Sunteți pe pagina 1din 13

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. /.................../......./.............

PARTILE CONTRACTANTE:

1. ........................................ cu sediul social in .........................................................., inregistrată la


Oficiul Registrului Comertului sub nr. de ordine ...................................................., cont bancar nr.
.........................................., deschis la ...................., sucursala .................................., reprezentată
de D-nul ......................................... in calitate de Director General, având deplina autoritate si
competenta de a reprezenta societatea în privinta acestui contract (denumită in continuare
„Prestatorul”)

SI:

2. ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A. cu sediul social în Bucuresti, Str. Vulturilor nr.98,
etaj 5-6, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
sub nr. J40/6083/1999, avand Codul de Inregistrare Fiscala RO 11935340, Cont IBAN
RO04INGB0001008151118920, deschis la ING Bank, Sucursala Romania, reprezentata prin
Director General Tanguy Vanderborght, având deplina autoritate si competenta de a reprezenta
societatea în privinta acestui Contract, (denumita in continuare „Beneficiarul”)

Prestatorul si Beneficiarul sunt denumiti în continuare individual „Partea” sau o „Parte” si colectiv
„Părţile”.

Părţile au convenit incheierea prezentului contract de prestari de servicii, inclusiv anexele, parte integrantă
din acesta (denumite împreună în continuare „Contractul”), in urmatoarele conditii:

ART. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI


1.1. Prestatorul se obliga sa presteze in favoarea Beneficiarului serviciile detaliate in Anexa 1 la
Contract, denumita în continuare „Servicii si Tarife”, în schimbul achitării de către Beneficiar a
preţului serviciilor prestate, în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului Contract. Serviciile
vor fi prestate direct de către Prestator şi/sau prin intermediul unor subcontractanţi, selectaţi în
conformitate cu regulile stabilite prin Contract.

ART. 2. DURATA CONTRACTULUI


2.1. Durata Contractului este de 1 an de zile de la semnarea prezentului document.
2.2. Părţile vor putea prelungi durata Contractului prin semnarea unui act adiţional la acesta.

ART. 3. PREŢUL SERVICIILOR. FACTURARE. PLATA


3.1. PRETUL
3.1.1. Tarifele corespunzatoare serviciilor care fac obiectul prezentului Contract sunt prevazute in Anexa 1
la Contract – „Sevicii si Tarife”.

3.1.2. Tarifele sunt stabilite in RON si cuprind toate cheltuielile ocazionate de realizarea obiectului
Contractului. La aceste tarife se adauga cota TVA aferenta.

1/13
3.2. FACTURAREA
3.2.1. Toate facturile vor fi emise in RON si vor avea completate obligatoriu toate campurile, in
conformitate cu legislatia romana in vigoare.
3.2.2. Toate facturile vor fi transmise pe adresa sediului social al Beneficiarului.
3.2.3. Anterior intocmirii facturii, Beneficiarul va intocmi un centralizator care va contine cursele
aferente perioadei pentru care se emite factura. Acesta va fi semnat de catre responsabilul
desemnat in acest sens de catre Beneficiar, ulterior Prestatorul putand emite factura aferenta,
anexand o copie a acestui centralizator impreuna cu CMR-urile in original.
3.2.2. Facturile vor fi intocmite saptamanal in baza centralizatorului transmis de catre Beneficiar.
3.2.4. Facturile care au la baza tarife stabilite in EUR sau USD vor fi emise in RON luandu-se in calcul
cursul valutar valabil comunicat de BNR pentru ziua emiterii facturii.
3.2.5. Facturile intocmite necorespunzator sau neinsotite de documentele necesare vor fi refuzate la
plata. In aceasta situatie Beneficiarul va informa Prestatorul in legatura cu neregula constatata,
urmand ca acesta sa ia de urgenta masuri pentru remedierea situatiei, astfel:
 Daca factura este refuzata la plata din cauza lipsei documentelor justificative, acestea
vor fi trimise pe aceeasi adresa la care a fost expediata factura.
 Daca factura este refuzata la plata datorita completarii incorecte, Prestatorul va emite o
factura de stornare a facturii gresite si o alta factura de inlocuire, ambele fiind
transmise Beneficiarului in cel mai scurt timp, sau, in masura in care este posibil,
Prestatorul va corecta factura, in conformitate cu prevederile legale, si o va transmite
Beneficiarului in cel mai scurt timp.

