S (LT55091)

1440. CLESTE REGLABILA PT TEVI TIP S (LT55093)

1441. CLESTE RUPT FAIANTA 200 MM

1442. CLESTE SERTIZAT PT RIGIPS 260 MM

1443. CLESTE SERTIZAT PT RIGIPS 345 MM

1444. CLESTE SUDURA 500A 603062

58
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1445. CLESTE TAIETOR 100MM CRV

1446. CLESTE TAIETOR 125MM

1447. CLESTE TAIETOR 160 MM

1448. CLESTE TAIETOR 180 MM

1449. CLESTE TAIETOR 180 MM

1450. CLESTE TAIETOR TEVI PVC 42MM

1451. CLIMA AC INVERTER SAGA

1452. CO.120-M20 BALAMA

1453. CO.230-25 ROLA DE GHIDARE CU SURUB FIXARE

1454. CO.230-30 ROLA DE GHIDARE CU SURUB FIXARE

1455. CO.230-40 ROLA DE GHIDARE CU SURUB FIXARE

1456. CO.325-60 ROATA METAL PROFIL Y

1457. CO.325-80 ROATA METALICA PROFIL Y

1458. CO.326-100 ROATA METALICA PROFIL Y

1459. CO.326-100 ROATA METALICA PROFIL Y

1460. CO.327-60 ROATA METALICA PROFIL U

1461. CO.327-80 ROATA METALICA PROFIL U

1462. CO.327-80 ROATA METALICA PROFIL U

1463. CO.327-80 ROATA METALICA PROFIL U

1464. CO.328-100 ROATA METALICA PROFIL U

1465. CO.328-100 ROATA METALICA PROFIL U

1466. COADA COASA

1467. COADA COASA

1468. COADA GREBLA

1469. COADA LEMN NATUR 120CM

1470. COADA LOPATA

1471. COADA SAPA

1472. COADA TARNACOP

1473. COADA TOPOR

59
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1474. COADA TOPOR

1475. COADA TOPOR

1476. COAMA MICA BILKA 2ML

1477. COAMA RAMIFICATIE 3 APE TERRA ROSA

1478. COAMA RAMIFICATIE 3 APE TERRA ROSA

1479. COAME GUTAPRAL ROSU

1480. COAME GUTAPRAL ROSU

1481. COAME GUTAPRAL VERDE

1482. COAME MARI TERA ROSA SIGHISOARA

1483. COAME MARI TERA ROSA SIGHISOARA

1484. COAME TONDACH COLOR

1485. COASA 700MM

1486. COL ECOTINT OXIDE GREEN A6-GO

1487. COL ECOTINT OXIDE YELLOW B2-YO

1488. COLI CU FIXARE AUTOMATA 93X178 GL 17 KORN60

1489. COLI CU FIXARE AUTOMATA 93X178 KORN 80

1490. COLIER AUTO 11-25 MM

1491. COLIER AUTO 16-32

1492. COLIER BRANSARE 63*3/4

1493. COLIER CABLU 150*2.5 TG7405.12

1494. COLIER CABLU 250*3.6 TG7405.24

1495. COLIER CABLU 350*4.8 TG7405.36

1496. COLIER CABLU 4.8*400 VITO ELBI

1497. COLIER CABLU(280X3.6) 100BUC/TG-7405.25

1498. COLIER CABLU(300X4.8) 100BUC

1499. COLIER CU GARNITURA EVP 1''

1500. COLIER CU GARNITURA EVP 1''

1501. COLIER CU GARNITURA EVP 1.1/4"

1502. COLIER CU GARNITURA EVP 1/2"

60
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1503. COLIER CU GARNITURA EVP 3/4

1504. COLIER CU GARNITURA EVP 3/4

1505. COLIER CU GARNITURA EVP 4"

1506. COLIER INOX 16-32

1507. COLIER INOX 8-12

1508. COLIER METAL FURTUN 12-20

1509. COLIER METAL FURTUN 20-32

1510. COLIER PLASTIC 2.5*200MM

1511. COLORANT

1512. COLT ALUMINIU 2.5ML 23*23

1513. COLT ALUMINIU 2.5ML 23*23

1514. COLT ALUMINIU 2.5ML 23*23

1515. COLT ALUMINIU 3 ML 23*23

1516. COLT ALUMINIU 2M

1517. COLT EXTERIOR 150/100 RONDA

1518. COLT EXTERIOR PLINTA PARCHET

1519. COLT EXTERIOR PLINTA PARCHET

1520. COLT EXTERIOR PLINTA PARCHET

1521. COLT EXTERIOR PLINTA PARCHET

1522. COLT EXTERIOR PLINTA PARCHET

1523. COLT EXTERIOR PLINTA PARCHET

1524. COLT EXTERIOR PLINTA PARCHET

1525. COLT INT PARCHET

1526. COLT INT PARCHET

1527. COLT INT PARCHET

1528. COLT INT PARCHET

1529. COLT INT PARCHET

1530. COLT INT PARCHET

1531. COLT INTERIOR PLINTA PARCHET

61
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1532. COLTAR PVC PICURATOR CU PLASA

1533. COLTAR PVC PICURATOR CU PLASA

1534. COLTAR ASAMBLARE EVP 80*80*100*2.0

1535. COLTAR CETORNA 125 CARAMIZIU NOVATIK

1536. COLTAR FEREASTRA

1537. COLTAR INGUST AJUSTABIL EVP 40*60*60

1538. COLTAR JGHEAB 125 ROSU NOVATIK

1539. COLTAR LAMBRIU ALB 3M

1540. COLTAR PVC CU PLASA 2.5 ML 10*10

1541. COLTAR PVC CU PLASA 2.5 ML 10*10

1542. COLTAR PVC CU PLASA 3.00 M 10*10

1543. COMUTATOR ALB ST

1544. COMUTATOR ANTIGRON GUNSAN

1545. COMUTATOR ANTIGRUN

1546. COMUTATOR APLICAT TG-2GS ELBI

1547. COMUTATOR CAP SCARA NUC INCHIS

1548. COMUTATOR CARMEN VI-KO

1549. COMUTATOR CARMEN VI-KO

1550. COMUTATOR CU LED CARMEN VI-KO

1551. COMUTATOR CU LED CARMEN VI-KO

1552. COMUTATOR CU LED CARMEN VI-KO

1553. COMUTATOR CU LED EL-BI ZIRVE

1554. COMUTATOR CU LED EL-BI ZIRVE

1555. COMUTATOR CU LED FANTASY

1556. COMUTATOR EL-BI

1557. COMUTATOR EL-BI

1558. COMUTATOR ELBI CU LED

1559. COMUTATOR FANTASY

1560. COMUTATOR MISYA GUNSAN

62
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1561. COMUTATOR PE TENCUIALA

1562. COMUTATOR PE TENCUIALA

1563. COMUTATOR SCARA FANTASY

1564. COMUTATOR ST HOLLAND

1565. COMUTATOR ST ZENA MAHON

1566. COMUTATOR VI-KO ANTIGRON

1567. COMUTATOR VI-KO ANTIGRON

1568. COMUTATOR VISAGE ARTAR

1569. COMUTATOR+PRIZA VIKO ANTIGRUN

1570. COMUTATOR+PRIZA VIKO ANTIGRUN

1571. CONDUCTOR FY 1.5

1572. CONDUCTOR FY 2.5

1573. CONDUCTOR FY 4

1574. CONDUCTOR FY 6

1575. CONDUCTOR LITAT MYF 2.5

1576. CONECTOR 5 CAI 82 MM

1577. CONECTOR FURTUN 1/2 BLISTER

1578. CONECTOR FURTUN 3/4" BLISTER

1579. CONECTOR FURTUN CU STOP 1/2 BLISTER PLASTI

1580. CONECTOR HENCO EVP 16*1/2" FE

1581. CONECTOR HENCO EVP 16*1/2" FE

1582. CONECTOR HENCO EVP 16*1/2" FI

1583. CONECTOR PERFORATOR DPP-1010

1584. CONECTOR TATA 3/4 BLISTER

1585. CONECTRO FURTUN CU STOP 3/4 BLISTER PLASTI

1586. CONEXPAND 10/95

1587. CONEXPAND 12 /110 ZG

1588. CONEXPAND 6*65

1589. CONEXPAND 6*65

63
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1590. CONEXPAND 8*100

1591. CONEXPAND 8*80

1592. CONSOLA DIN TABLA ALBA 100*125 105150 100A

1593. CONSOLA DIN TABLA ALBA 100*125 105150 100A

1594. CONSOLA DIN TABLA ALBA 125*150 105150 125A

1595. CONSOLA DIN TABLA ALBA 150*200 105150 150A

1596. CONSOLA DIN TABLA ALBA 150*200 105150 150A

1597. CONSOLA DIN TABLA ALBA 200*250 105150 200A

1598. CONSOLA DIN TABLA ALBA 250*300 105150 250A

1599. CONSOLA DIN TABLA ALBA 300*350 105150 300A

1600. CONSOLA DIN TABLA ALBA 75*100 105150 075A

1601. CONSOLA DIN TABLA GRI 150*200 105150 150G

1602. CONSOLA DIN TABLA GRI 150*200 105150 150G

1603. CONSOLA DIN TABLA MARO 100*125 105150 100M

1604. CONSOLA DIN TABLA MARO 125*150 105150

1605. CONSOLA DIN TABLA MARO 150*200 105150 150M

1606. CONSOLA DIN TABLA MARO 200X250X350 105150-200MM

1607. CONSOLA DIN TABLA MARO 200X250X350 105150-200MM

1608. CONSOLA DIN TABLA MARO 250*300 105150

1609. CONSOLA DIN TABLA MARO 300*350 105150

1610. CONSOLA DIN TABLA MARO 75*100 105150 075M

1611. CONSOLA DIN TABLA MARO 75*100 105150 075M

1612. CONSOLA DIN TABLA NEAGRA 100*125 105150 100N

1613. CONSOLA DIN TABLA NEAGRA 100*125 105150 100N

1614. CONSOLA DIN TABLA NEAGRA 150*200 105150 150N

1615. CONSOLA DIN TABLA NEAGRA 200*250 105150 200N

1616. CONSOLA DIN TABLA NEAGRA 250*300 105150 250N

1617. CONSOLA DIN TABLA NEAGRA 300*350 105150 300N

1618. CONSOLA DIN TABLA NEAGRA 75*100 *350 105150 075N

64
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1619. CONSOLA METALICA ALB 300 MM

1620. CONSOLA STANDARD ALBA 195*135*36

1621. CONTOR APA RECE 1/2"

1622. COPEX NEGRU 16 MM CU SARMA

1623. COPEX NEGRU 16 MM CU SARMA

1624. COPIATOR TOSHIBA ESTUDIO 281C NPSF

1625. CORDON FISA+PRIZA 10M 352909

1626. CORDON FISA+PRIZA 3M

1627. CORDON FISA+PRIZA 3M

1628. CORDON FISA+PRIZA 5M 377826

1629. CORNIER 20*20

1630. CORNIER 25

1631. CORNIER 30

1632. CORNIER 40

1633. CORNIER 50*50

1634. CORNIER 50*50

1635. CORP ILUMINAT 04342/1W

1636. CORP ILUMINAT 901216/2

1637. CORP ILUMINAT L 68

1638. CORP NEON 1*18W

1639. CORP NEON 1*36 W

1640. COS CARLIGE

1641. COSAR 50 G

1642. COSITOR LP 80 BARA

1643. COT 1" ALAMA

1644. COT 1" INT-EXT ALAMA

1645. COT 1/2 ALAMA

1646. COT 3/4 ALAMA

1647. COT 3/4 INT-EXT ALAMA

65
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1648. COT ALAMA EVP 1/2"

1649. COT ALAMA EVP 1/2"

1650. COT ALAMA EVP 1/2"

1651. COT ALAMA EVP 1/2"

1652. COT ALAMA EVP 1/2" INT-EXT

1653. COT ALAMA EVP 1/2" INT-EXT

1654. COT ALAMA EVP 1/2" INT-EXT

1655. COT ALAMA EVP 3/4"

1656. COT ALAMA EVP 3/4"

1657. COT ALAMA EVP 3/4" INT-EXT

1658. COT ALAMA EVP 3/4" INT-EXT

1659. COT BURLAN CETORNA 125 CARAMIZIU NOVATIK

1660. COT BURLAN CETORNA 150 VISINIU 3011 150/100

1661. COT CU 15-45 MF (5040)

1662. COT CU 15-45 MF (5040)

1663. COT CU 15-45 MM (5041)

1664. COT CU 15-45 MM (5041)

1665. COT CU 15-90 MF (5092)

1666. COT CU 15-90 MF (5092)

1667. COT CU 15-90 MM (5090)

1668. COT CU 18-45 MF (5040)

1669. COT CU 18-45 MM (5041)

1670. COT CU 18-45 MM (5041)

1671. COT CU 18-90 MF (5092)

1672. COT CU 18-90 MM (5090)

1673. COT CU 22-45 MF (5040)

1674. COT CU 22-45 MM (5041)

1675. COT CU 22-45 MM (5041)

1676. COT CU 22-90 MF (5092)

66
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1677. COT CU 22-90 MF (5092)

1678. COT CU 22-90 MM (5090)

1679. COT CU 28-90 MF (5092)

1680. COT CU 35-90 MM (5090)

1681. COT CU 35-90 MM (5090)

1682. COT CU PERETE 15*1/2 EVP

1683. COT CU TALPA 15*1/2

1684. COT DE RACORDARE PT.WC LA 90-ALB-3811

1685. COT DECAPAT 120 MM

1686. COT EGAL 20*20 NEDEM

1687. COT EMAILAT ALB 120X90

1688. COT EMAILAT MARO 120X90

1689. COT FINAL SINA MUNCHEN 2

1690. COT HENCO 16 EGAL

1691. COT HENCO 16*1/2 FE

1692. COT HENCO 16*1/2 FI

1693. COT HENCO 18 EGAL

1694. COT HENCO 18*1/2 FE

1695. COT HENCO 18*1/2 FI

1696. COT HENCO 18*3/4 FE

1697. COT HENCO 20*1/2 FE

1698. COT HENCO 20*1/2 FI

1699. COT HENCO 20*3/4 FE

1700. COT HENCO 20*3/4 FI

1701. COT OLANDEZ 1/2 ALAMA

1702. COT OLANDEZ FILET EXT 15X1/2

1703. COT OLANDEZ FILET EXT 18X1/2

1704. COT PE 20*1/2 FI MOD EVP

1705. COT PE 20*20 MOD

67
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1706. COT PE 20*20 MOD

1707. COT PE 25 * 3/4 FI

1708. COT PE 25*25 MOD EVP

1709. COT PE 25*3/4 FE MOD EVP

1710. COT PE 25*3/4 FE MOD EVP

1711. COT PE 25*3/4 FE MOD EVP

1712. COT PE 25*3/4 FI MOD EVP

1713. COT PE 32*1" FE MOD

1714. COT PE 32*1" FI MOD EVP

1715. COT PE 32*32 MOD

1716. COT PE 40*1.1/4 FE MOD EVP

1717. COT PE 50*1.1/2" FE MOD EVP

1718. COT PE 50*1.1/2" FI MOD EVP

1719. COT PE 50*50 MOD EVP

1720. COT PPR 20 MM - 45

1721. COT PPR 20 MM - 45

1722. COT PPR 20 MM - 45

1723. COT PPR 20 MM - 45

1724. COT PPR 20 MM - 90

1725. COT PPR 20*1/2 CU OLANDEZ PT RADIATOR

1726. COT PPR 20*1/2 FE - 90

1727. COT PPR 20*1/2 FI - 90

1728. COT PPR 20*1/2 FI - 90

1729. COT PPR 20*1/2 FI CU OLANDEZ

1730. COT PPR 20*3/4 FI CU OLANDEZ

1731. COT PPR 20*3/4 LA 90 FILET METALIC EXT

1732. COT PPR 20*3/4 LA 90 FILET METALIC INT

1733. COT PPR 25 MM - 45

1734. COT PPR 25 MM - 45 INT-EXT

68
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1735. COT PPR 25 MM - 90

1736. COT PPR 25*1" FI CU OLANDEZ

1737. COT PPR 25*1" FI CU OLANDEZ

1738. COT PPR 25*1/2 LA 90 FILET METALIC EXT

1739. COT PPR 25*1/2 LA 90 FILET METALIC EXT

1740. COT PPR 25*1/2 LA 90 FILET METALIC INT

1741. COT PPR 25*1/2 LA 90 FILET METALIC INT

1742. COT PPR 25*3/4 CU OLANDEZ PT RADIATOR

1743. COT PPR 25*3/4 FI CU OLANDEZ

1744. COT PPR 25*3/4 LA 90 FILET METALIC EXT

1745. COT PPR 25*3/4 LA 90 FILET METALIC INT

1746. COT PPR 32 MM- 45

1747. COT PPR 32 MM- 45

1748. COT PPR 32*1 LA 90 FILET EXTERIOR

1749. COT PPR 32*3/4 FE

1750. COT PPR 32*3/4-90 FI

1751. COT PPR 40 MM-90

1752. COT PPR 40MM 45*

1753. COT PPR CU FLANSA 20*1/2 - 90

1754. COT PPR CU PRINDERE PE PERETE 20-1/2

1755. COT PPR CU PRINDERE PE PERETE 20-1/2

1756. COT PVC 110-45''

1757. COT PVC 110-45''

1758. COT PVC 110-45''

1759. COT PVC 110-87

1760. COT PVC 125-45*

1761. COT PVC 160-45

1762. COT PVC 160-45

1763. COT PVC 160-87

69
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1764. COT PVC 32-45''

1765. COT PVC 32-45''

1766. COT PVC 32-45''

1767. COT PVC 32-67

1768. COT PVC 32-67

1769. COT PVC 32-67

1770. COT PVC 32-87"

1771. COT PVC 32-87"

1772. COT PVC 32-87"

1773. COT PVC 40-45"

1774. COT PVC 40-45"

1775. COT PVC 40-67"

1776. COT PVC 40-67"

1777. COT PVC 40-67"

1778. COT PVC 40-67"

1779. COT PVC 40-87

1780. COT PVC 50-45''

1781. COT PVC 50-67

1782. COT PVC 50-87

1783. COT PVC 50-87

1784. COT SEMIOLANDEZ 18*3/4

1785. COT TALPA HENCO 16*1/2 FI EVP

1786. COT TALPA SANITARA CU 15

1787. COT TALPA SANITARA CU 18

1788. COT TALPA SANITARA CU 18*3/4

1789. COT TALPA SANITARA CU 22*3/4

1790. COT TALPA SANITARA HENCO 18*1/2 FI

1791. COT WC EXTENSIBIL EVP 3 GAR

1792. COT ZINCAT 1" INT-EXT

70
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1793. COT ZINCAT 1.1/2"

1794. COT ZINCAT 1.1/2" INT-EXT

1795. COT ZINCAT 1.1/2" INT-EXT

1796. COT ZINCAT 1/2

1797. COT ZINCAT 2" INT-EXT

1798. COT ZINCAT 3/4"

1799. COT ZINCAT 3/4" INT-EXT

1800. COVOR BAIE CAUCIUC

1801. CREION DE TENSIUNE MARE 20MM

1802. CREION DULGHER

1803. CREION ZIDAR 240MM

1804. CREION ZIDAR 240MM

1805. CRETA FORESTIERA 12X120MM

1806. CRUCE PPR EGAL 20 MM

1807. CRUCE PPR EGAL 25 MM

1808. CUBURI APRINS FOCUL

1809. CUIE

1810. CUIE 40 MM

1811. CUIE BETON 2.7*25

1812. CUIE BETON 2.7*25

1813. CUIE BETON 2.7*30

1814. CUIE BETON 2.7*30

1815. CUIE BETON 2.7*35

1816. CUIE BETON 3.5*35

1817. CUIE BETON 3.5*35

1818. CUIE BETON 3.5*55

1819. CUIE BETON 3.5*60

1820. CUIE BETON 3.5*60

1821. CUIE BETON 4.5*70

71
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1822. CUIE BETON 4.5*80

1823. CUIE GUTAPRAL VERDE

1824. CUIE GUTAPRAL VERDE

1825. CUIE ONDULIN ROSU

1826. CUIE SINDRILA 3.5*25MM

1827. CUIE U

1828. CUIER 809-2

1829. CUIER 809-3

1830. CUIER INOX 2 BRATE FAM

1831. CUIER INOX 3 BRATE FAM

1832. CUIER INOX 4 BRATE FAM

1833. CUIER INOX 5 BRATE

1834. CUIER MD 31 CMR 769031

1835. CUIER MD 31 CMR 769031

1836. CUIER MD 49 CMR 769049

1837. CUITIE SCULE FIREBIRD-25,PROFI

1838. CULTIVATOR RASADURI

1839. CUPLA 3P+N+T32A(5*32A)

1840. CUPLA 3P+T16A

1841. CUPLA 3P+T16A

1842. CUPLA CAUCIUCATA CU CP IP 44

1843. CUPLA CERAMICA CU CP ELBI

1844. CUPLA CU CAUCIUC CP NEGRU

1845. CUPLA CU CP MONOBLOC

1846. CUPLA CU CP MONOBLOC

1847. CUPLA CU CP MONOBLOC

1848. CUPLA CU CP-ELBI

1849. CUPLA STORZ DIN AL 75MM

1850. CUPLAJ TUB LUMINOS 10M

72
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1851. CUPLAJ TUB LUMINOS 20M

1852. CUPLAJ TUB LUMINOS 20M

1853. CUPTOR EMAILAT

1854. CUPTOR PT SOBA

1855. CURBA CU 15 MM

1856. CURBA CU 18 MM

1857. CURBA CU 28-45 M-M

1858. CUTER CU PROTECTIE 18MM

1859. CUTER CU PROTECTIE SI SURUB 18MM

1860. CUTIE 12 SIG APLICABILA VIKO

1861. CUTIE 2 SIG APLICABILA VIKO

1862. CUTIE 2 SIG INCASTRABILA VIKO

1863. CUTIE 4 SIG APLICABILA VIKO

1864. CUTIE 4 SIG APLICABILA VIKO

1865. CUTIE 4SIG INCASTRABILA

1866. CUTIE 4SIG INCASTRABILA

1867. CUTIE 6 SIG APLICABILA VIKO

1868. CUTIE 6 SIG INCASTRABILA VIKO

1869. CUTIE 6 SIG INCASTRABILA VIKO

1870. CUTIE 8 SIG APLICABILA VIKO

1871. CUTIE 8 SIG APLICABILA VIKO

1872. CUTIE ALIMENTE CINDY NR.3

1873. CUTIE ALIMENTE CU MANER VERDE 1.2L

1874. CUTIE DEPOZITARE P5 34X20X15

1875. CUTIE DEPOZITARE P6 44X31.5X18

1876. CUTIE METALICA PT VALORI

1877. CUTIE POSTALA

1878. CUTIE POSTALA

1879. CUTIE POSTALA

73
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1880. CUTIE POSTALA 310X230X80 644059

1881. CUTIE SCULE FIREBIRD-22,PROFI

1882. CUTIE SCULE TIP ORGANIZATOR 16"

1883. CUTIE SCULE TIP ORGANIZATOR 26"

1884. CUTII INDUSTRIALE ABS 241X194X107

1885. CUTIT CIRCULAR TAIAT FAIANTA 20-94 HGT

1886. CUTIT PENTRU BURUIENE

1887. CUTIT PT CABLU 8-28 MM

1888. CUTIT PT MASINA DE TOCAT 8

1889. CUTIT ROLA 16MM PT.00300, 00310, 00320

1890. CUTIT UNIVERSAL MARE (30469) SCHULLER

1891. CUTIT UNIVERSAL MARE (30469) SCHULLER

1892. CUTIT UNIVERSAL MARE (30469) SCHULLER

1893. CUTIT UNIVERSAL SUPORT METALIC 18CM (30450)

1894. CUTIT UNIVERSAL SUPORT METALIC 18CM (30450)

1895. CUTTER 18CM

1896. CUTTER CORP ZINC CU PROTECTIE 18 MM

1897. CUTTER CU 3 REZERVE

1898. CUTTER CU PROTECTIE,25CM

1899. CUTTER NIPPON 2000 18 MM (30580) SCHULLER

1900. CUTTER NIPPON 2000 18 MM (30580) SCHULLER

1901. CUTTER NIPPON 9000 18MM (30585)

1902. CUTTER NIPPON 9000 18MM (30585)

1903. CUTTER PLASTIC 18MM

1904. CUTTER ROTATIV PENTRU MOCHETA 165

1905. DALTA 400*135 /USH

1906. DALTA 400*80 MM/USH 27

1907. DALTA 520**28MM /USH 27

1908. DALTA CONCAVA SDS-MAX 26*300.P-16293

74
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1909. DALTA LATA SDS PLUS

1910. DALTA LATA SDS+ 40*14*250 MM

1911. DALTA METAL 200 MM JUCO

1912. DALTA METAL 350 MM JUCO

1913. DALTA METAL 400 MM JUCO

1914. DALTA PRINDERE SDS 240*40 MM

1915. DALTA SDS 240*14MM

1916. DALTA SDS PLUS 20X250 HAWERA

1917. DALTA SDS PLUS 250*40

1918. DALTA ZIDARIE CU PROTECTIE 250MM

DALTA ZIDARIE CU PROTECTIE 300 MM,JUCO 17MM


1919.
LT35360

1920. DALTA ZIDARIE CU PROTECTIE PATRATA 400MM-636029

1921. DANKE PIGMENT BS MAGENTA 1L

1922. DANKE PIGMENT BS MAGENTA 1L

1923. DANKE PIGMENT BS MAGENTA 1L

1924. DANKE PIGMENT GX10 VERDE 1L

1925. DANKE PIGMENT KU UNIVERSAL 1L

1926. DANKE PIGMENT KU UNIVERSAL 1L

1927. DANKE PIGMENT KU UNIVERSAL 1L

1928. DANKE PIGMENT LS ALBASTRU 1L

1929. DANKE PIGMENT MS GALBEN 1L

1930. DANKE PIGMENT MS GALBEN 1L

1931. DANKE PIGMENT MS GALBEN 1L

1932. DANKE PIGMENT NS ROSU 1L

1933. DANKE PIGMENT NS ROSU 1L

1934. DANKE PIGMENT NS ROSU 1L

1935. DANKE PIGMENT PS VERDE 1L

1936. DANKE PIGMENT PS VERDE 1L

1937. DANKE PIGMENT PS VERDE 1L

75
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1938. DANKE PIGMENT QS GALBEN 1L

1939. DANKE PIGMENT QS GALBEN 1L

1940. DANKE PIGMENT RS ALBASTRU 1L

1941. DANKE PIGMENT RS ALBASTRU 1L

1942. DANKE PIGMENT RX11 VIOLET 1L

1943. DANKE PIGMENT RX11 VIOLET 1L

1944. DANKE PIGMENT TS GALBEN OXID 1L

1945. DANKE PIGMENT U2 ORANGE 1L

1946. DANKE PIGMENT U2 ORANGE 1L

1947. DANKE PIGMENT U2 ORANGE 1L

1948. DANKE PIGMENT VS ROSU 1L

1949. DANKE PIGMENT VS ROSU 1L

1950. DANKE PIGMENT XS NEGRU 1L

1951. DANKE PIGMENT YS ROSU OXID 1L

1952. DANKE PIGMENT YS ROSU OXID 1L

1953. DANKE PIGMENT ZS VIOLET 1L

1954. DANKE PIGMENT ZS VIOLET 1L

1955. DANKE PIGMENT ZS VIOLET 1L

1956. DANKE TEXTUR BAZA ALBA 25KG

1957. DANKE TEXTUR BAZA ALBA 25KG

1958. DANKE TEXTUR BAZA ALBA 30KG

1959. DECOFLOR 5 L

1960. DEKO LAC PT PIATRA 0.75 L

1961. DETECTOR GAZ CU ELECTROVALVA 3/4 GSX-M

1962. DIAMANT TAIAT STICLA CU ULEI 130MM( LT05050)

1963. DIAMANT TAIAT STICLA CU ULEI 180MM BRONZ( LT05040)

1964. DIAVOLINA CURATA HORNUL

1965. DIBLU 3D+SURUB CARLIG 10 SX

1966. DIBLU 3D+SURUB CARLIG 8 SX

76
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1967. DIBLU 3D+SURUB CARLIG C 12

1968. DIBLU 3D+SURUB CARLIG C 6

1969. DIBLU CU SURUB 10

1970. DIBLU CU SURUB L

1971. DIBLU GIPS CARTON

1972. DIBLU GIPS METALIC 15*29

1973. DIBLU GIPSCARTON + SURUB GKV 10

1974. DIBLU PERCUTIE + SURUB 10*100

1975. DIBLU PERCUTIE + SURUB 10*140

1976. DIBLU PERCUTIE + SURUB 10*80

1977. DIBLU PERCUTIE + SURUB 6*35

1978. DIBLU PERCUTIE + SURUB 6*40

1979. DIBLU PERCUTIE + SURUB 6*40

1980. DIBLU PERCUTIE + SURUB 6*40

1981. DIBLU PERCUTIE + SURUB 6*60

1982. DIBLU PERCUTIE + SURUB 6*80

1983. DIBLU PERCUTIE + SURUB 8*100

1984. DIBLU PERCUTIE + SURUB 8*100

1985. DIBLU PERCUTIE + SURUB 8*120

1986. DIBLU PERCUTIE + SURUB 8*140

1987. DIBLU PERCUTIE + SURUB 8*45

1988. DIBLU PERCUTIE + SURUB 8*60

1989. DIBLU PLASTIC 10*50

1990. DIBLU PLASTIC 10*50

1991. DIBLU PLASTIC 10*80

1992. DIBLU PLASTIC 14*80

1993. DIBLU PLASTIC 14*80

1994. DIBLU PLASTIC 14*80

1995. DIBLU PLASTIC 16*100

77
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

1996. DIBLU PLASTIC 16*100

1997. DIBLU PLASTIC 16*100

1998. DIBLU PLASTIC 16*100

1999. DIBLU PLASTIC 16*100

2000. DIBLU PLASTIC 12*60

2001. DIBLU PLASTIC 12*60

2002. DIBLU PLASTIC 6*30

2003. DIBLU PLASTIC 8*50

2004. DIBLU PLASTIC 8*50

2005. DIBLU PLASTIC 8*50

2006. DIBLU POLISTIREN 10*110 FREE STAR

2007. DIBLU POLISTIREN 10*120MM

2008. DIBLU POLISTIREN 10*120MM

2009. DIBLU POLISTIREN 10*120MM

2010. DIBLU POLISTIREN 10*140

2011. DIBLU POLISTIREN 10*140

2012. DIBLU POLISTIREN 10*170

2013. DIBLU POLISTIREN 10*170

2014. DIBLU POLISTIREN 10*180MM

2015. DIBLU POLISTIREN 10*180MM

2016. DIBLU POLISTIREN 10*70

2017. DIBLU POLISTIREN 10*90 MM MASTER LINE

2018. DIBLU POLISTIREN 10*90 MM MASTER LINE

2019. DILUANT HAMMERITE 0.5 L

2020. DILUANT KOBER D 551 0.5L

2021. DILUANT NITRO 209 1L

2022. DILUANT SOLVADIL D 509 0.5L

2023. DILUANT SOLVADIL D 509 0.9L

2024. DILUANT SOLVADIL D 509 0.9L

78
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2025. DILUANT VADOVA D 509 0.5L

2026. DISC 210*30*54BOSCH

2027. DISC 216 BOSCH

2028. DISC ABRAZIV 230*2*22.23 METAL SEDA

2029. DISC ABRAZIV 230*2*22.23 METAL SEDA

2030. DISC ABRAZIV 230*2*22.23MM.

2031. DISC ABRAZIV CU ARICI 5BUC 125MM 320 (63365)

2032. DISC ABRAZIV CU SCAI 125*80GR 63357

2033. DISC ABRAZIV CU SCAI 125*80GR 63357

DISC ABRAZIV DEPRESAT PT DEBITAT METALA


2034.
230X2.5X22MM

DISC ABRAZIV DEPRESAT PT DEBITAT METALE


2035.
115X2.0X22MM

DISC ABRAZIV DEPRESAT PT DEBITAT METALE


2036.
180X2.0X22MM

2037. DISC CIRCULAR PT.LEMN 125MM

2038. DISC COMBO 350*25.4 ASFALT/BETON VULCAN

2039. DISC COMBO 350*25.4 ASFALT/BETON VULCAN

2040. DISC CU SCAY 150*100GR

2041. DISC CU VIDIA PT LEMN/115MM

2042. DISC CU VIDIA PT LEMN/115MM

2043. DISC CU VIDIA PT LEMN/125MM(LT08762)

2044. DISC CU VIDIA PT LEMN/180 MM

2045. DISC DE DEBITARE 115*1*22.23 MM (262936)

2046. DISC DE DEBITARE 115*2*22.2 (123208)

2047. DISC DE DEBITARE 125*1*22.23 MM (262937)

2048. DISC DE DEBITARE 125*1.6*22.23 MM (263248)

2049. DISC DE POLIZARE 125*4*22.23 (240831)

2050. DISC DE SLEFUIT 125MM K120/SET10

2051. DISC DE SLEFUIT 125MM K80 SET10

2052. DISC DE SLEFUIT 150MM K100/SET10

79
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2053. DISC DE SLEFUIT 150MM K120/SET10

2054. DISC DE TUNS IARBA 230-2

2055. DISC DEBITAT METAL 115*1*22.2 NORTON

2056. DISC DEBITAT METAL 115*1*22.2 NORTON

2057. DISC DEBITAT METAL 115*1.6*22.2

2058. DISC DEBITAT METAL 125*1*22.2

2059. DISC DEBITAT METAL 125*1.6*22.2 NORTON

2060. DISC DIA ECO FPE 230 NOU ECO LINE

2061. DISC DIA ECO FPE 230 NOU ECO LINE

2062. DISC DIAM. MAXON CONTINUU MCS115

2063. DISC DIAM. MAXON CONTINUU MCS125C

2064. DISC DIAM. MAXON CONTINUU MCS230C

2065. DISC DIAM. MAXON CONTINUU MCS230C

2066. DISC DIAM. MAXON SEGMENTAT MSZ115

2067. DISC DIAM. MAXON SEGMENTAT MSZ115

2068. DISC DIAM. MAXON SEGMENTAT MSZ115

2069. DISC DIAM. MAXON SEGMENTAT MSZ125

2070. DISC DIAM. MAXON TURBO MT115C

2071. DISC DIAM. PT BETON 350

2072. DISC DIAM. PT BETON 350

2073. DISC DIAM. ROAD PLUS 350 ASFALT

2074. DISC DIAM.125DIAMAK GRANIT BETON.P-26870

2075. DISC DIAMANAT CONTINUU 180 MM LUMY

2076. DISC DIAMANAT CONTINUU 180 MM LUMY

2077. DISC DIAMANT DL 60U 125*22 -227937

2078. DISC DIAMANT DS 60T 180*22 -228961

2079. DISC DIAMANT SEGMENTAT 115 MM

2080. DISC DIAMANT SEGMENTAT 125 MM LUMY

2081. DISC DIAMANT SEGMENTAT 125 MM LUMY

80
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2082. DISC DIAMANT SEGMENTAT 230 MM LUMY

2083. DISC DIAMANTAT COMBO BETON+ASFALT 350 MAXON

2084. DISC DIAMANTAT COMBO BETON+ASFALT 350 MAXON

2085. DISC DIAMANTAT CONTINU 125 MM LUMY

2086. DISC DIAMANTAT CONTINU 125*22.23 NORTON VULCAN

2087. DISC DIAMANTAT CONTINUU 115 MM LUMY

2088. DISC DIAMANTAT CONTINUU 180 MM GRAPHITE

2089. DISC DIAMANTAT CONTINUU 230 MM LUMY

2090. DISC DIAMANTAT CONTINUU MAXON MCS115C

2091. DISC DIAMANTAT CONTINUU MAXON MCS125C

2092. DISC DIAMANTAT DG 60F 115*22.23 MM (313641)

2093. DISC DIAMANTAT DS 60 U 115*22.23

2094. DISC DIAMANTAT DS 80 F 180*22.23 MM

2095. DISC DIAMANTAT PT CERAMICA 115 MM LUMYLT08771

2096. DISC DIAMANTAT PT CERAMICA 125 MM LUMY LT08772

2097. DISC DIAMANTAT RED SQUARE 115X22.23 GF

2098. DISC DIAMANTAT RED SQUARE 115X22.23 GF

2099. DISC DIAMANTAT RED SQUARE115X22,23 B

2100. DISC DIAMANTAT RED SQUARE115X22,23 B

2101. DISC DIAMANTAT RED SQUARE125X22,23 GF

2102. DISC DIAMANTAT RED SQUARE125X22,23 GF

2103. DISC DIAMANTAT RED SQUARE125X22.23 B

2104. DISC DIAMANTAT RED SQUARE125X22.23 B

2105. DISC DIAMANTAT RED SQUARE230X22,23

2106. DISC DIAMANTAT RED SQUARE230X22.23 B

2107. DISC DIAMANTAT RED SQUARE230X22.23 B

2108. DISC DIAMANTAT SEGMENTAT MAXON MSZ230C

2109. DISC DIAMANTAT TURBO 115 MM LUMY(LT08751)

2110. DISC DIAMANTAT TURBO 125 MM LUMY(LT08752)

81
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2111. DISC DIAMANTAT TURBO 125 MM LUMY(LT08752)

2112. DISC DIAMANTAT TURBO 230 MM LUMY

2113. DISC DIAMANTAT TURBO 230 MM LUMY

2114. DISC DIAMANTAT TURBO MAXON MT230C

2115. DISC DIAMNATAT TURBO MAXON MT125C

2116. DISC GLAZURAT 125 MM LUMY

2117. DISC IARBA 4 TAISURI

2118. DISC KONFLEX 125*1 METAL

2119. DISC LAMELAR FRONTAL 125*22.23 P60(321512)

2120. DISC LAMELAR RED SQUARE 115/60,80,120

2121. DISC LAMELAR RED SQUARE 115/60,80,120

2122. DISC LAMELAR RED SQUARE 115/60,80,120

2123. DISC LAMELAR RED SQUARE 125 120GR

2124. DISC LAMELAR RED SQUARE 125 40GR

2125. DISC LAMELAR RED SQUARE 125 40GR

2126. DISC LAMELAR RED SQUARE 125 80GR

2127. DISC LAMELAR RED SQUARE 125 80GR

2128. DISC MULTI 190*30.54 DINTI

2129. DISC O.W 190*30/16.24

2130. DISC O.W. 160*20/16.36

2131. DISC PAL 250*30.80 DINTI

2132. DISC PT DEBITAT METAL 300*2.8*25.4 NORTON VULCAN

2133. DISC PT DEBITAT METAL 350*3.0*25.4 NORTON VULCAN

2134. DISC PT METAL 230*2.5MM

2135. DISC PT TAIAT INOX EVP 115*1.0*0.22

2136. DISC PT TAIAT INOX EVP 115*1.6*22

2137. DISC PT TAIAT INOX EVP 180*2.0*22

2138. DISC PT TAIAT METAL 115*1.6*22 SL-T115/16 EVP

2139. DISC PT TAIAT METAL 125*1.6*22 SL-T125/16 EVP

82
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2140. DISC PT TAIAT METAL EVP 115*1.0*0.22

