Sunteți pe pagina 1din 9

EVALUARE FINALĂ- AN ŞCOLAR 2013- 2014

Grupa mare: ,,Albinuțele”


Educatoare :Buturugă Maria-Magdalena
Scopul evaluării:Valorificarea potențialului psihic și fizic al fiecărui copil în vederea stabilirii nivelului de pregătire, a volumului
de cunoștințe, priceperi și deprinderi
Efectivul de copii:28
Perioada de evaluare:2 saptamani

Nr. Domeniul Categoria de Tema Mijloc de Obiective operationale Itemi Punctaj Califi-
Crt. experiential activitate activitatii realizare cativ
1. Domeniul Educarea ,,Cuvinte- Joc didactic -să participe la activitățile de grup, -formulează propoziții corecte 1p A-10p
limbă și limbajului propoziții” Fișa de inclusiv la activitățile de joc, atât în din punct de vedere gramatical; D-7P
comunicare lucru(Diana calitate de vorbitor, cât și in calitate -recunoaște locul cuvântului în 1p S-5P
pg 68) propoziție;
de auditor;
-desparte corect cuvintele în 1p
-să-și îmbogățească vocabularul activ
silabe; 2p
și pasiv, pe baza experienței -distinge sunetele ce compun
personale și sau a relațiilor cu ceilalți cuvintele și le pronunță corect;
și simultan -utilizează corect timpul 2p
-să utilizeze un limbaj oral corect din verbelor,
punct de vedere gramatical; -scrie literele învățate; 1p
-găsește cuvinte din baloane și 1p
alcătuiește cu ele o propozitie;
1p
,,Prietenia” Poveste cu -să utilizeze calitățile expresive ale - redă în propoziții simple sau A-10p
început dat limbajului oral. dezvoltate, conținutul unei 4p D-7p
povestiri cu început dat; S-4p
-sa folosească ,corect, în comunicare -transmite mesaje simple,
verbe la diferite moduri, timpuri, utilizând formule de politețe; 3p
singularul și pluralul substantivelor și -creează el însuși structuri
alte parți de vorbire; verbale, mici povestiri, utilizând
intuitiv elemente expresive;
3p