3.3. TERMENE SI CONDITII DE PLATA


3.3.1. Plata facturilor se realizeaza prin Ordin de Plata, in contul Prestatorului mentionat pe factura sau
prin operatiune de compensare, la initiativa Beneficiarului.
3.3.2. Termenul de scadenta al fiecarei facturi (inscris obligatoriu pe factura) este de 60 de zile
calendaristice de la data emiterii facturii.
3.3.3. Pentru depasirea termenului de scadenta al facturilor, Prestatorul este indreptatit sa calculeze si sa
factureze penalitati de intarziere a platii in cuantum de 0,01% din valoarea neincasata pe zi de
intarziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea acesteia. Termenul de plata a facturii de penalitati
este de 30 de zile de la data emiterii acesteia.

ART. 4. OBLIGAŢIILE PARTILOR


4.1. Prestatorul are următoarele obligaţii:
4.1.1. Sa presteze serviciile solicitate de Beneficiar, la termenele si in condiţiile convenite in Contract, precum
si toate operatiunile de control cerute de Beneficiar, descrise in Anexa 1 la Contract – „Servicii si
Tarife”, folosind personal calificat, autorizat si atestat pentru asemenea activitati.
4.1.2. Sa furnizeze, la cererea expresa a Beneficiarului, informatii in scris despre stadiul derularii Contractului.
4.1.3. Sa nominalizeze, in termen de 5 zile de la semnarea Contractului, persoana autorizata sa primeasca
avizarile din partea Beneficiarului, comunicand totodata nr. de telefon, fax si adresa de e-mail.
4.1.4. Sa puna la dispozitia Beneficarului mijloacele de transport in stare buna de functionare si
curatenie, inmatriculat, cu licentele de transport si executie valabile.
4.1.5. Sa se asigure ca soferii care deservesc mijloacele de transport puse la dispozitia Beneficiarului
poseda permis valabil pentru categoriile corespunzatoare transporturilor solicitate, au aspect
ingrijit, sunt in stare fizica si psihica corespunzatoare cerintelor postului si sunt instruiti sa aiba o
atitudine civilizata fata de angajatii Beneficiarului si ai destinatarului.
4.1.6. Sa confirme primirea marfurilor prin semnatura soferului sau, ca delegat, pe documentul de
insotire a marfii, respectiv factura sau avizul de insotire a marfurilor.

Page 2 of 13
Sa obtina confirmarea efectuarii transportului prin datarea, semnarea si stampilarea facturii sau
avizului de expeditie, dupa caz, de catre destinatar.
4.1.7. Suplimentar fata de obiectul prezentului Contract, sa execute orice alta activitate specifica domeniului
sau de activitate si ceruta de catre Beneficiar pe parcursul derularii Contractului. Aceasta operatiune va
fi reglementata de catre Parti prin semnarea unui Act Aditional la prezentul Contract.
4.1.8. Sa preia in grija si paza sa marfurile descrise in documentele de insotire. Daca soferul
Prestatorului nu mentioneaza in scris vreo rezerva cu privire la starea si cantitatea marfurilor este
prezumat ca acestea nu prezinta vicii de ambalare.
4.1.9. Sa transmita Beneficiarului facturile privind serviciile in termen de 5 zile de la data intocmirii acestora.
Depasirea acestui termen duce la modificarea datei de la care se calculeaza termenul de plata cu acelasi
numar de zile cu care Prestatorul este in intarziere.
4.1.10. Sa răspundă in fata Beneficiarului pentru calitatea serviciilor, indiferent daca acestea sunt prestate
direct de Prestator sau prin terţi subcontractanţi. Prestatorul va furniza serviciile si isi va indeplini
obligatiile asumate in cadrul prezentului Contract cu toata atentia, eficienta si prudenta necesare,
in concordanta cu tehnicile si practicile general acceptate, aplicate in activitatea sa, cu standardele
profesionale recunoscute de organizatiile profesionale, precum si cu indicatiile si normele
producatorilor cu privire la operatiunile specifice de intretinere preventiva si reparatii.
4.1.11. Sa asigure resursele optime, materiale si umane, necesare efectuarii prestatiilor conform
obiectului Contractului. De asemenea, Prestatorul are obligatia de a notifica in timp util
Beneficiarului nevoile sale, referitoare la asigurarea de catre Beneficiar a unor resurse umane sau
materiale pentru efectuarea corespunzatoare a serviciilor.
4.1.12. Sa respecte termenele de executie, aferente prestarii serviciilor, astfel cum acestea sunt
specificate in Contract, incercand, in masura in care este posibil, reducerea acestor termene.
Pentru depasirea termenelor de executie, Beneficiarul este indreptatit sa calculeze si sa factureze
penalitati de intarziere a platii in cuantum de 10% din valoarea prestatiei neefectuate pe zi de
intarziere, dar nu mai mult de 50% din valoarea acesteia. Termenul de plata a facturii de penalitati
este de 30 de zile de la data emiterii acesteia.
4.1.13. Prestatorul va obtine in prealabil aprobarea in scris din partea Beneficiarului, inainte de încheierea
unui contract cu un terţ subcontractant în vederea asigurării prestării prin intermediul acestuia a
oricarei parti a serviciilor, prin aceasta intelegand ca:
(i) selectarea subcontractantului va fi aprobata in scris de catre Beneficiar inainte de
incheierea subcontractului, si
(ii) Prestatorul va ramane pe deplin raspunzator faţă de Beneficiar pentru prestarea serviciilor
de catre subcontractant si personalul acestuia, in conformitate cu prevederile prezentului
Contract.
4.1.14. Asigurari
PRESTATORUL isi va asuma toata responsabilitatea pentru riscurile inerente autovehiculelor sale
sau comportarii personalului sau si anume:
- pentru pagube cauzate tertilor si BENEFlClARULUI din cauza autovehiculelor sau
reprezentantilor sai
- pentu pagube cauzte autovehiculului insusi ca urmare a unui accident, unui incendiu sau
orice alta cauza.

