Sunteți pe pagina 1din 29

Cuprins

Cap1. Prezentarea societății comerciale


1.1. Denumire, înființare, capital
1.2. Domeniu de activitate
1.3. Strustura organizatorică
1.4. Parteneri comerciali
1.5. Politici contabile utilizate
1.6. Principalele operațiuni economico financiare
Cap 2. Elaborarea rapoartelor financiar contabile
2.1. Lucrări preliminare întocmirii situațiilor financiare
2.1.1. Verificarea înregistrării corecte în conturi a tuturor operațiilor
2.1.2. Verificarea concordanței dintre contabilitate și evidența operativă, dintre
contabilitatea sintetică și cea analitică
2.1.3. Întocmirea balanței de verificare înainte de inventariere
2.1.4. Inventarierea generală a patrimoniului
2.1.5. Efectuarea operațiunilor de delimitare în timp a cheltuielilor și a veniturilor
2.1.6. Determinarea rezultatului exercițiului financiar și repartizarea acestuia
2.1.7. Stabilirea rulajelor lunare în registrul jurnal și cartea mare
2.1.8. Întocmirea balanței de verificare definitive
2.2. Întocmirea propriu-zisă a situațiilor financiare
2.2.1. Bilanțul
2.2.2. Contul de profit și pierdere
2.2.3. Tabloul fluxurilor de trezorerie
2.2.4. Situația modificării capitalurilor proprii
2.2.5. Notele explicative
2.3. Rapoarte financiar contabile nestandardizate
2.3.1. Bugete de venituri și cheltuieli
2.3.2. Raport de mediu
2.3.3. Rapoarte conținând indicatori de analiză economico-financiară
2.3.4. Alte rapoarte

1
CAP1. Prezentarea societății comerciale

1.1 Denumire, înființare, capital

Denumirea societății comerciale este SC ROFLANA-COM SRL. Societatea a fost


înființată de Popescu Ion în anul 2013, având sediul social în Făgăraș, str. 1 Decembrie 1918,
bl. 6, sc. B, ap. 18, fiind înregistrată la Registrul Comerțului din Brașov sub numărul de
înregistrare J08/1256/2013, având atribut codul fiscal RO5780454.
SC ROFLANA-COM SRL este o societate cu răspundere limitată, cu un capital social
de 500.200 lei integral privat.

1.2 Domeniul de activitate

Domeniul de activitate principal este comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,


cod CAEN 4711, ce includ vânzările cu amănuntul ale produselor alimentare, băutură și tutun.
Politica în domeniul calității este fundamentul pe care se clădește activitatea societății,
având următoarele coordonate principale:
 calitatea produselor constituie factorul hotărâtor care determină competivitatea firmei
 acordă o atenție deosebită opiniei clienților referitor la calitatea produselor

1.3 Structura organizatorică

Structura organizatorică a societății cuprinde compartimente de specialitate și


compartimente tehnice, în care se desfășoară activitățile necesare executării operațiilor care
conduc la realizarea obiectului de activitate.
Personalul angajat pe domenii de activitate este structurat astfel:
 sediu: 1 administrator, 1 contabil
 magazin: 2 vânzători
În cadrul societății ROFLANA-COM activitățile ce țin de domeniile financiar,
contabilitate, salarii, se desfășoară în cadrul unui singur compartiment condus de contabil,
care coordonează activitatea economică în cadrul societății, dispune de lichiditățile firmei.
Nivelul salariilor pentru personalul societății este construit pe categorii de calificare și
funcții stabilit prin contractul individual și colectiv de muncă.

2
Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologică
și grupate în registrele contabile. Principalele registre ce se folosesc obligatoriu în
contabilitate sunt: Registru-jurnal, Cartea-mare și Registru-inventar.
Contabilitatea stocurilor asigură evidența acelor active pentru a putea fi valorificate pe
parcursul desfășurării normale a activității, vândute și/sau folosite în procesul productiv al
societății.

1.4 Parteneri comerciali

Colaborarea dintre firma SC ROFLANA-COM SRL şi furnizorii cu care s-au


încheiat contracte de colaborare este realizată având ca scop o bună deservire în condiţii de
calitate optime şi civilizate faţă de cumpărători. Tocmai din acest motiv şi pentru o acoperire
cât mai largă a cererii, firma vine cu o ofertă cât mai vastă şi susţine adaosuri mici.
Principalii furnizori cu care colaborează societatea sunt:
 SC COCA COLA HBC SRL
 SC PROSOFT SRL
 SC SOFRUCTUS SRL
 SC AVEROD COM SRL
 SC FLORIREX SRL
 SC PROBITEC SRL
 SC ORANGE SA
 SC RIOVIRG SRL
 SC CRISMUN A&S DISTRIB SRL
 SC AMIGO INTERCOST SRL
Printre clienții societății se enumără persoanele fizice, SC STELIAN&MARCEL SRL
și SC HALF LIFE SRL.

1.5 Politici contabile utilizate de societate

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile


specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.
Societatea comercială ROFLANA-COM SRL utilizează pentru întocmirea situașiilor
financiare următoarele politici contabile: la intrarea în entitate stocurile sunt evaluate la costul
de achiziție; la ieșirea din gestiune a stocurilor se folosește metoda FIFO, conform căruia

3
bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție a primei intrări; contabilitatea
stocurilor se ține prin folosirea inventarului permanent, conform căruia în contabilitate se
înregistrează toate operațiunile de intrare și ieșire, ceea ce permite stabilirea și cunoașterea în
orice moment a stocurilor, atât cantitativ, cât și valoric.

