Sunteți pe pagina 1din 40

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii

Proiect Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“


Programul „A doua ºansã“

Aniþa Dulman

MATEMATICÃ
În lumea numerelor

Ghidul cursantului
Nivelul I

Aceastã primã ediþie (pilot) este finanþatã de Uniunea Europeanã.


Aceste materiale – publicate în cadrul Proiectului Phare „Acces la educaþie pentru
grupuri dezavantajate“ 2003 / 005 – 551.01.02 – au fost realizate de o echipã de
experþi ai Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, pentru a fi folosite în primul an de
aplicare experimentalã a programului educaþional revizuit „A doua ºansã –
Învãþãmânt primar“.

Membrii echipei care a elaborat materialele sunt:


Cristiana Boca, coordonatoarea componentei „Învãþãmânt primar“
Mihaela Bucinschi, autoare „Limba ºi literatura românã“
Carmen Costina, autoare „Limba englezã“
Aniþa Dulman, autoare „Matematicã“
Gabriela Dumitru, autoare „Cunoaºterea mediului“
Cristiana Ilie, autoare „Istorie/Geografie“
Iudit Sera, autoare „Limba englezã“
Dr. Doina-Olga ªtefãnescu, autoare „Educaþie civicã“
Paul Vermeulen, expert componenta „Elaborare curriculum
ºi materiale educaþionale“

Ghidul este realizat în conformitate cu programa analiticã „A doua ºansã –


Învãþãmânt primar“, aprobatã de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii prin
Ordinul nr. 5160 din 6 octombrie 2005 ºi este distribuit gratuit cursanþilor
înscriºi în acest program educaþional.
Toate materialele din cadrul programului educaþional „A doua ºansã“ vor fi revizuite,
conform sugestiilor de îmbunãtãþire formulate în urma utilizãrii lor în ºcoalã.
În acest sens, trimiteþi comentariile ºi sugestiile dumneavoastrã pe adresa:
secondchance@wyginternational.ro

Coordonator editorial: Mihaela Marin


Desing ºi foto copertã: Dinu Dumbrãvician
Design ºi dtp: Gabi Iancu
Ilustraþii: Sorin Þârlea

Acest material este publicat în scopuri educaþionale, non-profit, pentru a fi folosit în primul an
de aplicare experimentalã a programului educaþional „ A doua ºansã – Învãþãmânt primar“.
Autorii s-au strãduit sã intre în legaturã cu proprietarii imaginilor pentru a obþine permisiunea
de a le folosi în aceastã ediþie. Îi rugãm pe aceia pe care nu i-am putut contacta sã ia legãtura cu
noi la sencondchance@wyginternational.ro

Aceastã publicaþie face parte din Programul PHARE 2003 / 005 – 551.01.02
„Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“, componenta „A doua ºansã“
Editorul materialului: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Data publicãrii: februarie 2006
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã
a Uniunii Europene.

© Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii


Tocmai ai deschis MATE I? t u r i pen t r u reuºitã
O bunã alegere! sfa
MATE I te va ajuta sã înveþi rapid
ºi cu uºurinþã! Te întrebi de ce ai nevoie pentru a reuºi?
E simplu!
MATE I îþi propune învãþarea în 16 etape.
Fiecare etapa are durata de 3 ore. Îþi trebuie un pix, un creion, o gumã,
o riglã ºi, mai ales,
Pe mãsura ce parcurgi etapele, vei fi mai ÎNCREDERE ºi VOINÞÃ.
aproape de reuºita finalã.

Cuprins
1. Un start bun ............................................................................................6

2. Cifrele ºi numerele naturale 1, 2, 3, 4, 5 .................................................8

3. Cifra ºi numãrul 0. ªirul numerelor de la 0 la 5.....................................10

4. Cifrele ºi numerele 6, 7, 8, 9. Numãrul 10 ............................................12

5. Compararea ºi ordonarea numerelor de la 1 la 10 ................................14

6. Adunarea ºi scãderea cu numerele de la 0 la 10 ...................................16

7. Numerele de la 10 la 20 .......................................................................18

8. Adunarea ºi scãderea cu numerele de la 0 la 20 ...................................20

9. Probleme ..............................................................................................22

10. Numerele de la 0 la 100 .......................................................................24

11. Compararea ºi ordonarea numerelor de la 20 la 100 ............................26

12. Adunarea ºi scãderea numerelor de la 0 la 30 ......................................28

13. Probleme ..............................................................................................30

14. Unitãþi de mãsurã..................................................................................32

15. Elemente de geometrie..........................................................................34


Evaluare.......................................................................................................36
Tabele..........................................................................................................38

Mic dicþionar de termeni matematici..........................................................40

Matematicã I 3
? Drum bun cu Mate I!

Cum poþi folosi Mate I?


Fiecare unitate de învãþare este prezentatã pe câte douã pagini.
De asemenea, fiecare unitate e împãrþitã în 3 secþiuni.

În sectiunea A, vei gasi:


n caseta ºtiaþi cã?, în care ti se prezinta curiozitati despre
lumea înconjuratoare;
n activitati care te îndeamna sa spui ceea ce stii deja, ceea
ce poti sa faci;
n Caseta marcheazã
n exista atât activitati pe care le poti face singur, cât si faptul cã o activitate se
activitati pe care le vei face în grup. face în grup.

În caseta B, vei gãsi În sectiunea C, vei întâlni exercitii aplicative si proiecte.


activitãþi prin care vei Cu ajutorul lor vei reusi sa aplici lucrurile învatate.
învãþa sã rezolvi probleme
matematice pornind de la SUGESTIE:
situaþii din viaþa cotidianã. Ai grija de proiectele pe care le faci! Strânge-le într-o mapa.

4 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar


1. Cunoºti vreunul dintre urmãtoarele semne matematice?
Dacã da, spune la ce folosesc ele.
+ – :

+
2. ªtii cu ce se mãsoarã lungimea unei camere sau distanþa între douã oraºe?
ªtii cu ce se mãsoarã lichidele?

3. Încearcã sã rãspunzi la urmãtoarele întrebãri:


• Dacã am 10 lei ºi primesc încã 5 lei, câþi lei voi avea în total?
• Dacã am 20 lei ºi cumpãr o carte de 15 lei, câþi lei îmi rãmân?

Proiect
„CE VREI SÃ ÎNVEÞI?“
Ce vei face?
Vei face o listã cu lucrurile pe care vrei sã le înveþi semestrul acesta.
De ce vei face?
Ca sã ºtii ce urmeazã sã înveþi ºi sã ai un
scop bine stabilit.
Cum vei face? Vreau sã cumpãr 1 kilogram de
Te vei gândi la situaþiile din viaþa de zi cu cartofi ºi 2 kilograme de ceapã.
zi în care ai avut nevoie de calcule: la Dacã 1 kilogram de cartofi costã
piaþã, la cumpãrãturi, la slujbã etc. Te vei 1 leu, iar 1 kilogram de ceapã costã
gândi la probleme ºi vei adresa întrebãri 2 lei, câþi lei trebuie sã plãtesc?
învãþãtorului tãu. Vei decupa din ziare ºi
reviste imagini care sã ilustreze situaþiile
de viaþã în care ai avut nevoie de calcule ºi
le vei lipi pe carton.
Cum vei ºti cã ai reuºit?
Vei veni cu lucrarea ta în clasã. Vei
întreba învãþãtorul dacã în semestrul
acesta vã va învãþa lucruri care sã te ajute
sã te descurci mai bine în situaþiile din
viaþa de zi cu zi.