Page 3 of 13
4.1.15. Lipsuri de produs - descarcarea produsului
PRESTATORUL este responsabil de transportul intregii cantitati de marfa preluata de la
Beneficiar, raspunzand pentru aceasta in conditiile art. 429 Cod comercial, in proportie de 100%.
Orice lipsa constatata la predarea marfii la BENEFICIAR va fi in raspunderea
PRESTATORULUI.
Este strict interzis ca pe timpul transportului sa se faca descarcari partiale ale marfii primite catre
orice alta parte decit cea indicata de Beneficiar in documentele de insotire a marfii.
In cazul in care se constata diferente de greutate intre momentul incarcarii si cel al descarcarii,
diferenta observata prin cantariri ale mijlocului de transport plin/gol la incarcare descarcare,
contravaloarea gasita lipsa va fi in sarcina PRESTATORULUI si se va deduce din factura curenta
a respectivelor prestatii.
In cazul unui accident rutier sau a unei pierderi accidentale a marfii in timpul transportului,
PRESTATORUL se obliga sa anunte imediat reprezentantii BENEFICIARULUI cu care se afla in
mod curent in contact.
Nu se va executa nici o descarcare a produsului in urma unui accident. Aceste operatiuni se vor
executa, pe cheltuiala PRESTATORULUI in conformitate cu masurile de siguranta specifice
pentru acest caz numai sub supravegherea personalului specializat al BENEFICIARULUI.

4.2. Beneficiarul are următoarele obligaţii:


4.2.1. Sa achite preţul serviciilor in condiţiile şi termenele stabilite prin Contract.
4.2.2. Sa pună la dispozitia Prestatorului şi subcontractanţilor acestuia toate actele, documentele şi
informaţiile ce sunt necesare pentru a permite Prestatorului şi subcontractanţilor acestuia sa
presteze serviciile ce fac obiectul prezentului Contract.
4.2.3. Sa asigure accesul liber al reprezentantilor Prestatorului in locatiile unde este necesara prezenta
acestora, in scopul realizarii obiectului prezentului Contract.
4.2.4. Sa nu intreprinda nici un fel de actiune care ar putea obstructiona realizarea responsabilitatilor
Prestatorului.
4.2.5. Sa intocmeasca, in ziua anterioara efectuarii transportului, planul de transport si sa aduca la
cunostiinta Prestatorului destinatiile pentru care este solicitat sa efectueze transportul si termenul
la care acesta trebuie efectuat.
4.2.6. Sa transmita Prestatorului prin planul de transport : denumirea destinatarului transportului, adresa
de livrare, persoana de contact, programul de incarcare la Beneficiar si de descarcare la destinatar.
4.2.7. Sa incarce marfurile in autovehiculele Prestatorului;
4.2.8. Sa ia toate masurile pentru incarcarea si descarcarea autovehiculelor in timp util, in asa fel incat
timpul de asteptare sa fie cat mai scurt.
4.2.9. Sa specifice obligatoriu in documentul de insotire a marfii :
- natura, tipul, greutatea, masura sau nr. marfurilor de transportat daca este cazul si daca marfurile
sunt in paleti, numarul si sigiliile puse ;
- numele BENEFICIARULUI cu indicarea punctului de lucru ;
- datele destinatarului ;
- nr. de inmatriculare al autovehiculului si numele conducatorului auto ;
- locul de destinatie al marfurilor ;
- orice alte prevederi asupra carora partile au convenit in scris ulterior semnarii contractului.