2141. DISC PT TAIAT METAL EVP 180*2.0*22

2142. DISC RED SQUARE 115X1 METAL

2143. DISC RED SQUARE 115x6

2144. DISC RED SQUARE 125*1

2145. DISC RED SQUARE 125*1

2146. DISC RED SQUARE 125x6

2147. DISC RS EXPERT 230*1.9

2148. DISC RS PROFESIONAL 230*2

2149. DISC SPEEDLINE 160*20 18

2150. DISC SWORDFLEX TMD125*1*22.23

2151. DISC TAIAT METAL EVP 125*1.0*22

2152. DISC TAIERE METAL 115*2.5 BOSCH

2153. DISC TAIERE METAL 115*1.6 BOSCH

2154. DISC TAIERE METAL 180*3

2155. DISCURI CU FIX. AUT. PS 22 K 150 MM

2156. DISCURI CU FIX. AUT. PS 22 K 150 MM

2157. DISCURI CU FIX. AUT. PS 22 K 150 MM

2158. DISCURI CU FIX. AUT. PS 22 K 150 MM

2159. DISCURI CU FIXARE AUTOMATA 115 MM PS22K 1153

2160. DISCURI CU FIXARE AUTOMATA 115 MM PS22K 1153

2161. DISCURI CU FIXARE AUTOMATA 125 MM PS22K 1153

2162. DISCURI CU FIXARE AUTOMATA 125 MM PS22K 1153

2163. DISCURI CU FIXARE AUTOMATA 150 MM PS 33 BK

2164. DISPOZITIV DE TRAGERE 10M

2165. DISPOZITIV DE TRAGERE 10M

2166. DISPOZITIV DE TRAGERE 5M

2167. DISPOZITIV PT INDOIT FIER

2168. DISPOZITIV PT RAZUIT 450 MM

83
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2169. DISPOZITIV PT RAZUIT 450 MM

2170. DISPOZITIV PT RAZUIT 600 MM

2171. DISPOZITIV PT RAZUIT 600 MM

2172. DISPOZITIV PT TAIAT GRESIE FAIANTA

2173. DISPOZITIV PT TAIAT TEVI 3-28 MM

2174. DISPOZITIV RULMENT DE TAIAT FAIANTA

2175. DISPOZITIV STROPIT CALCIU-VOPSIT

2176. DISPOZITIV TAIAT TEVI 3-32 MM 78381

2177. DISPOZITIV TAIERE FAIANTA PTC 1 TILE CUTTER

2178. DISTANTIER ARMATURA PVC

2179. DISTANTIER COFRAG 25CM

2180. DISTANTIER OTEL 25 CM PTR COFRAJE

2181. DISTANTIERE 2MM

2182. DISTANTIERE 3 MM 200 BUC

2183. DISTANTIERE 3MM

2184. DISTANTIERE 5MM

2185. DISTANTIERE CU PRINDERE LT04672

2186. DISTANTIERE LITERA T

2187. DISTANTIERE PT FAIANTA 3 MM

2188. DISTRIBUITOR BARA ROB 1''*3/4'' 2 CAI

2189. DISTRIBUITOR BARA ROB 1''*3/4'' 3 CAI

2190. DISTRIBUITOR BARA ROB 1''*3/4'' 4 CAI

2191. DISTRIBUITOR BARA ROB 1''*3/4'' 5 CAI

2192. DISTRIBUITOR BARA ROB 1''*3/4'' 6 CAI

DISTRIBUITOR CU VALVA 1" * 8 CAI CU FITINGURI


2193.
DEMONTABILE DE 16

2194. DOLIE RAL 8017

2195. DOP 1" AL

2196. DOP ALAMA 3/4"

2197. DOP ALAMA EVP 1/2" FI

84
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2198. DOP ALAMA EVP 3/4" FE

2199. DOP ALAMA1/2 FE EVP

2200. DOP PPR 20 DE PROBA

2201. DOP VANA CAUCIUC MARE

2202. DOP VANA CAUCIUC MIC

2203. DOP ZINCAT 1"

2204. DOP ZN 3/4

2205. DORN SDS 240*14MM

2206. DORN ZIDARIE 300 MM

2207. DORN ZIDARIE CU PROT 300MM

2208. DOZA APARAT 2 MODULE ZIDARIE

2209. DOZA APARAT S.T. 01 60MM

2210. DOZA APARAT S.T. 01 60MM

2211. DOZA APARAT S.T.MODULARA ORANGE

2212. DOZA APARATAJ GIPS CU 2

2213. DOZA APARATAJ MODULARA 08-21020 MOD

2214. DOZA APLICATA CARMEN VI-KO

2215. DOZA APLICATA CARMEN VI-KO

2216. DOZA DE DERIVATIE 7.5*7.5

2217. DOZA DE DERIVATIE ROTUNDA 100

2218. DOZA DE DERIVATIE ULTRA ST 105*105

2219. DOZA ETANSA DE DERIVATIE PATRATA 100 MM* 100 MM

2220. DOZA ETANSA DE DERIVATIE PATRATA 80MM*80MM

2221. DOZA LEGATURA 10*10

2222. DOZA LEGATURA S.T. 80MM

2223. DOZA LEGATURA S.T. 80MM

2224. DOZA SPOT R50

2225. DOZA ST 3 MODULE

2226. DOZA ST 4 MODULE

85
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2227. DOZA ST 4 MODULE

2228. DOZA ST 6 MODULE

2229. DOZA ST 6 MODULE

2230. DREPTAR 1800 MM

2231. DREPTAR 2.5M(2160098)

2232. DREPTAR 2.5M(2160098)

2233. DREPTAR 2000 MM

2234. DREPTAR AL 2 IND 250 CM LT17826

2235. DREPTAR ALUMINIU 2 BULE 2.5M

2236. DREPTAR ALUMINIU 200 CM 31010

2237. DREPTAR ALUMINIU 250 CM 31011

2238. DREPTAR ALUMINIU 250 CM 31011

2239. DREPTAR ALUMINIU CU NIVELA 200CM 31003

2240. DREPTAR ALUMINIU CU NIVELA 200CM 31003

2241. DREPTAR ALUMINIU CU NIVELA 250CM 31004

2242. DREPTAR ALUMINIU CU NIVELA 250CM 31004

2243. DREPTAR PROFIL H SLH 200(31013)

2244. DREPTAR PROFIL H SLH 200(31013)

2245. DRISC ABURETE FIN LT06530

2246. DRISCA PLASTIC 320*220 NEGRU

2247. DRISCA PLASTIC 12X19CM (51551) SCHUL

2248. DRISCA PLASTIC 320*180 MM (51552)

2249. DRISCA PLASTIC 320*180 MM (51552)

2250. DRISCA PLASTIC MANER LEMN 27*18 (LT06475

2251. DRISCA POLISTIREN

2252. DRISCA POLISTIREN 14*28 CM(35002)

2253. DRISCA POLISTIREN 14*50 CM

2254. DRISCA POLISTIREN 14*50 CM

2255. DRISCA POLISTIREN 14*50 CM

86
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2256. DRISCA POLISTIREN 18*32 CM(35003)

2257. DRISCA POLISTIREN 600*140

2258. DRISCA POLISTIREN CU BURETE (LT06420)

2259. DRISCA POLISTIREN CU BURETE (LT06430)

2260. DRISCA POLISTIREN CU BURETE (LT06440)

2261. DRISCA POLISTIREN,270X130MM

2262. DRISCA POLIURETAN 280X140MM

2263. DRISCA POLIURETAN 280X140MM

2264. DRISCA PVC CU BURETE ABSORB 270X130MM

2265. DRISCA PVC CU BURETE ABSORB 270X130MM

2266. DRISCA PVC CU BURETE ABSORB 270X130MM

2267. DRISCA PVC CU BURETE ABSORBANT 280*140

2268. DRISCA PVC CU BURETE ABSORBANT 280*140

2269. DRISCA PVC CU BURETE CAUCIUCAT 270*130 MM

2270. DRISCA PVC CU BURETE CRESTAT

2271. DRISCA PVC CU BURETE CRESTAT

2272. DRISCA PVC CU BURETE DENS 270*130 40MM

DRISCA PVC CU BURETE FIN-CRESTAT 270*130 MM


2273.
LT06530

2274. DRISCA PVC CU BURETE HIDRO, 270*130MM

2275. DRISCA PVC CU BURETE POROS 270*130

2276. DRISCA PVC CU BURETE POROS 270*130

2277. DRISCA PVC CU CAUCIUC 240*95 MM

2278. DRISCA PVC CU CAUCIUC 270*130

2279. DRISCA PVC CU CAUCIUC 270*130 8 MM 05-221

2280. DRISCA PVC CU CAUCIUC 280*140 LUMY

2281. DULAP SCULE 958*766*465MM ECHIPAT 177 BUC

2282. DULIE BACHELITA + CERAMICA ELCO

2283. DULIE BACHELITA CU MIEZ CERAMIC

2284. DULIE BEC HALOGEN

87
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2285. DULIE BEC HALOGEN

2286. DULIE CERAMICA E27

2287. DULIE CERAMICA E27

2288. DULIE CERAMICA E27

2289. DUPLI COLOR ACRYL RAL 8004 400ML

2290. DUPLI COLOR SPRAY TEMP INALTE 690 C NEGRU

2291. DUPLI COLOR SPRAY TEMP INALTE 690 C NEGRU

2292. DUZA PTSTROPIT REGLABILA CU ACCESORII 3/4

2293. ECHER ALUMINIU 350MM(LT18365)

2294. ECHER ALUMINIU MASTER 300 MM

2295. ECHER ALUMINIU MASTER 350 MM

2296. ECHER DULGHER 300

2297. ECHER DULGHER 350

2298. ECHER DULGHER 400

2299. ECHER REGLABIL TAMPLAR 500 MM METAL+LEMN

2300. ECHER REGLABIL TIP RAPORTOR INOX 200MM LT18373

2301. ECHER TAMPLAR 400*600 METALIC

2302. ECHER TAMPLARIE 300MM,ALUMINIU

2303. ECHER TAMPLARIE 350 MM ALUMINIU

2304. EFECT SPRAY GOLD

2305. ELECTROZI 3.2*350 5KG 660002

2306. ELECTROZI 3.2*350MM

2307. ELECTROZI 3.2*350MM

2308. ELECTROZI 3.2*350MM

2309. ELECTROZI 3.2*350MM

2310. ELECTROZI 3.2*350MM

2311. ELECTROZI 3.2*350MM

2312. ELECTROZI BASIC 4

2313. ELECTROZI BASIC 5

88
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2314. ELECTROZI DE SUDURA FAVORIT 2.5*350

2315. ELECTROZI DE SUDURA FAVORIT 2.5*350

2316. ELECTROZI DE SUDURA FAVORIT 3.25*350

2317. ELECTROZI DE SUDURA FAVORIT 3.25*350

2318. ELECTROZI INOX 2.5-1KG

2319. ELEMENT "C" 12*6MM H=120MM L=70MM

2320. ELEMENT "C" 12*6MM H=150MM L=75MM

2321. ELEMENT "C" 12*6MM H=210MM L=70MM

2322. ELEMENT "S" 12*6MM H=230MM L=115MM

2323. ELEMENT CONTRA VANTUIRII 103106

2324. ELEMENT CONTRA VANTUIRII 103107

2325. ELEMENT CONTRA VANTUIRII 103107

2326. ELEMENT CONTRA VANTUIRII 103108

2327. ELEMENT CONTRA VANTUIRII 103108

2328. ELEMENT COS 20x20

2329. ELEMENT COS CIRC.INT.22

2330. ELEMENT DE IMBINARE COLT 103003

2331. ELEMENT DE IMBINARE COLT 103004

2332. ELEMENT DE IMBINARE PLAT 103900

2333. ELEMENT DE IMBINARE PLAT 103901

2334. ELEMENT DE IMBINARE PLAT 103901

2335. ELEMENT DE IMBINARE PLAT 103902

2336. ELEMENT DE IMBINARE PLAT 103902

2337. ELEMENT DE IMBINARE PLAT 103906

2338. ELEMENT DE IMBINARE PLAT 103907

2339. ELEMENT DE IMBINARE PLAT 103909

2340. ELEMENT DE IMBINARE PLAT 103910

2341. ELEMENT DE IMBINARE PLAT 103910

2342. ELEMENT DE IMBINARE PLAT 103911

89
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2343. ELEMENT DE IMBINARE PLAT 103911

2344. ELEMENT DE IMBINARE PLAT 103911

2345. ELEMENT DE IMBINARE T 103995

2346. ELEMENT DE IMBINARE T 103996

2347. ELEMENT DE MIJLOC 16MM H=130MM L=45MM

2348. ELEMENT FUNDATIE H-10 500*200*100

2349. ELEMENT FUNDATIE H-15 500*200*150

2350. ELEMENT FUNDATIE H-20 500*200*200

2351. ELEMENT FUNDATIE H-20 500*200*200

2352. ELEMENT FUNDATIE H-25 500*200*250

2353. ELEMENT FUNDATIE H-30 500*250*300

2354. ELEMENT FUNDATIE H-30 500*250*300

2355. ELEMENT GARD ALB-CREM ELIS

2356. ELEMENT HORN 180

2357. ELEMENT HORN 180

2358. ELEMENT HORN 250

2359. ELEMENT INCHIDERE COAMA

ELEMENT MASCARE 100*100MM H=28MM L=120*120MM


2360.
1MM GROS

2361. ELEMENT MASCARE 40*40 H=30MM L=90*90MM

2362. ELEMENT MASCARE INT=30*30 Ø103 3MM GROSIME

2363. ELEMENT MASCARE INT=40*40 Ø103 3MM ROSIME

2364. ELEMENT SPIRALAT BAZA 14*14MM H=130MM L=65MM

2365. ELEMENT SPIRALAT BAZA 16*16MM H=145MM L=70MM

2366. ELEMENT STALP ALB-CREM ELIS 40/20/18,5

2367. EMAIL LOVITURA CIOCAN 0.75

2368. ENERGIZANT BURN

2369. ENERGIZANT BURN

2370. ESCAGRASA SOARECI 100GR

2371. ESCAGRASA SOARECI 200GR

90
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2372. ETAJERA 5550 DREAPTA CROMATA CU O POLITA STICLA

2373. ETAJERA 9702 A34

2374. ETAJERA PERLA CROMAT

2375. EUROPALETI

2376. EUROPALETI

2377. EUROPALETI

2378. EUROPALETI TIGLA SIGHIS 1200/800

2379. EVACUARE CETORNA 150/100 RAL 3011

2380. EXCENTRIC BATERIE

2381. EXCENTRIC BATERIE

2382. EXCENTRIC BATERIE

2383. FALCA CLESTE BOLTURI

2384. FALCA CLESTE BOLTURI 30

2385. FALCI PT CLESTI BULOANE 600MM

2386. FALCI PT CLESTI BULOANE,750MM

2387. FARAS METALIC MANER LEMN

2388. FARAS PT JAR

2389. FARFURIE DESERT PATRAT ALB 200 MM

2390. FELINAR

2391. FELINAR 245

2392. FELINAR CU PICIOR

2393. FERASTRAU 6 PIESE

2394. FERASTRAU CIRCULAR 1250W 65MM SKIL

2395. FERASTRAU PENDULAR MAKITA 4350 CT

2396. FEREASTRA FTS-V U2 03 66*98

2397. FERUGINOL 1 L CESAL

2398. FERUGINOL 1L

2399. FIERASTRAU ALTERNATIV JR3050T

2400. FIERASTRAU BCA 600MM 34 DINTI VIDIA

91
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2401. FIERASTRAU BCA 600MM 34 DINTI VIDIA

2402. FIERASTRAU CIRCULAR GKS 160

2403. FIERASTRAU CIRCULAR 1300W EVP 185

2404. FIERASTRAU CIRCULAR MANUAL HS7601K 190MM 1400W

2405. FIERASTRAU CU CADRU METALIC

2406. FIERASTRAU CU CADRU METALIC

2407. FIERASTRAU MANER PVC -CAUCIUC 450MM

2408. FIERASTRAU MANER PVC-CAUCIUC 400MM

2409. FIERASTRAU MANER PVC-CAUCIUC 400MM

2410. FIERASTRAU MANER PVC-CAUCIUC 500 MM

2411. FIERASTRAU PENDULAR 600W EVP

2412. FIERASTRAU PENDULAR 710W EVP

2413. FIERASTRAU PENDULAR 710W EVP

2414. FIERASTRAU PENDULAR PST 800

2415. FIERASTRAU PENTR CRENGI,180MM

2416. FIERASTRAU PENTRU RIGIPS 150MM

2417. FIERASTRAU PT CRENGI CU TEACA 300

2418. FIERASTRAU PT GHIPS

2419. FIERASTRAU TIP ARC PROFI 525 MM

2420. FIERESTRAU PT RIGIPS 150MM

2421. FILIERA

2422. FILTRU APA EVP 10*1"+CARTUS BUMBAC

2423. FILTRU APA EVP 10*3/4+CARTUS BUMBAC

2424. FILTRU APA EVP 3"*3/4 FI-FE CU POLIFOSFAT

2425. FILTRU APA EVP 7''-1

2426. FILTRU APA EVP 7''-3/4

2427. FILTRU APA EVP TRIPLU 3/4

2428. FILTRU CU AUTOCURATARE PLASTIC 1/2 EVP

2429. FILTRU Y EVP 1"

92
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2430. FILTRU Y EVP 1.1/2

2431. FILTRU Y EVP 1.1/4"

2432. FILTRU Y EVP 1/2

2433. FILTRU Y EVP 1/2

2434. FILTRU Y EVP 3/4

2435. FILTRU Y EVP 3/4

2436. FILTRU Y PPR 20 MM INT-EXT

2437. FILTRU Y PPR 20 MM INT-INT

2438. FILTRU Y PPR 20 MM INT-INT

2439. FILTRU Y PPR 25 MM INT-EXT

2440. FILTRU Y PPR 25 MM INT-INT

2441. FINAL SINA

2442. FIR COASA 15M

2443. FIR COASA 15M

2444. FIR CU PLUMB 100GR (30600) SCH

2445. FIR CU PLUMB METAL 30M (30670)

2446. FIR NYLON PATRAT 2,4 MM HGT

2447. FIR NYLON ROTUND 2.4 MM 654090

2448. FIR NYLON ROTUND 3 MM

2449. FIR NYLON ROTUND 3 MM

2450. FIR PENTRU TRASAT CU CARCASA ABS 30M

2451. FIR PT TRASAT 15 M

2452. FIR PT TRASAT CAUCIUCAT 30M

2453. FLOARE TABLA Ø120MM 1.5MM GROSIME

2454. FLOARE TABLA Ø64 MM 2MM GROSIME

2455. FOARFECA CRENGI 535MM TEFLON

2456. FOARFECA CU ARC PT TABLA 250MM

2457. FOARFECA CU ARC PT TABLA 260 MM

2458. FOARFECA DE VIE 205MM TEFLON

93
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

FOARFECA ETP MANERE TELESCOPICE TAIAT CRENGI 670-


2459.
980 MM

2460. FOARFECA NICOVALA PT.CRENGI 710MM

2461. FOARFECA PENTRU GARD VIU LAMA 25 CM

2462. FOARFECA PENTRU TAIAT CRENGI

2463. FOARFECA PENTRU VIE 200 MM

2464. FOARFECA PEXAL

2465. FOARFECA PROFI PT VIE-205MM

2466. FOARFECA PT TABLA 250MM (DREAPTA)

2467. FOARFECA PT TABLA 250MM (STANGA)

2468. FOARFECA PT VIE 210MM

2469. FOARFECA PT VIE CU FALCI DREPTE

2470. FOARFECA PT VIE CU FALCI DREPTE

2471. FOARFECA PT. TABLA 250MM DREPT

2472. FOARFECA TABLA

2473. FOARFECA TABLA

2474. FOARFECA TABLA DREPT 250 MM

2475. FOARFECA TAIAT TEVI PVC.PP 42MM

2476. FOARFECA TIP PARGHIE 330M

2477. FOARFECA UNIVERSALA

2478. FOARFECE DE GRADINA FORFECARE DE PRECIZIE

2479. FOARFECE POMI 205M

2480. FOARFECE POMI 210M

2481. FOARFECE TABLA DREPT 250MM LT48200

2482. FOLIE 20 MP GROASA

2483. FOLIE ACOPERIRE 4X12,5M (45802) SCHUL

2484. FOLIE ACOPERIRE 4X5M (45800) SCHUL

2485. FOLIE ACOPERIRE 4X5M (45800) SCHUL

2486. FOLIE ACOPERIRE 4X5M 12MY (45805) SCHUL

2487. FOLIE ACOPERIRE 4X5M 50 MY (45810) SCHUL

94
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2488. FOLIE ACOPERIRE 4X5M 50 MY (45810) SCHUL

2489. FOLIE ACOPERIRE 4X5M 50 MY (45810) SCHUL

2490. FOLIE ACOPERIRE 4X5M 50 MY (45810) SCHUL

2491. FOLIE ALUMINIU 10 M

2492. FOLIE DE DILATATIE PT SAPE

2493. FOLIE DRENAJ 2CM * 2M

2494. FOLIE DRENAJ 8MM * 1.5M

2495. FOLIE DRENAJ 8MM * 1.5M

2496. FOLIE NAYLON 10.20

2497. FOLIE NAYLON 4.20

2498. FOLIE NAYLON 4.20

2499. FOLIE NAYLON 6.20

2500. FOLIE NAYLON 6.20

2501. FOLIE NAYLON 6.20

2502. FOLIE NAYLON 8.20

2503. FOLIE SOLAR 6.2

2504. FOLIE SOLAR 6.2

2505. FOLIE STRECH PT PALETARE

2506. FOLIE STRECH PT PALETARE

2507. FOLIE SUB ACOPERIS

2508. FOLIE SUB PARCHET 2M

2509. FOLIE SUB PARCHET 2M

2510. FOLIE SUB PARCHET 2M

2511. FOLIE SUB PARCHET 2M

2512. FOLIE SUB PARCHET 2M

2513. FOLIE SUB PARCHET 3M

2514. FOLIE SUB PARCHET IZOFLOR ARBITON 3MM

2515. FOLIE SWISS ROOF BRAVO XS

2516. FOTOCELULA 10A 230V/IP44 CU REGLAJ LUX

95
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2517. FRANGHIE

2518. FRANGHIE DE POZITIONARE

2519. FRANGHIE POLIESTER 10 MM

2520. FRANGHIE POLIESTER 15MM

2521. FRANGHIE POLIESTER 6MM ARTOOL

2522. FRANGHIE POLIESTER 6MM ARTOOL

2523. FREZA PENTRU PLACI CERAMICE 67MM

2524. FREZA PENTRU PLACI CERAMICE 83MM

2525. FREZA PENTRU PLACI CERAMICE 83MM

2526. FREZA VIDIA PT BETON 53MM

2527. FREZA VIDIA PT BETON SDS 65

2528. FRUNZA TURNATA H=190MM L=55MM 4MM GROSIME

2529. FRUNZA TURNATA H=230MM L=65MM 4MM GROS

2530. FRUNZA TURNATA H=230MM L=65MM 4MM GROSIME

2531. FUGENFULLER 5 KG

2532. FULIE MOTOR

2533. FURCA 3 COARNE

2534. FURCA 3 COARNE

2535. FURCA 3 COARNE

2536. FURCA 4 COARNE

2537. FURCA 4 COARNE 211710

2538. FURCA CU 3 COARNE 211712 CORAMET

2539. FURCA CU SAPA(IN FORMA DE INIMA)

2540. FURTUN ABSORBTIE 75 MM

2541. FURTUN ALIMENTARE MS 2M EVP

2542. FURTUN ALIMENTARE MS 4M EVP

2543. FURTUN DE GRADINA 16 M PISTOL

2544. FURTUN DUS 150CM EVP

2545. FURTUN DUS 200CM EVP

96
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2546. FURTUN EVAC MS 2M

2547. FURTUN EVAC MS 2M

2548. FURTUN EVACUARE MS 3M EVP

2549. FURTUN NIVEL CU INDICATOR 15M HGT

2550. FURTUN NIVEL CU INDICATOR 20M HGT

2551. FURTUN NIVEL CU INDICATOR 25M HGT

2552. FURTUN PLAT CAUCIUC CU EXTERIOR TEXTIL

2553. FURTUN PLAT CU EXT TEXTIL 3-20 M CU CUPLA

2554. FURTUN PVC APA

2555. FURTUN PVC APA

2556. FURTUN REFULARE 50 MM

2557. FURTUN STROPIT CU PISTOL 15 M

2558. GALEATA CAUCIUC 20L PROFI

2559. GALEATA CAUCIUC RAMFORSATA 11L LT06260

2560. GALEATA CU STORCATOR ROTI

2561. GALEATA PLASTIC 12 L

2562. GALEATA PLASTIC 16 L

2563. GALEATA PLASTIC 16 L

2564. GALEATA PLASTIC 16 L

2565. GALEATA ZN CU PROTECTIE

2566. GALERIE LEMN 2.00 CLASIC

2567. GALERIE LEMN STANDARD 120 CM

2568. GALERIE LEMN STANDARD 220 CM

2569. GALERIE LEMN STANDARD 240 CM

2570. GALERIE METALICA DUBLA 19/19 200CM OLIMP

2571. GALERIE OLIMP METALICA DUBLA 19/19 220 CM

2572. GARNITURA CAUCIUC 1"

2573. GARNITURA CAUCIUC 1"

2574. GARNITURA CAUCIUC 1"

97
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2575. GARNITURA CAUCIUC 1"

2576. GARNITURA CAUCIUC 1.1/4

2577. GARNITURA CAUCIUC 1/2

2578. GARNITURA CAUCIUC 3/4

2579. GARNITURA CAUCIUC 3/4

2580. GARNITURA CLINGHERIT 1 1/2

2581. GARNITURA CLINGHERIT 1"

2582. GARNITURA CLINGHERIT 3/4

2583. GARNITURA OLANDEZ 1

2584. GARNITURA OLANDEZ 1 1/2

2585. GARNITURA OLANDEZ 1 1/4

2586. GARNITURA OLANDEZ 1/2

2587. GARNITURA OLANDEZ 2

2588. GARNITURA OLANDEZ 2

2589. GARNITURA OLANDEZ 3/4

2590. GEAM 160*130 3 CANATE

2591. GEAM APLICA AK 23017 1/2

2592. GENUNCHIERE BURETE CAUCIUCAT

2593. GENUNCHIERE SILICON

2594. GENUNCHIERE SILICON

2595. GLET CT 126

2596. GLET CT 126

2597. GLET CT 127

2598. GLETIEAR OTEL LT06710

2599. GLETIERA 2K 28X13CM (54200)

2600. GLETIERA 2K 28X13CM (54200)

2601. GLETIERA 2K 28X13CM (54200)

2602. GLETIERA 2K 28X13CM (54200)

2603. GLETIERA ABS 270*130*3

98
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2604. GLETIERA AL CU LAME OTEL,450X90MM

2605. GLETIERA CREST M PVC INOX 10*10MM

2606. GLETIERA CREST M PVC INOX 8*8MM

2607. GLETIERA CU LAME DE OTEL

2608. GLETIERA CU LAME OTEL 290*150

2609. GLETIERA CU LAME OTEL 290*150

2610. GLETIERA DREAPTA M LEMN INOX

2611. GLETIERA DREAPTA M LEMN INOX

2612. GLETIERA INOX MANER PVC 270*130*3 MM

2613. GLETIERA INOX MANER PVC 270X130MM

2614. GLETIERA INOX MANER PVC 270X130MM

2615. GLETIERA INOX VENETIANA 80*80*200MM

2616. GLETIERA PLASTIC UNIBLOCK 140*440MM LT06484

2617. GLETIERA PLASTIC UNIBLOCK 180*270MM LT06478

2618. GLETIERA PLASTIC UNIBLOK 260*420 MM

2619. GLETIERA PVC 270X130X3

2620. GLETUITOR 250MM(35010)

2621. GLETUITOR 300MM

2622. GLETUITOR 300MM

2623. GLETUITOR 300MM

2624. GLETUITOR BURETE GALBEN 28X14 (51611)

2625. GLETUITOR BURETE GALBEN 28X14 (51611)

2626. GLETUITOR CAUCIUC 28X14 (51610) SCHUL

2627. GLETUITOR ELVETIAN 480X130MM (51500) SCHUL

2628. GLETUITOR GRESIE

2629. GLETUITOR INOX 280X130 MM (51200) SCHUL

2630. GLETUITOR INOX ZIMTAT 10X10 MM (51403) SCHUL

2631. GLETUITOR INOX ZIMTAT 6X6MM SCHUL (51401)

2632. GLETUITOR INOX ZIMTAT 8X8MM (51402) SCHUL

99
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2633. GLETUITOR PLASTIC 280X130MM (51450) SCHUL

2634. GLETUITOR PLASTIC 280X130MM (51450) SCHUL

2635. GLOB STICLA AK 20045A

2636. GLOBURI COLORATE

2637. GOLDBAND 25 KG

2638. GOLDBAND 25 KG

2639. GOLDBAND 25 KG

2640. GOLDBAND 25 KG

2641. GOLDBAND 30 KG

2642. GPO 14 CE MASINA DE POLISAT BOSCH

2643. GRATAR 210*255MM(LT07602)

2644. GRATAR ABARZIV 10/SET GR 100 (60408) SCHULLER

2645. GRATAR ABARZIV 10/SET GR 100 (60408) SCHULLER

2646. GRATAR ABARZIV 10/SET GR 100 (60408) SCHULLER

2647. GRATAR ABARZIV 10/SET GR 100 (60408) SCHULLER

2648. GRATAR ABARZIV 10/SET GR 80 (60407) SCHULLER

2649. GRATAR ABRAZIV 10/SET GR 120 (60409) SCHULLER

2650. GRATAR ABRAZIV 10/SET GR 120 (60409) SCHULLER

2651. GRATAR FONTA SOBA

2652. GRATAR SOBA

2653. GRATAR SOBA MARE

2654. GRATAR ZUGRAV 18*20 CM

2655. GRATAR ZUGRAV 20X25 (40421) SCHULLER

2656. GRATAR ZUGRAV 20X25 (40421) SCHULLER

2657. GRATAR ZUGRAV 27X29 (40431) SCHULLER

2658. GRATAR ZUGRAV ZINCAT 26X30 (40460) SCHULLER

2659. GRATAR ZUGRAV ZINCAT 26X30 (40460) SCHULLER

2660. GREBLA 14 DINTI SK(211135)

2661. GREBLA IARBA 22 DINT +COADA LEMN

100
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2662. GREBLA PLASTIC 16 DINTI

2663. GREBLA PLASTIC 18 DINTI

2664. GREBLA PVC,18 DINTI CU COADA

2665. GRIFFON ADEZIV RIGID PVC CEMENT 250ML

2666. GRILA GRAVITATIONALA 150MM

2667. GRINZI

2668. GROVER FI 10

2669. GROVER FI 10

2670. GROVER FI 10

2671. GROVER FI 12

2672. GROVER FI 12

2673. GROVER FI 12

2674. GROVER FI 14

2675. GROVER FI 14

2676. GROVER FI 16

2677. GROVER FI 18

2678. GROVER FI 18

2679. GROVER FI 6

2680. GROVER FI 8

2681. GRUND DE PROFUNZIME CT17 10L

2682. GRUND DE PROFUNZIME CT17 10L

2683. GRUND LEMN DUFA 0.75 L HOLZGRUND

2684. GRUND METAL DANKE 0.7L

2685. GRUND METAL DANKE 0.7L

2686. GRUND PT LAC LAZUR 0.75L

2687. GRUND PT LAC LAZUR 0.75L

2688. GRUND PT LAC LAZUR 4L

2689. GRUND UNIVERSAL CT 7 5L

2690. GRUND UZUAL GRI 0.75L

101
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2691. GRUND UZUAL GRI 0.75L

2692. GRUND UZUAL GRI 4L

2693. GRUND UZUAL ROSU OXID 0.75L

2694. GRUND UZUAL ROSU OXID 4L

2695. GRUND UZUAL ROSU OXID 4L

2696. GRUND UZUAL ROSU OXID 4L

2697. GRUP 2 PRIZE CU C.P DELTA ELBI

2698. GRUP 3 PRIZE

2699. GRUP 3 PRIZE

2700. GRUP 4 PRIZE CU CP

2701. GRUP 4 PRIZE CU CP

2702. GRUP 6 PRIZE+INTRERUPATOR

2703. GRUP 6 PRIZE+INTRERUPATOR

2704. GSB 1300

2705. GSR 10.8+GSA+GLI

2706. GST 65 B

2707. HAMMERITE LOV.CIOCAN AURIU 0.75 L

2708. HARTIE ABRAZIVA

2709. HARTIE ABRAZIVA

2710. HARTIE ABRAZIVA

2711. HARTIE ABRAZIVA

2712. HARTIE ABRAZIVA

2713. HARTIE ABRAZIVA

2714. HARTIE ABRAZIVA

2715. HARTIE ABRAZIVA

2716. HARTIE ABRAZIVA

2717. HARTIE ABRAZIVA

2718. HARTIE COPT 0.39*8 M

2719. HARTIE PT ACOPERIRE 100CM*20M (45965) SCHUL

102
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2720. HARTIE PT ACOPERIRE 100CM*20M (45965) SCHUL

2721. HIDROFOR ASP 9M POMPA FONTA 0.85KW

2722. HIDROFOR HWX4200/25PLUS INOX 1300W

2723. HIDROFOR LEADER 100-24

2724. HIDROFOR STANDARD 100-24 R

2725. HORN POROTON

2726. HORN SAMOT ROTUND

2727. HORN SEMI SAMOT MARE

2728. HORN ZALAU 290/240/240

2729. HORN ZALAU 290/240/240

2730. HORN ZALAU 290/240/240

2731. HORN ZALAU 290/240/240

2732. HORN ZALAU 290/240/240

2733. HORN ZALAU 290/240/240

2734. HYDROLASTIK EXT 16 KG CESAL

2735. IALA APLICATA .

2736. IMBINARE JGHEAB 125 ROSU NOVATIK

2737. IMBINARE JGHEAB 125 ROSU NOVATIK

2738. IMBINARE PLINTA PARCHET

2739. IMBINARE PLINTA PARCHET

2740. IMBINARE STEJAR VINTAGE

2741. IMBINARE STEJAR VINTAGE

2742. IMBINARE STEJAR VINTAGE

2743. IMBINARE STEJAR VINTAGE

2744. INCHIDERE COAMA LAT MARE TERA ROSA MARSILIA

2745. INCHIDERE COAMA LAT MICA TERA ROSA MARSILIA

2746. INCHIZATOARE FERESTRE

2747. INCHIZATOARE POARTA CU ARC 30 CM

2748. INCHIZATOR FERESTRE

103
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2749. INCHIZATORI MARI

2750. INCRUCISARE CD

2751. INCUIETOARE CU OCHI120MM

2752. INCUIETOARE GEAM 100X35

2753. INCUIETOARE GEAM 60X25MM

2754. INCUIETOARE USA 140*56MM.

2755. INEL/BRATARA PT COASA

2756. INSTALATIE CRACIUN 10.5 M LED

2757. INSTALATIE CRACIUN VT 830 GALBEN

2758. INSTALATIE CRACIUN VT 831 ALB

2759. INSTALATIE CRACIUN VT 836 BLEU

2760. INSTALATIE PLASA ALBA

2761. INSTALATIE PLASA MULTICOLORA 200

2762. INSTALATIE PLOAIE 200 ALB

2763. INSTALATIE PLOAIE 240 L MULTICOLOR

2764. INSTALATII MICI LED 32 AIYA

2765. INSTANT V600

2766. INTARITOR LAC PALUX COMP.II 0.4KG

2767. INTINZATOR CABLU CARLIG-OCHI 10

2768. INTINZATOR CABLU CU CARLIG 12MM

2769. INTINZATOR CU OCHI SI CARLIG M 6

2770. INTINZATOR CU OCHI SI CARLIG M 8

2771. INTINZATOR O-C M6/100MM 1077900 225Z

2772. INTINZATOR O-C M8/100MM 1077900 225Z

2773. INTR AUTOMAT BIPOLAR 20A ABB

2774. INTRERUPATOR EXTRA LAB TESTED

2775. INTRERUPATOR ANTIGRON VIKO

2776. INTRERUPATOR ANTIGRON VIKO

2777. INTRERUPATOR ANTIGRON VIKO

104
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2778. INTRERUPATOR APLICAT TG-1GS

INTRERUPATOR AUTOM.DIFERENTIAL 16A 1P+N PT CABINE


2779.
SI VANA CU HIDRO

INTRERUPATOR AUTOM.DIFERENTIAL 20A 1P+N 6KA 30mA


2780.
ABB

2781. INTRERUPATOR AUTOM.DIFERENTIAL 25 A 1P+N

2782. INTRERUPATOR AUTOMAT 10A BIPOLAR

2783. INTRERUPATOR AUTOMAT 1P+N 16A ABB 4.5KA

2784. INTRERUPATOR AUTOMAT 1P+N 16A ABB 4.5KA

2785. INTRERUPATOR AUTOMAT 1P+N 25A ABB 4.5KA

2786. INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL 16A

2787. INTRERUPATOR CAP CRUCE ELBI ZIRVE

2788. INTRERUPATOR CAP CRUCE ELBI.

2789. INTRERUPATOR CAP CRUCE NUC INCHIS

2790. INTRERUPATOR CAP SCARA ELBI ZIRVE

2791. INTRERUPATOR CAP SCARA ELBI ZIRVE

2792. INTRERUPATOR CAP SCARA NUC INCHIS

2793. INTRERUPATOR CAP SCARA ZENA ALB

2794. INTRERUPATOR CAP SCARA ZENA MAHON ST

2795. INTRERUPATOR CARMEN VI-KO

2796. INTRERUPATOR CARMEN VI-KO

2797. INTRERUPATOR CRUCE CARMEN VIKO

2798. INTRERUPATOR CU LED CAP SCARA EL-BI

2799. INTRERUPATOR CU LED CARMEN VIKO

2800. INTRERUPATOR CU LED CARMEN VIKO

2801. INTRERUPATOR CU LED EL-BI ZIRVE

2802. INTRERUPATOR CU LED FANTASY

2803. INTRERUPATOR CU LED MARO ELBI

2804. INTRERUPATOR EL BI ZENA ALB

2805. INTRERUPATOR ELBI MARO

105
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2806. INTRERUPATOR FANTASY