Matematicã I 5
1 Un start bun

A Aminteºte-þi!
1 Priveºte fotografia de mai jos. Mirela, sãrbãtorita, este în mijloc.

Mirela, sãrbãtorita,
este în mijloc.

În spatele Mirelei,
se aflã Maria.

În dreapta Mirelei,
se aflã Dragoº.

În stânga Mirelei,
se aflã Ion.

a) Deseneazã b) Deseneazã-i c) Deseneazã-i lui


Mariei lui Dragoº Ion o cravatã.
o fundã. un papion.

B Descoperã!
2 Priveºte desenul din dreapta.
Vei vedea masa din sufrageria Mirelei.
Spune care dintre afirmaþiile de mai jos
sunt adevãrate ºi care sunt false.
a) Sunt tot atâtea scaune câþi tineri.
b) Sunt mai puþine scaune decât tineri.
c) Sunt mai multe scaune decât tineri.

3 Spune care dintre afirmaþiile de mai jos


sunt adevãrate ºi care sunt false.
a) Mirela se aflã în interiorul cercului.
b) Musafirii se aflã în exteriorul cercului.

6 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar


C Lucreazã!
4 Observã ecusonul dorinþelor celor trei tineri de mai jos:

I
II
III
BANI
PRIETENI

NOTA BANI
10

MIRELA MARIA ION


a) Spune ce a desenat fiecare în dreapta sus.
b) Spune ce a desenat fiecare în stânga jos.
c) Spune ce a desenat Ion în stânga sus.
d) Spune ce a desenat Maria în dreapta jos.

5 Deseneazã-þi ºi tu un astfel de ecuson.

6 În desenul de mai jos, vei gãsi cadourile primite de Mirela.

CERCEI CARTE BOMBOANE CREION MÃRGELE CIOCOLATÃ


Grupeazã-le ºi motiveazã alegerea ta.

7 Priveºte desenul de mai jos.

Completeazã desenul, coloreazã-l si vei obþine un model frumos pentru decorare.

Matematicã I 7
2 Cifrele ºi numerele naturale 1, 2, 3, 4, 5

ºtiaþi cã ... A Aminteºte-þi!


Cu mult timp în urmã, 1 Spuneþi numãrul
oamenii þineau evidenþa oilor din desenul Cumpãrã tãiþeii „Minune"!
animalelor cu ajutorul din stânga.
punctelor, liniilor ºi Spuneþi ºi numãrul
desenelor? pãsãrilor. Cumperi 3 pachete ºi
primeºti 1 plic

MINU
NE
de mirodenii
gratis.
2 Priveºte reclama
alãturatã. Cumperi 5 pachete ºi primeºti
Citeºte numerele 2 plicuri de mirodenii gratis.
din reclamã.

3 Observã desenul de mai jos si spune numãrul obiectelor din fiecare cãsuþã.
Spune ºi tu la ce te gândeºti când spui 1? Dar când spui 2? Dar când spui 3?
Dar când spui 4? Dar când spui 5?

1 2 3 4 5

B Descoperã!
4 Priveºte desenul de mai jos. 5 Completeazã cu puncte
Traseazã sãgeþi dupã model pentru a pune în corespon- cãsuþele de mai jos acolo
denþã mulþimea de puncte cu numãrul dat. unde este cazul.

2 4 2 4
2 4
2 4

6 Scrie cifrele:

2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4

8 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar


7 Completeazã cãsuþele 8 Observã modelul de mai jos. Traseazã sãgeþile.
din desenul de mai jos
acolo unde este cazul. 1 1 1 5 lei 1 1 1 1
1 3 5
1 1 1 1 1 3 lei 1
1 3 5

1 3 5 1 1 2 lei 1 1 1 1 1 1
9 Scrie cifrele:

1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
5 5 5 5 5

C Lucreazã!
10 Scrie dupã model:

1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
1 3 5 1 3 5
5 3 1 5 3 1
11 Lucraþi în perechi.
Total Papiote Bobine Gheme Verificare
Descoperiþi greºeala
ºi corectaþi-o. 5 obiecte 1 1 3 5
5 obiecte 2 2 1 5
5 obiecte 1 1 2 5
3 1 1 5

Proiect
„COLECÞII“
Ce vei face?
Vei face niºte colecþii de obiecte. 3 globuleþe
De ce vei face?
Ca sã foloseºti ceea ce ai învãþat.
Cum vei face?
Adunã câteva obiecte de acelaºi fel: timbre, vederi, pliante,
afiºe, reclame, reviste, postere, fotografii, portrete, staruri,
fotbaliºti, globuleþe pentru pomul de iarnã etc. 2 cãrþi
Scrie numãrul obiectelor din fiecare fel pe hârtii ºi
lipeºte-le pe o coalã de carton.
Cum vei ºti cã ai reuºit?
Ai scris numere?
Prezintã colecþiile tale clasei. Fã aprecieri.

Matematicã I 9
3 Cifra ºi numãrul 0. ªirul numerelor de la 0 la 5
Deºi sunt gol
pe dinãuntru,
ZERO
sunt foarte
A Aminteºte-þi!
important! 1 Scrie ºirul de mai jos:
100
1 2 3 4 5

2 Numãrã obiectele de acelaºi fel ºi completeazã tabelul.

ciocane cãrþi televizoare foarfece fiare de cãlcat creioane


2 5

B Descoperã!
3 Scrie cifra 0 (zero).

0 0 0 0 0

4 Iatã cum se scriu ºi cum se citesc numerele de la 0 la 5.

0 1 2 3 4 5
zero unu doi trei patru cinci

10 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar


5 Priveºte desenul de mai jos ºi completeazã spaþiile punctate.

1 2 ... ... ... 1 2 ... ... ...


ªIR CRESCÃTOR ªIR DECRESCÃTOR

6 Scrieþi ºirul de mai jos:

0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 0

C Lucreazã!
7 Subliniazã numãrul mai mic din fiecare grup.
4 3 5 5 0 1 2 4 5 0 5 1

8 Ordoneazã crescãtor, apoi descrescãtor numerele: 3, 0, 1, 2, 4, 5.

9 Coloreazã mai puþin de 5 pãtrate cu roºu, exact 5 pãtrate cu verde, mai mult de 2, dar
mai puþin de 5 pãtrate cu albastru.

Proiect
„TOT FELUL DE CIFRE“
Ce vei face?
Vei face un poster cu cifre.
De ce vei face?
Ca sã te obiºnuieºti cu forma cifrelor.
Cum vei face?
Decupeazã cifre mari din reviste ºi ziare.
Coloreazã-le ºi aºazã-le pe un carton.
Cum vei ºti cã ai reuºit?
Expune posterul. Cere pãrerea colegilor tãi.

Matematicã I 11
4 Cifrele ºi numerele naturale 6, 7, 8, 9. Numãrul 10

ºtiaþi cã ... A Aminteºte-þi!


