Sunteți pe pagina 1din 10

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Modul II

PROIECT
la disciplina

PROIECTAREA SI MANAGEMENTUL
PROGRAMELOR EDUCATIONALE

Titlul proiectului:
CARTEA - O PROVOCARE PENTRU FIECARE”

Profesor coordonator:
Lect.Univ.Dr: Gheoghe Octavian Zamfirescu

Cursant:
Savulescu ( Constantin) Cristina-Raluca
MOTTO: „Deschide cartea ca să înveţi ce au gândit alţii; închide cartea ca
să gândeşti tu însuţi”.(Heyde)

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele unităţii de învăţământ aplicante: ŞCOALA GENERALĂ , Nr. 181


Adresa completă: Bucuresti, strada Nazarcea, Nr 345
Nr. de telefon/fax: 0354 / 418602

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT


Titlul proiectului: PROIECTUL EDUCAŢIONAL „CARTEA - O PROVOCARE PENTRU
FIECARE”

C. REZUMATUL PROIECTULUI :
 Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi
de stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi carte. Activităţile orientative
propuse, care se vor a fi stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare
a elevilor.

MOTIVAŢIA PROIECTULUI :

A citi este o artă care depinde de experienţa şi cultura individuală. Lectura este
contactul cititorului cu textul literar. Termenul de „lectură”, o ştim cu toţii, nu se prea
potriveşte însă formelor radiofonice, televizate, electronice de difuzare a literaturii. În
această situaţie e mai bine să folosim cuvântul „receptare”, pentru că lectura şi
receptarea sunt, de fapt, noţiuni sinonime.
Noi, cadrele didactice, în contextul actual, am sesizat din plin atitudinea de
indiferenţă sau chiar de respingere a elevilor noştri faţă de actul lecturii. Contactul
direct cu cartea este concurat mai ales de informaţia oferită de calculator. Deşi în
cadrul orelor de curs, parcurgând programa şcolară şi manualul, încercăm să
dezvoltăm la elevi gustul pentru lectură, se pare că nu este suficient.
Lectura are acum rivali redutabili care amăgesc cel mai mult pe cei mici.
Televizorul, calculatorul, internetul au devenit repere pereche pentru fiecare
generaţie din ultimii ani. Viaţa noastră trăită la început de secol XXI este marcată de
la mic la mare de amprenta marilor descoperiri ştiinţifice care au făcut paşi uriaşi în
timp foarte scurt. Aceste trei mijloace de informare rapidă şi comodă care oferă
elevilor meniul complet în orice domeniu al cunoaşterii acoperă deja o plajă
substanţială a timpului liber, care rămâne din ce în ce mai puţin. Şi atunci se naşte
întrebarea: mai este cartea "o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri
şi frumuseţi" cum afirma scriitorul român Tudor Arghezi?
Rămâne aşadar obligaţia părinţilor, dar mai ales a şcolii de a repune cartea în
drepturi. Scriitorul român I. L. Caragiale afirma acum aproape un secol : "O carte
bună de citire, în vârstă fragedă, este, poate, una din împrejurările cele mai
hotărâtoare ale vieţii unui om. Multe cariere intelectuale nu se datoresc altei
împrejurări decât unei cărţi căzute la vreme bună în mâinile unui copil, tot aşa
precum umbra multor stejari seculari se datoresc căderii unei ghinde pe pământ
prielnic".
Se înţelege că gustul pentru lectură se formează mai timpuriu decât interesul
pentru cartea ştiinţifică. De aceea în clasele I-IV informaţiile sumare legate de
mediul înconjurător cu eroii povestirilor, vor revenirea sau continuarea povestirii, ba
chiar lectura proprie pentru a o comenta cu alţi colegi sau prieteni. Dacă lectura
elevilor este sistematic organizată şi îndrumată, ţinându-se seama de particularităţile
de vârstă şi individuale ale elevilor, interesul pentru lectură creşte. Când lectura este
neglijată, tratată superficial, formulându-se numai simple cerinţe, această activitate
nu-şi mai aduce contribuţia atât de necesară la formarea personalităţii elevilor din
punct de vedere al limbajului şi al îmbunătăţirii lor spirirtuale.
Lectura suplimentară ne devine familiară din anii de şcoală. Selectarea lecturii
suplimentare revine învăţătorului, care cunoaşte cel mai bine afinităţile sufleteşti ale
elevilor precum şi conţinutul educativ necesar într-o anumită etapă a dezvoltării lor.