1.6 Principalele operațiuni economico-financiare

1. În data de 01.12.2013, se varsă integral capitalul social prin depunerea la bancă de către
asociat a sumei de 200 lei.
a) Se înregistrează subscrierea de capital
456 = 1011| 200
b) Se înregistrează vărsarea capitalului
5121 = 456| 200
c) Se înregistrează regularizarea conturilor de capital
1011 = 1012| 200
2. În data de 02.12.2013, administratorul Popescu Ion depune la casierie suma de 30 lei prin
dispoziția de încasare către casierie nr.2 pentru a putea efectua plățile necesare.
5311 = 4551| 30
3. În data de 02.12.2013, se majorează capitalul social prin aportul în numerar în valoare de
500.000 RON depus la bancă de către un asociat al societății.
a) Se înregistrează subscrierea aportului de capital
456 = 1011| 500000
b) Se înregistrează depunerea sumei de 500000 RON la bancă
5121 = 456| 500000
c) Se înregistrează regularizarea conturilor de capital
1011 = 1012| 500000
4. În data de 03.12.2013, se înregistrează cheltuielile de constituire pentru înmatricularea
firmei la Registrul Comerțului.
% = 404| 99.20
201 | 80
4426 | 19.20

5. În data 03.12.2013, se achiziționează marfă în valoare de 37200 lei cu TVA 24% de la


furnizorul SC PROSOFT SRL, pe baza facturii nr. 63, care se plătește în aceeași zi din bancă
prin ordinul de plată nr.64. Mărfurile sunt recepționate în gestiune la prețul de vânzare cu
amănuntul prin aplicarea unui adaos comercial de 50%.

4
% = 401 | 37200
371 | 30000
4426 | 7200

371 = % | 25800
378 | 15000
4428 | 10800

401 = 5121 | 37200


6. În data de 04.12.2013, se achiziționează marfă în valoare de 310 lei cu TVA 24% de la
furnizorul SC COCA COLA HBC SRL, pe baza facturii nr. 55, care se plătește în aceeași zi
din bancă prin ordinul de plată nr.56. Mărfurile sunt recepționate în gestiune la prețul de
vânzare cu amănuntul prin aplicarea unui adaos comercial de 50%.
% = 401 | 310
371 | 250
4426 | 60

371 = % | 215
378 | 125
4428 | 90

401 = 5121 | 310


7. În data 05.12.2013, se achiziționează marfă în valoare de 860.26 lei cu TVA 24% de la
furnizorul SC PROSOFT SRL, pe baza facturii nr. 4, care se plătește în ziua următoare din
bancă prin ordinul de plată nr.5. Mărfurile sunt recepționate în gestiune la prețul de vânzare
cu amănuntul prin aplicarea unui adaos comercial de 50%.
% = 401 | 860.26
371 | 693.76
4426 | 166.50

371 = % | 596.64
378 | 346.88
4428 | 249.76

5
401 = 5121 | 860.26
8. În data de 05.12.2013, se vinde marfă în valoare de 50000 lei cu TVA 24% clientului SC
STELIAN&MARCEL SRL, pe baza facturii nr. 65 și care se încasează în aceeași zi în bancă
prin ordinul de plată nr. 66.
4111 = % | 50000
707 | 40322.58
4427 | 9677.42

5121 = 4111 | 50000


9. În data 07.12.2013, se achiziționează marfă în valoare de 1240 lei cu TVA 24% de la
furnizorul SC COCA COLA HBC SRL, pe baza facturii nr. 53, care se plătește în aceeași zi
din casierie prin chitanța nr.54. Mărfurile sunt recepționate în gestiune la prețul de vânzare cu
amănuntul prin aplicarea unui adaos comercial de 50%.
% = 401 | 1240
371 | 1000
4426 | 240

371 = % | 860
378 | 500
4428 | 360

401 = 5311 | 1240


10. În data de 08.12.2013, se achiziționează materiale de natura obiectelor de inventar în
valoare de 351.42 lei cu TVA 24 % de la furnizorul SC SOFRUCTUS SRL, pe baza facturii
nr.6, care se plătește în ziua următoare din bancă prin ordin de plată nr. 7.
% = 401 | 351.42
303 | 283.40
4426 | 68.02

401 = 5121 | 351.42

11. În data de 10.12.2013, se achiziționează materiale consumabile în valoare de 76.35 lei cu


TVA 24 % de la furnizorul SC AVEROD COM SRL, pe baza facturii nr. 8, care se plătește în
ziua următoare din casă prin chitanța nr. 9.

