Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

DATA: 10.V.2019
CLASA: a III -a D
ARIA CURRICULARĂ : Limbă și comunicare
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,Nicolae Romanescu”
PROF. ÎNV. PRIMAR Aranghel Gabriela Georgeta
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Simfonia florilor
SUBIECTUL LECTIEI: Compunerea unui text creativ în care se introduce dialogul
TIPUL LECŢIEI: Exersare de competențe
FORMA DE REALIZARE: lecție integrată
DISCIPLINE IMPLICATE:LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
ȘTIINȚE ALE NATURII
EDUCAȚIE CIVICĂ
COMPETENȚE SPECIFICE:
LLR
2.1 Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu
2.3 Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup
4.4 Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/ trăite

AVAP
2.5 Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
ȘN
1.1 Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii

EC
3.1 Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Cognitive:
O1- să formuleze planul de idei al unei creaţii;
O2-să enumere părțile unei compuneri și caracteristici ale acesteia;
O3-să alcătuiască un dialog de minimum 5 replici;
O4-să utilizeze expresii artistice, formule de adresare adecvate în elaborarea compunerii;
O5-să observe la videoproiector caracteristicile fluturelui si al narcisei;
O6- să prezinte compunerea realizată;
 Afectiv-atitudinale:
O7 –să participe activ prin intervenţii şi interpelări juste pe toată perioada lecţiei;
O8- să coopereze în grup pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru prin împărțirea responsabilităților;
 Psiho-motorii:
O9 -să execute mişcări ale aparatului verbo-motor în conformitate cu cerinţele, fără mişcările inutile şi/sau deranjante;

RESURSE
I. Metodologice Strategii didactice:
1. METODE ŞI PROCEDEE: - conversaţia,conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia, expunerea, problematizarea, munca independenta/ în echipă, jocul
didactic, ciorchinele;
2. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fişe de lucru (muncă independentă,munca pe echipe) , laptop, videoproiector, tabla albă, manual,microfon;
3. FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe;
4. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, analiza răspunsurilor elevilor, autoevaluare, aprecieri verbale;
II. Temporale - 45 minute/ activitate
III. Umane - 24 elevi

BIBLIOGRAFIE:
 Limba şi literatura română. Manualul pentru clasa a III-a, , Adina Grigore,Cristina Ipate-Toma, Nicoleta Sonia Ioică, Georgeta-Mhaela Crivac, Claudia
Daniela Negrițoiu, Augustina Anghel, Editura Ars Libri, Argeș, 2016;

 Marian Barbu(coord.), Metodica predării limbii şi literaturii române. Învăţământul primar, Editura ,,Gheorge Alexandru”, Craiova, 2005;

 Carmen Iordăchescu, Din tainele compunerii,- Editura Carminis, Pitești, 2018

 ***Programele şcolare- Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014

 https://bunadimineata.ro/de-dimineata/curiozitati-despre-fluturi/

 https://www.casa-gradina.ro/ce-nu-stiai-despre-narcise/

 https://www.primiiani.ro/planse-de-colorat/animale-fluturasi/animale-fluturasi-de-colorat-p06
Desfășurarea lecției

Strategia didactică
Etapele
CS Conţinuturile științifice Mijloace Forme de
lecţiei Metode şi Forme de
didactice evaluare
procedee organizare

1.Moment Se asigură condiţii optime pentru începerea orei. Observarea


organizatoric Conversaţia comportamentului
1 min elevilor
LLR conversatia fișe frontal Evaluare orală
2.Verificarea 2.3 Se verifică cantitativ şi calitativ (selectiv) tema pentru acasă.
temei pentru Se afișează la tablă invitațiile realizate si se discuta.
acasa
5 min.
Verificarea conţinutului bazat pe dialogul dirijat.
3.Reactualizarea LLR conversaţia Frontală
Cum se numeşte convorbirea dintre două sau mai multe
cunoştinţelor 4.4 Evaluare orală
persoane?
dobândite explicatia
Când putem folosi dialogul?
anterior Microfon
Daţi exemple de situaţii când folosim dialogul.
AVAP Să realizăm un scurt joc de rol care să arate dialogul
5 min. 2.5 Observarea
dintre doi copii aflaţi în pauza mare, la şcoală.Se foloseste
perechi sistematică
microfonul.
Joc de rol
4.Captarea AVAP Se va cere copiilor să realizeze un ciorchine pornind de la Conversația Frontală Observarea
atenţiei 2.5 cuvântul COMPUNEREA ciorchinele sistematică
2min . Evaluare orală