Dacă elevul începe a citi din curiozitate şi insistă motivat fiind şi de aprecierile
primite la clasă, el va realiza mari progrese:
- prin informaţie
- prin deprinderea cititului coerent, conştient
- prin implicare afectivă
- prin însuşirea unui vocabular expresiv
- prin îmbogăţirea vocabularului
Pornind de la această constatare am încercat prin acest proiect să găsesc
modalităţi şi tehnici care să contribuie la stimularea interesului elevilor pentru
lectură. Stârnirea interesului pentru lectură se poate realiza cu mai multă uşurinţă
dacă activităţile desfăşurate în acest sens depăşesc spaţiul sălii de clasă sau al
camerei copilului, bibliotecile sau unele case memoriale fiind mediile cele mai
potrivite ce oferă posibilitatea familiarizării cu ambientul ce păstrează atmosfera de
lucru şi parfumul celor care au aşternut pe hârtie creaţiile lor.
Cu ocazia şezătorilor literare vor fi invitaţi şi părinţii elevilor ; cu această ocazie
se va demonstra părinţilor ce valoare au cărţile citite de copiii lor. Vom folosi, tot
pentru stimularea interesului pentru lectură, şi jocurile literare în diferite forme: jocuri
de rol, jocuri de stimulare, jocuri de povestire prin desen, jocuri de creaţie, jocuri de
competiţie pentru memorare şi recitare ale unor versuri sau replici şi descrieri din
diferite locuri.
Introducerea elementului de concurs în activităţile de lectură stimulează
dorinţa elevilor de a câştiga întrecerea, determinându-i să citească cât mai mult.
Activităţile la biblioteca şcolii contribuie la dezvoltarea interesului pentru lectură,
dintre care amintim:
-prezentarea sălii şi a modului de aranjare a cărţilor în rafturi, pe tematici sau pe
scriitori în ordine alfabetică ;
-înscrierea la o biblioteca;
-explicarea modului de comportare a unui cititor într-o bibliotecă;
cunoaşterea alcătuirii unei cărţi (copertă, titlu, autor, pagini, numerotarea, etc.);
-cunoaşterea datelor de bază despre cartea pe care doreşte să o împrumute;
-participarea la activităţile desfăşurate la bibliotecă.
Fără să minimalizăm importanţa altor surse de informare, dorim, ca prin proiectul
nostru, să reuşim să ajungem la sufletul copiilor, transformându-i în cititori activi şi
motivaţi, oferindu-le noi, dascălii, acele mijloace şi instrumente prin care ei vor
descoperi că lectura este, în fond, o călătorie spre propriul suflet. În calitate de
mentori spirituali este necesar să-i convingem pe elevi că nici computerul, nici
televizorul nu vor duce la dispariţia cărţii, că lectura va continua să joace un rol
cardinal în viaţa oamenilor, că accelerarea progresului va fi mereu însoţită de
remedierea compensatoare a unui spaţiu liber pentru închipuire, visare şi căutare de
sens.
Dorim, de asemenea, prin schimbul real de experienţă dintre participanţi, să-i
convingem pe copii de valoarea culturală şi spirituală a cărţii, să-i determinăm să
descopere şi să înţeleagă că ele sunt rodul marilor spirite ale omenirii, că, la urma
urmei, pot deveni cei mai fideli prieteni şi mentori.

OBIECTIVUL GENERAL / SCOPUL PROIECTULUI :

Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, formarea unui tânăr cu o


cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să-şi utilizeze în mod eficient şi
creativ capacităţile proprii.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI :

 popularizarea şi valorificarea unor strategii novatoare pentru îndrumarea şi


optimizarea lecturii în rândul elevilor
 stimularea interesului pentru lectură şi formarea la elevi a unei gândiri autonome,
reflexive, critice
 evidenţierea importanţei lecturii în dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi
formare a personalităţii
 promovarea şi stimularea elevilor cu aptitudini literare şi plastice
 valorificarea potenţialului creator al elevilor în procesul instructiv-educativ şi
extracurricular
 realizarea unui real şi eficient schimb de experienţă între cadrele didactice
participante
 realizarea unei colaborări eficiente între elevi, biblioteca şcolară şi CDI

GRUPUL ŢINTĂ CĂRUIA SE ADRESEAZĂ PROIECTUL:


 Elevii claselor I-VIII
DURATA PROIECTULUI (când începe şi când se termină) :
 1 octombrie 2011 – 22 iunie 2015
RESURSE UMANE PARTICIPANTE:
- cadre didactice;
- bibliotecar;
- consiliul reprezentativ al părinţilor.
- invitaţi de onoare : poeţi, scriitori, actori din oraşul Deva sau din judeţul
Hunedoara

RESURSE MATERIALE:
- fonduri europene nerambursabile pentru proiecte educationale;
- fondul de carte existent în biblioteca şcolii;
- materiale informative şi formative existente la bibliotecă;
- desene ale elevilor, imagini din poveşti şi tablouri ale scriitorilor;
- dramatizari literare;
- portofolii;

PRODUS FINIT:
-desfăşurarea unor concursuri pe teme literare;
-realizarea unor programe artistice, album foto, casetă video cu activităţi ale
elevilor
-realizarea unei expoziţii de desen cu scene din poveşti;
-realizarea unei expoziţii de colaje cu scene din poveşti şi poezii;
-realizarea unor portofolii cu fişe de lectură şi curiozităţi despre scriitorii cu care
au luat contact;
-publicarea unei reviste cu articole(poezii, compuneri, curiozităţi din lumea
scriitorilor) scrise de copii.

EFECTELE IMPLEMENTĂRII LECTURII ÎN RÂNDUL COPIILOR


 Creşterea dorinţei de performanţă
 Dobândirea unor tehnici superioare de invăţare
 Dezvoltarea gândirii critice
 Deschiderea minţii spre înţelegerea unităţii lumii în diversitatea ei
 Rezolvarea amiabilă a conflictelor
 Stoparea actelor anti-sociale
 Ajutorarea celor defavorizaţi
 Receptivitate la opiniile altora
 Implicarea in activităţi benevole în interes comunitar
 O mai bună orientare si dezvoltare a carierei

CONTINUTURI SI ACTIVITĂŢI PROPUSE:


 EXEMPLE DE ACTIVITǍŢI:
-prezentarea proiectului şi stabilirea obiectivelor, a conţinuturilor şi a
activităţilorechipei;
-vizite la biblioteca şcolii şi biblioteca judeteana pentru copii şi completarea unor
fişe de cititor;
-vizite la librării şi anticariate;
-vizita la o tipografie şi urmarirea procesului de tipărire a cărţilor;
-întâlnire cu bibliotecarii;
-întalnirea cu un scriitor sau autor de manuale;
-activităţi de popularizare a cărţilor accesibile vârstei lor;
-organizarea expoziţiilor de carte;
-şezători literare;
-medalion literar consacrat aniversării unui scriitor;
-concursuri pe teme literare;
-recenzia unei cărţi;
-“Dimineaţă de basm”-încercare proprie de creaţie literară;
-dramatizari şi lectura dramatizată;
-dezbateri pe diferite teme;
-excursii la casele memoriale Alexandru Vlahuţă, Mihail Sadoveanu, Ion
Creangă, Mihai Eminescu, etc;
-dezlegarea unor rebusuri ce au legătură cu lectura citită;
-jocuri de rol.

ACTIVITĂŢI PLANIFICATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2011 / 2012


Descrierea activităţilor:

Activitatea nr. 1
Titlul activităţii: Promovarea proiectului „Cartea – o provocare pentru fiecare”
Data/perioada de desfăşurare: 1-31.10.2011
Locul desfăşurării: sala de clasă
Participanţi: 2 cadre didactice din Şcoala Generală Nr 181
Descrierea activităţii:
Proiectul (titlul, scopul, obiectivele, calendarul activităţilor, modalităţile de evaluare, fişa
de înscriere) va fi postat pe un panou în fiecare sală de clasă.
Beneficiari: cadrele didactice şi elevii celor două clase
Modalităţi de evaluare: imagini din cadrul activităţii care vor fi publicate pe pagina de
interenet www.carteaoprovocarepentrufiecare.wikispaces.com
Activitatea nr. 2
Titlul activităţii: Evaluare iniţială – aplicarea unei fişe sondare a preferinţelor literare a
copiilor
Data/perioada de desfăşurare: 1.11- 30.11.2011
Locul desfăşurării: sălile de clasă
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 55 de elevi, 2 cadre didactice
Descrierea activităţii:
Va fi aplicat un test prin care se urmăreşte valoarea simpatiei sau antipatiei faţă de
lectură, care va conţine titluri de lecturi specifice vârstei elevilor participanţi la proiect,
în vederea evaluării gradului de interes pentru citit al acestora. Responsabilele
activităţii vor realiza centralizarea şi interpretarea datelor obţinute.
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate
Modalităţi de evaluare: valoarea indicilor de intensitate a antipatiei şi a simpatiei faţă
de citit