Page 4 of 13
ART. 5. CALITATEA
5.1 Prestatorul va actiona sub instructiunile date de corespondentul ETEX BUILDING PERFORMANCE sau
reprezentantul desemnat, respectandu-se clauza de calitate ceruta de ETEX BUILDING
PERFORMANCE.
5.2 Instructiunile de lucru vor veni prin informatie computerizata. Informatia scrisa, sau cea verbala,
confirmata apoi in forma scrisa, poate fi folosita in imprejurari de exceptie.

ART. 6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA SI ASIGURAREA


6.1. Prestatorul este raspunzator pentru intreaga sa activitate legata de obiectul Contractului, fiind
obligat sa raspunda material pentru orice stricaciune sau dauna provocata Beneficiarului sau
tertilor pe parcursul sau in legatura cu executarea prezentului Contract.
6.2. Prestatorul va despagubi Beneficiarul in intregime si efectiv pentru toate pierderile, daunele,
cheltuielile si costurile suportate de Beneficiar, atunci cand o astfel de pierdere, dauna, cheltuiala
sau cost este rezultatul unei actiuni culpabile, neglijente sau al unei incalcari a Contractului, unei
neexecutari, executari defectuoase sau incomplete a obligatiilor sale contractuale de catre Prestator
sau personalul, subcontractanţii ori agentii acestuia.
6.3. Prestatorul nu raspunde pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor sale daca prestatia sa depinde
de un act sau fapt al Beneficiarului care, neexecutat, nu-i da posibilitatea Beneficiarului de a
respecta dispozitiile contractuale. Legatura de cauzalitate dintre actul sau faptul Beneficiarului si
obligatia neindeplinita sau indeplinita defectuos de Prestator trebuie demonstrata de acesta din
urma.
6.4. Orice dauna adusa produsului, precum si pierderea marfii de catre ETEX BUILDING
PERFORMANCE pentru care Prestatorul este raspunzator, trebuie asigurata pentru o valoare de
1200 Euro per tona. Dauna va fi facturata la pretul de catalog al produselor.

ART. 7. LEGI, REGLEMENTARI, NORME


7.1. LEGI, NORME APLICABILE
7.1.1. In activitatea sa legata de prezentul Contract, Prestatorul se va supune tuturor legilor, ordonantelor,
regulilor, reglementarilor si ordinelor autoritatilor care sunt aplicabile si in vigoare la data
incheierii Contractului sau intrate ulterior in vigoare, cat si normelor, standardelor si
reglementarilor elaborate de catre Beneficiar privitoare la protectia muncii si mediului, lucrul in
site-urile Beneficiarului etc.
7.1.2. In cazul in care vreo lege, ordonanta, regula, reglementare sau ordin se modifica ulterior semnarii
Contractului si aceasta are incidenta asupra derularii Contractului, Partile vor conveni modul de
adaptare a prevederilor contractuale astfel incat acestea sa nu contravina respectivelor legi.
7.1.3. In situatia in care vreuna din partile contractante se face vinovata de incalcarea oricarei astfel de
legi sau reglementari, va suporta in intregime si individual consecintele faptelor sale, fiind obligata
sa compenseze cealalta Parte pentru eventualele prejudicii astfel aduse.
7.2. PERMISE, AUTORIZATII
7.2.1. Toate autorizatiile si permisele necesare desfasurarii activitatii sale in legatura cu prezentul
Contract vor fi obtinute de catre Prestator pe cheltuiala sa, inainte de intrarea in vigoare a
Contractului.
7.2.2. La solicitarea Beneficiarului, Prestatorul ii va prezenta documentele respective in original, spre
verificare, punandu-i la dispozitie sau permitandu-i sa realizeze copiile necesare.

