Sunteți pe pagina 1din 13

CAPITOLUL III

Fundamentarea și realizarea cheltuielilor la Primăria Comunei Chiscani,


județul Brăila
3.1 Organizare și funcționalitate la Primăria comunei Chiscani
Scurt istoric
Situat pe muchea de pe lunca Dunării spre sud de Brăila, în sud-estul ţării la
confluenţa Luncii Dunarii, Munţilor Măcinului, Câmpia Bărăganului, Câmpia
Siretului Inferior şi Câmpia Covurluninului, la 13 km pe drumul judeţean 212,
întinzându-se în lungime aproximativ 3 km de o parte şi de alta a şoselei, satul
Chiscani a fost şi este de multă vreme centrul politico-administrativ al comunei.

Etimologia denumirii „ Chiscani” provine de la cuvântul „ Pisc” care într-o


alternanţă fonetică caracteristică graiului de prin partea locului (pi-chi; exemplu
:picior-chicior) s-a transformat cu timpul în “Chisc”.

Suprafaţa comunei Chiscani însumează 299.4km pătraţi reprezentând 6.3%


din suprafaţa judeţului.

Reşedinţa politico-administrativă a comunei are ca sediu satul Chiscani în


care trăiesc 3.665 locuitori. În componenţa comunei sunt 3 sate şi anume:

 Chiscani,

 Lacu Sărat,

 Vărsătura.

Obiectul de activitate al Primăriei Comunei Chiscani

Primăria comunei Chiscani este o instituţie publică cu activitate permanent care


asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor Constituţiei, ale legilor ţării, ale
decretelor Preşedintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de
ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale hotărârilor
Consiliului judeţean, ale Consiliului local şi soluţionează problemele curente ale
colectivităţii. Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor.

Obiectul de activitate al administrației publice locale îl constituie administrarea


patrimoniului local cu respectarea prevederilor legale, având atât competență
generală cât și teritorială.

Astfel, instituția publică poate adopta hotărâri în toate domeniile de interes local,
cum ar fi: organizarea elaborării, administrării și execuției bugetului local,
înființarea de activități economice, de apărare a drepturilor omului, de a efectua
investiții și de a executa lucrări publice.

Obiectul de activitate al unei instituții publice este, de regulă, producerea de bunuri


și/sau servicii publice pentru care primesc finanțare de la bugetul de stat, acestea
putând stabili prețuri/ tarife, care vor intra la bugetul local sub denumirea de
venituri extrabugetare sau proprii, dar care conduc la obținerea de profit.

O instituție publică nu poate să obțină profit, dar în cazul în care are, acesta trebuie
cheltuit în scopuri investiționale în cadrul fiecărui an bugetar.

Domeniile de activitate care funcționează în comuna Chiscani și sunt dependente


de bugetul public sunt următorele:

Acțiuni social-culturale:

 Acțiuni de învățământ

 Acțiuni în domeniul sănătății

 Acțiuni în domeniul asistenței sociale

 Acordarea de alocații și ajutoare pentru copii

 Pensiile, ajutoarele și indemnizațiile acordate prin sistemul


asigurărilor sociale
 Acțiuni privind ordinea publică

 Acțiuni economice

Obiectivul primăriei Chiscani include oferirea de servicii publice calitative,


respectarea și satisfacerea interesului primordial public comunitar al unității
administrativ teritoriale pe care o reprezintă.

3.2 Organizarea internă a Primăriei Comunei Chiscani

Aparatul de specialitate al Primăriei comunei Chiscani este organizat în


conformitate cu dispozițiile Legii nr. 215/2001, republicată, privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare.Autoritătile administraţie
publice, prin care se realizează autonomia locală în comuna Chiscani, sunt
Consiliul local, ca autoritate deliberativă, şi Primarul, ca autoritate executivă;
Consiliul local şi Primarul funcţionează ca autorităţi administrative autonome si
rezolvă treburile publice din comună.