Folosind doar cifrele 1 Priveºte fila de calendar ºi anunþul de mai jos.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
se poate scrie un numãr IULIE
infinit de numere. V S D
L M M J Cabinetul medical
3
1 2
este închis.
12345 4 5 6 7 8 9
16 17
10 Pentru urgenþe sunaþi
la urmãtoarele numere
3 1 4 1 5 de telefon:
11 12 1
6789 1 8 19 20 21 22 23
2 9 3 0
2
31
4 0
0
246
246
24 68 02
13 57 91
28
25 26 27

a) Citeºte cifrele subliniate din fila de calendar. Ele indicã zilele în care este închis cabinetul.
Câte zile sunt? Care sunt acestea?
b) Citeºte numerele de telefon din anunþ.

2 Ce numere de telefon de interes public ºtii?


Iatã câteva numere de telefon utile:

SALVAREA: 961 POMPIERI: 981 POLIÞIA: 955

B Descoperã!
3 Observã cum se scriu ºi cum se citesc numerele de mai jos:

6 7 8 9 10
ºase ºapte opt nouã zece

4 Pune monede în fiecare puºculiþã pânã ce obþii numerele scrise sub ele.

6 8 10 7 9

12 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar


5 Scrie cifrele:
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
6 Priveºte cheile din tabelul de mai jos.

1 2 ... 4 ... 6 ... 8 9 10


a) Ce numere lipsesc? Scrie-le.
b) Ce numãr are cheia care lipseºte? Deseneaz-o.
7 Scrie numãrul zece.

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

8 Scrie dupã model:


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 2 4 6 8
1 3 5 7 9

C Lucreazã! Proiect
9 Scrie 3 numere mai mici decât 10. „CARTEA CLASEI“
Ce vei face?
Vei face un poster.
10 Scrie 3 numere mai mari decât 4, dar mai mici ca 10. De ce vei face?
Ca sã scrii ºi sã recunoºti
numerele.
Cum vei face?
11 Scrie 3 numere situate între 9 ºi 4. Decupeazã din ziare
articole în care apar
numere ºi lipeºte-le pe o
12 Lucraþi în perechi. Scrieþi numerele potrivite (pentru a coalã mare de hârtie.
avea 10 obiecte). Cum vei ºti cã ai reuºit?
Prezintã afiºul tãu colegilor.
Total Nasturi Nasturi Nasturi Verificare Cere-le sã facã aprecieri.
rotunzi pãtraþi ovali Citeºte cifrele din fiecare
numãr.

10 obiecte 1 8 1 10
10 obiecte 2 5 10
10 obiecte 4 2 10
10 obiecte 6 1 10

Matematicã I 13
5 Compararea ºi ordonarea numerelor de la 1 la 10

ºtiaþi cã ... A Aminteºte-þi!


Cifrele pe care le folosim 1 a) Scrie numerele:
astãzi au fost inventate
de arabi? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
Ele au fost folosite în
Europa dupã anul 1 100.
b) Observã:
• 1 este înainte de 2, deci 1 este mai mic decât 2;
• 4 este dupã 3, deci 4 este mai mare decât 3.

c) Alege douã numere. Spune care din ele este mai mare.

B Descoperã!
2 Priveºte obiectele de mai jos:

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

a) Scrie în cãsuþe preþul fiecãrui produs.


b) Scrie numerele de la cel mai mare la cel 1 1
mai mic.
1 1
c) Care dintre afirmaþiile de mai jos este
adevãratã? 1 1
e mai scumpã decât 1 1

e mai ieftinã decât

e mai scumpã decât

14 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar


C Lucreazã!
3 În tabelul de mai jos, sunt date sumele pe care le deþin Mihai, Vlad ºi Andreea.

MIHAI VLAD ANDREEA


7 lei 5 lei 9 lei
Spune care dintre afirmaþiile de mai jos sunt adevãrate
ºi care sunt false. Proiect
a) Mihai are mai mult decât Vlad. „NUMERE DE
b) Mihai are tot atât cât Andreea. TELEFON“
c) Vlad are mai mult decât Andreea. Ce vei face?
d) Vlad are mai puþin decât Andreea. Vei scrie numere de
telefon utile.
4 Subliniazã numãrul mai mic din fiecare grup: De ce vei face?
9 7 5 ; 8 5 1 ; 6 4 7 ; 7 5 4 ; Ca sa fii informat pentru
când vei avea nevoie.
5 Ordoneazã crescãtor, apoi descrescãtor numerele: Cum vei face?
3, 0, 9, 2, 7, 5. Cautã în cartea de
telefon numãrul ºcolii,
pe cel al salvãrii, al
poliþiei etc. Scrie-le pe
bucãþi de hârtie ºi
6 Coloreazã mai puþin de 7 pãtrate cu roºu, exact 8 pãtrate cu lipeºte-le pe o coalã de
verde, mai mult de 5, dar mai puþin de 7 pãtrate cu albastru. carton. Fã ilustraþii.
Cum vei ºti cã ai reuºit?
Afiºaþi posterul în clasã.
Vã va fi util în viaþa de zi
cu zi.
7 Scrie numãrul care lipseºte în fiecare ºir:
ªCOLA

0 2 ... 6 8 ... ; 10 9 8 ... 6 ... ... 3 ... ... 0 ;


1 3 ... 7 9 ; 0 1 2 ... ... 5 ... 7 ... ... 10 ;
TELEFON:
675 345
8 Scrie vecinii numerelor.
TELEFON:
... 8 ... ... 1 ... ... 9 ... ... 2 ...
... 6 ... ... 4 ... ... 3 ... ... 5 ...
TELEFON:

Matematicã I 15
6 Adunarea ºi scãderea cu numerele de la 0 la 10

ºtiaþi cã ... A Aminteºte-þi!


Fiecare om este posesorul 1 a) Observã un calculator.
unui calculator? Citeºte cifrele de pe butoanele
Care este acesta? acestuia.
Cele 10 b) Priveºte semnele +, –, =.
degete La ce crezi cã folosesc?
de la
mâini. 2 La ce te gândeºti când auzi „plus“? Dar când spui „minus“?

B Descoperã!
3 Ion, Dan ºi Maria au jucat un joc de cãrþi. În tabelul
urmãtor, sunt date punctele obþinute de fiecare din ei. Poþi afla rãspunsul cu
ajutorul operaþiei de
ION DAN MARIA ADUNARE.
Astfel, numãrul punctelor
obþinute de Ion se poate
calcula în felul urmãtor:
a) Câte puncte a obþinut fiecare jucãtor? 5+4=9
b) Scrie: Se citeºte:
++++++ 5 plus 4 este egal cu 9
====== sau
adunãm 5 cu 4 ºi
c) Calculeazã numãrul punctelor obþinute de Dan ºi obþinem rezultatul 9.
numãrul punctelor obþinute de Maria cu ajutorul
operaþiei de adunare.

4 Priveºte cele 2 seturi de becuri de mai jos:


Poþi afla rãspunsul cu
ajutorul operaþiei de
SCÃDERE.
Astfel, numãrul becurilor
întregi din tabloul din
stânga se poate calcula în
felul urmãtor:
5–2=3
a) Câte becuri întregi au rãmas în fiecare tablou? Se citeºte:
b) Scrie: 5 minus 2 este egal cu 3
– – – – – – sau
scãdem din 5 pe 2 ºi
c) Completeazã scãderea din dreapta: 6 – =2 obþinem 3.