Explicația Caiete Frontal Observarea


5.Anunţarea temei Elevii sunt anunţaţi că vor desluşi tainele redactării unui text Tabla sistematica a
noi şi a în care se introduce dialogul. Voi prezinta obiectivele Markere elevilor
obiectivelor urmărite, pe înţelesul copiilor. Se va scrie titlul Compunerea
2 min. unui text creativ în care se introduce dialogul pe tablă şi în
caietele elevilor
Se deschide manualul la pag. 49 și se citește textul. Frontală
Se răspunde la întrebarile din manual. Explicaţia manual
6.Dirijarea SN Se observă imaginea cu fluturele și narcisa.Se prezintă la laptop,video
învățării 1.1 videoproiector informații despre cele 2 viețuitoare. proiector Evaluare orală
Imaginați-vă un dialog între o narcisă și un fluture! Conversatia
10 min. EC Elevii își vor distribui rolurile și vor realiza câteva dialoguri
3.1 orale
LLR Apoi se alcătuiește împreună cu clasa planul de idei Joc de rol perechi
2.1 Vom alege titlul potrivit conținutului

Exercițiul Frontală
7.Obținerea Activitate individuală Exercițiul Fișe de lucru Individual Observarea
performanței LLR Elevii vor elaborarea compunerea în scris . Pe parcursul sistematica a
10 min 4.4 redactării se vor respecta cerințele privind conținutul: elevilor
*Se respectă părțile uneii compunerii,planul de idei, titlul
LLR *Acțiunile prezentate se desfășoară într-o ordine firească
2.3 *Se folosesc expresii frumoase
*Se folosește dialogul, 4-5 replici
forma estetică:
*Încadrarea corectă în pagină, alineatele
*Scrisul să fie corect și citeț
*Respectarea semnelor de punctuație
8.Asigurarea LLR Corectarea și completarea textelor Exercițiul Caietele de Individual Observarea
retenției si a 2.3 Citirea, analiza și evaluarea compunerilor clasă sistematica a
transferului elevilor
8 min Evaluare orală
9.Încheierea Voi face aprecieri individuale și colective privind modul de Explicația Frontal
activității participare la oră. Aprecieri generale
2min Evidenţierea elevilor care au finalizat corect compunerea.
Tema au să transcrie pe caietul de compunere textul
realizat.
O CREAȚIE REUȘITĂ

 Numai citind mult, vei izbuti să realizezi TEXTE reuşite!

 Fiecare TEXT are un titlu.

 Înainte de a scrie, gândește!

 Un plan bun, o creație bună

 Lasă imaginația,( închipuirea) să zboare!

 Orice text are un început (o introducere), o desfăşurare (un cuprins) și un sfârșit (o


încheiere).

 Respectă alineatele.

 Nu repetăm aceleași cuvinte!

 Timpul povestirii este același în întregul text: trecut, prezent sau viitor.

 Vei putea scrie frumos, adevărat și convingător numai despre ceea ce cunoști.

 Fii atent cum scrii!


Alcătuieşte un text creativ în care să intoduci dialogul dintre un fluturaş
și o narcisă!Verifică apoi pe verso dacă ai respectat cerința!
...................................................................................................................

...................................................................................................................

..................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
Planul compunerii:

-
-
-
-

Părțile compunerii:

 Introducere: locul și timpul acțiunii, personajele

 Cuprins: întâmplări în ordinea în care s-au petrecut

 Încheiere: impresii, opinii personale

Nu uitați să verificați dacă:

 Ați respectat părțile unei compunerii,planul de idei, tema dată

 Ați pus titlu

 Acțiunile prezentate se desfășoară într-o ordine firească

 Ați folosit expresii frumoase(min. 2)

 Ați folosit dialogul, 4-5 replici

 Ati încadrat corect în pagină, alineate

 Ați scris corect și citeț

 Ați respectat semnele de punctuație

S-ar putea să vă placă și