7.3. CONDITII DE LUCRU IN SITE


Page 5 of 13
7.3.1. Desfasurarea activitatilor in site-ul Beneficiarului se va face cu respectarea stricta a normelor
acestuia referitoare la conditiile de acces si lucru. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a refuza
accesul sau de a interzice continuarea lucrului in situatia nerespectarii normelor sale, precum si in
cazurile justificate in care acestea ar putea pune in pericol sau ar putea fi puse in pericol de
desfasurarea altor activitati in site-ul si la momentul respectiv.
7.3.2. Accesul in site-urile Beneficiarului se va face numai cu acordul acestuia, obtinut in urma unei
notificari prealabile si numai in prezenta responsabilului desemnat de Beneficiar.
7.3.3. Deplasarea in site se va face numai pe drumurile indicate de catre responsabilul Beneficiarului, cu
respectarea regulilor, restrictiilor si indicatoarelor de circulatie locale.
7.3.4. Atat la accesul in site, cat si la iesire, personalul si autovehiculele Prestatorului vor fi obligatoriu
verificate de catre personalul Beneficiarului.
7.3.5. Utilizarea facilitatilor Beneficiarului se va face numai cu acordul acestuia.
7.3.6. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea integritatii proprietatilor Beneficiarului,
care includ, fara a se limita la, cladiri si parti ale acestora, infrastructura de orice natura, drumuri,
spatii verzi, echipamente si instalatii etc. In cazul distrugerii sau deteriorarii proprietatilor
Beneficiarului, Prestatorul va fi raspunzator pentru repararea, aducerea la starea initiala, sau
inlocuirea acestora, sau va suporta cheltuielie angajate de Beneficiar in acest scop.
7.3.7. Prestatorul este constient de faptul ca in site-urile Beneficiarului se desfasoara activitati de
productie ale acestuia, precum si alte activitati ce fac obiectul unor contracte ale Beneficiarului cu
terti. Prestatorul va lua in consecinta toate masurile necesare pentru a nu perturba desfasurarea
altor activitati ce se desfasoara in paralel cu propria sa activitate, precum si pentru a-si asigura
personalul si echipamentele utilizate impotriva tuturor riscurilor ce pot aparea intr-o astfel de
situatie. Prestatorul va informa Beneficiarul cu promptitudine in cazurile in care activitatea sa este
stanjenita de catre personalul Beneficiarului sau tertilor ce desfasoara activitati in paralel si va
urma intocmai indicatiile acestuia pentru asigurarea armonizarii programelor si modurilor de lucru
ale diferitilor furnizori in site-urile sale.
7.3.8. Prestatorul este constient de caracteristicile mediului industrial in site-urile Beneficiarului. Acesta
din urma nu poate fi facut raspunzator pentru potentialele defectiuni, deteriorari, costuri ale
operatiunilor de curatare ale bunurilor Prestatorului datorate prafului.
7.3.9. Prestatorul va raspunde in interval de 1 zi lucratoare, prin cel mai rapid mijloc de comunicare
confirmata, la notificarile Beneficiarului referitoare la incidente sau la solicitarea interventiilor.

8. PROTECTIA MUNCII
8.1. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura protectia muncii si mentinerea sanatatii
si sigurantei angajatilor sai, precum si a tuturor persoanelor care ar putea fi implicate in activitatea
sa ori afectate de catre aceasta.
8.2. Prestatorul garanteaza ca intregului sau personal i-au fost prelucrate normele si instructiunile de
protectia muncii adaptate conditiilor specifice de lucru in site-urile Beneficiarului. Toate
informatiile considerate relevante in elaborarea unor astfel de instructiuni vor fi puse de catre
Beneficiar la dispozitia Prestatorului, la cererea acestuia.
8.3. Responsabilii Beneficiarului autorizati in acest sens pot efectua verificari asupra modului de
respectare a normelor de protectia muncii. In cazul constatarii unor eventuale abateri, in functie de
gravitatea lor, Beneficiarul poate lua masurile considerate necesare, care pot merge de la
avertisment scris la interzicerea continuarii lucrului. In cazuri repetate de nerespectare grava a
normelor de protectia muncii, Beneficiarul poate rezilia Contractul fara ca Prestatorul sa solicite
daune pentru aceasta denuntare.
9.6. Orice amenda aplicata Beneficiarului din cauza nerespectarii de catre Prestator a normelor de
protectia muncii va fi refacturata acestuia din urma in vederea rambursarii.
9.7. Prestatorul va avea la indemana materiale si instructiuni scrise pentru acordarea primului ajutor.
Page 6 of 13
9.8. In cazul producerii unui accident de munca, indiferent de gravitatea acestuia, in perioada in care se
afla in site-ul Beneficiarului, acesta va fi informat de urgenta. Neanuntarea unui astfel de
eveniment poate fi sanctionata cu interzicerea accesului in site-urile Beneficiarului pentru o
perioada de timp sau rezilierea Contractului si suspendarea oricarei forme de colaborare pe o
durata determinata sau nu.