16 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar


C Lucreazã!
5 Scrie adunãrile potrivite fiecãrui desen de mai jos:

2+1=3 3+1= 4+1= 5+1= 6+1=

2+2= 3 + 2= 4+2= 5+2=

3+3= 4+3=
6 Priveºte desenele de mai jos ºi fã scãderile:
Proiect
„CARTEA CLASEI“
7–2=5 10 – = Ce veþi face?
O lista de adunãri ºi
scãderi.
De ce veþi face?
–7=3 8–3= E bine sã memoraþi unele
calcule.
7 Priveºte cum poþi verifica dacã ai rezolvat corect: Cum veþi face?
Scrieþi adunãri ºi scãderi
pe foi. Lipiþi-le pe un carton.
Faceþi desene amuzante.
8 + 2 = 10 10 – 2 = 8 Cum veþi ºti cã aþi reuºit?
E nevoie de cel puþin
8 Lucraþi în perechi. Completaþi numãrul potrivit (pentru 5 adunãri ºi de cel puþin
a avea 10 obiecte). Scrieþi operaþii de adunare sau de 5 scãderi, scrise de fiecare.
scãdere folosind numerele din tabel. Calculele sunt corecte.
Exemplu: 10 – 5 = 5 5 + 5 = 10
3–2=1
Total fete bãieþi verificare

10 copii 2 8 10 – =
10 copii __ 5 10
10 copii 4 __ 10 7–5=2
10 copii __ 7 10
10 copii 1 __ 10
10 copii __ 6 10 2+4=6
10 copii 0 __ 10

Matematicã I 17
7 Numerele de la 10 la 20

ºtiaþi cã ... A Aminteºte-þi!


Omul are cea mai lungã 1 Spuneþi-vã vârsta.
copilãrie? Stabiliþi care dintre voi e major ºi care nu.
În România, persoanele Motivaþi rãspunsurile.
care au împlinit 18 ani
sunt declarate majore? 2 Ai carte de identitate? La ce vârstã ai primit-o?

3 a) Deseneazã pentru fiecare an din viaþa ta o floare.


b) Câte flori þi-ai desenat? Câte flori ºi-au desenat ceilalþi colegi?
c) Aºezaþi desenele voastre în ordine de la cel cu numãrul cel mai mic de flori la cel cu
numãrul cel mai mare.
ANA

PETRE

TINA

B Descoperã!
4 Formeazã grupe de câte
10 flori din cele pe care þi ZECI UNITÃÞI SE CITEªTE
le-ai desenat þie.
Câre grupe þi-au ieºit? ANA 1 4 paisprezece
5 Observã cum se scriu ºi PETRE 1 5 cincisprezece
cum se citesc numerele
din tabelul alãturat. TINA 1 8 optsprezece

6 Scrie numerele:
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0

C Lucreazã!
7 Observã cã:
n 13 este în faþa lui 14. n 16 este dupã 15.
Spunem cã 13 este Spunem cã 16 este
mai mic decât 14. mai mare decât 15.

18 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar


8 Ordonaþi preþurile obiectelor de mai jos de la cel mai mare la cel mai mic.

18 lei 16 lei 14 lei

9 a) Desenaþi obiecte pentru fiecare dintre numerele


11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Proiect
Exemplu: 17 pisici „LUMEA NUMERELOR“
Ce vei face?
Un afiº cu numere
De ce vei face?
Ca sã înveþi sã le citeºti
în viaþa de zi cu zi.
Cum vei face?
b) Gãsiþi numerele cu pereche (cu soþ), apoi pe cele fãrã Lipeºte pe un carton
pereche (fãrã soþ): bilete de autobuz,
Exemplu: 12 mere etichete, bonuri de casã,
programe TV etc.
Cum vei ºti cã ai reuºit?
Ai scris cel puþin 5 numere.
Din cele 12 mere se pot forma grupe de câte 2 mere: Posterul este atrãgãtor.
Colegii aflã informaþii noi.

10 Subliniazã numãrul mai mic din fiecare grup: 24 de ore


19, 17, 15; 18, 15, 11; 16, 14, 17; 17, 15, 14. de vacanþã
5
11 Ordoneazã crescãtor, apoi descrescãtor numerele: 10
13, 10, 19, 12, 17, 15. 15

12 Scrie numãrul care lipseºte în fiecare ºir:


10, 12, ..., 16 ..., 18, ...; 20, 19, 18, ..., 16, ..., ..., 13, ..., ..., 10;
11, 13 ..., 17 ...; 10, 11, 12, ..., ..., 15, ..., 17, ..., ..., 20.

13 Scrie vecinii numerelor.


... 18 ... ... 11 ... ... 19 ... ... 12 ...

... 16 ... ... 14 ... ... 13 ... ... 15 ...

Matematicã I 19
8 Adunarea ºi scãderea cu numerele de la 0 la 20

A Aminteºte-þi!

Medicul: Respiraþi adânc ºi spuneþi de trei ori cinci.


Pacientul: Cincisprezece!
râ Medicul: A! Cu urechea aveþi o problemã!
m

de

1 Ce crezi? Avea pacientul o problemã cu urechea? De ce a rãspuns el „cincisprezece“?


Motiveazã. Scrie operaþia potrivitã.

B Descoperã!
2 a) Ce sumã se aflã în fiecare dintre cele 3 puºculiþe de mai jos?

10 1 10 1 10
1 1 1
1 1
1 1 1

ADELA MIHAI VASILE

b) Dacã se adaugã câte 3 lei în fiecare


dintre ele, ce sume se obþin? ADELA
ZECI UNITÃÞI ZECI UNITÃÞI
ADELA 12 lei + 3 lei = 15 lei
10 1 1 1 2
MIHAI 14 lei + 3 lei = ... 1 1 1 3
VASILE 13 lei + 3 lei = ... 1 1 1 1 1 1 5

c) Aflã suma lui Mihai ºi pe cea a lui Vasile.

1 4 + 1 3 +
3 3
1 7 1 6

20 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar


C Lucreazã!
3 În imaginea de mai jos, sunt date douã cãrþi ºi preþurile lor.

ZECI UNITÃÞI ZECI UNITÃÞI


1 9 + 1 7 +
5 5
19 lei 17 lei
1 4 1 2
Preþul fiecãrei cãrþi a fost redus cu 5 lei.
Cât costã fiecare carte acum?

4 Scrie rezultatul adunãrilor de mai jos.


11 + Proiect
10 1 1 1 2
11 2 ... „CUMPÃRÃTURI“
Ce vei face?
12 + Aflã ce poþi cumpãra cu
10 1 1 1 1 1 3 mai puþin de 20 de lei.
12 3 ... De ce vei face?
13 + Ca sã faci adunãri ºi
10 1 1 1 1 1 1 1 1 5 scãderi în viaþa de zi cu zi.
13 5 ... Cum vei face?
Scrie o listã de
14 + cumpãrãturi.
10 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Fã un desen. Scrie
14 4 ... adunãri ºi scãderi.
Cum vei ºti cã ai reuºit?
5 Scrie rezultatul scãderilor de mai jos. Ai scris 2 adunãri ºi
2 scãderi.
14 – Rezultatele sunt corecte.
10 1 1 1 1 2
14 ...
16 –
10 1 1 1 1 1 1 5
16 ...

4+5=9 8–4=4

9 + 8 = 17 8–5=3

Matematicã I 21
9 Probleme

ºtiaþi cã ... A Aminteºte-þi!