Primăria comunei Chiscani, judeţul Brăila, este organizată şi funcţionează


potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu hotărârile Consiliului
local al comunei Chiscani privind aprobarea organigramei şi a numărului de
posturi.

Primăria comunei Chiscani este alcătuită din:

- Primar

- Viceprimar

- Secretar
- Aparatul de specialitate al Primarului

Autoritățile publice locale ale comunei Chiscani, și în mod special, Primarul, ca


autoritate executivă își desfășoară activitatea, prin structura publică din subordine,
cu respectarea oricăror alte principii și dispoziții legale care să asigure respectarea
și satisfacerea interesului primordial public comunitar al unității administrativ
teritoriale pe care o reprezintă.

Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice prin care se


realizează autonomia locală.

Atribuţiile ce revin primarului, sunt stabilite de lege s-au încredinţate de către


Consiliul local. Primarul exercită funcţia de ordonator de credite.

Primarul numeşte şi eliberează din funcţie personalul din aparatul de specialitate,


cât şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local.

Primarul controlează activitatea personalului din aparatul de specialitate şi al


serviciilor publice de deservire.

Atribuţiile ce revin primarului, potrivit legii, şi a hotărârilor Consiliului


local, pot fi delegate, conform legii. Primarul rămâne competent să exercite,
orcând, una sau alta dintre atribuţiile delegate, actele sale efectuate în legatură cu
atribuţiile delegate fiind întru totul valabile.

Pentru exercitarea aceleiaşi atribuţii, primarul poate delega una sau mai
multe persoane, fără ca în acestă situaţie să fie vorba de conflict pozitiv de
competenţă.

Primarul constată încălcările legii şi adoptă măsurile legale pentru


înlaturarea acestora, sau după caz, sesizează organele competente.

În exercitarea funcției, primarul este ocrotit de lege.


Viceprimarul –este ales de Consiliul Local.

-Exercită atrubuții delegate de catre primar, prin dispoziția acestuia;

- Întocmește și semnează actele pe care le presupune executarea atribuției delegate;

- Controlează activitatea de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor și cererilor


cetățenilor în domeniul de activitate;

- Soluționează, în spiritul legii, constatările efectuate de către Corpul de Control a


disciplinei în construcții, cât și eliberarea autorizațiilor de construcții în
conformitate cu planul privind amenajarea teritoriului;

Secretarul - comunei Chiscani este funcționar public cu funcție publică de


conducere.

-este subordonat primarului, se bucură de stabilitate în funcție și îndeplinește


atribuțiile stabilite de lege și cele încredințate de către Consiliul local sau de către
primar.

- comunică în scris consilierilor invitația la ședință, asigurând convocarea


consiliului local, în termenul stabilit de lege;

- pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local;

-aduce la cunoștință publică ordinea de zi a ședinței consiliului local;

-participă în mod obligatoriu la ședințele consiliului local și efectuează lucrările de


secretariat;

- întocmește pontajul prezenței consilierilor la ședință;

- semnează împreună cu președintele de ședință procesul verbal

-colaborează la redactarea proiectelor de horărâri și le avizează pentru legalitate;

-contrasemnează pentru legalitate hotărârile consiliului local;


- comunică hotărârile consiliului local primarului și prefectului, de îndată, dar nu
mai târziu de trei zile de la data adoptării;

- avizează pentru legalitate dispozițiile primarului;

- urmărește rezolvarea corespondenței în termen legal;

- asigură comunicarea către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate a actelor


emise de consilul local sau primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu
prevede altfel;

- îndelplinește atribuții de ofițer de stare civilă;

- eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara
celor cu caracter secret, stabilit legii.

Pentru punerea în aplicare a activităților date în competența sa prin actele


normative prevăzute la art. 2, primarul beneficiază de un aparat de specialitate
alcătuit din persoane care îndeplinesc o funcție publică, precum și din persoane
angajate cu contract individual de muncă, potrivit organigramei aprobate în acest
sens și mențiunilor din prezentul regulament.