6
% = 401 | 76.35
3028 | 61.56
4426 | 14.79

401 = 5311 | 76.35


12. În data de 12.12.2013, se dau în consum materialele consumabile pe baza bonului de
consum nr.10.
6028 = 3028| 61.56
13. În data de 13.12.2013, se vinde marfă în valoare de 2480 lei cu TVA 24%, pe baza
raportului zilnic nr. 50, către persoane fizice.
4111 = % | 2480
707 | 2000
4427 | 480

5311 = 4111 | 2480


14. În data de 14.12.2013, se vinde marfă în valoare de 3100 lei cu TVA 24%, clientului SC
STELIAN&MARCEL SRL, pe baza facturii nr. 11 și care se încasează în aceeași zi în bancă
prin ordinul de plată nr. 52
4111 = % | 3100
707 | 2500
4427 | 600

5121 = 4111 | 3100


15. În data de 15.12.2013, se vinde marfă în valoare de 150 lei cu TVA 24%, pe baza
raportului zilnic nr. 12, către persoane fizice.
4111 = % | 150
707 | 120.97
4427 | 29.03

5311 = 4111 | 150

16. În data de 17.12.2013, se vinde marfă în valoare de 90 lei cu TVA 24%, pe baza facturii
nr.16, către clientul SC HALF LIFE SRL și se încasează în ziua următoare în bancă prin
ordinul de plată nr. 17.

7
4111 = % | 90
707 | 72.58
4427 | 17.42

5121 = 4111 | 90
17. În data de 19.12.2013, se achiziționează marfă în valoare de 388.35 lei cu TVA 24 % de la
furnizorul SC FLORIREX SRL, pe baza facturii nr. 18, care se plătește în ziua următoare din
casierie prin chitanța nr. 19. Mărfurile sunt recepționate în gestiune la prețul de vânzare cu
amănuntul prin aplicarea unui adaos comercial de 50%.
% = 401 | 388.35
371 | 313.19
4426 | 75.16

371 = % | 269.35
378 | 156.60
4428 | 112.75

401 = 5311 | 388.35


18. În data de 21.12.2013, se vinde marfă în valoare de 372 lei cu TVA 24%, pe baza
raportului zilnic nr. 20, către persoane fizice.
4111 = % | 372
707 | 300
4427 | 72

5311 = 4111 | 372

19. În data de 23.12.2013, se achiziționează marfă în valoare de 279.78 lei cu TVA 24 % de la


furnizorul SC FLORIREX SRL, pe baza facturii nr. 22, care se plătește în ziua următoare din
casă prin chitanța nr. 23. Mărfurile sunt recepționate în gestiune la prețul de vânzare cu
amănuntul prin aplicarea unui adaos comercial de 50%.
% = 401 | 279.78
371 | 225.63
4426 | 54.15

8
371 = % | 194.05
378 | 112.82
4428 | 81.23

401 = 5311 | 279.78

20. În data de 25.12.2013, se achiziționează marfă în valoare de 1488 lei cu TVA 24% de la
furnizorul SC COCA COLA HBC SRL, pe baza facturii nr. 60, care se plătește în aceeași zi
din bancă prin ordinul de plată nr.61. Mărfurile sunt recepționate în gestiune la prețul de
vânzare cu amănuntul prin aplicarea unui adaos comercial de 50%.
% = 401 | 1488
371 | 1200
4426 | 288

371 = % | 1032
378 | 600
4428 | 432

401 = 5121 | 1488

21. În data de 26.12.2013, se primește de la furnizorul SC PROBITEC SRL factura nr. 24


privind chiria și consumul de gaz, curent în valoare de 136.62 lei cu TVA 24%. Factură care
se plătește din casierie în ziua următoare prin chitanța nr. 25.

% = 401 | 136.62
605 | 10.18
612 | 100
4426 | 26.44

401 = 5311 | 136.62

22. În data de 28.12.2013, se înregistrează fondul de salarii în valoare de 1819 lei și


contribuțiile salariale.
641 = 421 | 1819

9
Contribuții salariat:
421 = % | 397
444 | 97 (16%)
4372 | 9 (0.5%) șomaj
4312 | 191 (10.5%) CAS
4314 | 100 (5.5%) CASS
Contribuții societate: - contribuții pentru asigurare accidente de muncă (0.4%)
6451 = 4311 | 7
- contribuții fond de șomaj ( 0.5%)
6452 = 4371 | 9
- contribuții fond garantare creanțe salariale (0.25%)
6452 = 447 | 5
- CASS (5.2%)
6453 = 4313 | 95
- CAS (20.8%)
6451 = 4311 | 378
- contribuții pentru concedii și indemnizații (0.85%)
6451 = 4311 | 15
23. În data de 29.12.2013, se descarcă din gestiune mărfurile vândute.
% = 371 | 62649.62
607 | 36669.88
378 | 15103.87
4428 | 10875.87

K378 = (SIC378+ RC378)/(SID371+RD371) = (0+16840.7)/(0+50523.88) = 0.3333


RD378= K378*RC707= 0.3333*45316.13 = 15103.87
24. În data de 31.12.2013, se înregistrează și se plătește impozitul pe profit, se regularizează
TVA-ul și se închid toate conturile de cheltuieli și venituri.
691 = 4411 | 983
4411 = 5121 | 983

4427 = 4426 | 8212.26


4427 = 4423 | 2663.61

10
121 = % | 40152.62
605 | 10.18
607 | 36669.88
612 | 100
6028 | 61.56
691 | 983
641 | 1819
6451 | 400
6452 | 14
6453 | 95