2807. INTRERUPATOR MISYA GUNSAN

2808. INTRERUPATOR PE FIR ALB

2809. INTRERUPATOR PE TENCUIALA ELBI

2810. INTRERUPATOR PT ELBI ALSU

2811. INTRERUPATOR S.T NUC INCHIS

2812. INTRERUPATOR S.T. ZIRVE

2813. INTRERUPATOR SCARA CARMEN VI-KO

2814. INTRERUPATOR SONERIE

2815. INTRERUPATOR SONERIE ST VICO CU ETICHETA

2816. INTRERUPATOR ST ZENA MAHON

2817. INTRERUPATOR TRIPLU CARMEN VICO /

2818. INTRERUPATOR TRIPLU ELBI

2819. INTRERUPATOR TRIPLU GUNSAN

2820. INTRERUPATOR VISAGE ARTAR

2821. INTRERUPATOR+ PRIZA CU C.P. CU CAPAC P.T

2822. INTRERUPATOR+ PRIZA CU C.P. CU CAPAC P.T

2823. IPSOS 25 KG

2824. IPSOS 5 KG

2825. IPSOS 5 KG

2826. IPSOS 5 KG

2827. IZOLATIE 22 MM 2M

2828. IZOLATIE 28MM

2829. IZOLATIE 35/06-2M

2830. IZOLATIE LA METRU PLAMAFLEX 15

2831. IZOLATIE LA METRU PLAMAFLEX 22

2832. JARDINIERA J1 ROSU

2833. JARDINIERA J2 GRI

2834. JARDINIERA J2 MUSTAR

106
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2835. JGHEAB METALIC 60X100X0.75MM

2836. JGHEAB RONDA 150/100 VISINIU 3011/2M

2837. JGHEAB RONDA 150/100 VISINIU 3011/4M

2838. KIT EVACUARE GAZE ARSE AZB918 (CONDENS 700)

2839. KIT EVACUARE GAZE ATSE 550-750MM

2840. KIT INLOCUIRE SABOTI FRANA 8BUC

2841. KNAUF FUGENFULLER 25 KG

2842. LAC CABANA AZUR CIRES 0.75L

2843. LAC CABANA AZUR CIRES 4L

2844. LAC CABANA AZUR CIRES 4L

2845. LAC CABANA AZUR CIRES 4L

2846. LAC CABANA AZUR INCOLOR 0.75L

2847. LAC CABANA AZUR INCOLOR 4L

2848. LAC CABANA AZUR INCOLOR 4L

2849. LAC CABANA AZUR INCOLOR 4L

2850. LAC CABANA AZUR MAHON 0.75L

2851. LAC CABANA AZUR MAHON 4L

2852. LAC CABANA AZUR MAHON 4L

2853. LAC CABANA AZUR MAHON 4L

2854. LAC CABANA AZUR NATUR 0.75L

2855. LAC CABANA AZUR NATUR 4L

2856. LAC CABANA AZUR NUC 0.75L

2857. LAC CABANA AZUR NUC 4L

2858. LAC CABANA AZUR PALISANDRU 0.75L

2859. LAC CABANA AZUR PALISANDRU 0.75L

2860. LAC CABANA AZUR PALISANDRU 4L

2861. LAC CABANA AZUR PIN 0.75L

2862. LAC CABANA AZUR PIN 4L

2863. LAC CABANA AZUR PIN DESCHIS 0.75L

107
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2864. LAC CABANA AZUR PIN DESCHIS 0.75L

2865. LAC CABANA AZUR PIN DESCHIS 4L

2866. LAC CABANA AZUR PIN INCHIS 0.75L

2867. LAC CABANA AZUR PIN INCHIS 0.75L

2868. LAC CABANA AZUR PIN INCHIS 4L

2869. LAC CABANA AZUR PIN INCHIS 4L

2870. LAC CABANA AZUR STEJAR 0.75 L

2871. LAC CABANA AZUR STEJAR 0.75 L

2872. LAC CABANA AZUR STEJAR 4 L

2873. LAC CABANA AZUR STEJAR 4 L

2874. LAC CABANA AZUR STEJAR 4 L

2875. LAC CABANA AZUR TEAK 0.75L

2876. LAC CABANA AZUR TEAK 4L

2877. LAC CABANA AZUR TEAK 4L

2878. LAC CABANA AZUR WENGE 0.75ML

2879. LAC CABANA AZUR WENGE 4L

2880. LAC CABANA AZUR WENGE 4L

2881. LAC DANKE COLORAT 2IN1 ABANOS 0.75L

2882. LAC DANKE COLORAT 2IN1 CASTAN NOU 0.75L

2883. LAC DANKE COLORAT 2IN1 MAHON NOU 0.75L

2884. LAC DANKE COLORAT 2IN1 SALCAM 0.75L

2885. LAC DANKE COLORAT 2IN1 TRANDAFIR 0.75L

2886. LAC DANKE COLORAT LACOUER CIRES 0.75 L

2887. LAC DANKE COLORAT LACOUER CIRES 0.75 L

2888. LAC DANKE COLORAT LACQUER FAG 0.75

2889. LAC DANKE COLORAT LACQUER FAG 0.75

2890. LAC DANKE COLORAT PALISANDRU 0.75 L

2891. LAC DANKE COLORAT STEJAR 0.75 L

2892. LAC DANKE COLORAT STEJAR 0.75 L

108
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2893. LAC DANKE COLORAT TEC 0.75 L

2894. LAC DANKE COLORAT TEC 0.75 L

2895. LAC DE PIATRA 0.75L

2896. LAC DE PIATRA 4L

2897. LAC DE PIATRA 4L

2898. LAC IDEAL PT PIATRA 0.75L

2899. LAC PARCHET PALUX 4L + INTARITOR 0.4L

2900. LAC PROTECTOR KOBER 0.75 L INCOLOR

2901. LAC PROTECTOR PIN 0.75L

2902. LAC SATIN COLOR ACAJU GOLD CESAL 750ML

2903. LAC SATIN COLOR CASTAN GOLD CESAL 750ML

2904. LAC SATIN COLOR CIRES GOLD CESAL 750ML

2905. LAC TRANSPARENT AUTO 600ML

2906. LAC YACHT 0.75L

2907. LACAT 25 MM EVP

2908. LACAT 32 MM MP

2909. LACAT 38 MM GS-D38 EVP

2910. LACAT 38 MM MP

2911. LACAT 60 MM

2912. LACAT 60 MM EVP G

2913. LACAT 63 MM MP

2914. LACAT 75 MM EVP

2915. LACAT METAL 32 MM LUMY

2916. LACAT METAL 32 MM LUMY

2917. LACAT METAL 38 MM LUMY

2918. LACAT METAL 38 MM LUMY

2919. LACAT METAL 50 MM LUMY

2920. LACAT METAL 50 MM LUMY

2921. LACAT METAL 63 MM

109
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2922. LACAT METAL 63 MM

2923. LACAT METAL GRI 75MM

2924. LACAT METAL GRI 75MM

2925. LACAT METAL GRI 75MM

2926. LADA CONSTRUCTI 65L

2927. LAMBRIU ALB ADULT 6 M

2928. LAMBRIU CREM 12.5CM

2929. LAMBRIU MOLID CL A TRAPEZ 12.5*3 M

2930. LAMBRIU MOLID TRAPEZ 12.5-4M

2931. LAMPA BIROU VT-070 1*PL 11W

2932. LAMPA CU LED FARA CABLU 7.2V,800mAh

2933. LAMPA GAZ ROTHENBERGER

2934. LAMPA GAZ ROTHENBERGER

2935. LAMPA PORTOCALIE CU CABLU 10 M

2936. LAMPA PORTOCALIE CU CABLU 10 M

2937. LAMPA PT LIPIT HGT 660085

2938. LAMPA PT LIPIT SIMPLA HGT

2939. LAMPA REINCARCABILA 12+7 LED TGLR-2019

2940. LAMPA REINCARCABILA 5 LED TGLR 2005

2941. LAMPA SOLARA INOX

2942. LAMPA STRADALA S1 E27 PPT

2943. LAMPA STRADALA S1 E27 PPT

2944. LANCE PT VIBRATOR

2945. LANCE PT VIBRATOR

2946. LANT 5 MM

2947. LANT DRUJBA 26 RMC 325"/1.6 STIHL 67 Z

2948. LANT DRUJBA HUSV 25RSC 325" 1.5mm 64 Z

2949. LANT DRUJBA STHIL 36RSC 3/8 1.6MM 60 Z

2950. LANT DRUJBA STHIL 36RSC 3/8 1.6MM 66 Z

110
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2951. LANT DRUJBA STHIL 36RSC 3/8 1.6MM 66 Z

2952. LANT DRUJBA STIHL 61 PMMC3 3/8"P 44 1.1MM

2953. LANT DRUJBA STIHL 63 PMC3 3/8"P 44 1.3MM

2954. LANT DRUJBA STIHL 63 PMC3 3/8"P 44 1.3MM

2955. LANT DRUJBA STIHL 63PMC 3/8 1.3MM 55Z

2956. LANT DRUJBA STIHL 63PMC3 3/8 1.3MM P 50Z

2957. LANT PT USA

2958. LANT ZINCAT 3 MM

2959. LANT ZINCAT 7.5

2960. LANT ZINCAT 7.5

2961. LANT ZINCAT 8 MM

2962. LANTERNA HANDS FREE DREPTUNGHIULARA LED

2963. LANTERNA REINCARCABILA 1*0.5W

2964. LANTERNA REINCARCABILA LED 1*1W

2965. LATERALE FRANCIA STANGA

2966. LATERALE FRANCIA STANGA

2967. LATERALE FRANCIA STANGA

2968. LATERALE FRANCIA STANGA

2969. LATERALE IASI

2970. LATERALE KIKINDA DREAPTA

2971. LATERALE MARSILIA TERA ROSA SIGHI DR

2972. LATERALE MARSILIA TERA ROSA SIGHI ST

2973. LATERALE MARSILIA TERA ROSA SIGHI ST

2974. LATERALE SIGHISOARA VECHI

2975. LATERALE TANGO PLUS ROSU STANGA

2976. LATERALE TWIST TERACOT

2977. LAVOAR BAIE SONA

2978. LEGATURA CU 15*3/4"

2979. LEGATURA CU 17*3/4"

111
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

2980. LEGATURA PEX 16*2 HERZ

2981. LEGATURA WC DREPT

2982. LEGATURA WC EXCENTRIC

2983. LIGHEAN 6L SK

2984. LIGHEAN FLORI NR.1

2985. LIGHEAN FLORI NR.3

2986. LIGHEAN PATRAT 5 L

2987. LOPATA

2988. LOPATA

2989. LOPATA

2990. LOPATA ZAPADA CU COADA

2991. LOPATICA INGUSTA DE REPICAT DIN PVC

2992. LUBRIFIANT MULTIFUNCTIONAL WD 40 100ML

2993. LUBRIFIANT MULTIFUNCTIONAL WD 40 200ML

2994. LUBRIFIANT MULTIFUNCTIONAL WD 40 200ML

2995. LUBRIFIANT MULTIFUNCTIONAL WD 40 400ML

2996. LUBRIFIANT MULTIFUNCTIONAL WD 40 450ML

2997. LUBRIFIANT MULTIFUNCTIONAL WD 40 450ML

2998. LUFTOMAT 170*1000 NEGRU

2999. LUFTOMAT MARO

3000. LUMANARI CONICE VERZI 10 BUC

3001. LUSTRA

3002. LUSTRA 1004/3

3003. LUSTRA 1005/3 CROM+ALB

3004. LUSTRA 1204/3

3005. LUSTRA 2406-3 WENGE+ALB

3006. LUSTRA 2406/2 CROM+ALB

3007. LUSTRA 2406/3 CROM+ALB , ANANAS

3008. LUSTRA 3036/3 WENGHE+ ALB

112
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3009. LUSTRA 3353/1

3010. LUSTRA 6045/3

3011. LUSTRA 92598/3

3012. LUSTRA 939/2 ALB+ANANAS

3013. LUSTRA 939/2 CROM+ANANAS

3014. LUSTRA 939/3 CROM +ALB

3015. LUSTRA MAXIM 2BRATE

3016. LUSTRA V 1553 K

3017. LUSTRA W0115/5

3018. MANA CURENTA PLINA 50*14MM L=6M

3019. MANDRINA AUTOMATA 1-13 LT23616

3020. MANDRINA AUTOMATA 1-13 LT23616

3021. MANDRINA AUTOMATA 1-13 LT23616

3022. MANDRINA CU CHEIE 1-13

3023. MANDRINA CU CHEIE 1-13

3024. MANDRINA CU CHEIE 13 MM SI ADAPTOR SDS

3025. MANDRINA METALICA 13 623005

3026. MANDRINA METALICA 13 623005

3027. MANDRINA RAP GBH 2-26DFR

3028. MANER

3029. MANER BROASCA USA CU BUTUC 90 EVP

3030. MANER BROASCA USA CU CHEIE 85 EVP

3031. MANER BROASCA USA CU CHEIE 85 FIER EVP

3032. MANER BROASCA USA CU CHEIE 90 EVP

3033. MANER BROASCA USA CU CHEIE 90 EVP-M90B/NI

3034. MANER BROASCA USA CU CHEIE EVP

3035. MANER CADA A400

3036. MANER H=155 L=95

3037. MANER H=160 L=85

113
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3038. MANER PENTRU PILA A100 LEMN

3039. MANER PENTRU PILA A100 LEMN

3040. MANER PILA FH3 STHIL

3041. MANER ROLA ,25CM ORC

3042. MANER ROLA 18CM ARC

3043. MANER ROLA 19CM ARC

3044. MANER ROLA 25CM ARC

3045. MANER SILD V.MARO 701056 CHEIE

3046. MANER SILD V.MARO 701056 CHEIE

3047. MANER TRAFALET 18 CM (23020) SCHUL

3048. MANER TRAFALET 18 CM (23020) SCHUL

3049. MANER TRAFALET 18CM (23020)

3050. MANER TRAFALET 18CM (23020)

3051. MANER TRAFALET 25 CM SCH (23030)

3052. MANER TRAFALET 25 CM.

3053. MANER TRAFALET 27 CM (22510)

3054. MANER TRAFALET 27 CM (22510)

3055. MANER TRAFALET 42 CM (22520) SCHUL

3056. MANER TRAFALET 42 CM (22520) SCHUL

3057. MANER TRAFALET 5CM (22502)

3058. MANOMETRU M1-ABS 80 0-6 1/2 PA4206BD04

3059. MANSON CUPLARE PP 110mm

3060. MANSON CUPLARE PP 32mm

3061. MANSON CUPLARE PP 40mm

3062. MANSON CUPLARE PP 40mm

3063. MANSON WC 32

3064. MANUSA DE BLANA PENTRU ZUGRAVIT 250 MM

3065. MANUSA GALBENA NITRIL (42571) SCHULLER

3066. MANUSA NYLON 10(42653)

114
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3067. MANUSA NYLON GRI ACOPERIT CU PU L

3068. MANUSA PIELE CU INTARITOR (42505)

3069. MANUSA PIELE CU INTARITOR (42505) SCHULL

3070. MANUSA PIELE FINA CAPTUSIT CU MATERIAL TEXTIL

3071. MANUSA PIELE FINA CAPTUSIT CU MATERIAL TEXTIL

3072. MANUSI AQUA GRIP 8/M (42732) SCHUL(42731)(42734)

3073. MANUSI AQUA GRIP 8/M (42732) SCHUL(42731)(42734)

3074. MANUSI AQUA GRIP 8/M (42732) SCHUL(42731)(42734)

3075. MANUSI AQUA GRIP 8/M (42732) SCHUL(42731)(42734)

3076. MANUSI BUMBAC CU PICATELE (42545) SCHUL

3077. MANUSI COTTON STAR BUMBAC (42544) SCHUL

3078. MANUSI COTTON STAR BUMBAC (42544) SCHUL

3079. MANUSI CUT M/8

3080. MANUSI DE GRADINA PICATELE (42520) SCHUL

3081. MANUSI DE GRADINA PICATELE (42522) SCHUL

3082. MANUSI DE LUCRU 10

3083. MANUSI FROSTY PIELE CAPRA 11/XL SCHULLER 42714

3084. MANUSI GALBENE NITRIL 10" (42672) SCHULLER

3085. MANUSI GALBENE NITRIL 10" (42672) SCHULLER

3086. MANUSI LATEX KROM

3087. MANUSI LATEX M 100 BUC /SET SCHULLER(49052)

3088. MANUSI LATEX M 100 BUC /SET SCHULLER(49052)

3089. MANUSI LATEX M 100 BUC /SET SCHULLER(49052)

3090. MANUSI LATEX NATURAL TIP PALMAR (42582) SCHULLER

3091. MANUSI LATEX PORTOCALIU L (42602) SCHUL

3092. MANUSI LATEX PORTOCALIU M (42601) SCHUL

3093. MANUSI LATEX PORTOCALIU M (42601) SCHUL

3094. MANUSI LATEX PORTOCALIU S (42600) SCHUL

3095. MANUSI LATEX PORTOCALIU S (42600) SCHUL

115
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3096. MANUSI LATEX TIP EXTRA (42580) SCHUL

3097. MANUSI MAXI GRIP (42682) SCHULLER(42683)

3098. MANUSI MAXI GRIP (42682) SCHULLER(42683)

3099. MANUSI MAXI GRIP (42682) SCHULLER(42683)

3100. MANUSI MAXI GRIP (42682) SCHULLER(42683)

3101. MANUSI MAXI GRIP (42682) SCHULLER(42683)

3102. MANUSI NYLON GRI )42664)

3103. MANUSI NYLON POLIURETAN STU

3104. MANUSI PIELE

3105. MANUSI PIELE CAPTUSITE 10.5

3106. MANUSI PIELE STAR 10/XL (42722) SCHUL

3107. MANUSI PIELE STAR 10/XL (42722) SCHUL

3108. MANUSI PIELE STAR 10/XL (42722) SCHUL

3109. MANUSI PIELE VITEL 10.5 (42506) SCHUL

3110. MANUSI PIELE VITEL 10.5 (42506) SCHUL

3111. MANUSI PVC INDUSTRIAL 35CM SCHULLER 42532

3112. MANUSI PVC INDUSTRIAL 35CM SCHULLER 42532

3113. MANUSI PVC INDUSTRIAL 35CM SCHULLER 42532

3114. MANUSI SENSOR NEGRE 11

3115. MANUSI SPECIAL GRIP

3116. MANUSI SUPERHAND NITRIL (42691) SCHUL

3117. MANUSI SUPERHAND NITRIL (42691) SCHUL

3118. MANUSI SUPERHAND NITRIL (42691) SCHUL

3119. MANUSI SUPERHAND NITRIL (42691) SCHUL

3120. MANUSI SUPERHAND NITRIL (42691) SCHUL

3121. MANUSI WINTERHAND XL/10 SCHULLER(42703)

3122. MASA CALCAT

3123. MASA PATRATA

3124. MASCA PRAF CU VENTIL{42380}

116
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3125. MASCA PRAF CU VENTIL{42380}

3126. MASCA PRAF HOBBY (42300) SCHULLER

3127. MASCA SIMPLA 15MM

3128. MASCA SIMPLA 16MM

3129. MASCA SUDURA

3130. MASCA VIDELLA PVC 5 CM ALB

3131. MASCA VIDELLA PVC 5 CM CIRES

3132. MASCA VIDELLA PVC 5 CM STEJAR

3133. MASINA DE FREZAT ELECTRICA RP0900X

3134. MASINA DE FREZAT RT0700CX2

3135. MASINA DE GAURIT 400W EVP

3136. MASINA DE GAURIT 450W EVP

3137. MASINA DE GAURIT 450W EVP

3138. MASINA DE GAURIT 6413

3139. MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE 1050W EVP

3140. MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE 1050W EVP

3141. MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE 850W EVP

MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE GSB 13RE+POLIZOR


3142.
GWS 7-125

3143. MASINA DE GAURIT GBM 10 SRE

3144. MASINA DE GAURIT MT607

3145. MASINA DE GAURIT/INSURUB 550W

3146. MASINA DE INSURUBAT FS2700K

3147. MASINA DE SLEFUIT BO3711 93*228MM 190W 1.6KG

3148. MASINA DE SLEFUIT CU VIBRATII BO3710X

3149. MASINA DE SLEFUIT ORBITALA MT924

3150. MASINA DE SPALAT HW 102 MAKITA

3151. MASINA DE SPALAT CU PRESIUNE AQUATAK 33-1

3152. MASINA DE TAIAT GRESIE/FAIANTA 600MM

3153. MASINA DE TUNS GAZON RURIS RX16

117
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3154. MASINA DE TUNS GAZON RURIS RX18

3155. MASINA ELECTRICA DE TUNS IARBA ELM4601

3156. MASINA GAURIT CU ACUMULATOR PSR 14.4

3157. MASINA GAURIT CU PERCUTIE GSB 19-2 RE

3158. MASINA GRESIE FAIANTA TOP LINE 630 MM

3159. MASINA INSURUBA CU ACUMULATOR DF030DWE MAKITA

3160. MASINA INSURUBAT CU IMPACT TD127DWE 2ACUM

3161. MASINA MULTIFUNCTIONALA TM3000CX1

3162. MASINA TUNS IARBA ART COMBITRIM 23 BOSCH

3163. MASINA UMPLUT CARNATI

3164. MATURA NUIELE

3165. MATURA PLASTIC

3166. MATURA SORG

3167. MATURA STRADA 40CM

3168. MATURA STRADA 50CM

3169. MATURA STRADA 60CM

3170. MATURA STRADA 80CM

3171. MECANISM REZERVOR WC PRIN APASARE

3172. MECANISM WC APASARE CU BUTON

3173. MEL FARFURIE A 07

3174. MEL PLATOU 5014

3175. MEL PLATOU181

3176. MEL TAVA J2

3177. MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZIE 3.5

3178. MEMBRANA CU BULE

3179. MEMBRANA REZERVOR 24L EVP

3180. MENGHINA MICA

3181. MENGHINA TIP G 100 MM

3182. METRU TAMPLAR 1 M

118
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3183. METRU TAMPLARIE 2M

3184. MICROPOL 1L

3185. MICROPOL 5L

3186. MINICLESTE BULOANE 200MM

3187. MINISONERIE LINIARA T&G

3188. MINISONERIE MONDULARA TG

3189. MISTRIE 11-18 CM(32004)

3190. MISTRIE 11-18 CM(32004)

3191. MISTRIE BCA 200 MM

3192. MISTRIE BCA 240 MM

3193. MISTRIE COLT EXTERIOR SCHULLER

3194. MISTRIE COLT EXTERIOR SCHULLER

3195. MISTRIE COLT EXTERIOR/

3196. MISTRIE COLT INTERIOR SCHULLER (51102)

3197. MISTRIE COLT INTERIOR SCHULLER (51102)

3198. MISTRIE INOX 100 MM (06112)

3199. MISTRIE INOX BERNI 160MM (51020) SCHUL

3200. MISTRIE INOX BERNI 160MM (51020) SCHUL

3201. MISTRIE INOX COLT EXT

3202. MISTRIE INOX COLT EXTERIOR MARE

3203. MISTRIE INOX ZIDAR 160 MM (51002) SCHULLER

3204. MISTRIE INOX ZIDAR 160 MM (51002) SCHULLER

3205. MISTRIE LIMBA PISICA 160MM SCHULLER(51060)

3206. MISTRIE LIMBA PISICA 160MM SCHULLER(51060)

3207. MISTRIE LIMBA PISICA 160MM SCHULLER(51060)

3208. MISTRIE MICA ROTUNDA

3209. MISTRIE MICA ROTUNDA

3210. MISTRIE PT ROSTURI 8MM

3211. MISTRIE SERIA 30 16*11 INOX

119
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3212. MISTRIE TRAPEZ 160MM(LT06356)

3213. MISTRIE TRAPEZ 180MM(LT06358)

3214. MISTRIE TRAPEZ INOX MANER CAUCIUC 160 MM

3215. MISTRIE TRAPEZ LT06359

MISTRIE TRAPEZ MASTER 160MM MANER CAUCIUC


3216.
(LT06374)

3217. MISTRIE TRAPEZ MASTER 180MM

3218. MISTRIE TRAPEZ OTEL 160MM

3219. MISTRIE TRAPEZ OTEL 160MM

3220. MISTRIE TRAPEZ OTEL 180MM

3221. MISTRIE TRAPEZ OTEL 180MM

3222. MISTRIE TRAPEZ OTEL VF ROT 180MM

3223. MIXER CU FILET 14 120*600*14 STU

3224. MIXER CU FILET 14 160*600*14 STU

3225. MIXER EASY MIX SX30 (02090) SCHULL

3226. MIXER MORTAR CU FILET M14 120MM

3227. MIXER MORTAR MASTER 80*400*8 STU

3228. MIXER MORTAR MK 120G VERDE (48250) SCHULL

3229. MIXER MORTAR MK 120G VERDE (48250) SCHULL

3230. MIXER MORTAR MM105 (48220) SCHULLER

3231. MIXER MORTAR MM85 (48210) SCHULL

3232. MIXER MORTAR SDS 400*80 (LT09064)

3233. MIXER MORTAR SDS 400*80 (LT09064)

3234. MIXER MORTAR SDS 500*100 LUMY(LT09065)

3235. MIXER MORTAR SDS 500*100 LUMY(LT09065)

3236. MIXER SDS 100

3237. MIXER SDS 80(32003)

3238. MIXER SDS 80(32003)

3239. MIXER TRIO CI FILET M14 135*600*14 MM ZINCAT

3240. MIXER TRIO CI FILET M14 135*600*14 MM ZINCAT

120
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3241. MIXER TURBO 100*600MM

3242. MIXER UNIVERSAL 100/600MM (48370) SCHUL

3243. MIXER UNIVERSAL 100/600MM (48370) SCHUL

3244. MIXER UNIVERSAL 100/600MM (48370) SCHUL

3245. MIXER UNIVERSAL 60/400 MM (48366) SCHUL

3246. MIXER UNIVERSAL 60/400 MM (48366) SCHUL

3247. MIXER UNIVERSAL 60/400 MM (48366) SCHUL

3248. MIXER UNIVERSAL 80/400 MM (48368) SCHUL

3249. MIXER UNIVERSAL 80/400 MM (48368) SCHUL

3250. MIXER VOPSEA TURBO GALVANIZAT 80*40

3251. MIXT COLOR 70ML 17

3252. MOBILIER BIROU

3253. MOMENT ACRYL PERETI SI TAVANE 280ML

3254. MOMENT ADEZIV GRESIE SI FAIANTA 25KG

3255. MOMENT ADEZIV GRESIE SI FAIANTA 25KG

3256. MOMENT ADEZIV POLISTIREN 1KG

3257. MOMENT CLASIC ADEZIV UNIVERSAL 120ML

3258. MOMENT CLASSIC ADEZIV UNIVERSAL 50ML

3259. MOMENT CLASSIC ADEZIV UNIVERSAL 50ML

3260. MOMENT EXPRESS FIX ADEZIV MONTAJ 375G

3261. MOMENT EXPRESS FIX ADEZIV MONTAJ 75G

3262. MOMENT FIX EXTREM POWER 385G

3263. MOMENT FIX EXTREM TOTAL 440 G

3264. MOMENT FIX WOOD ADEZIV LEMN 100G

3265. MOMENT LEMN WATERPTOOF 750G

3266. MOMENT SILICON SANITAR BAIE BUC ALB

3267. MOMENT SILICON SANITAR BAIE BUC TRANSP

3268. MOMENT SILICON UNIVERSAL CASE CONSTRUCT. ALB

3269. MOMENT SUPER GLUE 1G

121
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3270. MOMENT SUPER GLUE 1G

3271. MOMENT TOTALFIX ADEZIV TRANSPARENT 300G

3272. MOMENT UNIVERSAL MORTAR 25 KG

3273. MOMENT UNIVERSAL MORTAR 25 KG

3274. MOMENT WOODEXPRESS ADEZIV RAPID LEMN 250G

3275. MOMENT WOODWATERPROOF ADEZIV LEMN 250G

3276. MONTAGEKIT POLYSTIREN 470G

3277. MONTAGEKIT SUPER STRENGHT 370G

3278. MOP SINTETIC

3279. MOPS SUEDEZ 1

3280. MOPS SUEDEZ 1.5

3281. MORSETE 1.5 MM

3282. MORSETE 10MM2-ELBI

3283. MORSETE 2.5MM2-ELBI

3284. MORTAR DE IPSOS M6 106 TERMOFLEX

3285. MORTAR MTI 25 30KG

3286. MORTAR MTI 25 30KG

3287. MORTAR MTI 25 30KG

3288. MORTAR MTI 25 30KG

3289. MOTIP PENETRATING OIL

3290. MOTIP SOLUTIE DE PROTECTIE A SUPR.ZINCATE

3291. MOTOCOASA FS 45

3292. MOTOCOASA FS 55

3293. MOTOCOASA FS 90

3294. MOTOCOASA FS 94

3295. MOTOCOASA STIHL FS 38

3296. MOTOCULTOR R552H 8122550

3297. MOTOCULTOR R650L 65012012

3298. MOTOF. MS 170-D/35 CM 63 PMC 3/8

122
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3299. MOTOF. MS 170-D/35 CM 63 PMC 3/8

3300. MOTOF. MS 171 40CM 1.1MM 3/8

3301. MOTOF. MS 181 40CM 1.1MM 3/8

3302. MOTOF. MS 211 /35CM PMC 3/8

3303. MOTOF. MS 231 40 CM 3/8 1.3

3304. MOTOF. MS 250 BE/40 CM PMC3 3/8" 1.3

3305. MOTOF. MS 271/40CM 1.6MM*3.25

3306. MOTOF.MS 170-40 CM-1.1MM 3/8"

3307. MOTOF.MS 180/40CM,1/1MM,3/8"

3308. MOTOPOMPA BENZINA LTP50C

3309. MOTOPOMPA BENZINA LTP80C

3310. MOTOPOMPA PP 80

3311. MOTOPOMPA STAGER GP40

3312. MOTOPOMPA TIP VN 50A 2"

3313. MOTOR 2.2*1500/380

3314. MOTOSAPA DAC 6000K

3315. MOTOSAPA DAC 7000 ACC2

3316. MOTOSAPA DAC 7009K+ ACCESORII

3317. MOTOSAPA SPRINT 552H 8111552

3318. MOZAIC 25KG

3319. MUCEGAI STOP 1000ML

3320. MUCEGAI STOP CERESIT ALL IN ONE 500ML

3321. MUFA 1/2 ALAMA

3322. MUFA 3/4" ALAMA

3323. MUFA ALAMA 1" EVP

3324. MUFA ALAMA 1" EVP

3325. MUFA ALAMA 1/2 EVP

3326. MUFA ALAMA 1/2 EVP

3327. MUFA ALAMA 1/2 EVP

123
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3328. MUFA ALAMA 3/4" EVP

3329. MUFA ALAMA EVP REDUSA 3/4"-1"

3330. MUFA CANAL PVC D.160

3331. MUFA CU 15 EGAL (5270)

3332. MUFA CU 15 EGAL (5270)

3333. MUFA CU 15 EGAL (5270)

3334. MUFA CU 18 EGAL (5270)

3335. MUFA CU 18 EGAL (5270)

3336. MUFA CU 18-15 IE (5243)

3337. MUFA CU 18-15 IE (5243)

3338. MUFA CU 18-15 IE (5243)

3339. MUFA CU 22 EGAL (5270)

3340. MUFA CU 22 VIEGA

3341. MUFA CU 22-15 IE (5243)

3342. MUFA CU 22-18

3343. MUFA CU 22-18 IE

3344. MUFA CU 22-18 IE (5243)

3345. MUFA CU 28 EGAL (5270)

3346. MUFA CU 28 EGAL (5270)

3347. MUFA CU 28 EGAL (5270)

3348. MUFA CU 28-22 (5243)

3349. MUFA CU 28-22 IE

3350. MUFA CU 35 EGAL (5270)

3351. MUFA FURTUN 1/2 BLISTER

3352. MUFA FURTUN 3/4-1/2"

3353. MUFA FURTUN 3/4-1/2"

3354. MUFA HENCO REDUSA 20-16

3355. MUFA IMBINARE PT FURTUN

3356. MUFA PE 20 * 20

124
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3357. MUFA PE 25 VALROM

3358. MUFA PE 32 MOD

3359. MUFA PE 32 MOD

3360. MUFA PE 32*32 VALROM

3361. MUFA PE 32*32 VALROM

3362. MUFA PE REDUSA 25-20 MOD

3363. MUFA PE REDUSA 32-25 MOD

3364. MUFA PPR 20 MM SIMPLA

3365. MUFA PPR 20 MM SIMPLA

3366. MUFA PPR 32 MM SIMPLA

3367. MUFA PPR 32 MM SIMPLA

3368. MUFA PPR 40 MM SIMPLA

3369. MUFA PPR 40 MM SIMPLA

3370. MUFA PPR REDUSA 25-20

3371. MUFA PPR REDUSA 25-20

3372. MUFA PPR REDUSA 32-20 MM

3373. MUFA PPR REDUSA 32-20 MM

3374. MUFA PPR REDUSA 32-25 MM

3375. MUFA PPR REDUSA 32-25 MM

3376. MUFA PPR REDUSA 32-25 MM

3377. MUFA PPR REDUSA 32-25 MM

3378. MUFA PPR REDUSA 32-25 MM

3379. MUFA PPR REDUSA 40*20 MM

3380. MUFA PPR REDUSA DE INTERIOR 25-20

3381. MUFA RAPIDA FILET INT MAMA 1/2.

3382. MUFA RAPIDA FILET INT MAMA 3/8

3383. MUFA RAPIDA PISTOL PNEUMATIC FILET EXT MAMA

3384. MUFA RAPIDA PISTOL PNEUMATIC FILET EXT MAMA3/8

3385. MUFA REDUSA CU FRA BO 18-15 MM

125
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3386. MUFA REDUSA CU FRA BO 28-15 MT

3387. MUFA TV

3388. MUFA TV ALBA TATA

3389. MUFA TV MAMA

3390. MUFA ZINCATA 1"

3391. MUFA ZINCATA 1.1/2"

3392. MUFA ZINCATA 1.1/4"

3393. MUFA ZINCATA 1/2"

3394. MUFA ZINCATA 1/2"

3395. MUFA ZINCATA 2"

3396. MUFA ZINCATA 3/4"

3397. MUFA ZINCATA 3/4"

3398. NIPLU ALAMA EVP 1"

3399. NIPLU ALAMA EVP 1.1/4"

3400. NIPLU ALAMA EVP 1/2"

3401. NIPLU ALAMA EVP 1/2"

3402. NIPLU ALAMA EVP 3/4"

3403. NIPLU ALAMA EVP 3/8"

3404. NIPLU ALAMA EVP 3/8"

3405. NIPLU ALAMA EVP 3/8"

3406. NIPLU REDUS 1"-3/4" ALAMA

3407. NIPLU REDUS EVP 1"-1/2" ALAMA

3408. NIPLU REDUS EVP 1"-1/2" ALAMA

3409. NIPLU REDUS EVP 1"-3/4" ALAMA

3410. NIPLU REDUS EVP 1"-3/4" ALAMA

3411. NIPLU REDUS EVP 1/2"-3/8" ALAMA

3412. NIPLU REDUS EVP 3/4"-1/2" ALAMA

3413. NIPLU REDUS ZN 1"-3/4"

3414. NIPLU REDUS ZN 3/4"-1/2"

126
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3415. NIPLU ZINCAT 1"

3416. NIPLU ZINCAT 1.1/2"

3417. NIPLU ZINCAT 1.1/4"

3418. NIPLU ZINCAT 1/2"

3419. NIPLU ZINCAT 2"

3420. NIPLU ZINCAT 3/4"

3421. NIPLU ZN REDUS 1/2-3/8

3422. NITURI POP ALUMINIU 4,8X12,7MM

3423. NITURI POP ALUMINIU 4,8X19MM

3424. NITURI POP ALUMINIU 4,8X6,4MM

3425. NITURI POP ALUMINIU 4,8X9,6MM

3426. NITURI POP ALUMINIU 4.0X12,7MM

3427. NITURI POP ALUMINIU 4.0X12,7MM

3428. NITURI POP ALUMINIU 4.0X9,6MM

3429. NITURI POP ALUMINIU 4X19,0MM

3430. NITURI POP ALUMINIU 4X19,0MM

3431. NITURI POP ALUMINIU 4X6,4MM

3432. NIVELA AL PROFESIONALA 100 CM(30005)

3433. NIVELA AL PROFESIONALA 100 CM(30005)

3434. NIVELA AL PROFESIONALA 100 CM(30005)

3435. NIVELA AL PROFESIONALA 120 CM

3436. NIVELA AL PROFESIONALA 120 CM

3437. NIVELA AL PROFESIONALA 40 CM (30001)

3438. NIVELA AL PROFESIONALA 40 CM (30001)

3439. NIVELA AL PROFESIONALA 50 CM

3440. NIVELA AL PROFESIONALA 50 CM

3441. NIVELA AL PROFESIONALA 60 CM(30003)

3442. NIVELA AL PROFESIONALA 60 CM(30003)

3443. NIVELA AL PROFESIONALA 60 CM(30003)

127
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3444. NIVELA AL PROFESIONALA 80 CM

3445. NIVELA ALUMINIU 50 CM (30003)

3446. NIVELA CU MAGNET AZM 50CM

3447. NIVELA ERGONOMICA 120CM

3448. NIVELA ERGONOMICA 150CM

3449. NIVELA ERGONOMICA 150CM

3450. NIVELA ERGONOMICA 150CM

3451. NIVELA ERGONOMICA 80CM

3452. NIVELA ERGONOMICA 80CM

3453. NIVELA ERGONOMICA BIG 120CM

3454. NIVELA ERGONOMICA BIG 40CM

3455. NIVELA ERGONOMICA BIG 40CM

3456. NIVELA KAPRO 100 CM 2BULE (740029)

3457. NIVELA KAPRO 120 CM 2BULE (740030)

3458. NIVELA KAPRO 150CM-2 BULE

3459. NIVELA KAPRO 180 CM 2 BULE

3460. NIVELA KAPRO 180 CM 2 BULE

3461. NIVELA KAPRO 200 CM-2 BULE

3462. NIVELA KAPRO 200 CM-2 BULE

3463. NIVELA KAPRO 50 CM 2BULE(740026)

3464. NIVELA KAPRO 60 CM 2BULE(740027)

3465. NIVELA KAPRO 80 CM 2BULE(740028)

3466. NUMERE PT USA DIN PLASTIC

3467. OCHELARI LUCRU,CE,LENTILE TRATATE

3468. OCHELARI PROTECTIE 82-200

3469. OCHELARI PROTECTIE ALBI (42495) SCHUL

3470. OCHELARI PROTECTIE ALBI (42495) SCHUL

3471. OCHELARI PROTECTIE CLEAR VIEW (42493) SCHUL

3472. OCHELARI PROTECTIE CLEAR VIEW (42493) SCHUL

128
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3473. OCHELARI PROTECTIE CLEAR VIEW (42493) SCHUL