9.9. PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR


9.9.1. Masinile de interventie ale Prestatorului vor fi dotate cu extinctorare.
9.9.2. Sunt cu desavarsire interzise arderea deseurilor sau orice alta forma de foc deschis.
9.9.3. Prestatorul va lua masuri de prevenire si protectie contra incendiilor si se va familiariza cu
procedurile Beneficiarului in asemenea situatii.
9.9.4. Toate operatiunile cu potential risc de producere a incendiilor vor fi efectuate numai dupa luarea
tuturor masurilor necesare de protectie si prevenire.
9.9.5. Orice incident de acest gen, indiferent de gravitatea sau urmarile sale, va fi de urgenta adus la
cunostinta Beneficiarului. Neanuntarea unui astfel de eveniment poate fi sanctionata cu
interzicerea accesului in site-urile Beneficiarului pentru o perioada de timp sau rezilierea
Contractului si suspendarea oricarei forme de colaborare pe o durata determinata sau nu.

9.10. PROTECTIA MEDIULUI


9.10.1.Prestatorul va lua masuri de limitare a posibilelor efecte nocive pe care activitatea sa in legatura cu
prezentul Contract o poate avea asupra mediului inconjurator.
9.10.2.In masura in care acest lucru este posibil, Prestatorul va utiliza materiale reciclabile si va prefera
ambalajele ecologice sau refolosibile.
9.10.3.Deseurile rezultate in urma activitatii desfasurate de catre Prestator in site-urile Beneficiarului vor
fi depozitate numai in locurile special amenajate, respectand normele sau indicatiile locale in acest
sens.

ART. 10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI


10.1. Prezentul Contract inceteaza de drept, fara nici o alta formalitate prealabila, cu exceptia celor
mentionate mai jos (daca este cazul), si fara interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale,
in urmatoarele cazuri:
10.2. Expirarea duratei Contractului, daca Partile nu convin prelungirea valabilitatii sale.
10.3. Acordul Partilor, intervenit inainte de data expirarii perioadei de valabilitate a Contractului, Partile
stabilind modul de stingere a obligatiilor reciproce nascute pana la data respectiva.
10.4. Prin reziliere, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a obligatiilor contractuale de
catre una din Parti, in baza unei simple notificări scrise adresate in acest sens Partii in culpa, daca
aceasta nu remediaza deficientele semnalate de catre cealalta Parte intr-un termen de 30 de zile de
la primirea notificarii, fără a mai fi necesara nici o alta formalitate judiciara sau extrajudiciara.
10.5. Prin denunţare unilaterala, cu un preaviz scris de 30 de zile, dupa cum urmeaza:
(i) de catre oricare dintre Parti, in cazul in care cealalta Parte devine insolvabila sau este
supusa unei proceduri de reoganizare judiciara sau voluntara si/sau de lichidare;
(ii) de catre oricare dintre Parti, in cazul in care cealalta Parte isi transfera drepturile si/sau
obligatiile care decurg din acest Contract fara consimtamantul prealabil scris al celeilalte
Parti;
10.6. Nici unul dintre cazurile de incetare mentionat mai sus, nu afectează obligatiile deja scadente, si
neexecutate la data intervenirii cazului de incetare şi de a căror executare Părţile vor fi ţinute în
continuare.

ART. 11. CONFIDENŢIALITATE


Page 7 of 13
11.1. Partile se obliga sa trateze toate informatiile si documentatiile de care au luat cunostinta in timpul
derularii prezentului Contract ca informatii confidentiale si sa nu le divulge unei terte persoane.
11.2. Obligaţia de confidenţialitate prevăzuta mai sus este valabila atât pe durata Contractului, cat si
timp de 1an de la data încetarii acestuia, indiferent de cauza încetării Contractului.
11.3. Obligaţiile de mai sus nu subzista in cazul in care datele, informaţiile sau documentele au intrat in
domeniul public.