707 = 121 | 45316.13

11
CAP2. Elaborarea rapoartelor financiar contabile

2.1 Lucrări preliminare întocmirii situațiilor financiare

2.1.1 Verificarea înregistrărilor corecte în conturi a tuturor operațiilor

Această etapă presupune reanalizarea documentelor contabile de la societatea


comercială ROFLANA-COM SRL. Se verifică dacă au fost întocmite toate documentele
justificative aferente operaţiilor efectuate:
- notă de intrare-recepţie şi constatarea de diferenţe pentru toate materiile prime,
materiale consumabile, mărfuri achiziţionate;
- au fost emise bonuri de consum aferente consumurilor de materiale
- iar pentru produsele finite vândute au fost întocmite documente aferente de ieşire:
avize sau facturi fiscale.
Cu ocazia verificărilor efectuate s-a constatat înregistrarea corectă în contabilitate a
tuturor operaţiilor economico - financiare reflectate în documentele justificative în perioada
01.12.2013 – 31.12.2013 la SC ROFLANA-COM SRL.

2.1.2 Verificarea concordanței dintre contabilitate și evidență operativă, dintre


contabilitatea sintetică și cea analitică

Verificarea concordanţei dintre contabilitate şi evidenţa operativă, dintre contabilitatea


sintetică şi cea analitică la SC ROFLANA-COM SRL urmăreşte ca toate totalurile stabilitate
în registrul stocurilor şi registru de casă să corespundă cu evidenţele din contabilitate. S-au
comparat astfel totalurile obţinute în Registrul stocurilor cu soldurile conturilor de stocuri
utilizate pe parcursul perioadei: 3028 “Alte materiale consumabileˮ, 303 “Materiale de natura
obiectelor de inventarˮ. Totalul soldurilor din raportul de gestiune întocmit pentru fiecare
gestiune se verifică cu soldul contului 371 “Mărfuri”. Soldurile conturilor de trezorerie cu
cele din Registrul de casă şi cele din extrasele de cont şi s-a constatat corelaţia acestora.
Deoarece în cadrul societăţii S.C. ROFLANA-COM SRL, contabilitatea analitică și
sintetică se organizează cu ajutorul unui program de contabilitate, corelaţia dintre cele două
forme ale contabilității se face automat. Pentru verificarea concordanţei dintre contabilitatea şi
evidenţa operativă, dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică, se întocmeşte o balanţă de

12
verificare a conturilor sintetice, adică o balanță provizorie, fără a se efectua ajustările anuale
ale conturilor.
Tabelul 2.1 Soldurile finale ale conturilor
Cont Denumire Valoarea din registrul Valoarea din
stocurilor/ de casă (lei) contabilitate (lei)
3028 Alte materiale consumabile 0 0
303 Materiale de natura 283,40 283,40
obiectelor de inventar
371 Mărfuri 0 0
5311 Casa 910,90 910,90
5121 Banca 512197,32 512197,32

2.1.3 Întocmirea balanței de verificare înainte de inventariere

Întocmirea balanței de verificare înanitea inventarierii patrimoniului are rolul de a


prezenta datele scriptice, care se vor compara cu existențele faptice stabilite la inventariere.
Cu ocazia inventarierii balanței de verificare provizorii are loc verificarea exactității datelor
de înregistrare în conturi. Erorile de înregistrare s-au putut identifica prin intermediul
egalităților care trebuie să existe între totalurile coloanelor din balanță.
În cazul societății comerciale ROFLANA-COM SRL se verifică cele patru egalități:
- total solduri inițiale debitoare = total solduri inițiale creditoare
- total rulaje lunare debitoare = total rulaje lunare creditoare
- total rulaje cumulate debitoare = total rulaje cumulate creditoare
- total solduri finale debitoare = total solduri finale creditoare
Tabelul 2.2 Balanța de verificare provizorie la 31.12.2013 (lei)
Total solduri inițiale debitoare Total solduri inițiale creditoare 0
Total rulaje lunare debitoare Total rulaje lunare creditoare 1.890.488,60
Total rulaje cumulate debitoare Total rulaje cumulate creditoare 1.890.488,60
Total solduri finale debitoare Total solduri finale creditoare 513.471,62

2.1.4 Inventarierea generală a patrimoniului

La SC ROFLANA-COM SRL inventarierea se face odată pe an, la sfârșitul


exerciţiului financiar. Cu ajutorul inventarierii se verifică integritatea patrimoniului, prin
compararea datelor faptice, stabilite la inventariere, cu informaţiile din contabilitate.

13
Pregătirea inventarierii la SC ROFLANA-COM SRL a constat în luarea unor măsuri
organizatorice, ca de exemplu:
 a fost constituită comisia de inventariere numită prin decizie scrisă
 au fost sistate toate operaţiunile de intrare- ieşire a bunurilor din gestiune;
 au fost sigilate căile de acces în gestiuni;
 au fost luate declaraţii scrise de la toţi gestionarii, din care a rezultat că nu au
în gestiune bunuri nerecepţionate sau care nu aparţin gestiunii, declaraţii privind faptul că nu
s-au predat sau primit bunuri fără să întocmească documente necesare şi că nu au cunoştinţă
de existenţa unor plusuri sau minusuri de inventar.
În urma inventarierii nu se constată plusuri sau minusuri. Acest rezultat al inventarierii
se înscrie de către comisia de inventariere într-un proces verbal semnat de către toți membrii
comisiei.