3474. OCHELARI PROTECTIE SUN VIEW (42491)

3475. OCHELARI PROTECTIE SUN VIEW (42491)

3476. OCHELARI PROTECTIE SUN VIEW (42491)

3477. OCHELARI PROTECTIE SUN VIEW (42491)

3478. OCHELARI PROTECTIE VERZI (42490)

3479. OCHELARI PROTECTIE VERZI (42490)

3480. OCHELARI PROTECTIE VERZI (42490)

3481. OCHET DUBLU ROTITOR 5MM 651115

3482. OCHET DUBLU ROTITOR 6MM

3483. OCHET DUBLU ROTITOR 6MM

3484. OCOLIRE CU 15 MF (5086)

3485. OCOLIRE CU 15 MM (5085)

3486. OCOLIRE CU 15 MM (5085)

3487. OCOLIRE CU 18 MF (5086)

3488. OCOLIRE CU 18 MF (5086)

3489. OCOLIRE CU 18 MF (5086)

3490. OCOLIRE CU 18 MM (5085)

3491. OCOLIRE CU 18 MM (5085)

3492. OCOLIRE CU 22 MF (5086)

3493. OCOLIRE CU 22 MM (5085)

3494. OCOLIRE PPR 20

3495. OGLINDA US 46-2+SPOT-SATIN

3496. OLANDEZ 1 1/2 INT-EXT

3497. OLANDEZ 1" ALAMA

3498. OLANDEZ 2"

3499. OLANDEZ ALAMA EVP 1''

3500. OLANDEZ ALAMA EVP 3/4"

3501. OLANDEZ ALAMA EVP 3/4"

129
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3502. OLANDEZ APOMETRU EVP 3/4"

3503. OLANDEZ CU 18X1/2

3504. OLANDEZ CU 18X3/4

3505. OLANDEZ CU 22*3/4

3506. OLANDEZ CU 22X3/4

3507. OLANDEZ CU 4341 22X1

3508. OLANDEZ INT 15

3509. OLANDEZ INT 18

3510. OLANDEZ INT 22

3511. OLANDEZ POMPA EVP CU ROB.

3512. OLANDEZ POMPA EVP CU ROB.

3513. OLANDEZ ZINCAT 1" INT-INT

3514. OLANDEZ ZINCAT 1.1/2" INT-EXT

3515. OLANDEZ ZINCAT 1.1/4" INT-EXT

3516. OLANDEZ ZINCAT 1/2" INT-EXT

3517. OLANDEZ ZINCAT 3/4" INT-INT

3518. ONDULIN FIBRA STICLA

3519. ONDULIN FIBRA STICLA

3520. OPRITOR USA

3521. OPRITOR USA DIN CAUCIUC 642091

3522. OPRITOR CU 2 ROLE CORAMET

3523. OPRITOR METALIC PT ZAPADA ROSU

3524. OPRITOR SINA PVC SET 30 BUC

3525. OSB 3 10 M

3526. OSB 3 12 M

3527. OSB 3 12 M

3528. OSB 3 15

3529. OSB 3 18

3530. OSB 3 6 MM

130
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3531. OSB 3 6 MM

3532. OSB 3 8 MM

3533. OSB 3 8 MM

3534. OSB 3 8 MM

3535. OSKAR AQUA LAC 0.75L

3536. OSKAR AQUA LAC 0.75L

3537. OSKAR AQUA LAC 0.75L

3538. OSKAR CHIT DE CUTIT 0.6KG

3539. OSKAR EXTERIOR BAZA GALBENA GL 10L

3540. OSKAR EXTERIOR BAZA P 10L

3541. OSKAR EXTERIOR BAZA TR 10L

3542. OSKAR GRUND LEMN APA 0.75L

3543. OSKAR GRUND PT LEMN 0.75L

3544. OSKAR GRUND PT LEMN 0.75L

3545. OSKAR INT BAZA P 10L

3546. OSKAR INT BAZA P 2.5L

3547. OSKAR INTERIOR BAZA TR 10L

3548. OSKAR INTERIOR BAZA TR 2.5L

3549. OSKAR PIGMENT 1 GALBEN 180ML

3550. OSKAR PIGMENT 1 GALBEN 30ML

3551. OSKAR PIGMENT 10 OCRU 180ML

3552. OSKAR PIGMENT 10 OCRU 30ML

3553. OSKAR PIGMENT 10 OCRU 30ML

3554. OSKAR PIGMENT 11 MARO 180ML

3555. OSKAR PIGMENT 11 MARO 30ML

3556. OSKAR PIGMENT 12 CAFENIU 180ML

3557. OSKAR PIGMENT 12 CAFENIU 30ML

3558. OSKAR PIGMENT 13 VERDE 180ML

3559. OSKAR PIGMENT 13 VERDE 180ML

131
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3560. OSKAR PIGMENT 13 VERDE 30ML

3561. OSKAR PIGMENT 13 VERDE 30ML

3562. OSKAR PIGMENT 14 ALBASTRU 180ML

3563. OSKAR PIGMENT 14 ALBASTRU 180ML

3564. OSKAR PIGMENT 14 ALBASTRU 30ML

3565. OSKAR PIGMENT 14 ALBASTRU 30ML

3566. OSKAR PIGMENT 14 ALBASTRU 30ML

3567. OSKAR PIGMENT 15 VIOLET 180ML

3568. OSKAR PIGMENT 15 VIOLET 180ML

3569. OSKAR PIGMENT 15 VIOLET 30ML

3570. OSKAR PIGMENT 15 VIOLET 30ML

3571. OSKAR PIGMENT 15 VIOLET 30ML

3572. OSKAR PIGMENT 16 NEGRU 180ML

3573. OSKAR PIGMENT 16 NEGRU 30ML

3574. OSKAR PIGMENT 2 GALBEN LAMAIE 180ML

3575. OSKAR PIGMENT 2 GALBEN LAMAIE 180ML

3576. OSKAR PIGMENT 2 GALBEN LAMAIE 30ML

3577. OSKAR PIGMENT 2 GALBEN LAMAIE 30ML

3578. OSKAR PIGMENT 3 GALBEN AURIU 180ML

3579. OSKAR PIGMENT 3 GALBEN AURIU 180ML

3580. OSKAR PIGMENT 3 GALBEN AURIU 30ML

3581. OSKAR PIGMENT 3 GALBEN AURIU 30ML

3582. OSKAR PIGMENT 4 PORTOCALIU LUMINOS 180ML

3583. OSKAR PIGMENT 4 PORTOCALIU LUMINOS 180ML

3584. OSKAR PIGMENT 4 PORTOCALIU LUMINOS 30ML

3585. OSKAR PIGMENT 4 PORTOCALIU LUMINOS 30ML

3586. OSKAR PIGMENT 5 PORTOCALIU 180ML

3587. OSKAR PIGMENT 5 PORTOCALIU 30ML

3588. OSKAR PIGMENT 5 PORTOCALIU 30ML

132
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3589. OSKAR PIGMENT 6 ROSU ORANJ 180ML

3590. OSKAR PIGMENT 6 ROSU ORANJ 180ML

3591. OSKAR PIGMENT 6 ROSU ORANJ 30ML

3592. OSKAR PIGMENT 6 ROSU ORANJ 30ML

3593. OSKAR PIGMENT 7 ROSU 180ML

3594. OSKAR PIGMENT 7 ROSU 30ML

3595. OSKAR PIGMENT 8 ROSU OXID 180ML

3596. OSKAR PIGMENT 8 ROSU OXID 180ML

3597. OSKAR PIGMENT 8 ROSU OXID 180ML

3598. OSKAR PIGMENT 8 ROSU OXID 30ML

3599. OSKAR PIGMENT 8 ROSU OXID 30ML

3600. OSKAR PIGMENT 9 CARAMIZIU 180ML

3601. OSKAR PIGMENT 9 CARAMIZIU 30ML

3602. OSKAR PIGMENT 9 CARAMIZIU 30ML

3603. OSKAR SILICON DISP EXTERIOR 15L

3604. OSKAR ZERO MUCEGAI 0.5L

3605. OTEL BETON PC 10

3606. OTEL BETON PC 10

3607. OTEL BETON PC 10

3608. OTEL BETON PC 12 BARA

3609. OTEL BETON PC 12 BARA

3610. OTEL BETON PC 12 BARA

3611. OTEL BETON PC 12 BARA

3612. OTEL BETON PC 12 BARA

3613. OTEL BETON PC 12 BARA

3614. OTEL BETON PC 12 BARA

3615. OTEL BETON PC 12 BARA

3616. OTEL BETON PC 14 BARA

3617. OTEL BETON PC 16 BARA

133
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3618. OTEL BETON PC 16 BARA

3619. OTEL BETON PC 16 BARA

3620. OTEL BETON PC 16 BARA

3621. OTEL BETON PC 16 BARA

3622. OTEL BETON PC 16 BARA

3623. OTEL BETON PC 16 BARA

3624. OTEL BETON PC 8

3625. OTEL BETON PC 8

3626. OTEL BETON PC 8

3627. OTEL BETON PC 8

3628. OTEL BETON PC 8

3629. OTEL BETON PC 8

3630. OTEL BETON PC 8

3631. OTEL BETONN FI 6

3632. OTEL BETONN FI 6

3633. OTEL LAT 20*5MM L=6M AMPRENTAT

3634. OTEL LAT 30*5MM L=6M AMPRENTAT

3635. OTEL LAT 40*4MM L=6M AMPRENTAT

3636. OTEL LAT AMPRENTAT 2 DUNGI 50*5 3M

3637. OTEL PATRAT 14*14MM L=6M AMPRENTAT

3638. OXID ALB 1KG

3639. OXID GALBEN 150 G

3640. OXID GALBEN 1KG

3641. OXID MARO 500GR

3642. OXID NEGRU 1/1

3643. OXID NEGRU 1/2

3644. OXID NEGRU 1/2

3645. OXID NEGRU 1KG

3646. OXID NEGRU 500G

134
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3647. OXID ROSU 1KG

3648. OXID ROSU 200GR

3649. OXID ROSU 500 G

3650. OXID ULTRAMARIN 500 G

3651. OXID VERDE CROM 100G

3652. PALARIE COS 120 VES

3653. PALARIE COS 130 VES

3654. PALET DESEU

3655. PALET EURO RETURNABIL

3656. PALET EURO RETURNABIL

3657. PALET EURO RETURNABIL

3658. PALET EURO RETURNABIL

3659. PALET EURO RETURNABIL

3660. PALET EURO RETURNABIL

3661. PALET EURO RETURNABIL

3662. PALET EURO RETURNABIL

3663. PALET EURO RETURNABIL

3664. PALET EURO RETURNABIL

3665. PALET EURO RETURNABIL

3666. PALET EURO RETURNABIL

3667. PALET EURO RETURNABIL

3668. PALET EURO RETURNABIL

3669. PALET EURO RETURNABIL

3670. PALET EURO RETURNABIL

3671. PALET EURO RETURNABIL

3672. PALET EURO RETURNABIL

3673. PALET EURO RETURNABIL

3674. PALET HOLCIM

3675. PALET HOLCIM

135
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3676. PALET HOLCIM

3677. PALET HOLCIM

3678. PALET HOLCIM

3679. PALET HOLCIM

3680. PALET HOLCIM

3681. PALET HOLCIM

3682. PALET HOLCIM

3683. PALET HOLCIM

3684. PALET HOLCIM

3685. PALET HOLCIM

3686. PALET HOLCIM

3687. PALET HOLCIM

3688. PALET HOLCIM

3689. PALET HOLCIM

3690. PALET HOLCIM

3691. PALET HOLCIM

3692. PALET HOLCIM

3693. PALET HOLCIM

3694. PALET HOLCIM

3695. PALET HOLCIM

3696. PALET HOLCIM

3697. PALET HOLCIM

3698. PALET HOLCIM

3699. PALET HOLCIM

3700. PALET HOLCIM

3701. PALET HOLCIM

3702. PALET HOLCIM

3703. PALET HOLCIM

3704. PALET HOLCIM

136
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3705. PALET HOLCIM

3706. PALET HOLCIM

3707. PALET HOLCIM

3708. PALET HOLCIM

3709. PALET HOLCIM

3710. PALET HOLCIM

3711. PALET HOLCIM

3712. PALET HOLCIM

3713. PALET HOLCIM

3714. PALET HOLCIM

3715. PALET HOLCIM

3716. PALET HOLCIM

3717. PALET HOLCIM

3718. PALET LASSELSBERG

3719. PALET LASSELSBERG

3720. PALET LEMN

3721. PALET LEMN

3722. PALET LEMN

3723. PALET LEMN

3724. PALET LEMN

3725. PALET LEMN

3726. PALET LEMN

3727. PALET LEMN

3728. PALET LEMN

3729. PALET LEMN

3730. PALET LEMN

3731. PALET LEMN

3732. PALET LEMN

3733. PALET LEMN

137
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3734. PALET LEMN

3735. PALET LEMN

3736. PALET LEMN

3737. PALET LEMN

3738. PALET LEMN

3739. PALET LEMN

3740. PALET LEMN

3741. PALET LEMN

3742. PALET LEMN

3743. PALET LEMN

3744. PALET LEMN

3745. PALET LEMN

3746. PALET LEMN

3747. PALET LEMN

3748. PALET LEMN

3749. PALET LEMN

3750. PALET LEMN

3751. PALET LEMN

3752. PALET LEMN

3753. PALET LEMN

3754. PALET LEMN BILKA

3755. PALET LEMN BILKA

3756. PALET LEMN BILKA

3757. PALET LEMN BILKA

3758. PALET LEMN ELIS

3759. PALET LEMN IASI

3760. PALET LEMN IASI

3761. PALET LEMN IASI

3762. PALET LEMN IASI

138
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3763. PALET LEMN IASI

3764. PALET LEMN VAR 1200*100

3765. PALET LEMN VAR 1200*100

3766. PALET LEMN VAR 1200*100

3767. PALET LEMN VAR 1200*100

3768. PALET LEMN VAR 1200*100

3769. PALET LEMN VAR 1200*100

3770. PALET LEMN VAR 1200*100

3771. PALET LEMN VAR 1200*100

3772. PALET LEMN VAR 1200*100

3773. PALET LEMN VAR 1200*100

3774. PALET LEMN VAR 1200*100

3775. PALET LEMN VAR 1200*100

3776. PALET LEMN VAR 1200*100

3777. PALET LEMN VAR 1200*100

3778. PALET LEMN VAR 1200*100

3779. PALET LEMN VAR 1200*100

3780. PALET LEMN VAR 1200*100

3781. PALET LEMN VAR 1200*100

3782. PALET LEMN VAR 1200*100

3783. PALET LEMN VAR 1200*100

3784. PALET LEMN VAR 1200*100

3785. PALET LEMN VAR 1200*100

3786. PALET LEMN VAR 1200*100

3787. PALET LEMN VAR 1200*100

3788. PALET LEMN VAR 1200*100

3789. PALET LEMN VAR 1200*100

3790. PALET LEMN ZALAU MARE

3791. PALET LEMN ZALAU MARE

139
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3792. PALET LEMN ZALAU MARE

3793. PALET LEMN ZALAU MARE

3794. PALET LEMN ZALAU MARE

3795. PALET LEMN ZALAU MARE

3796. PALET LEMN ZALAU MARE

3797. PALET LEMN ZALAU MARE

3798. PALET LEMN ZALAU MARE

3799. PALET LEMN ZALAU MARE

3800. PALET LEMN ZALAU MARE

3801. PALET LEMN ZALAU MARE

3802. PALET LEMN ZALAU MARE

3803. PALET LEMN ZALAU MARE

3804. PALET LEMN ZALAU MARE

3805. PALET LEMN ZALAU MARE

3806. PALET LEMN ZALAU MARE

3807. PALET LEMN ZALAU MARE

3808. PALET LEMN ZALAU MARE

3809. PALET LEMN ZALAU MARE

3810. PALET LEMN ZALAU MARE

3811. PALET LEMN ZALAU MARE

3812. PALET LEMN ZALAU MARE

3813. PALET LEMN ZALAU VECHI

3814. PALET LEMN ZALAU VECHI

3815. PALET LEMN ZALAU VECHI

3816. PALET LEMN ZALAU VECHI

3817. PALET TIP EURO

3818. PALET TIP EURO

3819. PALET TIP EURO

3820. PALET TIP EURO

140
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3821. PALET TIP EURO

3822. PALET TIP EURO

3823. PALET TIP EURO

3824. PALET TIP EURO

3825. PALET TIP EURO

3826. PALET TIP EURO

3827. PALET TIP EURO

3828. PALET TIP EURO

3829. PALET TIP EURO

3830. PALET TIP EURO

3831. PALET TIP EURO

3832. PALET TIP EURO

3833. PALET TIP EURO

3834. PALET TIP EURO

3835. PALET TIP EURO

3836. PALET TIP EURO

3837. PALET TIP EURO

3838. PALET TIP EURO

3839. PALET TIP EURO

3840. PALET TIP EURO

3841. PALET TIP EURO

3842. PALET TIP EURO

3843. PALET TIP EURO

3844. PALET TIP EURO

3845. PALET TIP EURO

3846. PALET TIP EURO

3847. PALET TIP EURO

3848. PALET TIP EURO

3849. PALET TIP EURO

141
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3850. PALET TIP EURO

3851. PALET TIP EURO

3852. PALET TIP EURO

3853. PALET TIP EURO

3854. PALET TIP EURO

3855. PALET TIP EURO

3856. PALET TIP EURO

3857. PALET TIP EURO

3858. PALET TIP EURO

3859. PALET TIP EURO

3860. PALET TIP EURO

3861. PALET TIP EURO

3862. PALET TIP EURO

3863. PALET TIP EURO

3864. PALET TIP EURO

3865. PALET TIP EURO

3866. PALET TIP EURO

3867. PALET TIP EURO

3868. PALET TIP EURO

3869. PALET TIP EURO

3870. PALET TIP EURO

3871. PALET TIP EURO

3872. PALET TIP EURO

3873. PALET TIP EURO

3874. PALET TIP EURO

3875. PALET TIP EURO

3876. PALET TIP EURO

3877. PALET TIP EURO

3878. PALET TIP EURO

142
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3879. PALET TIP EURO

3880. PALET TIP EURO

3881. PALET TIP EURO

3882. PALET TIP EURO

3883. PALET TIP EURO

3884. PALET TIP EURO

3885. PALET TIP EURO

3886. PALET TIP EURO

3887. PALET TIP EURO

3888. PALET TIP EURO

3889. PALET TIP EURO

3890. PALET TIP EURO

3891. PALET TIP EURO

3892. PALET TIP EURO

3893. PALET TIP EURO

3894. PALET TIP EURO

3895. PALET TIP EURO

3896. PALET TIP EURO

3897. PALET TIP EURO

3898. PALET TIP EURO

3899. PALET TIP EURO

3900. PALET TIP EURO

3901. PALET TIP EURO

3902. PALET TIP EURO

3903. PALET TIP EURO

3904. PALET TIP EURO

3905. PALET TIP EURO

3906. PALET TIP EURO

3907. PALET TIP EURO

143
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3908. PALET TIP EURO

3909. PALET TIP EURO

3910. PALET TIP EURO

3911. PALET TIP EURO

3912. PALETI BCA 1*1.2

3913. PALETI BCA 1*1.2

3914. PANA PT FAIANTA

3915. PANOU BALUSTRADA 12*12MM H=900 MM RASUCIT

3916. PANOU BALUSTRADA 12*12MM H=900MM RASUCIT

3917. PANOU BALUSTRADA 12*6 H=900MM L=210MM

3918. PANOU BALUSTRADA 13*6 H=900MM L=210MM

3919. PANOU GARD 120*200

3920. PANOU GARD 120*200 ECO

3921. PANOU GARD 120*250

3922. PANOU GARD 120*250 ECO

3923. PANOU GARD 120*250 ECO

3924. PANOU GARD 150*250

3925. PANOU GARD 150X250 ECO

3926. PANOU GARD 170*200 ECO

3927. PANOU GARD 170*200 ECO

3928. PANOU GARD 170*200 ECO

3929. PANOU GARD 170X250 ECO

3930. PANOU GARD 200*170

3931. PANOU GARD VERDE 120x200

3932. PANOU GARD VERDE 150x200

3933. PANOU GARD VERDE 170x200

3934. PANTOFI DIFERITE MARIMI

3935. PANTOFI DIFERITE MARIMI

3936. PANTOFI FIRLOW S1P

144
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3937. PANTOFI PROTECTIE WALK DIFERITE MARIMI

3938. PANZA BONFAER LUMITOOLS

3939. PANZA FIERASTRAU

3940. PANZA HM FIER ALT LEMN CUIE 152MM SET 5 B-05044

3941. PANZA PENDULAR METAL EVO 622045

3942. PANZE CIRCULARE PENTRU LEMN 110

3943. PAPUC REAZEM 103217

3944. PAPUC REAZEM 103218

3945. PAPUC REAZEM 103287

3946. PAPUC REAZEM 103287

3947. PAPUC REAZEM 103288

3948. PAPUC REAZEM 103288

3949. PAPUC REAZEM 103290

3950. PAPUC REAZEM 103297 101

3951. PAPUC REAZEM 103298

3952. PAPUC REAZEM 103298

3953. PAPUC REAZEM 103300 141

3954. PAPUC REAZEM 103300 141

3955. PAPUC REAZEM 103315 81

3956. PAPUC REAZEM 103315 81

3957. PAPUC REAZEM 103316

3958. PAPUC REAZEM 103317 101

3959. PAPUC REAZEM 103317 101

3960. PAPUC REAZEM 103318

3961. PAPUC REAZEM 103318

3962. PAPUC REAZEM 103318

3963. PAPUC REAZEM 103320 CU TIJA

3964. PAPUC REAZEM CU TIJA FN 103321 151

3965. PAPUC REAZEM CU TIJA FN 103321 151

145
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3966. PAPUC REAZEM EVP FORMA U

3967. PAPUC REAZEM FARA TIJA 103324 151

3968. PAPUC REAZEM FORMA U EVP

3969. PARA DUS 803

3970. PARA DUS 883

3971. PARA DUS CU SUPORT 8001

3972. PARA DUS CU SUPORT 8002

3973. PARA DUS TY-303/1 EVP

3974. PARAZAPEZI METALICE

3975. PARCHET 1412 STEJAR CONIAC 8MM PARFE FL

3976. PARCHET 7025 STEJAR RUSTIC

3977. PARCHET 7025 STEJAR RUSTIC

3978. PARCHET 7025 STEJAR RUSTIC

3979. PARCHET 7025 STEJAR RUSTIC

3980. PARCHET 8733 BONGASSI 8MM READY FIX

3981. PARCHET 9506 STEJAR ANTIC 8.3MM VISTA FLOOR

3982. PARCHET CIRES 8.3 MM

3983. PARCHET CIRES 8.3 MM

3984. PARCHET LAMINAT 6 MM

3985. PARCHET LAMINAT 8 MM EUROLINE 1359

3986. PARCHET STEJAR ALBANY 8 MM

3987. PASLA DE CURATAT TEAVA FELDER LOTTECHNIK

3988. PASTA DECAPANTA DE LIPIRE CU ROFIX 3 250 G

3989. PASTA VERDE

3990. PATENT CHEIE 150 MM

3991. PATENT UNIVERSAL 180MM

3992. PATROANE PT GEANTA FRIGORIFICA 500GR

3993. PAVAJ DUBLU T GRI 60MM

3994. PELERINA PLOAIE

146
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

3995. PELERINA PLOAIE VERDE

3996. PELERINA SCURTA IMPERMEABILA

3997. PELETI SAC 15KG

3998. PENDUL MAXIMB612/3

3999. PENE PLASTIC 0.8M

4000. PENSULA CALORIFER 25MM ARC

4001. PENSULA LACUIT XV MANER PL VERDE 100 MM

4002. PENSULA LACUIT XV MANER PL VERDE 5O MM (70474)

4003. PENSULA LACUIT XV MANER PL VERDE 70 MM(70476

4004. PENSULA LACUIT XV MANER PL VERDE 70 MM(70476

4005. PENSULA LACUIT XV MANER PL VERDE 70 MM(70476

4006. PENSULA LACUIT XV MANER PL VERDE 80 MM 70477

4007. PENSULA LACUIT XV MANER PL VERDE 80 MM 70477

4008. PENSULA LACUIT XV MANER PL VERDE 80 MM 70477

4009. PENSULA LACUIT XV MANER PL VERDE 80 MM 70477

4010. PENSULA LACUIT XV MANER VERDE 20 MM (70471) SCHULL

4011. PENSULA LACUIT XV MANER VERDE 20 MM (70471) SCHULL

4012. PENSULA LACUIT XV MANER VERDE 30 MM (70472)

4013. PENSULA LACUIT XV MANER VERDE 30 MM (70472)

4014. PENSULA LACUIT XV MANER VERDE 30 MM (70472)

4015. PENSULA LACUIT XV MANER VERDE 4O MM(70473)

4016. PENSULA LACUIT XV MANER VERDE 4O MM(70473)

4017. PENSULA LACUIT XV MANER VERDE 60 MM (70475) SCHUL

4018. PENSULA LACUIT XV MANER VERDE 60 MM (70475) SCHUL

4019. PENSULA LACUIT XV MANER VERDE 60 MM (70475) SCHUL

4020. PENSULA LATA DE BAITUIT 30MM 03852

4021. PENSULA LATA DE BAITUIT 50MM 03854

4022. PENSULA LATA DE BAITUIT 50MM 03854

4023. PENSULA LATA MANER BEJ 20MM (72671)

147
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4024. PENSULA LATA MANER BEJ 30MM (72672)

4025. PENSULA LATA MANER BEJ 30MM (72672)

4026. PENSULA LATA MANER BEJ 30MM (72672)

4027. PENSULA LATA MANER BEJ 40MM (72673)

4028. PENSULA LATA MANER BEJ 40MM (72673)

4029. PENSULA LATA MANER BEJ 50MM (72674)

4030. PENSULA LATA MANER BEJ 50MM (72674)

4031. PENSULA LATA MANER BEJ 60MM (72675)

4032. PENSULA LATA MANER BEJ 60MM (72675)

4033. PENSULA LATA MANER BEJ 60MM (72675)

4034. PENSULA LATA MANER BEJ 70MM (72676)

4035. PENSULA LATA MANER BEJ 70MM (72676)

4036. PENSULA LATA X-6 100 MM (72348) SCHUL

4037. PENSULA LATA X-6 100 MM (72348) SCHUL

4038. PENSULA LATA X-6 100 MM (72348) SCHUL

4039. PENSULA LATA X-6 20 MM (72341) SCHUL

4040. PENSULA LATA X-6 20 MM (72341) SCHUL

4041. PENSULA LATA X-6 30 MM (72342) SCHUL

4042. PENSULA LATA X-6 30 MM (72342) SCHUL

4043. PENSULA LATA X-6 30 MM (72342) SCHUL

4044. PENSULA LATA X-6 40 MM (72343) SCHUL

4045. PENSULA LATA X-6 50 MM (72344) SCHUL

4046. PENSULA LATA X-6 50 MM (72344) SCHUL

4047. PENSULA LATA X-6 50 MM (72344) SCHUL

4048. PENSULA LATA X-6 50 MM (72344) SCHUL

4049. PENSULA LATA X-6 60 MM (72345) SCHUL

4050. PENSULA LATA X-6 60 MM (72345) SCHUL

4051. PENSULA LATA X-6 70 MM (72346) SCHUL

4052. PENSULA LATA X-6 70 MM (72346) SCHUL

148
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4053. PENSULA LATA X-6 70 MM (72346) SCHUL

4054. PENSULA LATA X-6 80 MM (72347) SCHUL

4055. PENSULA LATA X-6 80 MM (72347) SCHUL

4056. PENSULA LATA X-6 80 MM (72347) SCHUL

4057. PENSULA LATA XX-12 3" (72756) SCHUL

4058. PENSULA LYON 10 CIRCULARA (70214)

4059. PENSULA LYON 12 CIRCULARA (70215) SCHUL

4060. PENSULA LYON 12 CIRCULARA (70215) SCHUL

4061. PENSULA LYON 8 CIRCULARA (70213)

4062. PENSULA MASTER 100 MM

4063. PENSULA MASTER 25 MM

4064. PENSULA MASTER 50 MM

4065. PENSULA MASTER 63 MM

4066. PENSULA MASTER 76 MM

4067. PENSULA PLATA ALLROUND 40MM-72383

4068. PENSULA PLATA ALLROUND 40MM-72383

4069. PENSULA PLATA ALLROUND 60MM-72385

4070. PENSULA PLATA ALLROUND 60MM-72385

4071. PENSULA PROFI ARTOOL 50MM

4072. PENSULA RADIATOR 1 (70572) SCHUL

4073. PENSULA RADIATOR 1,5 (70573) SCHUL

4074. PENSULA RADIATOR 2 (70574) SCHUL

4075. PENSULA RADIATOR 2 (70574) SCHUL

4076. PENSULA RADIATOR 2,5 (70575) SCHUL

4077. PENSULA RADIATOR 2,5 (70575) SCHUL

4078. PENSULA RADIATOR 3 (70576) SCHULL

4079. PENSULA RADIATOR GALBENA 35MM(70523)

4080. PENSULA RADIATOR GALBENA 35MM(70523)

4081. PENSULA RADIATOR GALBENA 50MM(70524)

149
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4082. PENSULA ROTUNDA 6

4083. PENSULA ROTUNDA ALLROUND GR 2

4084. PERDEA MUSTE FASII

4085. PERIE CAZAN BAIE 1.3 M

4086. PERIE CIRCULARA 115 MM STU

4087. PERIE CIRCULARA 6*TOVER

4088. PERIE CIRCULARA 8-200MM

4089. PERIE CIRCULARA DIN SARMA 100MM

4090. PERIE CIRCULARA DIN SARMA 115MM

4091. PERIE CIRCULARA SARMA CU TIJA 50

4092. PERIE CUPA CU TIJA 50MM

4093. PERIE CUPA CU TIJA 75MM

4094. PERIE CUPA CU TOROANE-FLEX 125MM

4095. PERIE CUPA CU TORTOANE 75MM

4096. PERIE CUPA DIN SARMA 75MM

4097. PERIE CUPA FLEX 4 100MM

4098. PERIE CUPA FLEX 5 125MM

4099. PERIE CUPA SARMA 100 MM STUDENTI

4100. PERIE CUPA SARMA 75 MM STUDENTI

4101. PERIE CUPA SARMA 75 MM STUDENTI

4102. PERIE FRONTALA PT BORMASINA 100 MM, M14

4103. PERIE HORN

4104. PERIE HORN 4M

4105. PERIE HORN 7M

4106. PERIE SARMA

4107. PERIE SARMA 4 RANDURI (41854) SCHULLER

4108. PERIE SARMA 4 RANDURI COADA LEMN

4109. PERIE SARMA 4 RANDURI COADA LEMN

4110. PERIE SARMA 5 RANDURI (41855) SCHUL

150
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4111. PERIE SARMA 5 RANDURI (41855) SCHUL

4112. PERIE SARMA 6 RANDURI

4113. PERIE SARMA 6 RANDURI

4114. PERIE SARMA INDOITA LUNGA (41910) SCHULL

4115. PERIE SARMA INDOITA LUNGA (41910) SCHULL

4116. PERIE SARMA INDOITA SCURTA (41900) SCHULL

4117. PERIE SARMA INDOITA SCURTA (41900) SCHULL

4118. PERIE SARMA INDOITA SCURTA (41900) SCHULL

4119. PERIE SARMA MANER PLASTIC LUMY

4120. PERIE SARMA MANER PLASTIC LUMY

4121. PERIE SARMA OALA 100*0.5

4122. PERIE SARMA SEMILUNA 10

4123. PERIE SARMA SEMILUNA STUDENTII

4124. PERIE TEVI CU 28 MM

4125. PERII CARBUNI

4126. PERII CAZAN PLATE

4127. PERLFIX

4128. PERLFIX

4129. PETROMAX CU GAZ LICHEFIAT

4130. PHILIPS-TUB COREPRO 1500MM,25W 865I

4131. PIATRA ASCUTIT COASA 9

4132. PIATRA DE ASCUTIT COASE NR 9

4133. PIATRA NATURALA SOLNHOFENI 05-07

4134. PIATRA POLIZOR 125*20*36

4135. PIATRA POLIZOR 125*20*36

4136. PIATRA POLIZOR 125*20*36

4137. PICATURA

4138. PICATURA

4139. PIEDESTAL MONDIAL

151
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4140. PIESA ANCORARE

4141. PIESA CURATIRE 110

4142. PIESA CURATIRE 110

4143. PIESA CURATIRE 50

4144. PIESA CURATIRE 50

4145. PIESA DE DERIVATIE PPR 20 MM

4146. PIESA DE DERIVATIE PPR 25 MM

4147. PIESA DE DERIVATIE PPR 32 MM

4148. PIESA INBINARE CD

4149. PIESA INBINARE CD

4150. PIESA SUSPENDARE CD

4151. PIESA SUSPENDARE CD

4152. PILA DRUJBA 3.5*150 STHIL

4153. PILA DRUJBA 3.5*150 STHIL

4154. PILA DRUJBA 3.5*150 STHIL

4155. PILA DRUJBA 4.0*200 STHIL

4156. PILA DRUJBA 4.5*200 STHIL

4157. PILA DRUJBA 4.8*200 STIHL

4158. PILA DRUJBA 5.2*200 STHIL

4159. PILA DRUJBA 5.5*200 STHIL

4160. PILA DRUJBA 5.5*200 STHIL

4161. PILA PLATA 8 MM

4162. PILA PT METAL 200MM TRIUNGHIULARA

4163. PILA ROTUNDA 200MM TOPEX

4164. PILA SEMIROTUNDA 250MM #2

4165. PILA TRIUNGHI

4166. PILA TRIUNGHI 200 MM

4167. PILA TRIUNGHIULARA 8

4168. PILE MANER LEMN 5 BUC

152
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4169. PISTOL PENTRU SPUMA -225MM,CROMAT(07-165)

4170. PISTOL PENTRU SPUMA 225 MM

4171. PISTOL PENTRU SPUMA 225 MM

4172. PISTOL PENTRU SPUMA MANER PLASTIC 225 MM

4173. PISTOL PENTRU STROPIT

4174. PISTOL PNEUMATIC 1/2 1356NM

4175. PISTOL PT LIPIT PLASTIC65W

4176. PISTOL PT STROPIT METAL ADAPTABIL

4177. PISTOL SILICON MASTER STANDARD225MM

4178. PISTOL SILICON 225 MM

4179. PISTOL SILICON 225 MM

4180. PISTOL SILICON BISON

4181. PISTOL SILICON CU ZIMTI (40360) SCHULLER

4182. PISTOL SILICON MARATHON CLASIC (40375) SCHULLER

4183. PISTOL SILICON MARATHON CLASIC (40375) SCHULLER

4184. PISTOL SILICON PROFESIONAL 225M

4185. PISTOL SILICON STANDARD MARATHON (40370) SCHULL

4186. PISTOL SILICON STANDARD MARATHON (40370) SCHULL

4187. PISTOL SILICON STANDARD MARATHON (40370) SCHULL

4188. PISTOL SILICON STANDARD MARATHON (40370) SCHULL

4189. PISTOL SILICON STANDARD MARATHON (40370) SCHULL

4190. PISTOL SILICON TUB ALUMINIU 225MM

4191. PISTOL SILICON TUB ALUMINIU 225MM

4192. PISTOL SILICON TUB ALUMINIU 400MM

4193. PISTOL SILICON TUB ALUMINIU 400MM

4194. PISTOL STROPIT PT VERMOREL 89525-89528

4195. PISTOL VOPSIT

4196. PIULITA AUTOBLOCANTA FI 10

4197. PIULITA AUTOBLOCANTA FI 12

153
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4198. PIULITA AUTOBLOCANTA FI 8

4199. PIULITA CUPLARE FI 12

4200. PIULITA CUPLARE HEXAGONALA FI 10

4201. PIULITA CUPLARE HEXAGONALA FI 8

4202. PIULITA CUPLARE HEXAGONALA FI 8

4203. PIULITA EXPANDABILA FI 10

4204. PIULITA EXPANDABILA FI 12

4205. PIULITA EXPANDABILA FI 12

4206. PIULITA EXPANDABILA FI 12

4207. PIULITA EXPANDABILA FI 8

4208. PIULITA HEXAGONALA M 10

4209. PIULITA HEXAGONALA M 10

4210. PIULITA HEXAGONALA M 12

4211. PIULITA HEXAGONALA M 14

4212. PIULITA HEXAGONALA M 14

4213. PIULITA HEXAGONALA M 16

4214. PIULITA HEXAGONALA M 18

4215. PIULITA HEXAGONALA M 20

4216. PIULITA HEXAGONALA M 6

4217. PIULITA HEXAGONALA M 8

4218. PLACA FILTRU

4219. PLACA ONDULINE ROSIE

4220. PLACA PERFORATA 103040

4221. PLACA PERFORATA 103040

4222. PLACA PERFORATA 103042

4223. PLACA PERFORATA 103044

4224. PLACA PERFORATA 103044

4225. PLACA PERFORATA 103044

4226. PLACA PERFORATA 103044

154
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4227. PLACA PERFORATA 103044

4228. PLACA RIGIPS REZISTENTA LA FOC

4229. PLACA RIGIPS 6KB 12.5

4230. PLACA RIGIPS GKB 9.5

4231. PLACA RIGIPS GKB 9.5

4232. PLACA RIGIPS GKBI VERDE 12.5

4233. PLACI FIBRO CIMENT

4234. PLACI FIBRO CIMENT

4235. PLACI GUTAPRAL ROSU

4236. PLAFONIERA 1/2

4237. PLAFONIERA 30 CM ALB + ORANGE 3093 M

4238. PLAFONIERA 30 CM SENSOR

4239. PLAFONIERA BDY 1101/C

4240. PLAFONIERA OK 1340

4241. PLAFONIERA OK 2030

4242. PLAFONIERA OK 2530

4243. PLAFONIERA OK 6010-2

4244. PLAFONIERA RE 96.1 35 TRIANGLO RELIEF

4245. PLASA FIBRA STICLA 140G/M2

4246. PLASA FIBRA STICLA 140G/M2

4247. PLASA GARD ZN SUDAT 1.2*20M

4248. PLASA GARD ZN SUDAT 1.5*20M

4249. PLASA GARD ZN SUDAT 1.7*20M

4250. PLASA GARD ZN SUDAT 1.7*20M

4251. PLASA GARD ZN. SUDAT 2*20M

4252. PLASA INPLETITA ZINCATA

4253. PLASA RABITZ

4254. PLASA SUDATA 4 ECO 200X200X2000X6000

4255. PLASA SUDATA 4 ECO 100*100*2000*6000

155
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4256. PLASA SUDATA 4 ECO 100*100*2000*6000