,,De-a Dramatizare -să reproducă expresiv rolul avut în -interpretează rolul stabilit A-10p
povestile!” reproducând replicile, gesturile, 5p D-7p
dramatizare;
expresivitatea și mișcările de S-5p
- să asocieze textului diferite mișcări scenă ale personajului din
poveste;
sugerate de conținutul acestuia
-povestește conținutul
pentru a exprima stări sufletești și poveștii,respectand
succesiunea logică a 5p
situații;
secvențelor, replicile
-să răspundă oral la întrebări din personajelor;
conținutul poveștii pe baza
cunoștințelor anterior însușite;
,,Cine sunt Joc didactic- -sa inteleaga ca tiparitura are inteles, -recunoaste scrisul oriunde il 1p A-10p
eu?” (recunoaster sa manifeste interes pentru citit, intâlnește; D-8p
ea literelor, -recunoaște cuvinte simple și 1p S-5p
scrierea lor -să foloseasca corect in comunicare litere în context;
cu si fara verbe la diferite moduri si timpuri; -utilizează instrumente de
ajutor) scris,stăpânind deprinderi 3p
-sa foloseasca corect singularul si motrice elementare ;
pluralul; - gaseste un nume pentru 1p
Fisa de lucru personajele din imagini;
(Diana pg -să reprezinte grafic numarul de - scrie numele gasite in casete; 2p
70) silabe ale cuvintelor; - scrie ce fac copiii in imagine;
- deseneaza in casete imagini a 2p
caror denumire incepe cu litera
scrisa in patrate;
2. Domeniul Activitati ,,Ce a ascuns Joc didactic -să efectueze operații cu grupele de -stabileste relații între obiecte 2p A-10p
științe matematice ursuletul?” obiecte constituite în funcție de și grupuri de obiecte, după D-8p
diferite criterii date : apreciere a diferite criterii, realizând S-6p
cantității, punere în corespondență, comparații; 2p
etc; - formeaza multimi dupa criterii
cunoscute; 2p
- efectueaza operatii cu 2p
multimi, 2p
- numeste relatii spatiale,;
- plaseaza obiectele in spatiu
dat;
,,Istețilă” Joc didactic -să numere corect și să reprezinte - plaseze în mod adecvat un 2p A-10p
corect cifrele în concentrul 0-10; număr sau o cifră între 1 și 10 D-7p
Fișa de lucru în interiorul șirului crescător S-5p
( Diana pg -să rezolve exerciții sau probleme de sau descrescător de numere;
60- 61) logică, folosind cifre, mulțimi, - efectuează operații de 3p
compunerea sau descompunerea adunare și scădere cu 1 unitate
unor numere; în limitele 1-10;
- completează corespunzător 1p
-să folosească corect atât numeralul casuțele;
cardinal cât și cel ordinal. - marcheaza cu „x” casuța care
corespunde grupei din stanga; 1p
- rezolva operațiile de pe oase
și trage linii de la fiecare catel la 3p
osul care ii revine.
,,Saculetul Joc logic -să recunoască , să denumească , să - recunoaste, denumeste, 5p A-10p
fermecat” construiască și să utilizeze forma utilizeaza forme geometrice in D-7p
Fișa de lucru geometrică cerc, pătrat, dreptunghi, joc. S-5p
(Diana pg triunghi în jocuri. - descopera regula si coloreaza 5p
64) sirul.
-să efectueze operații și deducții
logice în cadrul jocurilor cu piesele
geometrice
,,Cine stie, concurs -numără corect și reprezintă corect -numara in limitele 1-10, 1p A-10p
castiga!” cifrele în concentrul 0-10; - recunoaste cifrele , locul lor in 1p D-7p
Fișa de lucru sirul numeric, S-5P
(Diana pg -rezolvă exerciții sau probleme de - asociaza corect numarul la 1p
62- 63) logică, folosind cifre, mulțimi, cantitate si cantitatea la numar,
compunerea sau descompunerea - efectueaza operatii de
unor numere. adunare si scadere cu o unitate 2p
in limitele 1-10.
-cunoaște și recunoaște atât -compune si rezolva probleme
numeralul cardinal cât și cel ordinal simple, implicand adunarea,
scaderea limitele 1-10. 2p
- rezolva operațiile matematice
și colorează conform codului.
3p
3. Domeniul Cunoasterea ,,Jocul celor Joc didactic -să cunoască elemente ale mediului -exploreaza și descrie verbal și 10p
știință mediului 10 întrebări” social și cultural , poziționând grafic obiecte, fenomene,
elementul uman ca parte integrantă a procese din mediul
mediului; înconjurător folosind
cunoștințe dobândite anterior;

,,Cine a venit Joc didactic -să cunoască unele elemente ale -cunoaste elemente 5p A-10p
la noi?” (recunoaster lumii înconjurătoare precum și componente ale lumii D-7p
e interdependențaddintre ele; înconjuratoare (obiecte, aer, S-5p
obiecte,plan apa , sol, vegetatie,fauna,ființa
te, -să recunoască și să descrie verbal și umana ca parte integrantă a
animale,fen sau grafic anumite schimbări din mediului, fenomene ale naturii)
omene mediul apropiat precum si interdependența
specifice dintre ele;
celor patru descrie verbal anumite 5p
anotimpuri) schimbări din mediul apropiat
4. Domeniul Educatie ,,Împreună Convorbire -să aprecieze în situații concrete -cunoaște și respectă normele 5p A-10p
om și pentru spre școală” unele comportamente și atitudini în necesare integrării în viața D-8P
societate societate Fisa de lucru raport cu norme prestabilite și socială precum și reguli de S-6p
( Diana pg securitate personală; 1p
cunoscute;
61) -pregătește ghiozdanul cu
-să cunoască și să respecte normele
ajutorul săgeților punând în el
necesare integrării în viața socială doar obiectele necesare
precum și reguli de securitate școlarului. 1p
personală; -taie obiectele care nu se 1p
potrivesc 2p
-coloreaza obiectele școlarului;
-desenează rechizitele
școlarului
,,Spune Exprimare -să aprecieze în situații concrete -trăiește stări afective pozitive; 3p A-10p
parerea ta!” pareri unele comportamente și atitudini în -manifestăprietenie, D-7p
proprii in raport cu norme prestabilite și tolerantă ,armonie, 3p S-4p
legatura cu concomitent cu invatarea
cunoscute;
diferite autocontrolului;
-sa
situatii -desenează un tablou pentru
prezentate. manifeste,prietenie,toleranta,armoni un prieten din alt oras; 3p
(imagini ppt) e, concomitent cu invatarea -coloreaza mastile;
autocontrolului 1p