Cãrþile de joc au fost 1 a) 3 este mai aproape de 5 sau de 10? Dar 6? Dar 7? Dar 0?
inventate cu peste o mie b) Spune douã numere situate între 10 ºi 20; între 3 ºi 9;
de ani în urmã? între 7 ºi 14; între 9 ºi 13.
10 8
2 Adunã douã numere care sã dea un rezultat:
a) mai mare decât 5; mai mare decât 10; mai mare decât
15; mai mare decât 20;
10 8 b) mai mic decât 5; mai mic decât 10; mai mic decât 15;
mai mic decât 20.

3 Spune la care dintre exerciþiile de mai jos rezultatul este mai aproape de 10 decât de 20:
3+5= 4 + 14 = 1+6= 18 – 2 = 18 – 7 =

4 Extrageþi la întâmplare 2 cãrþi de joc.


Aflaþi, prin ce procedeu doriþi, câte puncte valoreazã cele 2 cãrþi la un loc.

5 a) Aflã câte puncte a obþinut fiecare jucãtor.


10 6 10 8

10 6 10 8
Dora Tudor

+ = + =
b) Cine a câºtigat partida? Cine are puncte în plus, Dora sau Tudor? Câte?

B Descoperã!
3 Gina ºi Adrian vor sã-ºi cumpere fiecare câte 2 obiecte
dintre cele de mai jos. De câþi bani are nevoie fiecare? ADRIAN
mãnuºi ...
ºampon 6 lei
Total ...
GINA
tricou ...
ºosete 5 lei
12 lei 6 lei 5 lei 14 lei Total ...

22 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar


C Lucreazã!
7 Pentru o clasã s-au cumpãrat urmãtoarele rechizite:

19 creioane 18 gume de ºters 17 rigle

S-au dat cursanþilor câte 7obiecte din fiecare tip.


Cât obiecte din fiecare tip au mai rãmas?
A cumpãrat 19 creioane A cumpãrat 18 gume A cumpãrat 17 rigle
A dat 7 creioane A dat 7 gume A dat 7 rigle
Au rãmas ... Au rãmas ... Au rãmas ...

8 Priveºte obiectele de mai jos. Proiect


Alege 2 obiecte care sã nu coste mai mult de 15 lei.
„STUDIU DE PIAÞÃ"
Ce vei face?
Gândeºte-te cum poþi cheltui
20 de lei.
De ce vei face?
Foloseºti operaþiile pe care
le-ai învãþat.
Cum vei face?
Scrie o listã de preþuri mai
3 lei 6 lei 10 lei 4 lei 2 lei mici ca 20 de lei. Decupeazã
imagini sau fã tu niºte desene.
Câþi lei dai pe cele 2 produse alese de tine? Scrie calcule pe hârtii. Lipeºte
Mai rãmân bani? Dacã da, câþi? pozele ºi calculele pe o coalã
de hârtie.
Cum vei ºti cã ai reuºit?
9 Lucraþi în perechi. Construiþi pãtrate având la dispoziþie Expune posterul. Ai scris cel
19 beþe de chibrituri . Completaþi tabelul: puþin 5 calcule. Calculele sunt
corecte. Posterul este atractiv.
Nr. de Beþe aºezate Beþe Beþe
beþe pe o laturã rãmase necesare
Ulei: 3 lei 3 + 2 = 5 lei
19 1 15 ___ Ceapã: 2 lei
19 2 ___ ___ Roºii: 2 lei 5 + 2 = 7 lei
Carte: 16 lei
19 4 16 ___ ... 16 – 5 = 1
19 5 ___ ___ 2 lei

Matematicã I 23
10 Numerele de la 10 la 100

A Aminteºte-þi!

Clientul: Calculatorul acesta face calcule curioase:


20 + 1 = 22, 30 + 2 = 33, 40 + 3 = 44.
râ Vânzãtorul: Normal! E fãcut pentru afaceri!
m

de

1 De ce spune clientul cã sunt calcule „curioase“?


2 Care sunt rezultatele corecte ale adunãrilor de mai sus?

3 Numeºte produse ambalate câte 10. Exemplu: 10 pahare.

B Descoperã!
4 Schimbaþi între voi bani,
(cartoane) respectând 1 leu 1 leu 1 leu 1 leu
regula: 10 cartoane de
1 leu 1 leu 10 lei
câte 1 leu pentru un
carton de câte 10 lei. 1 leu 1 leu 1 leu 1 leu

a) Completaþi tabelul de mai jos. b) Iatã cum se scriu ºi cum


Z U se citesc urmãtoarele
numere:
1 leu 1 leu 1 leu 1 leu
10 lei 1 leu
1 leu 1 leu 1 leu 1 leu
ZU
10 lei 1 8 1 8 optsprezece;

1 leu 1 leu 1 leu 1 leu 10 lei 1 leu


ZU
10 lei 10 lei
2 4 2 4 douãzeci ºi
patru;
1 leu 1 leu 1 leu 10 lei 1 leu
ZU
10 lei 10 lei 10 lei 10 lei
1 3 4 3 patruzeci ºi trei

24 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar


5 Priveºte tabelul de mai jos:
10 zece

20 douãzeci

30 treizeci

40 patruzeci

50 cincizeci

60 ºaizeci

70 ºaptezeci

80 optzeci

90 nouãzeci

100 o sutã

6 Priveºte tabelul de mai jos. Citeºte, apoi scrie numerele corespunzãtoare.

douãzeci ºi trei – 23

7 a) Lucraþi în perechi. Scrieþi în locul liniilor un numãr de unitãþi la alegere, apoi citiþi
numerele formate.
ZU 3 _ ; 4 _ ; 5 _ ; 6 _ ; 7 _ ; 8 _ ; 9 _ ; 3 _ ; 3 _ ; 4 _ ; 4 _ ; 5 _ ; 5_ ; 6 _ ; 6 _ ; 7 _ ;
b) Scrieþi în locul liniilor un numãr de zeci la alegere, apoi citiþi numerele formate.
ZU _3 ; _4 ; _ 5; _5 ; _6 ; _1 ; _6 ; _4 ; _0 ; _9 ; _2 ; _5 ; _6 ; _5 ; _8 ; _7 .

C Lucreazã! Proiect
„PRIETENII MEI"
8 Continuã ºirurile de mai jos cu încã 5 numere: Ce vei face?
a) 20, 21, 22, …, ..., ..., ..., ... b) 40, 42, 44, …, ..., ..., ..., ... Un poster cu prietenii tãi.
c) 20, 25, 30, …, ..., ..., ...,... d) 10, 20, 30, …, ..., ..., ..., ... De ce vei face?
Ca sã foloseºti numerele în viaþa ta.
9 Scrie: Cum vei face?
a) trei numere mai mici decât 91; Fã desene sau lipeºte poze ale
prietenilor tãi. Scrie pentru
b) trei numere mai mari decât 29; fiecare vârsta, adresa, greutatea,
c) trei numere cuprinse între numerele 78 ºi 83. înãlþimea etc.
Cum vei ºti cã ai reuºit?
10 Pornind de la 56, numãrã crescãtor ºi aflã numãrul al Prezintã posterul în clasã. Ai
ºaptelea. Fã acelaºi lucru numãrând descrescãtor. scris cel puþin 10 numere?

Matematicã I 25
11 Compararea ºi ordonarea numerelor de la 20 la 100

ºtiaþi cã ... A Aminteºte-þi!