4257. PLASA SUDATA 6 ECO 100*100*2000*6000

4258. PLASA SUDATA 6 ECO 100*100*2000*6000

4259. PLASA SUDATA 6 ECO 200*200*2000*6000

4260. PLASA SUDATA 6 ECO 200*200*2000*6000

4261. PLASA SUDATA 8 ECO 100*100*200*600

4262. PLASA SUDATA 8 ECO 100*100*200*600

4263. PLASA SUDATA 8 ECO 200*200*2000*6000

4264. PLASA SUDATA 8 ECO 200*200*2000*6000

4265. PLASA TANTARI NYLON ALB

4266. PLATBANDA 20

4267. PLATBANDA 30

4268. PLATBANDA 50 MM

4269. PLATBANDA 50 MM

4270. PLINTA PARCHET PVC STEJAR

4271. PLINTA PARCHET PVC STEJAR

4272. PLITA SOBA

4273. POLIADEZ 100 ML

4274. POLIADEZ 200ML

4275. POLIADEZ 200ML

4276. POLISTIREN EPS 80 8 CM

4277. POLISTIREN EXPANDAT FALTUIT BL30EPS 20 7.8MP 13BUC

4278. POLISTIREN EXPANDAT FALTUIT BL50EPS 20 4.5MP 8BUC

4279. POLISTIREN EXTRUDAT 20

4280. POLISTIREN EXTRUDAT 30

4281. POLISTIREN EXTRUDAT 50

4282. POLISTIREN F15 G 100

4283. POLISTIREN F15 G20

4284. POLISTIREN F15 G30

156
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4285. POLISTIREN F15 G40

4286. POLISTIREN F15 G50

4287. POLISTIREN F15 G50

4288. POLISTIREN F15 G50

4289. POLISTIREN F15 G50

4290. POLISTIREN F15 G80

4291. POLISTIREN F20 G100

4292. POLISTIREN F20 G20

4293. POLISTIREN F20 G30

4294. POLISTIREN F20 G30

4295. POLISTIREN F20 G40

4296. POLISTIREN F20 G50

4297. POLIZOR GWS 750-125

4298. POLIZOR UNGHIULAR 125MM/1100W 9565H

4299. POLIZOR UNGHIULAR 125MM/1400W 9565CV

4300. POLIZOR UNGHIULAR 2200W EVP 230

4301. POLIZOR UNGHIULAR 250MM 840W 9558 HNZ

4302. POLIZOR UNGHIULAR GA9050

4303. POLIZOR UNGHIULAR GWS 1000 + ACCESORII

4304. POLIZOR UNGHIULAR GWS 12-125 CIE

4305. POLIZOR UNGHIULAR GWS 1400+DD+VALIZA

4306. POLIZOR UNGHIULAR GWS 20-230 JH

4307. POLIZOR UNGHIULAR GWS 22-230H BOSCH

4308. POLIZOR UNGHIULAR GWS 780C

4309. POLIZOR UNGHIULAR GWS 9-125

4310. POLIZOR UNGHIULAR PWS 700

4311. POLIZOR UNGHIULAR PWS 750-125

4312. POLY MAX ALB BISON

4313. POLYCUT 6-3

157
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4314. POMPA APE UZATE VORT-751

4315. POMPA AUTOAMORSANTA LEADER 100

4316. POMPA GRUNDFOS UPB 25-40

4317. POMPA REC. WEBERMAN 25-40

4318. POMPA REC. WEBERMAN 25-40

4319. POMPA RECIRCULARE PS 15/6G-130 TR

4320. POMPA RECIRCULARE RS 25/4G-180 TR

4321. POMPA RECIRCULARE RS 25/6G-180 TR

4322. POMPA RECIRCULARE RS 25/6G-180 TR

4323. POMPA RECIRCULARE RS 32/6G-180 TR

4324. POMPA RECIRCULARE RS25/4EA EVP

4325. POMPA RECIRCULARE RS25/6EA EVP

4326. POMPA RECIRCULARE RS32/4EA EVP

4327. POMPA RECIRCULARE RS32/6EA EVP

4328. POMPA SUBMERS CU SURUB EVP 0.50HP

4329. POMPA SUBMERS CU SURUB EVP 0.75HP

4330. POMPA SUBMERSIBILA TAIFU 4STM4-10

4331. POMPA SUBMERSIBILA TORRENT 100 CABLU 15M

4332. POMPA SUBMERSIBILA TORRENT 150 CABLU 20 M

4333. PORT TAROD CU CLICHET M5-M12 100MM

4334. POXIPOL 14 ML

4335. POXIPOL 14 ML

4336. POXIPOL 14 ML TRANSPARENT

4337. POXIPOL 14 ML TRANSPARENT

4338. PRAF CRETA 115 GR CULOARE ROSIE[LT17507]

4339. PRAF CRETA 115 GR CULOARE ROSIE[LT17507]

4340. PRAF CRETA ALBASTRU 115 GR

4341. PRAF CRETA ALBASTRU 115 GR

4342. PRAG TRECERE AURIU 41*2700 MM

158
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4343. PRAG TRECERE LEMN 41*900 MM

4344. PRELATA INDUSTRIALA 6*10M (46513)

4345. PRELATA INDUSTRIALA 6*10M (46513)

4346. PRELATA INDUSTRIALA 6*10M (46513)

4347. PRELATA INDUSTRIALA 90G, 2*3M (46501) SCHUL

4348. PRELATA INDUSTRIALA 90G, 2*3M (46501) SCHUL

4349. PRELATA INDUSTRIALA 90G, 3*4M (46505) SCHUL

4350. PRELATA INDUSTRIALA 90G, 3*4M (46505) SCHUL

4351. PRELATA INDUSTRIALA 90G, 3*4M (46505) SCHUL

4352. PRELATA INDUSTRIALA 90G, 3*5M (46506) SCHUL

4353. PRELATA INDUSTRIALA 90G, 3*5M (46506) SCHUL

4354. PRELATA INDUSTRIALA 90G, 4*6M (46508) SCHUL

4355. PRELATA INDUSTRIALA 90G, 4*6M (46508) SCHUL

4356. PRELATA INDUSTRIALA 90G, 5*6M (46509) SCHUL

4357. PRELATA INDUSTRIALA 90G, 5*6M (46509) SCHUL

4358. PRELATA INDUSTRIALA 90G, 6*8M (46511) SCHUL

4359. PRELATA INDUSTRIALA 90G, 6*8M (46511) SCHUL

4360. PRELATA INDUSTRIALA 90G, 8*10M (46515) SCHUL

4361. PRELATA INDUSTRIALA 90G, 8*10M (46515) SCHUL

4362. PRELATA INDUSTRIALA 90G, 8*10M (46515) SCHUL

4363. PRELATA INDUSTRIALA,CU INTARITURA,3X4M-(46535)

4364. PRELATA INDUSTRIALA,CU INTARITURA,4X5M-(46537)

4365. PRELATA INDUSTRIALA,CU INTARITURA,5X6M-(46539)

4366. PRELATA INDUSTRIALA,CU INTARITURA,5X6M-(46539)

4367. PRELUNGITOR 10 M SELLY FISA + PRIZA

4368. PRELUNGITOR 10 M SELLY FISA + PRIZA

4369. PRELUNGITOR 3 PRIZE 3M SMART.

4370. PRELUNGITOR 3 PRIZE 5M SMART.

4371. PRELUNGITOR 3 PRIZE SMART

159
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4372. PRELUNGITOR 3M SELLY FISA + PRIZA

4373. PRELUNGITOR 3M SELLY FISA + PRIZA

4374. PRELUNGITOR 3P 1.5M

4375. PRELUNGITOR 4 PRIZE SMART FARA PROT

4376. PRELUNGITOR 5M 3PRIZE CU CP

4377. PRELUNGITOR 5M SELLY FISA + PRIZA

4378. PRELUNGITOR 5M*4

4379. PRELUNGITOR 6 PRIZE SMART FARA INTRERUP

4380. PRELUNGITOR 6 PRIZE SMART FARA INTRERUP

4381. PRELUNGITOR 6 PRIZE SMART FARA INTRERUPAT

4382. PRELUNGITOR 6 PRIZE SMART FARA PROT

4383. PRELUNGITOR 6 PRIZE SMART USS PC

4384. PRELUNGITOR 6 PRIZE SMART USS PC

4385. PRELUNGITOR 6 PRIZE SMART CU INTRERUP

4386. PRELUNGITOR 6 PRIZE SMART CU INTRERUPAT

4387. PRELUNGITOR 6 PRIZE SMART CU INTRERUPAT

4388. PRELUNGITOR BATERIE EVP 1/2*15 MM

4389. PRELUNGITOR BATERIE EVP 1/2*15 MM

4390. PRELUNGITOR BATERIE EVP 1/2*20 MM

4391. PRELUNGITOR BATERIE EVP 1/2*20 MM

4392. PRELUNGITOR BATERIE EVP 1/2*30 MM

4393. PRELUNGITOR BATERIE EVP 1/2*40 MM

4394. PRELUNGITOR BATERIE EVP 1/2*50 MM

4395. PRELUNGITOR BATERIE EVP 1/2*60 MM

4396. PRELUNGITOR BATERIE EVP 1/2*60 MM

4397. PRELUNGITOR CORDON F+P H05W-F3G1 30M

4398. PRELUNGITOR CORDON F+P H05W-F3GI 20M(352918)

4399. PRELUNGITOR CORDON F+P H05W-F3GI 50M

4400. PRELUNGITOR CORDON F+P H05W-F3GI 50M

160
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4401. PRELUNGITOR MAGNETIC 60MM LUMY

4402. PRELUNGITOR MAGNETIC CU BLOCARE

4403. PRELUNGITOR PT CUPLAJE PATRATE 1/4

4404. PRELUNGITOR TAMBUR 25 M.

4405. PRELUNGITOR TAMBUR 4PRIZE 40M (3X1,5)

4406. PRELUNGITOR TAMBUR 50M

4407. PRELUNGITOR TAMBUR 50M

4408. PRELUNGITOR TELESCOPIC ALB 3M (21493) SCHULL

4409. PRELUNGITOR TELESCOPIC ALB 3M (21493) SCHULL

4410. PRELUNGITOR TELESCOPIC ALB 3M (21493) SCHULL

4411. PRELUNGITOR TELESCOPIC ROSU 1,3M (21489)

4412. PRELUNGITOR TELESCOPIC ROSU 1,3M (21489)

4413. PRELUNGITOR TELESCOPIC ROSU 1,3M (21489)

4414. PRELUNGITOR TELESCOPIC ROSU 2M (21494)

4415. PRELUNGITOR TELESCOPIC ROSU 2M (21494)

4416. PRES RB 298

4417. PRESA PENTRU ARCURI

4418. PRESETUPA IP68 PG11 LICHT GREY

4419. PRESETUPA IP68 PG11 LICHT GREY

4420. PRESOSTAT MECANIC PT APA EVP

4421. PRESOSTAT MECANIC PT APA EVP

4422. PRIZA CAUCIUC DEMONT NEGRU

4423. PRIZA APLICATA CU C.P. SI CAPAC IP55

4424. PRIZA APLICATA DUBLA CU CP SI CAPAC T&G

4425. PRIZA CALCULATOR + TELEFON CARMEN VI-KO

4426. PRIZA CALCULATOR SIMPLA CARMEN VI-KO

4427. PRIZA CAPAC CU CP PT

4428. PRIZA CU C.P NUC INCHIS

4429. PRIZA CU C.P. ST

161
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4430. PRIZA CU CP ST ZENA ALB

4431. PRIZA CU CP ST ZENA MAHON

4432. PRIZA DUBLA CU C.P. ST

4433. PRIZA DUBLA EL-BI ST ZIRVE

4434. PRIZA DUBLA EL-BI ST ZIRVE

4435. PRIZA DUBLA NUC INCHIS

4436. PRIZA DUBLA PT ELBI

4437. PRIZA FARA CP SI ST ELBI

4438. PRIZA PROGRAMABILA DIGITAL 240V

4439. PRIZA PROGRAMABILA DIGITALA 16A,3500W

4440. PRIZA SIMPLA EL-BI ZIRVE

4441. PRIZA SIMPLA EL-BI ZIRVE

4442. PRIZA SIMPLA PT ELBI

4443. PRIZA SIMPLA PT ELBI

4444. PRIZA SUCO CARMEN VI-KO

4445. PRIZA SUCO CARMEN VI-KO

4446. PRIZA SUCO CARMEN VI-KO

4447. PRIZA SUCO MISYA GUNSAN

4448. PRIZA SUCO VISAGE ARTAR

4449. PRIZA SUKO + PRIZA SUKO ANTIGRON GUNSAN

4450. PRIZA SUKO ANTIGRON VI-KO

4451. PRIZA SUKO ANTIGRON VI-KO

4452. PRIZA SUKO CU CAPAC CARMEN VI-KO

4453. PRIZA SUKO CU CAPAC CARMEN VI-KO

4454. PRIZA SUKO DUBLA CARMEN VI-KO

4455. PRIZA SUKO DUBLA CARMEN VI-KO

4456. PRIZA SUKO- SUKO ANTIGRON VI-KO

4457. PRIZA SUKO- SUKO ANTIGRON VI-KO

4458. PRIZA TELEFON CARMEN VI-KO

162
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4459. PRIZA TELEFON DUBLA ELBI

4460. PRIZA TELEFON DUBLU CARMEN VICO

4461. PRIZA TELEFON EURO ST

4462. PRIZA TELEFON FANTASY

4463. PRIZA TELEFON ST MD

4464. PRIZA TRIFAZICA 16A

4465. PRIZA TRIPLA CU CP ELBI

4466. PRIZA TRIPLA CU CP ELBI

4467. PRIZA TV CARMEN VICO

4468. PRIZA TV ELBI

4469. PRIZA UTP-NUC INCHIS ELBI

4470. PROFIL ALUMINIU SCARA CU PVC

4471. PROFIL ALUMINIU TREAPTA DREPT/C 2.5M

4472. PROFIL BOLTA PVC 3M

4473. PROFIL CD 3M

4474. PROFIL CD 60 4M

4475. PROFIL COLT PVC NEPERFORAT ALB 3M

4476. PROFIL CW 4 M

4477. PROFIL CW 50 4M

4478. PROFIL CW 75 x 4M

4479. PROFIL DR.AL.TREC.PARCHET CU SURB.ASCUNS 03572

4480. PROFIL FAIANTA EXTERIOR BELLPLAST

4481. PROFIL FAIANTA EXTERIOR BELLPLAST

4482. PROFIL FAIANTA INTERIOR BELLPLAST

4483. PROFIL H 8-10MM 6 ,

4484. PROFIL I 160 /6M

4485. PROFIL PROTECTIE EXT CU PLASA 2.4ML

4486. PROFIL PROTECTIE EXT CU PLASA 2.4ML

4487. PROFIL PROTECTIE USI FERESTRE 9MM 2.4M

163
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4488. PROFIL PT POLISTIREN 50 MM

4489. PROFIL PT POLISTIREN 50 MM

4490. PROFIL PT POLISTIREN 50 MM

4491. PROFIL PT POLISTIREN 50 MM

4492. PROFIL PT POLISTIREN SOCLU 100 MM 2.5ML

4493. PROFIL PT POLISTIREN SOCLU 103MM 2.5M

4494. PROFIL PT POLISTIREN SOCLU 103MM 2.5M

4495. PROFIL PT POLISTIREN SOCLU 50 MM 2.5ML

4496. PROFIL PT POLISTIREN SOCLU 80 MM 2.5ML

4497. PROFIL PVC COLT PORTELANAT VANA 2.5 M

4498. PROFIL TENCUIALA 36*36 2.5 M

4499. PROFIL TENCUIALA 36*36 2.5 M

4500. PROFIL TENCUIALA 50*50 3M

4501. PROFIL TERMINAL 8MM POLICARBONAT 2.1M

4502. PROFIL TRANZITIE AL SM3-00-180

4503. PROFIL TRECERE SILVER 28MM*270CM

4504. PROFIL U 120 *KG

4505. PROFIL U 80

4506. PROFIL UD 3 M

4507. PROFIL UD 4 M

4508. PROFIL UD 4 M

4509. PROFIL UW 4 M

4510. PROIECTOR 150 W NEGRU VT 362

4511. PROIECTOR 150W T&G NEGRU 0101

4512. PROIECTOR CU BEC HALOGEN SI SENZOR 150W

4513. PROIECTOR CU HALOGEN SI SENZOR 500W TINKO

4514. PROIECTOR CU LED 100W

4515. PROIECTOR CU LED 10W 6400K

4516. PROIECTOR CU LED 30 W 6400K

164
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4517. PROIECTOR CU LED 50W 6400K

4518. PROIECTOR CU LED 80W SLIM 6400K

4519. PROIECTOR CU SENZOR 500W T&J

4520. PROIECTOR CU SUPORT TELESCOPIC-150W

4521. PROIECTOR LED 10W CU ACUM SI MANER

4522. PROIECTOR LED 20W CU ACUM SI MANER

4523. PROIECTOR LED CU SENZOR 20W

4524. PROSOAPE ZZ VERZI 250BUC/PAC

4525. PROTECTA GRI DESCHIS 0.5 L

4526. PROTECTA GRI METALIC TEXTURAT 0.5 L

4527. PROTECTA MARON INCHIS 0.5 L

4528. PROTECTA MARON INCHIS 0.5 L

4529. PROTECTA NEGRU 0.5 L

4530. PROXILIN GRUND 1L

4531. PROXILIN GRUND 1L

PULVERIZATOR DE IMPULSURI ALAMA POZITIONAT PE


4532.
TREPIED

4533. PULVERIZATOR DE MANA 5L

4534. PUNGI MAIEU

4535. QUARZ

4536. QUARZ

4537. QUARZ LATEX PENTRU SOCLU

4538. RACORD 2 CAI BLISTER PLASTIC

4539. RACORD 3 CAI BLISTER PLASTIC

4540. RACORD 3 CAI BLISTER PLASTIC

4541. RACORD DREPT PT.VASE WC DN100X250-ALB-3815

4542. RACORD FLEX 1/2-40 CM.MONOCOMANDA EPDM EVP

4543. RACORD FLEX.1/2-1/2-30CM IE INOX EPDM EVP

4544. RACORD FLEX.1/2-1/2-40CM IE INOX EPDM EVP

4545. RACORD FLEX.1/2-1/2-40CM IE INOX EPDM EVP

165
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4546. RACORD FLEX.1/2-1/2-50CM IE INOX EPDM EVP

4547. RACORD FLEX.1/2-1/2-50CM IE INOX EPDM EVP

4548. RACORD FLEX.1/2-1/2-50CM IE INOX EPDM EVP

4549. RACORD FLEX.1/2-1/2-60CM IE INOX EPDM EVP

4550. RACORD FLEX.1/2-1/2-60CM IE INOX EPDM EVP

4551. RACORD FLEX.1/2-3/8-50CM INOX EPDM EVP

4552. RACORD FLEX.1/2-3/8-80CM INOX EPDM EVP

4553. RACORD FLEX.1/2-30 CM MONOCOMANDA EPDM EVP

4554. RACORD FLEX.1/2-30 CM MONOCOMANDA EPDM EVP

4555. RACORD FLEX.1/2-30CM CU INOX EPDM EVP

4556. RACORD FLEX.1/2-50CM CU INOX EPDM EVP

4557. RACORD FLEX.1/2-50CM MONOCOMANDA EPDM EVP

4558. RACORD FLEX.1/2-50CM MONOCOMANDA EPDM EVP

4559. RACORD FLEX.1/2-60 CM CU INOX EPDM EVP

4560. RACORD FLEX.1/2-60CM MONOCOMANDA EPDM EVP

4561. RACORD FLEX.3/8-3/8-40CM INOX EPDM EVP

4562. RACORD FLEX.3/8-3/8-50CM INOX EPDM EVP

4563. RACORD FLEXIBIL 1/2*3/8 40 CM INT INT

4564. RACORD FLEXIBIL 3/8*3/8 40 CM INT-INT

4565. RACORD FLEXIBIL 3/8*3/8 50 CM INT-INT

4566. RACORD FLEXIBIL 3/8*3/8 50 CM INT-INT

4567. RACORD FLEXIBIL 3/8*3/8 50 CM INT-INT

4568. RACORD FLEXIBIL EVP 1/2-3/8 50 CM

4569. RACORD FLEXIBIL EVP 3/8-3/8 30 CM

4570. RACORD FLEXIBIL EVP 3/8-3/8 50 CM

4571. RACORD FLEXIBIL MONOC. EVP 1/2-30 CM

4572. RACORD FLEXIBIL TUCAI 1/2 120CM

4573. RACORD HENCO 16 EGAL

4574. RACORD HENCO 16*3/4 FE

166
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4575. RACORD HENCO 16*3/4 FI

4576. RACORD HENCO 18*1/2 FE

4577. RACORD HENCO 18*1/2 FI

4578. RACORD HENCO 18*18

4579. RACORD HENCO 18*18

4580. RACORD HENCO 18*3/4 FE

4581. RACORD HENCO 18*3/4 FE

4582. RACORD HENCO 18*3/4 FI

4583. RACORD HENCO 18*3/4 FI

4584. RACORD HENCO 20 EGAL

4585. RACORD HENCO 20*1/2 FE

4586. RACORD HENCO 20*1/2 FE

4587. RACORD HENCO 20*1/2 FI

4588. RACORD HENCO 20*3/4 FE

4589. RACORD HENCO 20*3/4 FI

4590. RACORD HIDROFOR 5 CAI EVP

4591. RACORD HIDROFOR EVP 1"x 55 CM CU COT

4592. RACORD HIDROFOR EVP 1"x 55 CM FE

4593. RACORD HIDROFOR EVP 1"x 65 CM FE

4594. RACORD OLANDEZ ZN 1/2 II

4595. RACORD PE 20*1/2 FE MOD

4596. RACORD PE 20*1/2 FE MOD

4597. RACORD PE 20*1/2 FI MOD

4598. RACORD PE 20*1/2 FI MOD

4599. RACORD PE 25*3/4 FE MOD EVP

4600. RACORD PE 25*3/4 FI MOD EVP

4601. RACORD PE 32*1" FE MOD EVP

4602. RACORD PE 32*1" FI MOD EVP

4603. RACORD PE 32*1" FI MOD EVP

167
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4604. RACORD PE 40*1.1/4" FE MOD EVP

4605. RACORD PE 50*1.1/2 FE MOD EVP

4606. RACORD PE 50*1.1/2 FE MOD EVP

4607. RACORD PE 50*1.1/2 FE MOD EVP

4608. RACORD PPR 20*1/2 CU FILET METALIC INT

4609. RACORD PPR 20*1/2 CU FILET METALIC INT

4610. RACORD PPR 20*1/2 FE CU OLANDEZ

4611. RACORD PPR 20*1/2 FI CU OLANDEZ

4612. RACORD PPR 20*3/4 CU FILET METALIC EXT

4613. RACORD PPR 20*3/4 FE

4614. RACORD PPR 20*3/4 FI

4615. RACORD PPR 25*1" FE

4616. RACORD PPR 25*1" FI

4617. RACORD PPR 25*1/2 CU FILET METALIC EXT

4618. RACORD PPR 25*1/2 CU FILET METALIC EXT

4619. RACORD PPR 25*1/2 CU FILET METALIC EXT

4620. RACORD PPR 25*1/2 CU FILET METALIC EXT

4621. RACORD PPR 25*1/2 CU FILET METALIC INT

4622. RACORD PPR 25*1/2 CU FILET METALIC INT

4623. RACORD PPR 25*3/4 CU FILET METALIC EXT

4624. RACORD PPR 25*3/4 CU FILET METALIC INT

4625. RACORD PPR 25*3/4 FE CU OLANDEZ

4626. RACORD PPR 25*3/4 FI CU OLANDEZ

4627. RACORD PPR 32*1 FE

4628. RACORD PPR 32*1 FE

4629. RACORD PPR 32*1" FI

4630. RACORD PPR 32*1" FI

4631. RACORD PPR 32*1" FI

4632. RACORD PPR 32*1" FI

168
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4633. RACORD PPR 32*3/4 FI

4634. RACORD PPR EXT 20*1/2 CU FILET METALIC EXT

4635. RADIATOR HALOGEN ZASS HS-01

4636. RAMA 2 ORIZONTALA CARMEN VI-KO

4637. RAMA 2 ORIZONTALA CARMEN VI-KO

4638. RAMA 3 FANTASY

4639. RAMA 3 ORIZONTALA CARMEN VI-KO

4640. RAMA 3 ORIZONTALA VISAGE ALB

4641. RAMA 4 FANTASY

4642. RAMA 4 ORIZONTALA CARMEN VIKO

4643. RAMA 5 ORIZONTALA CARMEN VIKO

4644. RAMA AERISIRE BELL 15*15

4645. RAMA AERISIRE BELL 15*20

4646. RAMA AERISIRE BELL 30*30

4647. RAMA AERISIRE REGLABILA 80-150MM

4648. RAMA AERISIRE ROTUNDA 100 COR

4649. RAMA AERISIRE ROTUNDA 110 COR

4650. RAMA AERISIRE ROTUNDA 120 COR

4651. RAMA AERISIRE ROTUNDA 120 COR

4652. RAMA AERISIRE ROTUNDA 140 COR

4653. RAMA AERISIRE ROTUNDA 70 COR

4654. RAMA PT APARATAJ

4655. RAMA SUPORT 2 POST ZIRVE NUC DESCHIS

4656. RAMA SUPORT 2 POSTURI ELBI ZIRVE

4657. RAMA SUPORT 3 POST ZIRVE NUC INCHIS

4658. RAMA SUPORT 3 POSTURI ZIRVE ALB

4659. RAMA SUPORT 4 POSTURI

4660. RAMA SUPORT 4 POSTURI

4661. RAMA SUPORT 4 POSTURI NUC INCHIS

169
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4662. RAMIFICATIE PVC 110-110-45''

4663. RAMIFICATIE PVC 110-110-45''

4664. RAMIFICATIE PVC 110-110-45''

4665. RAMIFICATIE PVC 110-110-90''

4666. RAMIFICATIE PVC 110-50-45''

4667. RAMIFICATIE PVC 110-50-90.

4668. RAMIFICATIE PVC 160-160-45''

4669. RAMIFICATIE PVC 160-160-45''

4670. RAMIFICATIE PVC 160-160-87"

4671. RAMIFICATIE PVC 32-32-45"

4672. RAMIFICATIE PVC 32-32-45"

4673. RAMIFICATIE PVC 32-32-45"

4674. RAMIFICATIE PVC 32-32-45"

4675. RAMIFICATIE PVC 32-32-67''

4676. RAMIFICATIE PVC 32-32-67''

4677. RAMIFICATIE PVC 32-32-90"

4678. RAMIFICATIE PVC 32-32-90"

4679. RAMIFICATIE PVC 32-32-90"

4680. RAMIFICATIE PVC 32-32-90"

4681. RAMIFICATIE PVC 32-32-90"

4682. RAMIFICATIE PVC 40-40-45''

4683. RAMIFICATIE PVC 50-40-45"

4684. RAMIFICATIE PVC 50-50-45"

4685. RAMIFICATIE PVC 50-50-67"

4686. RAMIFICATIE PVC 50-50-67"

4687. RAMIFICATIE PVC 50-50-90''

4688. RAMIFICATIE PVC 50-50-90''

4689. RAMIFICATIE PVC 50-50-90''

4690. RAMIFICATIE PVC 50-50-90''

170
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4691. RANGA 1000 MM

4692. RANGA LATA 400*21*11 MM LT34604

4693. RANGA LATA 400*21*11 MM LT34604

4694. RANGA LATA 600*25*12 MM LUMY

4695. RANGA LATA 600*25*12 MM LUMY

4696. RANGA LATA 600*25*12 MM LUMY

4697. RANGA PT SCOS CUIE 1000MM JUCO

4698. RANGA PT SCOS CUIE 500MM

4699. RANGA PT SCOS CUIE 500MM

4700. RANGA PT SCOS CUIE 700MM

4701. RASCHETA CU COADA LUNGA 35013

4702. RASCHETA CU COADA SCURTA 35012

4703. RAZUITOR VOPSEA GALBEN (40180)

4704. RAZUITOR VOPSEA GALBEN (40180)

4705. REDUCTIE 1-1/2 ALAMA

4706. REDUCTIE 1-1/2 ALAMA

4707. REDUCTIE 1/2*3/4 ALAMA

4708. REDUCTIE 1/2*3/4 ALAMA

4709. REDUCTIE 1/2*3/4 ALAMA

4710. REDUCTIE 1/2-3/8 ALAMA

4711. REDUCTIE 3/4 (F)*1" (M)

4712. REDUCTIE ALAMA EVP 1"-3/4"

4713. REDUCTIE ALAMA EVP 1/2"-1/4"

4714. REDUCTIE ALAMA EVP 1/2"-3/4"

4715. REDUCTIE ALAMA EVP 1/2"-3/4"

4716. REDUCTIE ALAMA EVP 1/2"-3/4"

4717. REDUCTIE ALAMA EVP 1/2"-3/8"

4718. REDUCTIE INVERSA CROMAT 1-1/2

4719. REDUCTIE INVERSA EVP 1"-1/2"

171
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4720. REDUCTIE INVERSA EVP 1"-1/2"

4721. REDUCTIE INVERSA EVP 1"-3/4"

4722. REDUCTIE INVERSA EVP 1/2"-3/4"

4723. REDUCTIE INVERSA EVP 1/2"-3/4"

4724. REDUCTIE INVERSA EVP 1/2"-3/8"

4725. REDUCTIE INVERSA EVP 1/4"-3/8"

4726. REDUCTIE PVC 110-50

4727. REDUCTIE PVC 125*110

4728. REDUCTIE PVC 160*110

4729. REDUCTIE PVC 40-32''

4730. REDUCTIE PVC 40-32''

4731. REDUCTIE PVC 50-32

4732. REDUCTIE ZINCATA 1/2-3/8

4733. REDUCTIE ZINCATA 1/2-3/8

4734. REDUCTIE ZINCATA 2"-1/2"

4735. REDUCTIE ZINCATA 2"-1/2"

4736. REDUCTIE ZN 1"-1/2"

4737. REDUCTIE ZN 1"-1/2"

4738. REDUCTIE ZN 1"-1/2"

4739. REDUCTIE ZN 1"-3/4"

4740. REDUCTIE ZN 1.1/2 "- 1.1/4"

4741. REDUCTIE ZN 1.1/2"-1"

4742. REDUCTIE ZN 1.1/2"-1/2"

4743. REDUCTIE ZN 1.1/2"-3/4"

4744. REDUCTIE ZN 1.1/4"-1"

4745. REDUCTIE ZN 1.1/4"-1/2"

4746. REDUCTIE ZN 1.1/4"-1/2"

4747. REDUCTIE ZN 1.1/4"-3/4"

4748. REDUCTIE ZN 2"-1"

172
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4749. REDUCTIE ZN 2"-1.1/4''

4750. REDUCTIE ZN 3/4-1/2

4751. REDUCTIE ZN 3/4-1/2

4752. REDUCTOR PRESIUNE 3/4

4753. REDUCTOR PRESIUNE APA 1/2 EVP

4754. REDUCTOR PRESIUNE EUROBRASS 1/2"

4755. REGULATOR GAZ 3/4 SFGTP20

4756. REGULATOR GAZ CU FILTRU 3/4

4757. REGULATOR GAZ CU FILTRU 3/4

4758. REGULATOR PRESIUNE APA HGT

4759. REGULATOR PT BUTELIE 1/2

4760. RENTAGRUND 0.75L

4761. RENTAGRUND 4L

4762. REPSOL CARRERA 10W60 CP-1

4763. REPSOL CARRERA 10W60 CP-4

4764. REPSOL CART.TRACCCION INTEGRAL 75W90 CP1

4765. REPSOL CART.TRACCCION INTEGRAL 75W90 CP1

4766. REPSOL CART.TRACCCION INTEGRAL 75W90 CP1

4767. REPSOL CARTEGO EP MULTIGR 80W90 CP-1

4768. REPSOL CARTEGO EP MULTIGR 80W90 CP-5

4769. REPSOL CATARGO EP 90 B-20

4770. REPSOL ELITE 50501 TDI CP-1

4771. REPSOL ELITE 50501 TDI CP-1

4772. REPSOL ELITE 50501 TDI CP-5

4773. REPSOL ELITE COMMON RAIL SAE 5W30 CP-1

4774. REPSOL ELITE COMMON RAIL SAE 5W30 CP-5

4775. REPSOL ELITE COMPETICION 5W40 CP-4

4776. REPSOL ELITE COSMOS 0W40 CP-5

4777. REPSOL ELITE COSMOS FUEL ECOM 5W30 CP1

173
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4778. REPSOL ELITE COSMOS FUEL ECOM 5W30 CP1

4779. REPSOL ELITE COSMOS FUEL ECOM 5W30 CP4

4780. REPSOL ELITE COSMOS FUEL ECOM 5W30 CP4

4781. REPSOL ELITE COSMOS FUEL ECOM 5W30 CP4

4782. REPSOL ELITE EVOLUTION 5W40 CP-1

4783. REPSOL ELITE EVOLUTION 5W40 CP-4

4784. REPSOL ELITE EVOLUTION F.ECONOMY 5W30 CP-4

4785. REPSOL ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W30 CP-1

4786. REPSOL ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W30 CP-5

4787. REPSOL ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W30 CP-5

4788. REPSOL ELITE INJECTION 10W30 CP-4

4789. REPSOL ELITE INJECTION 10W30 CP-4

4790. REPSOL ELITE INJECTION 10W40 CP-1

4791. REPSOL ELITE LONG LIFE 5W30 CP-1

4792. REPSOL ELITE LONG LIFE 5W30 CP-4

4793. REPSOL ELITE MULTIV 10W40 CP1

4794. REPSOL ELITE PRADO 0W20 JAP LT-4

4795. REPSOL FOLK OIL 10W CP-1

4796. REPSOL FOLK OIL 5W CP-1

4797. REPSOL FOLK OIL 5W CP-1

4798. REPSOL GRASA LITICA MP-2 CTG-400

4799. REPSOL GRASA MOLIBGRAS CG-5

4800. REPSOL GRASA MOLIBGRAS EP-2 CTG-400

4801. REPSOL GRASA MOLIBGRAS EP-2 CTG-400

4802. REPSOL LIQUIDO FRENOS DOT-4 500ML

4803. REPSOL MIXFLEET 10W40 CP-5

4804. REPSOL MIXFLEET 15W40 B-20

4805. REPSOL MIXFLEET 15W40 CP-1

4806. REPSOL MIXFLEET 15W40 CP-1

174
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4807. REPSOL MIXFLEET 20W50 CP-1

4808. REPSOL MIXFLEET 20W50 CP-1

4809. REPSOL MIXFLEET 20W50 CP-4

4810. REPSOL MOTO BRAKE/PARTS CONTACT CLEANER 400ML

4811. REPSOL MOTO CHAIN 400ML

4812. REPSOL MOTO CHAIN 400ML

4813. REPSOL MOTO CLEANER & POLISH 400ML

4814. REPSOL MOTO COMPETICION 2T CP-1

4815. REPSOL MOTO COMPETICION 2T CP-1

4816. REPSOL MOTO DEGREASER & ENGINE 400ML

4817. REPSOL MOTO DOT 4 BRAKE FLUID CP-500ML

4818. REPSOL MOTO DOT 4 BRAKE FLUID CP-500ML

4819. REPSOL MOTO FORK OIL 5W CP1

4820. REPSOL MOTO OFF ROAD 2T CP-1

4821. REPSOL MOTO OFF ROAD 2T CP-1

4822. REPSOL MOTO OFF ROAD 2T T-125

4823. REPSOL MOTO OFF ROAD 4T 10W40 CP-1

4824. REPSOL MOTO OFF ROAD 4T 10W40 CP-1

4825. REPSOL MOTO RACING 4T 10W50 CP-1

4826. REPSOL MOTO RACING 4T 10W50 CP-1

4827. REPSOL MOTO RACING 4T 10W50 CP-4

4828. REPSOL MOTO SCOOTER 2T CP-1

4829. REPSOL MOTO SCOOTER 2T CP-1

4830. REPSOL MOTO SILICONE SPRAY 400ML

4831. REPSOL MOTO SINTETICO 2T CP-1

4832. REPSOL MOTO SINTETICO 4T 10W40 CP-1

4833. REPSOL MOTO SINTETICO 4T 10W40 CP-4

4834. REPSOL MOTO TOWN 2T CP1

4835. REPSOL MOTO TRANSMISIONES 10W40 CP1

175
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4836. REPSOL MOTO TRANSMISIONES 80W90 CP-1

4837. REPSOL MULTIG GASOLINA 20W50 CP-4

4838. REPSOL MULTIUSOS SPRAY 150ML

4839. REPSOL SERIE 3 SAE 30 CP-5

4840. REPSOL SERVODIRECCIONES

4841. REPSOL SERVODIRECCIONES

4842. REZERVA ABRAZIVA VECRO 70*125 GR120(66409)

4843. REZERVA ABRAZIVA VECRO 70*125 GR120(66409)

4844. REZERVA ABRAZIVA VELCRO 70*125 GR180 66411

4845. REZERVA ABRAZIVA VELCRO 70*125 GR180 66411

4846. REZERVA ATA ALBASTRA 25 CM(25289)

4847. REZERVA ATA SILVER -LINE 20 CM

4848. REZERVA ATA SILVER -LINE 20 CM

4849. REZERVA ATA SILVER 25 CM (25259)

4850. REZERVA ATA SILVERLINE 18 CM SHULL (25189)

4851. REZERVA AUTOCUT 1.6mm

4852. REZERVA AUTOCUT 2.0 MM

4853. REZERVA AUTOCUT 2.4 MM

4854. REZERVA AUTOCUT ROTUND 3.0*280

4855. REZERVA BURETE 110 CM (22470)

4856. REZERVA BURETE SUPERFIN LUMY

4857. REZERVA CUTTER 5/SET

4858. REZERVA CUTTER MARE 18CM (30559) SCHULL

4859. REZERVA CUTTER MARE 18CM (30559) SCHULL

4860. REZERVA CUTTER MARE 18CM (30559) SCHULL

4861. REZERVA LACUIT VELUR 25 CM (25255) SCHUL

4862. REZERVA PISTOL PLASTIC ALBE

4863. REZERVA RINDEA RIGIPS 140X41MM

4864. REZERVA RINDEA RIGIPS 250MM

176
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4865. REZERVA ROLA TAIETOARE 22MM

4866. REZERVA ROLA TAIETOARE 22MM

4867. REZERVA TRAF ALBASTRU 18 CM (25219)

4868. REZERVA TRAF ALBASTRU 18 CM (25219)

4869. REZERVA TRAF LACUIT BLUIE-LINE 25CM (25256) SCHULL

4870. REZERVA TRAF LACUIT BLUIE-LINE 25CM (25256) SCHULL

4871. REZERVA TRAF MICRO LINE 10CM (21600)

4872. REZERVA TRAF RAD TEXALON (20016) SCHULL

4873. REZERVA TRAF RAD TEXALON (20016) SCHULL

4874. REZERVA TRAF STRUC. GALBENA 25 CM (23250) SCHULL

4875. REZERVA TRAF STRUC. GALBENA 25 CM (23250) SCHULL

4876. REZERVA TRAF ZUGRAV 18 CM TOP-LINE (26183) SCHUL

4877. REZERVA TRAF ZUGRAV 18 CM TOP-LINE (26183) SCHUL

4878. REZERVA TRAF ZUGRAV 18 CM TOP-LINE (26183) SCHUL

4879. REZERVA TRAF.RADIATOR FIR AURIU (20011) SCHULL

4880. REZERVA TRAFALET BLANA MIEL 100X250MM

4881. REZERVA TRAFALET BURETE 35*50 MM STU

4882. REZERVA TRAFALET BURETE FIN 35*100MM

REZERVA TRAFALET DE RADIATOR CU FIR AURIU 60


4883.
MM(20006)

4884. REZERVA TRAFALET DICKMAN 27CM (25287) SCHUL

4885. REZERVA TRAFALET DICKMAN 27CM (25287) SCHUL

4886. REZERVA TRAFALET DICKMAN 27CM (25287) SCHUL

4887. REZERVA TRAFALET GOLD-LINE 25CM (25246)

4888. REZERVA TRAFALET GOLD-LINE 25CM (25246)

4889. REZERVA TRAFALET GOLD-LINE 25CM (25246)

4890. REZERVA TRAFALET LACUIT 110 MM (22570) SCHULL

4891. REZERVA TRAFALET LACUIT 5CM (22467) SCH

4892. REZERVA TRAFALET LACUIT 5CM (22467) SCH

4893. REZERVA TRAFALET LACUIT 5CM (22467) SCH

177
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4894. REZERVA TRAFALET LACUIT 5CM (22467) SCH