Fișa de lucru
Diana pg 64)

5. Domeniul Activitati Jocurile Desen cu -să redea teme plastice specifice A-10p
estetic si artistico- copiilor” creioane desenului; -obține efecte plastice, forma 3p D-7p
creativ plastice colorate,ca- spontane si elaborate prin S-5p
rioca - să recunoască elemente ale tehnici specifice desenului,
limbajului plastic și să diferențieze picturii, modelajului; 2p
forme și culori în mediul înconjurător; -cunoaște materialele și
instrumentele de lucru
-să cunoască și să diferențieze specifice;
materiale și instrumente de lucru , să -compune în mod original si 3p
Copii în Pictura cunoască și să aplice reguli de personal spațiul plastic;
vacanța” utilizare a acestora; -interpretează liber creativ
lucrari plastice, exprimând 1p
sentimente estetice;
-utilizează un limbaj adecvat. 1p

6. Domeniul Activități ,,Daruri Confecționar -sa efectueze operații simple de lucru -identifica, proiecteaza și A-10p
om și practice pentru cei e cu materiale din natură și sintetice găsestesoluții pentru realizarea D-6p
societate mici” temeipropuse, valorificând 6p S-4p
-să cunoască și să utilizeze unelte deprinderile de lucru însușite ;
simple de lucru pentru realizarea unei -interpreteaza liber,
activități practice; creativ,lucrari 4p
plastice,exprimand sentimente
estetice ,

,,Surprize -să dobândească comportamente și -cunoaste , selecteaza si A-10p


pentru cei atitudini igienice corecte față de utilizeaza materiale specifice 5p D-7p
dragi !” propria persoană și față de alte ființe temei, unelte potrivite; S-5p
-stapaneste tehnicile de lucru.
și obiecte.
5p

7. Domeniul Educație ,,Sunt vedetă Concurs de -să intoneze cântece pentru copii; interpreteaza individual sau în 3p A-10p
estetic si muzicală în grupa interpretare -să asocieze mișcările sugerate de grup cântece cunoscute; D-7p
creativ mea!” textul cântecului cu ritmul acestuia; exprima prin mișcare starea 3p S-6p
sufletească creată de muzică;
-improvizeaza spontan, liber 4p
scurte motive (text-melodie-
miscare)

,,Cine cantă Concurs de -să diferențieze auditiv înălțimea - interpreteaza cantece,in grup 3p A-10p
mai frumos?” interpretare sunetelor sau individual, respectand D-7p
timbrul, intensitatea, S-6p
-să intoneze cântece pentru copii; durata,inaltimea sunetelor.
- asocieza miscarile sugerate
de textul cantecului cu ritmul 4p
acestuia,
- exprima prin miscare starea
sufleteasca creata de muzica 3p
audiata.
8. Domeniul Educație ”Sportivii la Parcurs -să fie capabil să execute mișcări -este apt să utilizeze 5p A-10p
psiho-motric fizică concurs” aplicativ motrice de bază: mers, sărituri, deprinderile motrice însușite în D-7p
rostogoliri, cățărări; diferite contexte S-5P
-să manifeste în timpul activității să - manifesta în timpul
5p
atitudini de cooperare, spirit de activității atitudini de
echipă, de competiție, fairplay cooperare, spirit de echipă, de
-să execute deprinderile motrice de competiție, fairplay;
bază în trasee aplicative: mers,
alergat, sărituri.
-să execute deprinderi motrice
aplicative: târâre, tracțiune,
împingere, transport de greutăți

