Sunteți pe pagina 1din 3

Numele, prenumele________________________

Evaluare sumativă la finele semestrului I


la limba şi literatura română
Citeşte cu atenţie textul.
După mai multe izbânzi în luptele împotriva duşmanilor ţării, Ştefan-Vodă hotărî să
zidească o mănăstire mare şi frumoasă cum nu se mai pomenise.
Într-o dimineaţă împreună cu mai mulţi oşteni credincioşi, el plecă din Suceava, cetatea
de scaun a Moldovei, să aleagă locul mănăstirii.
Ajungând pe malurile Putnei, în dulcea şi frumoasă Bucovină, înconjurat de ostaşii săi,
viteazul domn se sui cu dânşii pe o muchie de deal. Porunci la doi dintre arcaşii cei mai voinici
să-şi încerce puterea:
-Săgeata, care va zbura mai departe, ne va arăta locul unde vom înălţa sfântul lăcaş!
Săgeţile voinicilor se duseră ca vântul, de nu se mai zăreau.
Deodată se făcu o mare tăcere. Însuşi Domnul cel mare a Moldovei, braţele sale vânjoase,
a pus mâna pe arcul său. Săgeata zbură departe-departe şi se înfipsese într-un paltin bătrân,
frângându-se-n două.
-Acolo va fi locul mănăstirii! Glăsui Ştefan, făcându-şi cruce.
În scurtă vreme el i-a strâns pe cei mai pricepuţi meşteri. Timp de doisprezece ani
meşterii au zidit o mănăstire cum n-a mai fost alta, mănăstirea Putna.

1.Răspunde în baza textului la următoarele întrebări. L


Ce hotărî să facă domnitorul Ştefan-Vodă ?_______________________________________________ 0
__________________________________________________________________________________ 1
Unde se afla cetatea de scaun a Moldovei ?_______________________________________________ 2
__________________________________________________________________________________ 3
Pe malurile cărei ape ajunseră Ştefan-Vodă cu oştenii săi ?___________________________________ 4
__________________________________________________________________________________ 5
6
2.Formulează 2 întrebări pentru ultimul enunţ din text. L0
___________________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________________ 4
3.Selectează din text cuvintele cu sens opus pentru cele date: L
înfrângeri-_____________________; 0
aproape-_______________________; 1
tânăr-__________________________ 2
3
4.Selectează din text 2 perechi de cuvinte cu acelaşi sens. L
__________________-_______________________ 0
__________________-_______________________ 1
2
5.Selectează din text câte 4 substantive
comune:_____________________________________________________________________________ 0
____________________________________________________________________________________ 1
proprii:______________________________________________________________________________ 2
____________________________________________________________________________________ 3
4
6.Alcătuieşte 2 enunţuri, folosind substantive comune şi proprii dintre cele scrise de mai sus. L0
____________________________________________________________________________________ 1
____________________________________________________________________________________ 2
____________________________________________________________________________________ 3
4
7.a)Selectează din text cuvinte-însuşiri pentru substantivele: L
mănăstire-_________________________, oşteni-______________________________________ 0
______________________Bucovină, __________________________________domn. 1
2
b) Alcătuieşte trei enunţuri, diferite după scopul comunicării, în care să foloseşti unele din L
expresiile de mai sus. 0
____________________________________________________________________________________ 1
____________________________________________________________________________________ 2
____________________________________________________________________________________ 3
____________________________________________________________________________________ 4
____________________________________________________________________________________ 5
____________________________________________________________________________________ 6

8. Alcătuieşte în baza textului un enunţ în care să utilizezi ortogramele: la, s-au. L


____________________________________________________________________________________ 0
____________________________________________________________________________________ 1
____________________________________________________________________________________ 2
3
9. Scrie pluralul substantivelor: L
ger - _________________________ 0
iarnă - _________________________ 1
câmpie - _________________________ 2
ţară-____________________________

10.Continuă enunţurile. L
După fiecare luptă victorioasă Ştefan-Vodă înălţa câte o mănăstire pentru_________________________ 0
____________________________________________________________________________________ 1
Mănăstirea Putna este importantă prin faptul că ______________________________________________ 2
____________________________________________________________________________________ 3
4

Scor total acumulat _______din 40 puncte.