4895. REZERVA TRAFALET LACUIT BLUE-LINE 18CM (25186)

4896. REZERVA TRAFALET LACUIT BLUE-LINE 18CM (25186)

4897. REZERVA TRAFALET MICRO-LINE 25CM (25258)

4898. REZERVA TRAFALET MICRO-LINE 25CM (25258)

4899. REZERVA TRAFALET MICROFIBRA 35*100 TIJA 6 MM

4900. REZERVA TRAFALET SILVER-LINE 18 CM (25189)

4901. REZERVA TRAFALET SILVER-LINE 18 CM (25189)

4902. REZERVA TRAFALET SILVER-LINE 18 CM (25189)

4903. REZERVA TRAFALET SILVER-LINE 27 (25279)

4904. REZERVA TRAFALET SILVER-LINE 27 (25279)

4905. REZERVA TRAFALET ZUGRAV GOLD-LINE, 18 CM (25176)

4906. REZERVA TRAFALET ZUGRAV GOLD-LINE, 18 CM (25176)

4907. REZERVA TRAFALET ZUGRAV PL ALBASTRU 27CM (25289)

4908. REZERVA TRAFALET ZUGRAV SILVER LINE TEXALON 20CM

4909. REZERVA TRAFALET ZUGRAV SILVER LINE TEXALON 20CM

4910. REZERVA TRAFALET ZUGRAV SILVER LINE TEXALON 20CM

4911. REZERVA TRAFALET ZUGRAV SILVER LINE TEXALON 20CM

4912. REZERVA TRAFALET ZUGRAV SILVER LINE TEXALON 20CM

4913. REZERVA TRAFALET ZUGRAV SILVER LINE TEXALON 20CM

4914. REZERVA VELUR 10 CM PT LACUIT SCHULL(20040)

4915. REZERVA VELUR 10 CM PT LACUIT SCHULL(20040)

4916. REZERVA VELUR 15 CM PT LACUIT SCHULL(20041)

4917. REZERVA VELUR 18 CM (25185)

4918. REZERVA VELUR 18 CM (25185)

4919. REZERVE ABRAZIVE VELCRO 70*125MM 80 (66407)

4920. REZERVE ABRAZIVE VELCRO 70*125MM 80 (66407)

4921. REZERVOR WC COLT

4922. REZERVOR WC LAGUNA

178
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4923. REZERVOR WC LAGUNA

4924. REZERVOR WC.SEMI-INALTIME DEFI ECHIPARE COMPLETA

4925. RIGOLA PEGASUS 130x75x1000 CU GRATAR

4926. RINDEA PH020-82

4927. RINDEA RIGIPS 140X41MM

4928. RINDEA RIGIPS 140X41MM

4929. RINDEA RIGIPS 250*41 LUMY

4930. ROABA 100L

4931. ROABA 85 L

4932. ROABA 85 L

4933. ROABA LIMEX 100 L

ROATA CAUCIUC PLIN-POLIURETAN-PT ROABA


4934.
CONSTRUCTII

4935. ROATA PNEUMATICA MASTER 4 PR

4936. ROATA PNEUMATICA STRONG 6

4937. ROATA ROABA 3.5*8

4938. ROBINET 2 1/2 MM

4939. ROBINET APA PVC 20*1/2 MUFA-HOL

4940. ROBINET APA PVC 30*1'' MUFA-HOL

4941. ROBINET CALORIFER EVP RETUR 1/2

4942. ROBINET CALORIFER EVP RETUR 1/2

4943. ROBINET CALORIFER EVP RETUR 1/2

4944. ROBINET CALORIFER EVP RETUR 1/2

4945. ROBINET CALORIFER EVP TUR 1/2

4946. ROBINET CALORIFER TUR 1/2 EVP-PT12MF

4947. ROBINET COLTAR EVP 1/2*1/2 (RB-CB12)

4948. ROBINET COLTAR EVP 1/2*1/2 (RB-CB12)

4949. ROBINET COLTAR EVP 1/2*1/2 (RB-CB12)

4950. ROBINET COLTAR EVP 1/2*1/2 (RB-CB12)

4951. ROBINET COLTAR EVP 1/2*1/2 (RB-CB12)

179
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4952. ROBINET COLTAR EVP 1/2*3/4 (RB-CB1234)

4953. ROBINET COLTAR EVP 1/2*3/4 (RB-CB1234)

4954. ROBINET COLTAR EVP 1/2*3/8 (RB-CB1238)

4955. ROBINET COLTAR FRATELLI

4956. ROBINET COLTAR SCHELL 1/2-1/2

4957. ROBINET CU OLANDEZ EVP 1"

4958. ROBINET CU OLANDEZ EVP 1"

4959. ROBINET CU OLANDEZ EVP 1/2" FI-FE

4960. ROBINET CU OLANDEZ EVP 3/4 FI-FE

4961. ROBINET D. SERVICI EVP 1'' (RZ-RA11)

4962. ROBINET D. SERVICI EVP 1/2'' (RB-RA12)

4963. ROBINET D.SERVICI EVP 1/2" (RZ-RA12)

4964. ROBINET D.SERVICI EVP 1/2" (RZ-RA12)

4965. ROBINET D.SERVICI EVP 3/4" (RZ-RA34)

4966. ROBINET D.SERVICI EVP 3/4" (RZ-RA34)

4967. ROBINET D.SERVICI EVP FONTA 1*3/4"

4968. ROBINET D.SERVICI EVP FONTA 1/2*3/4"

4969. ROBINET DUBLU SERVICIU 1'' EVP RB-RA11

4970. ROBINET DUBLU SERVICIU 1'' EVP RB-RA11

4971. ROBINET FLOTOR LAGUNA 3/8

4972. ROBINET FLUT GAZ FI-FE 3/8

4973. ROBINET FLUT GAZ FI-FI 3/8

4974. ROBINET GAZ COLT FE-FE 1/2 IB

4975. ROBINET GAZ COLT FI-FE 1/2*3/4 IB

4976. ROBINET GAZ COLT OLANDEZ 1/2 IB

4977. ROBINET GAZ EVP 1" INT

4978. ROBINET GAZ EVP 1'' FE

4979. ROBINET GOLIRE CALORIFER

4980. ROBINET GOLIRE CALORIFER EVP

180
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

4981. ROBINET GOLIRE CALORIFER EVP

4982. ROBINET MISOURI GAZ 1 1/2 FI-FI

4983. ROBINET PISOAR

4984. ROBINET PISOAR CU TEMPORIZATOR

4985. ROBINET POLIETILENA 32*1 FI

4986. ROBINET POLIETILENA 32*32

4987. ROBINET PPR 32 MM

4988. ROBINET RADIATOR COLTAR CU SERTAR 20*1/2 PPR

4989. ROBINET SERTAR 3/4

4990. ROBINET TERMOSTATAT+ CAP RBM

4991. ROBINET TERMOSTATIC 1/2 EVP

4992. ROBINET TRECERE EVP 1" FE ( RM-DMF11 )

4993. ROBINET TRECERE EVP 1" FE ( RM-DMF11 )

4994. ROBINET TRECERE EVP 1" FE ( RM-DMF11 )

4995. ROBINET TRECERE EVP 1'' FI

4996. ROBINET TRECERE EVP 1'' FI

4997. ROBINET TRECERE EVP 1'' FI

4998. ROBINET TRECERE EVP 1'' FI

4999. ROBINET TRECERE EVP 1*1/2 FI-FE

5000. ROBINET TRECERE EVP 1*1/2 FI-FE

5001. ROBINET TRECERE EVP 1*1/2 FI-FE

5002. ROBINET TRECERE EVP 1*1/2 FI-FE

5003. ROBINET TRECERE EVP 1.1/4 FE (RB-LMF114)

5004. ROBINET TRECERE EVP 1.1/4 FE (RM-LMF114)

5005. ROBINET TRECERE EVP 1.1/4 FI (RM-LFF114)

5006. ROBINET TRECERE EVP 1/2 FI

5007. ROBINET TRECERE EVP 1/2 FI-FE EVP

5008. ROBINET TRECERE EVP 1/2 FI-FE EVP

5009. ROBINET TRECERE EVP 1/2" FI (RB-DFF12)

181
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5010. ROBINET TRECERE EVP 2" FI (RB-LFF2)

5011. ROBINET TRECERE EVP 2" FI-FE RM-LMF2

5012. ROBINET TRECERE EVP 3/4 FI-FE

5013. ROBINET TRECERE EVP 3/4 FI-FE

5014. ROBINET TRECERE EVP 3/4 FI-FE

5015. ROBINET TRECERE EVP 3/4" FI (RM-DFF34)

5016. ROBINET TRECERE EVP 3/4" FI (RM-DFF34)

5017. ROBINET TRECERE FONTA 1'' EVP

5018. ROBINET TRECERE FONTA 1'' EVP

5019. ROBINET TRECERE FONTA 1'' EVP

5020. ROBINET TRECERE FONTA 1/2 EVP

5021. ROBINET TRECERE FONTA 1/2 EVP

5022. ROBINET TRECERE FONTA 3/4 EVP

5023. ROBINET TRECERE FONTA 3/4 EVP

5024. ROBINET+CAP TERMOSTATIC HERZ CLASIC

5025. ROBINET+CAP TERMOSTATIC PROJEKT HERZ

5026. ROLA CU TAVA ACRILICA

5027. ROLA HARTIE IGIENICA 2 STRATURI

5028. ROLA HARTIE IGIENICA MINI JUMBO 2 STRATURI

5029. ROLA MINI SLEFUIT GR 150 (64110) SCHULLER

5030. ROLA MINI SLEFUIT GR 150 (64110) SCHULLER

5031. ROLA MINI SLEFUIT GR 180 (64111)

5032. ROLA MINI SLEFUIT GR 60

5033. ROLA MINI SLEFUIT GR 60

5034. ROLA MINI SLEFUIT GR 80 (64107)

5035. ROLA MINI SLEFUIT GR 80 (64107)

5036. ROLA MINI SLEFUIT GR 80 (64107)

5037. ROLA MINI SLEFUIT GR120 (64109)

5038. ROLA MINI SLEFUIT GR120 (64109)

182
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5039. ROLA PENTRU FURTUN DE IRIGATIE

5040. ROLA PT LAC KANA

5041. ROLA TRAFALET 10CM STU 04-119

5042. ROLA TRAFALET 12CM STU 04-117

5043. ROLA TRAFALET ACRIL MULTICOLOR,10CM 04-139

5044. ROLA TRAFALET MICROFIBRA 10CM 04-279

5045. ROLA VELUR 23CM

5046. ROTI DE FIER PT MOTOCULTOR MICI SZK130

5047. ROTITE CABINA DUS

5048. ROTOPERCUTOR PBH 2000 SRE

5049. ROVIS LAC PT LEMN MAHON 0.75L

5050. ROZETA ALBA/ MARO

5051. ROZETA ALBA/ MARO

5052. ROZETA PLASTIC

5053. RULETA 20M YATTO

5054. RULETA 3 M

5055. RULETA 3 M

5056. RULETA 3M CU PROTECTIE SI MAGNET

5057. RULETA 5 M EVP

5058. RULETA 7.5 M, WES

5059. RULETA 7.5M GIANT

5060. RULETA BANDA FIBRA 10M

5061. RULETA BANDA FIBRA 20M LT12522

5062. RULETA BANDA FIBRA 30M LT12523

5063. RULETA CU MAGNET 10M*25MM

5064. RULETA CU PROTECTIE 10M*25MM

5065. RULETA CU PROTECTIE 3M*16MM

5066. RULETA CU PROTECTIE 3M*16MM

5067. RULETA CU PROTECTIE 5M*19MM STU

183
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5068. RULETA CU PROTECTIE SI MAGNET 3M*12.5 MM LUM

5069. RULETA CU PROTECTIE SI MAGNET 5MX19MM

5070. RULETA CU PROTECTIE SI MAGNET 7.5 MX19MM

5071. RULETA GEODEZICA BANDA METALICA 30M

5072. RULETA GEODEZICA BANDA METALICA 30M

5073. RULETA GEODEZICA BANDA METALICA 30M

5074. RULETA GEODEZICA BANDA METALICA 50M

5075. RULETA GEODEZICA BANDA METALICA 50M

5076. RULETA GIANT 10 M

5077. RULETA HI-LOCK 5M*19MM (31675) SCHUL

5078. RULETA HI-LOCK 5M*19MM (31675) SCHUL

5079. RULETA HI-LOCK 7.5M*19MM (31677) SCHUL

5080. RULETA HI-LOCK 7.5M*19MM (31677) SCHUL

5081. RULETA HI-LOCK 8M*25MM (31655) SCHUL

5082. RULETA HI-LOCK 8M*25MM (31655) SCHUL

5083. RULETA KAPRO 3M 500-3

5084. RULETA KAPRO 5M 608-5

5085. RULETA KAPRO 8M 608-8

5086. RULETA POPULAR 3M

5087. RULETA POPULAR 3M

5088. RULETA POPULAR 3M

5089. RULETA PROFI 3M (31600) SCHUL

5090. RULETA PROFI 3M (31600) SCHUL

5091. RULETA PROFI 3M (31600) SCHUL

5092. RULETA PROFI 5M (31605) SCHUL

5093. RULETA PROFI 5M (31605) SCHUL

5094. RULETA PROFI 5M (31605) SCHUL

5095. RULETA PROFI 7.5M (31607) SCHUL

5096. RULETA PROFI 7.5M (31607) SCHUL

184
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5097. SACI DE RAFIE

5098. SACI DE RAFIE

5099. SACI MENAJ SCHUL 10 BUC/SUL 110L (46110)

5100. SACI MENAJ SCHUL 10 BUC/SUL 110L (46110)

5101. SACI MENAJ SCHUL 10 BUC/SUL 120L (46114)

5102. SACI MENAJ SCHUL 10 BUC/SUL 120L (46114)

5103. SACI MENAJ SCHUL 10 BUC/SUL 120L (46114)

5104. SACI MENAJ SCHUL 10 BUC/SUL 120L (46114)

5105. SACI MENAJ SCHUL 10 BUC/SUL 120L (46114)

5106. SACI MENAJ SCHUL 10 BUC/SUL 120L (46114)

5107. SACI MENAJ SCHUL 10 BUC/SUL 120L (46114)

5108. SACI MENAJ SCHUL 10 BUC/SUL 240L (46115)

5109. SACI MENAJ SCHUL 20 BUC/SUL 60L (46105)

5110. SACI MENAJ SCHUL 20 BUC/SUL 60L (46105)

5111. SACI MENAJ SCHUL 40 BUC/SUL 25L (46100)

5112. SACI MENAJ SCHUL 40 BUC/SUL 25L (46100)

5113. SACI MENAJ SCHUL 60L 20 BUC/SUL (46106)

5114. SACI MENAJ SCHUL 60L 20 BUC/SUL (46106)

5115. SACI MENAJ SCHUL 60L 20 BUC/SUL (46106)

5116. SACI RAFIE

5117. SADOLIN BASE 2.5 L

5118. SADOLIN BASE 2.5 L

5119. SADOLIN BASE 5L.

5120. SADOLIN BASE 5L.

5121. SADOLIN BASE 5L.

5122. SADOLIN BASE GRUND PT LEMN 0.75L

5123. SADOLIN BASE GRUND PT LEMN 0.75L

5124. SADOLIN EXTRA BRAD 0.75L

5125. SADOLIN EXTRA BRAD 2.5L

185
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5126. SADOLIN EXTRA BRAD 2.5L

5127. SADOLIN EXTRA BRAD 5L

5128. SADOLIN EXTRA BRAD 5L

5129. SADOLIN EXTRA BRAD BOROVI 0.75 L

5130. SADOLIN EXTRA CIRESE 0.75L

5131. SADOLIN EXTRA CIRESE 0.75L

5132. SADOLIN EXTRA CIRESE 5L

5133. SADOLIN EXTRA CIRESE 5L

5134. SADOLIN EXTRA INCOLOR 3L

5135. SADOLIN EXTRA MAHON 0.75L

5136. SADOLIN EXTRA MAHON 5L

5137. SADOLIN EXTRA MAHON 5L

5138. SADOLIN EXTRA MAHON 7- 3L

5139. SADOLIN EXTRA MAHON INCHIS 2.5L

5140. SADOLIN EXTRA NUC 0.75L

5141. SADOLIN EXTRA NUC 2.5L

5142. SADOLIN EXTRA NUC 2.5L

5143. SADOLIN EXTRA NUC 3 L

5144. SADOLIN EXTRA NUC 5L

5145. SADOLIN EXTRA PALISANDRU 2.5L

5146. SADOLIN EXTRA PALISANDRU 5 L

5147. SADOLIN EXTRA PALISANDRU 5 L

5148. SADOLIN EXTRA PALISANDRU 5 L

5149. SADOLIN EXTRA PALISANDRU9-1L

5150. SADOLIN EXTRA STEJA D 0.75L

5151. SADOLIN EXTRA STEJA D 0.75L

5152. SADOLIN EXTRA STEJAR D 2.5L

5153. SADOLIN EXTRA STEJAR D 2.5L

5154. SADOLIN EXTRA STEJAR R 0.75L

186
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5155. SADOLIN EXTRA STEJAR R 0.75L

5156. SADOLIN EXTRA STEJAR R 2.5L

5157. SADOLIN EXTRA STEJAR R 3L

5158. SADOLIN EXTRA STEJAR RUSTIC 5L

5159. SADOLIN EXTRA STEJAR RUSTIC 5L

5160. SADOLIN EXTRA STEJAR RUSTIC 5L

5161. SADOLIN EXTRA TEAK 2.5L

5162. SADOLIN EXTRA TEAK 2.5L

5163. SADOLIN EXTRA TEAK 3-1L

5164. SADOLIN EXTRA TEAK 5 L

5165. SADOLIN EXTRA TEAK 5 L

5166. SADOLIN HAMER FORJAT ARGINTIU 0.75L

5167. SADOLIN HAMER FORJAT ARGINTIU 0.75L

5168. SADOLIN HAMER FORJAT AURIU 0.75L

5169. SADOLIN ROSU SUEDEZ 0.75L

5170. SAIBA FI 10

5171. SAIBA LATA FI 10

5172. SAIBA LATA FI 10

5173. SAIBA LATA FI 14

5174. SAIBA LATA FI 14

5175. SAIBA LATA FI 16

5176. SAIBA LATA FI 16

5177. SAIBA LATA FI 18

5178. SAIBA LATA FI 18

5179. SAIBA LATA FI 18

5180. SAIBA LATA FI 18

5181. SAIBA LATA FI 18

5182. SAIBA LATA FI 18

5183. SAIBA LATA FI 18

187
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5184. SAIBA LATA FI 18

5185. SAIBA LATA FI 20

5186. SAIBA LATA FI 20

5187. SAIBA LATA FI 20

5188. SAIBA LATA FI 6

5189. SAIBA LATA FI 6

5190. SAIBA LATA FI 8

5191. SAIBA LATA FI 8

5192. SAIBA M12

5193. SAIBA M12

5194. SAIBA M14

5195. SAIBA M14

5196. SAIBA M16

5197. SAIBA M16

5198. SAIBA M6

5199. SAIBA M6

5200. SAIBA M6

5201. SAIBA M6

5202. SAIBA M8

5203. SAIBA M8

5204. SAIBA M8

5205. SAIBA OTEL/CAUCIUC 4.8*19

5206. SAIBA OTEL/CAUCIUC 4.8*19

5207. SAIBA PLATA M12*37*3

5208. SALOPETA PIEPTAR BLEUMARIN

5209. SAMOT GROS

5210. SAMOT SUBTIRE

5211. SAPA AUTONIVELANTA CN68

5212. SAPA DE MUNTE MICA

188
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5213. SAPA FORJATA

5214. SAPA MICA

5215. SAPA TIP V

5216. SAPA TIP V

5217. SAPUN SPUMA 5 LITRI

5218. SARMA GHIMPATA ZINCATA

5219. SARMA NEAGRA GROASA 2MM

5220. SARMA NEAGRA GROASA 2MM

5221. SARMA NEAGRA SUBTIRE 1MM

5222. SARMA NEAGRA SUBTIRE 1MM

5223. SARMA SUDURA 1.2 MM

5224. SARMA SUDURA 1.2 MM

5225. SARMA SUDURA 0.8 MM

5226. SARMA SUDURA 1 MM

5227. SARMA SUDURA 1 MM

5228. SARMA ZINCATA 1.2

5229. SARMA ZINCATA GROASA 2 ; 2.2 ; 2.5 ; 3 MM

5230. SARMA ZINCATA GROASA 2 ; 2.2 ; 2.5 ; 3 MM

5231. SARPE DESFUNDAT TEVI 10M

5232. SARPE DESFUNDAT TEVI 10M

5233. SARPE TEVI 15MX10MM VARF TIP ARC

5234. SARPE TEVI 3M LT55875

5235. SARPE TEVI 3M LT55875

5236. SCARA 7209 2 TR CULISANTA

5237. SCARA 7514 2*14

5238. SCARA 913 120KG

5239. SCARA ALUMINIU 2*7 TIP 7507

5240. SCARA ALUMINIU 3TR 7608 3*8 TR

5241. SCARA ALUMINIU 7114 1*14

189
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5242. SCARA DUBLA 914-120

5243. SCARA DUBLA 915-120

5244. SCARA DUBLA 917-120KG

5245. SCARA DUBLA 918 120 KG

5246. SCARA DUBLA FORTE 9403-3TR

5247. SCARA MANSARDA 60*110

5248. SCARA MANSARDA 70/110

5249. SCARA SIMPLA 7107 1*7 TREPTE

5250. SCARA SIMPLA 7111 1*11 TR

5251. SCARA SIMPLA 7111 1*11 TR

5252. SCARA UNIV 3 TR 7609 3*9 TR

5253. SCARA UNIV 3 TR 7609 3*9 TR

5254. SCARA UNIV 3 TR 7612

5255. SCARA UNIV CU 2 TR 7509 2*9

5256. SCARA UNIV CU 3 TR 7610 3*10 TR

5257. SCARA UNIV CU 3 TR 7611 3*11TR

5258. SCARA UNIV TIP 7607 3*7TR

5259. SCAUNE BISTRO

5260. SCOABE FI 10

5261. SCOABE FI 10

5262. SCOABE FI 10

5263. SCOABE FI 8

5264. SCOABE PTR CONSTRUCTII 150MM

5265. SCULPTARE BETON

5266. SECERA 16"

5267. SECURE FORJATA CU COADA 0.7KG

5268. SECURE FORJATA 1 KG

5269. SECURE FORJATA 1 KG

5270. SECURE FORJATA 1.2 KG

190
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5271. SECURE FORJATA 1.5 KG

5272. SECURE FORJATA 2.5 KG

5273. SECURE FORJATA 3 KG

5274. SEMIBOLTARI ZALAU MARE

5275. SEMINEU ECONOMIC CU BOLTA 5KW

5276. SEMIOLANDEZ 15*3/4

5277. SEMIOLANDEZ CONTOR APA 1/2"

5278. SEMIOLANDEZ CONTOR APA 1/2"

5279. SEMIOLANDEZ CU 15*1/2 FI

5280. SEMIOLANDEZ CU 15-1/2 FI EVP

5281. SEMIOLANDEZ CU 18*1/2 FI

5282. SEMIOLANDEZ CU 18*1/2 FI

5283. SEMIOLANDEZ CU 18*3/4 FI

5284. SEMIOLANDEZ CU 22*3/4

5285. SEMIOLANDEZ CU 22*3/4

5286. SEMIOLANDEZ CU 22*3/4

5287. SEMIOLANDEZ CU 28*1 FI

5288. SEMIOLANDEZ CU 28*1 FI

5289. SEMISAMOT

5290. SEMISAMOT

5291. SENZOR DE PREZENTA 180 GRADE

5292. SENZOR DE PREZENTA 180 GRADE

5293. SENZOR DE PREZENTA 500GRADE 240V

5294. SENZOR PREZENTA 360 JQ-37

5295. SENZOR PREZENTA 360 JQ-37

5296. SENZOR PREZENTA JQ-30 T&G

5297. SERVETELE CAFE NOVA 50/SET

5298. SERVETELE FOREST

5299. SERVETELE NASS 70BUC/SET

191
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5300. SERVETELE PALOMA PASTI

5301. SET BR+GARNIT 35-501

5302. SET 10 BITI PH 0

5303. SET 10 BITI PZ 1

5304. SET 10 BITI S5

5305. SET 10 BITURI DIVERSE

5306. SET 10 CHEI HEXAGONALE 1.5-10 MM CR-V SATINATE

5307. SET 10 DISCURI DIN PANZA ABR P100 125 MM

5308. SET 10 DISCURI DIN PANZA ABRAZIVA,150MM, P40

5309. SET 10 DISCURI PANZA ABR 120(LT08562)

5310. SET 10 DISCURI PANZA ABR 120(LT08562)

5311. SET 10 DISCURI PANZA ABR 60GR LT08556

5312. SET 10 DISCURI PANZA ABR 80GR LT08558

5313. SET 10 LAME CUTTER 18MM (30553) SCHULLER

5314. SET 10 LAME CUTTER 18MM (30553) SCHULLER

5315. SET 10 LAME CUTTER 18MM (30553) SCHULLER

5316. SET 10 LAME PT CUTTER

5317. SET 10 LAME PT CUTTER

5318. SET 10 MASTI ANTIPRAF,FILTRU CARBON

5319. SET 10 REZ PT CUTTER 18MM

5320. SET 10 REZ PT CUTTER 18MM

5321. SET 10 ROLE POLIACRIL GALBEN 100MM

5322. SET 12 CREIOANE TAMPLARIE 180MM

5323. SET 18 BITURI DIVERSE

5324. SET 2 BITURI PT RIGIPS PH1 PH2

5325. SET 2 DISCURI CU SMIRGHEL 125MM P120

5326. SET 2 DISCURI CU SMIRGHEL 125MM P120

5327. SET 2 DISCURI SMIRGHEL P100/M14

5328. SET 2 DISCURI SMIRGHEL P100/M14

192
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5329. SET 2 DISCURI SMIRGHEL P60 150MM

5330. SET 2 DISCURI SMIRGHEL P60/M14

5331. SET 2 DISCURI SMIRGHEL P60/M14

5332. SET 2 DISCURI SMIRGHEL P80/M14

5333. SET 2 DISCURI SMIRGHEL P80/M14

5334. SET 2 MENGHINE 50*150MM

5335. SET 20 BITURI

5336. SET 3 BUC TRAFALET RADIATOR 100MM (22310)

5337. SET 3 BUC TRAFALET RADIATOR 110MM (22370)

5338. SET 3 BUC TRAFALET RADIATOR 110MM (22370)

5339. SET 3 BURGHIE

5340. SET 30 BITURI-25MM,LT(PZ1,PZ2,PZ3,PH2,PH3)

5341. SET 30 BITURI-25MM,LT(PZ1,PZ2,PZ3,PH2,PH3)

5342. SET 4 CHEI TUBULARE SCURTE 10; 13; 17

5343. SET 4 DALTI PT LEMN (LT25810)

5344. SET 5 BURGHIE BETON BOSCH 4-10

5345. SET 5 PANZE S 1122 BF BOSCH

5346. SET 5 PANZE TIP T 118 A

5347. SET 6 SURUBELNITE MECANICA FINA

5348. SET 8 CHEI TUBULARE CU COADA 5-13,65MM

5349. SET 9 CHEI HEXAGONALE 1,10MM

5350. SET 9 CHEI IMBUS LUNGI 1.5-10 MM

5351. SET 9 CHEI IMBUS STEA T10-T50

5352. SET 9 CHEI IMBUS STEA T10-T50

5353. SET 9 CHEI TORX LUNGI T10-T50 SATINATE

5354. SET 9 CHEI TORX SCURTE T10-T50

5355. SET ACCESORII RADIATOR 11 PIESE CU CONSOLE EVP

5356. SET ACCESORII RADIATOR 7 PCS EVP

5357. SET BITI TORX GRAPHITE 27

193
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5358. SET BURGHIE 8 BUC/SET 3-10MM

5359. SET BURGHIE ELICOIDALE LEMN 10-20MM

5360. SET BURGHIE LEMN LUNGI 6 BUC/SET 6-14 MM

5361. SET BURGHIE METAL HSS 19BUC 1-10MM

5362. SET BURGHIE PT METAL HSS 2-8

5363. SET CHEI COMBINATE 6BUC 8-17 MM

5364. SET CHEI COMBINATE 8 BUC,6-19MM

5365. SET CHEI FIXE+TUB CU ARTICULATIE 6 BUC

5366. SET CHEI IMBUS 10 BUC

5367. SET CHEI INELARE SEMIDESCHISE 4 BUC

5368. SET CHEI TUB CU DINTI PT INJECTOARE 1/2

5369. SET CHEI TUB.DE IMPACT M12-M18 3/4" 6BUC

5370. SET CHEI TUB.DE IMPACT M12-M18 3/4" 6BUC

5371. SET CHEI TUBULARE ADANCI DE IMPACT 15 BUC

5372. SET CHEI TUBULARE DE IMPACT 10-22MM

5373. SET CIOCANE PENTRU TABLA

5374. SET CONDIMENT 5 PIESE

5375. SET CONDIMENT CERAMIC ALBASTRU

5376. SET DISTRIBUITOR PARDOSEALA 9 CAI HERZ

5377. SET DOZATOR CONDIMENTE ANTALIA

5378. SET FIR TRASAT CU BULA SI CRETA 115 GR

5379. SET FIR TRASAT CU BULA SI CRETA 115 GR

5380. SET FIXARE BOILER 10*135 PR-10135

5381. SET FIXARE BOILER 12*145 MM

5382. SET FOARFECI POMI ORIENTAL (DISP.CU ATA)

5383. SET FREZE BETON 33-53-67-73MM

5384. SET FREZE BETON 33-53-67-83 MM

5385. SET FREZE CIRCULARE 2

5386. SET FREZE CIRCULARE 26-63 28690

194
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5387. SET FREZE CU WOLFRAM PT BETON

5388. SET FREZE CU WOLFRAM PT BETON

5389. SET FREZE PENTRU SCOS CEPURI 64-127 MM 8 PIESE

5390. SET FREZE PT SCOS CEPURI 30-120MM 8P

5391. SET FREZE PT SCOS CEPURI 30-65MM 11P

5392. SET FREZE PT.SCOS CEPURI 19-64 MM

5393. SET GARNITURI PT VERMOREL 89515-520

5394. SET GARNITURI VERMOREL 89525

5395. SET IMBUS CANELAT 5 PIESE

5396. SET LACUIT (22402) SCHUL

5397. SET LACUIT MIC ROLA 5CM (22401) SCHULL

5398. SET LACUIT MIC ROLA 5CM (22401) SCHULL

5399. SET LACUIT ROLA 10 CM (22415) SCHULL

5400. SET LACUIT ROLA 10 CM (22415) SCHULL

5401. SET MASA 18P

5402. SET MIXT 35 PIESE BETON

5403. SET MIXT 35 PIESE METAL HSS

5404. SET NIVELA LASER PLAN PLL 360

5405. SET PILE CONICE 4*160*75MM 6 BUC

5406. SET PILE DIAMANTATE 180MM 5BUC

5407. SET PT SPALAREA MASINILOR 9 PIESE

5408. SET SANITAR BATERIE PPR 20*1/2

5409. SET SEMINEU RACORD

5410. SET SPACLU JAPONEZ 4P (50110) SCHUL

5411. SET SPATULA DE CAROSERIE COLT (50608)

5412. SET SPATULA DE CAROSERIE COLT (50608)

5413. SET SURUBELNITA DE MECANICA FINE 7 BUC

5414. SET SURUBELNITA LACATUSARIE 6 BUC

5415. SET SURUBELNITE CU CLICHET+BITI 36BUC

195
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5416. SET SURUBELNITE LT61610

5417. SET SURUBELNITE TORX 6 BUC

5418. SET TRAF. ACRIL MULTICOLOR 100*250

5419. SET TRAFALET ACRIL MULTICOLOR 80*250MM

5420. SET TRAFALET BURETE SUPERFIN DENS 100X35MM

5421. SET TRAFALET CU GRATAR ACRIL (LT07500)

5422. SET TRAFALET VESTAN 25 CM (20220) SCHULL

5423. SET TRAFALET VESTAN 25 CM (20220) SCHULL

5424. SET TRAFALET VESTAN 25 CM (20220) SCHULL

5425. SET TRAFALET VESTAN 25 CM (20220) SCHULL

5426. SET TUBULARE+ANTRENOR 106BUC 1/2

5427. SET X LINE 43 ACC

5428. SET ZUGRAV PROFESIONAL (20245) SCHULL

5429. SET ZUGRAV PROFESIONAL (20245) SCHULL

5430. SET ZUGRAV PROFESIONAL (20245) SCHULL

5431. SET ZUGRAV PROFESIONAL (20245) SCHULL

5432. SET ZUGRAV PROFESIONAL 18 CM (20244) SCHULL

5433. SET ZUGRAV PROFESIONAL 18 CM (20244) SCHULL

5434. SFLEDER 170

5435. SFOARA CONSTRUCTII 30M

5436. SFOARA CONSTRUCTII 50M

5437. SFOARA DEMAROR 3.5

5438. SFOARA DEMAROR 4.5 STIHL

5439. SFOARA LEGAT BORCANE(MICA)

5440. SFOARA LEGAT BORCANE(MIJLOCIE)

5441. SFOARA PT CONSTRUCTII 50M

5442. SFOARA PT CONSTRUCTII 50M

5443. SFOARA PT CONSTRUCTII 80M

5444. SFOARA ROSIE

196
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5445. SFOARA.