2.1.5 Efectuarea operațiunilor de delimitare în timp a cheltuielilor și a veniturilor

În contabilitatea societăţii SC ROFLANA-COM SRL, în luna decembrie 2013, nu au


fost înregistrate cheltuieli și venituri realizate în avans, câștiguri aferente disponibilităților,
creanțelor sau datoriilor în valută și nici diferențe de curs valutar.

2.1.6 Determinarea rezultatului exercițiului financiar și repartizarea acestuia

Rezultatului exerciţiului se determină prin închiderea conturilor de venituri şi


cheltuieli. Conturile de venituri şi cheltuieli se închid prin intermediul contului 121 „Profit
sau pierdere”, se încorporează în credit totalul veniturilor anuale realizate, iar în debit, totalul
cheltuielilor anuale efectuate, inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit.

14
Corectarea rezultatului contabil brut cu cheltuielile nedeductibile fiscal și cu veniturile
neimpozabile, conduce la determinarea rezultatului impozabil și a impozitului pe profit.
Rezultatul contabil brut = Venituri totale – Cheltuieli totale
Rezultatul impozabil = Rezultatul contabil + Cheltuieli nedeductibile – Venituri neimpozabile
- Deduceri fiscale
Impozitul pe profit = Rezultatul impozabil x Cota de impozit (16%)
Rezultatul contabil brut = 45.316,13 – 39.169,62 = 6146,51 lei
Rezultatul impozabil = 6146,51 lei
Impozitul pe profit = 6146,51 × 16% = 983 lei
În următorul tabel voi reflecta determinarea rezultatului exercițiului financiar la
societatea comercială ROFLANA-COM SRL:

Tabelul 2.3 Rezultatul exercițiului financiar 2013 (lei)


Venituri totale 45.316,13
Cheltuieli totale 39.169,62
Rezultatul contabil brut 6146,51
Cheltuieli nedeductibile -
Venituri neimpozabile -
Deduceri fiscale -
Rezultatul impozabil 6146,51
Cota de impozit 16%
Impozitul pe profit 983
Profitul net 5163,51

Din tabel se observă că la societatea analizată veniturile sunt mai mari decât
cheltuielile, ceea ce înseamnă contul 121 “Profit și pierdereˮ a înregistrat sold creditor, adică
profitul net obținut în exercițiul financiar încheiat. SC ROFLANA-COM nu înregistrează
chletuieli nedeductibile și venituri neimpozabile.
Conform procesului încheiat de Adunarea Generală a Acționarilor, profitul contabil
net în anul 2013 în valoare de 5163,51 lei va rămâne nerepartizat. În contabilitatea societății
s-a înregistrat următoarea operație ecomomico-financiară de reportare a profitului obținut:

121 = 117 | 5163,51

15
2.1.7 Stabilirea rulajelor lunare în Registrul jurnal și Cartea Mare

Registrul jurnal serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică


şi sistematică a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale entităţii.
Registrul Cartea Mare serveşte la stabilirea rulajelor şi soldurilor conturilor sintetice şi
la întocmirea balanţei de verificare.
Balanţa de verificare sintetică este un document care serveşte atât la verificarea
corectitudinii înregistrărilor din contabilitate, cât şi la centralizarea informaţiilor contabile în
vederea elaborării situaţiilor financiare anuale.
Responsabil pentru întocmirea, completarea, verificarea şi păstrarea Registrului jurnal
şi a Registrului Cartea Mare este departamentul financiar contabil al societăţii.

16
2.1.8 Întocmirea balanței de verificare definitive

Pentru întocmirea balanței de verificare definitive SC ROFLANA-COM SRL a


parcurs trei etape și anume:
 pregătirea conturilor și stabilirea soldurilor finale;
 transcrierea datelor din balanța conturilor astfel: soldurile inițiale și totalul
sumelor precedente au fost preluate din balanța precedentă; rulajele curente au
fost transcrise din fișele de cont sintetice, iar apoi s-a determinat totalul
sumelor și soldurilor finale direct din balanță;
 în această etapă s-au totalizat coloanele din balanță și s-au obținut egalitățile
valorice.
Datorită faptului că la societatea SC ROFLANA-COM SRL nu s-au înregistrat
diferențe de natura plusurilor sau minusurilor de inventar balanța de verificare finală are
aceeași structură cu balanța provizorie de verificare.

17
2.2 Întocmirea propriu-zisă a situațiilor financiare

Lucrările contabile ale societății SC ROFLANA-COM SRL din acest exerciţiu


financiar s-au încheiat cu întocmirea situaţiilor financiare anuale. Situaţiile financiare au fost
întocmite în conformitate cu Legea Contabilităţii 82/1991, cu modificările şi republicările
ulterioare, completată cu prevederile legii 31/1990 privind societăţiile comerciale, republicată.
Situaţiile financiare precum şi raportul de gestiune, au fost semnate de către administratorul
societăţii şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil. Pentru întocmirea situaţiilor
financiare au fost prelucrate şi transcrise datele din balanţa de verificare finală.