Aparatul de specialitate al primarului este organizat, potrivit organigramei aprobată


prin Hotărârile Consiliului local al comunei Chiscani pe următoarele structuri:

 Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritorilui;

 Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe;

 Compartiment Achiziții publice;

 Compartiment de Asistență Socială;

 Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență;

 Compartiment consilier primar;


 Compartiment Registru Agricol;

 Compartiment Activități Administrativ Gospodărești și Registru Agricol;

 Compartiment Cultura-Bibliotecă;

 Compartiment Mediu;

 Compartiment Secretariat, Administrativ, Juridic, Stare civilă, Arhivare.

Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe

- Răspunde de legalitatea operațiunilor economice și respectarea disciplinei


financiare;

- Răspunde de plata la timp a drepturilor de natură salarială, a viramentelor către


bugetul de stat;

- Răspunde de deschiderea de conturi bugetare, extrabugetare și speciale;

- Răspunde de evidența și de efectuarea plăților din donații și sponsorizări, în


condițiile legii;

- Răspunde de utilizarea creditelor bugetare în conformitate cu destinația pentru


care sunt prevăzute în buget;

- Răspunde de întocmirea corectă și la timp a declarațiilor lunare privind impozitul,


CAS, CASS, somaj, etc.

- Răspunde de evidența debitorilor și creditorilor din relații nefiscale, dând relații


terților în legătură cu plata efectuată; se preocupă de recuperarea debitorilor;

- Păstrează secretul de serviciu și confidențialitatea în legătură cu datele,


informațiile sau documentele de care ia cunoștință în executarea atribuțiilor ce-i
revin.

- Răspunde de legalitatea tuturor operațiunilor contabile;


- Răspunde de întocmirea corectă și la timp a balanței de verificare;

- Răspunde de înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cronologice și


sistematice potrivit planului de conturi și Normelor emise de Ministerul Finanțelor
folosind modelele Registrelor și formularelor comune privind activitatea contabilă,
respectând normele metodologice privind întocmirea și realizarea acestora;

- Răspunde de înregistrarea contabilă pe bază de documente justificative;

-Organizează și verifică contabilitatea patrimoniului public atât pentru domeniul de


proprietate privată cât și pentru domeniul de proprietate publică;

-Asigură finalizarea operațiunilor de inventariere anuală a Patrimoniului Primăriei;

-Întocmește documentele de închidere a anului financiar în baza Normelor emise


de Ministerul Finanțelor;

-Asigură respectarea legalității tuturor operațiunilor economice;

- Răspunde de urmărirea și întocmirea execuției bugetului local pe parcursul unui


an bugetar în condițiile de echilibru bugetar pe subdiviziunile clasificației
bugetare;

- Asigură deschiderea și repartizarea de credite bugetare;

-Asigură modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni ale clasificației


bugetare, a creditelor aprobate inclusiv prin virări de credite în condițiile legii;

-Asigură evidența creditelor pentru deschideri, finanțări lucrări și obiective


prevăzute de a se suporta din fondurile de investiții;

-Asigură elaborarea și centralizarea proiectelor, bugetelor de venituri și cheltuieli


precum și a bugetelor de venituri și cheltuieli pe activități autofinanțate;

-Prezintă conducerii instituției în vederea supunerii spre aprobare de către


ordonatorul principal de credite a bugetului de venituri și cheltuieli pe total an, pe
trimestre și pe capitole, subcapitole, articole și alineate cu incadrarea în sumele
alocate;

-După aprobarea de către ordonatorul de credite întocmește proiectul de buget care


va fi supus aprobării Consiliului.

