Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Școala Gimnazială Beștepe


Data: 21.05.2019
Profesor: Luca Emilia
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea: ”Călătoresc prin basme”
Subiectul lecției: Acte de limbaj- a promite, a declara
Tipul lecției: însușire de noi cunoștințe
Clasa: a V-a

Competenţe generale:
1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea și producerea
textului oral;

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;

4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise;

Competențe specifice :

1.1 identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu, a intențiilor de comuncare explicite
și/sau a comportamentelor care exprimă emoții din texte narative;
2.1 identificarea informațiilor importante din texte literare;
4.2 aplicarea achizițiilor lexical și semantic de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare corectă a
intențiilor comunicative;

Obiective operaţionale:
La sfîrşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1 – să cunoască sensul cuvintelor ” a promite”, ” a declara” ;
O3- să extragă informațiile esențiale din text;
O4- să construiască enunțuri pentru a dovedi înțelegerea cuvintelor;
O5- să folosească elemente paraverbale și nonverbale în comunicarea orală ;

Metode și strategii didactice:


Metode și procedee: exercițiul, conversația, descoperirea, lucrul pe echipe ; lucrul cu dicționarul;
Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, individuală, pe echipe;
Resurse : manualul, fișe de lucru; coli A3

Material bibliografic :
1. Ilie Emanuela - Didactica literaturii române - Editura Polirom, Iaşi,2014.

2. Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman- Limba și literatura
română – clasa a V-a, Ed. Art Educațional, Bucureşti 2017.

3. Costache Adrian, Săpoiu Camelia, Corina Buzoianu, Angela Turculeț, Veronica Hoitan– Limba
şi literatura română,manual pentru clasa a V-a , Editura Sigma, București, 2017.
Secvențele Ob. Strategii didactice
lecţiei Op. Activități de învățare Forme de Metode și Evaluare
Timp organizare procedee
Moment Salutul cu elevii.Pregătirea materialului didactic;
organizatoric Asigurarea climatului necesar unei bune desfăşurări a lecţiei; Frontal Conversația
1’
Verificarea temei Se verifică tema elevilor, se poartă o conversație despre elementele
Conversația
și a lecției paraverbale și nonverbale, despre modul de prezentare a conținutului.Elevii au
Frontal
anterioare O5 avut de realizat o prezentare pe care o vor susține. La final se realizează atât Aprecierea
Individual
10’ autoevaluarea cât și evaluarea prezentării în funcție de conținut și de modul în Expunerea
care a fost expusă. Fiecare elev va primi între una și trei stele.( Anexa 1)
Se propun elevilor primele două exerciții de la rubrica Explorare ( pag. 163) Conversaţia
Captarea atenției
O3 care presupun răspunsuri individuale, subiective. Rolul lor este de a facilita Frontal euristică Observare
7’
înțelegerea declarației și a promisiunii, ca acte de limbaj. Elevii vor fi Individual Exercițiul sistematică
încurajați să răspundă sincer.
Anunţarea temei Se anunţă subiectul lecţiei și se notează pe tablă titlul acesteia, Acte de
şi a obiectivelor limbaj- a promite, a declara. Frontal Conversație
1’ Se anunță obiectivelor Individual
Pornind de la întrebările la care au răspuns, elevii sunt solicitați să precizeze Pe echipe
sensurile celor două cuvinte. Se va înmâna câte un dicționar la fiecare bancă Lucrul cu
Dirijarea O1 și , în echipe de doi, vor trebui să găsească sensul acestor cuvinte. Se va scrie dicționarul
învăţării atât pe tablă cât și pe caiete definiția acestora.
Frontal
20’ Se va rezolva exercițiile trei și patru din manual (pag. 163), exerciții de
lectură și de identificare a actelor de limbaj. Lectura Observare
O2 Elevii trebuie să-și imagineze câte un context potrivit pentru comunicări Individual expresivă sistematică
diferite ce cuprind declarații și promisiuni.
Împreună cu profesorul, elevii descoperă sensul expresiilor ” a promite luna Conversația
O3 de pe cer/ marea cu sarea” și vor construi enunțuri cu aceste expresii pentru a Apreciere
dovedi buna înțelegere. verbală
Moment ortografic: Se recapitulează punctuația enunțului apoi profesorul
anunță o scurtă dictare ce va fi corectată de colegul de bancă. La final elevii Exercițiu
O4 vor pune pe caietele corectate emoticoane.(Anexa 2)
Obținerea Pornind de la cele două cuvinte, elevii, împărțiți în două echipe, vor realiza Conversația
Individual
feedback-ului O1 câte un poster cu promisiunile și declarațiile clasei. Lucru pe Apreciere
Pe echipe
10’ echipă verbală
Se comunică elevilor tema pentru acasă și se dau explcațiile necesare pentru Apreciere
Asigurarea
rezolvarea acesteia. verbală
transferului și a Frontal
Se fac aprecieri verbale și se notează elevii care au fost activi la oră. Notare în
retenției Individual Conversația
catalog a
1’
elevilor care
s-au remarcat