2.2.1 Bilanțul

Bilanţul este documentul contabil de sinteză care oferă utilizatorilor informaţii privind
poziţia financiară a entităţii economice la un moment dat cu ajutorul conceptelor de active,
datorii şi capitaluri proprii. Poziţia financiară reprezintă relaţia care apare între activele,
datoriile şi capitalurile proprii ale unei entităţi economice.
Managerul entității poate beneficia de informațiile din bilanț prezentate într-un format
mai simplificat. Acest model de bilanț permite analiza structurii activului, analiza ponderii
diferitelor categorii de stocuri sau imobilizări în total, dar și analiza structurii capitalurilor
permanente și pe termen scurt, analiza ponderii fiecărui element în total.

Tbelul 2.4 Bilanț simplificat (lei)


Elemente bilanțiere 2013
Active imobilizate 80
Active necorporale 80
Active corporale -
Active financiare -
Active circulante 511.654,19
Stocuri -1.454,03
Creanțe comerciale -
Alte creanțe necomerciale -
Disponibilități bănești 513.108,22
Total activ 511.734,19

Societatea analizată acționând în domeniul comerțului, activele circulante dețin o


pondere mai importantă decât cele imobilizate. Societatea nu deține clădiri sau terenuri ceea
ce crează o imagine falsă asupra flexibilității societății.

18
Tabelul 2.5 Bilanțul simplificat (lei)
Elemente bilanțiere 2013
Capital permanent 505.363,51
Capital social și rezerve constituite 500.200
Rezultatul exercițiului 5.163,51
Profit nerepartizat -
Împrumuturi și datorii asimilate -
Capital pe termen scurt 2.762,81
Datorii comerciale pe termen scurt 99,20
Datorii bancare pe termen scurt -
Datorii către bugetul de stat 2.663,61
Alte datorii pe termen scurt -
Total datorii și capitaluri proprii 508126,32

Ponderea capitalurilor proprii este foarte mare, iar nivelul datoriilor este redus ceea ce
înseamnă că firma nu va avea probleme de credibilitate în fața partenerilor de afaceri.
Bilanţul contabil al S.C. ROFLANA-COM SRL, forma prescurtată se prezintă astfel:

19
2.2.2 Contul de profit și pierdere
Contul de profit şi pierdere este documentul contabil de sinteză care descrie
performanţele entităţii economice la un moment dat cu ajutorul conceptelor: venituri şi
cheltuieli.
Analiza performanțelor financiare ale entității permite formularea de aprecieri asupra
formării rezultatului activității acesteia și asupra corelației lor cu structura financiară și
solvabilitatea entității, folosește drept sursă principală de informații contul de profit și
pierdere. Acest document contabil de sinteză explică modalitatea de determinare a rezultatului
prin intermediul a trei rezultate intermediare: rezultatul din exploatare, rezultatul financiar și
rezultatul extraordinar.
O modalitate de a obține informații de analiză a gestiunii se concretizează în
prezentarea contului de rezultate sub formă de solduri intermediare de gestiune, acestea
permițând o analiză economico-financiară a entității plecând de la datele contabile și de la
documentele de sinteză.
În tabelul 2.6 voi reflecta determinarea indicatorilor de măsurare a performanței
societății comerciale ROFLANA-COM SRL.
Tabelul 2.6 Indicatori de măsurare a performanței
Indicatori Formula de calcul 2013
Marja comercială Venituri din vânzarea mărfuri-cheltuieli 45.316,13 –
privind mărfurile vândute 36.669,88 =
8.646,25
Producția exercițiului Producția vândută+ Variația producției 0
stocate + producția imobilizată
Valoarea adăugată Producția exercițiului+marja comercială- 0 + 8.646,25 –
consumuri intermediare 171,74 =
8.474,51
Rezultatul brut din Valoarea adăugată + Subvenții din 8.474,51 + 0 –
exploatare exploatare – Impozite,taxe – Cheltuieli de 0 – 2.328 =
personal 6.146,51
Rezultatul exploatării Rezultatul brut din exploatare + alte venituri 6.146,51 + 0 +
din exploatare + alte venituri din 0–0–0=
provizioane – cheltuieli cu amortizările și 6.146,51
provizioanele – alte cheltuieli din exploatare
Rezultatul curent Rezultatul exploatării + venituri financiare – 6.146,51 + 0 –
cheltuieli financiare 0 = 6.146,51
Rezultatul extraordinar Venituri extraordinare – cheltuieli 0
extraordinare
Rezultatul brut al Rezultatul curent + rezultatul extraordinar 6.146,51 + 0 =
exercițiului 6.146,51
Rezultatul net al exercițiului Rezultatul brut al exercițiului – Impozitul pe 6.146,51 – 983
profit = 5.163,51

20
Din tabel se observă că societatea comercială ROFLANA-COM SRL în activitățile
financiare și extraordinare are valoarea 0, iar din activitatea de exploatare a rezultat o sumă de
6.146,51 lei. Iar rezultatul net al exercițiului la SC ROFLANA-COM SRL este în valoare de
5.163,51 lei.