-Verifică întocmirea ori de câte ori este necesară, situația plăților efectuate pe
capitole și subcapitole față de planul aprobat;

-Urmărește execuția bugetului prin întocmirea de rapoarte zilnice, situații, plăți și


estimări ori de câte oro este necesar pentru informarea primarului.

3.3 Structura de personal a Primăriei comunei Chiscani, Judeţul Brăila

Structura de personal a Primăriei Chiscani, este în conformitate cu


organigrama aprobată de Consiliul local al comunei, prin Hot. nr. 9 din 19 ianuarie
2018. Aceasta este alcătuită dintr-un total general de 34 funcționari din care: 1
funcție de demnitate publică, 1 funcție de conducere și 32 de funcții executive.

Funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului


comunei Chiscani își desfășoară activitatea în servicii, compartimente și birouri în
conformitate cu structura prezentată în organigramă.

3.4 Relatiile Primariei comunei Chiscani cu exteriorul

Intre autoritatile publice centrale si autoritatile publice locale are loc o


colaborare complexa, fiind manifestata asemeni unei relatii de autoritate ierarhica.
Unitatile administrativ-teritoriale sunt subordonate celor centrale.

Competenta generala in administratia publica este detinuta de catre Guvern,


fiind considerat autoritatea de varf a acesteia. Detine dreptul de control al legalitatii
in teritoriu, prin intermediul prefectului ca „ trimis” al Guvernului in teritoriu. De
asemenea, autoritatea centrala are dreptul de a emite acte juridice obligatorii pentru
autoritatile locale.

Primaria comunei Chiscani, se afla in relatie cu Consiliul Judetean Braila,


presedintele fiind si ordonatorul principal de credite bugetare, avand ca scop
supravegherea si analizarea modului de utilizare a creditelor aprobate prin bugetul
local, si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii.

Presendintele Consiliului Judetean Braila, este ordonatorul principal de


credite, iar relatiile principale, pe linie financiara, dintre CJ Braila si Primaria
comunei Chiscani sunt urmatoarele:

Fig.1 Relatiile de cooperare dintre CJ Braila si Primaria comunei Chiscani

De asemenea Primaria comunei Chiscani mai colaboreaza cu:


 Furnizorii de utilitati ( incalzire, iluminita public, apa), de materiale,
furnituri de biroum obiecte de inventar, prestari servicii, executari lucrari
etc.
 Cetatenii comunei – persoanele care beneficiaza de ajutor social, ajutor de
incalzire, locuinte sociale etc.
 Debitorii si contribuabilii – persoanele fizice/juridice, agentii economici etc.
 Trezoreria statului – fiind considerata banca prin care primaria isi realizeaza
operatiunile bancare de incasare a veniturilor si de plata a cheltuielilor.

Fig.2.Relatii externe ale Primariei comunei Chiscani


Relatiile Primariei comunei Chiscani cu organismele financiar-bancare
Cheltuielile primariei se efectueaza in limita prevederilor din bugetul local cu
repartizarea pe trimestre care se acopera cu veniturile proprii si transferurile din
bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului local respectiv.
Ordonatorii principali de credite vor stabili lunar cheltuielile ce urmeaza sa se
efectueze din bugetul local, avandu-se in vedere prevederile de cheltuieli aprobate
prin bugetul de stat. In limita volumului creditelor bugetare urmeaza sa se
efectueze plati prin trezorerie din cadrul bugetului local atat pentru activitatea
proprie cat si pentru institutiile publice din subordine.
Agentii economici, la recomandarea organelor fiscale, vor efectua platile
datorate bugetului prin cont.
Formarea si utilizarea resurselor financiare publice locale sunt supuse
controlului Curtii de Conturi, care transmite dispozitia de plata dupa inregistrarea
preluarii din cont a sumei, trezoreriei in raza caruia agentul economic isi are
domiciliul fiscal. Dupa ce s-a primit dispozitia de plata de la unitatea bancara a
platitorului se confirma ca agentul economic si-a achitat obligatia catre stat.