Activitatea nr. 3
Titlul activităţii: „Domn, Domn să - nălţăm!”
Data/perioada de desfăşurare: 1.12. – 22.12.2011
Locul desfăşurării: sala de educaţie fizică şi sport a şcolii
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 55 de elevi, 5 cadre didactice, 50
de părinţi, invitaţi
Descrierea activităţii:
La nivelul ambelor clase se va organiza o acţiune caritabilă urrnând următoarele etape:
se va urmări alcătuirea unui program artistic, care să conţină dramatizări ale unor texte
literare imbinate cu cântece adecvate sărbătoririi Crăciunului, prin organizarea unui
spectacol cu vânzare de bilete. Din banii obţinuţi vor fi pregătite pachete pentru
persoanele internate la Căminul Spital „Brănişca”. Întreaga activitate va fi rezultatul
colaborării dintre cele două colective de elevi, părinţi şi cadre didactice.
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice din şcolile participante, precum şi beneficiarii
acţiunii caritabile, cca. 90 persoanele vârstnice
Modalităţi de evaluare: numărul de pachete distribuite beneficiarilor. Aspecte ale
acţiunilor caritabile vor fi filmate şi postate pe site-ul proiectului,
www.carteaoprovocarepentrufiecare.wikispaces.com

Activitatea nr. 4
Titlul activităţii: „Mireasma teiului eminescian”
Data/perioada de desfăşurare: 10 – 15.01.2012
Locul desfăşurării: sala de clasă
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 55 de elevi, 2 cadre didactice,
invitaţi
Descrierea activităţii: Se va realiza un concurs organizat pe echipe reprezentative ale
elevilor din clasele I-VIII care să vizeze patru secţiuni:
 viaţa şi opera marelui poet
 recitarea unei poezii la alegere
 recitarea unei poezii eminesciene într-o limbă străină
 desen şi grafică
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate
Modalităţi de evaluare: organizarea unei expoziţii cu creaţiile elevilor, prezentări Power
point, un concurs organizat pe echipe reprezentative ale elevilor din clasele I şi a V a,
care să vizeze diferite secţiuni: viaţa şi opera marelui poet, recitarea unei poezii la
alegere, recitarea unei poezii eminesciene într-o limbă străină. Aspecte ale activităţilor
vor fi filmate şi postate pe site-ul proiectului,
www.carteaoprovocarepentrufiecare.wikispaces.com

Activitatea nr. 5
Titlul activităţii: „Să râdem cu Nenea Iancu”
Data/perioada de desfăşurare: 1.02– 28.02.2012
Locul desfăşurării: sala de clasă
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 55 de elevi, 2 cadre didactice,
invitaţi
Descrierea activităţii: Se doreşte realizarea unei incursiuni imaginare în schiţele cele
mai reprezentative ale lui I.L.Caragiale. Se vor face prezentări în Power Point ale
personajelor cunoscute de către elevi din operele studiate .
Elevii clasei a V a vor monta o piesă de teatru după schiţa ,,D-l Goe”. Activitatea se va
finaliza cu organizarea unei expoziţii cu desene ale elevilor de clasa I, inspirate de
schiţele autorului.
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate
Modalităţi de evaluare: organizarea unei expoziţii cu creaţiile elevilor. Aspecte ale
activităţilor vor fi filmate şi postate pe site-ul proiectului,
www.carteaoprovocarepentrufiecare.wikispaces.com

Activitatea nr. 6
Titlul activităţii: „Pe plaiuri mioritice”
Data/perioada de desfăşurare: 1.03 – 31.03.2012
Locul desfăşurării: sala de clasă
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 55 de elevi, 2 cadre didactice,
invitaţi, părinţi
Descrierea activităţii: activitatea va fi organizată sub forma unei şezători literare
într-un cadru adecvat ( existenţa unor obiecte de tradiţie, prezenţa elevilor îmbrăcaţi în
costume populare), în cadrul căreia se vor prezenta câteva dintre cele mai cunoscute
creaţii literare populare studiate de elevi. Acţiunea se finalizează prin realizarea unui
portofoliu al elevilor, care să cuprindă ghicitori, proverbe, zicători specifice zonei.
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate
Modalităţi de evaluare: organizarea unei expoziţii cu creaţiile elevilor. Aspecte ale
activităţilor vor fi filmate şi postate pe site-ul proiectului,
www.carteaoprovocarepentrufiecare.wikispaces.com

