Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 3

DECLARAŢIE PRVIND CONTINUTUL AUTENTIC AL


LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTERi

Subsemnatul __________________________________, domiciliat în ______________


______________________________________________________________________,
legitimat cu ____seria ________nr. __________, CNP __________________________
autorul lucrării de disertatie cu titlul:_________________________________________
_____________________________________________________________________
elaborată în vederea susţinerii examenului de finalizare a studiilor de master
organizat de către Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti, Facultatea
_______________________ __________________, anul universitar ______________,
declar pe proprie răspundere, că lucrarea prezentată pentru a fi sustinută în cadrul
sesiunii de finalizare a studiilor de master la Specializarea ______________________
este rezultatul propriei activităţi intelectuale, nu conţine porţiuni plagiate, iar sursele
bibliografice au fost utilizate cu respectarea legislaţiei române şi a convenţiilor
internaţionale privind Copyright-ul.

Data, Semnătura,

i
Declaraţia se completează „de mână” şi se face parte integrantă din lucrarea de finalizare a studiilor de master