3.5. Structura si evolutia principalelor venituri si cheltuieli bugetare


realizate la Primaria comunei Chiscani, judetul Braila in perioada
2017-2018 si proiectia bugetului pentru anul 2019
Prin Ordinul ministrului finanţelor nr.1394/01.08.1995 s-a aprobat clasificaţia
indicatorilor privind finanţelor publice, care denumeşte fiecare venit bugerar,
destinţia şi natura cheltuielilor bugetare; se adaptează şi se completează de către
Ministerul Finanţelor Publice în funcţie de noutăţile şi modificările ce apar în
legislaţie.
În prim plan, voi prezenta analiza şi evoluţia veniturilor Primăriei comunei
Chiscani, urmând apoi o prezentare succintă cu privire la evoluţia principalelor
cheltuieli în anii de referinţă.
Nr.crt. Denumire venituri 2016 2017 2018
1 Total venituri 2.003,00 2.547,00 3.227,00
2 Venituri curente 1.051,00 1.263,00 1.280,00
3 Venituri fiscale 921,00 1247,00 1.261,00
4 Venituri nefiscale 20,00 25,00 283,00
5 Venituri din capital 9,00 10,00 11,00
6 Subventii 2,00 2,00 392,00

Tabel nr.1- Structura şi evoluţia veniturilor la Primăria comunei Chiscani, în perioada


2016-2018

Figura nr.1- Evolutia veniturilor totale la Primaria comunei Chiscani, in perioada 2016-
2018

Din figura nr.1 prezentata mai sus putem observa faptul ca veniturile
Primariei Chiscani s-au modificat ascendet in anii 2016-2018, ajungandu-se in anul
2018 la suma de aproape 3.250 mii lei, se constata in anul 2018 o crestere
semnificativa a veniturilor din subventii .
In al doilea plan, cu privire la cheltuieli, se poate afirma faptul ca acestea
sunt percepute conform Sistemului European de Conturi ca fiind suma bunurilor si
serviciilor consumate in timpul unui an, chiar daca sunt sau nu platite in aceeasi
perioada. Dupa ce se parcurg aceste etape in procesul executiei bugetare, printre
care angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata, acestea fiind percepute in
clasificatia bugetara ca fiind grupate in titluri, capitole si subcapitole.
-mii lei-
Nr.crt. Denumire cheltuieli 2016 2017 2018
1. Total cheltuieli 1851 2489 2572
2. Autoritati publice si actiuni externe 308 311 562
3. Alte servicii publice generale 60 1 62
4. Tranzactii privind datoria publica si 0 0 0
imprumuturi
5. Transferuri cu caracter general intre diferite 0 0 0
nivele ale administratiei
6. Ordine publica si siguranta nationala 35 50 87
7. Invatamant 203 294 60
8. Sanatate 101 115 188
9. Cultura, recreere si religie 127 146 104
10. Asigurari si asistenta sociala 80 84 99
11. Locuinte,servicii si devoltare publica 503 784 786
12. Protectia mediului 126 310 311
13. Combusitibili si energie 0 0 0
14. Transporturi 107 211 177
15. Alte actiuni economice 201 183 136

Tabel nr.2- Structura si evolutia cheltuielilor la Primaria comunei Chiscani, in perioada


2016-2018
Conform graficului prezentat mai sus, putem constata faptul ca pe parcursul
celor trei ani cheltuielile s-au modificat semnificativ in anii 2017 si 2018
comparativ cu anul 2016. Una dintre cauzele cresterii cheltuielilor o reprezinta
cresterea cheltuielilor privind salarizarea personalului ca urmare a aplicarii Legii
nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice.
Urmarind evolutia incasarilor si a cheltuielilor realizate in perioada 2016-2018 se
poate observa ca incasarile la bugetul local au un curs ascendent putand astfel sa
fie sustinute cheltuielile ocazionate de functionarea ins