‘’Asculta si -să execute mișcări în ritmul impus de -executa miscari in diferite 3p A-10P
imagineaza-ti educatoare. momente, independent, D-7P
un dans!’’ -să cunoască și să aplice regulile de percepe componentele spatio S-4P
igienă a efortului fizic. temporale (ritm, durata, 4p
-să-și formeze o ținută corporală distanta, localizare)
cunoaste si aplica regulile de
corectă;
igiena a efortului fizic.
3p

C.A.= COMPORTAMENT ABSENT


C.D.= COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE
C.S. =COMPORTAMENT ÎNSUŞIT

Concluzii
Dezvoltarea cognitiva:
Copiii grupei mari sunt capabili la sfarsitul prescolaritatii sa exloreze si sa descrie verbal si grafic obiecte fenomen, procese din mediu
inconjurator folosind cunostintele dobandite anterior precum si interdependentei dintre ele.
Sunt capabili sa efectueze operatii de adunare si scadere cu 1 unitate in limitele 1-10, sa asocieze corect numarul la cantitate și invers,
sa compuna si sa rezlve probleme simple , sa stabileasca relatii intre obiecte si grupuri de obiecte realizand comparati.
Recunosc ora si diferite unitati de masura nestandardizate si cu unitati etalon intrebuinatand un vocabular adecvat.

Dezvoltarea limabjului si a cmunicarii:


Majoritatea copiilor formuleaza propozitii corecte din punct de vedere gramatical, recunosc locul cuvantului in propozitie si despart
cuvintele in silabe. Disting sunetele ce copmun cuvintele si le prounta corect folosind corect acordul intre partile de propozitie.
Transmit mesaje simple folosind formule de politete, recunosc cuvinte simple si litere in context, inteleg semificatia si importanta
literelor si utilizeaza simboluri pentru a o transmite utilizand instrumentele de scris.

Dezvoltarea socio- emotionala:


Prescolarii cunosc si respecta principalele norme necesare integararii in viata sociala precum si regului de securitate personala.
Traiesc stari afective pozitive si manifesta prietenie, toleranta, armonie concomitent cu invatarea autocontrolului . Ingrijesc plantele
din clasa, participa la aranjarea si servirea mesei, cunosc si aplica regulile elementare de igiena ersonala si de circulatie rutiera.
Dovedesc autonomie in activitatea zilinica.

Dezvoltarea fizica:
Sunt capabili sa utilizeze deprinderile motrice insusite in diferite contexte, dovedind originalitate.
Executa miscari diferite in momente care necesita aplicarea independentei prin perceperea componentelor spatio- temoprale (ritm,
durata, istanat, localizare). Cunosc si aplica reguli de igiena a efortului fizic. Exprima stari afective sau comportamentale prin miscare.
Sunt activi in jocurile in care sunt implicati si participa la reusita echipei.
Nr .crt. Nume copil evaluat DLC DS DS DOS DOS DEC DEC DPM
Cunoasterea Matematica Activitate Om si Muzica Artistico-
mediului practica societate plastica

01. Achenfiev Teodor C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
02. Artimov Razvan C.D. C.D. C.D. C.D. C.D. C.D. C.D. C.D.
03. Balcan Radu C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
04. Baractian Andeeea C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
05. Bari Ailin C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
06. Botezatu Ciprian C.I. C.I. C.I. C.I. C.D. C.I. C.I. C.I.
07. Buhaev Adrian C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
08. Buhaev Alexandru C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
09. Buturuga Raluca C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
10. Dauceanu Robert C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
11. Dumitrascu Andreea C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
12. Dumitru Maria C.D. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
13. Ene Radu C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
14. Grigoras Eduard C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
15. Grosu Elena C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
16. Haiman Mihai C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
17. Ignat Sebastian C.D. C.D. C.D. C.D. C.D. C.D. C.D. C.I.
18. Keresztes Alexia C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
19. Lare Marius C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
20. Mihaescu Alexandru C.D. C.D. C.D. C.D. C.I. C.D. C.D. C.I.
21. Postaru Ioana C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
22. Silivastru Sebastian C.D. C.D. C.D. C.D. C.I. C.I. C.I. C.I.
23. Simion Narcis C.D. C.D. C.D. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
24. Stanca Sidonia C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
25. Timofei Mihnea C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
26. Toma Deea C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
27. Turlica Georgiana C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
28. Vasian Alexia C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.