Un brontozaur cântãrea 1 Spuneþi câte kilograme aveþi?
cât 10 elefanþi ºi (Folosiþi expresia „în jur de…“.)
mãsura cât
Exemplu: Cred cã am în jur de 40 kg.
lungimea
a 10 Ordonaþi greutãþile estimate de la cea mai micã la cea
autobuze. mai mare.

B Descoperã!
2 Grigore, Alexandru ºi Violeta au fãcut un joc de aruncare la þintã.
În desenul de mai jos, sunt reprezentate punctele obþinute de fiecare dintre ei.

1 1 1

10 10 10

GRIGORE ALEXANDRU VIOLETA

ZECI UNITÃÞI ZECI UNITÃÞI ZECI UNITÃÞI


5 4 7 2 6 3
a) Cine are punctajul cel mai mare. Motiveazã!
b) Grigore 5 zeci, iar Alexandru are 7 zeci. Spunem cã 54 este mai mic decât 72.
c) Cum este punctajul lui Alexandru faþã de cel al Violetei? Motiveazã!

3 Spune care dintre propoziþiile de mai jos sunt adevãrate ºi care sunt false.
n 24 de kilograme sunt mai puþine decât 36 de kilograme;
n 18 ani sunt mai puþini decât 12 ani;
n 16 metri sunt mai mulþi decât 13 metri.

26 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar


C Lucreazã!
4 În ºirurile de mai jos, taie numerele nepotrivite.
2 4 2 5 2 6 3 1 2 8 2 9 9 0 8 0 7 0 8 8 5 0 4 0

6 1 6 2 5 9 6 4 6 5 6 6 5 1 0 1 5 1 7 2 5 3 0

5 Completeazã foaia de calendar de mai jos cu zilele lipsã. Proiect


AUGUST „ANCHETÓ
L 1 8 ... 22 ... Ce vei face?
Vei pune întrebãri celor
M 2 9 16 23 30 în mijlocul cãrora trãieºti.
M ... ... 17 ... 31 De ce vei face?
J 4 11 18 ... Ca sã-þi cunoºti semenii
V 5 12 19 26 mai bine ºi sã aplici
cunoºtinþele dobândite.
S ... ... 20 27
Cum vei face?
D 7 14 21 28 Aflã câþi ºomeri, câþi
pensionari, câþi muncitori
6 La un joc cu numere au fost extrase urmãtoarele numere: se aflã în zona în care
locuieºti. Fã un total.
n optsprezece n unsprezece Împarte pe semenii tãi în
n patruzeci ºi cinci n ºaizeci ºi ºase grupe, în funcþie de sex ºi
n paisprezece n nouãzeci ºi ºapte vârstã.
n treizeci Cum vei ºti cã ai reuºit?
Ai scris cel puþin 7 numere.
a) Câte numere câºtigãtoare are cel care a pariat pe
numerele: 14, 56, 97, 41, 20, 11, 18. ªomeri: 12
b) Ce numere îi lipsesc? Pensionari: 24
Muncitori: 89
7 a) Scrie numãrul corespunzãtor fiecãrui desen, apoi Intelectuali: 7
încercuieºte-l pe cel mai mare. Observã mai întâi
numãrul zecilor, apoi pe cel al unitãþilor:

35 3 zeci ºi
5 unitãþi
42 4 zeci ºi
2 unitãþi
b) Înconjurã numãrul cel mai mic din fiecare grup:
a) 34 ºi 43; b)65 ºi 56; c) 17 ºi 71.
Femei: 67
Bãrbaþi: 65

Matematicã I 27
12 Adunarea ºi scãderea numerelor de la 0 la 30

A Aminteºte-þi!

Profesorul: Ce fel de probleme de matematicã preferi?


Un mâncãcios zgârcit: Cele în care eu comand 12 gogoºi ºi 21 de
râ clãtite, dar plãteºte altcineva!
m

de

1 Ce operaþie efectuezi când spui „adaug“?


Dar când spui „retrag“?

2 Ce s-ar întâmpla cu numãrul persoanelor din clasa voastrã dacã:


a) ar mai veni 5 persoane;
b) ar pleca 5 persoane;

B Descoperã!
3 a) Câte ace sunt în total în figura de mai jos?
b) Grupaþi acele câte 10.

zeci unitãþi
1 3 +
1 6
=
2 9

4 În imaginea de mai jos, sunt date o oalã ºi un bidon cu preþurile lor vechi.
Acum, dupã reducere, fiecare din ele costã 15 lei. Care este reducerea ?

n 28 – 15 = 13 n 26 – 15 = 11
zeci unitãþi zeci unitãþi
2 8 – 2 6 –
1 5 1 5
= =
1 3 1 1
28 lei 26 lei

28 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar


C Lucreazã!
5 Jucaþi „Jocul pistei”. Aveþi nevoie de un cub cu o faþã neagrã/închisã la culoare.
n Desenaþi pe asfalt linii aflate la 20, 21, 22,
23, 24, 25 de metri depãrtare faþã de linia
de la care se aruncã.
Apoi faceþi dreptunghiuri ca în desenul
alãturat.
n Aruncaþi cubul de câte douã ori fiecare.
Dacã faþa neagrã se sprijinã pe sol,
câºtigaþi 21 de puncte în plus faþã de
punctajul cãsuþei. Când cubul cade cu una dintre feþele albe în jos, pierdeþi 11 puncte
din punctajul cãsuþei.
Exemplu: Jucaþi-l voi sau învãþaþi-i pe alþii sã-l joace!
Prima aruncare A doua aruncare Total
24 negru 25 alb
ANDRA 24 + 21 = 45 puncte 25 – 11 = 14 puncte 59
23 alb 25 alb
MIHAI 23 – 11 = 12 puncte 25 – 11 = 14 puncte 58

6 Lucraþi în perechi. Spuneþi numere care adunate dau un


numãr mai mic decât 20. Scrieþi adunãrile. Proiect
7 Dintre numerele: 46, 23, 32, 26, 17, 4, alege pe cele care „FACEM O COMANDÓ
pot fi scãzute din 29. Fã scãderile. Ce vei face?
Colaj din articole, reclame,
8 Completeazã tabelul de mai jos: bonuri etc.
Numãr total de persoane De ce vei face?
E important sã þii minte ce
bãrbaþi femei verificare cheltuieºti.
Cum vei face?
Decupeazã imagini. Lipeºte-
28 13 15 28 le pe un carton. Lipeºte ºi
28 … 12 28 bonuri de masã. Scrie calcule.
Cum vei ºti cã ai reuºit?
28 6 … 28 Ai scris cel puþin
28 … 7 28 2 întrebãri ºi 2 calcule.
28 … … 28 Calculele sunt corecte.
28 … … 28
28 … … 28 CUMPÃRAÞI
SÃPUNUL SANDA.
9 Lucraþi în perechi. Alcãtuiþi probleme dupã schema de IEFTIN ªI BUN.
mai jos. DOAR 2 LEI
Erau: 12 persoane Erau: 29 persoane
Au venit: 4 persoane Au coborât: 4 persoane Am avut 20 de lei.
Au mai venit: 11 persoane Au mai coborât: 11 persoane Am cumpãrat un sãpun Sanda.
Câþi lei mai am?
În total …………… Au mai rãmas …………… 20 – 2 = 8 lei

Matematicã I 29
13 Probleme

întrebare A Aminteºte-þi!
Ce vietate merge la 1 Faceþi calculele de mai jos, apoi treceþi rezultatele în tabel.
începutul vieþii în patru
picioare, apoi în douã ºi
la sfârºitul vieþii în trei? 29 – 28 = N 29 – 22 = L

27 – 22 = P 24 – 21 = R

N P L R
PRUNC ADULT BATRÂN 1 ... ... ...