5446. SIFON DIN TEVI 1 1/2X40-7985

5447. SIFON DIN TEVI 1 1/2X50-7985

SIFON DIN TEVI PT CHIUVETA CU IESIRE ORIZONTALA 1


5448.
1/2X50-798510

5449. SIFON FLEXIBIL 1*1/4 FARA VENTIL

5450. SIFON FLEXIBIL EVP 1*1/4 CU VENTIL

5451. SIFON INGROPAT MASINA SPALAT 40

5452. SIFON INOX

5453. SIFON LAVOAR+VENTIL AUTOMAT

5454. SIFON PARDOSEALA 100*100 LATERAL BARESSI

5455. SIFON PARDOSEALA 100*100 VERTICAL BARESI

5456. SIFON PARDOSEALA 1INTRARE

5457. SIFON PARDOSEALA 2 INTRARI+1 IESIRE VERTICAL

5458. SIFON PARDOSEALA 2 INTRARI+1 IESIRE VERTICAL

5459. SIFON PISOAR STY-535-1

5460. SIFON PLASTIC CU DECANTOR 1 1/2 EVP

5461. SIFON PLASTIC CU DECANTOR 1 1/4 EVP

5462. SIGURANTA 35 A

5463. SIGURANTA AUTOMATA MOELLER 16A

5464. SIGURANTA AUTOMATA MOELLER 20A 1P+N

5465. SIGURANTA AUTOMATA MOELLER 20A 1P+N

5466. SIGURANTA AUTOMATA MOELLER 32 A

5467. SIGURANTA AUTOMATA MOELLER 32 A

5468. SIGURANTA AUTOMATA T&G 10A MONOPOLAR

5469. SIGURANTA AUTOMATA T&G 16A POL+NUL

5470. SIGURANTA AUTOMATA T&G 16A TRIPOLARA

5471. SILD TABLA H=250MM L=155MM GROS 2MM DREAPTA

5472. SILD TABLA H=250MM L=155MM GROS 2MM STANGA

5473. SILD TABLA H=287MM L=120MM GROS 2MM DREAPTA

197
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5474. SILD TABLA H=287MM L=120MM GROS 2MM STANGA

5475. SILICON CERESIT EASY FOR YOU ALB 150ML

5476. SILICON CERESIT SANITAR CS25TP ALB 280ML

5477. SILICON CERESIT SANITAR CS25TP ALB 280ML

5478. SILICON CERESIT SANITAR CS25TP ALB 280ML

5479. SILICON CERESIT SANITAR CS25TP TRANSPARENT 280ML

5480. SILICON CERESIT SANITAR CS25TP TRANSPARENT 280ML

5481. SILICON CERESIT SANITAR CS25TP TRANSPARENT 280ML

5482. SILICON CERESIT STICLA TRANSPARENT 300ML

5483. SILICON CERESIT UNIVERSAL CS24 TRNSPARENT 280ML

5484. SILICON MASTIC NEGRU BISON 530GR

5485. SILICON MASTIC NEGRU BISON 530GR

5486. SIMPLEX-SIFON CU PREA PLIN-CROMAT-40/50X540-616845

5487. SINA 35 CM 1.1 3/8 PI

5488. SINA 35 CM 1.6 .325"

5489. SINA 35 CM 1.6 .325"

5490. SINA 35 CM 1.6 .325"

5491. SINA 40 1.1 3/8

5492. SINA 40 CM 1.3 3/8

5493. SINA 40 CM 1.6 3/8

5494. SINA 45 CM 1.3 3/8"

5495. SINA 45 CM 1.6MM 3/8

5496. SINA GHIDAJ 6 MM,2.5M

5497. SINA GHIDAJ W6 2.5 M 2811236319

5498. SINA GHIDAJ W6 2.5 M 2811236319

5499. SINA PERDEA 1.50 M

5500. SINA PERDEA 2 M

5501. SINA PERDEA 3,5M

5502. SINA PERDEA 3.00 M

198
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5503. SINA PERDEA 4 M

5504. SINA TOP 1 CANAL A1 150 CM

5505. SINA TOP 1 CANAL A1 180 CM

5506. SINA TOP 1 CANAL A1 210 CM

5507. SINA TOP 1 CANAL B1 300 CM

5508. SINA U 1.10 M

5509. SINA U 1.50M

5510. SINA U 1.70 M

5511. SINA U 1.90 M

5512. SINA U 1.90 M

5513. SINA U 2.10M

5514. SINA U 2.30M

5515. SINA U 290

5516. SINA U CIRES 150

5517. SINDRILA BIBER 3MP/PACHET

5518. SINDRILA BIT ECO ROOF TRADITIONAL ROSU

5519. SIR CLEME H-5A 6 MM

5520. SISTEM PLUVIAL NEGRU -CASA VASI

5521. SITA ABRAZIVA P60 280X105 MM

5522. SITA ABRAZIVA P80 280X105MM

5523. SLEFUITOR CU BANDA 650W SKIL

5524. SLEFUITOR CU DISPOZITIV PT MANER

5525. SLEFUITOR CU EXCENTRIC BOSCH

5526. SLEFUITOR CU VIBRATII 300W

5527. SLEFUITOR CU VIBRATII GSS 230AE

5528. SLEFUITOR PSM 18LI BARETOOL

5529. SNUR ETANSARE 150M LOCTITE

5530. SOBA DE INCALZIT CENTRALA BEATRICE

5531. SOL DE INDEPARTAT SILICONUL 250ML

199
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5532. SOLUTI PT IND GRASIME 0.5L

5533. SOLUTIE CURATAT MATERIALE PLASTICE 0.5L

5534. SOLUTIE CURATAT MATERIALE PLASTICE 0.5L

5535. SOLUTIE IGNIFUGARE LEMN 10L

5536. SOLUTIE MEDIE DE BLOCAT FILETE 50 ML K118

5537. SOLUTIE PT CURATAT INTENSIVA 1 L MELLERUD

5538. SOLUTIE PT CURATAT INTENSIVA 1 L MELLERUD

5539. SOLUTIE PT INDEPARTAT CIMENT 1 L

5540. SOLUTIE PT INDEPARTAT CIMENT 1 L

5541. SOLUTIE PT PETE DE CIMENT DE PE MARM PIATRA

5542. SOLUTIE PT REZIDURILE DE ADEZIV 250ML

5543. SOLVOXOL DILUANT 1L

5544. SORB ALAMA 1/2

5545. SORB COMPLET ALAMA 1' EVP

5546. SORB COMPLET ALAMA 1' EVP

5547. SORB COMPLET ALAMA 3/4 EVP

5548. SORB CU SITA 1'' ALAMA RB-SSA11 EVP

5549. SORB CU SITA 1'' ALAMA RB-SSA11 EVP

5550. SORB CU SITA 1.1/2" EVP

5551. SORB CU SITA 1.1/4" EVP

5552. SORB CU SITA 1.1/4" EVP

5553. SORB CU SITA 3/4 ALAMA RB-SSA34 EVP

5554. SORB CU SITA 3/4 ALAMA RB-SSA34 EVP

5555. SORB PLASTIC 3/4

5556. SORB SITA 1/2

5557. SORB TURNAT 1 1/2

5558. SORB TURNAT 1 1/4

5559. SORB TURNAT 1/2

5560. SPACLU 100MM HUNTER

200
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5561. SPACLU 40 MM./

5562. SPACLU CRESTAT 180 MM

5563. SPACLU DUYAR AUTO 5/SET

5564. SPACLU ELASTIC 100 MM (50038) SCHUL

5565. SPACLU ELASTIC 120 MM (50039) SCHUL

5566. SPACLU ELASTIC 120 MM (50039) SCHUL

5567. SPACLU ELASTIC 25 MM (50030) SCHUL

5568. SPACLU ELASTIC 40 MM (50032) SCHUL

5569. SPACLU ELASTIC 40 MM (50032) SCHUL

5570. SPACLU ELASTIC 40 MM (50032) SCHUL

5571. SPACLU ELASTIC 50 MM (50033) SCHUL

5572. SPACLU ELASTIC 50 MM (50033) SCHUL

5573. SPACLU ELASTIC 60 MM (50034) SCHUL

5574. SPACLU ELASTIC 60 MM (50034) SCHUL

5575. SPACLU ELASTIC 70 MM (50035) SCHUL

5576. SPACLU ELASTIC 70 MM (50035) SCHUL

5577. SPACLU ELASTIC 80 MM (50036) SCHUL

5578. SPACLU ELASTIC 80 MM (50036) SCHUL

5579. SPACLU ELASTIC 80 MM (50036) SCHUL

5580. SPACLU GIPS CARTON 15 MM (50150) SCHUL

5581. SPACLU GIPS CARTON 15 MM (50150) SCHUL

5582. SPACLU INOX 250*90 MANER LEMN

5583. SPACLU INOX 2K 100MM (50707)

5584. SPACLU INOX 2K 100MM (50707)

5585. SPACLU INOX 2K 50MM(50704)

5586. SPACLU INOX 2K 75MM (50706)

5587. SPACLU INOX 2K 75MM (50706)

5588. SPACLU INOX 2K MANER 125MM (50708)

5589. SPACLU INOX 2K MANER 125MM (50708)

201
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5590. SPACLU INOX 2K MANER 32MM (50702) SCHUL

5591. SPACLU INOX 2K MANER 32MM (50702) SCHUL

5592. SPACLU INOX CU INS METALICA 150MM

5593. SPACLU INOX CU INS METALICA 150MM

5594. SPACLU INOX CU INS METALICA 150MM

5595. SPACLU INOX MAN CAUCIUC 80MM

5596. SPACLU INOX MAN CAUCIUC 100MM

5597. SPACLU INOX MAN CAUCIUC 100MM

5598. SPACLU INOX MAN CAUCIUC 100MM

5599. SPACLU INOX MAN CAUCIUC 40

5600. SPACLU INOX MAN CAUCIUC 40

5601. SPACLU INOX MAN CAUCIUC 40

5602. SPACLU INOX MAN CAUCIUC 40MM

5603. SPACLU INOX MAN CAUCIUC 60MM

5604. SPACLU INOX MAN CAUCIUC 60MM

5605. SPACLU INOX MAN CAUCIUC 80

5606. SPACLU INOX MAN CAUCIUC 80

5607. SPACLU INOX PT RAZUIT,100MM,INDOIT-LT05952

5608. SPACLU MULTIFUNCTIONAL MANER 2 K (50086) SCHUL

5609. SPACLU MULTIFUNCTIONAL MANER 2 K (50086) SCHUL

5610. SPACLU MULTIFUNCTIONAL MANER 2 K (50086) SCHUL

5611. SPACLU PERETE INOX 40CM

5612. SPACLU PT COLT INTERIOR 80*60

5613. SPACLU PT ROSTURI DIN CAUCIUC 150MM

5614. SPACLU PT SILICON 4 BUC LUMY

5615. SPATULA DE PERETE INOX 20MM (50071)

5616. SPATULA DE PERETE INOX 20MM (50071)

5617. SPATULA DE PERETE ALUMINIU 40CM (50073)

5618. SPATULA DE PERETE INOX 60CM (50075) SCHULL

202
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5619. SPITZ 520MM USH

5620. SPITZ SDS PLUS 250 MM HAWERA

5621. SPOT HALOGEN

5622. SPOT INCASTRAT ITALIAN R63 ALB E27

5623. SPOT INCASTRBIL ALB R39

5624. SPOT LED ROTUND APLICABIL 12W170*35MM 4200K

5625. SPOT LED ROTUND APLICABIL 6W 120*35MM 4200K

5626. SPOT R39

5627. SPOT R39 REGLABIL

5628. SPOT R50 REGLABIL

5629. SPOT R50 REGLABIL

5630. SPOT R63 REGLABIL

5631. SPRAY 2L PT CURATAREA INSTALATIEI DE FRANARE

5632. SPRAY AUTO ALB LUCIOS 600ML

5633. SPRAY AUTO METALIZAT ROSU 400ML

5634. SPRAY AUTO NEGRU LUCIOS 600ML

5635. SPRAY AUTO NEGRU MAT 600ML

5636. SPRAY AUTO NEGRU MAT 600ML

5637. SPRAY AUTO NEGRU MAT 600ML

5638. SPRAY AUTO NEGRU MAT 600ML

5639. SPRAY AUTO NEGRU MAT 600ML

5640. SPRAY AUTO NEGRU MAT 600ML

5641. SPRAY AUTO NEGRU MAT 600ML

5642. SPRAY AUTO ROSU STRALUCITOR 883613

5643. SPRAY CONTACT 400 ML

5644. SPRAY CURATAT SPUMA 500ML

5645. SPRAY DE ZINC DUPLI-COLOR 400ML

5646. SPRAY DE-ICER DEZGHETAT PARBRIZ

5647. SPRAY DE-ICER DEZGHETAT PARBRIZ

203
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5648. SPRAY DEZGHETARE LACATE.75ML

5649. SPRAY DUPLI-COLOR BRONZ EFFECT AG

5650. SPRAY DUPLI-COLOR BRONZ EFFECT AU

5651. SPRAY DUPLI-COLOR MARO NUCA 8011

5652. SPRAY EFFECT CHROM 400ML

5653. SPRAY EMAIL ALB 400ML

5654. SPRAY MARCAJ 500ML

5655. SPRAY MARCAJ 500ML

5656. SPRAY MARCAJ 500ML

5657. SPRAY MARCAJ 500ML

5658. SPRAY MULTIFUNCTIONAL BISON 420 ML

5659. SPRAY PENTRU CALORIFERE 400ML

5660. SPRAY PENTRU CALORIFERE 400ML

5661. SPRAY PORNIRE MOTOR 400ML

5662. SPRAY TEMPERATURI AG 400ML

5663. SPRAY V.WELL ALBASTRU LUCIOS 400ML

5664. SPRAY V.WELL ALBASTRU MARIN RAL 5002

5665. SPRAY V.WELL GALBEN LUCIOS 400ML

5666. SPRAY V.WELL GALBEN LUCIOS 400ML

5667. SPRAY V.WELL GRUND GRI 600ML

5668. SPRAY V.WELL MARO CIOCOLATIU

5669. SPRAY V.WELL MARO CIOCOLATIU

5670. SPRAY V.WELL PORTOC.PUR

5671. SPRAY V.WELL RAL 3002 ROSU

5672. SPRAY V.WELL RAL 9005 NEGRU

5673. SPRAY V.WELL VERDE LUCIOS RAL 6050

5674. SPRAY V.WELL VERDE SMARALD RAL 6001

5675. SPREY WEL RED 300 ROSU

5676. SPUMA BISON 300 ML

204
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5677. SPUMA BISON IARNA 700 ML

5678. SPUMA CERESIT CT 84 POLISTIREN 850ML

5679. SPUMA CERESIT CX 10 UNIVERSAL 850ML

5680. SPUMA CERESIT TS 61 750ML

5681. SPUMA CERESIT WHITETEQ PREMIUM 750 ML

5682. SPUMA MOMENT 650ML

5683. SPUMA MOMENT PISTOL 700ML

5684. SPUMA POLISTIREN BISON 750ML

5685. SPUMA POLIURETANICA 700ML RINO

5686. SPUMA POLIURETANICA RINO PISTOL

5687. SPUMA RINO HOBBY 650ML

5688. SPUMIERA EMAILATA 10 CM

5689. STARTER PHILIPS

5690. STARTER S2 4-22W

5691. STARTER S2 4-22W

5692. STATIE DE TAIERE BOSCH PT MESTERIT PLS 300

5693. STECHER 3P+N+T 16A (5*16A)

5694. STECHER 3P+N+T 5*32A

5695. STECHER 3P+T16A

5696. STECHER AUTOMATIC

5697. STECHER CAUCIUC CU CP NEGRU

5698. STECHER CAUCIUCAT CU CP NV-7104.042

5699. STECHER CU CP ELBI

5700. STECHER CU CP MODEL "L"

5701. STECHER CU CP MODEL "L"

5702. STECHER CU INEL ELBI

5703. STECHER PLAT

5704. STECHER PLAT

5705. STECHER TRIFAZIC

205
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5706. STICLA ALMDUDLER*AMBALAJ

5707. STICLA MASCA SUDURA MICA 50*100

5708. STICLA MASCA SUDURA MARE

5709. STROPITOARE ROTATIVA DY1013

5710. STUT 1/2 FE 10mm EVP

5711. STUT 1/2 FE 10mm EVP

5712. STUT 1/2*9 INT CU COT

5713. STUT 1/2*9 INT CU COT

5714. STUT ALAMA 1/2 INT

5715. STUT ALAMA 3/4 EXT

5716. STUT ALAMA 3/4 INT

5717. STUT ARAGAZ 1/2

5718. STUT EVP 1* FE

5719. STUT RAPID

5720. STUT ROBINET D. SERV. 3/4

5721. SUFLANTA AER CALD 2000W 50-650C

5722. SULFAT DE CUPRU 1/2

5723. SULFAT DE CUPRU 1KG

5724. SUPAPA BOILER 1/2 MF

5725. SUPAPA CU CLAPETA SENS 1/2 AL

5726. SUPAPA DE SIGURANTA BOILER 6 BAR-1/2'' HGT

5727. SUPAPA RETINERE 1.1/2"

5728. SUPAPA RETINERE EVP 1" ALAMA

5729. SUPAPA RETINERE EVP 1" ALAMA

5730. SUPAPA RETINERE EVP 1.1/4" ALAMA

5731. SUPAPA RETINERE EVP 1/2" ALAMA

5732. SUPAPA RETINERE EVP 1/2" ALAMA

5733. SUPAPA RETINERE EVP 3/4" ALAMA

5734. SUPAPA SIGURANTA 1/2 3 BARI EVP

206
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5735. SUPAPA SIGURANTA 1/2 6 BARI EVP

5736. SUPAPA SIGURANTA 3/4 6 BARI HERZ

5737. SUPAPA SIGURANTA 3/4-1' 3 BAR. AFRISO

5738. SUPERCALCO C3.5

5739. SUPERCALCO C5

5740. SUPERWEISS ANTI MUCEGAI INT.ALB 15L

5741. SUPERWEISS ARGINT INT ALB 15L

5742. SUPERWEISS ARGINT INT ALB 2.5

5743. SUPERWEISS ARGINT INT ALB 8.5L

5744. SUPORT ABRAZIV GALBEN 105/215 (40145) SCHUL

5745. SUPORT ABRAZIV MANUAL 70*125 (40150)

5746. SUPORT ABRAZIV MANUAL 70*125 (40150)

5747. SUPORT ABRAZIV MANUAL 85*165MM (40131) SCHULLER

5748. SUPORT ABRAZIV MANUAL 85*165MM (40131) SCHULLER

5749. SUPORT ABRAZIV PROFESIONAL 23X8 (51630)

5750. SUPORT ABRAZIV PROFESIONAL 23X8 (51630)

5751. SUPORT DISTRIBUITOR 1' IVAR

5752. SUPORT DULIE SIGURANTA

5753. SUPORT DUS 60 CAN-FURT

5754. SUPORT DUS CESTA ALB/CROMAT 31807

5755. SUPORT DUS NINA CROMAT

5756. SUPORT DUS SANTO 31802

5757. SUPORT FURTUN

5758. SUPORT FURTUN YATTO

5759. SUPORT PERIUTE .

5760. SUPORT PILA STIHL 3/8"

5761. SUPORT PILA STIHL 325"

5762. SUPORT PROSOP 88460 A150

5763. SUPORT PROSOP INEL PERLA CROMAT

207
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5764. SUPORT PROSOP INEL QUATRO

5765. SUPORT PROSOP MORA 22249

5766. SUPORT RUFE 50M

5767. SUPORT SAPUN GRATAR PERLA CROMAT 23209

5768. SUPORT SAPUN GRATAR PERLA CROMAT 23209

5769. SUPORT SAPUN LICHID

5770. SUPORT SMIRGHEL .

5771. SUPORT SMIRGHEL 105X210MM

5772. SUPORT SMIRGHEL 165* 85 MM

5773. SUPORT SMIRGHEL 210*105(LT07970)

5774. SUPORT SMIRGHEL 85X165MM (LT07950)

5775. SUPRALUX AQUA 0.75L

5776. SUPRALUX AQUA 0.75L

5777. SUPRALUX LOV CIOC ARGINTIU 0.75

5778. SUPRALUX LOV CIOC ARGINTIU 0.75

5779. SUPRALUX LOV CIOC GRI 0.75L

5780. SUPRALUX LOV CIOC MARO 0.75L

5781. SUPRALUX LOV CIOC MARO 0.75L

5782. SUPRALUX LOV CIOC NEGRU 0.75L

5783. SUPRALUX LUCIOS BORDO 0.75L RAL 3004

5784. SUPRALUX LUCIOS BORDO 0.75L RAL 3004

5785. SUPRALUX LUCIOS BORDO 0.75L RAL 3004

5786. SUPRALUX LUCIOS MARO 0.75L RAL 8017

5787. SUPRALUX LUCIOS NEGRU 0.75L RAL 9005

5788. SURSA EAP DUAL 300W/500VA/12V (MAX 350W POWER)

5789. SURSA EAP DUAL 500W/800 VA/ 12V (MAX 560W POWER)

5790. SURUB 4.8*35 BILKA

5791. SURUB AUTOFORANT 3.5*9.5

5792. SURUB AUTOFORANT 3.5*9.5

208
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5793. SURUB AUTOFORANT 4.2*16

5794. SURUB AUTOFORANT 4.2*19

5795. SURUB AUTOFORANT 4.2*38

5796. SURUB AUTOFORANT 4.8*19

5797. SURUB AUTOFORANT 4.8*19

5798. SURUB AUTOFORANT 4.8*19

5799. SURUB AUTOFORANT PT TABLA 4.8*25 MARO CIOCOLATA

5800. SURUB AUTOFORANT PT TABLA 4.8*25 MARO CIOCOLATA

5801. SURUB AUTOFORANT PT TABLA 4.8*25 ROSU

5802. SURUB AUTOFORANT PT TABLA 4.8*25 ROSU

5803. SURUB AUTOFORANT PT TABLA 4.8*25 ROSU

5804. SURUB AUTOFORANT PT TABLA 4.8*35 ROSU

5805. SURUB AUTOFORANT PT TABLA 4.8*55

5806. SURUB AUTOFORANT PT TABLA 4.8*55

5807. SURUB C PLAT+SA AUTOF 4.2*19

5808. SURUB C PLAT+SA AUTOF 4.2*25

5809. SURUB C PLAT+SA AUTOF 4.2*25

5810. SURUB C PLAT+SA AUTOF 4.2*32

5811. SURUB C PLAT+SA AUTOF 4.2*32

5812. SURUB C PLAT+SA AUTOF 4.2*41

5813. SURUB CAP HEXAGONAL 10*100

5814. SURUB CAP HEXAGONAL 10*100

5815. SURUB CAP HEXAGONAL 10*100

5816. SURUB CU INEL TIP C

5817. SURUB FIXARE TOCURI 7.5*132

5818. SURUB FIXARE TOCURI 7.5*92

5819. SURUB GIPS CARTON 3.5*25

5820. SURUB GIPS CARTON 3.5*35

5821. SURUB GIPS CARTON 3.5*35

209
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5822. SURUB GIPS CARTON 3.5*45

5823. SURUB GIPS CARTON 3.5*55

5824. SURUB GIPS CARTON 4.2*70

5825. SURUB GIPS CARTON 4.2*90

5826. SURUB HEXAGONAL 10*30

5827. SURUB HEXAGONAL 10*50

5828. SURUB HEXAGONAL 10*60

5829. SURUB HEXAGONAL 10*80

5830. SURUB HEXAGONAL 12*30

5831. SURUB HEXAGONAL 12*30

5832. SURUB HEXAGONAL 12*40

5833. SURUB HEXAGONAL 12*50

5834. SURUB HEXAGONAL 12*90

5835. SURUB HEXAGONAL 6*25

5836. SURUB HEXAGONAL 6*25

5837. SURUB HEXAGONAL 6*25

5838. SURUB HEXAGONAL 6*25

5839. SURUB HEXAGONAL 6*30

5840. SURUB HEXAGONAL 6*40

5841. SURUB HEXAGONAL 6*60

5842. SURUB HEXAGONAL 6*60

5843. SURUB HEXAGONAL 6*80

5844. SURUB HEXAGONAL 8*100

5845. SURUB HEXAGONAL 8*30

5846. SURUB HEXAGONAL 8*30

5847. SURUB HEXAGONAL 8*50

5848. SURUB HEXAGONAL 8*50

5849. SURUB HEXAGONAL 8*60

5850. SURUB HEXAGONAL 8*60

210
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5851. SURUB HEXAGONAL 8*60

5852. SURUB HEXAGONAL 8*80

5853. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 10*120

5854. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 10*180

5855. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 10*180

5856. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 10*200

5857. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 10*90

5858. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 12X180

5859. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 6*100 DIN 571

5860. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 6*60 DIN 571

5861. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 6*60 DIN 571

5862. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 6*60 DIN 571

5863. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 8*100 DIN 571

5864. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 8*120 DIN 571

5865. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 8*120 DIN 571

5866. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 8*120 DIN 571

5867. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 8*120 DIN 571

5868. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 8*60 DIN 571

5869. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 8*60 DIN 571

5870. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 8*60 DIN 571

5871. SURUB LEMN CAP HEXAGONAL 8*80

5872. SURUB M CAP BOMBAT 10*60

5873. SURUB M CAP BOMBAT 10*60

5874. SURUB M CAP BOMBAT 10*80

5875. SURUB M CAP BOMBAT 10*80

5876. SURUB M CAP BOMBAT 6*40

5877. SURUB M CAP BOMBAT 6*45

5878. SURUB M CAP BOMBAT 6*60

5879. SURUB M CAP BOMBAT 8*120

211
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5880. SURUB M CAP BOMBAT 8*60

5881. SURUB M CAP BOMBAT 8*80

5882. SURUB MF PT TAMPLARIE PVC 7.5*112

5883. SURUB PAL 3*20

5884. SURUB PAL 3*25

5885. SURUB PAL 3*25

5886. SURUB PAL 3*30

5887. SURUB PAL 3*30

5888. SURUB PAL 3*30

5889. SURUB PAL 3*45

5890. SURUB PAL 3*50

5891. SURUB PAL 3.5*50

5892. SURUB PAL 3.5*60

5893. SURUB PAL 4*30

5894. SURUB PAL 4*30

5895. SURUB PAL 4*30

5896. SURUB PAL 4*40

5897. SURUB PAL 4*50

5898. SURUB PAL 4*50

5899. SURUB PAL 4*60

5900. SURUB PAL 4*60

5901. SURUB PAL 4*70

5902. SURUB PAL 4.5*80

5903. SURUB PAL 5*100

5904. SURUB PAL 5*120

5905. SURUB PAL 5*120

5906. SURUB PAL 5*120

5907. SURUB PAL 5*30

5908. SURUB PAL 5*45

212
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5909. SURUB PAL 5*45

5910. SURUB PAL 5*60

5911. SURUB PAL 5*60

5912. SURUB PAL 5*60

5913. SURUB PAL 5*70

5914. SURUB PAL 5*70

5915. SURUB PAL 5*80

5916. SURUB PAL 5*90

5917. SURUB PAL 5*90

5918. SURUB PAL 5*90

5919. SURUB PAL 6*100

5920. SURUB PAL 6*120

5921. SURUB PAL 6*120

5922. SURUB PAL 6*150

5923. SURUB PAL 6*150

5924. SURUB PAL 6*160

5925. SURUB PAL 6*180

5926. SURUB PAL 6*40

5927. SURUB PAL 6*40

5928. SURUB PAL 6*50

5929. SURUB PAL 6*50

5930. SURUB PAL 6*60

5931. SURUB PAL 6*70

5932. SURUB PAL 6*80

5933. SURUB PENTRU LEMN 8*180

5934. SURUB PENTRU LEMN 8*180

5935. SURUB PENTRU LEMN 8*200

5936. SURUB PENTRU LEMN 8*200

5937. SURUB PENTRU LEMN 8*200

213
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5938. SURUB PENTRU LEMN 8*240

5939. SURUB PENTRU LEMN 8*240

5940. SURUB PENTRU LEMN 8*260

5941. SURUB PENTRU LEMN 8*300

5942. SURUB PENTRU LEMN 8*400

5943. SURUB PENTRU LEMN 8X220

5944. SURUB PENTRU LEMN 8X220

5945. SURUB PT FIXARE CAPAC WC

5946. SURUBELNITA

5947. SURUBELNITA 3*200MM

5948. SURUBELNITA 6*38MM

5949. SURUBELNITA 75 MM T9

5950. SURUBELNITA CREION TENSIUNE 4-190MM

5951. SURUBELNITA CRUCE 605009

5952. SURUBELNITA CU 2 ACUMULATORI GSR 12-2 V

5953. SURUBELNITA CU ACUMULATOR GSR 12VE-2

5954. SURUBELNITA DREAPTA 5*100 MM

5955. SURUBELNITA DREAPTA 6*125 MM

5956. SURUBELNITA DREAPTA 8*200 MM

5957. SURUBELNITA DREAPTA FESTA 5*38 MM 18140

5958. SURUBELNITA DREAPTA FESTA 6*38 MM 18141

5959. SURUBELNITA MANER T 75-100

5960. SURUBELNITA PH 2 100MM+

5961. SURUBELNITA PH1-100MM

5962. SURUBELNITA PH2*150 MM

5963. SURUBELNITA PH2*38MM

5964. SURUBELNITA PSR 1080LI

5965. SURUBELNITA VDE 1000V,4X100MM

5966. SURUBELNITE CU DUBLU CAPAT 6IN 1

214
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5967. TABLA ALUMINIU STRIAT

5968. TABLA CUTATA T8

5969. TABLA CUTATA T8

5970. TABLA CUTATA T8

5971. TABLA CUTATA T8

5972. TABLA NEAGRA 100*200*1.5 MM

5973. TABLA NEAGRA 100X200X0.8MM

5974. TABLA NEAGRA 100X200X1MM

5975. TABLA ZINCATA

5976. TABLA ZINCATA CUTATA 0.4 MM

5977. TABLA ZINCATA CUTATA 0.4 MM

5978. TABLOU 12M ST EL-BI

5979. TABLOU 2 SIGURANTE EL-BI PT

5980. TABLOU 8 SIGURANTE S.T. ELBI

5981. TABLOU 8 SIGURANTE S.T. ELBI

5982. TABLOU ELECTRIC 4 MODULE ELBI P.T

5983. TABLOU ELECTRIC 4 MODULE ELBI S.T

5984. TABLOU SIGURANTA 12 MODULE PT

5985. TABLOU SIGURANTA 2 MODULE ELBI

5986. TABLOU SIGURANTA 2 MODULE ELBI

5987. TABLOU SIGURANTA IP40,8MODULE,PT TG.

5988. TARNACOP 2.5KG

5989. TARNACOP FORJAT 2 KG

5990. TAVA CRISTAL EU 60175-879

5991. TAVA DREPT MARE

5992. TAVA ELLY 43*43

5993. TAVA INOX ROTUNDA 36 CM

5994. TAVA MELAMINA J3

5995. TAVA MELAMINA J4

215
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

5996. TAVA ROTUNDA CH

5997. TAVAN FALS ALB

5998. TAVAN FALS COLORAT 7MM *GROS*

5999. TAVITA VOPSEA 20X29 (40470) SCH

6000. TAVITA VOPSEA 20X29 (40470) SCH

6001. TAVITA VOPSEA 26X29 (40481)

6002. TAVITE ALUMINIU PT SOBA

6003. TAVITE ALUMINIU PT SOBA

6004. TAXA TIMBRU VERDE

6005. TAXA TIMBRU VERDE

6006. TEAVA AMPRENTATA 20*20MM 6M 2MM GROSIME

6007. TEAVA CU 15*1 MOALE CU IZOLATIE

6008. TEAVA CU 18*0.7 MM

6009. TEAVA CU 18X1 MOALE IZOLATA

6010. TEAVA CU 22*0.7 MM

6011. TEAVA CU 22*0.7 MM

6012. TEAVA CU 22*0.7 MM

6013. TEAVA CU 22*0.7 MM

6014. TEAVA MULTISTRAT 20*2 HERZ

6015. TEAVA PATRATA 15*15

6016. TEAVA PATRATA 20*20*2

6017. TEAVA PATRATA 20*20*2

6018. TEAVA PATRATA 20*30

6019. TEAVA PATRATA 25*25

6020. TEAVA PATRATA 25*25

6021. TEAVA PATRATA 30*30*2

6022. TEAVA PATRATA 30*40

6023. TEAVA PATRATA 30*40

6024. TEAVA PATRATA 30*50

216
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6025. TEAVA PATRATA 30*50

6026. TEAVA PATRATA 40*20

6027. TEAVA PATRATA 40*20

6028. TEAVA PATRATA 40*40*2 6ML

6029. TEAVA PATRATA 40*40*2 6ML

6030. TEAVA PATRATA 50*50*2MM

6031. TEAVA PATRATA 50*50*2MM

6032. TEAVA PATRATA 60*40

6033. TEAVA PATRATA 60*40

6034. TEAVA PATRATA 60*40

6035. TEAVA PEXAL EVP 16MM

6036. TEAVA PEXAL EVP 16MM

6037. TEAVA PEXAL EVP 20MM

6038. TEAVA POLIETILENA 20 PN10

6039. TEAVA POLIETILENA 20 PN6

6040. TEAVA POLIETILENA 25 PN 10

6041. TEAVA POLIETILENA 25 PN6

6042. TEAVA POLIETILENA 25 PN6 VAL

6043. TEAVA POLIETILENA 32 PN10

6044. TEAVA POLIETILENA 32 PN10

6045. TEAVA POLIETILENA 32 PN6 VAL

TEAVA PPR PN20 25 MM CU INS. PORT. FIBRA COMPOZITA -


6046.
4M

TEAVA PPR PN20 32 MM CU INS. PORT. FIBRA COMPOZITA -


6047.
4M

6048. TEAVA PPR PN20 ALB DE 20 MM - 4M

6049. TEAVA PPR PN20 ALB DE 20 MM - 4M

6050. TEAVA PPR PN20 ALB DE 20 MM - 4M

6051. TEAVA PPR PN20 ALB DE 20 MM - 4M

6052. TEAVA PPR PN20 ALB DE 25 MM - 4M

217
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6053. TEAVA PPR PN20 ALB DE 25 MM - 4M

6054. TEAVA PPR PN20 ALB DE 25 MM - 4M

6055. TEAVA PPR PN20 ALB DE 25 MM - 4M

6056. TEAVA PVC 110-0.5M

6057. TEAVA PVC 110-1M

6058. TEAVA PVC 110-1M

6059. TEAVA PVC 110-2M

6060. TEAVA PVC 110-2M

6061. TEAVA PVC 110-4ML INEL

6062. TEAVA PVC 110-4ML INEL

6063. TEAVA PVC 160*6 M

6064. TEAVA PVC 200*6 M

6065. TEAVA PVC 250*6 M ORANGE

6066. TEAVA PVC 250*6 M ORANGE

6067. TEAVA PVC 32-0.5M

6068. TEAVA PVC 32-1M

6069. TEAVA PVC 32-1M

6070. TEAVA PVC 32-2M

6071. TEAVA PVC 32-2M

6072. TEAVA PVC 32-4M

6073. TEAVA PVC 32-4M

6074. TEAVA PVC 40-0.5M

6075. TEAVA PVC 40-0.5M

6076. TEAVA PVC 40-1M

6077. TEAVA PVC 40-1M

6078. TEAVA PVC 40-2M

6079. TEAVA PVC 40-4M

6080. TEAVA PVC 40-4M

6081. TEAVA PVC 50-0.5M

218
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6082. TEAVA PVC 50-0.5M

6083. TEAVA PVC 50-1M

6084. TEAVA PVC 50-1M

6085. TEAVA PVC 50-2M

6086. TEAVA PVC 50-2M

6087. TEAVA PVC 50-4M

6088. TEAVA PVC 75-0.5M

6089. TEAVA PVC 75-1M

6090. TEAVA REFULARE C2

6091. TEAVA ROTUNDA 25

6092. TEAVA ROTUNDA 25

6093. TEAVA ROTUNDA 32

6094. TEAVA ROTUNDA 42

6095. TEAVA ROTUNDA 42

6096. TEAVA ROTUNDA 48

6097. TEAVA ROTUNDA 48

6098. TEAVA ROTUNDA 89

6099. TEAVA ZINCATA 42

6100. TEAVA ZINCATA 48

6101. TELEMETRU CU LASER GLM 50

6102. TELEMETRU CU LASER GLM 50

6103. TELEMETRU CU LASER GLM 80

6104. TELEMETRU CU LASER PLR 50 BOSCH

6105. TELEMETRU CU LASER PLR 50 BOSCH

6106. TENCO 40 KG

6107. TENCO 40 KG

6108. TENCO 40 KG

6109. TENCO 40 KG

6110. TENCO 40 KG

219
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

TENCUIALA DECORATIVA CT175 SCOARTA DE COPAC


6111.
2.0MM 25KG

TENCUIALA DECORATIVA CT175 SCOARTA DE COPAC


6112.
2.0MM 25KG

TENCUIALA DECORATIVA CT175 SCOARTA DE COPAC


6113.
2.0MM 25KG

6114. TENCUIALA DECORATIVA CT64 2.0MM 25KG

6115. TENCUIALA DECORATIVA LA SAC

6116. TERASIT 25 KG

TEREN INTRAVILAN PAULESTI NR.CAD.100237


6117.
SUPRAF.1000 MP

6118. TERMINAL PARCHET

6119. TERMINAL PARCHET

6120. TERMINAL PARCHET

6121. TERMINAL PARCHET

6122. TERMINAL PARCHET

6123. TERMINAL PARCHET

6124. TERMINATIE ARC 2 CANALE

TERMINATIE MANA CURENTA 50*14MM H=700 L=200


6125.
AMPRENTAT

TERMINATIE MANA CURENTA 50*14MM L= 250MM Ø150


6126.
AMPRENTAT

6127. TERMOBETON

6128. TERMOBETON

6129. TERMOBETON

6130. TERMOIZOLATOR CAUCIUC PROFI

6131. TERMOIZOLATOR CAUCIUC PROFI

6132. TERMOIZOLATOR CAUCIUC PROFI

6133. TERMOIZOLATOR CAUCIUC PROFI

6134. TERMOIZOLATOR CAUCIUC PROFI

6135. TERMOIZOLATOR CAUCIUC PROFI

6136. TERMOIZOLATOR CAUCIUC PROFI

220
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6137. TERMOIZOLATOR CAUCIUC PROFI

6138. TERMOIZOLATOR CAUCIUC PROFI

6139. TERMOMETRU ORIZONTAL 50

6140. TERMOMETRU ORIZONTAL 70

6141. TERMOSTAT COMPUTHERM Q7

6142. TERMOSTAT DE CONTACT PRIN IMERSIE AT10F

6143. TERMOSTAT DE CONTACT PRIN IMERSIE AT10F

6144. TERMOSTAT DE CONTACT SALUS MECANIC AT10

6145. TERMOSTAT HD-310 ELECTRONIC NEPROGRAMABIL

6146. TERMOSTAT HD-510N ELECTRONIC PROGRAMABIL

6147. TERMOSTAT SALUS 091 FL

6148. TERMOSTAT SALUS 091 FL

6149. TERMOSTAT SALUS 091 FLRF

6150. TERMOSTAT SALUS 091 FLRF

6151. TERMOSTAT SALUS NEPROGRAMABIL RT300

6152. TERMOSTAT SALUS PC 11

6153. TESTER COMPRESIE MOTOR DIESEL 16 BUC

6154. TEU 1" ALAMA EVP

6155. TEU ALAMA EVP 1/2"

6156. TEU ALAMA EVP 3/4"

6157. TEU ALAMA EVP 3/4"

6158. TEU CAPAT DISTRIBUITOR 1''

6159. TEU CU 15 EGAL (5130)

6160. TEU CU 15 EGAL (5130)

6161. TEU CU 15*18*15 (5130R)

6162. TEU CU 18 EGAL (5130)

6163. TEU CU 18 EGAL (5130)

6164. TEU CU 18*15*15 (5130R)

6165. TEU CU 18*15*15 (5130R)

221
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6166. TEU CU 18*15*18 (5130R)

6167. TEU CU 18*15*18 (5130R)

6168. TEU CU 18*15*18 (5130R)

6169. TEU CU 18*22*18 (5130R)

6170. TEU CU 22 EGAL (5130)

6171. TEU CU 22 EGAL (5130)

6172. TEU CU 22 EGAL (5130)

6173. TEU CU 22*15*22 ( 5130R)

6174. TEU CU 22*15*22 ( 5130R)

6175. TEU CU 22*15*22 ( 5130R)

6176. TEU CU 22*18*22 (5130R)

6177. TEU CU 28 EGAL (5130)

6178. TEU CU 28*18*28 (5130R)

6179. TEU CU 28*18*28 (5130R)

6180. TEU CU 28*18*28 (5130R)

6181. TEU CU 28*18*28 (5130R)

6182. TEU CU 28*22*28 (5131R)

6183. TEU CU 28*22*28 (5131R)

6184. TEU HENCO 16 EGAL

6185. TEU HENCO 16*1/2 FE

6186. TEU HENCO 16*1/2 FI

6187. TEU HENCO 16*20*16

6188. TEU HENCO 16*3/4 FE

6189. TEU HENCO 18*1/2 FE

6190. TEU HENCO 18*1/2 FE

6191. TEU HENCO 18*1/2 FI

6192. TEU HENCO 18*3/4 FE

6193. TEU HENCO 18*3/4 FE

6194. TEU HENCO 18*3/4 FI

222
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6195. TEU HENCO 20*1/2 FE

6196. TEU HENCO 20*1/2 FI

6197. TEU HENCO 20*1/2 FI

6198. TEU HENCO 20*16*16

6199. TEU HENCO 20*20*16

6200. TEU HENCO 20*3/4 FE

6201. TEU HENCO EVP 16*16

6202. TEU PE 20 * 1/2 FI * 20

6203. TEU PE 20 * 1/2 FI * 20

6204. TEU PE 20 MOD EVP

6205. TEU PE 20 MOD EVP

6206. TEU PE 20*1/2 FI MOD

6207. TEU PE 25*3/4 FE MOD

6208. TEU PE 25*3/4 FE MOD

6209. TEU PE 25*3/4 FE MOD

6210. TEU PE 25*3/4 FE MOD

6211. TEU PE 25*3/4 FE MOD

6212. TEU PE 25*3/4 FI MOD

6213. TEU PE 25*3/4 FI MOD

6214. TEU PE 32 * 1"FE * 32

6215. TEU PE 32 * 32 * 32

6216. TEU PE 32 MOD EVP

6217. TEU PE 50 MOD

6218. TEU PE 50 MOD

6219. TEU PPR 20 MM

6220. TEU PPR 20*1/2 FE

6221. TEU PPR 20*1/2 FE

6222. TEU PPR 20*1/2 FE

6223. TEU PPR 20*1/2 FI

223
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6224. TEU PPR 20*1/2 FI CU OLANDEZ