21
2.2.3 Tabloul fluxurilor de trezorerie

Situația fluxurilor de trezorerie reflectă influența activităților de exploatare, investiții


și finanțare derulate de o entitate pe parcursul unui exercițiu contabil asupra disponibilităților
bănești ale acesteia.
Principalul obiectiv al situației fluxurilor de trezorerie constă în furnizarea de
informații privind încasările și plățile de mijloace bănești ale unei entități, produse în cursul
unui exercițiu contabil.
În tabloul fluxurilor de trezorerie este pusă în evidență trezoreria, aceasta reprezentând
o informație cheie, deoarece, prin ea, entitatea își finanțează activitatea, asigură continuitatea
și elaborează deciziile de viitor. Tabloul fluxurilor de trezorerie prezintă fluxuri de încasări și
plăți în cursul perioadei, arată de unde au venit lichiditățile și cum au fost ele cheltuite,
explicând astfel cauzele variației lor.
În tabelul 2.7 este urmărită prezentarea fluxurilor de trezorerie pe cele trei activități:
exploatare, finanțare și investiții.
Tabelul 2.7 Tabloul fluxurilor de trezorerie
Denumirea fluxurilor 2013
I. Fluxuri de numerar din activități de exploatare
1. Încasări din vânzarea bunurilor și prestarea de servicii 45.316,13
2. Încasări din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri 0
3. Plăți în numerar către furnizori de bunuri și servicii 42.330,78
4. Plăți în numerar către angajați, în legătură cu personalul 3.161,16
5. Taxa pe valoare adăugată plătită 0
6. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 0
7. Numerar generat de exploatare 0
8. Dobânzi încasate 0
9. Dobânzi plătite 0
10. Impozit pe profit plătit 983
11. Fluxul de numerar înainte de elementele extraordinare 5.163,51
Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare 5.163,51
II. Fluxuri de numerar din activități de investiții
1. Încasări din vânzarea de terenuri, clădiri, instalații și alte active 0
2. Încasări și plăți în numerar din alte activități de investiții 0
3. Plăți numerar pentru achiziții de terenuri, mijloace fixe 0
4. Dividende încasate 0
Fluxuri de numerar nete din activitatea de investiții 0
III. Fluxuri de numerar din activități de finanțare
1. Încasări din împrumuturi pe termen lung/ Rambursări 0
2. Încasări din împrumuturi pe termen scurt/ Rambursări 0
3. Plăți pentru operațiuni de leasing financiar 0
4. Dividende plătite 0

22
Fluxuri de numerar nete din activități de finanțare 0
Fluxuri de numerar-Total 5.163,51
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei

Din tabel se observă că societatea analizată a generat din activitatea de exploatare un


flux de numerar în valoare de 5.163,51 lei. Datorită faptului că societatea nu a generat fluxuri
de numerar din activitățile de investiții și finanțare, managerul trebuie să ia decizii strategice
majore privind investițiile și finanțarea.

2.2.4 Situația modificărilor capitalurilor proprii

Reprezintă raportul financiar în care se prezintă modificările capitalului propriu și este


al patrulea document cu semnificație pentru analiza și deciziile manageriale.
Situația modificărilor capitalurilor proprii reflectă schimbările de structură și mărime
produse în capitalul entității pe parcursul aceleași perioade și influențele financiare ale acestor
operațiuni, respectiv: investiții ale proprietarilor cu aport în numerar, aport în natură,
conversia obligațiunilor de capital; venituri din operațiunile entității prin încorporarea
rezervelor, primelor, încorporarea profitului și/sau creștere/micșorare simultană prin ambele
forme.
Această situație trebuie să informeze utilizatorii cu privire la evoluția capitalurilor
proprii, a cheltuielilor și veniturilor, pierderilor și câștigurilor care nu au fost imputate
rezultatului, ci au fost afectate direct asupra capitalurilor proprii.
În tabelul 2.8 este prezentat situația modificărilor capitalurilor proprii la societatea
comercială ROFLANA-COM SRL:

Tabelul 2.8 Situația modificărilor capitalurilor proprii


Element al capitalului propriu Sold Creșteri Reduceri Sold
01.01.2013 total total 31.12.2013
Capital subscris - 500.200 - 500.200
Patrimoniul regiei - - - -
Prime de capital - - - -
Rezerve din reevaluare - - - -
Rezerve legale - - - -
Rezerve statutare sau contractuale - - - -
Rezerve reprezentând surplusul - - - -
realizat din rezerve din reevaluare:
Alte rezerve - - - -
Acțiuni proprii - - - -

23
Câștiguri legate de instrumente de - - - -
capitaluri proprii
Pierderi legate de instrumente de - - - -
capitaluri proprii
Rezultatul reportat reprezentând - - - -
profitul nerepartizat sau pierderea
neacoperită
Sold C - - - -
Sold D - - - -
Rezultat reportat provenit din - - - -
adoptarea pentru prima dată a IAS:
Sold C - - - -
Sold D - - - -
Rezultat reportat provenit din - - - -
corectarea erorilor contabile
Sold C - - - -
Sold D - - - -
Rezultat reportat provenit din - - - -
trecerea la aplicarea
Reglementărilor contabile
conforme cu Directiva a IV-a a
CEE
Sold C - - - -
Sold D - - - -
Profitul sau pierderea exercițiului - - - -
financiar
Sold C - 5.163,51 - 5.163,51
Sold D - - - -
Repartizarea profitului - 5.163,51 - 5.163,51
Total capitaluri proprii - 505.363,51 - 505.363,51

Din tabel se observă că în cursul exercițiul financiar la SC ROFLANA-COM SRL s-a


aprobat o creștere de capital prin aport în numerar în valoare de 500.000 lei și s-a înregistrat
un profit în valoare de 5.163,51 lei.