ART. 12. PROPRIETATEA INDUSTRIALA


12.1. Beneficiarului i se garanteaza dreptul irevocabil, nerestrictionat si gratuit de a utiliza toate
documentele tehnice si informatiile primite de la Prestator in legatura cu obiectul prezentului
Contract.

ART. 13. RECLAMA


13.1. Prestatorul nu va folosi si nu se va asocia numelului, marcilor si imaginii Beneficiarului in scopul
de a-si face reclama proprie, decat cu acordul prealabil al Beneficiarului.
13.2. Prestatorul nu va face fotografii ale proprietatilor si facilitatilor Beneficiarului, decat in masura si
in limitele in care acest lucru este necesar indeplinirii obligatiilor sale contractuale. Astfel de
fotografii nu vor fi publicate sau dezvaluite tertilor fara acordul Beneficiarului.

ART. 14. FORŢA MAJORA


14.1. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa Partilor, imprevizibil si
insurmontabil, aparut dupa incheierea Contractului si care impiedica Partile sa-si execute total sau
partial obligatiile asumate.
14.2. Forta majora exonereaza de raspundere Partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a
obligatiilor asumate prin prezentul Contract.
14.3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte Parti, in scris, in
maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore - certificata de Camera de Comert
si Industrie - se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.
14.4. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte Parti incetarea cauzei
acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.
14.5. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare Parte poate
renunta la executarea Contractului pe mai departe, in baza unei simple instiintari adresate in acest
sens de oricare dintre Parti, cu efect imediat, fara a mai fi necesara nici o alta formalitate judiciara
sau extrajudiciara. In acest caz, nici una din Parti nu are dreptul de a cere despagubiri celeilalte
pentru partea de Contract neexecutata, fiecare Parte fiind insa datoare sa onoreze toate obligatiile
sale pana la acea data.

ART. 15. LEGEA APLICABILA. SOLUTIONAREA LITIGIILOR


15.1. Prezentul Contract si obligatiile Partilor in temeiul acestuia vor fi interpretate si executate silit in
conformitate cu dreptul roman.
15.2. Partile vor depune maximul diligentelor lor pentru a rezolva pe cale amiabila toate diferendele
rezultate din sau in legatura cu prezentul Contract, in special cele privind validitatea, incheierea,
interpretarea, executarea, modificarea sau incetarea acestuia.
15.3. Orice astfel de diferend care nu poate fi rezolvat in termen de 30 de zile de la primirea de catre o
Parte a cererii scrise a celeilalte Parti in aceasta privinta, va fi solutionat de catre Curtea de
Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a
Municipiului Bucuresti, in conformitate cu Regulile de procedura ale acesteia.
15.4. Numarul arbitrilor va fi 3. Procedurile arbitrale se vor desfasura in limba romana. Decizia Curtii
de Arbitraj va fi definitiva si obligatorie pentru ambele Parti.

Page 8 of 13
ART. 16. NOTIFICARI
16.1. Pentru a fi considerata valabil indeplinita, orice notificare sau comunicare intre Parti va fi facuta in
scris si transmisa printr-un mijloc de comunicare ce permite confirmarea primirii (serviciul postal,
curierat, fax, e-mail, etc). In cazul unor situatii urgente sau pentru usurarea colaborarii se admite
comunicarea prin telefon, cu confirmarea ulterioara, in scris, a convorbirii.
16.2. Comunicarea se considera primita de catre destinatar la data semnarii de primire pentru scrisorile
recomandate sau cu confirmare de primire sau in prima zi lucratoare urmatoare datei de
transmitere prin fax.

ART. 17. REPREZENTANTII PARTILOR


17.1. In termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului Contract, Partile isi vor comunica
reciproc listele persoanelor desemnate ca reprezentanti, mentionand: numele, functia, datele de
contact, locatia, atributiile si competentele fiecaruia.
17.2. Partile se angajeaza sa se informeze reciproc, in timp util, in legatura cu eventualele modificari
aparute in listele sus mentionate.
17.3. Reprezentantii astfel desemnati vor avea experienta, cunostintele, calificarea si abilitatile necesare
indeplinirii obligatiilor ce le revin in legatura cu derularea Contractului.
17.4. Nici una din Parti nu are dreptul de a interveni in alcatuirea listei reprezentantilor celeilate Parti. In
cazul in care Beneficiarul constata ca un reprezentant al Prestatorului nu este in masura sa isi
indeplineasca obligatiile in limitele de raspundere stabilite, Beneficiarul poate solicita
Prestatorului inlocuirea respectivei persoane.
17.5. Orice decizie, actiune, comunicare a unui reprezentant astfel desemnat se considera a fi a Partii pe
care o reprezinta, indiferent de limite de raspundere ale persoanei respective.