6225. TEU PPR 20*3/4 FE

6226. TEU PPR 20*3/4 FI

6227. TEU PPR 25*1" FI CU OLANDEZ

6228. TEU PPR 25*1/2 FE

6229. TEU PPR 25*1/2 FI

6230. TEU PPR 25*3/4 FE

6231. TEU PPR 25*3/4 FI

6232. TEU PPR 25*3/4 FI CU OLANDEZ

6233. TEU PPR 32 MM

6234. TEU PPR 32*3/4 FE

6235. TEU PPR 32*3/4*32 FI

6236. TEU PPR DUBLU 20*20 MM

6237. TEU PPR DUBLU 25*25 MM

6238. TEU PPR DUBLU 25*25 MM

6239. TEU PPR REDUS 20*25*20

6240. TEU PPR REDUS 25*20*20

6241. TEU PPR REDUS 25*20*20

6242. TEU PPR REDUS 25*25*20

6243. TEU PPR REDUS 32*20*32

6244. TEU PPR REDUS 32*20*32

6245. TEU PPR REDUS 32*20*32

6246. TEU PPR REDUS 32*25*20

6247. TEU PPR REDUS 32*25*32

6248. TEU REDUS CU FRA BO 28-15-28

6249. TEU ZINCAT 1"

6250. TEU ZINCAT 1"

6251. TEU ZINCAT 1.1/2"

6252. TEU ZINCAT 1.1/2"

224
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6253. TEU ZINCAT 1.1/4"

6254. TEU ZINCAT 1.1/4"

6255. TEU ZINCAT 1/2"

6256. TEU ZINCAT 3/4"

6257. TEU ZINCAT 3/4"

6258. TEU ZN 2"

6259. TEU ZN 2"

6260. TIGAIE CU CAPAC JOLIE 24CM

6261. TIGLA BILKA35

6262. TIGLA CERAMICA MARSILIA TERA ROSA

6263. TIGLA FRANCIA

6264. TIGLA MARSILIA AERISIRE TERRA ROSA

6265. TIGLA TANGO PLUS TERACOT

6266. TIGLA TANGO PLUS TERACOT

6267. TIGLA TANGO PLUS TERACOT

6268. TIGLA TANGO PLUS TERACOT

6269. TIGLA TANGO PLUS TERACOT

6270. TIGLA TANGO PLUS TERACOT

6271. TIJA FILETATA 1M M10

6272. TIJA FILETATA 1M M10

6273. TIJA FILETATA 1M M10

6274. TIJA FILETATA 1M M12

6275. TIJA FILETATA 1M M14

6276. TIJA FILETATA 1M M16

6277. TIJA FILETATA 1M M16

6278. TIJA FILETATA 1M M18

6279. TIJA FILETATA 1M M18

6280. TIJA FILETATA 1M M18

6281. TIJA FILETATA 1M M20

225
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6282. TIJA FILETATA 1M M20

6283. TIJA FILETATA 1M M20

6284. TIJA FILETATA 1M M6

6285. TIJA FILETATA 1M M6

6286. TIJA FILETATA 1M M8

6287. TIJA PT RIGIPS 0.250 M

6288. TIJA PT RIGIPS 0.375M

6289. TIJA PT RIGIPS 0.5M

6290. TIJA PT RIGIPS 1ML

6291. TIJA SUSPENDARE CD 0.75 M

6292. TINCI CERADEZ MT-W03-40KG

6293. TINCI DE EXT FIENPUTZ 40KG

6294. TINCI DE INT FIENPUTZ 40KG

6295. TINCI DE INT FIENPUTZ 40KG

6296. TINCI DE INT FIENPUTZ 40KG

6297. TITAN NEGRU PT SOBE 100ML

6298. TITAN NEGRU PT SOBE 100ML

6299. TOPOR 700G

6300. TOPOR DULGHER PROFI 900G

6301. TOPOR DULGHER PROFI 900G

6302. TOPOR PT DESPICAT 2500GR LUMY

6303. TOPOR,1800G,JUCO LT33038

6304. TOPORISCA 600 GR

6305. TOPORISCA 600G HOBY LUMY

6306. TOPORISCA FORJATA 1KG STU

6307. TRAF PENTRU LED 100W-240V AC-12V DC

6308. TRAFALET ACRIL ABLASTRU 250MM

6309. TRAFALET ACRIL GALBEN-NEG 250MM LUMY

6310. TRAFALET ACRIL GALBEN-NEG 250MM LUMY

226
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6311. TRAFALET ACRIL GALBEN-NEG 250MM LUMY

6312. TRAFALET ACRIL MULTICOLOR LUM

6313. TRAFALET ACRIL MULTICOLOR LUMY

6314. TRAFALET COLT POLIACRILIC (22001)

6315. TRAFALET COLT POLIACRILIC (22001)

6316. TRAFALET EFECT PIELE COLTURI 180MM

6317. TRAFALET EFECT P[ANZA 180X180

TRAFALET FIR NYLON,MANER 2 BRATE,400MM,TIJA


6318.
8MM,11MM

6319. TRAFALET FIR POLIACRIL FIR ALBASTRU

6320. TRAFALET FIR POLIACRIL FIR VERDE

6321. TRAFALET FIR POLIAMID 180 MM

6322. TRAFALET PT SAPA

6323. TRAFALET PT SAPA,MANER 2 BRATE,400X68MM

6324. TRAFALET RAD FIR AURIU MANER 40CM (20014) SCHULL

6325. TRAFALET RAD FIR AURIU MANER 40CM (20014) SCHULL

6326. TRAFALET RAD FIR AURIU MANER 40CM (20014) SCHULL

6327. TRAFALET RADIATOR TEXALON 100MM (20002) SCHULL

6328. TRAFALET RADIATOR TEXALON 100MM (20002) SCHULL

6329. TRAFALET VESTAN 23 CM (20250) SCHULL

6330. TRAFALET VESTAN 23 CM (20250) SCHULL

6331. TRAFALET ZUGRAV BLANA OAIE 25 CM (27264)

6332. TRAFALET ZUGRAV BLANA OAIE 25 CM (27264)

6333. TRAFALET ZUGRAV BLANA OAIE 25 CM (27264)

6334. TRAFALET ZUGRAV GOLD-LINE,25CM+MANER

6335. TRAFALET ZUGRAV SILVER-LINE 25CM+MANER 03902

6336. TRANSFORMATOR ELECTR. 12V

6337. TRANSFORMATOR ELECTRONIC 12V-105W VT-451

6338. TRANSFORMATOR ELECTRONIC 12V-150W VT-452

6339. TRIMCUT 31-2

227
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6340. TRIPLU STECHER

6341. TRIPLU STECHER EL-BI

6342. TRIPLU STECHER EL-BI

6343. TRIPLU STECHER LINIAR DENIZ

6344. TRIPLU STECHER PLAT

6345. TRUSA BIT 5PIESE,36MM,PH2

6346. TRUSA BIT 5PIESE,36MM,PH3

6347. TRUSA BIT YATO 50MM 10 BUC

6348. TRUSA BITI 1/4*25MM HEX 5MM 50 BUC

6349. TRUSA BITI 8*30MM HEX 6MM

6350. TRUSA BITI 8*70MM TORX T20 20 BUC

6351. TRUSA FILIERE SI TAROZI 5 BUC

6352. TRUSA SANITARA AUTO

6353. TRUSA TUB, CHEI COMB, ANTRENOR 216 BUC

6354. TRUSA TUB, CHEI COMB, ANTRENOR 216 BUC

6355. TRUSA TUBULARE 72 PIESE TOPEX

6356. TUB CIRCULAR 32 WATT

6357. TUB DRENAJ 80

6358. TUB FLEXIBIL 16 MM-COPEX

6359. TUB FLEXIBIL 16 MM-COPEX

6360. TUB FLEXIBIL 16 MM-COPEX

6361. TUB FLEXIBIL 16 MM-COPEX

6362. TUB FLEXIBIL 20 MM-COPEX

6363. TUB FLEXIBIL 20 MM-COPEX

6364. TUB FLEXIBIL 25 MM

6365. TUB FLEXIBIL HOTA 100 MM

6366. TUB FLEXIBIL HOTA 110 MM

6367. TUB FLEXIBIL HOTA 120 MM

6368. TUB FLEXIBIL HOTA 130 MM

228
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6369. TUB FLEXIBIL HOTA 80 MM

6370. TUB FLEXIBIL HOTA 80 MM

6371. TUB FLEXIBIL HOTA 90 MM

6372. TUB FLEXIBIL HOTA 90 MM

6373. TUB FLEXIBIL METALIC 14 MM PT CURENT

6374. TUB FLEXIBIL METALIC 21MM PT.CURENT

6375. TUB FLEXIBIL METALIC 21MM PT.CURENT

6376. TUB FLEXIBIL METALIC 9 MM PT CURENT

6377. TUB FLEXIBIL METALIC11 MM PT CURENT

6378. TUB FLEXIBIL PT BETON 16MM-750N

6379. TUB FLEXIBIL PT BETON 16MM-750N

6380. TUB FLEXIBIL PT BETON 20MM 750N

6381. TUB FLEXIBIL PT BETON 20MM 750N

6382. TUB FLEXIBIL PT BETON 20MM 750N

6383. TUB FLEXIBIL PT.BETON 25MM 750N

6384. TUB FLUORESCENT T8-15W

6385. TUB INOX 150 PT CENTRALA 100 CM

6386. TUB INOX 180 PT CENTRALA 150 CM

6387. TUB LED EVO17PC+GLASS T8 600MM

6388. TUB LED EVO17PC+GLASS T8 600MM

6389. TUB LED EVO17PC+GLASS T8-1200MM

6390. TUB NEON 18/20 W

6391. TUB NEON 36-40W

6392. TUB NEON T8/30W

6393. TUB NEON T8/30W

6394. TURBA FLORIMO MUSCATE 10 L

6395. UHU AD UNIV SUPER STRONG 3G (39940)

6396. ULEI TRANSMISIE T90 3L

6397. ULEI 1L HP ULTRA

229
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6398. ULEI AMESTEC 2T ROSU 10L

6399. ULEI DRUJBA 2T ROSU 0.5L

6400. ULEI DRUJBA 2T ROSU 1L

6401. ULEI H46 1L

6402. ULEI H46 3L

6403. ULEI HIDRAULIC H46 1L

6404. ULEI HIDRAULIC H46 3L

6405. ULEI IN SICATIVAT 0.5L

6406. ULEI IN SICATIVAT 0.5L

6407. ULEI IN SICATIVAT 0.5L

6408. ULEI IN SICATIVAT 0.9 L

6409. ULEI LANT 1L

6410. ULEI M20W40 1L

6411. ULEI M20W40 3L

6412. ULEI M40 1L

6413. ULEI M40 3L

6414. ULEI MOBIL SUPER 10W40 5L

6415. ULEI RURIS 2TT 1L

6416. ULEI RURIS 2TT 500 ML

6417. ULEI RURIS 4T 1L 4T10W30

6418. ULEI RURIS 4T 600 ML

6419. ULEI STIHL 100 ML VERDE

6420. ULEI STIHL 100 ML VERDE

6421. ULEI STIHL KIT 100ML

6422. ULEI TRANSMISIE 1L T90

6423. ULEI TRANSMISIE RURIS G-TRONIC 1L

6424. ULEI UNGERE LANT RURIS M-POWER 1 L

6425. UMERAS PLASTIC SP

6426. UNELTE GRADINA-LOPATA,GREBLA CU COADA

230
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

UNITATE CONTROL PRESIUNE APA DSK-1P


6427.
(PRESCONTROL) EVP

6428. UNITATE CONTROL PRESIUNE APA DSK-2P EVP

6429. UNITATE CONTROL PRESIUNE APA DSK-3P EVP

6430. USA ANTIPRAF 1.1*2.2 (42120)

6431. USA BRAD LACUIT INTERIOR

6432. USA CU TOC MAHON

6433. USA DE VIZITARE METAL CU CHEITA 40*40

6434. USA ECO R80 NUC 860 DR

6435. USA ECO R80 NUC GOLD D2 860ST

6436. USA HORN MARE

6437. USA HORN MICA

6438. USA HORN MICA

6439. USA MDF PREG PT VOPSIT

6440. USA MDF PREG PT VOPSIT

6441. USA PORTADOR CU STICLA

6442. USA PVC 5 CAM ALB 78*205 SD

6443. USA PVC SALAMANDER 7CAM 78*205SD ALB

6444. USA SEMINEU MARE

6445. USA SEMIROTUNDA TERACOTA

6446. USA SOBA MONOBLOC CU GEAM

6447. USA SOBA MONOBLOC NICHELATA CU GEAM

6448. USITA DE VIZITARE 150*200 TEMA

6449. USITA DE VIZITARE 200*200 TEMA

6450. USITA DE VIZITARE 300*300

6451. USITA VIZITARE

6452. USITA VIZITARE 20*40 COR

6453. USITA VIZITARE 20*40 COR

6454. USITA VIZITARE 30*30 ALB

6455. USITA VIZITARE 30*40 ALB

231
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6456. USITA VIZITARE 400*400

6457. USITA VIZITARE UV 150*150

6458. UTILAJ DE CURATAT CU INALTA PRESIUNE RE98

6459. VANA AMESTEC 3 CAI TEPLOMIX 1"55* HERZ

6460. VAR HIDRATAT 20KG

6461. VARF 16MM H=120MM L=80MM OTEL

6462. VARF 16MM H=120MM L=80MM OTEL

6463. VARFURI NEGATIVE 4MM 1/4 25MM

6464. VARFURI NEGATIVE 3MM 1/4 25MM

6465. VARFURI NEGATIVE 6MM 25MM

6466. VARFURI PH 1 1/4 25MM

6467. VARFURI PH 3 1/4 25 MM

6468. VARFURI PLATE 5.5X0.8MM 1/4 25MM

6469. VARFURI PLATE 6.5X1.2 MM 1/4 25 MM

6470. VARFURI PLATE 8X1.6MM 1/4 25MM

6471. VARFURI TUBULARE 6MM 1/4

6472. VARIATOR 1000W CARMEN VIKO

6473. VARIATOR CU LED 800 ST ZENA MAHON

6474. VARIATOR TENSIUNE 800W

6475. VARIATOR TENSIUNE 800W NUC INCHIS

6476. VARIATOR TENSIUNE 800W NUC INCHIS

6477. VARIATOR TENSIUNE CIRES 300W

6478. VAS EXPANSIUNE VERT CU SUPORT 35L

6479. VAS EXPANSIUNE VERT CU SUPORT 60L

6480. VAS EXPANSIUNE VERTICAL 35L

6481. VAS WC PRESIDENT MONOBLOC P10 SCURGERE LAT.

6482. VAS WC PRESIDENT MONOBLOC P20 SCURGERE VERT

6483. VASELINA K3 0.5 KG

6484. VASELINA K3 1 KG

232
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6485. VASELINA LICA 3 0.5KG

6486. VASELINA LICA 3 1KG

6487. VATA MINERALA 100 CU FOLIE AL

6488. VATA MINERALA 100 CU FOLIE AL

6489. VATA MINERALA 50 CU FOLIE AL

6490. VATA MINERALA GEMINI 50/100

6491. VAZA STICLA B

6492. VENTIL 1"1/4 STY-542

6493. VENTIL CADA + PREAPLIN MODENA

6494. VENTIL CADA AUTOMAT + SIFON MODENNA

6495. VENTILATOR CU PICIOR

6496. VENTILATOR TOTAL GREEN Q125

6497. VENTILATOR TOTLA GREEN Q150

6498. VENTILATOR TOTLA GREEN Q150

6499. VERMOREL 2L.

6500. VESTA REFLECTORIZANTA

6501. VILLA YACHT 0.75

6502. VILLA YACHT 4L

6503. VINAROM EMAIL ALB 0.65L

6504. VINAROM EMAIL ALB 0.65L

6505. VINAROM EMAIL ALB 3.5L

6506. VINAROM EMAIL NEGRU 0.65L

6507. VINCLU DE IMBINARE 103084

6508. VINCLU DE IMBINARE 103085

6509. VINCLU DE IMBINARE 103300 100

6510. VINCLU DE IMBINARE 103300 100

6511. VINCLU DE IMBINARE 103300 200

6512. VINCLU DE IMBINARE 103300 300

6513. VINCLU DE IMBINARE 103300 500

233
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6514. VINCLU DE IMBINARE 103300 500

6515. VINCLU DE IMBINARE 103300 600

6516. VINCLU DE IMBINARE 103300 800

6517. VINCLU DE IMBINARE 103768

6518. VINCLU DE IMBINARE 103768

6519. VINCLU DE IMBINARE 103769

6520. VINCLU DE IMBINARE 103770

6521. VINCLU DE IMBINARE 103770

6522. VINCLU DE IMBINARE 103771

6523. VINCLU DE IMBINARE 103773

6524. VINCLU DE IMBINARE 103774 000

6525. VINCLU DE IMBINARE 103904

6526. VINCLU DE IMBINARE 103904

6527. VINCLU DE IMBINARE 103905

6528. VINCLU DE IMBINARE 103905

6529. VINCLU DE IMBINARE 103905

6530. VINCLU DE IMBINARE 103912

6531. VINCLU DE IMBINARE 103913

6532. VINCLU DE IMBINARE 103913

6533. VINCLU DE IMBINARE 103914

6534. VINCLU DE IMBINARE 103915

6535. VINCLU DE IMBINARE 103917

6536. VINCLU DE IMBINARE 103918

6537. VINCLU DE IMBINARE 103919

6538. VINCLU DE IMBINARE 103919

6539. VINCLU DE IMBINARE 103921

6540. VINCLU DE IMBINARE 103921

6541. VINCLU DE IMBINARE 103922

6542. VINCLU DE IMBINARE 103922

234
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6543. VINCLU DE IMBINARE 103923

6544. VINCLU DE IMBINARE 103923

6545. VINCLU DE IMBINARE 103923

6546. VINCLU DE IMBINARE 103924

6547. VINCLU DE IMBINARE 103924

6548. VINCLU DE IMBINARE 103925

6549. VINCLU DE IMBINARE 103926

6550. VINCLU DE IMBINARE 103929

6551. VINCLU DE IMBINARE 103929

6552. VINCLU DE IMBINARE 103931

6553. VINCLU DE IMBINARE 103931

6554. VINCLU DE IMBINARE 103931 000/2

6555. VINCLU DE IMBINARE 103931 000/2

6556. VINCLU DE IMBINARE 103932 000/2

6557. VINCLU DE IMBINARE 103932 000/2.5

6558. VINCLU DE IMBINARE 103932/2

6559. VINCLU DE IMBINARE 103933 000/2

6560. VINCLU DE IMBINARE 103933/ 2.5

6561. VINCLU DE IMBINARE 103934

6562. VINCLU DE IMBINARE 103934

6563. VINCLU DE IMBINARE 103935

6564. VINCLU DE IMBINARE 103935

6565. VINCLU DE IMBINARE 103936

6566. VINCLU DE IMBINARE 103936

6567. VINCLU DE IMBINARE 103937

6568. VINCLU DE IMBINARE 103937

6569. VINCLU DE IMBINARE 103940

6570. VINCLU DE IMBINARE 103940

6571. VINCLU DE IMBINARE 103941

235
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6572. VINCLU DE IMBINARE 103944

6573. VINCLU DE IMBINARE 103944

6574. VINCLU DE IMBINARE 103944

6575. VINCLU DE IMBINARE 103944

6576. VINCLU PT SCAUN 40*15*2 104180 040Z

6577. VINCLU PT SCAUN ZINCAT 104180 050Z

6578. VINCLU PT SCAUN ZINCAT 25*15*2

6579. VINCLU PT SCAUN ZINCAT 25*15*2

6580. VINCLU PT SCAUN ZINCAT 30*15*2

6581. VINCLU PT SCAUN ZINCAT 30*15*2

6582. VINCLU PT SCAUN ZINCAT 30*15*2

6583. VINCLU PT SCAUN ZINCAT 30*15*2

6584. VITAFLORA SOLUTIE 0.1L

6585. VITAFLORA SOLUTIE 0.5 L

6586. VOPSEA ALKYTON AURIU 383001

6587. VOPSEA CASA BELA GALBEN 0.75L

6588. VOPSEA CASABELA ALB 0.75L COR

6589. VOPSEA CASABELA ALBASTRU DESCHIS 0.75L

6590. VOPSEA CASABELA CREM 0.75L

6591. VOPSEA CASABELA GRI 0.75L

6592. VOPSEA CASABELA GRI 0.75L

6593. VOPSEA CASABELA MARO 8012/8016 0.75L

6594. VOPSEA CASABELA MOV RAL 4005 0.75L

6595. VOPSEA CASABELA OCRU 0.75L

6596. VOPSEA CASABELA ROSU 0.75L 3020

6597. VOPSEA CASABELA ROSU 0.75L 3020

6598. VOPSEA CASABELA ROSU 0.75L RAL3002

6599. VOPSEA CASABELA ROSU 0.75L RAL3002

6600. VOPSEA CASABELA VERDE 0.75L COR

236
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6601. VOPSEA CASABELA VERDE 0.75L COR

6602. VOPSEA CASABELA VERDE DESCHIS 0.75L

6603. VOPSEA CASABELA VERDE INCHIS RAL 6026 0.75 L

6604. VOPSEA CASABELA VERDE INCHIS RAL 6026 0.75 L

6605. VOPSEA CASABELA VERDE RAL 6018

6606. VOPSEA CASABELA VISINIU 0.75L

6607. VOPSEA CASABELA VISINIU 0.75L

6608. VOPSEA CASABELLA ROSU CARMIN 0.75L

6609. VOPSEA CASABELLA ROSU CARMIN 0.75L

6610. VOPSEA DANKE EMAIL EXT ALBASTRU INCHIS 0.75L

6611. VOPSEA DANKE EMAIL EXT ALBASTRU INCHIS 0.75L

6612. VOPSEA DANKE EMAIL EXT ALBASTRU INCHIS 2.5L

6613. VOPSEA DANKE EMAIL EXT BEJ 0.75 L

6614. VOPSEA DANKE EMAIL EXT BEJ 0.75 L

6615. VOPSEA DANKE EMAIL EXT BEJ 2.5 L

6616. VOPSEA DANKE EMAIL EXT BLEU 0.75L

6617. VOPSEA DANKE EMAIL EXT BLEU 2.5L

6618. VOPSEA DANKE EMAIL EXT CAFENIU 0.75L

6619. VOPSEA DANKE EMAIL EXT CAFENIU 0.75L

6620. VOPSEA DANKE EMAIL EXT CAFENIU 2.5L

6621. VOPSEA DANKE EMAIL EXT CREM 0.75L

6622. VOPSEA DANKE EMAIL EXT CREM 0.75L

6623. VOPSEA DANKE EMAIL EXT CREM 0.75L

6624. VOPSEA DANKE EMAIL EXT CREM 2.5 L

6625. VOPSEA DANKE EMAIL EXT GALBEN MUSTAR 0.75 L

6626. VOPSEA DANKE EMAIL EXT GALBEN MUSTAR 0.75 L

6627. VOPSEA DANKE EMAIL EXT GALBEN MUSTAR 0.75 L

6628. VOPSEA DANKE EMAIL EXT GALBEN MUSTAR 2.5L

6629. VOPSEA DANKE EMAIL EXT GALBEN MUSTAR 2.5L

237
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6630. VOPSEA DANKE EMAIL EXT GRI LUMINOS 0.75 L

6631. VOPSEA DANKE EMAIL EXT GRI LUMINOS 2.5L

6632. VOPSEA DANKE EMAIL EXT GRI METAL 0.75L

6633. VOPSEA DANKE EMAIL EXT GRI METAL 0.75L

6634. VOPSEA DANKE EMAIL EXT GRI METAL 2.5 L

6635. VOPSEA DANKE EMAIL EXT GRI VERNIL 0.75L

6636. VOPSEA DANKE EMAIL EXT GRI VERNIL 0.75L

6637. VOPSEA DANKE EMAIL EXT GRI VERNIL 2.5L

6638. VOPSEA DANKE EMAIL EXT MARO CIOCOLATIU 0.75 L

6639. VOPSEA DANKE EMAIL EXT MARO CIOCOLATIU 2.5L

6640. VOPSEA DANKE EMAIL EXT MARO CIOCOLATIU 2.5L

6641. VOPSEA DANKE EMAIL EXT MARO DESCHIS 0.75 L

6642. VOPSEA DANKE EMAIL EXT MARO DESCHIS 0.75 L

6643. VOPSEA DANKE EMAIL EXT MARO DESCHIS 2.5 L

6644. VOPSEA DANKE EMAIL EXT MARO ROSCAT 0.75L

6645. VOPSEA DANKE EMAIL EXT MARO ROSCAT 2.5L

6646. VOPSEA DANKE EMAIL EXT MARO ROSCAT 2.5L

6647. VOPSEA DANKE EMAIL EXT NEGRU 0.75 L

6648. VOPSEA DANKE EMAIL EXT NEGRU 2.5 L

6649. VOPSEA DANKE EMAIL EXT OCRU 0.75 L

6650. VOPSEA DANKE EMAIL EXT OCRU 0.75 L

6651. VOPSEA DANKE EMAIL EXT OCRU 2.5 L

6652. VOPSEA DANKE EMAIL EXT OCRU 2.5 L

6653. VOPSEA DANKE EMAIL EXT OCRU 2.5 L

6654. VOPSEA DANKE EMAIL EXT ROSU APRINS 0.75L

6655. VOPSEA DANKE EMAIL EXT ROSU APRINS 2.5L

6656. VOPSEA DANKE EMAIL EXT ROSU INCHIS 0.75 L

6657. VOPSEA DANKE EMAIL EXT ROSU INCHIS 2.5 L

6658. VOPSEA DANKE EMAIL EXT ROSU OXID 0.75 L

238
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6659. VOPSEA DANKE EMAIL EXT ROSU OXID 0.75 L

6660. VOPSEA DANKE EMAIL EXT ROSU OXID 2.5L

6661. VOPSEA DANKE EMAIL EXT ROSU OXID 2.5L

6662. VOPSEA DANKE EMAIL EXT ROSU OXID 2.5L

6663. VOPSEA DANKE EMAIL EXT SOMON 0.75 L

6664. VOPSEA DANKE EMAIL EXT VERDE DESCHIS 0.75 L

6665. VOPSEA DANKE EMAIL EXT VERDE DESCHIS 2.5L

6666. VOPSEA DANKE EMAIL EXT VERDE INCHIS 0.75 L

6667. VOPSEA DANKE EMAIL EXT VERDE INCHIS 0.75 L

6668. VOPSEA DANKE EMAIL EXT VERDE INCHIS 2.5L

6669. VOPSEA DANKE EMAIL EXT VISINIU 0.75 L

6670. VOPSEA DANKE EMAIL EXT VISINIU 0.75 L

6671. VOPSEA DANKE EMAIL EXT VISINIU 2.5L

6672. VOPSEA EMAROM ALB 3.5L COR

6673. VOPSEA IDEAL ALB POLAR 0.75L

6674. VOPSEA IDEAL ALBASTRU MEDIU 0.75L

6675. VOPSEA IDEAL BLEU 0.75L

6676. VOPSEA IDEAL BRUN ORANGE 0.75L

6677. VOPSEA IDEAL CREM 0.75L

6678. VOPSEA IDEAL GALBEN 0.75

6679. VOPSEA IDEAL GRI DESCHIS 0.75L

6680. VOPSEA IDEAL GRI DESCHIS 0.75L

6681. VOPSEA IDEAL GRI METAL 0.75L

6682. VOPSEA IDEAL MARO ROSCAT 0.75

6683. VOPSEA IDEAL NEGRU 0.75L

6684. VOPSEA IDEAL NEGRU 0.75L

6685. VOPSEA IDEAL NEGRU 0.75L

6686. VOPSEA IDEAL OCRU 0.75L

6687. VOPSEA IDEAL OCRU 0.75L

239
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6688. VOPSEA IDEAL ROSU 0.75L

6689. VOPSEA IDEAL ROSU 0.75L

6690. VOPSEA IDEAL ROSU 2.5L

6691. VOPSEA IDEAL ROSU VIN 0.75

6692. VOPSEA IDEAL ROSU VIN 0.75

6693. VOPSEA IDEAL VERDE DESCHIS 0.75L

6694. VOPSEA IDEAL VERDE MEDIU 0.75L

6695. VOPSEA IDEAL VERDE MEDIU 0.75L

6696. VOPSEA IDEAL VERNIL 0.75L

6697. VOPSEA IDEEA MARO DESCHIS 0.75

6698. VOPSEA LAV EASY TO COLOR 10L BAZA P

6699. VOPSEA LAV EASY TO COLOR 10L BAZA TR

6700. VOPSEA LAV FAUR 14 L-22 KG

6701. VOPSEA LAV. SPOR

6702. VOPSEA LAV. SPOR INT. 15 L PROMO

6703. VOPSEA LAV. SPOR INT. NEW 4 L ALB

6704. VOPSEA LAV. STAS 65 EXT 15L

6705. VOPSEA LAV. STAS 65 EXT 8.5L

6706. VOPSEA LAV.HAIM BASIC 15L-PORTOCALIU

6707. VOPSEA LAV.HAIM BASIC 15L-PORTOCALIU

6708. VOPSEA LAV.HAIM BASIC 2.5L

6709. VOPSEA LAV.HAIM BASIC 8.5L-PORTOCALIU

6710. VOPSEA LAV.HAIM INTERIOR 15L-ALBASTRA

6711. VOPSEA LAVABILA CASA BELA INTERIOR 15L

6712. VOPSEA LAVABILA CASA BELA INTERIOR 2.5L

6713. VOPSEA LAVABILA CASA BELA INTERIOR 2.5L

6714. VOPSEA LAVABILA CASA BELA INTERIOR 2.5L

6715. VOPSEA LAVABILA CASA BELA INTERIOR 4L

6716. VOPSEA LAVABILA CASA BELA INTERIOR 4L

240
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6717. VOPSEA LAVABILA CASA BELA INTERIOR 4L

6718. VOPSEA LAVABILA CASA BELA INTERIOR 4L

6719. VOPSEA LAVABILA CASA BELA INTERIOR 4L

6720. VOPSEA LAVABILA CASA BELA INTERIOR 4L

6721. VOPSEA LAVABILA CASA BELA INTERIOR 4L

6722. VOPSEA LAVABILA CASA BELA INTERIOR 8.5L

6723. VOPSEA LAVABILA CASA BELA INTERIOR 8.5L

6724. VOPSEA LAVABILA DANKE ALBASTRU 15 L

6725. VOPSEA LAVABILA DANKE ALBASTRU 5 L

6726. VOPSEA LAVABILA DANKE ALBASTRU 8.5 L

6727. VOPSEA LAVABILA DANKE ANTIMUCEGAI 15L

6728. VOPSEA LAVABILA DANKE ANTIMUCEGAI 4L

6729. VOPSEA LAVABILA DANKE ANTIMUCEGAI 8.5L

6730. VOPSEA LAVABILA DANKE EASY TO COLOR 15 L

6731. VOPSEA LAVABILA DANKE EASY TO COLOR 2.5L

6732. VOPSEA LAVABILA DANKE MATTLATEX 8.5L

6733. VOPSEA LAVABILA DANKE VERDE 12 L

6734. VOPSEA LAVABILA DANKE VERDE 15L

6735. VOPSEA LAVABILA DANKE VERDE 2.5 L

6736. VOPSEA LAVABILA DANKE VERDE 8.5 L

6737. VOPSEA LAVABILA OSKAR BAIE SI BUCATARIE 2.5L

6738. VOPSEA LAVABILA OSKAR CREMA COLAGEN 10L

6739. VOPSEA LAVABILA OSKAR CREMA COLAGEN 10L

6740. VOPSEA LAVABILA OSKAR CREMA COLAGEN 15 L

6741. VOPSEA LAVABILA OSKAR CREMA COLAGEN 15 L

6742. VOPSEA LAVABILA OSKAR CREMA COLAGEN 5 L

6743. VOPSEA LAVABILA OSKAR CREMA COLAGEN 5 L

6744. VOPSEA OSKAR ACOPERIS CARAMIZIU 0.75L

6745. VOPSEA OSKAR ACOPERIS CARAMIZIU 2.5L

241
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6746. VOPSEA OSKAR ACOPERIS GRI METAL 0.75L

6747. VOPSEA OSKAR ACOPERIS GRI METAL 0.75L

6748. VOPSEA OSKAR ACOPERIS GRI METAL 2.5L

6749. VOPSEA OSKAR ACOPERIS MARO CIOCOLATIU 0.75L

6750. VOPSEA OSKAR ACOPERIS MARO CIOCOLATIU 2.5L

6751. VOPSEA OSKAR ACOPERIS MARO ROSCAT 0.75L

6752. VOPSEA OSKAR ACOPERIS MARO ROSCAT 2.5L

6753. VOPSEA OSKAR ACOPERIS VERDE INCHIS 0.75L

6754. VOPSEA OSKAR ACOPERIS VERDE INCHIS 2.5L

6755. VOPSEA OSKAR AQUA MATT ALB CONTEMPORAN 0.6L

6756. VOPSEA OSKAR AQUA MATT ALB CONTEMPORAN 0.6L

6757. VOPSEA OSKAR AQUA MATT FUCHSIA CHIC 0.6L

6758. VOPSEA OSKAR AQUA MATT FUCHSIA CHIC 0.6L

6759. VOPSEA OSKAR AQUA MATT GALBEN PRET-A-PORTER 0.6L

6760. VOPSEA OSKAR AQUA MATT GALBEN PRET-A-PORTER 0.6L

6761. VOPSEA OSKAR AQUA MATT GALBEN PRET-A-PORTER 0.6L

6762. VOPSEA OSKAR AQUA MATT GRI CREATIV 0.6L

6763. VOPSEA OSKAR AQUA MATT MARO ELECTRIC 0.6L

6764. VOPSEA OSKAR AQUA MATT NEGRU 0.6L

6765. VOPSEA OSKAR AQUA MATT NEGRU 0.6L

6766. VOPSEA OSKAR AQUA MATT OCRU UNICAT 0.6L

6767. VOPSEA OSKAR AQUA MATT OCRU UNICAT 0.6L

6768. VOPSEA OSKAR AQUA MATT ORANGE GLAMOUR 0.6L

6769. VOPSEA OSKAR AQUA MATT ORANGE GLAMOUR 0.6L

6770. VOPSEA OSKAR AQUA MATT ROSU PASIONAL 0.6L

6771. VOPSEA OSKAR AQUA MATT ROSU PASIONAL 0.6L

6772. VOPSEA OSKAR AQUA MATT TURCOAZ COUTURE 0.6L

6773. VOPSEA OSKAR AQUA MATT TURCOAZ COUTURE 0.6L

6774. VOPSEA OSKAR AQUA MATT VERDE EXOTIC 0.6L

242
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6775. VOPSEA OSKAR AQUA MATT VERDE EXOTIC 0.6L

6776. VOPSEA OSKAR BETON ALB 0.75L

6777. VOPSEA OSKAR BETON ALB 2.5L

6778. VOPSEA OSKAR BETON GALBEN 0.75L

6779. VOPSEA OSKAR BETON GALBEN 2.5L

6780. VOPSEA OSKAR BETON GRI ANTRACIT 0.75L

6781. VOPSEA OSKAR BETON GRI ANTRACIT 2.5L

6782. VOPSEA OSKAR BETON GRI DESCHIS 0.75L

6783. VOPSEA OSKAR BETON GRI DESCHIS 2.5L

6784. VOPSEA OSKAR RADIATOR EMAIL ALB 0.5L

6785. VOPSEA OSKAR RADIATOR EMAIL ALB 0.5L

6786. VOPSEA OSKAR RUGINA ARGINTIU LOVIT.CIOCAN 2.5L

6787. VOPSEA OSKAR RUGINA AURIU METALIZAT 0.5L

6788. VOPSEA OSKAR RUGINA AURIU METALIZAT 2.5L

6789. VOPSEA OSKAR RUGINA CUPRU METALIZAT 0.5L

6790. VOPSEA OSKAR RUGINA CUPRU METALIZAT 2.5L

6791. VOPSEA OSKAR RUGINA MARO CIOCOLATIU LUCIOS 0.5L

6792. VOPSEA OSKAR RUGINA MARO CIOCOLATIU LUCIOS 2.5L

6793. VOPSEA OSKAR RUGINA NEGRU LOVIT.CIOCAN 2.5L

6794. VOPSEA OSKAR RUGINA NEGRU MAT FORJAT 0.5L

6795. VOPSEA OSKAR RUGINA NEGRU MAT FORJAT 2.5L

6796. VOPSEA OSKAR RUGINA VERDE INCHIS LOVIT.CIOCAN 0.5L

6797. VOPSEA OSKAR RUGINA VERDE INCHIS LOVIT.CIOCAN 2.5L

6798. VOPSEA OSKAR RUGINA VERDE INCHIS LUCIOS 0.5L

6799. VOPSEA PT FIR ALBASTRU 50GR (30682)

6800. VOPSEA PT FIR ALBASTRU 50GR (30682)

6801. VOPSEA PT FIR ALBASTRU 50GR (30682)

6802. VOPSEA PT FIR CU PLUMB 50GR

6803. VOPSEA PT FIR CU PLUMB 50GR

243
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6804. VOPSEA PT FIR CU PLUMB 50GR

6805. VOPSEA PT JENTI AUTO 400ML AURIU

6806. VOPSEA ROVIS ECOLOGIC ALB 0.75L

6807. VOPSEA SPOR AQUA EMAIL CREM 700ML

6808. VOPSEA SPOR AQUA EMAIL MARO 700ML

6809. VOPSEA SPOR AQUA EMAIL NEGRU 700ML

6810. VOPSEA SPOR GRI DESCHIS 0.65L

6811. VOPSEA SPRAY VISINIU 3005 DUPLICOLOR 400 ML

6812. VOPSEA SPRAY VISINIU 3005 DUPLICOLOR 400 ML

6813. VOPSEA VAROM 15L

6814. VOPSEA VAROM 8.5L

6815. VULCAN PRAF

6816. YALA 268 K

6817. YALA ROTUNDA ALI

6818. YT-0851

6819. ZAVOR APLICAT CU PIEDICA ZI 111012

6820. ZAVOR APLICAT CU PIEDICA ZI 111013

6821. ZAVOR APLICAT CU PIEDICA ZI 111013

6822. ZAVOR APLICAT USI ZI 111014

6823. ZAVOR CU PIEDICA USI ZI 111011

6824. ZAVOR CU PIEDICA ZI 111013

6825. ZAVOR INGROPAT USI 112019

6826. ZAVOR PT FERESTRE 10102 100

6827. ZAVOR ROTUND CU PIEDICA 75MM

6828. ZAVOR ROTUND CU PIEDICA EVP 120

6829. ZAVOR ROTUND CU PIEDICA EVP 150

6830. ZAVOR ROTUND CU PIEDICA EVP 150

6831. ZAVOR ROTUND UNIVERSAL CU PIEDICA 110MM

6832. ZIRVE CIRES COMUTATOR

244
ROMÂNIA
COMUNA PĂULEŞTI
CABINETUL PRIMARULUI

Comuna Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare


tel. 0261 757 355/ fax. 0261 757 306, email: comunapaulesti@yahoo.com

6833. ZIRVE CIRES COMUTATOR CU LED

6834. ZIRVE CIRES INTRERUPATOR

6835. ZIRVE CIRES INTRERUPATOR

6836. ZIRVE CIRES INTRERUPATOR CU LED

6837. ZIRVE CIRES PRIZA DUBLA

Întocmit de, Avizat,


REFERENT, Contabil,
LASZLO BORHIDAN
ANDREA ANGELA
CODRUȚA

245

S-ar putea să vă placă și