2.2.5 Notele explicative

Notele explicative sunt necesare deoarece acestea oferă informații suplimentare celor
cuprinse în bilanț și contul de rezultate, iar acest lucru conduce la crearea unei imagini cât mai
fidele și mai apropiate de realitate asupra situației financiare și rezultatelor unei entități.
Informează utilizatorii asupra derogărilor de la principiile contabile care se fac în întocmirea
bilanțului și a contului de rezultate și influențele lor asupra patrimoniului și rezultatelor
financiare.

24
Notele explicative au rolul atât de a completa informațiile din celelalte situații
financiare, dar și de a explica și comenta anumite rezultate și evenimente.
În continuare sunt prezentate toate cele zece note explicative în cadrul societății
comerciale ROFLANA-COM SRL:

Nota1. Nu prezintă informații despre activele imobilizate, deoarece societatea


comercială ROFLANA-COM SRL în cursul exercițiului financiar nu a înregistrat mijloace
fixe și nici amortizarea acestora.
Nota2. SC ROFLANA-COM SRL în cursul exercițiului financiar nu a înregistrat
provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

Nota3. În cursul exercițiului financiar, SC ROFLANA-COM SRL nu prezintă


informații despre repartizarea profitului.

25
Nota4. În cursul exercițiului financiar, SC ROFLANA-COM SRL a înregistrat o cifră
de afaceri netă în valoare de 45.316,51 lei și rezultatul din exploatare în valoare de 6.146 lei.
Nota5. În cursul exercițiul financiar, la SC ROFLANA-COM SRL valoarea creanțelor
este 0, iar valoarea datoriilor este 5121 lei.
Nota6. Prezintă informații despre principii,politici și metodele contabile la societatea
comercială ROFLANA-COM SRL.

26
Nota9. La SC ROFLANA-COM SRL se observă indicatorul lichidității curente în
valoare de 99,57, iar indicatorul lichidității imediate în valoare de 100,20. Acești indicatori
sugerează creşterea stocurilor, respectiv a disponibilităţilor băneşti.

27
2.3 Rapoarte financiare contabile nestandardizate

2.3.1 Bugete de venituri și cheltuieli

În tabelul 2.9 se consideră execuția bugetului de venituri și cheltuieli la societatea


comercială ROFLANA-COM SRL:
Tabelul 2.9 Bugete de venituri și cheltuieli
Indicatori 2013
prevederi realizări
Total venituri, din care: 40.000 45.316,13
Din activități curente 40.000 45.316,13
Din activități extraordinare - -
Total cheltuieli, din care: 35.000 39.169,62
Pentru activități curente 35.000 39.169,62
Pentru activități extraordinare - -
Profit brut 5.000 6.146,51
Cheltuieli cu impozitul pe profit 800 983
Profit net 4.200 5.163,51

Pe parcursul exerciţiului financiar curent s-au înregistrat venituri din exploatare în


valoare de 45.316,13 lei, reprezentând vânzarea mărfurilor și se observă că profitul realizat în
anul 2013 depășește valoarea prevăzută.

28
2.3.2 Raport de mediu

Entitatea economică SC ROFLANA-COM SRL încearcă să protejeze mediul cât se


poate de mult, reciclând gunoiele produse de aceasta în tomberoane specifice fiecărui tip de
deșeu. Societatea este împotriva poluării aerului. Firma susține cu mare căldură toate
activitățiile demarate împotriva poluării mediului și a protejării acestuia.

2.3.3 Rapoarte conținând indicatori de analiză economico-financiară

Tabelul 2.10 Situația retelor de structură a pasivului


Denumirea ratei Formula 2013(%)
Rata stabilității financiare (Capital permanent / total pasiv)*100 98,76
Rata autonomiei financiare (capital propriu / total pasiv)*100 98,76
Rata îndatorării pe termen (Datorii pe termen scurt / total 1,24
scurt pasiv)*100
Rata îndatorării totale (Datorii totale / total pasiv)*100 1,24

Rata stabilității financiare = (505.363,51 / 511.734,19)*100 = 98,76%


Rata autonomiei financiare = (505.363,51 / 511.734,19)*100 = 98,76%
Rata îndatorării pe termen scurt = (6.370,68 / 511.734,19)*100 = 1,24%
Rata îndatorării totale = (6.370,68 / 511.734,19)*100 = 1,24%
SC ROFLANA-COM SRL înregistrează o stabilitate financiară ridicată și dispune de
autonomie financiară, capitalul propriu reprezentând 98,76% din valoarea patrimoniului.

2.3.4 Alte rapoarte

Tabelul 2.11 Situația datoriilor pe baza criteriului de vechime


Datorie Data la care s-a
înregistrat
Cheltuieli cu energia şi apa 26.12.2013
Cheltuieli cu salariile 28.12.2013
Cheltuieli cu asigurările sociale 28.12.2013

Acest raport oferă managerului informaţii cu privire la vechimea datoriilor. Astfel se


poate influenţa decizia managerului cu privire la cheltuielile prioritare.

29