ART. 18. DISPOZITII FINALE


18.1. Prezentul Contract cuprinde toate intelegerile survenite intre Parti si inlocuieste orice negocieri,
propuneri, conventii sau angajamente prealabile facute in scris sau verbal in legatura cu obiectul
Contractului.
18.2. In eventualitatea in care vreuna din prevederile prezentului Contract se dovedeste a fi invalida,
ilegala, nula sau nerealizabila, ea va fi tratata separat de celelalte clauze, care raman valabile.
Respectiva prevedere va fi inlocuita cu o noua clauza care sa fie valida, legala si realizabila si care
sa fie cat mai apropiata de intentia initiala a prevederii inlocuite.
18.3. Orice modificare sau completare a prezentului Contract nu se poate face decat cu acordul Partilor,
consemnat intr-un act aditional la prezentul Contract.
18.4. Partile nu vor avea dreptul sa cesioneze nici unul dintre drepturile si nici una dintre obligatiile care
le revin in temeiul prezentului Contract, fara acordul prealabil scris al celeilalte Parti.

ART. 19. NESCHIMBAREA CONTRACTULUI


19.1. Prezentul contract contine un numar de 20 articole, ultimul articol fiind intitulat
“NESCHIMBAREA CONTRACTULUI” si avand un numar de 3 paragrafe.
19.2. Urmatoarele anexe fac parte din contract:
Anexa nr. 1 – Servicii si tarife
Anexa nr. 2 – Protocolul de protectia Muncii incheiat intre Prestator si ETEX BUILDING
PERFORMANCE SA
Anexa nr. 3 – Indicatori de performanta

19.3. Partile cunosc continutul Contractului si ale prezentei clauze si semneaza.

Page 9 of 13
Prezentul Contract a fost încheiat astăzi, ................ in 2 (doua) exemplare originale, avand aceeasi valoare
juridica, din care cate 1 (un) exemplar pentru fiecare Parte.

.............................. SRL ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A


PRESTATOR, BENEFICIAR,

___________________ _____________________

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

___________________ _____________________

DIRECTOR FINANCIAR

___________________ _____________________

MANAGER ACHZITII

___________________ _____________________

MANAGER LOGISTIC

Page 10 of 13
ANEXA 1 – SERVICII SI TARIFE
la contractul de prestari servicii nr.....din data de .............................

1.1. Tarife pentru incarcarile din locatiile ETEX BUILDING PERFORMANCE:

tarif Tarif total


Plecare din: Destinatia: km (ron/km) ron/cursa
Turceni
Aghires

Adrese de incarcare:
Turceni: Str. Siniat, nr.1, 217520 Turceni, Gorj
Aghires: Str. Fabricii, nr. 281, 407010 Aghiresu Fabrici, Cluj

............................... S.R.L. ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A.


PRESTATOR, BENEFICIAR,

___________________ _____________________

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

___________________ _____________________

DIRECTOR FINANCIAR

___________________ _____________________

MANAGER ACHZITII

___________________ _____________________

MANAGER LOGISTIC

ANEXA 3 – INDICATORI DE PERFORMANTA

Page 11 of 13
la contractul de prestari servicii nr.....din data de .............................

Partile convin asupra implementarii si urmaririi urmatorilor indicatori de performanta (KPI):

Beneficiarul va urmari si comunica lunar, pana in data de 20 ale lunii urmatoare lunii de contract, catre
Prestator gradul de indeplinire a obiectivului pentru fiecare KPI.

In cazul in care obiectivele fiecarui KPI nu sunt atinse la sfarsitul unei luni, Beneficiarul va calcula si
factura catre Prestator penalitati calculate prin aplicarea procentului corespunzator la valoarea curselor
efectuate de transportator in luna de contract.
Penalitatile astfel calculate nu vor depasi 5% din valoarea curselor efectuate in luna de contract.

............................... S.R.L. ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A.


PRESTATOR, BENEFICIAR,

___________________ _____________________

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

___________________ _____________________

DIRECTOR FINANCIAR

___________________ _____________________

MANAGER ACHZITII

Page 12 of 13
___________________ _____________________

MANAGER LOGISTIC

Page 13 of 13