Sunteți pe pagina 1din 2

6.

PODIŞUL MEHEDINŢI
6.1. Particularităţi de geografie fizică
Aşezare şi limite. Este aşezat în partea de sud - vest a ţării, la poalele
Munţilor Mehedinţi, fiind cuprins între Dunăre, la sud - vest, şi Motru, la nord -
est. O mică depresiune marginală (Depresiunea Severinului) şi Dealurile
Coşuştei îl despart de Platforma Strehaia.
Trăsături definitorii. Pentru Podişul Mehedinţi sunt specifice următoarele
trăsături definitorii:
- este cea mai mică unitate de podiş din ţara noastră;
- în alcătuirea sa intră roci care sunt specifice regiunilor montane;
- relieful carstic este foarte bine reprezentat;
- prezintă influienţe cu specific mediteraneean.
Geneza şi alcătuirea petrografică. Podişul Mehedinţi s-a format la
sfârşitul terţiarului şi începutul cuaternarului, în strânsă legătură cu înălţarea
generală a Carpaţilor Meridionali.
Este alcătuit din şisturi cristaline (gnaise, micaşisturi) şi calcare
mezozoice, ceea ce aminteşte de alcătuirea petrografică a regiunilor muntoase.
Caracterizarea reliefului. Se prezintă sub forma unei platforme de
eroziune (o prispă la poalele munţilor) cu altitudinea medie de 500 - 600 m,
Prezenţa calcarelor a favorizat apariţia tuturor formelor de relief carstic,
atât de suprafaţă, cât şi de adâncime.
Carstul de suprafaţă este foarte variat şi cuprinde: chei, lapiezuri, văi seci,
ponoare, izbucuri, doline, polii şi poduri naturale (cel de la Ponoare fiind cel mai
spectaculos din ţară).
Carstul de adâncime este este reprezentat de avenuri, văi subterane şi
peşteri, cea de la Topolniţa fiind una dintre cele mai mari şi mai frumoase
peşteri din ţară.
Clima. Podişul Mehedinţi se află sub influienţa generală a maselor de aer
vestice şi sud-vestice, de unde şi caracterul mai blând al climei.
Astfel, temperatura medie anuală este în jur de 10oC, iar precipitaţiile
ajung la 800 - 900 mm/anual. Procesele de foëhnizare a aerului de pe versantul
estic al Munţilor Mehedinţi determină încălzirea maselor de aer şi reducerea
umezelii.
Hidrografia. Podişul Mehedinţi este adânc fragmentat de râuri care, de
regulă, îşi au izvoarele în Munţii Mehedinţi. Astfel se pot menţiona: Bahna şi
Topolniţa, care se varsă în Dunăre şi Coşuştea, afluent pe dreapta al Motrului.
Se întâlnesc şi câteva lacuri carstice temporare, aşa cum sunt: Zăton,
Ponoare, Gornoviţa şi Balta.

1
Vegetaţia, fauna. Vegetaţia este reprezentată prin păduri de gorun şi fag.
Ca urmare a influenţelor submediteraneene se întâlnesc şi elemente termofile, ca
de exemplu: pin negru, mojdrean, cărpiniţă, liliac sălbatic etc.
Fauna cuprinde elemente specifice pădurii de foioase: mistreţ, lup, vulpe
şi numeroase păsări. De asemenea, se remarcă unele elemente
submediteraneene: vipera cu corn, broasca ţestoasă, scorpionul etc.
Solurile. Nota specifică a solurilor din Podişului Mehedinţi este dată de
eutricambosolurile rodice (terra rossa), care fac parte din clasa cambisoluri.
Substratul calcaros a favorizat şi apariţia rendzinelor, care fac parte din
clasa cernisoluri. În general, aceste soluri au un conţinut ridicat de schelet, ceea
ce le reduce foarte mult volumul edafic util şi implicit potenţialul productiv. Se
mai întâlnesc şi luvosoluri (clasa luvisoluri)
Rezervaţiile naturale. Pentru ocrotirea unor elemente naturale de mare
valoare ştiinţifică şi peisagistică, în Podişul Mehedinţi au statut de rezervaţii
naturale: Peştera Topolniţa (speologică), Podul natural şi Pădurea de liliac de la
Ponoarele (peisagistică) şi Punctul fosilifer Bahna (paleontologică).

6. 2. Particularităţi de geografie umană şi economică


Populaţia şi aşezările. Densitatea populaţiei este destul de redusă, sub 50
loc/km. Satele sunt mici, de tip răsfirat şi au funcţie predominant agricolă. În
podiş există un singur oraş: Baia de Aramă. Oraşul Drobeta Turnu Severin, aflat
la limita de sud - est, aparţine mai mult văii Dunării şi mai puţin podişului.
Industria. Activităţile industriale sunt slab reprezentate. La Baia de
Aramă şi Bahna se exploatează calcare. La Baia de Aramă există şi mici
inteprinderi ale industriei uşoare (textilă şi alimentară)
Agricultura. Dintre culturile agricole, mai extinse sunt cele de porumb,
cartof şi plante furajere, care favorizează creşterea animalelor. Pe suprafeţe mari
se practică pomicultura.
Transporturile. În partea de sud - vest, paralel cu fluviul Dunărea, se află
magistrala feroviară Bucureşti - Drobeta Turnu Severin - Timişoara şi drumul
european E 70 cu acelaşi traseu. Zona de podiş este străbătută de şoseaua
modernizată Drobeta Turnu Severin - Baia de Aramă.
Turismul. Podişul Mehedinţi are un bogat potenţial turistic natural şi
antropic, dar încă insuficient valorificat. Ca obiective turistice se pot enumera
Peştera Topolniţa, Podul natural şi Pădurea de liliac de la Ponoarele.