Semnătura părintelui __________________

Scor 40-33 32-25 24-16


calificativ Foarte Bine Bine Suficient
Evaluare semestrială I la limba română în clasa a III-a „D”, 2018 – 2019

CLASA: a III-a „D”


ÎNVĂŢĂTOR: Ţurcan V.
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
DATA:____________
SUBIECTUL: Test de evaluare sumativă (semestrul I)
TIPUL LECŢIEI: de evaluare a cunoștințelor
TIMP DE LUCRU: 45 minute
FORMA DE ORGANIZARE: scrisă
P 14- Scrisul, P 15 - Propoziția alcătuită și scrisă , P 34- Cuvinte cu ortograme

Unităţi de competenţe Obiective operaţionale Item


2.1 Utilizarea eficientă a tehnicilor de lectură corectă, Să răspundă la întrebări în baza textului propus; 1
conştientă şi fluidă în scopul extinderi icîmpului vizual, a Să formuleze întrebări pentru ultimul enunţ din textul
vitezei şi a ritmului de citire propus; 2
2.12 Utilizarea raţională a diverselor sensuri a cuvîntului Să identifice în text cuvintele cu acelaşi sens (sens 3
diferit) pentru cele propuse; 4
Să selecteze cuvinte însuşiri potrivite; 7, a)
4.5 Identificarea în diferite enunţuri a părţilor de vorbire Să transcrie din text substantive comune şi proprii; 5
învăţate
1.1.Intonarea propoziţiilor în funcţie de scopul comunicării, Să alcătuiască enunţuri diferite după scopul 7, b)
de starea emotivă (admiraţie, repulsie, indignare, surprindere comunicării
etc.) transmisă prin mesajul ei.

2.11. Utilizarea în exprimarea scrisă a vocabularului din Să alcătuiască enunţ utilizând 3 cuvinte din text 6
textul citit (cuvinte, expresii).

3.4 Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupuri de litere, a Să alcătuiască enunţuri utilizând ortogramele, i-a, ia, 8
cuvintelor cu cratimă (în limita standardelor de conţinut). ea

4.6 Utilizarea raţională în vorbire a noţiunilor gramaticale Să scrie forma de plural a substantivelor 9
învăţate prin analiza categoriilor morfologice;

2.6. Exprimarea gândurilor, emoţiilor şi a sentimentelor faţă Să continue enunţurile exprimând propriile gânduri 10
de mesajul textelor citite sau a unor secvenţe textuale. faţă de cele citite

Barem de notare

Item Scor Descriere


maxim
1. 6 p. Câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect, ortografic, punctuaţional
2. 4p. Câte 2 puncte pentru fiecare întrebare formulată corect, ortografic, punctuaţional
3. 3p. Câte 1 punct pentru fiecare cuvînt stabilit corect
4. 2 p. Câte 1 punct pentru fiecare îmbinare aleasă corect: cîte 2 îmbinări
I Oşteni-ostaşi.
II mănăstire-lăcaş sfânt; voinic - viteaz.
5. 4 p. Câte 1 punct pentru fiecare cuvînt identificat şi scris corect
6. 4 p. Câte 2 puncte pentru fiecare enunţ scris corect din punct de vedere ortografic şi punctuaţional. Se acordă
numai la utilizarea adecvată a substantivelor alese
7.a) 2 p. Câte 0,5 p. pentru selectarea şi scrierea corectă a fiecărui cuvânt (mănăstire-mare, frumoasă, oşteni-
credincioşi; dulcea şi frumoasă Bucovină, viteazul domn)
7.b) 6 p. Câte 2 puncte pentru fiecare enunţ scris corect din punct de vedere ortografic şi punctuaţional. Se acordă
numai la utilizarea adecvată a expresiilor de mai sus.
8. 3 p. Câte 1 punct pentru plasarea corectă a ortogramei şi 1 punct scrierea corectă şi logică a propoziţiei.
9. 2 p. Câte 0,5 punct pentru scrierea corectă a fiecărui cuvânt
10. 4 p. Câte 2 puncte pentru fiecare enunţ scris corect din punct de vedere ortografic şi punctuaţional.
Total 40 p.