2 Priveºte desenul din dreapta.


a) Subliniazã enunþul potrivit desenului.
n Erau 22 de becuri ºi am mai cumpãrat
5 becuri.
n Erau 22 de becuri si s-au spart 5 becuri.
n Erau 27 de becuri ºi s-au spart 5 becuri.
b) Dupã ce ai ales enunþul, scrie o întrebare
potrivitã pentru el. Rezolvã.

B Descoperã!
3 a) Ce enunþ se potriveºte pentru operaþia din dreapta?
n Am avut 36 de lei ºi am cheltuit 23 de lei.
n Am avut 36 de lei ºi am mai primit 23 de lei. 36 + 23 =
n Am cheltuit 36 de lei ºi mai am 23 de lei.
b) Scrie o întrebare potrivitã enunþului pe care l-ai ales. Rezolvã.

4 Ce vârstã va avea fiecare din voi peste 10 ani?


NUMELE VÂRSTA DE ACUM VÂRSTA DE PESTE 10 ANI

IONUÞ 15 ANI

MIHAI 21 DE ANI 21 + 10 = 31 DE ANI

30 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar


C Lucreazã!
5 Priveºte cele 2 vase cu flori de mai jos:

10 margarete 13 lalele

Rãspunde la urmãtoarele întrebãri:


a) Câte flori sunt în total în cele 2 vase? + =

b) Sunt mai multe lalele decât margarete?


c) Sunt mai multe margarete decât lalele?
d) Care este diferenþa dintre numãrul de lalele – =
ºi numãrul de margarete?

Proiect
„CARTEA DE PROBLEME A CLASEI“
Ce vei face?
O carte cu probleme.
De ce vei face?
Veþi face faþã mai uºor problemelor
întâlnite în viaþa de zi cu zi.
Cum vei face?
Scrieþi o problemã ºi faceþi un desen
pentru ea. Puteþi decupa imagini
din ziare ºi reviste. Scrie calcul.
Lipiþi totul pe un carton mare.
Cum vei ºti cã ai reuºit? Am avut 15 de lei.
A ieºit un panou cu numeroase probleme Am cumpãrat:
asemãnãtoare celor din viaþa realã. • 1 kilogram de ceapã: 4 lei;
Aceste probleme vã ajutã sã vã descurcaþi la • 1 kilogram de roºii: 3 lei.
piaþã, la lucru etc. Câþi lei mai am?
15 – 4 = 11 lei
11 – 3 = 8 lei

Matematicã I 31
14 Unitãþi de mãsurã

ºtiaþi cã ... A Aminteºte-þi!


Un litru de apã are 1 a) Observã cã pe etichetele unor recipiente de apã, de ulei,
greutatea de 1 kilogram? de suc etc. scrie: 1 l, 2 l, 5 l. Ce indicã aceste numere?
b) Vreþi sã jucaþi fotbal, pe câmp. Cum vã puteþi asigura
1 kg cã porþile sunt la fel de mari?
c) Ce înþeles are expresia ,,o palmã de pãmânt”?
Dar expresia o coadã de 10 coþi?

2 Mãsuraþi cu talpa lungimea sãlii de clasã. Aþi obþinut toþi acelaºi rezultat? Motivaþi.

3 Estimaþi câte pahare cu 4 Spuneþi care dintre afirmaþiile de mai jos


apã încap într-un ibric. sunt adevãrate ºi care sunt false.
Verificaþi prin mãsurare. a) Un brad este mai înalt decât un trandafir.
b) Un câine este mai greu decât un cal.
c) Într-o cisternã încape
mai multã apã decât
într-o gãleatã.

B Descoperã!
5 Ordoneazã ºipcile
alãturate de la cea mai
scurtã la cea mai lungã. A

6 Mãsoarã lungimea benzii


necesare pentru a încon-
jura faþa de masã, apoi
faþa de bancã folosind ca
unitate de mãsurã o ºipcã, B C D E
o nuia, o bandã de carton.
Exemplu: unitatea u
7 Priveºte cele 2 balanþe de mai jos.
Faþa de masã 16 u Coloreazã bila mai grea pentru fiecare balanþã.
Faþa de bancã 26 u
1 4
Comparã rezultatele mã-
2 3
surãrii: 16 u reprezintã o
lungime mai …………
decât 26 u.
32 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar
8 Pentru a umple vasul A 9 Contureazã monedele pe care le folosim ºi scrie pe
(oala) este nevoie de apa contur valoarea lor.
din 4 vase B (paharul), iar 10 Deseneazã buline în dreptul monedelor potrivite
în vasul C încape apa din
pentru a obþine suma indicatã.
4 oale. Câte pahare cu apã
sunt necesare pentru a Suma de plãtit 1 ban 5 bani 10 bani 50 bani Total
umple vasul C? 30 bani 5 + 5 + 20
30 bani
A
B
30 bani
20 bani
C 10 bani

C Lucreazã!
11 Ordoneazã bilele alãturate A C A
de la cea mai grea la cea B B C
mai uºoarã.

12 Ordoneazã vasele de mai jos de la cel mai puþin încãpãtor Proiect


la cel mai încãpãtor.
„REÞETE“
Ce vei face?
Vei scrie o reþetã.
De ce vei face?
A B C
Ca sã înþelegi cã te întâlneºti
13 Priveºte ceasurile alãturate. cu matematica în foarte
multe situaþii de viaþã.
Potriveºte propoziþiile
de mai jos cu cele douã Cum vei face?
ceasuri. Scrie reþeta preparãrii
A B unui cozonac sau cum se
n Plecãm dimineaþã, la ora 8. (CEASUL…) face cimentul, cum se
n Ne întoarcem disearã, la ora 21. (CEASUL…) preparã conservele etc.
Subliniazã numerele. Fã
calcule.
14 a) Observã cum este afiºat programul unui magazin. Cum vei ºti cã ai reuºit?
La ce orã deschide dimineaþã? La ce orã închide seara? Reþeta ta este utilã celor
PROGRAM din clasa ta. Calculele sunt
DIMINEAÞÃ DUPÃ AMIAZÃ corecte.

Pentru 2 borcane am
nevoie de 10 + 10 = 6
(linguri de sare).

b) Spune dacã magazinul este închis sau deschis la orele MURÃTURI: Pentru 1 borcan
de 10 l, e nevoie de 30 de
urmãtoare: castraveþi, 10 linguri de sare, 1
linguriþã de zahãr, felii de
morcov, boabe de piper.

Matematicã I 33
15 Elemente de geometrie

ºtiaþi cã ... A Aminteºte-þi!


Se poate desena pe 1 Priveºte cele douã desene de mai jos.
pãmânt un cerc doar
n Ce formã are coroana bradului?
cu un þãruº ºi o sfoarã?
n Ce formã are
floarea soarelui?

2 a) Deseneazã forme asemãnãtoare b) Contureazã cu creionul diferite


coroanei bradului. monede.

c) Câte cercuri poþi obþine dacã vei contura toate monedele pe care le folosim?

B Descoperã!
3 Conturaþi cu creionul feþele unui un zar.