Activitatea nr. 7
Titlul activităţii: „Drumul cărţii...”
Data/perioada de desfăşurare: 1.04– 30.05.2012
Locul desfăşurării: Tipografia Bucuresti, sala de clasă
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 55 de elevi, 2 cadre didactice,
invitaţi, angajaţi ai tipografiei
Descrierea activităţii: Această activitate se va desfăşura în două părţi: În prima
jumătate a lunii aprilie, responsabilii proiectului vor întocmi documentele necesare
aprobării deplasării la Tipografia Bucuresti, cât şi prelucrarea normelor cu privire la
circulaţia pe drumurile publice şi a modului cum trebuie să ne comportăm într-un mediu
unde se lucrează cu diferite maşinării. De asemenea, elevii vor trebui să se
documenteze despre procesul tehnologic, în urma căruia rezultă o carte. În a doua
parte a activităţii, se va realiza o dezbatere privind istoricul cărţii şi evoluţia acesteia;
prezentarea de către elevi, cu ajutorul calculatorului, a cărţii preferate. Această activitate
se va finaliza, pe ateliere de creaţie, prin crearea simbolistică, a unei cărţi (copertă,
auxiliare, reviste scolare).
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate
Modalităţi de evaluare: organizarea unei expoziţii cu creaţiile elevilor. Aspecte ale
activităţilor vor fi filmate şi postate pe site-ul proiectului,
www.carteaoprovocarepentrufiecare.wikispaces.com

Activitatea nr. 8
Titlul activităţii: „Carnavalul poveştilor”
Data/perioada de desfăşurare: 1.06– 15.06.2012
Locul desfăşurării: sala de sport a şcolii
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 55 de elevi, 2 cadre didactice,
invitaţi, părinţi
Descrierea activităţii: Activitatea va fi organizată sub un concurs pe echipe, în care
copiii se vor juca roluri ale personajelor îndrăgite. Juriul va fi alcătuit din reprezentanţi ai
părinţilor, invitaţi şi profesori. Acţiunea se finalizează prin premierea tuturor
participanţilor cu diplome şi premii constând în cartea preferată (identificată în urma
completării fişei aplicate la începutul proiectului). De asemenea va fi realizat un “tur al
galeriei” unde vor expuse materialele realizate de-a lungul implementării primului an de
proiect
Beneficiari: elevii şi cadrele didactice implicate
Modalităţi de evaluare: Invitaţiile pentru participanţi, organizarea unei expoziţii cu
creaţiile elevilor. Aspecte ale activităţilor vor fi filmate şi postate pe site-ul proiectului,
www.carteaoprovocarepentrufiecare.wikispaces.com

Rezultatele aşteptate, ca urmare a implementării proiectului:


 participarea unui număr cât mai mare de elevi şi cadre didactice
 cultivarea interesului pentru lectură
 premierea celor mai originale creaţii ale elevilor
 mediatizarea activităţilor desfăşurate pe site-ul şcolii

Modalitatea de evaluare:
 premierea elevilor (acordarea diplomelor)

Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului


 elevii participanţi la activităţile din proiect
 elevii creatori de creaţii literare, plastice şi practice
 cadrele didactice participante

Continuitatea / sustenabilitatea proiectului


 proiectul se va desfăşura anual în perioada octombrie - iunie
SECŢIUNI:
1. Creaţii literare: a) clasele I-IV - „Călători în lumea cărţilor”
b) clasele V-VIII - „Lumina cărţii”
2. Creaţii plastice şi lucrări practice (clasele I-VIII)

Metode si procedee de implementare a lecturii


 Pentru elevii de vârstă şcolară mică

Cărţi
ilustrate
Carnaval atractiv
de Lectura
persona- model
je

Desene Pt elevii Citirea


de vârsta
sugesti- scolara
pe
ve mica roluri

Jocuri
Conver-
didactice
saţia

Audiţii

S-ar putea să vă placă și