4 a) Tãiaþi douã benzi de hârtie cu lãþimi b) Tãiaþi douã benzi de hârtie cu aceeaºi
diferite. lãþime.
Suprapuneþi-le ca în desenul de mai jos. Suprapuneþi-le ca în desenul de mai jos.

Figura umplutã cu gri se numeºte Figura umplutã cu gri se numeºte


DREPTUNGHI. PÃTRAT.
5 Deseneazã pe reþeaua cu pãtrãþele un dreptunghi ºi un pãtrat.

34 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar


6 Reþineþi denumirile figurilor de mai jos.

TRIUNGHI PÃTRAT DREPTUNGHI CERCU

C Lucreazã!
7 Iatã urmãtoarele mesaje:
A. ,,S-a desenat un pãtrat ºi un cerc“. C. ,,Pãtratul este în interiorul cercului“.
B. ,,Cercul este în interiorul pãtratului“. D.,,Pãtratul nu este în interiorul cercului“.
Scrie sub fiecare desen litera mesajului care se potriveºte.

8 Poþi încerca sã faci ghirlande din hârtie, urmând paºii Proiect


indicaþi de modelul urmãtor.
„NE PREGÃTIM
DE SERBARE“
Ce vei face?
Obiecte pentru serbarea de
absolvire.
De ce vei face?
Pentru a înveseli festivitatea.
Cum vei face?
Procuraþi-vã hârtie coloratã,
polei, lipici, foarfeci, creioane
colorate etc. Confecþionaþi,
folosind cunoºtinþele de
geometrie pe care le aveþi,
mãºti, ochelari, coifuri etc.
Cum vei ºti cã ai reuºit?
Festivitatea a fost mai veselã
datoritã podoabelor pe care
le-aþi realizat.
COIF

Matematicã I 35
E Evaluare

1 Scrie sumele de bani reprezentate în desenul de mai jos.

A 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei

B 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei

C 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei 1 leu 1 leu 1 leu 1 leu

D 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei 1 leu 1 leu 1 leu 1 leu 1 leu

E 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei 1 leu 1 leu 1 leu 1 leu 1 leu 1 leu

F 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei 1 leu 1 leu 1 leu

A B C D E F

2 La un joc Loto, au fost extrase urmãtoarele numere: optsprezece, paisprezece, ºaizeci,


nouãzeci ºi nouã, douãzeci ºi patru, unsprezece, treizeci ºi trei.
Scrie aceste numere cu cifre.

3 Continuã ºirul de mai jos.

51 53 65

50 52 60

4 În stânga fiecãruia din numerele de mai jos, scrie numãrul mai mic, iar în partea dreaptã,
numãrul mai mare.

67 29

80 31

79 40

36 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar


5 Calculeazã:
12 + 31 + 13 + 19 – 29 – 76 –
3 26 52 4 16 34

6 Toni a plecat la cumpãrãturi cu suma reprezentatã în


desenul de mai jos:
10 lei 10 lei 10 lei 1 leu 1 leu

10 lei 10 lei 10 lei 1 leu 1 leu 1 leu

10 lei 10 lei 10 lei 1 leu 1 leu 1 leu 1 leu

15 lei 72 lei

Coloreazã soarele din dreptul exerciþiului pe care l-ai rezolvat corect.

EXERCIÞIUL CE ªTIU SÃ FAC

1 ªtiu sã formez numere.

2 ªtiu sã scriu numere.

3 ªtiu sã numãr crescãtor

4 Recunosc vecinii numerelor.

5 Rezolv adunãri ºi scãderi.

6 ªtiu sã rezolv probleme.

Matematicã I 37
T Tabele

1 Iatã cum se scriu ºi cum se citesc numerele de la 0 la 5:

0 1 2 3 4 5
zero unu doi trei patru cinci

2 Observã cum se scriu ºi cum se citesc numerele de mai jos:

6 7 8 9 10
ºase ºapte opt nouã zece

3 Priveºte tabelul de mai jos:


10 zece

20 douãzeci

30 treizeci

40 patruzeci

50 cincizeci

60 ºaizeci

70 ºaptezeci

80 optzeci

90 nouãzeci

100 o sutã

4 Citirea numerelor.
1 – unu 11 – unsprezece 30 – treizeci
2 – doi 12 – doisprezece 40 – patruzeci
3 – trei 13 – treisprezece 50 – cincizeci
4 – patru 14 – paisprezece 60 – ºaizeci
5 – cinci 15 – cincisprezece 70 – ºaptezeci
6 – ºase 16 – ºaisprezece 80 – optzeci
7 – ºapte 17 – ºaptesprezece 90 – nouãzeci
8 – opt 18 – optsprezece
9 – nouã 19 – nouãsprezece
10 – zece 20 – douãzeci

38 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar


5 Reþineþi denumirile figurilor de mai jos.

TRIUNGHI PÃTRAT DREPTUNGHI CERC

6 Filã de calendar.
AUGUST
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

7 Observã cum se citesc orele indicate de ceasurile de mai jos:


DIMINEAÞÃ DUPÃ AMIAZÃ

ora zece ora nouã ºi treizeci ora cincisprezece ora ºaisprezece


de minute ºi treizeci de minute ºi cincisprezece minute

10:00 09:30 15:30 16:15

Matematicã I 39
D Mic dicþionar de termeni matematici
ADUNARE 10 + 3 =
CERC

CU 7 MAI MARE se face operaþia de adunare: 2 + 7 = 9.


DECÂT 2
CU 5 MAI MIC se face operaþia de scãdere: 9 – 5 = 4.
DECÂT 9
COMPARAREA stabilirea relaþiilor dintre numere:
NUMERELOR • mai mic decât <
• mai mare decât >
• egal cu =
CIFRE semne care ajutã la notarea numerelor. Ex.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 … 9

DREPTUNGHI

A ESTIMA a aprecia. Ex.: 11 este mai aproape de 10 decât de 20.


A MÃSURA operaþia prin care o anumitã mãrime se comparã cu o unitate
de mãsurã. Ex.: lungimea unei clase se mãsoarã cu talpa.
MINUS semn grafic folosit pentru a reda operaþia de scãdere: – .
Ex.: 7 – 5 = 2.
NUMÃR IMPAR numãr fãrã soþ. Ex.: 1, 3, 5, 7, 9, 13 …
NUMÃR PAR numãr cu soþ. Ex.: 2, 4, 6, 8, 14 …
ORDINE de la cel mai mic la cel mai mare: 4, 12, 25, 47 …
CRESCÃTOARE
ORDINE de la cel mai mare la cel mai mic: 87, 76, 45, 35, 21 …
DESCRESCÃTOARE
ORDONAREA aºezarea numerelor în ordine crescãtoare (2, 3, 4, 5…) sau
NUMERELOR descrescãtoare (5, 4, 3, 2 …).
PÃTRAT

SCÃDERE 10 – 4 =
SUMÃ rezultatul obþinut în urma adunãrii.
SUTÃ o sutã = 10 zeci; o sutã = 100 unitãþi.
ªIR un rând de obiecte aranjate dupã o anumitã ordine.
Ex.: 1, 3, 5, 7, 9 – ºirul numerelor impare de la 1 la 9.

TRIUNGHI

ZECEA zecea e alcãtuitã din 10 unitãþi.

40 Programul „A doua [ansã“ • Nivel primar